Sobota 15. srpen 2020 00:08
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
RoboMarkets copyfx

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: N
N.A.
Not available = hodnota není dostupná.
Nabídka
Kotovaná cena, za kterou je kotující strana ochotná prodat hlavní měnu měnového páru.
Nabídka k výměně
(také výměna akcií) Nabídka k výměně starých cenných papírů za nové nebo za cenné papíry jiného podniku. Směna akcií je častá u fúze společností (příležitostně také u sanování).
Nabídková cena
Cena, za kterou můžete prodat určený finanční nástroj. V kontextu Forex se jedná o cenu, za kterou můžete prodat základní měnu transakce (uvedenou v cenové nabídce první) nákupem cenové měny páru. To jest pokud prodáváte pár USDJPY v hodnotě 100 000, prodáváte 100 000 amerických dolarů a kupujete odpovídající částku v japonských jenech.
Nabídkový postup
Nabídkový postup se používá ve spojení s kombinovanými postupy pro federální dluhopisy, umístění státních pokladních poukázek a od srpna 1995 také pro částečné množství federálních obligací.
Náhodná procházka (Random walk)
Ekonomická teorie efektních trhů, která je založena na předpokladu, že mezi cenovými změnami neexistuje žádný vzájemný vztah a cenové změny jsou náhodné. Tato teorie neumí vysvětlit, proč vznikají dlouhodobé cenové rostoucí, nebo klesající trendy, ani jak je možné, že existují obchodníci, kteří pravidelně na trhu vydělávají, např. Warren Buffett.
Naked Short Selling
Nekrytá krátká pozice, prodejce otevírá pozici na pokles prodejem aktiva, které nevlastní ani není krytá půjčkou. V současnosti technika zakázaná, především na evropských burzách.
Naked warrants / Holé opce
Opce, které jsou vydány bez paralelního vydání opčních dluhopisů. Naopak od tradičních opcí, naked / holé opce se netýkají financování projektů firmy. Většinou jsou vydávány bankami a burzovními domy. Často peněžité vyrovnání nahrazuje převod podkladových aktiv. Holé opce mohou být jak kupní, tak i prodejní opce. Podskupinou naked / holých opcí jsou tak zvané kryté opce.
Náklady na transakci
Náklady na transakci vznikají při koupi a prodeji cenných papírů. Je-li objednávka provedena na prezenční burze, přistupuje k nákladům na transakci banky ještě courtage pro daného vedoucího skontra. Courtage sazby jsou jednotně stanoveny v poplatkovém řádu burzy. Ne všechny banky vykazují tyto náklady svým zákazníkům.
Náklady na uzavření pozice
Náklady na uzavření pozice, jako jsou provize a poplatky.
Náklady / výdaje
V investičních fondech rozlišujeme náklady, které nese investor přímo (např. majetkové náklady, depozitní poplatky) a takové, které jdou na vrub fondu a jsou přímo odečteny od jeho majetkové hodnoty, což zhoršuje výkon fondu v porovnání s přímým investováním do majetku.
Nákupní a prodejní pokyny
Nákupní a prodejní pokyny - realizace obchodů při dosáhnutí určité cenové hladiny.
Nákupní cena (Ask Price, Buy Price)
Cena, za kterou obchodníci nakupují základní měnu a prodávají vedlejší (ukazuje cenu nabídky, tj. nejlepší cenu, za kterou můžete měnový pár nakoupit).
Nákupní kurz
Účastník trhu zveřejňuje nákupní kurz buď vyhláškou na parketu nebo uložením do veřejné knihy objednávek elektronického obchodního systému. opak: Prodejní kurz.
Nákupní opce
Kupující callu očekává, že během splatnosti opčního listu stoupá cena základní hodnoty. Proto získává právo, získat během splatnosti (americká opce) nebo na konci splatnosti (evropská opce) určitý počet základní hodnoty za pevně stanovenou cenu. Prodejce callu musí dodávat za tuto cenu a získává za to od kupujícího prémii. Většina opčních listu ovšem nestanovuje žádné efektivní dodání základní hodnoty, nýbrž hotovostní vyrovnání. synonymum: Call (opční listy).
Na penězích (on the money)
Strike cena opce je stejná jako cena podkladového média.
Národní dluh
Souhrn celkových půjček vlády, což je, dalo by se říci, nahromaděný součet všech minulých schodků v rozpočtu očištěný od příležitostného přebytku. Národní dluh představují (krátkodobé) pokladniční poukázky, (střednědobé) vládní cenné papíry a (dlouhodobé) dluhopisy ministerstva financí v držení jednotlivců, obchodů, vlád a dalších věřitelů a je krytý plnou důvěrou americké vlády. Vylučuje nezajištěný dluh, například závazky vládních svěřenský fondů jako je sociální zabezpečení, Medicare, či podmíněné závaznosti, jako jsou záruky za studentské půjčky. Národní dluh byl ke konci roku 2006 okolo 8,5 triliónů, což představuje více než 60 procent hrubého domácího produktu (HDP). Když to postavíme do perspektivy nedávné historie, byl národní dluh na svém vrcholu 120 procent HDP roku 1946 z důvodů spojených s 2. světovou válkou. Potom postupně po Velké krizi poklesl na 32,5 procent HDP v roce 1981. Roku 1982 zahájil příkrý růst, který se zvrátil zhruba o 10 procent  HDP v 90. letech, ale roku 2000 znovu začal a promítá se do konce roku 2006 v největší výši za posledních 47 let.
Národní fond
Fond investující pouze v jedné konkrétní zemi.
Narrow
Neaktivní a nelikvidní trh s malým zájmem kupců a prodejců.
Narrow range day
Obchodní den s menším cenovým rozpětím vzhledem k cenovému rozpětí předchozího dne.
Nárůst kurzů na burze
Nárůst kurzů na burze je také označován jako "Býčí trh". Tato situace na trhu označuje déle trvající vzestup kurzu. Býčí trh se pouze nevztahuje na mimořádný vývoj jednotlivého cenného papíru, nýbrž celkově naznačuje vývoj burzovního trhu, trhu s dluhopisy nebo alespoň důležité části trhu. Opak: pokles na trhu, medvědí trh.
NASDAQ
Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System) vznikl v roce 1971 jako počítačový systém pro uzavírání mimoburzovních obchodů. Nyní se jedná o akciový index převážně technologických firem.
Nasdaq Composite index
Ukazatel tržní hodnoty veškerých kmenových akcií na seznamu akciového trhu NASDAQ.
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
Automatizovaný obchodní systém spojující dealery a makléře na volném trhu. NASDAQ poskytuje aktuální kurzy tvůrců trhu účastníkům trhu.
NASDAQ 100 Index
Váhové zastoupení se upravuje čtvrtletně na bázi tržní kapitalizace. Díky vysoké likviditě nemají kritéria jako např. obchodovaný počet akcií nebo objemy obchodů význam. Jsou zde zastoupeny společnosti především z oblastí software, hardware, telekomunikace, infrastruktury sítí, informačně-technologických služeb nebo biotechnologie (Microsoft, Intel atd.)
Nástroj
Obchodovatelný symbol s peněžní hodnotou. Může se jednat o směnný kurz valutového páru (Forex), akciové ukazatele (pro CFD akcie), apod.
Nástroje peněžního trhu
Kvalitních dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, jako jsou pokladniční poukázky, státní dluhopisy, dluhopisy největších bank a nejkvalitnější podnikové dluhopisy, krátkodobé termínované obchody s dluhopisy a krátkodobé terminované vklady.
NAV (Net asset value)
Znamená čistou hodnotu aktiv v majetku fondu.
NAV/PL
Vyjadřuje podíl čisté hodnoty aktiv na jeden podílový list, nebo-li cenu podílového listu.
Návratnost dividend
Návratnost dividend je indikátorem hodnocení a porovnání akcií. Je to koeficient vyplacených dividend a ceny akcií. Indikátor lze vypočítat dle aktuálních vyplacených dividend nebo na základě dividend očekávaných v budoucnu.
Navýšení kapitálu
Korporační finanční nástroj. Možnosti korporace: 1. navýšení kapitálu vydáním nových akcií (upisovací práva), 2. nárůst kapitálu s firemními fondy (prémiové akcie). Dalším zdrojem financí je kapitál druhého stupně, který je získán v emisi dluhopisů s upisovacím právem nebo s konverzním právem (vydání opcí, směnitelné dluhopisy), právě tak jako osvědčený kapitál. To poslední je jakýsi druh prozatimního kapitálu, což znamená, že management má zákonné povolení zvýšit kapitálové navýšení na určité množství vydáním nových akcií, bez potřeby samostatného rozhodnutí akcionářů na valné hromadě.
Near term
Krátkodobý výhled. Například: Near Term Buy - Krátkodobě koupit nebo: Near Term Accumulate - Krátkodobě akumulovat.
Nekline (Neckline)
Jedná se o součást grafické reverzní formace Hlava a ramena v technické analýze.
Nekrytá pozice
Viz. Otevřená pozice
Nekurzotvorný obchod
Obchod, který nemá vliv na stanovení průběžné resp. konečné ceny daného cenného papíru. Jedná se například o nadlimitní obchody.
Německý index podnikatelského IFO
Index podnikatelského klimatu v Německu, měsíčně publikován think-tankem IFO, je důležitý indikátor nálady mezi německými podnikateli. Nejenže index ukazuje aktuální náladu, ale navíc zachycuje také výhledy německých podnikatelů pro příštích 6 měsíců. Doplňuje tak oficiální údaje jako například růst HDP. Jelikož je Německo vůdčí ekonomikou v Evropě, věnují evropští investoři tomuto indexu zvýšenou pozornost.
Nemovitostní fond
Speciální fond dle zákona o kolektivním investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti/podílníků a tyto prostředky investuje dle své investiční strategie do kvalitních nemovitostí nebo nemovitostních společností.
Nepřátelská fúze / Nepřátelská nabídka na převzetí firmy
Tento termín se užívá v případě investorova úmyslu (prní neoficiální krok) koupit firmu. Investor zkouší skoupit většinu akcií, aby měl pod kontrolou většinovou volbu. Stává se to většinou, když je akciová společnost na burze podhodnocena.
Nerealizovaná hodnota pozice
Nerealizovaná hodnota pozice je taková částka, kterou by investor obdržel po uzavření dané otevřené (nerealizované) pozice. Pokud má investor otevřeno více pozic zároveň, můžeme hovořit o tzv. nerealizované hodnotě portfolia. Tuto hodnotu by investor obdržel po vypořádání všech zisků nebo ztrát z dosud otevřených pozic a po odečtení poplatků za obchodování.
Nerealizovaná zisková/ztrátová marže
Nerealizovaná zisková, případně ztrátová marže je aktuální hodnota marže na obchodním účtu při obchodování na páku (na margin, česky s marži). Rozlišuje se marže, která byla již čerpána (nerealizovaná marže) na otevření pozice a marže, která je volně dostupná. Aktuální výše marže se zobrazuje na obchodním účtu investora. Pokud má investor otevřené (nerealizované) pozice, výše nerealizované marže se rychle mění v závislosti na aktuální hodnotě pozic.
Nerealizovaný zisk
Unrealized profit - profit, který byl sice udělaný, ale zatím nedošlo k jeho realizaci prostřednictvím obchodní transakce. Zisk totiž není dokud trader v platformě daný obchod neukončí.
Nerozdělený zisk
Část čistého příjmu, kterou si firma nechává na reinvestovaní a vlastní operace a ne na výplatu dividend.
Net Free Equity
Krytí maržových pozic na všech peněžních účtech zůstatkem hlavního peněžního účtu.
Netto dividenda
Podniky platí na vyplácené zisky daň z příjmu korporací. Proto se dividenda vyplácená akcionáři nazývá hotovostní dividenda. Je snížena o daň z příjmu korporací. Příklad:
Brutto dividenda: 3 eura
Daň z příjmu právnických osob (25%): 0,75 eur
Hotovostní dividenda: 2,25 eur
Synonymum: Hotovostní dividenda.
Netto inventární hodnota
Netto inventární hodnota udává hodnotu vkladového portfolia fondu. Pro výpočet NAV za podíl fondu se musí majetek fondu vydělit počty podílů, které jsou v oběhu. Německá burza vypočítává z pověření emitenta průběžně NAVs indexových fondových podílů, zaznamenaných v XTF®, a zveřejňuje je jako akciové kurzy.
Net volume
Objem obchodů rostoucích cenných papírů mínus objem obchodů klesajících cenných papírů, v daném časovém intervalu.
Neutral
Neutrální doporučení, odpovídá i doporučení „HOLD“ (držet).
Neutral (Hold)
Cena akcie odpovídá fundamentálnímu ohodnocení. Pokud nedojde k fundamentální změně, cena by neměla výrazně ani růst ani klesat (Držet).
Neutrální měnová politika
Neutrální měnová politika je myšlena tím způsobem, že zde není snaha vytvářet ekonomický růst nebo bojovat proti inflaci.
New high
Počet nových nejvyšších cen akcií v daném časovém období.
New York Stock Exchange (NYSE)
Akciová burza v New Yorku. Historie newyorské burzy sahá až do roku 1792 a v současné době drží primát největší a nejstarší burzy v USA. Pro vstup na NYSE se vyžaduji poměrně tvrdé podmínky, které řada malých a nových společnosti nemůže splnit. Burza tak představuje elitní trh a pro řadu společnosti patři obchodovaní na NYSE mezi prestižní záležitostí.
Nezisková organizace (Non profit organization)
Vzdělávací, humanitární, nebo charitativní organizace, která se vyznačuje tím, že netvoří zisk, nebo je veškerý zisk použit pro předmět činnosti.
NFA
Americký regulátor National Futures Association (NFA).
NIFTY 50 Index
Nejdůležitější indický index, který zahrnuje 50 akciových titulů z 24 oborů. Hlavním váhovým kritériem je likvidita zohledněných akcií.
NIKKEI Index
Hlavní index tokijské akciové burzy složeny z 225 hlavních akcií.
Nikkei 225 Index
Japonský Nikkei 225 patří k nejstarším globálním indexům. Podobně jako u amerického Dow Jones Industrial Average je metoda výpočtu tohoto indexu zcela zastaralá. Nikkei 225 zohledňuje při své kalkulaci pouze výši aktuálních kurzů.
Ninja Trader
NinjaTrader je analytický software pro analýzy trhů. Je nabízen zdarma pro papertrading a backtestování trhů - ideální nástroj pro začínající obchodníky, kteří si potřebují osahat trhy a nechtějí investovat do jiných software. S 30ti denním demo účtem u Zen-Fire poskytuje kvalitní časově nezpožděná ticková data, při paper simuluje i skluzy v plnění a celkově se snaží přiblížit paper trading live obchodování.
No Dealing Desk (NDD)
Jedná se o brokerské společnosti, které nemají dealing desk a transakce provádějí v návaznosti na některou z předních světových bank či finančních institucí. Tuto skupinu brokerů je možno ještě dále rozdělit na ECN a STP brokery.
No limit order
Objednávka ke koupi nebo prodeji daného množství cenných papírů, bez cenového omezeni. Opakem je limitní objednávka.
Nominální hodnota
Cena uvedená na cenném papíru, která se může lišit od jeho tržní ceny.
Nominální úrok
Úrok jmenovitě uvedený, nebere v úvahu zdanění ani inflaci.
Nonfarm Payrolls
Nonfarm Payrolls - Počet zaměstnanců mimo zemědělství  - NFP report z amerického trhu práce. Je vyhlašovaný každý první pátek v měsíci ve 14:30 SEČ.
Non-trend day
Úzký denní rozsah postrádající jakýkoli rozeznatelný pohyb v jakémkoli směru.
Nové akcie / mladé akcie
Akcie vydané při zvýšení kapitálu.
Nově prodané domy
Zpráva uvádí množství prodaných a prodávaných domů, které jsou charakterizovány jako soukromé, rodinné domy.
Nové stavby a stavební povolení
Tento ukazatel měří počet rodinných domů, které začaly být ve sledovaném období stavěny a počet stavebních povolení v tomto období vydaných.
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou mírou počtu lidí, kteří za sledované období jednoho týdne podají žádost o podporu v nezaměstnanosti.
Nový trh
Rostoucí segment na německé burze. Vydavatelé nového trhu jsou malé až střední, inovativní firmy, které podnikají jak v rostoucích sektorech, tak i v tradičních sektorech týkajících se inovativních výrobků, procesů nebo služeb. Většinou mají mezinárodní zaměření a jsou odhodláni vyvíjet investorské vztahy.
Nulový dluhopis
Dluhopis, který není dodán s úrokovým kuponem. Místo periodických úrokových plateb činí rozdíl mezi kompenzační částkou a emisní cenou výnos ke dni splatnosti. Proto investor obdrží pouze jednu platbu: zisk z prodeje, jestliže cenný papír prodá předčasně a nebo kompenzaci v době splatnosti. Nulové dluhopisy jsou většinou vydány s vysokým skontem a vypláceny v době splatnosti se 100% sazbou. Výše skonta v době vydání záleží na debitorově úvěruschopnosti a na úrokových sazbách na kapitálových trzích.
Nulový kupónový dluhopis
Nulový dluhopis.
NYMEX
Newyorská komoditní burza.
NYSE
New York Stock Exchange - jedná se o zkratku New Yorské akciové burzy. Historie newyorské burzy sahá až do roku 1792 a v současné době drží primát největší a nejstarší burzy v USA.
NYSE (New York Stock Exchange)
Akcie největších akciových společností Spojených států jsou obchodovány na Newyorské burze. Obchoduje se tu s asi 2800 tituly, hlavně s velkými koncerny, bankami a podniky ze sektoru služeb. Aby mohly neomezeně obchodovat na NYSE, musejí podniky nebo jednotlivé osoby vlastnit "Seat". Počet seatů je od roku 1953 konstantně 1366. Seaty se mohou odevzdávat nebo prodávat. Zájemci zaplatí až 2 milióny US dolarů za jeden seat. Na NYSE neexistuje pokladní kurz. Všechny kurzy se permanentně stanovují v pořadí jejich vstupu. Zůstatkové částky plně neuskutečněných objednávek se obchodují za následující kurz. Postup repartice, který se používá v Německu, zde neexistuje. Burza byla založena v roce 1792, tehdy se setkali newyorští obchodníci s akciemi pod platanem před domem Wall Street 68. Na základě její polohy se nazývá také krátce "Wall Street". Jako pověstný den vstoupil do historie 25. říjen 1929, spíše známý jako "černý pátek". Jím začala "velká deprese", světová hospodářská krize v 30. letech 20. století. synonymum: Wall Street.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXCM
TRIM BROKER
BOSSA
reklama
Admiral spread new
Potvrďte prosím... Zavřít