Čtvrtek 13. června 2024 03:39
reklama
FTMO férovost
reklama
FTMO férovost
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader

Fundamentální analýza akciových trhů – správa a řízení společností a etika ve fundamentální analýze (8. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza akciových trhů

Článek zdůrazňuje důležitost etiky a řízení pro finanční výkonnost a hodnotu akcií. Vysvětluje, jak transparentnost a etické praktiky posilují důvěru investorů a snižují rizika. Čtenář se dozví o metodách analýzy firemní kultury, řízení a konkrétních případových studiích, které ilustrují dopad skandálů na ceny akcií.


V dynamickém prostředí finančních trhů je fundamentální analýza nedílnou součástí hodnocení investičních příležitostí. Zatímco tradiční ukazatele, jako je ziskovost, růst a tržní kapitalizace, jsou často v popředí investičního rozhodování, existuje další kritický aspekt, který si zaslouží pozornost – správa a řízení společnosti a etika. V dnešním článku se podrobně podíváme na tento často přehlížený, ale zásadní prvek fundamentální analýzy na akciovém trhu.

Probereme význam správy a řízení společnosti a etiky při oceňování akcií, metody analýzy podnikové kultury a správy a řízení a vliv těchto faktorů na dlouhodobou hodnotu akcií. Jako názorný příklad probereme případovou studii, která se zaměřuje na skandály v oblasti správy a řízení společností a jejich dopad na ceny akcií.

Cílem tohoto článku je poskytnout ucelený pohled na význam správy a řízení společností a etiky v kontextu fundamentální analýzy. Tato analýza by měla sloužit jako cenný nástroj pro investiční rozhodování a strategie, které mohou významně ovlivnit výkonnost investičního portfolia.

Význam správy a řízení společnosti a etiky při oceňování akcií

Význam správy a řízení společnosti a etiky při oceňování akcií je často podceňován, ale ve skutečnosti se jedná o klíčový aspekt fundamentální analýzy. Tyto faktory mají přímý i nepřímý vliv na finanční výkonnost společnosti, její dlouhodobou udržitelnost, a tedy i na hodnotu jejích akcií. Následující odstavce podrobně rozebírají, proč jsou správa a řízení společnosti a etika tak důležité v kontextu investování na akciovém trhu.

Finanční transparentnost

Jedním z hlavních pilířů správy a řízení společnosti je transparentnost finančního výkaznictví. Investoři a analytici se při hodnocení akcií spoléhají na přesné a transparentní finanční informace. Společnosti s vysokými standardy správy a řízení společností budou pravděpodobně transparentnější, což snižuje riziko finančních nesrovnalostí nebo podvodů.

Rizikové faktory

Správa a řízení společnosti a etika mohou významně ovlivnit rizikový profil společnosti. Společnosti s nedostatky v těchto oblastech jsou často vystaveny vyššímu právnímu riziku a riziku ztráty dobré pověsti, což může mít negativní dopad na hodnotu pro akcionáře. Naopak silná správa a řízení společnosti může působit jako "štít" proti různým externím a interním rizikům.

Dlouhodobá hodnota

Dobrá správa a řízení společnosti a etika jsou často spojeny s dlouhodobou hodnotou pro akcionáře. Společnosti, které se na tyto aspekty zaměřují, budou pravděpodobně lépe připraveny na růst a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu. To je důležité zejména pro dlouhodobé investory, kteří hledají stabilní a trvalé výnosy.

Vliv na ziskovost

Etické postupy a řádná správa a řízení společnosti mohou mít přímý dopad na ziskovost společnosti. Například etické postupy v dodavatelském řetězci mohou vést k lepším vztahům s dodavateli, a tím k efektivnějším a levnějším procesům. To může mít pozitivní dopad na marži a ziskovost společnosti.

Důvěra investorů a spotřebitelů

V dnešní době informací a společenské odpovědnosti může mít kvalita správy a řízení společnosti a etika významný dopad na důvěru investorů a spotřebitelů. Společnosti, které jsou vnímány jako etické a dobře řízené, často přitahují více loajálních zákazníků a investorů, což může mít pozitivní dopad na hodnotu pro akcionáře.

Konkurenční výhoda

V některých případech může silná správa a řízení společnosti a etika poskytnout společnosti konkurenční výhodu. To platí zejména v odvětvích, kde jsou tyto faktory klíčové, například ve farmaceutickém průmyslu, kde je důvěra v etiku společnosti rozhodující.

Jak analyzovat firemní kulturu a řízení


Analýza podnikové kultury a řízení je složitý proces, který vyžaduje multidisciplinární přístup. Tato analýza je zásadní pro pochopení toho, jak společnost funguje na nejvyšší úrovni a jak to ovlivňuje její dlouhodobou hodnotu a udržitelnost. Následující části podrobně popisují, jak postupovat při analýze těchto klíčových aspektů.

Analýza veřejných dokumentů

Jedním z prvních kroků je prozkoumání veřejných dokumentů společnosti, jako jsou výroční zprávy, zprávy pro akcionáře a materiály pro konference investorů. Tyto dokumenty často obsahují informace o správě a řízení společnosti, včetně struktury managementu, plánů odměňování a etických zásad.

Posouzení managementu

Kvalita vedení je jedním z nejdůležitějších faktorů správy a řízení společnosti. Podívejte se na historii a kvalifikaci vedení, včetně generálního ředitele, finančního ředitele a členů představenstva. Prozkoumejte jejich odborné zázemí, zkušenosti a pokud možno i jejich působení v jiných společnostech.

Průzkum mezi zaměstnanci

Webové stránky jako Glassdoor nebo Indeed mohou poskytnout cenné informace o firemní kultuře společnosti z pohledu zaměstnanců. Hodnocení, recenze a komentáře mohou odhalit problémy, jako je nízká morálka, neetické chování nebo problémy v komunikaci.

Analýza etických a sociálních otázek

Prozkoumejte, jak společnost řeší etické a sociální otázky. To zahrnuje její přístup k otázkám životního prostředí, společenské odpovědnosti a chování k zaměstnancům a zákazníkům. Tyto faktory mohou mít významný dopad na pověst společnosti, a tedy i na hodnotu jejích akcií.

Vnitřní zásady a kontrolní mechanismy

Prověřte vnitřní zásady a kontrolní mechanismy společnosti. Jak jsou řešeny střety zájmů? Jaké jsou zásady týkající se korupce a podvodů? Efektivní vnitřní kontroly jsou základem dobrého řízení společnosti.

Finanční ukazatele

V neposlední řadě nezanedbávejte finanční ukazatele. Společnosti s dobrou správou a řízením společnosti často vykazují lepší finanční výsledky a jsou méně rizikové. Podívejte se na ukazatele, jako jsou marže, zadluženost a návratnost investic, abyste získali komplexnější obrázek.

Případové studie a srovnávací analýzy

Porovnejte společnost s jinými společnostmi ve stejném odvětví nebo oboru. Cenné informace a kontext mohou poskytnout případové studie o správě a řízení společnosti a firemní kultuře v podobných společnostech.

Analýza podnikové kultury a řízení je nedílnou součástí fundamentální analýzy a měla by být prováděna stejně důkladně jako analýza finančních ukazatelů. Tato analýza může poskytnout hluboké pochopení vnitřní dynamiky společnosti, což je neocenitelné při posuzování její dlouhodobé hodnoty a investičního potenciálu.

Vliv správy a řízení společnosti na dlouhodobou hodnotu pro akcionáře


Vliv správy a řízení společnosti na dlouhodobou hodnotu pro akcionáře je jedním z nejdůležitějších, ale často přehlížených aspektů fundamentální analýzy. Význam správy a řízení společnosti nelze přeceňovat, protože má přímý i nepřímý dopad na finanční výkonnost společnosti, její pověst, a tím i na hodnotu pro akcionáře. Následující odstavce se tímto vlivem podrobně zabývají.

Systémy řízení a správy společnostiZiskovost a finanční stabilita

Dobrá správa a řízení společnosti často koreluje s lepší finanční výkonností. Efektivní správa a řízení a transparentnost mohou vést k lepšímu využívání zdrojů, a tím i k vyšším ziskům. To se přirozeně pozitivně projeví na hodnotě pro akcionáře.

Rizikové faktory

Společnosti se špatnou správou a řízením podniku jsou často vystaveny vyšším rizikům, včetně právních problémů, pokut a poškození pověsti. Tato rizika mohou mít negativní dopad na hodnotu pro akcionáře a mohou vést k dlouhodobým ztrátám pro akcionáře.

Investiční atraktivita

Investoři se při výběru investičních příležitostí stále více zajímají o kvalitu správy a řízení společností. Společnosti s vysokými standardy v této oblasti jsou často považovány za atraktivnější investice, což může vést k vyšší hodnotě pro akcionáře.

Dlouhodobá udržitelnost

Správa a řízení společnosti je také klíčem k dlouhodobé udržitelnosti společnosti. Aspekty, jako je odpovědnost za životní prostředí a sociální občanství, jsou stále důležitější pro ocenění společnosti a její dlouhodobou hodnotu na trhu.

Vliv na dividendy

Dobrá správa a řízení společnosti může také vést ke stabilnějším a pravidelnějším výplatám dividend. To je důležité pro akcionáře, kteří dlouhodobě usilují o příjem z investic.

Zvýšená odpovědnost a kontrola

Účinné mechanismy správy a řízení společnosti, jako jsou nezávislí členové představenstva a výbory pro audit, mohou zvýšit kontrolu a odpovědnost vedení. To může vést k lepšímu rozhodování, a tím i k dlouhodobějšímu zhodnocení pro akcionáře.

Případové studie

Historie nám ukazuje, že selhání správy a řízení společností může mít katastrofální důsledky pro hodnotu pro akcionáře. Příklady jako Enron, WorldCom a nedávné případy jako Volkswagen ukazují, jak může špatné řízení a neetické chování zničit hodnotu společnosti.

Správa a řízení společnosti je nedílnou součástí hodnocení dlouhodobé hodnoty akcií. Je to faktor, který by měl být důkladně analyzován a zvažován při každém investičním rozhodnutí.

Případová studie: Skandály v oblasti správy a řízení společností a jejich dopad na ceny akcií

Podnikové skandály mají často zničující dopad na hodnotu akcií postižených společností a mohou mít pro investory dlouhodobé důsledky. V této případové studii se podíváme na několik významných příkladů a analyzujeme, jak skandály v oblasti správy a řízení společností ovlivnily ceny akcií.

Enron

Jedním z nejznámějších příkladů selhání správy a řízení společností je případ společnosti Enron. Tato společnost se dopustila rozsáhlého účetního podvodu, který v roce 2001 vedl k jejímu bankrotu. Hodnota akcií společnosti Enron klesla během několika měsíců z více než 90 dolarů za akcii na méně než 1 dolar. Tento případ ukazuje, jak může selhání v řízení společnosti zcela zničit hodnotu společnosti a jejích akcií.

Volkswagen

V roce 2015 se automobilový gigant Volkswagen dostal do problémů kvůli emisnímu skandálu. Společnost falšovala testy emisí u některých svých dieselových modelů. Po odhalení skandálu klesla hodnota akcií společnosti o více než 30 %. Tento případ ukazuje, jak může nesprávné a neetické chování vést k výraznému poklesu hodnoty akcií.

Wells Fargo

V roce 2016 byl ve společnosti Wells Fargo odhalen skandál, kdy zaměstnanci bez vědomí zákazníků otevírali falešné účty, aby splnili interní kvóty. Akcie společnosti zaznamenaly výrazný pokles a společnost byla vystavena rozsáhlým regulačním sankcím. Tento případ ukazuje, jak může špatné řízení a firemní kultura vést k finančním ztrátám a ztrátám dobré pověsti.

Analytické závěry

 • Rychlost reakce trhu: Akciové trhy často reagují na zprávy o podnikových skandálech velmi rychle, což vede k okamžitým ztrátám pro akcionáře.
 • Dlouhodobý vliv: Vliv skandálu na hodnotu akcií může být dlouhodobý, zejména pokud vedení podniku krizi účinně nezvládne.
 • Regulační a právní důsledky: Skandály často vedou k regulačním a právním sankcím, které mohou mít další negativní dopad na hodnotu pro akcionáře.
 • Změna podnikové kultury: V některých případech může skandál vést k zásadním změnám v podnikové kultuře a řízení, což může mít dlouhodobý pozitivní nebo negativní dopad na hodnotu pro akcionáře.
 • Vliv na odvětví a konkurenty: Podnikové skandály mohou mít negativní dopad nejen na postiženou společnost, ale také na odvětví jako celek nebo na konkurenční společnosti.

Skandály v oblasti správy a řízení společností mají komplexní a často zničující dopad na hodnotu pro akcionáře. Je důležité, aby investoři byli ostražití a pečlivě analyzovali správu a řízení společností, do nichž investují, a minimalizovali tak riziko.

Závěr

V dnešním článku jsme se blíže podívali na kritický a často přehlížený aspekt fundamentální analýzy akciového trhu – správu a řízení společností a etiku. Naše analýza ukázala, že tyto faktory jsou nedílnou součástí hodnocení dlouhodobé udržitelnosti a hodnoty společnosti. Správa a řízení společnosti a etika mají přímý i nepřímý vliv na finanční výkonnost společnosti, a tím i na hodnotu jejích akcií – od finanční transparentnosti a rizikových faktorů až po dlouhodobou hodnotu a ziskovost.

Případové studie, jako jsou Enron, Volkswagen a Wells Fargo, jasně ukazují, že selhání správy a řízení společnosti může mít katastrofální důsledky pro hodnotu pro akcionáře a investory. Tyto případy jsou varovným signálem pro investory, aby při hodnocení investičních příležitostí nezanedbávali důkladnou analýzu správy a řízení společností a etiky.

V konečném důsledku by správa a řízení společnosti a etika neměly být přehlíženy. Jsou nedílnou součástí komplexní fundamentální analýzy, která je nezbytná pro informované investiční rozhodování. Je nezbytné, aby investoři tyto aspekty důkladně prozkoumali, aby mohli správně posoudit potenciál a rizika spojená s investováním do konkrétních akcií.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Fundamentální analýza | Dividendy | Rizika | Akciové trhy | Důvěra investorů | Akcie | Analýza | Zhodnocení | Investice | Investování | Marže | Nástroj | Riziko | Tržní kapitalizace | Výkonnost | Analytici | Investoři | Zkušenosti | Výsledky | Ceny akcií | Analýzy | Dolar | Hodnota akcií | Investiční | Portfolia | Pro investory | Recenze | Volkswagen | Zprávy | ROCE | Wells Fargo | Finanční ukazatele | Finanční stabilita | Ztráty | Kapitalizace | Průzkum | Výnosy | Návratnost investic | Akcie společnosti | Reakce trhu | Zadluženost | Studie | Výrazný pokles | Problémy | Ziskovost | Návratnost | Ukazatele | Trhy | Negativní dopad | Pokles | Rozhodování | Stabilita | Historie | Růst | Potenciál | Zaměstnanci | Enron | Ocenění | Ceny | Konkurenční společnosti | Důvěra | Transparentnost | Životní prostředí | Finanční výsledky | Finanční výkonnost | Příležitosti | Rizikový profil | Výroční zprávy | Odvětví | Chování | Společnosti | Pozornost | Společnost | TIM | Fundamentální analýzy | Správa | WorldCom | Udržitelnost | Hodnocení akcií | Pověst | Skandály | Rychlost | Vice | Transparentní | Finanční výkonnost společnosti | Výkonnost společnosti | Výkonnost společností | Hodnota akcií společnosti | Investiční atraktivita | Řízení společnosti | Jakub Matis | Metody analýzy | Portfólia | Prostředí finančních trhů | Přizpůsobovat se | Investování na akciovém trhu | Kontext | Případové studie | Efektivní správa | Členové představenstva | Nedostatky | Reakce trhů | Dlouhodobé důsledky | Dlouhodobý vliv | Materiály | Odpovědnost | Kultura | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Významný dopad | Oceňování akcií | Případová studie | Etika | Etika ve fundamentální analýze | Finanční transparentnost | Vliv na ziskovost | Dlouhodobá hodnota | Konkurenční výhoda | Jak analyzovat firemní kulturu | Analýza veřejných dokumentů | Posouzení managementu | Průzkum mezi zaměstnanci | Vnitřní zásady | Kontrolní mechanismy | Srovnávací analýzy | Systémy řízení | Správy společnosti | Ziskovost a finanční stabilita | Analytické závěry |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Full-time trading
  Cílem, případně snem každého tradera je ovládnout disciplínu obchodování tak, aby nemusel chodit do tradičního zaměstnání, přičemž samotný trading by měl generovat dostatečný profit pro jeho obživu. S tím je také spojena doba a úsilí strávené u platformy.
 • FULL TIME TRADING
  Dnes budem písať o full time tradingu. Tak ako ho vidia ľudia, ktorý full time tradery nie sú. A tak ako ho žije jeden full time trader (ja). Alebo len predajca stopercentne funkčných aosov? HAHA. Je veľmi, veľmi véééľmi veľa vžitých omylov ktoré su vrité a zafixované v mysliach ľudí ktorý si nevidia od nosa, sú krátkozraký a nechápu alebo respektíve nechcu chápať že svet sa nekončí tam kde končí ich myslenie. Tak poďme nato.
 • Full-Time Trading vs. Zaměstnání
  V tomto článku bych chtěl popsat rozdíl mezi Full-Time tradingem a zaměstnáním.
 • Fundamentálně výživný rok 2024 – Pozor na FOMO
  Velké množství fundamentálních událostí v letošním roce může obchodníky a investory svádět k nepromyšleným obchodním akcím. Proč se vyhnout FOMO efektu, si řekneme v tomto článku.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – behaviorální ekonomie a psychologie investování (5. díl)
  Článek se zaměřuje na to, jak psychologické faktory ovlivňují ekonomická rozhodnutí. Čtenář se dozví o vlivu emocí a kognitivních zkreslení na investiční chování, fenoménu stádového chování, perspektivní teorii a ego-depleci. Popisuje, jak iracionální chování může ovlivnit trhy a jak jej lze využít v investičních strategiích, včetně kontrariánského investování a arbitráže. Závěrem zdůrazňuje význam psychologie při investování a řízení rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – dluhové trhy a jejich vliv na akciové trhy (9. díl)
  Článek popisuje, jak dluhové trhy fungují a jejich roli v globální ekonomice. Čtenář se dozví o různých typech dluhových nástrojů a jejich významu pro financování projektů, zvyšování likvidity, stanovování úrokových sazeb, diverzifikaci rizika a ekonomickou stabilitu. Text zdůrazňuje globální dosah a transparentnost dluhových trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – finanční zprávy a jejich vliv na ceny akcií (3. díl)
  Článek se zaměřuje na význam a různé typy finančních výkazů, které poskytují klíčové informace o finančním zdraví a výkonnosti podniků. Čtenář se dozví o výročních a čtvrtletních zprávách, výsledcích hospodaření, předpovědích zisku, zprávách o dividendách, tiskových zprávách a regulačních informacích. Dále článek popisuje, jak číst a analyzovat finanční zprávy, a jak tyto zprávy ovlivňují ceny akcií.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)
  Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – komoditní trhy a jejich vliv na akcie (7. díl)
  Článek vysvětluje, co jsou komoditní trhy a jak fungují. Popisuje, jak ceny komodit ovlivňují různé sektory, jako energetiku a průmysl, a jak se tyto trhy prolínají s akciovými trhy, ovlivňují inflaci a úrokové sazby. Článek také zahrnuje metriky pro hodnocení dopadu komodit na akciové trhy a případovou studii o vlivu cen ropy na energetický sektor.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy (1. díl)
  Článek se zaměřuje na makroekonomické faktory a jejich vliv na akciové trhy. Čtenář se dozví o klíčových ukazatelích, jako je HDP, inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost, a jaký mají vliv na trhy. Také se diskutuje o vlivu měnové politiky, fiskální politiky, cykličnosti ekonomiky, důvěře spotřebitelů a globálních ekonomických trendech na akciové trhy. Celkově článek poskytuje ucelený pohled na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují investiční rozhodnutí a chování trhů.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
  Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
 • Fundamentální analýza akciových trhů – využití opčních trhů ve fundamentální analýze (4. díl)
  Článek poskytuje úvod do opčních trhů, vysvětluje základní pojmy, jako jsou opce, kupní (call) a prodejní (put) opce, a zdůrazňuje jejich roli ve finančním systému. Čtenář se dozví, jak opce umožňují řízení rizika, spekulaci a strategickou flexibilitu. Dále článek rozebírá faktory ovlivňující cenu opce, jako je volatilita a úrokové sazby, a vysvětluje význam tzv. řeckých písmen v opčním obchodování. V neposlední řadě článek popisuje různé opční strategie, jejich využití při diverzifikaci portfolia a ochranu proti makroekonomickým a podnikovým událostem.
 • Fundamentální analýza pro historické události 06.01-10.01.2020
  Po dvou klidných týdnech prázdnin nabere zveřejnění makroekonomických údajů na obrátkách.
 • Fundamentální analýza pro historické události 09.12. - 13.12.2019
  Příští týden bude hlavní pozornost věnována oznamování sazeb Federálního rezervního systému USA a Evropských centrálních bank. Očekává se však, že obě banky si ponechají své sazby beze změny. Navzdory žádným změnám v úrokových sazbách budou finančně trhy určitě reagovat. Například EUR/USD může poskočit nebo klesnout až o 20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 16.12-20.12.2019
  Týden před Vánoci bude rušný pro obchodníky, kteří obchodují podle makroekonomických oznámení a dat monetární politiky. Obecně platí, že většina událostí má střední význam a mohla by způsobit sklouznutí jenom okolo 10–20 pip.
 • Fundamentální analýza pro historické události 23.12-27.12.2019
  Během Vánoc jsou k dispozici dva sety datových souborů. V pondělí v 13:30 GMT by kanadský HDP mohl způsobit pozoruhodný krok. Mezitím je naplánováno uvolnění amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a objednávek základní trvanlivosti zboží (Durable Goods Orders and Core Durable Goods). Mohlo by dojít k nepatrným pohybům párů USD.
 • Fundamentální pohled na kanadský dolar za první čtvrtletí
  Na páru s americkým dolarem je od začátku roku kanadský dolar v mírném zisku, to však neodráží v jaké je aktuálně kondici. Začátkem ledna mu výrazně pomohl růst rizikových aktiv včetně ropy. Právě s vývojem ceny ropy je kanadský dolar úzce propojen kvůli silné závislosti kanadské ekonomiky na exportu ropy. Zároveň začátkem roku mírně klesla poptávka po americkém dolaru, jakožto bezpečném přístavu. Pokud však odmažeme silné lednové zpevnění kanadského dolaru, tak měnový pár USDCAD osciluje v širším cenovém pásmu a většinu času spíše oslabuje.
 • Fundamenty z Británie mohou příští týden rozhýbat trhy (17.05.-23.05.)
  Očekává se, že příští týden bude většina makroekonomických dat pocházet z Velké Británie. Konkrétně zveřejnění údajů o CPI ve Velké Británii bude ve středu 20. května v 6:00 GMT. Očekává se, že ve čtvrtek v 8:30 GMT budou zveřejněny výsledky PMI ve Velké Británii na trhu Markit Manufacturing and Services. V pátek v 8:30 GMT budou zase zveřejněna data britského maloobchodního prodeje.
 • Funguje vůbec Elliottova vlnová teorie?
  Na konci minulého blogu jsem sliboval výsledky ohledně obchodování podle Teorie Elliottových vln. V dnešním blogu se seznámíme s tím, jak to během testovacího měsíce dopadlo.
 • Funny Money: Kim Dotcom
  Kim Dotcom zakladatel služby Megaupload kandiduje do novozélandských parlamentních voleb. Podle aktuálního předvolebního průzkumu je reálné, že díky spojení se stranou Mana, která bojuje za práva domorodých Maurů, získá 5 procent hlasů a dostane se tak do parlamentu. Následné spojení s opoziční stranou a porážku vládnoucích konzervativců by trhy nepřijaly pozitivně, na což by mohla doplatit domácí měna výprodejem. Naopak potvrzení vítězství premiéra Keye může zajistit NZD stabilitu.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader