Neděle 16. června 2024 02:15
reklama
CapXmaster
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
CapXmaster
reklama
FTMO férovost

Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza akciových trhů

Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.


V dynamickém světě finančních trhů je fundamentální analýza jedním z nejdůležitějších nástrojů, které mají investoři a obchodníci k dispozici při vyhodnocování investičních příležitostí. Zatímco tradiční metody fundamentální analýzy se často zaměřují na rozvahy, výkazy zisků a ztrát a makroekonomické faktory, existuje ještě jeden, méně známý, ale stejně důležitý aspekt, který si zaslouží pozornost – opce a opční trhy.

V nadcházejícím článku "Využití opčních trhů ve fundamentální analýze" se budeme zabývat základy opčních trhů a jejich významem v kontextu fundamentální analýzy. Prozkoumáme, jak mohou opce odhalit očekávání trhu a jak lze jejich charakteristiky, jako je volatilita a Řecky opce, využít při oceňování akcií.

Pootevřeme dveře do světa, kde se tradiční metody oceňování setkávají s moderními finančními nástroji, a ukážeme si, jak lze tyto dva světy efektivně propojit a získat tak komplexnější a přesnější pohled na investiční příležitosti. Pokud se tedy chcete dozvědět více o tom, jak lze využít opční trhy ve fundamentální analýze, čtěte dál. V tomto článku najdete všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste se stali úspěšnými investičními stratégy.

Základy opčních trhů a jejich význam

Opční trhy jsou finanční trhy, na kterých se obchoduje s derivátovými finančními nástroji známými jako opce. Opce je smlouva, která dává držiteli právo, nikoliv však povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu ve stanoveném časovém období. Existují dva základní typy opcí: kupní opce (call opce) a prodejní opce (put opce).Kupní opce

Kupující: Při koupi kupní opce zaplatíte prémii za právo - aniž byste byli povinni - koupit podkladové akcie za předem stanovenou cenu (realizační cena) ke stanovenému datu vypršení platnosti nebo dříve. Kupní opci si můžete koupit, pokud si myslíte, že cena akcie poroste, a chcete na tomto pohybu vydělat, aniž byste museli koupit samotnou akcii.

Prodejce: Při prodeji neboli "vypsání" kupní opce, obdržíte prémii, ale vznikne vám povinnost prodat podkladovou akcii za předem stanovenou cenu v den vypršení platnosti nebo dříve, pokud vám bude přidělena. Být přiřazen znamená, že opce byla uplatněna a vy musíte splnit svůj závazek prodat.

Prodejní opce

Kupující: Při nákupu prodejní opce zaplatíte prémii za to, že máte právo - aniž byste byli povinni - prodat podkladovou akcii za předem stanovenou cenu (realizační cena) ke stanovenému datu vypršení platnosti nebo dříve. Prodejní opci můžete koupit, pokud si myslíte, že cena akcie klesne, a chcete na změně ceny vydělat.

Prodejce: Prodejní opce na akcie, které se prodávají v zahraničí: Při vypsání prodejní opce obdržíte prémii, ale zároveň se zavazujete koupit podkladovou akcii za předem stanovenou cenu v den vypršení platnosti nebo před ním, pokud vám bude přidělena.

Význam na finančních trzích

Opční trhy hrají v moderním finančním systému důležitou roli z několika důvodů.

 • Řízení rizika: Opce umožňují zajištění proti nepříznivým pohybům cen podkladových aktiv. Například investor, který drží akcie, si může koupit prodejní opci, aby se ochránil před poklesem ceny těchto akcií.
 • Spekulace: Opce poskytují pákový efekt a umožňují spekulantům dosáhnout vysokých výnosů z malých pohybů cen podkladových aktiv.
 • Cenová efektivita: Ve srovnání s přímým nákupem podkladových aktiv vyžadují opce často menší kapitálové výdaje, což snižuje náklady na obchodování.
 • Strategická flexibilita: Existuje mnoho různých strategií obchodování s opcemi, které investorům a obchodníkům umožňují vytvářet komplexní obchodní plány.

Cena opce a její složky

Cena opce, známá jako opční "prémie", je ovlivněna řadou faktorů, včetně ceny podkladového aktiva, doby do expirace, volatility a úrokových sazeb. K modelování cen opcí se často používají matematické modely, jako je Black-Scholesův-Mertonův model.

