Pátek 25. září 2020 04:35
reklama
Dukascopy
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
XTB evolution

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: O
OAT
Obligation Assimilable du Trésor, francouzský státní dluhopis (T-bond).
Obálka
Obálka (Moving Average Envelope) je cenové pásmo odvozené na obě strany od jednoduchého klouzavého průměru. Obálku je možné definovat velikostí procentního posunu na obě strany od klouzavého průměru. Pro střední období se používá 10% obálka od 20denního klouzavého průměru.
Obecně přijímané účetní zásady USA
Účetní standardy USA. Obecná pravidla a podrobné postupy používané v účetnictví v USA. Zásady se přijímají na základě obecného souhlasu. Vycházejí z tradice, zkušeností a praktické potřeby. Hierarchicky jsou nejdůležitější materiály Výboru pro finanční účetní standardy (FASB). Dále následují dokumenty AICPA (American institute of certified public accountants).
Obhospodařovatelský poplatek

Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku. Zákon dovoluje poplatek maximálně 2 % z hodnoty majetku fondu ročně.

Obchod bez povinnosti
Obchod uskutečněný přímo mezi tvůrcem trhu a jiným obchodníkem v rámci povoleného obchodního rozpětí nebo obchod uzavřený mimo otevřenou fázi obchodního dne.
Obchod na vlastní účet
Jestliže banka prodá nebo koupí cenné papíry na vlastní jméno.
Obchodní bilance
Obchodní bilance (trade balance) je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Obchodní bilance je jednou z největších položek platební bilance dané země, které poskytuje cenné poznatky o vývoji ekonomiky a vytváří silný tlak na hodnotu měny.
Obchodní den
Den, kdy je možné uzavírat obchody na trhu.
Obchodní fondy
Viz. No-load funds
Obchodník
Obvykle se jím rozumí osoba, která uzavírá transakce na finančních trzích. Obchodník může jednat na svůj vlastní účet nebo na účet třetí osoby – například banky nebo jiné finanční instituce.
Obchodník s cennými papíry
Ve vztahu k České republice osoba, která je podle zákona o cenných papírech oprávněna uskutečňovat obchody s cennými papíry, právy s cennými papíry spojenými a deriváty pro někoho jiného za provizi, a ve vztahu k jinému státu jakákoliv osoba, která je podle práva takového státu oprávněna uskutečňovat obchody s uvedenými aktivy pro někoho jiného za provizi.
Obchodní příkaz
Nákup a prodej měnového páru se realizuje prostřednictvím standardizovaných příkazů, které se používají při komunikaci s brokerem nebo při zadávání příkazů prostřednictvím elektronické platformy. Mezi ty základní patří: market, limit, stop, One Cancels the Other (OCO).
Obchodní rejstřík
U obvodního soudu je veden veřejný registr, ve kterém jsou zapsány všichni obchodníci spolu s obchodními společnostmi. Nahlédnout do něj může každý bez toho, aniž by dokazoval právní či oprávněný zájem.
Obchodní strategie
Obchodní strategie/systém - soubor pravidel, která zahrnují za jakých podmínek otevřít pozici, kdy jí zavřít, jak umístit Stop Loss a Take Profit, případně jak tyto úrovně upravovat v průběhu obchodu. Obchodní systém je pro každý typ obchodování jiný, jinak se chová intradenní a jinak swingový obchodník.
Obchodní systém
Je to systém pravidel definující jak konkrétně obchodovat.
Obchodní zásoby
Tento ukazatel zahrnuje statistiky tržeb a zásob na všech třech stupních výrobního procesu (výroba, velkoobchod, maloobchod). V okamžiku ohlášení jsou všechny tři komponenty tržeb a dva zásob známy.
Obchodování
Cenné papíry jsou koupeny pouze pro spekulativní účely, bez ohledu na současnou a technickou situaci, investor očekává krátkodobý zisk. Bez vzrůstajících titulů tento typ investice nepřináší požadovaný úspěch.
Obchodování na páku
Obchodování, kdy investor ovládá vysokou nominální hodnotu investice prostřednictvím mnohem nižší reálně investované částky (tzv. margin - marže), která je obvykle deponována na účtu obchodníka. Výsledkem je možnost vyššího zisku nebo ztráty, než by odpovídalo klasické investici ve výši marginu. Zároveň se ale s obchodováním na páku pojí mnohem vyšší riziko
Obchodování se směnnými kurzy
Jiný výraz pro obchodování Forex, FX nebo měnové obchody.
Obchodování s finanční pákou
Obchodování na úvěr neboli maržové obchodování využívá tzv. finanční páky. Jedná se o zcela běžný nástroj, který slouží ke znásobení výnosu z investice tím, že doplníme vlastní kapitál o kapitál cizí. Chce-li investor realizovat například 2x větší zisk, než mu dovoluje jeho kapitál, může si od nás půjčit ještě jednou tolik. Díky tomu investuje dvojnásobnou částku, což mu umožňuje dosáhnout i dvojnásobného výnosu. Finanční pákový efekt tedy činí 1:2.
Obchodování s měnami
Obchodování s měnami je jiný výraz pro obchodování Forex, FX nebo obchodování se směnnými kurzy.
Obchod po telefonu
Cenné papíry, které jsou obchodované po telefonu nebo přímo mezi bankami.
Obchod s opčními listinami
Specifický typ termínovaného obchodu. Kupující opce získá právo požadovat na prodávajícím prodej (kupní opce) nebo nákup (prodejní opce) jistých podkladových aktiv, během určeného časového intervalu a za předem určenou cenu (realizační cena na burze u opcí). Kupující za toto právo platí prémii (opční cena). Na rozdíl od termínových obchodů a dalších termínových transakcí, tato možnost existuje, ale nemusí být vykonána.
Obchod s povinností
Obchod uskutečněný v systému SPAD proti zveřejněné kotaci tvůrce trhu v rámci otevřené fáze obchodního dne.
Objednávka

