Sobota 15. srpen 2020 00:00
reklama
Admiral spread new
reklama
Bossa live trading
reklama
Dukascopy

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: M
Maastrichtská kritéria
Kritéria, která každá země musí splnit před přijetím eura.
MACD
(Moving Average Convergence / Divergence) je indikátor technické analýzy konstruovaný jako rozdíl mezi rychlým a pomalým exponenciálním klouzavým průměrem uzavíracích kurzů. Používá se za účelem identifikace nákupních a prodejních signálů.
MAE
Jedná se o zkratku pro: Maximum Adverse Excursion=maximální opačná odchylka. Jde o maximální ztrátu, jakou má obchod, než je uzavřený.
MAE a MFE
MAE – Maximal Adverse Excursion - Nejvyšší otevřená ztráta
MFE – Maximal Favorable Excursion – Nevyšší otevřený zisk
Příklad: Otevřeli jsme Short pozici, trh šel proti nám 20 pipů, v náš prospěch 50 pipů, uzavřeli jsme pozici na profitu 40 pipů. Maximální otevřená ztráta (MAE) byla 20pipů, Maximální otevřený zisk (MFE) bylo 50 pipů.
Magický trojúhelník investování

Nikdy nedosáhneme všeho najednou. Vždy je něco za něco. Chci-li potenciál vyššího výnosu, musím akceptovat vyšší riziko nebo obráceně, chci-li nízké riziko, musím počítat s nižším potenciálem zhodnocení. VÝNOS, RIZIKO, LIKVIDITA. Ne nadarmo se těmto třem bodům říká magický trojúhelník investování. Každý z nás se musí rozhodnout, který bod je pro něj (a pro danou část úspor s konkrétním cílem) podstatnější.

M&A International Inc.
Mezinárodní společnost, která nabízí zdroje více než 40 nezávislých poradenských firem v oblasti akvizic, fúzí a firem na investiční bankovnictví.
Majetkové uspořádání
Část pololetní zprávy, vychází z rozdělení a změn majetku fondu.
Majority ownership (majoritní balík akcií)
Vlastnictví víc jak 50 % podílu vydaných akcií. Může to být i méně, pokud je vlastnictví zbývajícího balíku akcií dostatečně rozmělněné.
Majors
Majors – jsou hlavní měnové páry jako například: EURUSD, GBPUSD, USDJPY a USDCHF.
Makléř
Makléř (z něm. Makler) znamená zprostředkovatele obchodů na burze, vždy konkrétní fyzickou osobu, jež danou odbornou obchodní činnost, investiční službu, přímo provádí, a to na základě licence od České národní banky.
Makléř (viz též broker)
Osoba, která zprostředkovává pro investory nákup a prodej cenných papírů.
Makro data
Pravidelně vyhlašované makroekonomické údaje jednotlivých ekonomik. Vyhlášení těchto zpráv může výrazně ovlivnit aktuální tržní ceny, případně jejich budoucí vývoj.
Makroekonomie
Teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku (státu).
Maloobchodní tržby
Maloobchodní tržby (retail sales) udávají změnu objemu prodeje v maloobchodu. Data jsou shromážděna v měsíčních přehledech u velkých maloobchodníků a reprezentativního vzorku menších maloobchodních podniků.
Managed account
Managed account - účet, na kterém jeho držitel dává svému makléři právo kupovat a prodávat finanční instrumenty.
Managed account (spravovaný účet)
Majitel účtu poskytne svému makléři právo nakupovat a prodávat cenné papíry.
Management buying
Převzetí společnosti přes externí management. Viz také na účelový odkup akcií.
Management buyout
Převzetí společnosti přes management, který již ve společnosti pracuje. Viz také na účelový odkup akcií.
Management Fee (manažerský poplatek)
Poplatek, který se vybírá za správu portfolia. Obvykle se vyjadřuje v procentech investované částky za rok. Obvyklé hodnoty se pohybují od 0,5 do 2 %.
Manažer portfolia
Jednotlivec, který používá informace poskytované finančními analytiky k sestavení portfolia finančních aktiv.
Manažerská opce
Opce, kterou mohou manažeři společnosti uplatnit na nákup akcií vlastní společnosti v rámci pobídkového programu. Manažeři mohou v budoucnosti zakoupit akcie své společnosti za cenu dojednanou v opci.
Margin
Požadovaná částka, kterou investor musí mít na obchodním účtu u obchodníka, aby mohl otevřít pozici nebo udržet stávající pozici otevřenou.
Margin call
Výzva k doplnění marže, zálohy, depozitu.
Margin call (maržová výzva)
Pokud velikost obchodního účtu poklesne pod požadovanou výši zálohy (margin), například v důsledku poklesu hodnoty investic, požádá makléř buď o vložení dodatečných finančních prostředků, aby hodnota účtu byla větší než velikost zálohy, nebo může investor uzavřít některé své obchodní pozice a tím snížit velikost zálohy. Pokud investor nereaguje, může broker uzavřít otevřené pozice a snížit tak velikost marginu na požadovanou úroveň.
Margin (marže)
Margin funguje jako jistina, kterou musí držitel finančního nástroje složit u své protistrany, nejčastěji brokera nebo burzy. Protistrana se tak kryje proti úvěrovému riziku investora. Toto riziko vzniká pokud investor obchoduje s půjčenými prostředky (s použitím finanční páky - leverage), obchoduje v krátké pozici - “shortuje?, popřípadě obchoduje s finančními deriváty. Jako margin je nejčastěji používána hotovost, někdy protistrana může přijmout i jiný cenný papír.
Margin trading (Maržové obchody)
Obchodování s využitím úvěru. Při tomto způsobu obchodování využívá investor částečně k nákupu cenných papírů cizích zdrojů.
Margin (záloha)
Blokovaná část (Marže) našeho zůstatku na účtu, kterou v rámci mechanizmu finanční páky potřebujeme na realizaci daného obchodu. Při hodnotě finanční páky 1:100 a nákupu 1 lotu EUR/USD (100 000 EUR) je nám na účtu blokováno 1000 EUR, tj. při kurzu EUR/CZK = 27 cca 27 000 Kč.
Mario Draghi
Italský bankéř a ekonom Mario Draghi se narodil 3. září 1947 v Římě. Od roku 2006 zastával post generála Italské národní banky a v roce 2011 získal funkci prezidenta Evropské národní banky (ECB). Ta je orgánem Evropské unie a spravuje měnovou politiku přidružených zemí. Její sídlo stojí v současné době ve Frankfurtu nad Mohanem.
Mario Gabelli
Mario Gabeli je americký akciový investor, investiční poradce a finanční analytik. Je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Gabelli Asset Management Company Investors (GAMCO Investors) s majetkem 30 miliard dolarů. Podle časopisu Forbes je 346 nejbohatší američan s majetkem 1 miliardy dolarů. Gabelli je hlavním představitelem Grahamovy a Doddovy investiční filozofie a jejich způsobu vyhodnocování férové hodnoty akcií.
Markdown
Zákazník dostane nejnižší cenu, i když mezi market makery může být cena vyšší.
Marketability
Velikost zájmu o daný cenný papír. Pokud je o cenný papír zájem a obchoduje se aktivně, říkáme, že má vysokou marketabilitu. Likvidita udává množství obchodování, marketabilita jen že je o cenný papír zájem.
Market If Touched (obchodní příkaz)
Jde o obchodní příkaz podobný příkazu Limit (typ obchodního příkazu).
Market Maker
Jedná se o typ brokerských společností a jsou to tvůrci trhu, jejichž povinností je kotovat cenu a zabezpečit likviditu. Většinou nemají žádné poplatky (ty mají schované ve spreadech).
Market maker – tvůrce trhu
Členská společnost organizátora veřejného trhu cenných papírů, která má uzavřenou smlouvu o vykonávaní tvůrce trhu pro vybrané emise. Je tedy smluvně zavázána k nabídkám nákupu a prodeje cenných papírů, u kterých je registrovaná.
Market Makeři
Subjekt, který během obchodních hodin kotuje obousměrné (tj. nákupní a prodejní) ceny finančních nástrojů.
Market making (tvorba trhu)
Market maker se zavazuje průběžně kotovat nákupní a prodejní kurzy pro daný měnový pár. Tím se automaticky zabezpečuje likvidita.
Market on close
Market on close - příkaz, který požaduje realizaci obchodu na konci (při uzavření) obchodního dne / seance.
Market on open
Market on open - příkaz, který požaduje realizaci obchodu na začátku (při otevření) obchodního dne / seance.
Market opening
Otevření finančního trhu.
Market order
Příkaz v obchodní platformě za tržní (aktuální) cenu.
Market order (obchodní příkaz za tržní cenu)
Příkaz k nákupu, nebo prodeji za okamžitou tržní cenu.
Market Order (Tržní pokyn)
Pokyn, který je realizován okamžitě za aktuální cenu a v rámci tržních podmínek.
MARKET ordery
Takové příkazy nenesou žádnou konkrétní cenu. Jakmile je burza přijme, okamžitě je zobchoduje proti aktuálnímu nejlepšímu bidu (u MARKET sell příkazů) nebo nejlepšímu asku (u MARKET buy).
Market Outperform
Očekává se, že cena akcie se bude vyvíjet lépe než daný akciový index (obvykle se užívá hranice 5% nad zhodnocení daného indexu).
Market Perform
Očekává se, že cena akcie se bude vyvíjet stejně jako daný akciový index (tzn. že zhodnocení akcie bude rovnocenné zhodnocení indexu).
Market Profile
Market Profile je metodou organizace tržních dat, způsobem náhledu na trh, zobrazovací technikou a nástrojem podporujícím obchodní rozhodnutí. Vyvinut byl J. Peter Steidlmayerem (CBOT). Obchodní seanci rozděluje do 30min úseků tzv. Time Price Opportunity (TPO), která jsou zobrazena písmeny abecedy.
Market Ratios
Tyto ukazatele odpovídají ochotě a důvěře investorů podílet se na vlastnictví aktiv společnosti (prostřednictvím držení akcií). Mezi nejznámější ukazatele patří P/E (tržní cena/EPS), dividend yield (dividenda/tržní cena) a další.
Market risk
Nejistota výnosů přisuzovaná nestálosti celého trhu.
Market risk (Tržní riziko)
Pravděpodobnost toho, že obchod skončí ztrátou vlivem nepříznivého vývoje ceny.
Market sentiment (tržní sentiment)
Market sentiment - nálada na trhu, psychologie davu, měřítko bullish (býčích) nebo bearish (medvědích) postojů mezi investory a obchodníky.
Market timer
Obchodník, který se domnívá, že lze předpovídat optimální dobu pro vstup do obchodu.
Market timing
Časování trhu. Snaha o vstupy a výstupy do obchodů v nejlepším čase. Například, když se mění směr trhu.
Market Underperform
Očekává se, že cena akcie se zhodnotí v porovnání s indexem méně (obvykle se užívá hranice 5% pod zhodnocením daného indexu).
Market value
Tržní hodnota společnosti nebo komodity určena investory a obchodníky.
Marketweight
Marketweight - Obdoba hodnocení „hold"; kurz akcie je očekáván s průměrnou výkonností průmyslu, svého sektoru nebo dokonce celého trhu.
Mark to market
Podle metody mark to market jsou stanovovány denní platby marže, např. při otevřených futurech pozicích, prostřednictvím zúčtování pohledávek marže s přebytky marže.
Mark-to-Market
Přehodnocení všech otevřeních obchodních pozic za základě aktuálních tržních cen. Z tohoto přehodnocení pak plynou požadavky na margin.
Mark-to-Market (hodnota otevřených pozic v portfoliu)
Hodnota otevřených pozic v portfoliu investora v aktuálních tržních cenách.
Markup
Klient dostane nejvyšší cenu, i když mezi market makery mohou být ceny nižší.
Martingale systém
Martingale systém - systém, používaný profesionálními gamblery v casinu, který spočívá ve zdvojnásobení sázky po každé ztrátě.
Marže
Blokovaná část (Margin) našeho zůstatku na účtu, kterou v rámci mechanizmu finanční páky potřebujeme na realizaci daného obchodu.
Marže (margin)
Majetek vyžadovaný makléřem, brokerským domem nebo jinou finanční institucí k zajištění investorovy pozice.
Maržové obchody
Obchodování s půjčkou. Investor si vypůjčí dodatečné finance a ty použije k investicím. Půjčku může poskytnout brokerská společnost, nebo jiná finanční instituce. Tomuto obchodování se také říká obchodování s finanční pákou. Pokud si investor vypůjčí například 200 % svého kapitálu a vše použije k investování, obchoduje s pákou 1: 3, což znamená, že realizuje 3 x vyšší zisk, než kdyby obchodoval bez půjčky. Pokud je investice ztrátová, realizuje investor 3 x vyšší ztrátu. Tento způsob obchodování je tedy mnohem rizikovější. Při obchodování s akciemi se obvykle používá finanční páka 1:2, 1:3, případně 1:5. U komoditních futures obchodů je obvyklá páka 1:10 až 1:50, u obchodování na forexu je obvyklá velikost páky 1:100 a více. U pákových obchodů vyžaduje broker obvykle, aby na účtu zůstala zablokována určitá minimální částka (margin). Pokud částka na účtu klesne v důsledku vývoje obchodování pod tuto hranici vyzve broker investora k tomu, aby buď doplnil finanční prostředky, nebo aby uzavřel některé pozice tak, aby velikost účtu byla větší, než požadovaný margin.
Maržový účet
U makléřské firmy investorem udržovaný účet, za kterého mohou být nakupovány cenné papíry vypůjčením části kupní ceny od makléřské firmy, případně mohou být cenné papíry prodány nakrátko vypůjčením od makléřské firmy.
Maržový vklad
Záloha, která je jako forma zajištění uložena v Clearingovém domě při otevření pozice na trhu.
Matching
V elektronickém obchodním systému Xetra® jsou v kontinuálním obchodu automaticky spojovány a následně prováděny objednávky se stejnou cenou nabídky a poptávky. To se děje podle takzvané priority cena-čas, tj. objednávky se stejnou cenou jsou prováděny v pořadí jejich vstupu.
Matching engine
Matching engine je algoritmus, který pracuje s limit order book a zprostředkovává obchody mezi účastníky trhu.
Maturity
Doby splatnosti cenných papírů.
Maximum Adverse Excursion (MAE)
Maximum Adverse Excursion (MAE) je nejvyšší otevřená ztráta během otevřeného obchodu.
Maximum Favorable Excursion (MFE)
Maximum Favorable Excursion (MFE) je nejvyšší otevřený zisk během otevřeného obchodu.
MDAX

Index MDAX® nastartoval 19.1.1996. Zahrnuje 50 největších podniků klasických odvětví podle kapitalizace trhu a burzovního obratu v segmentu Prime standard FWB® Frankfurtské burzy cenných papírů pod DAX hodnotami. Základem výpočtu je 30.12.1987 s hodnotou 1.000 bodů.

Sestavení indexu se obvykle přezkoumává každý půlrok a přizpůsobuje se s platnosti k březnu a září. Kritéria pro posouzení akcií v indexu jsou: burzovní obrat a tržní kapitalizace na základě freefloatu, jakož i reprezentativnosti v odvětví.

Nadto může být podnik vyňat z indexu mimo řádné přezkušovací termíny, když v kritériu tržní kapitalizace a burzovního obratu už nepatří k 75 největším podnikům, případně být přijat, když v kritériu tržní kapitalizace nebo burzovního obratu se stane jedním z 40 největších podniků. Výměna se provádí k příštímu sdružovacímu termínu.

O změnách v MDAX rozhoduje představenstvo Německé burzy a.s. Radí se přitom s pracovním kruhem Akciové indexy.

Mean return
Průměrná očekávaná návratnost portfolia, nebo investice.
Medium cap
Středně veliké akciové společnosti s tržní kapitalizací od 1 do 5 miliard dolarů.
Medium Term
Období cca 0,5 až 1 rok. Toto doporučení reflektuje krátkodobé trendy resp. reaguje na očekávaný vývoj v krátkém období.
Medvěd (Bear)
Osoba, která prodala cenné papíry za předpokladu, že je koupí zpět za nižší cenu, nebo očekává pokles trhu.
Medvědí trh
Medvědím se nazývá trh, jehož ceny mají klesající tendenci. Tomu, kdo předpokládá klesající cenový trend, se říká „medvěd?.
Medvědí trh (Bear market)
Období poklesu cen.
Medved Quote Tracker
Program pro zobrazení grafu včetně indikátorů technické analýzy a  nejen to.
Mělký trh
Trh, na kterém dochází k malému obratu. Na tomto trhu je poměrně velký rozdíl mezi prodejním a kupním kurzem.
Měna
Jakákoli forma peněz (anglicky currency) emitovaná vládou nebo centrální bankou a využívaná jako zákonné platidlo a podklad pro obchodování.
Měna fondu
Měna, ve které je veden účet fondu, a ve které je vypočítáván vlastní kapitál.
Měna nástroje
Měna, za kterou se nástroj obchoduje.
Měnová politika
Měnová politika (také monetární politika) je hospodářská politika prováděná pomocí měnových nástrojů centrální banky.

Tipy monetární politiky:
Expanzivní měnová politika sleduje pokles úrokových sazeb prostřednictvím růstu nabídky peněz.
Restriktivní měnová politika je orientována opačným směrem prostřednictvím poklesu nabídky peněz.

Měnová politika je oblastí ekonomické politiky, která usiluje o dosažení ekonomicko-politických cílů působením na monetární veličiny, jako jsou zejména nabídka peněz a výše úrokové míry. Ústřední místo v měnové politice zaujímá centrální banka.
Měnové finanční instituce (MFI)
(1) Centrální banka, (2) rezidentské úvěrové instituce a (3) všechny ostatní rezidentské finanční instituce, jejichž předmětem činnosti je přijímat vklady nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet poskytovat úvěry nebo investovat do cenných papírů.
Měnové forexové páry
Jak již s názvu vyplývá, měnový pár je tvořen pomocí dvou různých měn. Poměr při kterém se mezi sebou tyto dvě měny obchodují se nazývá měnový kurz a stanovuje se pomocí nabídky a poptávky na devizovém trhu, lépe známém jako Forex (FOReign EXchange). Proto se měnovým párům říká také forexové páry - jedná se o synonyma. Rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou se nazývá spread a jeho velikost je dána především likviditou daného forexového páru, popřípadě dalšími faktory. Čím je měnový pár likvidnější, tím menší rozdíl je mezi nabízenou a poptávanou cenou.
Měnové páry
Dvojice měn (Currency Pair) se nazývá měnový pár. Například EUR/USD je euro vůči americkému dolaru.  Při obchodu vždy platí, že jednu měnu nakupujete a druhou současně prodáváte.
Měnové půjčky
Měnové půjčky vydávají evropští emitenti v zahraničí nebo zahraniční emitenti v Evropě. V porovnání s evropskými půjčkami v eurech mají měnové půjčky navíc riziko směnného kurzu. synonymum: Zahraniční půjčky.
Měnové riziko
S vidinou co nejvyššího zisku a ovlivnění z médií se nezkušení investoři pouští do investic na rozvíjejících trzích s vidinou vysokého zisku v krátkém časovém horizontu. Investoři si neuvědomí, že zároveň s rizikem zaměření investice podstupují měnové riziko spojené s investicí mimo referenční měnu CZK. Platí, že nezkušený investor by měl investovat do investic s referenční měnou CZK.
Měnové trhy
Jedná se trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).
Měnový kurz
Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny.
Měnový pár
Dvě měny, které tvoří směnný kurz (např. EUR/USD).
Měnový swap
Dočasná výměna prostředků v jedné měně za prostředky v druhé měně; na měnový swap je z pohledu klienta možno nahlížet jako na úložku jedné měny (např. EUR) a výpůjčku druhé měny (např. Kč) ve směnným kurzem stanovené protihodnotě. Slouží zejména k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné.

Příklad využití: klient shromažďuje na devizovém účtu prostředky na nákup v zahraničí, dojde však k výpadku jeho korunových inkas a tak se mu bude krátkodobě nedostávat Kč - měnový swap klientovi umožní překlenout období bez korunových prostředků  při minimalizaci úrokových nákladů a nákladů spojených s devizovou konverzí.
Mental stop-loss (Mentální stop loss)
Příkaz na okamžité ukončení obchodu, který má trader v hlavě a nemá ho předem stanovený u svého makléře/platformě. Stop Loss se tedy nemůže zrealizovat automaticky ale realizuje ho trader ručně.
Měny
Měna je konkrétní peněžní soustava. Každá měna má svůj název (např. marocký dirham), nominální strukturu (mince a bankovky určitých denominací) a vymezená pravidla vydávání (emise peněz), ochrany, používání a nabývání. Národní měna, národní forma peněz, je navíc charakterizována tím, že je na určitém ohraničeném území výlučným zákonným platidlem.
Merger arbitrage
Merger arbitrage – strategie, která je oproti předchozí zaměřená hlavně na arbitrážní příležitosti spojené s fúzemi, akvizicemi a nepřátelskými převzetími. Portfolio manažer nakupuje akcie společností, jak do dlouhých, tak do krátkých pozic, podle očekávaného vývoje.
Merrill Lynch
Bank of America Merrill Lynch je divize investičního bankovnictví a správce majetku banky Bank of America. S více než 20 000 brokery a 2,5 biliony USD je Merrill Lynch největší brokerská společnost a investiční banka na světě.
Měřítka rizik
Aby investor byl schopen učinit vyvážené rozhodnutí, potřebuje k tomu nástroje, které mu poskytnou informace ohledně rizikového koeficientu a různých možností investování. Bylo vyvinuto množství různých indikátorů, které pomáhají ohodnotit akcie, tato skupina se nazývá měřítka rizik. Nejdůležitějším měřítkem rizika je volatilita a beta.
Měsíc vypršení / ukončení
Měsíc, kdy vyprší série opčních listů.
Měsíční zpráva
Podílové fondy zveřejňují měsíční zprávy. Zde jsou uvedeny všechny důležité změny - například prodej či nákup významných titulů, výkonnost apod. Měsíční zprávy přispívají k transparentnosti investice do podílových listů fondů.
MetaTrader
Jeden z nejrozšířenějších technicko analytických softwarů výhradně pro Forex.
Mezery v kurzech (gapy)
Mezery v kurzech se tvoří zvláště tehdy, když je obchod s akcií přerušen. Hodnocení akcie se pak může změnit v nejkratším čase. Při delším přerušení mohou všichni účastníci trhu zpracovat nejnovější informace a akcii znovu zhodnotit. V takových případech může proto dojít k výrazným kurzovým skokům. Jako mezera v kurzu se označuje také skok mezi otevíracím kurzem a závěrečným kurzem předchozího dne. Technická analýza využívá mezery v kurzech (gapy) jako indikátory trendů. Rozlišuje se: Běžný gap, průlomový gap, únikový gap a gap z vyčerpání. Synonyma: Gap, Kurzovní skok.
Mezibankovní
Krátkodobé (často jednodenní) výpůjčky mezi bankami na rozdíl od obchodů s klienty nebo jinými finančními institucemi.
Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International swaps and derivatives association, Inc.,
Instituce, která se zaměřovala ze začátku na derivátovou dokumentaci. Deset investičních společností řešilo standardizaci dokumentace používané u swapových obchodů. Nyní se swapové obchody řídí těmito standardy.
Mezinárodní měnový fond
Mezinárodní měnový fond (MMF) funguje od roku 1944 a sídlí ve Washingtonu D.C. Jedná se o mezinárodní organizaci přidruženou k OSN, proto k němu až na výjimky patří její členské státy. Mezinárodní měnový fond vytváří globální ekonomický systém a má podporovat mezinárodní měnovou spolupráci. K jeho dalším povinnostem a úkolům patří usnadnění růstu mezinárodního obchodu, podpora devizové stability, vyrovnávání nerovnováhy mezinárodních platebních bilancí svých členů a zpřístupňování zdrojů členům, kteří mají problém s platební bilancí. Mezinárodní měnový fond spravuje Sbor guvernérů.
Mezinárodní obchod
Zprávou o mezinárodním obchodu je míněna velikost a vývoj běžného účtu platební bilance. Ten se skládá z bilance zboží a bilance služeb, tedy objemu zboží a služeb v mezinárodním obchodu dané země.
Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (International organization of securities commis)
V roce 1974 vznikla z popudu Organizace amerických států a Světové banky organizace Interamerican association of securities commissions and similar organizations. Jejím účelem byl rozvoj trhu s cennými papíry v Latinské Americe. V roce 1983 došlo k celosvětovému rozšíření a změně názvu.
MFE
Jedná se o zkratku pro: Maximum Favorable Excursion = maximální příznivá odchylka. Jedná se o maximální zisk, jaký má obchod, než je uzavřený.
MIC
MIC je mezinárodní kód burz cenných papírů a jiných regulovaných a neregulovaných trhů, kterým je příslušná instituce identifikována na celém světě. Více informací naleznete zde: http://www.iso15022.org/MIC/homepageMIC.htm
Micro cap
Společnosti s minimální tržní kapitalizací. Obvykle se za micro-cap považují akcie společností s tržní kapitalizací menší než 250 miliónů dolarů.
Mid cap
Tržní kapitalizace od 1miliardy do 5 miliard USD.
MIFID
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je zkratkou označující Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů. MiFID přinesl další regulaci poskytování investičních služeb (např. upravuje nová pravidla týkající se provádění pokynů zákazníků, kategorizaci zákazníků, informační povinnosti vůči zákazníkům atd.).
Mimoburzovní obchod
Obchod, uzavřený mimo burzovní trh.
Mimoburzovní trh
Trh, který není organizovaný burzou cenných papírů. Obchody se uskutečňují přímo mezii účastníky trhu - investičními bankami, institucionálními investory apod.
Mimo peníze (Out-of-the-money)
Opce, které jsou ve ztrátě. U call opce je její cena vyšší, než aktuální cena akcie. U put opce je její cena nižší, než aktuální cena akcie.
Mini Account
Obchodování s mini loty.
Min/Max performance
Min/Max performancí se rozumí nejvyšší výnos v % p.a. a nejnižší výnos v % p.a. fondu v příslušném účetním roce, hodnoty odpovídají výnosům při reinvestici výplaty.
Míra alokace
Vyjadřuje procentuální poměr mezi počtem uspokojených ks na straně převisu a celkovým počtem ks na straně převisu pro danou emisi v rámci aukčního režimu automatických obchodů.
Míra fluktuace grafu kolem střední hodnoty
Statistický prvek používaný k vyjádření rozptylu pozorovaných dat kolem průměrné hodnoty. Někdy se nazývá také volatilita volatility. Vysoký exces vytváří graf s tlustým ocasem a nízkou, rovnoměrnou distribucí, zatímco nízký exces tvoří graf s tenkým ocasem a distribucí soustředěnou kolem průměrné hodnoty.
Míra fluktuace grafu kolem střední hodnoty (EXCES)
Statistický prvek používaný k vyjádření rozptylu pozorovaných dat kolem průměrné hodnoty. Někdy se nazývá také volatilita volatility.
Míra návratnosti
Jiný výraz pro míru výnosu (doslovný překlad anglického „rate of return“).
Míra nezaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Míra nezaměstnanosti v ekonomice fluktuuje okolo přirozené míry nezaměstnanosti díky hospodářským cyklům.
Míra obratu portfolia (PTR)
Míra (rychlost) obratu portfolia (portfolio turnover rate) měří množství obchodů během sledovaného období (obyčejně roku).
Míra obratu portfolia (Turnover Rate)
Ukazatel, který udává míru obchodování cenných papírů v portfoliu. Vyšší obrat znamená vyšší náklady na obchodování. Tyto náklady mohou snižovat výnos. Může jít také o obchodování za účelem čeření účtu, proto je dobré tento ukazatel sledovat.
Miroslav Singer
Miroslav Singer je přední český ekonom a narodil se v roce 1968. Za svou kariéru byl členem statutárního orgánu několika společností. Důležité pracovní pozice zastával například v České pojišťovně, Expandii nebo PricewaterhouseCoopers. Od roku 2010 zastává místo guvernéra České národní banky. Bývalý prezident Václav Klaus se o něm vyjádřil jako o špičkovém ekonomovi a již v roce 2005 ho jmenoval členem rady České národní banky.
Mladá akcie
Nové akcie, které jsou vydávány v souvislosti s navyšováním základního kapitálu společnosti. Jejich emisní cena je zpravidla nižší nez aktuální cena starých akcií. Odebírací práva bývají spjata se starými akciemi - většinou na jednu starou akcii připadá jedno odebírací právo. Stávající akcionáři mají přednostní právo na koupi mladých akcií především z důvodu udržení si svého majetkového podílu na společnost.
MMF
IMF (International Monetary Fund) – Mezinárodní měnový fond (MMF).
Mode
Nejčastěji se vyskytující hodnota ve skupině hodnot. Spočítá se kolikrát se příslušná hodnota vyskytuje v množině dat. Hodnota s největším výskytem je označena jako mode.
Model Black Scholes
Vzorec proměn ceny finančního nástroje v čase. Často se používá k určení cenových hladin kupních opcí evropského typu. Vzorec bere do úvahy faktory ovlivňující cenu kupní opce, včetně ceny základního aktiva, ceny realizace opce, úrokové míry a doby do vypršení opce.
Model CAMP
Rovnovážný model pro stanovení ceny kapitálových aktiv, podle kterého je očekávaná výnosnost cenného papíru pozitivní lineární funkcí citlivosti cenného papíru na změny výnosnosti tržního portfolia.
Modifikovaná durace
Vážený průměr dob peněžních toků pevně úročených instrumentů, kde váhami jsou současné hodnoty příslušných peněžních toků pevně úročených instrumentů. Představuje měřítko citlivosti ceny pevně úročených instrumentů na změny úrokových sazeb.
Modifikovaná durace portfolia
Relativní změna současné hodnoty portfolia při malé (myšlené) změně jeho výnosu do splatnosti se definuje jako modifikovaná durace portfolia, opět podobně jako u jednotlivého dluhopisu.
Momentum
Význam se používá obecně k vyjádření síly trendu, razance či rychlosti pohybu kurzu.
Momentum filter
Míra změny strmosti výchozího trendu vzhledem k minulému období.
Momentum indikátor
Momentum indikátor - indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodníci snaží předpovědět budoucí vývoj ceny na základě minulých cen a objemu obchodů. Momentum indikátory prakticky udávají, jakou má cena sílu a jak rychle se mění v závislosti na porovnávaných datech.
Monako

Na území Monaka, které je rozlohou menší než newyorský Central Park, je díky příjemnému klimatu a nulovému zdanění největší koncentrace milionářů v Evropě.

Monetární politika
Totéž co měnová politika. Politika centrální banky, kterou centrální banka ovlivňuje ekonomiku. Centrální banka se obvykle snaží udržovat nízkou inflaci, občas se také snaží ovlivňovat devizový kurz nebo hospodářský růst. Slouží jí k tomu nástroje, jako jsou nastavení oficiálních úrokových sazeb, intervence na devizovém trhu a další.
Monetizovat
Financovat tištěnými penězi (tj. rozšířením zásoby peněz nebo úvěrů).
Money flow index (MFI)
Indikátor momentu, měří sílu proudění peněz do/z akcie. Pracuje s kurzem i objemem.
Money laundering (Praní špinavých peněz)
Opatření proti praní špinavých peněz. Zákonná úprava, požadavků a opatření, která mají za cíl omezit legalizaci peněz získaných nelegální činností.
Money management
Jednou z nejdůležitějších částí aspektů FOREXu a obchodování na burze je právě money management - neboli řízení peněz. A je to právě jednoduchá matematika a statistika, na základě které zjistíme co je a co není bezpečné pro naše obchodování. Pokud obchodujeme bez money managementu, tak HAZARDUJEME se svými penězi.
Monte Carlo analýza
Po provedení a po získání hodnocení rozložení hodnot zisků a jiných závislosti lze namodelovat velké množství variant vývoje procesu obchodování  (metoda Monte Carlo).  Analýzou těchto variant můžeme vyhodnotit důvěrné hranice hodnot maximálního drawdownu a čistého zisku.
Monte dei Paschi
Monte dei Paschi je nejstarší bankou na světě a zároveň třetí největší v Itálii. Finanční instituce, která má za sebou 544 let existence, v poslední době závodila s časem, aby měla plán hotový před zveřejněním zátěžových testů velkých evropských bank. Předpokládá se, že u této toskánské banky se ukáže potřeba ozdravit zásadním způsobem její účetní bilanci.
Morningstar
Morningstar, Inc. je předním poskytovatelem nezávislého investičního výzkumu v Severní Americe, Evropě, Austrálii a Asii. Společnost nabízí širokou řadu produktů a služeb jednotlivým investorům, finančním poradcům, investičním manažerům a poskytovatelům a sponzorům penzijních plánů. Společnost Morningstar sleduje data o zhruba 530 000 investičních instrumentech včetně akcií, vzájemných fondů a dalších, společně s informacemi o globálních trzích v reálném čase o více než 18 milionech akcií, indexů, futures, opcí, komodit a drahých kovů, trhů směnných kurzů a trhů se státními dluhopisy. Společnost Morningstar dále nabízí služby investičního managementu prostřednictvím poradenských poboček. Ke 30. červnu 2016 byla hodnota firmy 185 mld. dolarů. Společnost funguje ve 27 zemích světa.
Movement
Změna v ceně cenného papíru. Může jít také o změnu hodnoty cenného papíru.
Moving average crossovers
Místo, kde se protínají dva různě dlouhé klouzavé průměry. Protnutí klouzavých průměrů bývá považováno za změnu trendu a příležitost ke vstupu do obchodu. Směr obchodu určuje klouzavý průměr s menší periodou.
Moving average (Klouzavý průměr)
Klouzavý průměr - aritmetická střední hodnota nebo průměr řady cen během daného období. Souhrn cen z vybraného počtu časových hodnot, rozdělený celkovým počtem všech hodnot. Klouzavé průměry zdůrazňují směr trendu, vzrůstající klouzavé průměry značí bull(býčí) trend, klesající naopak bear(medvědí) trend
MSCI World Index
Globální index, který zahrnuje kolem 1 500 akcií z 23 zemí a právem platí za nejširší globální benchmark.
MT4
Je to zkratka pro obchodní platformu MetaTrader.
Mutual fond
Americký výraz pro otevřený investiční fond.
Mutual Fund
Jedná se o investiční fond.
M2
M2 je kategorií peněžní zásoby, která si dává za úkol popsat a změřit množství peněz v oběhu v určitém rozsahu. M2 se skládá z M1 a dalších, tzv. "kvazi" peněz. Těmi se myslí Eurodolarová depozita, určitá osobní bankovní depozita a soukromě držené instrumenty peněžního trhu.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXCM
TRIM BROKER
BOSSA
reklama
Purple Trading letni strategie
Potvrďte prosím... Zavřít