Neděle 03. březen 2024 05:57
reklama
Purple trading AI
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)
reklama
Fintokei ProTrader

Makroekonomické faktory - měnová politika (5. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza

V dnešním článku se zaměříme na měnovou politiku. Povíme si, jaké faktory ovlivňují měnovou politiku a jaké jsou její cíle. Projdeme si nástroje amerického Federálního rezervního systému (Fed) a na závěr se budeme věnovat nedávné situaci na trzích.


Vítejte u pátého článku našeho průzkumu Makroekonomických faktorů. V předchozím článku jsme se podrobně zabývali otázkou nezaměstnanosti a jejího vlivu na ekonomiku.

Dnes se přesuneme k dalšímu základnímu pilíři makroekonomické analýzy – měnové politice. Měnová politika hraje důležitou roli při řízení ekonomiky a ovlivňování ekonomických trendů.

Budeme hovořit o tom, jak centrální banky řídí peníze a úrokové sazby, aby dosáhly svých cílů a udržely stabilitu ekonomiky. Pojďme se tedy ponořit do této problematiky a zjistit, jak to všechno spolu souvisí.

Co je měnová politika?

Měnová politika je soubor nástrojů a opatření, kterými centrální banky regulují nabídku peněz a ovlivňují ekonomické veličiny. Pokud jde o Spojené státy, jejich hlavním protagonistou této politiky je již mnohokrát zmíněná Federální rezervní banka (Fed). V případě Evropy je jedním z nejdůležitějších aktérů tohoto procesu Evropská centrální banka (ECB).

Centrální banky mají různé cíle, ale jedním z nejdůležitějších je udržení cenové stability, tj. minimalizace inflace. Inflace představuje zvýšení obecného cenového indexu a snížení kupní síly peněz. Centrální banky se snaží udržovat inflaci na stabilní úrovni, aby se vyhnuly nepředvídatelným výkyvům a chránily kupní sílu obyvatelstva. Fed i ECB se dokonce zavázaly udržovat inflaci pod 2 % a zároveň podporovat hospodářský růst a zaměstnanost.

Měnová politika řídí peníze prostřednictvím úrokových sazeb. Úrokové sazby představují jak náklady na půjčky, tak odměnu za uložení peněz. Když jsou úrokové sazby nízké, lidé mají tendenci si více půjčovat, investovat a utrácet, což podporuje hospodářský růst. Naopak vyšší úrokové sazby mohou růst zpomalit, protože půjčování je dražší a spoření atraktivnější.

S měnovou politikou úzce souvisí také nezaměstnanost. Když je ekonomika na vzestupu (tj. v příznivém stavu), míra nezaměstnanosti klesá, protože firmy potřebují více pracovníků, aby podpořily rostoucí produkci. Příznivé úrokové sazby stimulují investice, tvorbu pracovních míst, a tím i nižší nezaměstnanost.

Účinnost měnových opatření mohou ovlivnit světové události, zahraniční ekonomiky a politická rozhodnutí. To znamená, že měnová politika není izolována od vnějších vlivů. Změny v ekonomické situaci navíc mohou centrální banky donutit k úpravě jejich politiky.

"Měnová politika by neměla být raketovou vědou. Měla by být srozumitelná pro obyčejné lidi." (Milton Friedman)

Faktory ovlivňující monetární politiku

 • Inflační očekávaní: Centrální banky berou v úvahu směr, kterým se pohybují inflační očekávání. Vyšší inflační očekávání mohou vést ke zvýšení úrokových sazeb s cílem zmírnit inflační tlaky.
 • Ekonomický růst: Silný hospodářský růst může zvýšit tlak na zvyšování úrokových sazeb, aby se zabránilo nadměrnému růstu cen. Naopak slabý růst může vést ke snižování úrokových sazeb s cílem stimulovat ekonomiku.
 • Nezaměstnanost: Nízká nezaměstnanost může podpořit růst mezd a inflace. Centrální banky mohou reagovat zvýšením úrokových sazeb, aby zabránily přehřátí ekonomiky.
 • Mzda: Růst mezd může mít přímý vliv na inflaci. Centrální banky sledují vývoj mezd, protože růst mezd může vést k růstu nákladů firem, a tím i k růstu cen.
 • Mezinárodní faktory: Globální ekonomické podmínky, směnné kurzy a geopolitické události mohou ovlivnit hospodářskou situaci země, a tím i její měnovou politiku.
 • Fiskální politika: Rozhodnutí o veřejných výdajích a zdanění mohou mít vliv na hospodářský růst a inflaci, což může ovlivnit rozhodnutí centrální banky.
 • Hodnota měny: Změny hodnoty národní měny mohou ovlivnit dovoz, vývoz a inflaci. Centrální banky mohou intervencemi do směnného kurzu ovlivnit konkurenceschopnost a obchodní bilanci.
 • Politické faktory: Politická rozhodnutí, jako jsou změny v regulaci nebo obchodní politice, mohou mít významný dopad na ekonomiku a ovlivňovat rozhodnutí centrální banky.
 • Finanční sektor: Stav finančního sektoru, včetně stability bank a úrovně zadlužení, může ovlivnit účinnost měnové politiky.