Řecká písmena v obchodování s opcemi

Při obchodování s opcemi se často používají takzvaná "řecká písmena" (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho), která kvantifikují různé aspekty rizika spojeného s držením opce. Například Delta měří změnu ceny opce v důsledku změny ceny podkladového aktiva.

Regulace a likvidita

Opční trhy jsou často regulovány finančními institucemi a souborem zákonů, které zajišťují transparentnost a férovost obchodování. Likvidita na opčních trzích se může lišit a závisí na mnoha faktorech, včetně obchodní aktivity a zájmu trhu o konkrétní podkladová aktiva.

V kontextu fundamentální analýzy mohou opce poskytnout hluboký vhled do očekávání trhu a potenciálně identifikovat příležitosti nebo rizika, která by mohla být při použití tradičnějších metod oceňování přehlédnuta.

Opční trhy tak představují neocenitelný nástroj pro širokou škálu účastníků trhu, od hedgeových fondů po individuální investory, a jsou nedílnou součástí moderního finančního ekosystému.

Jak opce odhalují očekávání trhu

Volatilita jako indikátor

Jedním z nejdůležitějších aspektů, které opce odhalují očekávání trhu, je volatilita. Volatilita se měří jako směrodatná odchylka změny ceny podkladového aktiva a je klíčovým parametrem v modelech oceňování opcí, jako je Black-Scholes-Mertonův model. Vyšší volatilita obvykle znamená vyšší cenu opce, protože zvyšuje pravděpodobnost, že opce bude při expiraci "in-the-money" (ITM).

Implikovaná vs. historická volatilita

Implikovaná volatilita je volatilita, která je "implikována" cenou opce na trhu. Je to odhad budoucí volatility podkladového aktiva a často se porovnává s historickou volatilitou, která vychází z minulých cenových pohybů. Rozdíl mezi implikovanou a historickou volatilitou může odhalit očekávání trhu. Pokud je například implikovaná volatilita vyšší než historická volatilita, může to znamenat, že trh v budoucnu očekává zvýšenou volatilitu.

Cena a Skew opce

Cena opce, zejména ve vztahu k ceně podkladového aktiva, může odhalit, jak trh vnímá budoucí pohyby ceny aktiva. Skew neboli asymetrie v rozložení cen opcí může ukázat, zda trh očekává, že ceny budou více růst nebo klesat. Kladné zkreslení (vyšší cena prodejních opcí ve srovnání s kupními opcemi) může naznačovat očekávání poklesu cen, zatímco záporné zkreslení může naznačovat očekávání růstu.

Využití volatility a řeckých opcí při oceňování akcií

Volatilita: Více než jen rizikový faktor

Volatilita je často považována za měřítko rizika, ale v kontextu opcí a fundamentální analýzy je mnohem víc. Volatilitu, zejména implikovanou volatilitu, lze použít k odhadu budoucích cenových pohybů a tržních očekávání. Vyšší implikovaná volatilita obvykle znamená, že trh očekává větší cenové pohyby, což může být pro investora signálem k přehodnocení jeho portfolia nebo strategie.

Delta: změna ceny opce ve vztahu ke změně ceny podkladového aktiva

Delta je jedním z nejdůležitějších "řeckých" ukazatelů a měří, jak se změní cena opce při změně ceny podkladového aktiva. Deltu lze použít k zajištění portfolia nebo k odhadu potenciálního zisku či ztráty z investice do opce.

Gamma: Změna delty v důsledku změny ceny podkladového aktiva

Gamma je druhá derivace ceny opce vzhledem k ceně podkladového aktiva a je důležitá pro pochopení toho, jak se mění delta při změně ceny podkladového aktiva. To je klíčové pro správné zajištění a řízení rizik.

Theta: Časová hodnota a její únik

Theta měří, jak rychle opce ztrácí hodnotu, když se blíží její vypršení. Kladná theta znamená, že opce získává na hodnotě, zatímco záporná theta znamená, že opce ztrácí hodnotu. Tento ukazatel je důležitý pro investora, který chce pochopit, jak čas ovlivní hodnotu jeho investice do opcí.

