Neděle 19. května 2024 03:33
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster srovnani

Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza akciových trhů

Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.


V dynamickém světě finančních trhů je výběr správného odvětví pro investování jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které může investor učinit. Výběr sektoru není jen otázkou náhody nebo osobních preferencí; jedná se o složitý proces, který vyžaduje hluboké porozumění různým faktorům, které mohou ovlivnit výkonnost sektoru. Tento článek se zaměřuje na fundamentální analýzu akciového trhu a nabízí přehled různých sektorů, jejich charakteristik a vlivu makroekonomických faktorů na jednotlivé sektory.

Článek se také zabývá metrikami a ukazateli, které jsou klíčové pro posouzení atraktivity sektoru z investičního hlediska. Dále uvedeme příklady sektorů, které jsou v současné době považovány za investičně atraktivní. Cílem tohoto článku je poskytnout investorům komplexního průvodce, který jim umožní činit informovaná rozhodnutí a maximalizovat jejich investiční příležitosti.

Pokud se tedy chcete dozvědět více o tom, jak vybrat správný sektor pro investování, čtěte dále. V tomto článku najdete všechny informace, které vám pomohou stát se úspěšným investičním stratégem.

Přehled různých odvětví a jejich charakteristiky

Pro investování do akcií je důležité porozumět různým sektorům, protože každý z nich má své specifické vlastnosti, výhody a rizika. Níže jsou popsány některé z nejběžnějších sektorů.

Technologie

Technologický sektor je často považován za lídra v oblasti inovací. Společnosti v tomto sektoru se zabývají vývojem a prodejem softwaru, hardwaru, elektroniky a internetových služeb. Charakteristickými znaky tohoto odvětví jsou rychlý růst a dynamická konkurence. Rizika představují rychlý technologický rozvoj, konkurence, předpisy na ochranu osobních údajů.

Zdravotnictví

Odvětví zdravotnictví zahrnuje farmaceutické společnosti, výrobce zdravotnických prostředků a poskytovatele zdravotní péče. Toto odvětví je obvykle méně citlivé na hospodářský cyklus a často je považováno za defenzivní sektor. Mezi rizika patří regulace, etické otázky a závislost na výzkumu a vývoji.

Energetika

Energetický sektor zahrnuje společnosti působící v oblasti výroby, přenosu a distribuce energie. Zahrnuje také odvětví obnovitelných zdrojů energie. Energetický sektor je často citlivý na ceny komodit, geopolitiku a regulaci. Rizikem je vysoká citlivost na geopolitické události a výkyvy cen komodit.

Finance

Tento sektor zahrnuje banky, pojišťovny, investiční společnosti a další finanční instituce. K jeho charakteristikám patří významný vliv regulace, úrokových sazeb a ekonomických ukazatelů. Rizikem jsou regulační a makroekonomické faktory, například úrokové sazby.

Spotřební zboží

Společnosti v sektoru spotřebního zboží vyrábějí a prodávají výrobky určené pro konečné spotřebitele. Patří sem potravinářský průmysl, oděvní průmysl, elektronika a mnoho dalších odvětví. Toto odvětví je často ovlivňováno důvěrou spotřebitelů a jejich trendy. Rizikem jsou změny v chování spotřebitelů a ekonomické cykly.

Materiály a komodity

Tento sektor zahrnuje společnosti, které těží a zpracovávají suroviny, jako je ropa, zlato, dřevo a další. Jeho charakteristickými faktory jsou ceny surovin a globální poptávka.

Trh s nemovitostmi

Sektor nemovitostí zahrnuje výstavbu, investice a prodej nemovitostí. Jeho výkonnost často souvisí se stavem ekonomiky a úrokovými sazbami.

Telekomunikace

Toto odvětví zahrnuje telekomunikační společnosti poskytující mobilní telefonní, internetové a televizní služby. Jeho charakteristickými faktory jsou technologický pokrok a regulace.

Pohostinství a cestovní ruch

Společnosti v tomto odvětví poskytují ubytovací, stravovací a cestovní služby. Jejich výkonnost je často ovlivněna sezónností a globálními událostmi, jako jsou pandemie.

Veřejné služby

Komunální služby zahrnují společnosti, které poskytují základní veřejné služby, jako je elektřina, plyn a voda. Obvykle jsou považovány za stabilní a defenzivní.