Chtěl bych jen upozornit, že tyto faktory jsou vzájemně propojeny a jejich komplexní analýza je pro rozhodování centrální banky klíčová. Měnová politika je dynamický proces, který vyžaduje neustálé sledování a přizpůsobování se měnícím se ekonomickým podmínkám.

"Měnová politika může být účinná pouze tehdy, když jí někdo rozumí a věří jí." (Ben Bernanke)


Jaké jsou cíle měnové politiky?

Jedním z hlavních cílů měnové politiky je udržovat nízkou a stabilní inflaci. Inflace je růst cen zboží a služeb a její výkyvy mohou mít negativní dopad na ekonomiku a spotřebitele. Centrální banka se snaží udržovat inflaci na úrovni, která podporuje hospodářský růst, a zároveň minimalizovat riziko hyperinflace nebo deflace.

Cílem měnové politiky je také dosažení plné zaměstnanosti nebo co nejnižší nezaměstnanosti. Plná zaměstnanost znamená, že všichni, kdo chtějí pracovat a mají potřebnou kvalifikaci, mohou najít zaměstnání. Centrální banka může pomocí nástrojů měnové politiky stimulovat ekonomiku a vytvářet pracovní místa.                                               


Obrázek 1 - Cíl měnové politiky


Mezi další cíle měnové politiky mohou patřit:

 • Hospodářsky růst: Cílem měnové politiky je často podpora hospodářského růstu a rozvoje. Centrální banka může ovlivňovat úrokové sazby a dostupnost peněz, aby stimulovala investice, spotřebu a výrobu, což přispívá k růstu ekonomiky.
 • Stabilita finančního systému: Stabilitu finančního systému může ovlivnit i měnová politika. Centrální banka může zasahovat na finančních trzích, aby zajistila jejich stabilitu a zabránila riziku finančních krizí.
 • Externí rovnováha: Některé země se snaží dosáhnout vnější rovnováhy v zahraničním obchodě a platební bilanci také prostřednictvím své měnové politiky. To může zahrnovat intervence k ovlivnění směnných kurzů nebo jiné kroky k dosažení rovnováhy v mezinárodních ekonomických vztazích.

Tyto cíle mohou být upřednostňovány různými způsoby v závislosti na hospodářské situaci a politických cílech konkrétní země.

"Měnová politika je pro ekonomiku tím, čím jsou úrokové sazby pro cenu finančních aktiv. Změny úrokových sazeb odrážejí změny v hodnotě peněz, a tím i v hodnotě všech finančních aktiv." (Ray Dalio)

Nástroje Fedu

Americká Federální rezervní banka (Fed) má k dispozici řadu nástrojů, které používá k dosažení cílů své měnové politiky. Mezi tyto nástroje patří.

