Sobota 15. srpen 2020 00:59
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: G
GAAP
Standardy pro učetnictví a výkaznictví (používané v USA).
Gama
Aproximace změny hodnoty Delta opce ve vztahu ke změně ceny základní akcie, pokud všechny ostatní faktory zůstanou konstantní. Gama je přesná pro malé změny ceny základních akcií, ale vyjadřuje se změnou hodnoty delta pro jednobodový pohyb hodnoty akcie.
Gamma
Ukazuje vztah mezi veličinou „delta“ (viz příslušné heslo) a tržní hodnotou podkladových aktiv; gamma vyjadřuje absolutní změnu delty v případě změny hodnoty podkladového aktiva o jednotku.
Gann
William Delbert Gann, americký obchodník z počátku 20. století, průkopník technické analýzy vzužívající zákon vibrace, dnes užíváme Gannovy čáry, vějíře, mřížky
Gann Theory
Jedná se o obchodní techniky rozpracované legendárním obchodníkem W.D.Gannem.
Gap
Vzniká, když je denní cena na forexu extrémně nad nebo pod denní cenou předchozího dne. Vzniká většinou přes víkend díky možným makroekonomickým událostem nebo různým neočekávaným zprávám. To znamená, že trh v pondělí otevře na jiné hodnotě, než kde zavřel v pátek. Většina Gapů bývá uzavřena a vznikají dobré obchodní příležitosti. Cenová mezera - objevuje se na každém trhu, který má vymezenou dobu obchodování. Po dobu, kdy je burza zavřená se mohou stát události, díky kterým je cena při otevření trhu odlišná od té, na které trh zavíral. Může se však objevit i v rámci obchodní seance v době extrémní volatility.
Gap trading
V tomto případě obchodník využívá otevíracích cen na burze, které jsou nenormálně nízko (nebo vysoko) ve srovnání s předchozím dnem. Hlavní myšlenkou je potom spekulace, že cena v průběhu obchodování tuto mezeru („gap“) dorovná (vyplní). Samozřejmě je potřeba vyhnout se dnům, kdy je prudký výkyv ceny opodstatněný.  
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Právnická osoba, poskytující omezenou náhradu zákazníkům obchodníka s cennými papíry v případě insolvence. (90% max. 20 000 EUR).
Garantovaný certifikát
Garantovaný certifikát chrání investory proti kurzovním poklesům podkladového aktiva. Cena za tuto garanci je omezená možnost podílu na celkovém růstu aktiva. Participace 80 % znamená, že investor při kurzovním růstu ve výši 10 eur, dostane vyplaceno 8 eur. Zbytek si ponechá emitent za garanci.
Garantovaný fond
Garantovaný fond zaručuje, že investor obdrží buď minimální zaručený výnos, nebo že v případě nepříznivého vývoje obdrží investor část, nebo celou vloženou investici (obvykle od 90 do 100 %). Může jít i o situaci, kdy fond zaručuje, že jeho hodnota neklesne pod určitou hodnotu (zamykání zisku).
GDR (Global Depository Receipts – globální depozitní certifikát)
Umožňuje tuzemským akciím působit i na zahraničním trhu. Finanční ústav zakoupí určité množství tuzemských akcií a vydá odpovídající počet certifikátů, které pak nabídne na zahraničním kapitálovém trhu.
GDR (globální depozitní certifikáty)
(GDR – Global Depository Receipt). Část akcií domácí akciové společnosti ze země A je skoupena zahraniční bankou ze země B. Banka naproti těmto akciím vydá cenné papíry označené jako GDR. GDR se následně mohou obchodovat na trhu země B. Smyslem transakce se umožnit obchod s akciemi původní společnosti na zahraničím trhu, aniž by bylo nutné absolvovat často náročnou administrativu.
Gearing, Leverage (Finanční páka)
Obchodování s půjčkou (finanční pákou), kdy malá výše vlastní investice umožňuje vysoké zisky (a také vysoké ztráty). Například maržové obchody s deriváty, nebo forexové obchody. Druhým významem je vyjádření míry zadluženosti společnosti vzhledem k vlastnímu kapitálu.
Genetické algoritmy a NLP
Zjednodušeně jde o algoritmus, který umožňuje velmi rychle optimalizovat složité úlohy. Z ryze praktického pohledu jsou GA jednoduše nástrojem, který vám pomůže mnohem rychleji a efektivněji zvládnout optimalizaci vícero proměnných v rámci vašeho obchodního systému. Představte si, že máte intradenní mechanickou obchodní strategii, která má například 5 různých vstupů a každý z nich chcete optimalizovat (tj. najít ideální nastavení). Řekněme, že máte ideu, jak zkombinovat indikátor CCI, klouzavý průměr, stop-loss (SL), profit-target (PT) a posun SL na break-even (BE) do takové kombinace, aby z toho byla potenciálně zajímavá obchodní mechanická strategie. Otázka však zní, jakou periodu stop-lossu, klouzavého průměru a jaké nastavení SL, PT a BE použít. Každý z parametrů má přitom 50 různých možností nastavení.
George Soros
George Soros je americký multimiliardář židovského původu původně narozený v Maďarsku. Narodil se v roce 1930. Tento finančník odešel v rané dospělosti do Ameriky a založil zde speciální investiční fond. Hedge fondy jsou specifické svou vysokou rizikovostí a využívají je jen kvalifikovaní investoři, jelikož mohou jít do vysoké ztráty i vysokého výnosu. S oblibou se mu přezdívá „Muž, který porazil Bank of England“. Kvůli svým měnovým spekulacím donutil tuto banku k devalvaci anglické libry. V současné době stále zasedá v čele investiční společnosti Soros Fund Management LLC, která spravuje mezinárodní fondy Quantum. Je autorem sedmi knížek. Články o Sorosovi najdete ZDE a ZDE.
Giant cap
Akciová společnost s obrovskou tržní kapitalizací. Nejčastěji se za giant cap považují společnosti s tržní kapitalizací větší než 25 miliard dolarů. Obvykle jsou však tyto veliké společnosti zařazeny mezi large cap.
Gilt
Britský státní dluhopis.
Gilt Edged
Prvotřídní britské cenné papíry, jež jsou emitovány vládními orgány nebo mají vládní záruku.
Global depository receipt (GDR)
Global depository receipts (GDR) jsou depozitní listy, vyvinuté podle vzoru American depository receipts (ADR) a zaručující vlastnictví akcií. GDR se může vztahovat k jedné akcii, k více akciím, nebo také jen na jeden akciový zlomek. GDRs se na celém světě obchodují zástupně za originální akcie a zaznamenávají se v eurech.
Global macro
Global macro - portfolio manažer se snaží na základě politických událostí nebo makroekonomických údajů odhadnout vývoj ceny aktiv (například měnových kurzů, komodit aj.)
Globální akciové portfolio
Portfolio tvořené akciemi celého světa.
Globální fondy
Fondy investující do investičních instrumentů po celém světě.
Going public

Ve vlastním smyslu znamená going public přeměnu podniku jiné právní formy (personální společnost, s.r.o. atd.) v akciovou společnost. Tím získávají externí dárci vlastního kapitálu možnost investovat do podniku.

V širším a mezitím zcela běžném smyslu se going public rozumí první vstup na burzu kapitálové společnosti (IPO). Ten se připravuje a provádí zpravidla spolu s emisní bankou - u vyšších emisí s bankovním konsorciem. Pro vytvoření emisní ceny se v poslední době do velké míry prosadil bookbuilding.

Motivem pro vstup na burzu je především obstarání dodatečného vlastního kapitálu. Pro podílové společnosti, původně dávající kapitál (Venture capital společnosti) nabízí vstup na burzu možnost se stáhnout. Vítanými vedlejšími efekty jsou vyšší známost podniku a širší rozptýlení kapitálu. Vstupy na burzu se přednostně provádějí v burzovní hausse, protože je pak vyšší pravděpodobnost, že budou prodány veškeré nové akcie, a tak budou kapitálové náklady nižší.

Going public půjčky vydávají podniky, které plánuji střednědobě vstup na burzu. Going public půjčky jsou opční a nebo převoditelné dluhopisy, které jejich vlastníky opravňují k odběru akcií z budoucího vstupu na burzu. Pokud se vstup na burzu neuskuteční, nebo je odsunut, stáhne půjčku emitent zpravidla za kurz nad pari.

Going short
Jedná se o otevření krátké (short) pozice, nebo-li spekulace na sestup cen.
Good Til Cancelled Order (GTC)
Pokyn k nákupu nebo prodeji za určitou cenu. Tento pokyn zůstává platný dokud není realizován nebo dokud jej klient nezruší. Syn: Platný až do zrušení
Good Till Cancelled
Good Till Cancelled - Typ obchodního příkazu.
Good Till Cancelled Order – GTC (Platný až do zrušení)
Pokyn k nákupu, nebo prodeji, který bude trvat tak dlouho, dokud nebude realizován, nebo dokud ho investor nezruší.
Graf
Termín pro grafické znázornění vývoje ceny. Grafy jsou vyobrazeny formou čar, sloupců, čísel atd.
Grafová analýza
Kontrola a prognóza vývoje ceny a zisku cenných papírů. Metody grafové analýzy (analýzy cenných papírů) jsou: Fundamentální analýza: posuzuje finanční rozvahu a zisk podniku a odvozuje závěry ohledně ceny akcie a dividend. Technická nebo grafová analýza: používá čísla a grafy z předešlého vývoje cen a odráží chování investorů v minulosti.
Grafy
Při analýze trhů užívají obchodníci grafy a diagramy s cílem mapovat pohyby cen, objemy transakcí, celkový počet otevřených kontraktů nebo jiné statistické ukazatele pohybů cen.
Grafy
Při analýze trhů užívají obchodníci grafy a diagramy s cílem mapovat pohyby cen, objemy transakcí, celkový počet otevřených kontraktů/lotů nebo jiné statistické ukazatele pohybů cen.
Gratis akcie / bezplatná akcie / prémiová akcie
Tyto akcie jsou vydávány, jestiže akciová společnost přemění volné rezervy v majetkový kapitál. Vlastní kapitál společnosti se nezmění, takže účast akcionáře zůstane beze změny.
Greeks
Poměrové veličiny označené řeckými písmeny, které používají obchodníci s opcemi k vyjádření charakteristik opcí.
Greenshoe
Zajištění v upisovací dohodě, které opravňuje k dalším akciím v případě vyjímečné veřejné poptávky.
Growth Funds
Fondy s růstové, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o růstově laděné portfolio.
Growth stocks
Růstové akcie.
Growth strategy
Obchodní strategie založená na investování do společností a sektorů, které rostou rychleji než ostatní. Investoři očekávají kapitálové zhodnocení (růst ceny akcie). Rostoucí akcie obvykle nevyplácí dividendy, protože veškerý zisk reinvestují do rozvoje společnosti.
GTC

Good 'Til Canceled - Typ limitního příkazu, který je aktivní, dokud není vyplněn nebo zrušen. Na rozdíl od denního příkazu může být příkaz GTC aktivní po neomezený počet obchodních relací.

GTD
Příkaz, který platí až do data určeného obchodníkem. Pokud není do tohoto data splněn, ruší se.
Guarantee (Záruka - garance)
Pokud dlužník neprovede platbu věřiteli, přechází tato povinnost na dalšího partnera, který provedení platby zaručuje.
G10
Jedná se o země G7 + Belgie, Nizozemsko a Švédsko.
G20
Skupina G20 sdružuje ministry financí a guvernéry centrálních bank 19 vyspělých i rozvojových zemí světa a zástupce Evropské unie, včetně Evropské centrální banky (ECB). Cílem skupiny, která má jen konzultativní charakter, je prostřednictvím lepší výměny informací stabilizovat světový finanční systém a účinněji předcházet mezinárodním finančním a měnovým krizím.
G7
Sedm nejrozvinutějších zemí světa (USA, Německo, Japonsko, Francie, Velká Británie, Kanada, Itálie).
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
Dukascopy
Potvrďte prosím... Zavřít