Vega: Citlivost na volatilitu

Vega měří, jak se změní cena opce při změně implikované volatility. Tento ukazatel je důležitý zejména v době vysokého napětí nebo nejistoty na trhu. Kladná hodnota vega znamená, že opce získává na hodnotě, když volatilita roste, a je proto dobrým nástrojem pro zajištění proti výkyvům trhu.

Rho: Citlivost na změny úrokových sazeb

Rho měří, jak se změní cena opce při změně úrokových sazeb. Tento ukazatel je často přehlížen, ale může být důležitý, zejména v době, kdy jsou úrokové sazby volatilní nebo kdy centrální banka mění svou měnovou politiku.

Cheat Sheet zdarma


Například Delta je kladná pro long calls, což znamená, že pozice získá hodnotu při zvýšení ceny podkladového aktiva. Jinými slovy, long call je býčí strategie.

Kladná hodnota Vega znamená, že pozice získá hodnotu z nárůstu implikované volatility. Záporná hodnota Vega znamená, že pozice získá hodnotu při poklesu a ztratí hodnotu při zvýšení implikované volatility.

Short put má kladnou Thetu, což znamená, že časový rozklad působí ve prospěch této pozice...

Zbývající podstatné aspekty analýzy opcí

Opční strategie jako ukazatel nálady na trhu

Různé opční strategie, např. "Protective Puts" nebo "Iron Condors", mohou odhalit, jaké strategie jsou v současné době mezi investory a obchodníky populární. Tyto strategie mohou být ukazatelem nálady na trhu a mohou pomoci při posuzování, zda je trh více "býčí" nebo "medvědí".

Open Interest a Volume

Open Interest a Volume jsou dva klíčové ukazatele, které lze použít při analýze opčních trhů. Vysoký objem obchodů a otevřené pozice mohou signalizovat zvýšený zájem o konkrétní aktiva a mohou být předzvěstí budoucích pohybů.

Time Decay a jeho dopad na strategie

Časová hodnota opcí se s blížícím se datem expirace snižuje, což je známé jako "Time Decay". Tento faktor je důležitý při výběru opčních strategií, zejména pokud investor plánuje držet opce dlouhodobě.

Využití opcí při diverzifikaci portfolia

Opce lze také použít jako nástroj diverzifikace portfolia. Například nákup "put" opcí může sloužit jako pojištění proti poklesu hodnoty akcií v portfoliu.

Opce a makroekonomické události

Opce lze použít k zajištění proti makroekonomickým událostem, jako jsou změny úrokových sazeb nebo politické události, které by mohly ovlivnit celý trh nebo konkrétní odvětví.

Opce a podnikové události

Opce lze použít k analýze očekávání trhu v souvislosti s podnikovými událostmi, jako jsou výsledky hospodaření, akvizice nebo výplata dividend. Například zvýšení volatility opcí před zveřejněním výsledků hospodaření může signalizovat očekávání velkých pohybů ceny akcií.

Modely oceňování opcí

Různé modely oceňování opcí, například Black-Scholes-Mertonův, lze použít k získání dalších informací důležitých pro fundamentální analýzu, například " fair value" opce, kterou lze porovnat s tržní cenou.

Delta hedging

Delta hedging je technika používaná k neutralizaci nebo snížení rizika pohybu ceny podkladového aktiva. Tato technika je často využívána institucionálními investory a může být ukazatelem očekávání budoucí volatility.

Využití opcí ve strategiích využívajících více aktiv

Opce se neomezují pouze na akcie; existují také opce na komodity, měnové páry, indexy, a dokonce i na úrokové sazby. Ty lze začlenit do širších investičních strategií a mohou pomoci analyzovat různé segmenty trhu.

Opční trhy jako barometr sentimentu

Opční trhy často slouží jako barometr nálady na trhu pro určité akcie nebo odvětví. Například nárůst obchodování s kupními opcemi může signalizovat optimismus investorů ohledně budoucího růstu cen akcií, zatímco nárůst obchodování s prodejními opcemi může naznačovat pesimismus.

Opce a arbitráž

Opce umožňují různé arbitrážní strategie, které mohou ovlivnit ceny podkladových aktiv. Pokud je například opce ve srovnání s podkladovým aktivem podhodnocená nebo nadhodnocená, mohou arbitrážní obchodníci využít této příležitosti k zisku.

Závěr

V dnešním článku jsme se podrobně zabývali využitím opčních trhů v kontextu fundamentální analýzy. Opční trhy jsou díky své složité struktuře a širokému spektru využití neocenitelným nástrojem pro různé typy investorů a obchodníků. Od hedgeových fondů až po individuální investory nabízejí opce jedinečnou možnost řízení rizik, spekulací a strategické flexibility.

Volatilita a řecká písmena jako Delta, Gamma, Theta, Vega a Rho jsou klíčové ukazatele, které nám umožňují kvantifikovat různé aspekty rizika a očekávání trhu. Tyto metriky spolu s analýzou otevřených pozic, objemu obchodů a cenových vzorců poskytují hluboký vhled do dynamiky trhu a lze je využít k identifikaci příležitostí nebo rizik, které by mohly být při použití tradičnějších metod hodnocení přehlédnuty.

Různé opční strategie a techniky, jako je Delta hedging, Time Decay a arbitráž, lze využít k vytvoření robustních investičních plánů a k diverzifikaci portfolií. Opce také umožňují investorům a obchodníkům pružněji reagovat na makroekonomické a podnikové události.

V konečném důsledku jsou opční trhy nedílnou součástí moderního finančního ekosystému a nabízejí širokou škálu nástrojů a technik, které lze využít při fundamentální analýze. Jejich správné pochopení a využití může být pro investory a obchodníky významnou výhodou v rychle se měnícím a stále složitějším finančním prostředí.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Fundamentální analýza | Spekulace | Rizika | Sazby | Akcie | Aktiva | Akvizice | Analýza | Arbitráž | Call opce | Centrální banka | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Fair Value | Finanční trhy | Hedging | ITM | Indikátor | Investice | Investor | Komodity | Likvidita | Long | Měnové páry | Nástroj | Opce | Open | Open interest | Podkladové aktivum | Pozice | Prémie | Put opce | Pákový efekt | Short | Opční trhy | Ukazatel | Vega | Volatilita | Volume | Úrokové sazby | Obchodování | Objem obchodů | Investiční příležitosti | Indexy | Investoři | Pravděpodobnost | Makroekonomické události | Optimismus | Výsledky | Regulace | Ceny akcií | Obchodníci | Aktivum | Delta | Kupní opce | Théta | Volatilní | Analýzy | Banka | Cena | Expirace | Investiční | Obchodování s opcemi | Opce na akcie | Opční strategie | Portfolia | Pro investory | Řízení rizik | Řízení rizika | Trh | Volatility | Black-Scholes | Prodejní opce | Put | Býčí strategie | Gamma | Směrodatná odchylka | Implikovaná volatilita | Ztráty | Zajištění | Zvýšení volatility | Očekávání | Zajištění portfolia | Výplata dividend | Obchodní aktivity | Obchodní plány | Kapitálové výdaje | Očekávání trhu | Historická volatilita | Cena akcie | Objem | Vyšší volatilita | Implikované volatility | Nejistoty | Optimismus investorů | Hospodaření | Výsledky hospodaření | Ukazatele | Trhy | Výdaje | Pesimismus | Medvědi | Růst | Cenové pohyby | Výplata | Ceny | Politické události | Transparentnost | Změny úrokových sazeb | Zvýšení ceny | Investoři a obchodníci | Plány | Příležitosti | Změny ceny | Odvětví | Flexibilita | Otevřené pozice | Budoucí pohyby | Základní pojmy | Náklady na obchodování | Pozornost | Fundamentální analýzy | Pohyby ceny | Rizikový faktor | Právo | Závazek | Nálady na trhu | Vice | Kupující | Vypršení platnosti | Snížení rizika | Jakub Matis | Makroekonomické faktory | Zvýšený zájem | Barometr | Portfólia | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Úvod do opčních trhů | Využití opčních trhů | Prodejní (put) opce | Kupní (call) | Různé opční strategie | Opční strategie a techniky | Delta hedging | Time Decay | Kupní opce (call opce) | Prodejní opce (put opce) | Význam na finančních trzích | Cenová efektivita | Strategická flexibilita | Cena opce a její složky | Cena opce | Řecká písmena | Řecká písmena v obchodování s opcemi | Řecká písmena v obchodování | Regulace a likvidita | Jak opce odhalují očekávání trhu | Volatilita jako indikátor | Implikovaná vs. historická volatilita | Cena a Skew opce | Skew opce | Skew | Využití volatility | Oceňování akcií | Změna ceny opce | Theta | Rho | Časová hodnota | Citlivost na volatilitu | Citlivost na změny úrokových sazeb | Cheat Sheet zdarma | Cheat Sheet | Změna delty | Změny ceny podkladového aktiva | Analýzy opcí | Ukazatel nálady na trhu | Open Interest | Open Interest a Volume | Využití opcí při diverzifikaci portfolia | Využití opcí při diverzifikaci | Využití opcí | Opce a makroekonomické události | Opce a podnikové události | Modely oceňování opcí | Využití opcí ve strategiích | Opční trhy jako barometr sentimentu | Barometr sentimentu | Opce a arbitráž | Základy opčních trhů |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Full-Time Trading vs. Zaměstnání
  V tomto článku bych chtěl popsat rozdíl mezi Full-Time tradingem a zaměstnáním.
 • Fundamentálně výživný rok 2024 – Pozor na FOMO
  Velké množství fundamentálních událostí v letošním roce může obchodníky a investory svádět k nepromyšleným obchodním akcím. Proč se vyhnout FOMO efektu, si řekneme v tomto článku.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – behaviorální ekonomie a psychologie investování (5. díl)
  Článek se zaměřuje na to, jak psychologické faktory ovlivňují ekonomická rozhodnutí. Čtenář se dozví o vlivu emocí a kognitivních zkreslení na investiční chování, fenoménu stádového chování, perspektivní teorii a ego-depleci. Popisuje, jak iracionální chování může ovlivnit trhy a jak jej lze využít v investičních strategiích, včetně kontrariánského investování a arbitráže. Závěrem zdůrazňuje význam psychologie při investování a řízení rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – dluhové trhy a jejich vliv na akciové trhy (9. díl)
  Článek popisuje, jak dluhové trhy fungují a jejich roli v globální ekonomice. Čtenář se dozví o různých typech dluhových nástrojů a jejich významu pro financování projektů, zvyšování likvidity, stanovování úrokových sazeb, diverzifikaci rizika a ekonomickou stabilitu. Text zdůrazňuje globální dosah a transparentnost dluhových trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – finanční zprávy a jejich vliv na ceny akcií (3. díl)