 • Úrokový sazby: Fed může ovlivňovat ekonomiku změnou úrokových sazeb. Zvýšení úrokových sazeb může omezit výpůjční aktivitu, a tím zbrzdit spotřebu a investice, což může naopak pomoci kontrolovat inflaci. Naopak snižování úrokových sazeb může stimulovat ekonomiku tím, že zvýší výpůjční aktivitu a podpoří růst.
 • Nákup a prodej cenných papírů: Fed může ovlivňovat dostupnost peněz na trhu nákupem nebo prodejem státních dluhopisů a dalších cenných papírů. Tím může ovlivnit úrokové sazby a likviditu v ekonomice.
 • Depozitní kurz: Depozitní sazba určuje sazbu, za kterou mohou komerční banky držet své rezervy u Federálního rezervního systému. Změny této sazby ovlivňují schopnost bank půjčovat si peníze od centrální banky, a tím i úrokové sazby, které nabízejí svým klientům.
 • Marginální požadavky (marginové požadavky): Fed může měnit mezní požadavky, které ovlivňují množství peněz, jež musí mít investoři na účtu v hotovosti při nákupu cenných papírů na pákový efekt. Změny těchto požadavků mohou ovlivnit obchodní aktivitu a likviditu na trhu.
 • Komunikační politika: Fed má také možnost ovlivňovat trhy prostřednictvím svých komentářů a prohlášení. Jeho slova a názory na ekonomiku mohou ovlivnit očekávání trhu ohledně budoucí měnové politiky.
 • Kvantitativní uvolňovaní: Tento nástroj zahrnuje masivní nákupy dluhopisů a dalších aktiv na trhu centrální bankou. Tímto způsobem zvyšuje nabídku peněz v oběhu a snižuje výnosy dluhopisů, což by mělo stimulovat ekonomiku.
 • Kvantitativní utahovaní: Je to opak kvantitativního uvolňování. Je to proces, při kterém centrální banky snižují množství peněz v oběhu a likviditu v ekonomice. Dělají to tak, že snižují objem držených aktiv, například prodejem dluhopisů ze svého portfolia na trhu.
 • Cílení výnosové křivky: Centrální banky mohou intervenovat na trhu dluhopisů a ovlivňovat tak výnosovou křivku. Může jít o nákupy dluhopisů s určitou splatností, které ovlivní relativní úrokové sazby různých splatností.
 • Změnu povinných rezerv: Centrální banky mohou měnit množství peněz, které musí komerční banky držet jako rezervy. To ovlivňuje množství peněz, které mohou banky půjčovat klientům.
 • Měnové zásahy: Centrální banky mohou přímo intervenovat na devizovém trhu a nakupovat nebo prodávat svou národní měnu, aby ovlivnily směnný kurz.
 • Makroobezřetnostní politika: Tato politika zahrnuje nařízení a opatření zaměřená na kontrolu finanční stability. Centrální banky mohou například bankám ukládat kapitálové požadavky a omezení rizikových operací.
 • Nákupy aktiv na trhu: Kromě dluhopisů mohou centrální banky rozšířit nákupy aktiv také na akcie nebo jiné finanční produkty. To může mít dopad na ceny těchto aktiv a celkovou likviditu na trhu.
 • Negativní úrokové sazby: Centrální banky mohou stanovit záporné úrokové sazby, což znamená, že banky budou za peníze uložené u centrální banky platit. Tento nástroj může banky motivovat k tomu, aby peníze spíše půjčovaly a investovaly, než aby je držely.

To je samozřejmě jen malá část nástrojů, které má Fed k dispozici. Každopádně to pro představu stačí. Další informace najdete v příštích článcích.

Vliv měnové politiky na ekonomiku a spotřebitele

Měnová politika má zásadní vliv na ekonomiku a spotřebitele. Změny úrokových sazeb a množství peněz ovlivňují výši úspor, investic a výdajů. Nižší úrokové sazby mohou podpořit půjčky, investice a spotřebu, a tím stimulovat růst. Příliš nízké úrokové sazby však mohou způsobit nadměrnou expanzi a inflaci. Na druhé straně vyšší úrokové sazby mohou zvýšit náklady na půjčky a utlumit investice a spotřebu. Celkový vliv měnové politiky na ekonomiku a spotřebitele závisí na aktuálním stavu ekonomiky a cílech centrální banky.

Můj pohled na trh (28. srpna 2023)

Než se dostaneme k porovnání obou grafů, musím nejprve vysvětlit, co znamená jeden konkrétní ukazatel – ICE BofA US High Yield Index Effective Yield. Říká nám, jaký zisk můžeme očekávat z investice do dluhopisů společností s nižším úvěrovým ratingem. Vysvětlím vám to.

Společnosti s nižším úvěrovým ratingem (často označované jako společnosti s "vysokým výnosem") jsou ty, u kterých je vyšší riziko nesplácení jejich finančních závazků, jako jsou dluhopisy nebo úvěry. Úvěrový rating je hodnocení bonity (schopnosti a ochoty) společnosti splácet své dluhy.

To znamená, že vyšší úrokové sazby dluhopisů obvykle naznačují, že tyto společnosti jsou považovány za rizikovější a musí investorům nabídnout vyšší odměnu za investici do jejich dluhopisů. To může naznačovat možné zhoršení finanční situace těchto společností. Vysoké výnosy z dluhopisů také znamenají, že tyto společnosti budou muset za své dluhy zaplatit více peněz, což může ohrozit jejich finanční stabilitu.

"Jako investor potřebujete vědět, zda Fed zpřísňuje nebo uvolňuje měnovou politiku." (Paul Tudor Jones)

                                                                

Obrázek 2 - ICE BofA US High Yield Index Effective Yield


Obrázek 3 - Graf S&P 500

Zkuste si nyní sami porovnat tyto dva grafy a řekněte si, co asi vidíte. Především vidíme, že jakmile se v roce 2020 začaly tyto úrokové sazby dluhopisů zvyšovat, index S&P 500 začal okamžitě klesat. Totéž se stalo na přelomu let 2021/2022. Aktuálně se tyto úrokové sazby drží na výrazně vyšších úrovních, než je obvyklé, což může znamenat jen jedno. A sice, že je jen otázkou času, kdy tyto společnosti budou moci své dluhy splatit. Dokud budou úrokové sazby takto vysoké, je jen otázkou času, kdy to celé vybouchne.

Nyní si najděte tyto dva grafy, ale aktuální, a zkuste si položit následující otázku: Jak je tohle možné a kde je onen zmíněný výbuch?

Závěr

Makroekonomické faktory, jako je měnová politika, mají zásadní vliv na fungování ekonomiky a život spotřebitelů. Měnová politika centrálních bank, jako je americká Federální rezervní banka (Fed) nebo Evropská centrální banka (ECB), ovlivňuje ekonomiku prostřednictvím regulace peněz, úrokových sazeb a mnoha dalších nástrojů.

V tomto článku jsme prozkoumali složitý svět měnové politiky, která je jedním ze základních pilířů makroekonomických faktorů. Rozhodnutí centrální banky mají zásadní vliv na inflaci, úrokové sazby, nezaměstnanost a celkový hospodářský růst.

Je důležité si uvědomit, že tyto faktory nejsou izolované a vzájemně se ovlivňují. Centrální banky musí jasně definovat své cíle, ať už jde o udržení nízké inflace, podporu zaměstnanosti nebo stabilizaci finančního systému. Jejich rozhodnutí se promítají do reálného života, ovlivňují ekonomiku a ovlivňují životy nás všech.

Doufám, že jsem vám alespoň trochu přiblížil složitost ekonomických procesů a jejich dopad na náš každodenní život. V příštím článku si představíme fiskální politiku a porovnáme ji s politikou měnovou.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Intervence | Kvantitativní uvolňování | Peníze | Inflace | Deflace | Nezaměstnanost | Měnová politika | Politika | Hyperinflace | Míra nezaměstnanosti | Sazby | Akcie | Analýza | Ben Bernanke | Centrální banka | Centrální banky | ECB | Ekonomika | Evropská centrální banka | Fed | Fiskální politika | Grafy | High | High Yield | Investice | Investor | Kurz | Měny | Nástroj | Pákový efekt | Rating | Riziko | S&P 500 | Směnný kurz | Ukazatel | Yield | Úrokové sazby | Banky | Dluhopisy | Hospodářský růst | Investoři | Finanční sektor | Výnosy dluhopisů | Zisk | Intervenovat | Regulace | Investovat | Index | Podpora | Analýzy | Banka | Ekonomický růst | Graf | Index S&P 500 | Investice do dluhopisů | Kurzy | Portfolia | Směnné kurzy | Světové události | Trh | Výnosy z dluhopisů | Vývoj mezd | ROCE | Spojené státy | Zaměstnanost | Uložení peněz | Nákupy dluhopisů | Zvyšování úrokových sazeb | Snižování úrokových sazeb | Firmy | Inflační tlaky | Úvěrový rating | S&P | Makroekonomické analýzy | Zvýšení úrokových sazeb | Depozitní sazba | Výnosy | Očekávání | Paul Tudor Jones | Kvantitativní utahování | Ray Dalio | US High Yield | Finanční produkty | Inflační očekávání | Výnosové křivky | Růst mezd | Očekávání trhu | Finanční situace | Nízká nezaměstnanost | Vyšší úrokové sazby | Objem | Konkurenceschopnost | Vyšší riziko | Růst cen | Kapitálové požadavky | Nízké úrokové sazby | Federální rezervní banka | Prohlášení | Míra | Měnové politiky | Nižší úrokové sazby | Záporné úrokové sazby | Trhy | Negativní dopad | Situace | Americká Federální rezervní banka | Rozhodování | Politika centrálních bank | Stabilita | Vývoj | Mzda | Výkyvy | Rozhodnutí centrální banky | Masivní nákupy | Tudor | Nákupy aktiv | Spotřebitelé | Milton Friedman | Komerční banky | Spoření | Politická rozhodnutí | Růst | Ekonomiky | Nástroje Fedu | Více peněz | Dovoz | Vývoz | Zadlužení | Dluhy | JDE | Ceny | Zdanění | Pracovní místa | Negativní úrokové sazby | Množství peněz | Nařízení | Změny úrokových sazeb | Intervenovat na devizovém trhu | Přehřátí ekonomiky | Cíle | Prodej | Cenové stability | Ovlivňování | Graf S&P 500 | Společnosti | Národní měny | Opatření | TIM | | BofA | Geopolitické události | Kupní síly peněz | Peníze uložené | Náklady na půjčky | Vice | Ekonomické podmínky | Politické faktory | Tudor Jones | Jakub Matis | Makroekonomické faktory | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Portfólia | Dopad na ekonomiku | Mezinárodní faktory | Svět měnové politiky | Složitý svět | Co je měnová politika? | Faktory ovlivňující monetární politiku | Hodnota měny | Jaké jsou cíle měnové politiky? | Cíle měnové politiky | Stabilita finančního systému | Externí rovnováha | Prodej cenných papírů | Depozitní kurz | ICE BofA US High Yield Index Effective Yield | Můj pohled na trh | Pohled na trh | Marginální požadavky | Komunikační politika | Cílení výnosové křivky | Měnové zásahy | Makroobezřetnostní politika | Nákupy aktiv na trhu | Vliv měnové politiky na ekonomiku | Vliv měnové politiky na ekonomiku a spotřebitele | Marginové požadavky | Minimalizace inflace | Nákupy | Nakupovat | Nákup a prodej | ICE |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
  Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
 • Mají středoevropské měny potenciál?
  Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
 • Mají už být akcioví býci nervózní?
  Americký akciový index S&P 500 v týdnu kolísal, zejména kvůli čtvrteční hluboké ztrátě pak celkově odepsal 2,45 % a oslabil podruhé za sebou. Investoři sledují zejména růst výnosů dlouhodobých dluhopisů, který bere vítr z plachet dosavadním tahounům akciového trhu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (1. díl)
  Ať už obchodujete akcie, měnové páry nebo komodity, důsledné sledování důležitých makroekonomických událostí by nemělo být v žádném případě opomíjeno. Fundamentální informace, které jsou v pravidelné periodicitě zveřejňovány buď státními autoritami, statistickými úřady či soukromými organizacemi, jsou totiž velmi důležitým hybatelem trhu a často mají kurzotvorvnou povahu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (2. díl)
  V prvním díle miniseriálu, ve kterém se soustředíme na zveřejňovaná makrodata, jsme se zaměřili na data z trhu práce. Zmíněna byla také ostatní makrodata, která jsou s určitou pravidelností publikována, jako například zásoby ropy a ropných destilátů, data z realitního trhu a měkká data ve formě indexů z Chicaga, filadelfského Fedu či michiganské univerzity
 • Makroekonomické faktory - finanční trhy a instituce (10. díl)
  V tomto článku se zaměříme na téma finančních trhů a institucí. Začneme stručným přehledem těchto dvou pojmů a poté se jim budeme věnovat podrobněji. Podíváme se také na to, kdo řídí finanční trhy a instituce, a rozebereme jejich vliv na ekonomiku, spotřebitele a centrální banky.
 • Makroekonomické faktory - fiskální politika (6. díl)
  V dnešním článku se budeme zabývat fiskální politikou. Od jejího fungování, přes vazby na ekonomické faktory až po rozdíly ve srovnání s měnovou politikou.
 • Makroekonomické faktory - hospodářský cyklus (7. díl)
  V dnešním článku se budeme zabývat hospodářským cyklem. Povíme si, co to je, jak se měří a jaké jsou jeho fáze. Poté se podrobněji podíváme na hospodářský cyklus a na to, jak můžeme jednotlivé cykly rozlišovat.
 • Makroekonomické faktory - hrubý domácí produkt (HDP) (1. díl)
  V tomto článku si jednoduše vysvětlíme první makroekonomický faktor, a to hrubý domácí produkt (HDP). Dozvíte se, jaké základní formy HDP se používají a také jaké faktory jej ovlivňují. Nakonec si ukážeme růst HDP v porovnání s akciovým indexem a globální HDP pro rok 2023.
 • Makroekonomické faktory - inflace a deflace (2. díl)
  V článku se dozvíte, jak funguje inflace a deflace. Vysvětlíme si základní cenové indexy a indexy výrobních cen. Probereme dopady na ekonomiku a příklady z historie. Nakonec se podíváme na faktory ovlivňující inflaci a deflaci.
 • Makroekonomické faktory - nezaměstnanost (4. díl)
  V tomto článku si povíme o důležitých věcech týkajících se nezaměstnanosti. Projdeme si, jaké typy nezaměstnanosti existují a jak se ohlašují. Povíme si také o faktorech, které nezaměstnanost ovlivňují. Nakonec uzavřeme článek vlivem na makroekonomický vývoj.
 • Makroekonomické faktory - obchod a mezinárodní ekonomika (8. díl)
  Seznamte se s obchodem a mezinárodní ekonomikou. Nastíníme vám, co je to Světová obchodní organizace a kdo ji řídí. Povíme si o faktorech, které ovlivňují mezinárodní ekonomiku, a vysvětlíme si, jak funguje nabídka a poptávka.
 • Makroekonomické faktory - rozpočtové deficity a přebytky (9. díl)
  V dnešním článku se zaměříme především na vysvětlení rozpočtových deficitů a přebytků. Dále se budeme zabývat dopady rozpočtových deficitů a přebytků na různé oblasti ekonomiky a také si rozebereme některé faktory, které je ovlivňují. Nakonec uvedeme příklad z Ameriky pro lepší pochopení jejich podstaty v ekonomice.
 • Makroekonomické faktory - úrokové sazby (3. díl)
  Článek zaměřený na jednoduché pochopení podstaty úrokových sazeb. Dozvíte se, jaké typy úrokových sazeb známe, jaký mají vliv na ekonomiku a na nás samotné. Projdeme si několik příkladů z minulosti, a nakonec si stručně projdeme některé faktory, které úrokové sazby ovlivňují.
 • Makroekonomické události v 1. týdnu reálného kola soutěže BOSSA
  V neděli večer 4. listopadu se začátkem týdenní obchodní seance odstartovala 1. investiční soutěž v ČR na reálných účtech. První výsledky ukazují, že soutěžící přistupují k investování zodpovědně a hlavně opatrně.
 • Makro prostředí podporuje akcie
  Makroekonomická data z minulého pátku byla skutečně výživná, jak to tradičně na přelomu měsíce bývá. Jejich mix pak z fundamentálního pohledu vyznívá skutečně dobře pro americké akcie. Index S&P 500 reagoval mírným růstem a pohybuje se na historických maximech nad 4400 body.
 • "Malá domů" pro medvídky ? Nebo pořádná korekce ?
  Vše nasvědčuje tomu, že byla zahájena dlouho očekávaná korekce na dolarovém indexu. Jak dlouho vydrží, to ukáží nejbližší dny.
 • Malá pomůcka pro řízení obchodní pozice
  Dnešní článek je průnik technické stránky obchodování, která ovšem podléhá psychologickým mantinelům každého obchodníka.
 • Malé ztráty jsou klíč ke konzistenci
  Dlouhodobé konzistence se v tradingu dosahuje řízením obchodů a money managementem. Jaké jsou hlavní překážky v této činnosti, se dočtete v tomto článku.
 • Máme alternativu k bublinovým investicím?
  Americké akcie jsou nadhodnocené. Ať se podíváme na široký index blue-chips akcií S&P 500 nebo technologický NASDAQ, oba jsou vysoko nad svými historickými standardy podle spousty indikátorů od P/E až po jejich poměr k HDP. Otázkou ale zůstává: Mají investoři po výběru zisků na akcií kam investovat?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
Purple MT4 platforma