Úplná objednávka musí obsahovat údaje o investorovi, obchodním nástroji, objemu objednávky (množství), druhu objednávky a ceně, platnost objednávky a místo provedení. Investor zadává objednávku u banky, poskytovatele finančních služeb nebo institutu registrovaného k burzovnímu obchodu.

Existují limitované a nelimitované objednávky; limitované objednávky obsahují maximální cenu (nákupní objednávka), případně minimální cenu (prodejní objednávka); pro nelimitované objednávky platí pravidlo, aby byly provedeny co nejlevněji (nákupní objednávky), případně co nejlépe (prodejní objednávky). Zásadně se doporučuje pro všechny hodnoty (kromě DAX) limitovat objednávku a tak se chránit před příliš velkým kolísáním kurzu.

Je možné stanovit dodatečně takzvané stop objednávky, které se provádějí, jakmile je dosaženo určitého prahu kurzu. Tak se dají u poklesu stop loss limitem omezit ztráty: cenný papír se od určité spodní hranice okamžitě prodá, přičemž stop loss limit je proveden nejlépe. Výhoda spočívá v tom, že se nemusí kurz akcie sledovat neustále. Opačný je průběh u stop buy limitu: akce se koupí až tehdy, když je dosaženo určitého prahu kurzu.

Objednávka cenného papíru
Příkaz ke koupi nebo prodeje cenného papíru.
Objednávka Market
Objednávku Market obchodník využije, pokud chce nakoupit/prodat okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Objednávky Market se párují s přítomnými limitními objednávkami.
Objednávkový instrument
Dokument, který lze převést na jinou osobu (převodní prohlášení vlastnictví na rubu dokumentu), např. registrované akcie.
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
Durable Goods Orders - Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby měří v dolarovém vyjádření velikost zakázek, dodávek a ještě nedodaných objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, které je definováno, jako zboží s životností delší, než tři roky.
Objem obchodů (volume)
Volume (často uváděn pod zkratkou VOL), nebo také česky objem obchodů, je jednoduše indikátor vyjadřující celkové množství kontraktů zobchodovaných v rámci specifického časového úseku (např. hodina, den, týden, měsíc...). Jinými slovy, hodnota volume nám říká, jak hodně se v daný okamžik obchodovalo - vysoká hodnota VOL znamená že v daný časový úsek proběhlo mnoho obchodů a naopak. Pokud je například denní VOL 1000, znamená to, že v daný den bylo zobchodováno celkem 1000 kontraktů příslušného trhu, nezávisle na tom, kolik na krátkou stranu a kolik na dlouhou. Pokud je například denní VOL 1, pak za celý obchodní den byl zobchodovaný pouze jeden jediný kontrakt.
Objemový profil (Volume Profile)
Objemový profil je základní zobrazovací metodou objemových informací. Horizontální histogram zobrazuje zobchodované kontrakty na daných cenových hladinách. Z různých časových rámců uvažujeme kompozitní profil, mikro kompozitní profil, intra denní profil.
Obligace
Cenina (dluhopisy), která opravňuje držitele k výplatě úroku a nominální hodnoty této ceniny.
Obligace / Dluhopis
Obligace, také dluhopis je instrument ke střednímu a dlouhodobému financování (externí financování). Pod tím se rozumí závazek mezi dvěma (nebo několika) stranami, na jedné straně je dlužník a na druhé je věřitel. Synonymum: dlužní úpis, dluhopis, půjčka.
Obligace (Dluhopis)
Cenný papír, který umožňuje požadovat vyplacení konkrétní dlužné částky k určitému datu a s konkrétními úrokovými výnosy. Emitent musí vyplatit jmenovitou hodnotu dluhopisu buď jednorázově, nebo ve splátkách ve stanovených termínech. S dluhopisy nejsou spojena akcionářská práva.
Obligace s nulovým kupónem
Dlužnický cenný papír vydaný s diskontem a vykoupený v době splatnosti za jeho nominální hodnotu. Protože se periodicky nevyplácí žádný úrok, investor dostane výnos jako rozdíl mezi upisovací (nákupní) cenou a cenou v době splatnosti (prodejní cenou).
Obligační fond (dluhopisový fond)
Fond, který investuje do dluhopisových cenných papírů. Může jít o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy, případně dluhopisy vydávané městy a obcemi.
Obligační fondy
Investují zásadně do středně- či dlouhodobých obligací. Charakteristické jsou pro ně vyšší úrokové sazby a mírné výkyvy kurzu.
Obnovovací list
Talon je poslední díl na kuponovém archu. Jestliže byly proplaceny dividendové a úrokové listy, dostává vlastník cenného papíru po předložení talonu nový arch. Při uchovávání depotu cenných papírů to vyřizuje automaticky banka vlastníka cenných papírů. synonyma: Talon, Certificate of renewal, Úroková lišta, obnovovací kupon.
Obrat
Pozitivní směr vývoje trendu uvnitř daného sektoru, korporace, celkovém trhu s cennými papíry, atd. Obrat nabízí skvělou příležitost vstupu na trh cenných papírů.
Odběrné právo

Právo na odběr je vyhrazeno akcionářům zpravidla při zvýšení kapitálu proti vkladům, při zvýšení kapitálu z prostředků společnosti, při emisi převoditelných, opčních a ziskových dluhopisů nebo při emisi požitkových akcií. Počet mladých akcií, které náleží každému akcionářovi, vyplývá při tom z takzvaného odběrného vztahu- tj. vztahu starých akcií k mladým akciím, který početně vyplývá z rozsahu kapitálového navýšení a zpravidla je oznámeno předsednictvem.

Akcionář může v průběhu odběrné lhůty, která je rovněž oznámená předsednictvem (alespoň dva týdny), vykonat právo na odběr nebo ho prodat na burze. Hodnota odběrového práva se dá zjistit početně avšak podléhá po svém přijetí do obchodu na burze zákonům nabídky a poptávky.

První obchodní den odběrného práva se početní hodnota odběrného práva strhává s kurzu starých akcií. Pro akcionáře z toho vyplývá přeskupení majetku, ale nikoli jeho změna.

V rámci deregulace akciového práva byla pro takzvanou "malou akciovou společnost" vytvořena možnost vyloučení odběrného práva: odběrné právo u kapitálových navýšení je v tomto případě vyloučeno, nepřekročí-li zvýšení kapitálu deset procent kapitálu základního kapitálu nebo není-li emisní cena mladých akcií výrazně nižší než cena starých akcií. Tak je zajištěno, že starý akcionář alespoň přibližně udrží svůj podíl na základním kapitálu společnosti i po zvýšení kapitálu; zředění kapitálu je tedy prakticky vyloučené.

Odborná péče
Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání ve prospěch zákazníka a bez upřednostňování svých zájmů při poskytování investiční služby.
Odkoupení akcií

Odkoupení vlastních akcií bylo ještě před několika málo léty v Německu povoleno jen ve výjimečných případech. Díky "Zákonu pro kontrolu a transparentnost v oblasti podnikání" mohou od května 1998 podniky přes burzu zpětně odkoupit až 10 procent svých vlastních akcií. Akcionáři akciové společnosti musejí s odkoupením souhlasit na valné hromadě.

Podniky odkupují vlastní akcie, když vkládají přebytečný kapitál nebo chtějí ztížit nepřátelské převzetí. Zpětným odkoupením většinou stoupá kurz akcií, protože se kvůli nízkému počtu jejich kusů zvyšuje zisk na akcii.

Odkup akcií fondu
U otevřených fondů je společnost fondů povinna vzít nazpět vrácené podíly od investora a to v každý obchodní den a za výkupní cenu.
Odkupní cena
Viz. Podílová cena.
Odkupní poplatek
Někteří vydavatelé fondů účtují poplatek nejen při nákupu, ale i při prodeji akcií fondů. Čím déle tedy investor drží akcie ve svém portfoliu, tím nižší jsou pak odkupní poplatky.
Odpor
Hladina odporu, lépe známá jako rezistence, je jednou ze základních znalostí pro obchodování pomocí technické analýzy. Jedná se o jednoduchou pomůcku, která dosahuje relativně vysoké účinnosti. Hladina rezistence vzniká, pokud na trhu neexistuje dostatek nakupujících, kteří by byli ochotni nakoupit dané aktivum za vyšší cenu, a současně se objevuje mnoho obchodníků, kteří jsou ochotni za danou cenu dané aktivum prodávat. Lze říci, že je to cenová hladina, kterou sledované aktivum v rostoucím trendu po určitou dobu nepřekročí a jeho cena po dosažení této úrovně klesá.
Odvrácení rizika
Současný nákup ztrátové prodejní (kupní) opce a prodej ztrátové kupní (prodejní) opce, obvykle bez předem placené prémie.
Offset
Uchazeč o státní zakázku se zavazuje kompenzovat přidělení zakázky určitými investičními programy do ekonomiky státu.
Offsetting Transaction
Obchod, který slouží ke zrušení nebo vyrovnaní rizika v otevřené pozici.
Offshore
Jedná se o tzv. daňový ráj (například v Lucembursko).
Offshore fond
Fond založený v tzv. daňové oáze (například v Lucembursku).
Oficiální úroková sazba
Úroková sazba stanovovaná centrální bankou. Za tuto sazbu si půjčují banky od centrální banky.
Ochranná lhůta
Tříměsíční lhůta, spadající do období mezi podaným návrhu na konkurs a jeho prohlášení. Smyslem této lhůty je poskytnout dlužníkovi poslední možnost překonat úpadek.
OIBDA
Operativní zisk před odečtením odpisů a amortizace.
OKEČ
Oborová klasifikace ekonomické činnosti.
Omega
Ukazatel vyjadřuje tzv. efektivní úroveň páky, tedy nejpravděpodobnější úroveň změny ceny opce (warrantu) v reakci na změnu ceny podkladového aktiva. Omega 10 tedy znamená 10% změnu ceny opce na 1% změnu ceny podkladového aktiva.
Omega (opční listy)
Omega udává procentní sazbu, o kterou se kurz opčního listu změní při změně kurzu základní hodnoty o jedno procento. Na rozdíl od jednoduché páky, která předpokládá stejně silnou absolutní změnu kurzu opčního listu a základní hodnoty, měří omega skrze zohlednění delty skutečnou pákovou účinnost opčního listu.
On-balance volume
Objemový indikátor technické analýzy, který roste, když roste cena a roste objem rostoucích obchodů, a který klesá, když klesá cena a rostou prodejní objemy.
On Balance Volume Index (OBV)
OBV měří, zda peníze plynou do cenných papírů či z nich. Pokud peníze plynou do cenných papírů, platí, že OBV0 = OBV-1 + V0; pokud naopak peníze plynou z cenných papírů, platí, že OBV0 = OBV-1 – V0; a je li P0 = P-1, pak také OBV0 = OBV-1.
On close
Tržní nebo limitní objednávka na uzavření pozice těsně před koncem obchodní seance.
One Cancels The Other (OCO)
Jde o Obchodní příkaz kombinující dva příkazy napsané na jeden ticket s tím, že druhý příkaz se automaticky zruší v případě exekuce prvního. Příkaz OCO se používá např. při spekulaci na proražení kanálu - v takovém případě máme zájem jít buď long (buy) nebo short (sell) podle toho kterým směrem trh kanál prorazí. Můžeme tedy zadat najednou oba příkazy s použitím příkazu OCO - jakmile je exekuován obchod na jednu stranu, druhý příkaz se automaticky zruší.
One cancel the another (OCO)
Typ pokynu využívaný především u forexového obchodování. OCO pokyn je složen ze dvou pokynů, jednoho limitního a druhého Stop-lossu.Jakmile je jeden z těchto dvou pokynů uspokojen, druhý je okamžitě zrušen.
One Cancel the Other (OCO)
OCO pokyn je složen ze dvou pokynů, jednoho Limitního a druhého Stop-Loss. Jakmile je jeden z těchto dvou pokynů uspokojen, druhý je okamžitě zrušen. Tento typ pokynu vetšinou brokeři nabízí při prodeji cenných papírů, tzn. limitní cena se nastavuje nad aktuální tržní hodnotu cenného papíru a Stop cena pod aktuální tržní hodnotu cenného papíru. Limitní pokyn nám umožní realizovat zisk od nastavené úrovně a Stop-Loss je zároveň ruční brzdou, která minimalizuje riziko výrazných ztrát.
On-floor order
Objednávka provedená členem burzy na burzovním parketu na jeho vlastní účet.
Online trading
Obchodování na finančních trzích přes internet.
On the close order
Čekající obchodní objednávka, která se má realizovat na ceně platné v době těsně před zavřením obchodní seance.
On the opening
Čekající obchodní objednávka, která se má realizovat na ceně platné v době otevření obchodní seance. Pokud této ceny není možno dosáhnout, objednávka se zruší.
Opce
Finanční nástroj z kategorie derivátů, nabyvateli dává právo, ne však povinnost, nakoupit nebo prodat určité základní nástroje za určitou cenu, v určité době.
Opce amerického typu
Opce, které lze realizovat kdykoliv před datem splatnosti nebo v datum splatnosti.
Opce evropského typu
Opce, které lze realizovat pouze k datu vypršení platnosti.
Opce mimo peníze
U opce put situace, kdy cena podkladového aktiva převyšuje realizační cenu opce. U opce call situace, kdy se cena podkladového aktiva nachází pod realizační cenou opce.
Opce na penězích
Situace, kdy se tržní cena podkladového aktiva, na které opce zní, rovná realizační ceně dané opce.
Opce (opční termínové kontrakty)
Opce (opční termínové kontrakty) - instrument, jehož vlastník má právo, ale ne povinnost nakoupit podkladové aktivum za předem určenou cenu v předem určeném čase (v případě call opce) nebo podkladové aktivum prodat (put opce).
Opce v penězích
U opce put situace, kdy se cena podkladového aktiva nachází pod realizační cenou opce. U opce call situace, kdy cena podkladového aktiva převyšuje realizační cenu opce.
Opční cena
Výše opční ceny se určuje na základě vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty. K výpočtu férové opční ceny se zpravidla používají modely k hodnocení opční ceny, jako je Black-Scholes model. Opční cena se označuje také jako opční prémie. synonyma: Opční prémie, Prémie, Premium.
Opční dluhopis
Dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie emitenta, právo na výměnu je odděleno a je možno ho obchodovat odděleně.
Opční fond
Jedná se o speciální typ investičního fondu. Většina fondů cenných papírů investuje majetek zákazníka pouze do dluhopisů i když vykazují vysoké kolísání kurzu. Opční fondy jsou převážně nabízeny milovníkům rizika, tedy spekulativním a především ziskově orientovaným investorům. Opční fondy se však hodí i pro konzervativního investora, který chce dodat svému, jinak bezpečně orientovanému účtu, malou spekulativní komponentu.
Opční kontrakt amerického typu
Opční kontrakt, který může být uplatněn kdykoli během jeho životnosti, včetně dne splatnosti warrantu.
Opční list
Existují dva druhy opčních listů: opční listy z opčních půjček (tradiční opční listy) a takzvané naked warrants. Tradiční opční listy se vydávají ve spojení s emisí opční půjčky, ale zaručují samostatná práva. Emitent opčního listu je zároveň emitentem základní hodnoty. Obchoduje se s nimi na burze a mohou se úředně upisovat. Naked warrants jsou opční listy, které se vydávají bez současné emise opční půjčky. Obchoduje se s nimi - stejně jako s tradičními opčními listy - na burze. Naked warrants emitují především banky a obchodní domy s cennými papíry, které přitom nemusejí být emitenty základní hodnoty.
Opční právo
Právo kupujícího opce na splnění smlouvy během určité výpovědní lhůty. Opční právo lze převést kupujícím na třetí osobu.
Opční prémie
Poplatek, který musí zaplatit kupující opčního kontraktu opčnímu prodejci.
Opční půjčka
Opční půjčky se od normálních půjček liší doplněním o opční list. To vlastníka opravňuje odebrat akcie emitenta - zpravidla po určité lhůtě - za stanovený kurz. Po zahájení opční lhůty může vkladatel opčními listy disponovat zvlášť a prodávat je na burze. Půjčky se upisují následně s kurzovním dodatkem "ex". Emitenti profitují z relativně výhodných úroků cizího kapitálu, které se vyplácejí při opční půjčce. Navíc dostanou vlastní kapitál za srovnatelně vysoký emisní kurz, je-li opce provedena. Vkladatelé profitují vedle pevných úrokových plateb z nárůstů kurzu akcie.
OPEC
Organizace zemí vyvážejících ropu. Je to mezinárodní nevládní organizace 12 zemí, které vyvážejí ropu a slaďují svoji politiku ohledně cen výše ropné produkce. Země OPEC vlastní 75 % celkových světových zásob ropy, těží jednu třetinu veškeré ropné produkce. Exportují polovinu objemu ropy. Přijatá rozhodnutí na zasedání OPEC obvykle vyvolávají pohyb cen ropy, proto jsou sledována se zvýšenou pozorností.
Open
Otevírací cena daného časového úseku (svíčky).
Opening bell
Jedná se o začátek obchodního dne na burze (začíná nová obchodní seance).
Opening block
První obchodní transakce po otevření trhu. Většinou je to velké množství nashromážděných nákupních a prodejních objednávek najednou.
Opening purchase
Kupující nakupují cenný papír, nebo navyšují své pozice v příslušném cenném papíru.
Opening range
Rozsah cen, který se vyskytne během úvodní doby obchodování.
Open interest
Počet otevřených opčních nebo komoditních kontraktů.
Open market
Trh, který je přístupný široké investiční veřejnosti.
Open Order = GTC
Pokyn, který bude realizován, jakmile trh dosáhne předem určené ceny. Znamená to samé jako Good til Cancelled Orders.
Open outcry (Veřejná dražba)
Obchodní systém, kdy se obchoduje na určitém místě v určité době. Obvykle jde o obchodování na parketu burzy, kde obchodníci sjednávají cenu. Sjednané ceny se vypořádávají po skončení obchodování v clearingovém centru.
Open range
Open Range (česky překládáno nejčastěji jako otevírací rozpětí) - jde o krátký časový úsek nastávající po otevření trhů. V tomto okamžiku (řádově 10-15 minut podle trhu) dochází k hromadnému exekuování příkazů, které obchodníci zadali před otevřením trhu. Za velmi krátkou dobu je exekuováno výrazně více příkazů než v jiný okamžik - a tomu odpovídá i aktivita grafů.
Open trades
Pravě probíhající obchody, které jsou stále aktivní.
Operace Twist
Tak je pokřtěno nové kolo kvantitativního uvolňování ("tištění peněz"). Za normálních okolností centrální banky zvyšují dostupnost půjček pro lidi tím, že sníží úrokové sazby. Na to reagují banky tím, že zlevní hypotéky a půjčky. Tuto možnost ale Fed vyčerpal, sazby jsou na dně (0-0,25 %) a dolů už jít nemohou. Proto dělá banka rošádu s dluhopisy.
Operační riziko
Riziko neočekávané ztráty vzniklé jedinou událostí, zapříčiněnou špatným informačním systémem, nevhodnou organizační strukturou nebo nedostačujícím kontrolním mechanizmem (riziko události), dále riziko vzrůstajících nákladů, ztráta výnosu zapříčiněná nepříznivým trendem v ekonomice jako celku nebo v určitém sektoru (obchodní riziko).
Operativní marže
Poměr operativního zisku ku hodnotě čistých tržeb (čisté tržby=hrubé tržeb-bonusy, slevy, diskontní slevy), vyjadřuje se procentuálně, čím vyšší tím lépe (nutno posuzovat odvětvové rozdíly).
Operativní zisk
Jedná se o zisk tvořený běžnými výdaji a náklady na jeho dosažení z běžné činnosti společnosti. Tato hodnota v sobě nezahrnuje mimořádné položky (např. prodeje divizí, bonusy zaměstnancům, odpisy nehmotných aktiv a další mimořádné náklady a výnosy).
Opětovná investice
Roční výplata investičního fondu je obvykle znovu automaticky investována. Investorovi jsou připočítány nové fondové jednotky nebo části jednotek - založené na výkupní ceně. Nová investice roční výplaty vede ke zvýšení investovaného kapitálu. Viz. složitý úrok
Opravná akcie
Při kapitálovém navýšení z prostředku společnosti se proměňují veřejné rezervy v základní kapitál. Vydáním opravných akcií se akcionáři podílejí na novém základním kapitálu v poměru jejich dosavadního podílu. Tím je vyloučeno ředění kapitálu původních akcionářů. Opravné akcie jsou registrovány k burzovnímu obchodu bez registračního řízení. Kurz původních akcií se zmenšuje vydáním nových akcií podle plánovaného kapitálového navýšení (viz příklad: odběrné právo). Depotní hodnota akcionáře ovšem zůstává nezměněna. Akcionář profituje skrze nové akcie, když je na opravné akcie vyplacena nezměněná dividenda.
Optimization
Úprava obchodních pravidel, aby bylo dosaženo optimálních úrovní výnosu, rizikovosti, délky obchodu a dalších parametrů obchodního systému.
Order
Objednávka nákupu nebo prodeje daných lotů/kontraktů přes makléře.
Orderflow
Informace o tom, jaké příkazy se dostávající do trhu (tedy informace o orderflow) - v platformách pod označením Time and Sales (T&S). Analýza Order Flow neboli analýza toku příkazů se zabývá fungováním a účelem trhu na té nejfundamentálnější úrovni, tedy analýzou jednotlivých objednávek, které se obchodování účastní. Pohled na jednotlivé objednávky v trhu přináší velmi důležité informace, avšak na první pohled může být Order Flow matoucí.
Orfee
Nabídka – cena, za kterou chce někdo prodávat cenný papír.
Orgány burzy
Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, statutárním orgánem je burzovní komora a dozorčím orgánem dozorčí rada. Burzovní komora si může navíc zřídit své pomocné orgány - burzovní výbory. Například na BCPP jde o Burzovní výbor pro členské otázky Burzovní výbor pro kotaci a Burzovní výbor pro burzovní obchody.
Oscilátor
Skupina indikátorů používaných v technické analýze za účelem odhadu překoupených a přeprodaných hodnot.
Osobní příjem a spotřeba
Osobní příjem zahrnuje příjmy ze všech zdrojů. Největší složkou celkového příjmu jsou mzdy a platy, tedy čísla která lze měřit použitím výplatních listin a příjmových údajů ze zprávy o zaměstnanosti.
OTC
OTC - Over the Counter Market. Decentralizovaný trh s mimoburzovními finančními nástroji, jehož účastníci uzavírají obchody po internetu, telefonicky a prostřednictvím dealerů, místo klasického způsobu obchodování. Není zde jedno centrální obchodní místo.
OTC bulletin board
Jde o mimoburzovní elektronický kotační systém, který zobrazuje ceny posledních obchodů a informace o jejich objemech, které nejsou obchodovány prostřednictvím burzy.
OTC obchod
Obchod na mimoburzovním trhu.
OTC opce (OTC-traded options)
Opce, se kterými se obchoduje na mimoburzovních (OTC) trzích. Opakem je burzovní opce.
OTC trh (over-the-counter market)
Obchody s cennými papíry, které probíhají mimo burzu. OTC obchodování může probíhat mezi jednotlivými makléři, nebo dealery, kteří se propojují telefonicky, nebo prostřednictvím počítačových sítí.
Otevírací cena
První cena, která je fixní pro cenný papír s kontinuálním vývojem kurzu po otevření burzy.
Otevírací kurz
V prezenčním obchodu je otevírací kurz prvním variabilním kurzem. Stanovuje ho vedoucí skontra, většinou krátce po začátku obchodu, podle principu největšího počtu transakcí; jako základ slouží vedoucímu skontra všechny objednávky předložené k tomuto časovému okamžiku. V elektronickém obchodním systému Xetra® se stanovuje otevírací kurz téměř vždy v otevírací aukci před začátkem obchodu, protože Designated sponsors se starají o likviditu v cenných papírech. Stejně jako v prézenčním obchodu je základem princip největšího počtu transakcí. Pokud z otevírací aukce nevyplyne žádný obrat a tedy žádný kurz, pak je otevíracím kurzem první variabilní kurz. Synonymum: První kurz.
Otevírací mezera (Gap)
Zcela jednoduše řečeno představuje gap takovou oblast grafu, kde nedošlo za danou cenu k žádným obchodům. Nejčastěji se gapy objevují na denních grafech – tedy takových, kde jeden bar představuje jeden obchodní den. Gapy se zde objevují proto, že otevírací cena (open) se liší od uzavírací ceny (close) předchozího dne. Tím vznikne na grafu mezera nebo-li gap.
Otevřená pozice
Pozice, která nebyla dosud započtena. Například pokud kupujete pár USDJPY v hodnotě 100 000, máte otevřenou pozici v páru USDJPY, dokud ji nezapočtete prodejem hodnoty 100 000 páru USDJPY.
Otevřené pozice
Otevřené pozice jsou opce nebo termínované obchody, ale také short obchody akcií, jejichž den spatnosti ještě nenastal a jejichž majitel má stále možnost provést další operace.
Otevřený podílový fond
Podílový fond, u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup.
OTM - Out of the Money
Out of the money, zkráceně OTM, je jednou ze tří pozic, ve které se může nacházet realizační cena (tzv. strike price) u opčních obchodů. Zda se jedná o opci v pozici OTM, to záleží navíc na typu opce. V případě call opce jsou jako pozice OTM označeny ty realizační ceny, které se nacházejí nad nynější tržní cenou podkladového aktiva. Naopak v případě opcí put jsou jako pozice OTM označeny realizační ceny, které se nacházejí pod nynější tržní cenou podkladového aktiva.
Out of the money
Opce bez vnitřní hodnoty. Pokud opce vyprší ve chvíli, kdy nemá žádnou vnitřní hodnotu, je bezcenná. Takovou opcí je například kupní opce, u které je uplatněná cena vyšší než aktuální tržní cena, nebo prodejní opce, kde je tomu naopak.
Outperformer
Hodnocení akciových odborníků, týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní outperformer vyvíjet lépe než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.
Outright forward
Outright forward je transakce, při které se dvě protistrany zavážou směnit cash flow v různých měnách podle předem dohodnutého kurzu a v předem dohodnutou dobu. Tyto transakce jsou velmi často používány společnostmi, které jsou vystaveny riziku fluktuace měnových kurzů. Outright forward transakce totiž umožní společnosti zafixovat měnový kurz a minimalizovat tak měnové riziko, kterému se společnost vystavuje. Cenou za tuto jistotu je však ztráta potencionálního zisku plynoucího z možného pozitivního vývoje měnového kurzu v budoucnu.
Outside Bar
Svíčkovou formaci Outside Bar poznáme podle toho, že má vyšší maximální a nižší minimální hodnotu než bar předcházející. V ideálním případě Outside Bar uzavře nad maximální nebo pod minimální hodnotou předcházejícího baru, toto však není podmínkou. Outside Bar by ale měl uzavřít relativně blízko maximální/minimální hodnoty.
Outsorcing
Vyčlenění různé podpůrné a vedlejší činnosti firmy a její svěření společnosti jiné.
Outstrike
Outstrike, také knock-out level, je parametr, který se vyskytuje u exotických tzv. barrier opcí. U těchto opcí platí, že pokud cena podkladového aktiva dosáhne určité hladiny, dochází k okamžitému automatickému vzniku anebo zániku opce. Outstrike je poté hladina, při které opce automaticky zaniká. Jelikož tento mechanismus funguje ve prospěch upisovatele opce, je kupec opce kompenzován povinností platit menší opční prémie.
Overbought
Overbought  - označení pro překoupený trh (bylo uskutečněno mnoho nákupních objednávek a zdá se, že by mohly začít  převládat prodejní objednávky).
Overbought/oversold Indicator
Indikátor, který oznamuje situaci, cena vyroste nad průměrné hodnoty a dá se očekávat její korekce. Když je trh překoupený (overbought), obchodníci prodávají. Když je trh přeprodaný (oversold), obchodníci nakupují.
Overnight
Obchod, který zůstává otevřený do následujícího obchodního dne.
Over par / Nominální nadhodnota
Cena, která je vyšší než nominální hodnota (100%). Rozdíl se nazývá agio. Opak: below par / Nominální podhodnota.
Oversold
Oversold - označení pro přeprodaný trh (bylo uskutečněno mnoho prodejních objednávek a zdá se, že by mohly začít  převládat nákupní objednávky).
Oversubscription
Požadavek na více cenných papírů než bylo vydáno. Jestliže je emise oversubscribed, musí zapojené banky podle toho snížit žádosti zákazníku.
Over the counter market (OTC)
Over the counter market není lokalizován a nemá pevné obchodovací doby. Jednání probíhají obvykle přes obrazovkové nebo telefonní systémy na mezinárodní úrovni. Cena za cenný papír se vyjednává mezi kreditními instituty a domy s cennými papíry nebo mezi podniky se službami cenných papírů a institucionálními investory. Transakce přitom podléhají platným zákonným ustanovením pro obchod s cennými papíry.
Over-the-counter obchod / Mimoburzovní obchod
Bankovní obchod, kdy platba a dodávka je uskutečněna u bankovní přepážky, např. dodání cenných papírů za hotovost.
Over the Counter (OTC)
Over-the-counter (zkráceně OTC) je označení pro mimoburzovní trh s cennými papíry a jinými finančními instrumenty. Tento trh může být považován za jakousi alternativu k burzovnímu obchodování, lze ho však považovat za mnohem rizikovější, jelikož se obchoduje bez záruk vyplívajících z přítomnosti burzovní instituce. Obchody probíhají přímo mezi dvěma protistranami, které si domlouvají individuální podmínky každého obchodu. OTC trh hraje významnou roli především při obchodování s měnami, komoditami, akciemi a na trhu s úrokovými mírami.
Overtrading (přeobchodování)
Nadměrné obchodovaní. Velmi častá chyba začínajících obchodníků. Je potřeba obchodovat přesně podle pravidel své obchodní strategie a nedělat zbrklé a unáhlené obchody.
Overweight
Akcie by měla být zastoupena v portfoliu ve větší míře, než je její zastoupení v indexu.
Overweighted
Vyšší podíl cenného papíru v portfoliu vzhledem k ostatním cenným papírům. Například má investor větší počet finančních akcií, oproti ropnému sektoru.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new
Potvrďte prosím... Zavřít