  Článek se zaměřuje na význam a různé typy finančních výkazů, které poskytují klíčové informace o finančním zdraví a výkonnosti podniků. Čtenář se dozví o výročních a čtvrtletních zprávách, výsledcích hospodaření, předpovědích zisku, zprávách o dividendách, tiskových zprávách a regulačních informacích. Dále článek popisuje, jak číst a analyzovat finanční zprávy, a jak tyto zprávy ovlivňují ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
  Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – komoditní trhy a jejich vliv na akcie (7. díl)
  Článek vysvětluje, co jsou komoditní trhy a jak fungují. Popisuje, jak ceny komodit ovlivňují různé sektory, jako energetiku a průmysl, a jak se tyto trhy prolínají s akciovými trhy, ovlivňují inflaci a úrokové sazby. Článek také zahrnuje metriky pro hodnocení dopadu komodit na akciové trhy a případovou studii o vlivu cen ropy na energetický sektor.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
  Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – správa a řízení společností a etika ve fundamentální analýze (8. díl)
  Článek zdůrazňuje důležitost etiky a řízení pro finanční výkonnost a hodnotu akcií. Vysvětluje, jak transparentnost a etické praktiky posilují důvěru investorů a snižují rizika. Čtenář se dozví o metodách analýzy firemní kultury, řízení a konkrétních případových studiích, které ilustrují dopad skandálů na ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
  Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
 • Fundamentální analýza pro historické události 06.01-10.01.2020
  Po dvou klidných týdnech prázdnin nabere zveřejnění makroekonomických údajů na obrátkách.
 • Fundamentální analýza pro historické události 09.12. - 13.12.2019
  Příští týden bude hlavní pozornost věnována oznamování sazeb Federálního rezervního systému USA a Evropských centrálních bank. Očekává se však, že obě banky si ponechají své sazby beze změny. Navzdory žádným změnám v úrokových sazbách budou finančně trhy určitě reagovat. Například EUR/USD může poskočit nebo klesnout až o 20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 16.12-20.12.2019
  Týden před Vánoci bude rušný pro obchodníky, kteří obchodují podle makroekonomických oznámení a dat monetární politiky. Obecně platí, že většina událostí má střední význam a mohla by způsobit sklouznutí jenom okolo 10–20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 23.12-27.12.2019
  Během Vánoc jsou k dispozici dva sety datových souborů. V pondělí v 13:30 GMT by kanadský HDP mohl způsobit pozoruhodný krok. Mezitím je naplánováno uvolnění amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a objednávek základní trvanlivosti zboží (Durable Goods Orders and Core Durable Goods). Mohlo by dojít k nepatrným pohybům párů USD.
 • Fundamentální pohled na kanadský dolar za první čtvrtletí
  Na páru s americkým dolarem je od začátku roku kanadský dolar v mírném zisku, to však neodráží v jaké je aktuálně kondici. Začátkem ledna mu výrazně pomohl růst rizikových aktiv včetně ropy. Právě s vývojem ceny ropy je kanadský dolar úzce propojen kvůli silné závislosti kanadské ekonomiky na exportu ropy. Zároveň začátkem roku mírně klesla poptávka po americkém dolaru, jakožto bezpečném přístavu. Pokud však odmažeme silné lednové zpevnění kanadského dolaru, tak měnový pár USDCAD osciluje v širším cenovém pásmu a většinu času spíše oslabuje.
 • Fundamenty z Británie mohou příští týden rozhýbat trhy (17.05.-23.05.)
  Očekává se, že příští týden bude většina makroekonomických dat pocházet z Velké Británie. Konkrétně zveřejnění údajů o CPI ve Velké Británii bude ve středu 20. května v 6:00 GMT. Očekává se, že ve čtvrtek v 8:30 GMT budou zveřejněny výsledky PMI ve Velké Británii na trhu Markit Manufacturing and Services. V pátek v 8:30 GMT budou zase zveřejněna data britského maloobchodního prodeje.
 • Funguje vůbec Elliottova vlnová teorie?
  Na konci minulého blogu jsem sliboval výsledky ohledně obchodování podle Teorie Elliottových vln. V dnešním blogu se seznámíme s tím, jak to během testovacího měsíce dopadlo.
 • Funny Money: Kim Dotcom
  Kim Dotcom zakladatel služby Megaupload kandiduje do novozélandských parlamentních voleb. Podle aktuálního předvolebního průzkumu je reálné, že díky spojení se stranou Mana, která bojuje za práva domorodých Maurů, získá 5 procent hlasů a dostane se tak do parlamentu. Následné spojení s opoziční stranou a porážku vládnoucích konzervativců by trhy nepřijaly pozitivně, na což by mohla doplatit domácí měna výprodejem. Naopak potvrzení vítězství premiéra Keye může zajistit NZD stabilitu.
 • FUNNY MONEY: Platina a Palladium
  Těžební doly Jihoafrické republiky (JAR) jsou již od ledna mimo provoz kvůli probíhající stávce odborů, jež požadují zvýšení mezd horníků. Téměř půlroční výpadek těžby platiny a palladia, jichž je JAR primárním a sekundárním světovým producentem, se už začíná projevovat na zásobách a přirozeně i cenách těchto komodit. Co se děje v dolech JAR vám přiblíží další díl FUNNY MONEY!
 • FUNNY MONEY: Vývoj USD v čase snižování objemu QE a vyšších úrokových sazeb
  Pro americký dolar začíná nová éra. Americká centrální banka (Fed) se letos rozhodla definitivně ukončit program kvantitativního uvolňování (QE) a navíc naznačila možnost zvýšení úrokových sazeb v příštím roce. Co bude znamenat nová monetární politika pro USD a jaký bude mít vliv na vývoj jeho ceny?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
MIG Bank
AVAFX
IG Markets
reklama
FTMO férovost