Jak makroekonomické faktory ovlivňují jednotlivá odvětví

Makroekonomické faktory hrají klíčovou roli při ovlivňování výkonnosti jednotlivých sektorů na finančních trzích. Tyto faktory, mezi něž patří úrokové sazby, inflace, hospodářský růst, měnová politika a geopolitické události, mohou ovlivňovat různé sektory různým způsobem. Níže je uveden podrobnější pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují jednotlivé sektory.

Úrokové sazby

 • Finanční sektor: Zvýšení úrokových sazeb často vede ke zvýšení marží bank, což může být pro tento sektor pozitivní.
 • Nemovitosti: Vyšší úrokové sazby mohou znamenat vyšší náklady na financování, což může mít negativní dopad na sektor nemovitostí.

Inflace

 • Energetika a komodity: Vysoká inflace může vést k růstu cen komodit, což je pro sektor pozitivní.
 • Spotřební zboží: Rostoucí ceny surovin a výrobní náklady mohou snížit marže, a tím i zisky společností v tomto sektoru.

Hospodářský růst (HDP)

 • Technologie: Růst HDP často signalizuje zvýšenou obchodní a spotřebitelskou aktivitu, což je pro technologický sektor pozitivní.
 • Pohostinství a cestovní ruch: V obdobích hospodářského růstu se obvykle zvyšuje poptávka po cestování a ubytování.

Měnová politika

 • Zdravotnictví: Tento sektor je často považován za defenzivní a může být méně ovlivněn měnovou politikou.
 • Komunální služby: Tento sektor je často citlivý na změny měnové politiky, zejména pokud jde o regulaci cen.

Geopolitické události

 • Obrana a zbrojení: Geopolitické napětí a konflikty často vedou ke zvýšení výdajů na obranu, což je pro tento sektor pozitivní.
 • Energetika: Geopolitické události, zejména v oblastech s vysokou produkcí ropy, mohou mít významný dopad na ceny energií.

Demografické změny

 • Zdravotnictví: Stárnutí populace ve vyspělých zemích zvyšuje poptávku po zdravotní péči a lécích.
 • Technologie: Mladší generace jsou technologicky zdatnější, což zvyšuje poptávku po nových technologiích.

Regulace a vládní politika

 • Telekomunikace: Přísná regulace může omezit růst a inovace v telekomunikačním odvětví.
 • Energetika: Environmentální politika může ovlivnit investice do obnovitelných zdrojů energie.

Finanční ukazatele

Při hodnocení sektorů na finančních trzích je důležité věnovat pozornost různým metrikám a ukazatelům, které poskytují podrobný pohled na výkonnost, rizika a potenciál daného sektoru. Zde je podrobný přehled některých klíčových metrik.

 • Poměr P/E (Price-to-Earnings Ratio): Tento poměr ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za jednotku zisku společnosti. Vysoký poměr P/E může signalizovat očekávaný růst, ale může být také známkou nadhodnocení.
 • Poměr P/B (Price-to-Book Ratio): Ukazuje hodnotu společnosti ve srovnání s její účetní hodnotou. Nízký poměr P/B může naznačovat, že odvětví je podhodnocené.
 • ROE (Return on Equity): Míra návratnosti vlastního kapitálu ukazuje efektivnost, s jakou společnost generuje návratnost vlastního kapitálu.
 • Výnosy z dluhopisů: Výnosy z dluhopisů mohou poskytnout informace o rizikovosti odvětví, zejména ve srovnání s bezrizikovou mírou návratnosti.
 • Dividendový výnos: Ukazuje, kolik společnost vrací svým akcionářům ve formě dividend. Vysoký dividendový výnos může být atraktivní pro investory, kteří hledají příjem.
 • Beta koeficient: Ukazuje, jak volatilní jsou aktiva v daném sektoru ve srovnání s celým trhem.
 • Zisková marže: Ukazuje, kolik z příjmů zůstane jako zisk po odečtení všech nákladů.
 • Dluhová služba: Ukazuje, jak dobře společnost řídí své dluhové závazky, a je důležitá v odvětvích s vysokou mírou zadlužení, jako jsou energetika nebo telekomunikace.
 • Kapitálové výdaje (CAPEX): Vysoké kapitálové výdaje mohou signalizovat investice do růstu a rozvoje, ale mohou také ukazovat na vyšší dluhové závazky.

Zbývající podstatné aspekty

Vliv sezónnosti na odvětví

Některá odvětví jsou silně ovlivněna sezónními faktory. Například cestovní ruch a maloobchod často zaznamenávají nárůst v období prázdnin. Pochopení sezónních trendů vám může pomoci při načasování investic.

Význam inovací a výzkumu

Odvětví, jako jsou technologie a zdravotnictví, jsou silně závislá na inovacích a výzkumu. Společnosti, které investují do výzkumu a vývoje, mohou přinášet vysoké výnosy, ale jsou také rizikovější.

Globální diverzifikace

Investování do odvětví, která jsou méně závislá na místním ekonomickém prostředí, může přinést lepší diverzifikaci. Například investice do globálních technologických gigantů může zmírnit riziko spojené s místními ekonomickými problémy.

Vliv demografických změn

Stárnoucí populace nebo rostoucí mladá generace může mít významný dopad na odvětví, jako je zdravotnictví, vzdělávání nebo nemovitosti.

Cyklická vs. necyklická odvětví

Je důležité pochopit, která odvětví jsou cyklická a která necyklická. Cyklická odvětví, jako je automobilový průmysl, jsou silně závislá na hospodářském cyklu, zatímco necyklická odvětví, jako je potravinářský průmysl, jsou na ekonomické výkyvy méně citlivá.

Vliv směnných kurzů

Pro investice do odvětví s vysokou mírou mezinárodního obchodu je důležité sledovat směnné kurzy, které mohou ovlivnit konkurenceschopnost a ziskovost společností.

Vliv klimatických změn

Změna klimatu a její dopad na zákony o životním prostředí mohou mít významný dopad na odvětví, jako je zemědělství, energetika a stavebnictví.

Význam firemní kultury

Firemní kultura a etika mohou mít vliv na dlouhodobou udržitelnost a ziskovost odvětví. Společnosti se silnou firemní kulturou často dosahují lepších výsledků než jejich konkurenti.

Vliv pandemií a dalších krizí

Nedávné události ukázaly, jak mohou pandemie nebo jiné globální krize ovlivnit odvětví. Obzvláště důležité se staly zdravotnictví a technologie, zatímco cestovní ruch a pohostinství utrpěly.

Příklady odvětví, která jsou v současnosti investičně atraktivní

Technologický sektor

 • Důvody atraktivity: Rostoucí poptávka po cloudových službách, umělé inteligenci a kybernetické bezpečnosti.
 • Rizika: Vysoká volatilita, závislost na inovacích.
 • Klíčové společnosti: Apple, Microsoft, Google.

Zdravotnický sektor

 • Důvody atraktivity: Stárnutí populace, technologický pokrok v medicíně.
 • Rizika: Regulační rizika, vysoké náklady na výzkum a vývoj.
 • Klíčové společnosti: Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna.

Energetický sektor

 • Důvody atraktivity: Rostoucí ceny ropy, přechod na obnovitelné zdroje energie.
 • Rizika: Politická nestabilita, obavy o životní prostředí.
 • Klíčové společnosti: ExxonMobil, Tesla, NextEra Energy.

Spotřebitelský sektor

 • Důvody atraktivity: Rostoucí důvěra spotřebitelů, inovace v oblasti elektronického obchodu.
 • Rizika: Změny v chování spotřebitelů, vysoká konkurence.
 • Klíčové společnosti: Amazon, Procter & Gamble, Coca-Cola.

Finanční sektor

 • Důvody atraktivity: Rostoucí úrokové sazby, digitalizace finančních služeb.
 • Rizika: Změny v regulaci, úvěrová rizika.
 • Klíčové společnosti: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Visa.

Realitní sektor

 • Důvody atraktivity: Nízké úrokové sazby, urbanizace.
 • Rizika: Náklady na nemovitosti, hospodářské cykly.
 • Klíčové společnosti: American Tower, Prologis, Simon Property Group.

Komoditní sektor

 • Důvody atraktivity: Rostoucí poptávka z rozvíjejících se trhů, inflační tlaky.
 • Rizika: Ceny surovin, geopolitické napětí.
 • Klíčové společnosti: BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore.

Při investování do těchto sektorů je důležité mít na paměti, že každý sektor má svá vlastní rizika a příležitosti. Pečlivá analýza a diverzifikace portfolia jsou klíčem ke zmírnění rizik a maximalizaci potenciálních výnosů.

Závěr

Investování do akcií je složitý proces, který vyžaduje důkladnou znalost jednotlivých sektorů, jejich charakteristik, výhod a rizik. Tento článek poskytuje ucelený přehled sektorového investování a zahrnuje makroekonomické faktory, finanční ukazatele a další podstatné aspekty, které by měly být brány v úvahu při výběru investičních příležitostí.

Makroekonomické faktory, jako jsou úrokové sazby, inflace a geopolitické události, mají významný vliv na výkonnost sektoru. Je nezbytné, aby investoři rozuměli této dynamice a jejímu dopadu na různá odvětví, aby mohli činit informovaná investiční rozhodnutí.

Finanční ukazatele, jako je poměr P/E, P/B a ROE, jsou klíčovými ukazateli, které poskytují podrobný pohled na výkonnost, riziko a potenciál odvětví. Tyto ukazatele by se měly používat v kombinaci s makroekonomickou analýzou k identifikaci atraktivních investičních příležitostí.

Při investování do odvětví hrají klíčovou roli i další relevantní aspekty, jako je sezónnost, inovace, globální diverzifikace a demografické změny. Investoři by si měli být těchto faktorů vědomi a zohlednit je při formulování svých investičních strategií.

Na závěr jsme identifikovali několik sektorů, které jsou v současné době považovány za atraktivní pro investování, včetně technologií, zdravotnictví a energetiky. Každý z těchto sektorů má svá vlastní rizika a příležitosti, a proto je důležitá pečlivá analýza a diverzifikace portfolia.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Fundamentální analýza | Finance | Equity | Inflace | HDP | Měnová politika | Apple | Ceny ropy | Poptávka | Rizika | Politika | Sazby | Aktiva | Analýza | Beta | CAPEX | Distribuce | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Dividendový výnos | Investice | Investor | Investování | Komodity | Marže | Finanční instituce | P/E | Riziko | Ropa | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Zisková marže | Zlato | Úrokové sazby | Banky | JPMorgan | Goldman Sachs | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Investoři | Trh s nemovitostmi | Finanční sektor | Zisk | Ceny komodit | Hospodářský cyklus | Regulace | Financování | Investiční společnosti | Výrobní náklady | Vzdělávání | Volatilní | Elektřina | Investiční | Investování do akcií | Komoditní | Kurzy | Nemovitosti | Portfolia | Pro investory | Ropy | Růst HDP | Směnné kurzy | Trh | Výnosy z dluhopisů | Zisky | ROE | Microsoft | Automobilový průmysl | Finanční ukazatele | Energie | Earnings | Znalost | Přehled | Inflační tlaky | Glencore | JPMorgan Chase | Zvýšení úrokových sazeb | Farmaceutické společnosti | Komoditní sektor | Tesla | Vysoká volatilita | Globální krize | Krize | Investiční rozhodnutí | Výnosy | ExxonMobil | Price-to-earnings ratio | Geopolitické napětí | Kapitálové výdaje | Očekávaný růst | Vyšší úrokové sazby | Digitalizace | Konkurenceschopnost | Pfizer | Amazon | Nízké úrokové sazby | Nadhodnocení | Konkurenti | Technologický sektor | Průmysl | Zmírnění rizik | Visa | Rozvoj | Stavebnictví | Problémy | Pojišťovny | Plyn | Míra | Měnové politiky | Ziskovost | Návratnost | Inovace | Sezónnost | Zemědělství | Ukazatele | Ceny energií | Google | Negativní dopad | Pandemie | Vysoká inflace | Výdaje | Cestovní ruch | Vývoj | Výkyvy | Spotřebitelé | Růst | Potenciál | Ekonomiky | Závislost | Procter & Gamble | Cestování | Náklady na financování | Maloobchod | Zadlužení | Politická nestabilita | Technologický pokrok | Moderna | Důvěra spotřebitelů | JDE | Globální poptávka | Výkyvy cen | Johnson & Johnson | Ceny | Důvěra | Coca-Cola | Price-to-Earnings | NextEra | Energetický sektor | Životní prostředí | NextEra Energy | Voda | Zdravotní péče | Rio Tinto | Rostoucí ceny ropy | Rostoucí úrokové sazby | Rizika a příležitosti | Ceny surovin | Rostoucí ceny | Regulační rizika | Příležitosti | Konkurence | Prodej | Technologie | Chování spotřebitelů | Odvětví | BHP | Načasování | Spotřebitelský sektor | Klíčové společnosti | Dřevo | Chování | Ovlivňování | Společnosti | Rychlý růst | Energetika | P/B | Gamble | Investiční možnosti | Zdravotnictví | Pozornost | Společnost | TIM | Cykly | Instituce | Spotřební zboží | Simon Property Group | Geopolitické události | Realitní sektor | Dluhové závazky | Poměr P/E | Udržitelnost | Vládní politika | Zisky společnosti | Vyšší náklady | Obnovitelné zdroje | Vice | Telekomunikační společnosti | Mladší generace | Zdroje energie | Změna klimatu | Přísná regulace | Obnovitelné zdroje energie | Jakub Matis | Telekomunikace | Veřejné služby | Makroekonomické faktory | Hospodářské cykly | Demografické změny | Portfólia | Return on Equity | Technologický rozvoj | Potravinářský průmysl | Suroviny | Price-to-Earnings Ratio | Konflikty | Vysoké výnosy | Ekonomické cykly | Výhody | Materiály | Služby | Výzkum a vývoj | Podrobný pohled | Urbanizace | Stárnutí populace | Kultura | Výhody a rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Sektor pro investování | Přehled různých odvětví | Price-to-Book Ratio | Poměr P/B | ROE (Return on Equity) | Beta koeficient | Dluhová služba | Vliv sezónnosti na odvětví | Význam inovací a výzkumu | Význam inovací | Globální diverzifikace | Vliv demografických změn | Cyklická vs. necyklická odvětví | Vliv směnných kurzů | Vliv klimatických změn | Význam firemní kultury | Vliv pandemií |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • FOR/s/EX
  Dnes trochu mimo téma a přeci nejhlouběji k jádru celého tématu. Žiji už dlouho jako ten člověk (nebo nad-člověk?), kterého přibili na kříž, a poznal jsem: za vším hledej ženu. Toto platí pro muže. Co platí pro ženy, to je velké mystérium, které je mi ctí neustále poodhalovat, avšak nikdy, nikdy zcela nepoznat. Jak to souvisí s forexem? Přímo a Hodně.
 • Francie strašákem pro euro
  Minulý rok postihlo politické překvapení britskou libru v negativním slova smyslu a americký dolar překvapivě pozitivně. Teď se pozornost obrací do Evropské Unie, a to konkrétně do Francie, kde se na první příčce v preferencích stále drží krajně pravicová kandidátka Marie Le Penová. Můžeme se utěšovat, že francouzská prezidentská volba je dvoukolová a Marie Le Penová by nejspíš ve druhém kole nerozšířila svou podporu nad současných zhruba 30 % a nezískala tak potřebnou nadpoloviční většinu ke zvolení.
 • From lamer to tamer
  Takhle začíná můj blog!
 • Frustrace medvědů pokračuje, na korekci zatím musejí zapomenout
  Americký akciový index S&P 500 za uplynulý týden zpevnil o 1,37 % a náznak korekce, který udával tón srpnovému obchodování, se zdá být odvrácen.
 • FTMO vs. Fintokei: Prop trading srovnání
  Konkurence prop trading firem je v dnešní době obrovská. To ve Fintokei vnímáme jako čisté pozitivum - máme totiž možnost se srovnávat a ukázat na kvalitu našich služeb. Dnes jsme proti sobě postavili hned tu nejtěžší váhu - legendární českou FTMO. Jak myslíte, že to dopadne?
 • FTSE Index zklamal? | Swingový TimeFrame výhled na týden 6.3. - 12.3. 2023
  Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden?
 • Full-time trading
  Cílem, případně snem každého tradera je ovládnout disciplínu obchodování tak, aby nemusel chodit do tradičního zaměstnání, přičemž samotný trading by měl generovat dostatečný profit pro jeho obživu. S tím je také spojena doba a úsilí strávené u platformy.
 • FULL TIME TRADING
  Dnes budem písať o full time tradingu. Tak ako ho vidia ľudia, ktorý full time tradery nie sú. A tak ako ho žije jeden full time trader (ja). Alebo len predajca stopercentne funkčných aosov? HAHA. Je veľmi, veľmi véééľmi veľa vžitých omylov ktoré su vrité a zafixované v mysliach ľudí ktorý si nevidia od nosa, sú krátkozraký a nechápu alebo respektíve nechcu chápať že svet sa nekončí tam kde končí ich myslenie. Tak poďme nato.
 • Full-Time Trading vs. Zaměstnání
  V tomto článku bych chtěl popsat rozdíl mezi Full-Time tradingem a zaměstnáním.
 • Fundamentálně výživný rok 2024 – Pozor na FOMO
  Velké množství fundamentálních událostí v letošním roce může obchodníky a investory svádět k nepromyšleným obchodním akcím. Proč se vyhnout FOMO efektu, si řekneme v tomto článku.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
  Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
 • Fundamentální analýza pro historické události 06.01-10.01.2020
  Po dvou klidných týdnech prázdnin nabere zveřejnění makroekonomických údajů na obrátkách.
 • Fundamentální analýza pro historické události 09.12. - 13.12.2019
  Příští týden bude hlavní pozornost věnována oznamování sazeb Federálního rezervního systému USA a Evropských centrálních bank. Očekává se však, že obě banky si ponechají své sazby beze změny. Navzdory žádným změnám v úrokových sazbách budou finančně trhy určitě reagovat. Například EUR/USD může poskočit nebo klesnout až o 20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 16.12-20.12.2019
  Týden před Vánoci bude rušný pro obchodníky, kteří obchodují podle makroekonomických oznámení a dat monetární politiky. Obecně platí, že většina událostí má střední význam a mohla by způsobit sklouznutí jenom okolo 10–20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 23.12-27.12.2019
  Během Vánoc jsou k dispozici dva sety datových souborů. V pondělí v 13:30 GMT by kanadský HDP mohl způsobit pozoruhodný krok. Mezitím je naplánováno uvolnění amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a objednávek základní trvanlivosti zboží (Durable Goods Orders and Core Durable Goods). Mohlo by dojít k nepatrným pohybům párů USD.
 • Fundamentální pohled na kanadský dolar za první čtvrtletí
  Na páru s americkým dolarem je od začátku roku kanadský dolar v mírném zisku, to však neodráží v jaké je aktuálně kondici. Začátkem ledna mu výrazně pomohl růst rizikových aktiv včetně ropy. Právě s vývojem ceny ropy je kanadský dolar úzce propojen kvůli silné závislosti kanadské ekonomiky na exportu ropy. Zároveň začátkem roku mírně klesla poptávka po americkém dolaru, jakožto bezpečném přístavu. Pokud však odmažeme silné lednové zpevnění kanadského dolaru, tak měnový pár USDCAD osciluje v širším cenovém pásmu a většinu času spíše oslabuje.
 • Fundamenty z Británie mohou příští týden rozhýbat trhy (17.05.-23.05.)
  Očekává se, že příští týden bude většina makroekonomických dat pocházet z Velké Británie. Konkrétně zveřejnění údajů o CPI ve Velké Británii bude ve středu 20. května v 6:00 GMT. Očekává se, že ve čtvrtek v 8:30 GMT budou zveřejněny výsledky PMI ve Velké Británii na trhu Markit Manufacturing and Services. V pátek v 8:30 GMT budou zase zveřejněna data britského maloobchodního prodeje.
 • Funguje vůbec Elliottova vlnová teorie?
  Na konci minulého blogu jsem sliboval výsledky ohledně obchodování podle Teorie Elliottových vln. V dnešním blogu se seznámíme s tím, jak to během testovacího měsíce dopadlo.
 • Funny Money: Kim Dotcom
  Kim Dotcom zakladatel služby Megaupload kandiduje do novozélandských parlamentních voleb. Podle aktuálního předvolebního průzkumu je reálné, že díky spojení se stranou Mana, která bojuje za práva domorodých Maurů, získá 5 procent hlasů a dostane se tak do parlamentu. Následné spojení s opoziční stranou a porážku vládnoucích konzervativců by trhy nepřijaly pozitivně, na což by mohla doplatit domácí měna výprodejem. Naopak potvrzení vítězství premiéra Keye může zajistit NZD stabilitu.
 • FUNNY MONEY: Platina a Palladium
  Těžební doly Jihoafrické republiky (JAR) jsou již od ledna mimo provoz kvůli probíhající stávce odborů, jež požadují zvýšení mezd horníků. Téměř půlroční výpadek těžby platiny a palladia, jichž je JAR primárním a sekundárním světovým producentem, se už začíná projevovat na zásobách a přirozeně i cenách těchto komodit. Co se děje v dolech JAR vám přiblíží další díl FUNNY MONEY!
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster