Neděle 14. duben 2024 00:49
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
Fintokei ProTrader

Makroekonomické faktory - finanční trhy a instituce (10. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza

V tomto článku se zaměříme na téma finančních trhů a institucí. Začneme stručným přehledem těchto dvou pojmů a poté se jim budeme věnovat podrobněji. Podíváme se také na to, kdo řídí finanční trhy a instituce, a rozebereme jejich vliv na ekonomiku, spotřebitele a centrální banky.


Vítejte u dalšího článku. Minule jsme se zabývali vlivem rozpočtového deficitu a přebytku na Makroekonomické faktory. Tyto ekonomické nerovnováhy mají schopnost utvářet ekonomický kurz země a ovlivňovat její dlouhodobou prosperitu.

Dnes se však budeme věnovat dalšímu důležitému pilíři v oblasti makroekonomických faktorů, a to finančním trhům a institucím. Tyto subjekty mají zásadní vliv na celkovou stabilitu a dynamiku v ekonomice a jsou klíčem k pochopení složitého světa financí a investic.

Pojďme společně prozkoumat, jakou roli hrají finanční trhy a instituce v makroekonomickém kontextu a jak ovlivňují každodenní život a budoucnost našich ekonomik.

"Finanční trhy nejsou dokonalé a mohou se vymknout kontrole. Úkolem regulátorů a centrálních bank je snažit se je udržet na správné cestě." (Ben Bernanke)

Stručný přehled

Finanční trhy jsou místem, kde se setkává nabídka a poptávka po financích a investicích. Lze je rozdělit do několika hlavních kategorií. První z nich jsou kapitálové trhy, kde se obchoduje s dluhopisy a akciemi. Druhou jsou peněžní trhy, kde se obchoduje s krátkodobými půjčkami a krátkodobými dluhopisy. Dále existují komoditní trhy, kde se obchoduje s fyzickými komoditami, a devizové trhy, kde se obchoduje s různými měnami.

Finanční instituce jsou organizace, které zprostředkovávají financování a investice mezi různými účastníky trhu. Patří mezi ně banky, pojišťovny, investiční fondy, makléřské společnosti a mnoho dalších. Tyto instituce plní různé role, včetně shromažďování úspor od jednotlivců a poskytování úvěrů podnikům a vládám.

Celkově lze říci, že finanční trhy a instituce jsou rozhodujícími aktéry v ekonomice, kteří ovlivňují životy mnoha lidí. Jejich znalost a pochopení je klíčem k lepšímu investování a správě financí, proto se v tomto článku budeme zabývat jejich důležitými aspekty.

Finanční trhy

Samotné finanční trhy jsou složitým systémem, v němž se investoři, emitenti (kteří vydávají cenné papíry) a další finanční instituce spojují, aby obchodovali s různými finančními nástroji. Zde jsou uvedeny některé hlavní aspekty finančních trhů.

 • Kapitálové trhy: Kapitálové trhy zahrnují například obchodování s dluhopisy a akciemi. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které emitent (často vláda nebo společnost) vydává investorům výměnou za vypůjčené peníze. Akcie jsou vlastnické podíly ve společnosti a umožňují investovat do společnosti.
 • Peněžní trhy: Na peněžních trzích se obchoduje s krátkodobými půjčkami a krátkodobými dluhopisy. Tyto trhy obvykle kladou důraz na likviditu a krátkodobé financování.
 • Komoditní trhy: Komoditní trhy zahrnují obchodování s fyzickými komoditami, jako je ropa, zlato, zemědělské plodiny atd. Tyto trhy jsou důležité pro výrobce a spotřebitele komodit i pro spekulanty.
 • Devizové trhy (FOREX): Na devizových trzích se obchoduje s různými měnami. Tyto trhy jsou důležité pro mezinárodní obchod a mohou být ovlivňovány měnovou politikou centrálních bank.
 • Derivátové trhy: Derivátové trhy zahrnují deriváty, což jsou finanční nástroje, které odvozují svou hodnotu od podkladového aktiva, jako jsou akcie, komodity nebo měny. Příkladem derivátů jsou futures kontrakty a opce.

Moderní finanční trhy jsou silně ovlivněny technologiemi, zejména elektronickým obchodováním a algoritmickým obchodováním. Tyto technologie umožňují rychlejší a efektivnější obchodování.

Finanční trhy jsou citlivé na makroekonomické faktory, jako je inflace, úrokové sazby, nezaměstnanost a hospodářský růst. Tyto faktory ovlivňují investory a jejich rozhodování.

Globální finanční trhy jsou stále více propojené, což znamená, že události v jedné části světa mohou mít významný dopad na trhy po celém světě.


Obrázek 1 - Finanční trhy

Zjednodušený pohled na finanční trhy

 • Investoři a emitenti: Na finančních trzích jsou dva hlavní účastníci – investoři a emitenti. Investoři jsou ti, kteří chtějí investovat své peníze a dosáhnout zisku, a emitenti jsou ti, kteří potřebují financování pro své projekty nebo aktivity. Emitenty mohou být vlády, společnosti, instituce nebo i jednotlivci.
 • Vytváření finančních nástrojů: Emitenti vytvářejí různé finanční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a další. Pokud emitent potřebuje finance na výstavbu nové továrny, může vytvořit dluhopis, který prodá investorům s příslibem, že v budoucnu splatí půjčku i s úroky.
 • Primární trh: Nové finanční nástroje se poprvé prodávají na primárním trhu. Emitent tyto nástroje nabídne investorům prostřednictvím veřejné nabídky nebo neveřejného umístění. Investoři, kteří je koupí, poskytnou emitentovi finanční prostředky.
 • Sekundární trh: Na sekundárním trhu dochází ke změně vlastníka stávajících finančních nástrojů. Zde mohou investoři obchodovat se svými akciemi nebo dluhopisy s jinými investory. Ceny na sekundárním trhu jsou určovány nabídkou a poptávkou.

Většina finančních trhů je regulována státními orgány, aby byla zajištěna transparentnost, spravedlnost a stabilita trhu. Regulační orgány vyžadují, aby emitenti a makléři dodržovali pravidla a předpisy.

Investoři se spoléhají na analýzy a informace o finančních nástrojích a trzích. Tyto informace poskytují finanční média, analytici a další informační zdroje.

Celkově lze říci, že finanční trhy slouží jako místo, kde se investoři a emitenti setkávají za účelem realizace obchodů s finančními nástroji.

Finanční instituce

Finanční instituce jsou důležitou součástí makroekonomické skládačky. Jsou to organizace a subjekty, které poskytují různé finanční služby a produkty, jež mají vliv na ekonomiku a každodenní život občanů. Zde jsou uvedeny některé hlavní aspekty finančních institucí.

 • Banky: Banky jsou klíčovými hráči na finančních trzích. Mohou být komerční (slouží k běžnému bankovnictví), investiční (zabývají se investicemi a obchodováním) nebo centrální banky, které řídí měnovou politiku a regulují bankovní sektor.
 • Pojišťovny: Pojišťovny poskytují ochranu a krytí pro různá rizika, včetně zdravotního, majetkového a životního pojištění. Jejich cílem je minimalizovat finanční ztráty klientů v případě nepředvídaných událostí.
 • Investiční fondy: Investiční fondy shromažďují peníze od investorů a investují je do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo jiné cenné papíry. Poskytují rozmanité investiční příležitosti a spravují aktiva ve velkém měřítku.
 • Hypoteční společnosti: Tyto instituce se specializují na poskytování hypotečních úvěrů na nákup nemovitostí. Hrají důležitou roli na trhu s nemovitostmi a umožňují spotřebitelům financovat bydlení.
 • Private Equity a Venture Capital společnosti: Tyto instituce investují do soukromých společností (Private Equity) nebo začínajících podniků (Venture Capital) s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokých výnosů.

Důležitou součástí vaší analýzy by měl být pohled na regulaci finančních institucí. Regulační orgány, jako je Federální rezervní banka a Komise pro cenné papíry (SEC), dohlížejí na tyto instituce a zajišťují jejich stabilitu a transparentnost.

Obecný pohled na fungování těchto institucí


Získávání finančních prostředků

Finanční instituce získávají peníze z různých zdrojů, včetně vkladů od klientů, úvěrů od centrálních bank a mezinárodních tržních zdrojů financování. Tyto peníze používají k další činnosti a k poskytování úvěrů nebo investic.

Poskytování finančních služeb

Finanční instituce nabízejí řadu finančních služeb, jako jsou půjčky, účty, investiční produkty a pojišťovací služby. Jejich cílem je uspokojovat finanční potřeby klientů a investorů.

Řízení rizika

Tyto instituce se podílejí na hodnocení a řízení různých typů rizik, včetně úvěrového rizika (riziko nesplacení dluhu), tržního rizika (riziko ztráty na finančních trzích) a rizika likvidity (riziko nedostatku hotovosti na splacení dluhu).

Investice a obchodování

Mnoho finančních institucí investuje peníze svých klientů a své vlastní prostředky na finančních trzích. Tyto investice mohou zahrnovat akcie, dluhopisy, komodity a další hodnotové cenné papíry.

Faktory ovlivňující finanční trhy a instituce

 • Hospodářská situace: Makroekonomické ukazatele, jako je růst HDP, inflace, nezaměstnanost a úrokové sazby, mají zásadní vliv na finanční trhy a instituce. Silná ekonomika může podpořit růst trhů, zatímco slabá ekonomická výkonnost může způsobit pokles cen aktiv.
 • Úrokové sazby: Stanovení úrokových sazeb centrální bankou má velký vliv na ceny dluhopisů, úrokové sazby hypoték a náklady na půjčky. Změny úrokových sazeb mohou mít významný dopad na trhy a instituce.
 • Politické události: Politická rozhodnutí, volby a geopolitické události mohou na trzích vyvolat nejistotu. Například změny v daňové politice nebo regulacích mohou ovlivnit ceny akcií a komodit.
 • Směnný kurz: Hodnota domácí měny vůči ostatním měnám má významný dopad na mezinárodní trhy. Změny směnných kurzů mohou ovlivnit konkurenceschopnost podniků a jejich obchodní bilanci.
 • Technická analýza a sentiment: Někteří investoři používají technickou analýzu k předvídání cenových pohybů na základě historie cen a objemu obchodů. Kromě toho může mít významný vliv i sentiment investorů, tedy to, jak investoři vnímají trhy.
 • Firemní výsledky: Výkonnost společností a jejich ziskovost mají vliv na ceny akcií. Dobré výsledky mohou způsobit růst cen akcií, zatímco slabé výsledky mohou způsobit jejich pokles.
 • Technologické inovace: Technologický pokrok a nové trendy, jako je blockchain nebo umělá inteligence, mohou ovlivnit fungování finančních trhů a institucí.
 • Mezinárodní události: Globální události, jako je obchodní válka nebo pandemie, mohou mít rozsáhlé důsledky pro mezinárodní finanční trhy a dopad na globální ekonomiku.
 • Sociální a etické faktory: Stále více investorů zohledňuje při svých investičních rozhodnutích sociální a etické faktory. Kritéria ESG (environmentální, sociální a správní) začínají být pro některé investiční odborníky důležitá.
 • Regulace a dohled: Klíčovým faktorem je regulace finančních institucí. Pravidla a předpisy stanovené vládními orgány a regulačními agenturami upravují způsob fungování institucí a zajišťují ochranu klientů a stabilitu finančního systému.
 • Rizika a krize: Finanční instituce jsou vystaveny různým rizikům, jako je úvěrové riziko, tržní riziko a riziko likvidity. Krize, jako jsou bankovní krize, mohou ohrozit jejich stabilitu.
 • Konkurence: Důležitým faktorem je konkurence mezi finančními institucemi. Vstup nových hráčů, včetně fintech společností, může vytvářet tlak na tradiční instituce.
 • Kapitálové zdroje: Kapitál lze přesouvat mezi zeměmi nebo z jednoho odvětví do druhého v závislosti na investičních příležitostech a rizicích.


Kdo řídí finanční trhy a instituce?

Finanční trhy a instituce jsou řízeny a regulovány různými subjekty a orgány na různých úrovních. Zde jsou uvedeny hlavní orgány a skupiny, které mají významný vliv na řízení finančních trhů a institucí.

 • Vlády: Na vnitrostátní úrovni jsou za regulaci finančních institucí a dohled nad nimi odpovědné vlády. Vydávají zákony a pravidla, která určují, jak mohou instituce fungovat, a vytvářejí tak rámec pro finanční sektor.
 • Centrální banky: Úkolem centrálních bank, jako je Federální rezervní banka (Fed) ve Spojených státech, je řídit měnovou politiku a ovlivňovat úrokové sazby. Tímto způsobem významně ovlivňují ekonomiku a finanční trhy.
 • Regulační orgány: Většina zemí má zvláštní regulační orgány odpovědné za dohled nad finančními institucemi. Například ve Spojených státech je to Komise pro cenné papíry (SEC), která reguluje kapitálové trhy.
 • Mezinárodní finanční organizace: Mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka, hrají roli při regulaci a dohledu nad mezinárodními finančními trhy a podpoře hospodářského rozvoje.
 • Sdružení a asociace: Různé finanční instituce jsou členy různých profesních a obchodních sdružení. Tato sdružení mohou pro své členy vypracovávat dobrovolné standardy a etické pokyny.

Řízení finančních trhů a institucí je složitý systém zahrnující celou řadu aktérů na různých úrovních. Jejich úkolem je zajistit stabilitu, transparentnost a ochranu investic a finančních aktivit ve prospěch ekonomiky a investorů.

Vliv finančních trhů a institucí na ekonomiku, spotřebitele a centrální banku

Finanční trhy a instituce mají zásadní vliv na ekonomiku a spotřebitele. Jejich správné fungování podporuje hospodářský růst tím, že zajišťuje, aby podniky měly k dispozici finanční prostředky na investice a rozvoj. To vytváří pracovní místa a stimuluje ekonomiku.

Pro spotřebitele znamenají finanční instituce přístup k úvěrovým a spořicím produktům, které jim umožňují financovat nákupy, jako jsou domy, auta a vzdělání. Poskytují také služby spoření a správy investic, které spotřebitelům pomáhají dosáhnout jejich finančních cílů.

Na druhé straně nestabilita na finančních trzích může vést k hospodářské krizi a negativním důsledkům pro spotřebitele, jako je ztráta hodnoty majetku a zvýšení nezaměstnanosti. 

Finanční trhy a instituce mají významný vliv na činnost centrální banky a na ekonomiku jako celek. Centrální banka ovlivňuje finanční trhy a instituce prostřednictvím své měnové politiky. Úrokové sazby stanovené centrální bankou mají přímý dopad na ceny dluhopisů, hypoték, úvěrů a úrokové výnosy finančních institucí. Jejich politika má také vliv na dostupnost likvidity na trhu, což má dopad na likviditu a stabilitu finančních institucí.

Na druhé straně finanční trhy a instituce poskytují centrální bance důležité informace o stavu ekonomiky a inflačních tlacích. Vývoj na trzích, včetně pohybu cen akcií a dluhopisů, může sloužit jako ukazatel ekonomické stability nebo rizika.

Centrální banka a finanční instituce jsou vzájemně propojeny a jejich vzájemný vliv má významný dopad na výkonnost ekonomiky. Jejich úzká spolupráce je klíčová pro udržení stability ekonomiky a finančních trhů.

"Finanční sektor by měl být služebníkem ekonomiky, nikoli jejím pánem." (Joseph Stiglitz)

Závěr

V tomto článku jsme se zabývali důležitým makroekonomickým faktorem – finančními trhy a institucemi. Tyto subjekty tvoří klíčovou součást každé ekonomiky a mají zásadní vliv na život spotřebitelů a na celkovou výkonnost ekonomiky.

Na finančních trzích se setkávají investoři a emitenti a obchoduje se s různými finančními nástroji. Kapitálové trhy, peněžní trhy, komoditní trhy, devizové trhy a trhy s deriváty tvoří složitý ekosystém, na kterém se uskutečňují obchody. Moderní technologie, jako je elektronické a algoritmické obchodování, výrazně ovlivnily způsob, jakým tyto trhy fungují.

Finanční instituce, včetně bank, pojišťoven, investičních fondů a dalších, zprostředkovávají financování a investice. Jsou důležitými aktéry při akumulaci úspor, poskytování úvěrů a řízení rizik. Technologický pokrok ve finančních institucích mění způsob, jakým komunikují se svými klienty a řídí své operace.

Finanční trhy a instituce ovlivňují různé faktory, jako jsou ekonomické podmínky, úrokové sazby, politické události a technologické inovace. Jejich stabilitu a transparentnost zajišťuje regulace a dohled různých orgánů a sdružení.

Finanční trhy a instituce mají zásadní vliv na ekonomiku, spotřebitele a centrální banky. Jejich správné fungování podporuje hospodářský růst a zajišťuje přístup široké veřejnosti k finančním službám. Stabilita a efektivita těchto trhů a institucí jsou klíčem ke zdravému ekonomickému prostředí.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: FOREX | Technická analýza | Finance | Peníze | Equity | Inflace | Světová banka | Nezaměstnanost | HDP | Investiční fondy | Private equity | Poptávka | Rizika | Politika | Cenné papíry | Kapitál | Sazby | Akcie | Aktiva | Analýza | Ben Bernanke | Centrální banka | Centrální banky | Dluhopis | Ekonomika | Emitent | Fed | Finanční trhy | Futures | Investice | Investování | Komodity | Kurz | MMF | Mezinárodní obchod | Finanční instituce | Měny | Nabídka | Opce | Primární trh | Riziko | Ropa | Sentiment | Směnný kurz | Tržní riziko | Ukazatel | Výkonnost | Zlato | Úrokové sazby | Analytici | Deriváty | Banky | Dluhopisy | Obchodování | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Komoditní trhy | Investoři | Fond | Finanční sektor | Výsledky | Investiční produkty | Obchodovat | Regulace | Financování | Investovat | Algoritmické obchodování | Mezinárodní měnový fond | Ceny akcií | Analýzy | Banka | Devizové trhy | Finanční nástroje | Finanční prostředky | Finanční služby | Fondy | Investiční | Kapitálové trhy | Komoditní | Makléři | Makroekonomické ukazatele | Nemovitosti | Obchodování s dluhopisy | Růst HDP | Řízení rizik | Řízení rizika | Trh | Komise pro cenné papíry | Peněžní trhy | Sekundární trh | Komise | Volby | Vzdělání | Bankovní sektor | Růst cen akcií | Plodiny | Znalost | Přehled | Bankovnictví | Futures kontrakty | Globální finanční trhy | Ztráty | Blockchain | Dobré výsledky | Makléřské společnosti | Hospodářská situace | Bankovní krize | Krize | Firemní výsledky | Výnosy | Venture Capital | FinTech | Obchodní válka | Podniky | Splácení dluhu | Vývoj na trzích | Pokles cen | Poskytování úvěrů | ESG | Obchod | Konkurenceschopnost | Růst cen | Domácí měny | Federální rezervní banka | Financovat | Rozvoj | Finanční ztráty | Pojišťovny | Kontrakty | Úroky | Měnové politiky | Nabídka a poptávka | Bydlení | Ztráta | Vlastní prostředky | Ceny dluhopisů | Ziskovost | Inovace | Budoucnost | Ukazatele | Trhy | Pokles | Situace | Pandemie | Obchody | SEC | Rozhodování | Fungování finančních trhů | Stabilita | Vývoj | Sazby hypoték | Spotřebitelé | Historie | Asociace | Spoření | Politická rozhodnutí | Růst | Ekonomiky | Organizace | Umělá inteligence | Emitenti | Dosáhnout zisku | Regulační orgány | Technologický pokrok | Auta | Fintech společnosti | Ceny | Politické události | Transparentnost | Pracovní místa | Měnový fond | Změny úrokových sazeb | Derivátové trhy | Realizace obchodu | Dopad na trhy | Sentiment investorů | Riziko likvidity | Riziko ztráty | Příležitosti | Konkurence | Technologie | Odvětví | Úrokové výnosy | Společnosti | Růst trhu | Joseph Stiglitz | Společnost | TIM | Vliv na ceny | Instituce | Geopolitické události | Regulace a dohled | Ekosystém | Nákup nemovitosti | Média | Válka | Náklady na půjčky | Vice | Finanční média | Výkonnost společnosti | Vliv na finanční trhy | Efektivnější obchodování | Výkonnost společností | Ekonomické podmínky | Nákup nemovitostí | Jakub Matis | Makroekonomické faktory | Technologické inovace | Capital | Komise pro cenné papíry (SEC) | Slabé výsledky | Kapitálové zdroje | Zemědělské plodiny | Nákupy | Silná ekonomika | Finanční trhy a instituce | Futures kontrakty a opce | Moderní finanční trhy | Zjednodušený pohled na finanční trhy | Pohled na finanční trhy | Investoři a emitenti | Vytváření finančních nástrojů | Získávání finančních prostředků | Poskytování finančních služeb | Investice a obchodování | Faktory ovlivňující finanční trhy a instituce | Faktory ovlivňující finanční trhy | Kdo řídí finanční trhy a instituce? | Vliv finančních trhů | Vliv finančních trhů a institucí na ekonomiku | Devizové trhy (FOREX) | Venture Capital spoločnosti | Private Equity a Venture Capital | Rizika a krize | Mezinárodní události | Technická analýza a sentiment | Analýza a sentiment | Venture Capital společnosti | Vliv finančních trhů a institucí |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • MACD - obchodování trendové strategie
  Tato metoda obchodování využívající klouzavé průměry funguje dobře se silnými pohyby na trhu. Určitě jste už slyšeli, že obchodování s trendem obvykle přináší skvělé výsledky. A pokud k trendu přidáte oscilátor, získáte úplnou obchodní strategii.
 • Maďarsko příštím Řeckem?
  Výroky maďarských činitelů poslaly EUR k jihu a HUF ke dnu
 • Magické slůvko "umělá inteligence" mění vše
  Mnoho analytiků přirovnává současnou situaci s umělou inteligencí k investiční internetové bublině z 90. let. Tehdy stačilo do názvu firmy dát ".com" a zaručený byl úspěch. Podobný trend můžeme sledovat dnes, kdy si firmy do názvu přidávají zkratku "AI". To je nejmarkantnější forma, ale existují i další indicie, že magické spojení slov "umělá inteligence" působí na akcie jako živá voda. V posledních dnech se o tom mohl přesvědčit výrobce počítačů a serverů Dell.
 • Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?
  Doba se mění a my se s vámi podělíme o důležité aspekty, které byste měli zvážit, když se chcete stát intradenním obchodníkem v roce 2019.
 • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
  Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
 • Mají středoevropské měny potenciál?
  Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
 • Mají už být akcioví býci nervózní?
  Americký akciový index S&P 500 v týdnu kolísal, zejména kvůli čtvrteční hluboké ztrátě pak celkově odepsal 2,45 % a oslabil podruhé za sebou. Investoři sledují zejména růst výnosů dlouhodobých dluhopisů, který bere vítr z plachet dosavadním tahounům akciového trhu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (1. díl)
  Ať už obchodujete akcie, měnové páry nebo komodity, důsledné sledování důležitých makroekonomických událostí by nemělo být v žádném případě opomíjeno. Fundamentální informace, které jsou v pravidelné periodicitě zveřejňovány buď státními autoritami, statistickými úřady či soukromými organizacemi, jsou totiž velmi důležitým hybatelem trhu a často mají kurzotvorvnou povahu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (2. díl)
  V prvním díle miniseriálu, ve kterém se soustředíme na zveřejňovaná makrodata, jsme se zaměřili na data z trhu práce. Zmíněna byla také ostatní makrodata, která jsou s určitou pravidelností publikována, jako například zásoby ropy a ropných destilátů, data z realitního trhu a měkká data ve formě indexů z Chicaga, filadelfského Fedu či michiganské univerzity
 • Makroekonomické faktory – ekonomické modely (12. díl)
  V tomto článku si představíme ekonomické modely a jejich vlastnosti. Poté přejdeme k ekonomickým prognózám a jejich důležitosti. Nakonec, jak je zvykem, se budeme zabývat tím, jaké faktory ovlivňují ekonomické modely a prognózy.
 • Makroekonomické faktory - fiskální politika (6. díl)
  V dnešním článku se budeme zabývat fiskální politikou. Od jejího fungování, přes vazby na ekonomické faktory až po rozdíly ve srovnání s měnovou politikou.
 • Makroekonomické faktory - hospodářská politika (11. díl)
  V dnešním článku se podíváme na analýzu hospodářské politiky. Nastíníme její vliv na makroekonomické ukazatele a na závěr se budeme zabývat faktory, které hospodářskou politiku ovlivňují.
 • Makroekonomické faktory - hospodářský cyklus (7. díl)
  V dnešním článku se budeme zabývat hospodářským cyklem. Povíme si, co to je, jak se měří a jaké jsou jeho fáze. Poté se podrobněji podíváme na hospodářský cyklus a na to, jak můžeme jednotlivé cykly rozlišovat.
 • Makroekonomické faktory - hrubý domácí produkt (HDP) (1. díl)
  V tomto článku si jednoduše vysvětlíme první makroekonomický faktor, a to hrubý domácí produkt (HDP). Dozvíte se, jaké základní formy HDP se používají a také jaké faktory jej ovlivňují. Nakonec si ukážeme růst HDP v porovnání s akciovým indexem a globální HDP pro rok 2023.
 • Makroekonomické faktory - inflace a deflace (2. díl)
  V článku se dozvíte, jak funguje inflace a deflace. Vysvětlíme si základní cenové indexy a indexy výrobních cen. Probereme dopady na ekonomiku a příklady z historie. Nakonec se podíváme na faktory ovlivňující inflaci a deflaci.
 • Makroekonomické faktory - měnová politika (5. díl)
  V dnešním článku se zaměříme na měnovou politiku. Povíme si, jaké faktory ovlivňují měnovou politiku a jaké jsou její cíle. Projdeme si nástroje amerického Federálního rezervního systému (Fed) a na závěr se budeme věnovat nedávné situaci na trzích.
 • Makroekonomické faktory - nezaměstnanost (4. díl)
  V tomto článku si povíme o důležitých věcech týkajících se nezaměstnanosti. Projdeme si, jaké typy nezaměstnanosti existují a jak se ohlašují. Povíme si také o faktorech, které nezaměstnanost ovlivňují. Nakonec uzavřeme článek vlivem na makroekonomický vývoj.
 • Makroekonomické faktory - obchod a mezinárodní ekonomika (8. díl)
  Seznamte se s obchodem a mezinárodní ekonomikou. Nastíníme vám, co je to Světová obchodní organizace a kdo ji řídí. Povíme si o faktorech, které ovlivňují mezinárodní ekonomiku, a vysvětlíme si, jak funguje nabídka a poptávka.
 • Makroekonomické faktory - rozpočtové deficity a přebytky (9. díl)
  V dnešním článku se zaměříme především na vysvětlení rozpočtových deficitů a přebytků. Dále se budeme zabývat dopady rozpočtových deficitů a přebytků na různé oblasti ekonomiky a také si rozebereme některé faktory, které je ovlivňují. Nakonec uvedeme příklad z Ameriky pro lepší pochopení jejich podstaty v ekonomice.
 • Makroekonomické faktory - úrokové sazby (3. díl)
  Článek zaměřený na jednoduché pochopení podstaty úrokových sazeb. Dozvíte se, jaké typy úrokových sazeb známe, jaký mají vliv na ekonomiku a na nás samotné. Projdeme si několik příkladů z minulosti, a nakonec si stručně projdeme některé faktory, které úrokové sazby ovlivňují.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader