Úterý 16. července 2024 05:41
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei Payout

Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza forexu

Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.


V dnešní době finančních trhů je fundamentální analýza nedílnou součástí investiční strategie. Zatímco technická analýza se zaměřuje na studium cenových grafů a ukazatelů, fundamentální analýza se snaží porozumět ekonomickým, sociálním a politickým faktorům, které ovlivňují hodnotu aktiv. V kontextu devizových trhů je jedním z nejdůležitějších hráčů, kteří mají významný vliv na hodnotu měn, centrální banka.

Tento článek se bude podrobně zabývat úlohou centrálních bank ve fundamentální analýze na forexových trzích. Budeme zkoumat, jak politika centrální banky, včetně měnové politiky a úrokových sazeb, ovlivňuje hodnotu národních měn, a tím i forexových trhů. Dále se podíváme na nástroje, které centrální banky používají k regulaci ekonomiky, jako je kvantitativní utahování a uvolňování.

Cílem tohoto článku je poskytnout obchodníkům a investičním analytikům podrobný pohled na to, jak centrální banka utváří a ovlivňuje forexové trhy. Mohou tak být lépe připraveni využít příležitostí a minimalizovat rizika, která jsou s těmito dynamickými a často nepředvídatelnými trhy spojena.

Důležité nástroje centrální banky

Kvantitativní uvolňování (QE) a kvantitativní utahování (QT) jsou nástroje měnové politiky, které centrální banky používají k ovlivňování ekonomiky. Tyto nástroje mají přímý i nepřímý vliv na devizové trhy.

Kvantitativní uvolňování (QE)

Definice: QE je proces, při kterém centrální banka nakupuje dluhopisy a jiná finanční aktiva s cílem zvýšit nabídku peněz a snížit úrokové sazby.

Vliv na forex

 • Devalvace měny: QE obvykle vede k devalvaci domácí měny, protože zvýšená nabídka peněz může vést k inflačním tlakům.
 • Snížení úrokových sazeb: QE může snížit úrokové sazby, což snižuje atraktivitu investic do dané měny, což může vést k jejímu znehodnocení.
 • Rizikový sentiment: QE může zlepšit rizikový sentiment na trzích, což může posílit měny s vyšším výnosem na úkor bezpečných přístavů.

Kvantitativní utahování (QT)

Definice: QT je opakem QE. Centrální banka prodává finanční aktiva, aby snížila nabídku peněz a zvýšila úrokové sazby.

Vliv na forex

 • Zhodnocení měny: Snížení nabídky peněz a zvýšení úrokových sazeb může vést ke zhodnocení měny.
 • Zvýšení úrokových sazeb: Vyšší úrokové sazby zvyšují atraktivitu investic do měny, což může vést k jejímu zhodnocení.
 • Změna rizikového sentimentu: QT může zhoršit rizikový sentiment na trzích, což může posílit "bezpečné přístavy" na úkor rizikovějších měn.

QE a QT mají významný dopad na devizové trhy prostřednictvím změn v nabídce peněz, úrokových sazbách a rizikovém sentimentu. Proto je důležité tyto měnové politiky a jejich potenciální dopady na forexové trhy sledovat.

Měnová politika a úrokové sazby

Měnová politika je jedním z nejdůležitějších nástrojů centrální banky k ovlivňování ekonomiky. Úrokové sazby jsou klíčovým prvkem měnové politiky a mají přímý vliv na devizové trhy.

Jak to funguje?

 • Stanovení úrokových sazeb: Centrální banka určuje úrokové sazby, které platí banky, když si chtějí půjčit peníze od centrální banky nebo mezi sebou navzájem.
 • Transmisní mechanismus: Změny úrokových sazeb se přenášejí do celé ekonomiky a ovlivňují úrokové sazby úvěrů, hypoték a dalších finančních produktů.

Druhy měnové politiky

 • Expanzivní měnová politika: Snižování úrokových sazeb s cílem stimulovat hospodářskou aktivitu. To obvykle vede ke znehodnocení národní měny.
 • Restriktivní měnová politika: Zvyšování úrokových sazeb s cílem omezit inflaci. To obvykle vede k posílení národní měny.

Cíle

 • Kontrola inflace: Jedním z hlavních cílů je udržet stabilní a nízkou inflaci.
 • Podpora růstu: Nižší úrokové sazby mohou podpořit investice a spotřebu, což vede k hospodářskému růstu.
 • Stabilita zaměstnanosti: Měnová politika může svým vlivem na ekonomickou aktivitu ovlivnit i úroveň zaměstnanosti.

Vliv na forex

 • Změny úrokových sazeb nebo očekávání jejich budoucích změn mohou způsobit výrazné pohyby hodnoty měny.
 • Vyšší úrokové sazby obvykle přitahují zahraniční kapitál, který posiluje měnu, zatímco nižší úrokové sazby mají opačný účinek.

Rizika a omezení

 • Zpožděný efekt: Změny úrokových sazeb často nemají okamžitý dopad na ekonomiku nebo devizové trhy.
 • Past likvidity: Při velmi nízkých úrokových sazbách může být měnová politika méně účinná.
 • Globální faktory: V dnešní globalizované ekonomice mohou vnější faktory snížit účinnost národní měnové politiky.

Měnová politika a úrokové sazby jsou nedílnou součástí fundamentální analýzy na forexových trzích. Pro obchodníky a investiční analytiky je nezbytné sledovat změny v měnové politice a chápat jejich dopad na devizové kurzy. To zahrnuje nejen věnovat pozornost oficiálním oznámením o úrokových sazbách, ale také analyzovat ekonomické ukazatele a zprávy, které by mohly naznačovat budoucí kroky centrálních bank.

Operace na volném trhu (Open Market Operations, OMO)


Operace na volném trhu (OMO) jsou jedním z nejčastěji používaných nástrojů měnové politiky centrálních bank. Tyto operace se provádějí nákupem nebo prodejem státních dluhopisů na finančních trzích. Jejich cílem je ovlivnit krátkodobé úrokové sazby, a tím i celkovou nabídku peněz v ekonomice.

Jak to funguje?

 • Nákup dluhopisů: Když centrální banka nakupuje státní dluhopisy, zvyšuje se nabídka peněz v ekonomice. Banky mají k dispozici více likvidních prostředků, které mohou půjčovat, což vede ke snížení úrokových sazeb.
 • Prodej dluhopisů: Naopak, když centrální banka prodává státní dluhopisy, nabídka peněz v ekonomice se snižuje. Banky mají k dispozici méně likvidních prostředků k půjčování, což vede k vyšším úrokovým sazbám.

Typy OMO

 • Trvalé operace: Jsou určeny k dlouhodobému působení na peněžní zásobu. Zahrnují nákup nebo prodej dluhopisů s delší splatností.
 • Dočasné operace: Jsou zaměřeny na krátkodobé změny v nabídce peněz a obvykle zahrnují repo operace, při nichž centrální banka půjčuje bankám peníze na krátkou dobu.

Cíle

 • Stabilita úrokových sazeb: OMO se používají k udržení úrokových sazeb v rámci stanovených cílů.
 • Kontrola inflace nebo deflace: Zvýšením nebo snížením nabídky peněz může centrální banka ovlivnit inflační tlaky.
 • Podpora hospodářského růstu: Nižší úrokové sazby mohou stimulovat investice a spotřebu, což podporuje hospodářský růst.

Vliv na forex

 • Změny v OMO mohou mít přímý dopad na hodnotu měny. Zvýšení úrokových sazeb obvykle měnu posiluje, zatímco snížení úrokových sazeb ji oslabuje.
 • OMO jsou důležitým signálem pro forexové trhy a často jsou předmětem spekulací, což může vést k volatilitě.

Rizika a omezení

 • Účinnost OMO může být omezena, pokud banky nereagují podle očekávání, například pokud si peníze ponechají, místo aby je půjčily.
 • Existuje také riziko, že časté používání OMO může vést k narušení trhu s dluhopisy.

Vzhledem ke složitosti a významu operací na volném trhu je nezbytné, aby obchodníci a investoři na devizových trzích věnovali těmto aktivitám centrálních bank pozornost. Fundamentální analýza by měla zahrnovat sledování oznámení OMO a jejich potenciálního dopadu na měnové páry.

Měnová intervence

Měnové intervence jsou aktivní zásahy centrálních bank na devizových trzích s cílem ovlivnit hodnotu své národní měny. Tyto intervence jsou často prováděny ve spolupráci s vládou a mohou být jednostranné nebo mnohostranné (v koordinaci s jinými centrálními bankami).

Jak to funguje?

 • Nákup měny: Centrální banka nakupuje vlastní měnu výměnou za jinou měnu, čímž zvyšuje poptávku po své měně a její hodnotu.
 • Prodej měny: Centrální banka prodává svou vlastní měnu výměnou za jinou měnu, čímž snižuje poptávku po své měně a její hodnotu.

Typy měnových intervencí

 • Sterilizovaná intervence: V tomto případě centrální banka neutralizuje účinek intervence na nabídku peněz prostřednictvím operací na volném trhu.
 • Nesterilizované intervence: Tyto intervence mají přímý dopad na nabídku peněz, protože centrální banka neprovádí žádné kompenzační operace.

Cíle

 • Stabilita měny: Hlavním cílem je stabilizovat nebo zvýšit hodnotu národní měny.
 • Kontrola inflace: Silnější národní měna snižuje náklady na dovoz, což může pomoci kontrolovat inflaci.
 • Podpora vývozu: Slabší měna může zvýšit konkurenceschopnost vývozu země.

Vliv na forex

 • Měnové intervence mohou způsobit výrazné krátkodobé výkyvy na devizových trzích.
 • Intervence jsou často neočekávané a mohou způsobit značnou volatilitu, což pro obchodníky představuje riziko i příležitost.

Rizika a omezení

 • Neúspěch: Měnové intervence nejsou vždy úspěšné. Trhy mohou intervence ignorovat, pokud se domnívají, že nejsou dlouhodobě udržitelné.
 • Politické důsledky: Intervence mohou vést k diplomatickému napětí mezi zeměmi.
 • Náklady: Velké intervence mohou být nákladné a vést k vyčerpání devizových rezerv.

Měnové intervence jsou důležitým nástrojem měnové politiky, který má přímý dopad na devizové trhy. Obchodníci a investoři by proto měli těmto aktivitám věnovat velkou pozornost v rámci své fundamentální analýzy. Je nezbytné sledovat oficiální zprávy a prohlášení centrálních bank, aby byli připraveni na možné výkyvy na trzích.

Další mechanismy centrální banky

Devizové rezervy

Centrální banka spravuje devizové rezervy země, které lze použít ke stabilizaci nebo manipulaci s hodnotou měny. Zvýšení nebo snížení devizových rezerv může mít významný dopad na devizové trhy.

Forward guidance

Tento termín se používá, když centrální banka poskytuje jasné pokyny ohledně budoucí měnové politiky. Tato taktika se často používá k ovlivnění očekávání trhu a může být velmi účinná při kontrole hodnoty měny.

Repo operace

Repo operace jsou jedním z mechanismů, které centrální banka používá k regulaci likvidity v bankovním systému. Tyto operace mohou mít krátkodobý dopad na devizové trhy, zejména na měnové páry, které jsou přímo navázány na měnu dané země.

Rezervní požadavky

Centrální banka může měnit minimální objem peněz, které musí komerční banky držet v rezervách. Tímto způsobem může ovlivnit množství peněz, které mohou banky půjčovat.

Kapitálové požadavky

Centrální banka může stanovit kapitálové požadavky na finanční instituce, což může ovlivnit jejich schopnost poskytovat úvěry, a tím i nabídku peněz.

Diskontní sazba

Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si komerční banky mohou půjčovat peníze od centrálních bank. Změny diskontní sazby mohou ovlivnit úrokové sazby v celé ekonomice.

Tyto nástroje jsou nedílnou součástí měnové politiky a mají významný dopad na devizové trhy. Proto je pro obchodníky a investory důležité pochopit, jak tyto nástroje fungují a jak mohou ovlivnit hodnotu měny.

Závěr

V dnešním článku jsme se podrobně zabývali různými aspekty role centrálních bank v kontextu fundamentální analýzy forexových trhů. Od kvantitativního uvolňování a kvantitativního utahování přes měnovou politiku a úrokové sazby až po operace na volném trhu a měnové intervence. Každý z těchto nástrojů má své vlastní cíle, rizika a omezení a jejich pochopení je klíčem k úspěšnému obchodování na forexových trzích.

Centrální banky jsou nedílnou součástí ekonomického ekosystému a jejich rozhodnutí mají přímý dopad na hodnotu národních měn. Proto je nezbytné, aby obchodníci a investoři věnovali pozornost oficiálním oznámením a ekonomickým ukazatelům, které by mohly signalizovat budoucí kroky těchto institucí.

V rámci fundamentální analýzy je důležité nejen sledovat aktuální události a rozhodnutí, ale také pochopit jejich historický kontext a potenciální dopad na trhy. Tímto způsobem mohou obchodníci a investoři lépe předvídat reakce trhu a přizpůsobit tomu své obchodní strategie.

Závěrem je důležité zdůraznit, že ačkoli má centrální banka v rukou mnoho nástrojů k ovlivňování ekonomiky, její schopnost dosáhnout svých cílů je často omezena globálními faktory a psychologií trhu. Proto je velmi důležité, aby obchodníci a investoři přistupovali k fundamentální analýze s komplexním a diferencovaným pohledem.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: FOREX | Technická analýza | Fundamentální analýza | Intervence | Kvantitativní uvolňování | Obchodní strategie | Peníze | Inflace | Deflace | Devizové rezervy | Měnová politika | Daně | Rizika | Politika | Kapitál | Sazby | Aktiva | Analýza | Zhodnocení | Centrální banka | Centrální banky | Devalvace | Forward | Investice | Měna | Finanční instituce | Měnové páry | Měny | Nabídka | Open | Riziko | Sentiment | Úrokové sazby | Banky | Dluhopisy | Obchodování | Hospodářský růst | Investoři | Obchodníci | Investiční strategie | Podpora | Analýzy | Banka | Devalvace měny | Devizové kurzy | Devizové trhy | Forexu | Investiční | Kurzy | Market | Nákup dluhopisů | Prodej dluhopisů | Státní dluhopisy | Zprávy | Diskontní sazba | Repo operace | QE | Expanzivní měnová politika | Finanční aktiva | Zvyšování úrokových sazeb | Snižování úrokových sazeb | Bezpečné přístavy | Inflační tlaky | Forexové trhy | Zvýšení úrokových sazeb | Obchodování na forexových trzích | Snížení úrokových sazeb | Očekávání | Kvantitativní utahování | Reakce trhu | Výkyvy na trzích | Očekávání trhu | Vyšší úrokové sazby | Objem | Konkurenceschopnost | Kapitálové požadavky | Domácí měny | Prohlášení | Měnové politiky centrálních bank | Měnové politiky | Nižší úrokové sazby | Snížit úrokové sazby | Ukazatele | Trhy | Stabilita | Výkyvy | Nástroje měnové politiky | Kroky centrálních bank | Komerční banky | Růst | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Posílení | Dovoz | Politika centrální banky | Sentiment na trzích | Zahraniční kapitál | Forward guidance | Množství peněz | Změny úrokových sazeb | Dopad na trhy | Cíle | Příležitosti | Prodej | Guidance | Ovlivňování | Objem peněz | Národní měny | Neúspěch | Pozornost | TIM | Podpora vývozu | Zhodnocení měny | Operace na volném trhu | Fundamentální analýzy | Hodnoty měny | Instituce | Znehodnocení | Stabilita úrokových sazeb | Kvantitativní utahování (QT) | Měnová intervence | Rizikový sentiment | Vice | Měnové intervence | Jakub Matis | Dopad na ekonomiku | Kontrola inflace | Kontext | Rezervy | Oznámení | Historický kontext | Reakce trhů | Politické důsledky | Kvantitativní uvolňování (QE) | Změny v měnové politice | Podrobný pohled | Významný dopad | Výrazné pohyby | Role centrálních bank | Znehodnocení národní měny | Fundamentální analýza forexu | Důležité nástroje centrální banky | Nástroje centrální banky | Důležité nástroje | Měnová politika a úrokové sazby | Open Market Operations | Jak to funguje? | Vliv na forex | Mechanismy centrální banky | Rezervní požadavky |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Fundamentální analýza akciových trhů – behaviorální ekonomie a psychologie investování (5. díl)
  Článek se zaměřuje na to, jak psychologické faktory ovlivňují ekonomická rozhodnutí. Čtenář se dozví o vlivu emocí a kognitivních zkreslení na investiční chování, fenoménu stádového chování, perspektivní teorii a ego-depleci. Popisuje, jak iracionální chování může ovlivnit trhy a jak jej lze využít v investičních strategiích, včetně kontrariánského investování a arbitráže. Závěrem zdůrazňuje význam psychologie při investování a řízení rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – dluhové trhy a jejich vliv na akciové trhy (9. díl)
  Článek popisuje, jak dluhové trhy fungují a jejich roli v globální ekonomice. Čtenář se dozví o různých typech dluhových nástrojů a jejich významu pro financování projektů, zvyšování likvidity, stanovování úrokových sazeb, diverzifikaci rizika a ekonomickou stabilitu. Text zdůrazňuje globální dosah a transparentnost dluhových trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – finanční zprávy a jejich vliv na ceny akcií (3. díl)
  Článek se zaměřuje na význam a různé typy finančních výkazů, které poskytují klíčové informace o finančním zdraví a výkonnosti podniků. Čtenář se dozví o výročních a čtvrtletních zprávách, výsledcích hospodaření, předpovědích zisku, zprávách o dividendách, tiskových zprávách a regulačních informacích. Dále článek popisuje, jak číst a analyzovat finanční zprávy, a jak tyto zprávy ovlivňují ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
  Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – komoditní trhy a jejich vliv na akcie (7. díl)
  Článek vysvětluje, co jsou komoditní trhy a jak fungují. Popisuje, jak ceny komodit ovlivňují různé sektory, jako energetiku a průmysl, a jak se tyto trhy prolínají s akciovými trhy, ovlivňují inflaci a úrokové sazby. Článek také zahrnuje metriky pro hodnocení dopadu komodit na akciové trhy a případovou studii o vlivu cen ropy na energetický sektor.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
  Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
  Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – správa a řízení společností a etika ve fundamentální analýze (8. díl)
  Článek zdůrazňuje důležitost etiky a řízení pro finanční výkonnost a hodnotu akcií. Vysvětluje, jak transparentnost a etické praktiky posilují důvěru investorů a snižují rizika. Čtenář se dozví o metodách analýzy firemní kultury, řízení a konkrétních případových studiích, které ilustrují dopad skandálů na ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
  Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
 • Fundamentální analýza forexu – geopolitické události a jejich dopad na forexové trhy (3. díl)
  Článek vysvětluje, jak různé geopolitické faktory, jako jsou války, obchodní války, politické volby a ekonomické sankce, ovlivňují hodnotu měn. Čtenář se dozví, jak tyto události způsobují volatilitu na devizových trzích a vedou k pohybům kapitálu směrem k bezpečným měnám nebo ke znehodnocení měn zemí zasažených krizemi.
 • Fundamentální analýza forexu – makroekonomické faktory a jejich vliv na forexové trhy (2. díl)
  Článek se zabývá tím, jak různé ekonomické ukazatele jako zaměstnanost, veřejný dluh, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, a peněžní zásoba ovlivňují hodnotu měny na devizových trzích. Čtenář se dozví, jak tyto faktory signalizují sílu nebo slabost měny a proč jsou důležité pro forex obchodování.
 • Fundamentální analýza forexu – psychologie trhu a analýza sentimentu v kontextu forexu (7. díl)
  Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.
 • Fundamentální analýza forexu – techniky a nástroje efektivní fundamentální analýzy (5. díl)
  Článek vysvětluje, jak jsou ekonomické kalendáře klíčovým nástrojem pro sledování nadcházejících ekonomických událostí a ukazatelů na forexových trzích. Čtenáři se dozvědí, jak kalendáře pomáhají plánovat obchodní strategie a řídit rizika tím, že poskytují informace o důležitých ekonomických zprávách a jejich očekávaném dopadu na trhy.
 • Fundamentální analýza forexu – vliv sezónních a časových faktorů na forexové trhy (6. díl)
  Článek zkoumá, jak různé sezónní a časové faktory ovlivňují forexové trhy. Čtenáři se dozvědí, jak svátky, daňová období, letní měsíce a změny ročních období ovlivňují likviditu a volatilitu trhu. Článek také vysvětluje vliv obchodních hodin, jednotlivých dní v týdnu a časových pásem na tržní podmínky, a nabízí strategie pro plánování obchodů a řízení rizika s ohledem na tyto faktory.
 • Fundamentální analýza forexu – základy fundamentální analýzy na forexovém trhu (1. díl)
  Článek vysvětluje, jak HDP, inflace, úrokové sazby a obchodní bilance ovlivňují hodnotu měn na forexových trzích. Také popisuje vliv politické stability, ekonomických zpráv, geopolitických událostí a komodit na měnové kurzy. Dále se věnuje strategii carry trade a dopadu fiskální a měnové politiky na měnové hodnoty.
 • Fundamentální analýza pro historické události 06.01-10.01.2020
  Po dvou klidných týdnech prázdnin nabere zveřejnění makroekonomických údajů na obrátkách.
 • Fundamentální analýza pro historické události 09.12. - 13.12.2019
  Příští týden bude hlavní pozornost věnována oznamování sazeb Federálního rezervního systému USA a Evropských centrálních bank. Očekává se však, že obě banky si ponechají své sazby beze změny. Navzdory žádným změnám v úrokových sazbách budou finančně trhy určitě reagovat. Například EUR/USD může poskočit nebo klesnout až o 20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 16.12-20.12.2019
  Týden před Vánoci bude rušný pro obchodníky, kteří obchodují podle makroekonomických oznámení a dat monetární politiky. Obecně platí, že většina událostí má střední význam a mohla by způsobit sklouznutí jenom okolo 10–20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 23.12-27.12.2019
  Během Vánoc jsou k dispozici dva sety datových souborů. V pondělí v 13:30 GMT by kanadský HDP mohl způsobit pozoruhodný krok. Mezitím je naplánováno uvolnění amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a objednávek základní trvanlivosti zboží (Durable Goods Orders and Core Durable Goods). Mohlo by dojít k nepatrným pohybům párů USD.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Vipro Markets
FXGiants
NAGA
reklama
Swissquote Bank