Pondělí 26. říjen 2020 01:25
reklama
XTB Mourinho2
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Ceska mincovna

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: T
Take delivery
Po nákupu schválení přijetí fyzických komodit, cenných papírů, nebo certifikátů.
Takeover
Společnost nakoupí většinový podíl v jiné společnosti a tím ji převezme.
Take Profit
Cenová hladina (Profit Target), na které se automaticky uzavírá obchod v zisku. Každý obchodník si tuto hladinu volí při realizaci obchodu sám a měla by určovat minimální požadovaný zisk z transakce.
Talon
Talon je poslední část na kuponovém archu. Pokud byly proplaceny všechny dividendy a úrokové listy, dostane majitel cenného papíru po předložení talonu nový arch. Při úschově v depotu cenných papírů to vyřizuje automaticky banka majitele cenných papírů. Synonyma: Obnovovací list.
Tantiéma
Dividenda je podíl na zisku akciové společnosti, na který má právo každý její akcionář. Tantiéma je také podíl na zisku akciové společnosti, ale je určena členům představenstva a dozorčí rady jako odměna za jejich činnost.
Tape
Proud informací o velikosti ceny a výši jednotlivých obchodních kontraktů z právě uzavřených obchodů na burze.
Target price
Cílová cena. Cena, na které držitel cenného papíru předpokládá ukončení obchodu.
Taxa
Vedoucí skontra v prezenčním obchodě vkládají do obchodního systému taxy v podobě rozpětí. Taxy slouží k informování účastníků o tom, mezi jakými nákupními a prodejními kurzy by mohla být stanovena burzovní cena. Jsou nezávazné a nepředstavují žádnou obchodní nabídku.
Tbill
Americký státní dluhopis se splatností do jednoho roku včetně.
T-Bill
Krátkodobá státní obligace USA.
T-bond
Americký státní dluhopis s původní splatností nad deset let. Pojem se používá i v případě státních dluhopisů jiných zemí.
TecDAX

TecDAX® nastartoval 24.3.2003. Zahrnuje 30 největších podniků technologického odvětví v segmentu Prime standard podle tržní kapitalizace a burzovního obratu FWB Frankfurtské burzy cenných papírů pod DAX® hodnotami. Index vypočítává Německá burza a.s. jako kurzovní a performance index. Základem výpočtu je 30.12.1997 s hodnotou 1.000 bodů. TecDAX ve svém výpočtu navazuje na NEMAX® 50.

Složení indexu se obvykle přezkoumává každý půlrok a přizpůsobuje se s účinností k březnu a září. Kritéria pro hodnocení akcií v indexu jsou: burzovní obrat a tržní kapitalizace na základě freefloatu, jakož i reprezentativnosti v odvětví.

Podnik může být navíc vyňat z indexu i mimo řádné přezkušovací termíny, když v kritériu tržní kapitalizace a burzovního obratu již nepatří k 45 největším podnikům, případně může být přijat, když v kritériu tržní kapitalizace nebo burzovního obratu je jedním z 25 největších podniků. Výměna se děje k dalšímu sdružovacímu termínu.

O změnách v TecDAX rozhoduje předsednictvo Německé burzy a.s. Radí se přitom s pracovním kruhem Akciové indexy.

TED Spread
Jedná se o rozdíl mezi 3měsíčním dolarovým LIBORem (sazba účtovaná mezi bankami za hotovostní půjčky USD) a Federal Funds Rate (viz. příslušné heslo). Čím vyšší spread, tím vyšší míra nejistoty v bankovním sektoru panuje a instituce jsou méně ochytny pujčovat hotovost.
Technical analysis
Metoda analýzy trhu (Technická analýza), která studuje poptávku a nabídku daného instrumentu na základě grafického zobrazování vývoje cen. Bližší informace najdete ZDE.
Technical indicator (technický indikátor)
Technický indikátor. Matematická funkce, která převádí cenový vývoj na jinou matematickou funkci, ze které se dá lépe odhadnout změna směru vývoje ceny.
Technical rally (technický růst)
Růstový pohyb, který je vyvolán technickými faktory v cenovém grafu (například proražením resistence, což je cenová hladina, kterou se nedařilo překonat). Ekonomická a fundamentální data se nezměnila, takže nejsou příčinou tohoto cenového pohybu.
Technická analýza
Technická analýza je nejpoužívanější metodou predikce budoucího vývoje cen. V rámci technické analýzy se používají různé druhy grafů, které zobrazují pohyb ceny v průběhu daného období. Nejčastěji se k zobrazení pohybů cen používají čárové grafy (Line chart), sloupcové grafy (Bar chart) a svíčkové grafy (candlestick graf).
Technická reakce
Dočasné poopravení ceny oproti všeobecnému trendu.
Technická studie pohyblivého průměru, konvergence a divergence (zkráceně MACD)
Technická studie pohyblivého průměru, konvergence a divergence (zkráceně MACD) je jedním ze základních indikátorů technické analýzy. Ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry cen aktiva za určité časové období. MACD je indikátor následující trend, což znamená, že vysílá signály teprve, když je trend potvrzen jinými indikátory. Využívá se jednak k potvrzení již vytvořeného trendu na trhu a také k určení přeprodanosti či překoupenosti aktiva. Divergence ceny a indikátoru MACD lze využít také jako signál možného konce trendu.
Technická studie v podobě sloupcového grafu HLC
Technická studie v podobě sloupcového grafu HLC představuje způsob, jakým lze interpretovat a popisovat cenové pohyby finančních aktiv během časového období. Název grafu pochází z toho, co vyjadřuje - high, low a close cenu daného finančního aktiva. HLC graf je zjednodušenou formou OHLC grafu, který navíc zobrazuje i cenu otevírací. HLC graf může být dále modifikován na tzv. VHLC graf, který navíc oproti klasickému HLC grafu zobrazuje i objemy obchodů (tzv. volume). Tyto a jiné grafy slouží technickým obchodníkům k odhadování budoucích trendů.
Technická studie v podobě sloupcového grafu OHLC
Technická studie v podobě sloupcového grafu OHLC je typický způsob, jak zkoumat cenové pohyby finančního aktiva v průběhu času pomocí technické analýzy. Sloupcové OHLC grafy zobrazují open, high, low a close cenu, podle toho také získaly své pojmenování. Traderovi tedy dokáží zobrazit nikoliv pouze historický vývoj ceny, ale také rozpětí ceny, ve kterém se během daného časového úseku obchodovalo. Slouží spíše jako podklad ke krátkodobějšímu obchodování. Tyto a jiné grafy technické analýzy slouží k odhadům budoucích trendů.
Technická studie v podobě svíčkového grafu
Svíčkový graf patří k základním typům grafů používaných v technické analýze. Svíčky představují jeden ze základních způsobů, jak graficky znázornit vývoj ceny. Pomocí svíčky lze zaznamenat nejen růst/propad ceny (na jaké cenové úrovni aktivum zakončilo) během časového rozsahu svíčky, ale i maximální/minimální cenu dosaženou během této doby. Tyto grafy se využívají se k analýze pohybu ceny a k předpovědi budoucího vývoje ceny.
Technická úroková míra
Technická úroková míra (TÚM) se používá při výpočtu zhodnocení pojistné rezervy v životním pojištění. Jedná se o garantované zhodnocení, na které má klient smluvní nárok. Maximální výše technické úrokové míry je v ČR regulována vyhláškou od roku 2000. Kromě TÚM může klient od pojišťovny navíc získat tzv. podíly na výnosech.
Telefonní obchod
V telefonním styku se obchoduje s téměř všemi cennými papíry, devizami nebo cennými kovy mezi bankami, zákazníky a vedoucími skontra. Zvláštní seznamy informují o kurzech telefonního styku. Telefonní obchod podléhá pravidlům pro obchody s cennými papíry, ale nikoli zákonným dozorčím a kontrolním nařízením. Účastníci se orientují podle všeobecně akceptovaných obchodních zvyklostí.
Tenký trh
Trh s malým objemem transakcí a nízkou likviditou.
Teorie efektivního trhu
Podle teorie efektivního trhu (efficient market hypothesi, EMH) cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace.
Termínová burza
Největší termínová burza na světě je počítačová burza Eurex®.
Termínová burza zboží
Na termínové burze zboží se pojišťují rizika vyplývající z kolísání cen u surovin a zboží. Některé z mezinárodně nejdůležitějších termínových burz zboží jsou v Chicagu, New Yorku, Kansas City, Minneapolisu, Winnipegu a Londýně. Německá termínová burza zboží se nachází v Hannoveru. Zde začal obchod v roce 1998.
Termínované obchody komodit
Burza, kde probíhají termínové obchody vztahující se ke komoditám, které jsou obchodovány ve vysokých množstvích. Pro obchodní účely jsou komodity rozděleny do standardizovaných skupin s ohledem na množství a kvalitu. Celosvětově existuje 47 oficiálních burz pro komoditní termínové obchody, zvláště v USA a Kanadě. Nejstarší burza komoditních termínových obchodů a finančních kontraktů je Chicago Board of Trade, která byla založena v 1848 a dodnes je burzou s nejvyšším obratem. V Evropě jsou nejvýznamnější burzy komoditních termínových obchodů umístěny v Londýně, Amsterodamu a Paříži. Od roku 1995 je také usilováno o založení komoditní termínové burzy v Německu.
Termínované vklady a depozitní směnky
Termínované vklady a depozitní směnky - ukládání volných prostředků za aktuální úrokové sazby.
Termínovaný fond
Investiční fondy s ohraničenou lhůtou. Investor může tyto fondy koupit pouze v krátké odběrní lhůtě. Potom je emise fondu zastavena. Investovaný kapitál zůstává ve fondu až do konce termínu. Investor však může své podíly prodat. V den splatnosti jsou veškeré fondy rozpuštěny a uložený kapitál včetně nahromaděných výnosů je vyplacen majitelům.
Termínovaný vklad
Je depozitní bankovní produkt, který má stanovenou délku splatnosti . Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat bez sankčních poplatků.
Termínová smlouva
Termínovaný obchod je smlouva o koupi nebo prodeji určitého množství smluvní položky v určitou dobu (datum dodání) a za předem určenou cenu, která je dohodnuta při uzavírání smlouvy.
Termínový kontrakt (futures)
Finanční nástroj z kategorie derivátů, smlouva zavazující strany k jejímu zúčtování v budoucnosti za předem dohodnutou cenu. Předmětem obchodu je kontrakt, na jehož cenu má vliv cena základního nástroje. Základními nástroji mohou být ekonomické hodnoty – akcie, měny, burzovní indexy atd. Obchodní transakce mohou být vypořádávány peněžní formou nebo formou fyzické dodávky základního nástroje.
Termínový trh
Trh, na kterém dochází k uzavírání termínových kontraktů.
Termín vypořádání
Datum, kdy dojde k převodu cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího při současném převodu finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího. V rámci automatických obchodů je termín vypořádání T+3, kde T je den uzavření obchodu), pro obchody ve SPAD a blokové obchody je možno využít T+1 až T+15.
TER (Total Expense Ratio)
Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období.
Test
Termín z technické analýzy, kdy se cena přiblíží podpoře, nebo resistenci a pokusí se jí prolomit.
Tezaurizace

Tezaurované zisky podniky nevyplácejí, nýbrž je využívají pro investice. Kapitál zůstává v podniku.

Tezaurující fondy vkládají zisky z cenných papírů (úroky, dividendy, výnosy z prodeje) ihned zpět do cenných papírů.

Opak: Vyplácení.

The Street
Slangový výraz pro Wall Street.
Théta
Théta, θ, je jedním z takzvaných "greeks". Takto se přezdívá indikátorům, kterými se analyzuje citlivost ceny finančního derivátu, především opce na různé proměnné. Zpravidla bývají označeny řeckým písmenem, odtud tedy jejich slangové označení. Théta patří do "greeks" prvního řádu a zachycuje citlivost ceny opce podle vývoje času. Pro thétu se také používá označení časový rozklad (v angličtině time decay).
Théta (opční list)
Théta faktor postihuje propad časové hodnoty. U long positions se théta vykazuje jako negativní hodnota, u short positions jako pozitivní hodnota. Čím kratší je zbývající doba splatnosti, tím se théta zvětšuje.
Thinly traded
Slabě obchodovaný trh s nízkými obchodními objemy.
Third market
Obchodovaní kotovaných cenných papírů mezi institucionálními investory a makléři na jejich vlastních účtech.
Thomson Reuters
Skupina Thomson Reuters vznikla v roce 2008, kdy kanadská informační společnost Thomson dokončila převzetí britské tiskové agentury Reuters. Podnik má sídlo v New Yorku a s jeho akciemi se obchoduje na burzách v New Yorku a Torontu. Hlavními konkurenty v oblasti zpravodajství a finančních služeb jsou firmy Bloomberg a Dow Jones.
Tick
Minimální změna ceny.
Tick data
Jako tick data se označuje úplné, neagregované stanovení všech cen cenného papíru, které vzniknou v rámci jednoho obchodního dnu. Tyto ceny se vytvářejí buď automaticky v plně elektronickém obchodním systému Xetra®, nebo jsou stanovovány v prezenčním obchodu vedoucím skontra.
Ticker
Kód, který jednoznačně identifikuje cenný papír na daném konkrétním trhu.
Ticker – symbol akcie
Několikapísmenová zkratka používaná na identifikaci cenného papíru. Ticker symboly jsou částí tradice na Wall street. Původně byly vyvinuty okolo roku 1800 telegrafními operátory na ochranu šířky vlnového pásma. Jednopísmenné symboly byly přičleněny k nejaktivnějším akciím. Železnice byly v té době hlavním vydavatelem a proto dostaly nejvíc jednopísmenných označení. Každý trh – NYSE, Americká burza cenných papírů, a jiné – přiřazují symboly jednotlivým společnostem a kladou důraz na zamezení duplikací. Symbol používaný jednou společnosti nemůže používal žádná jiná, dokonce ani na jiném trhu
Ticker tape
Proud informací o velikosti ceny a výši jednotlivých obchodních kontraktů z právě uzavřených obchodů na burze.
Tickový graf
1 tick = 1 provedený obchod. Tickový graf se vytváří na základě provedení určitého počtu obchodů. Pokud používám např. tickový graf s nastavením 100, tak jedna úsečka v grafu reprezentuje 100 provedených obchodů. Jeden provedený obchod může obsahovat různý počet kontraktů. Proto tickové grafy ukazují počet spárovaných obchodů a volume grafy ukazují počet spárovaných kontraktů. Jako každý z alternativních grafů tickové grafy částečně eliminují chop, protože když v trzích není aktivita, vykreslují se pomaleji a vykazují v grafech méně úseček než klasické časové grafy. Ale naopak pokud jsou trhy velmi “živé?, tyto grafy jsou velmi rychlé a jsou náročnější na pozornost.
Tick test
Regulační pravidlo v USA, které dovoluje vstupovat do pozic na short pouze pokud poslední pohyb ceny akcie vzrostl minimálně o minimální cenový pohyb (tick). Vzniklo jako reakce na krizi v roce 1929. Toto pravidlo zabraňuje vstupovat do spekulací na pokles, pokud trh stále klesá.
Tier
Třída nebo skupina cenných papírů.
Tier 1
Ukazatel kapitálové přiměřenosti bank. Čím vyšší tím je vyšší očekávaná spolehlivost banky.
Tightening
Zpřísnění, pojem monetární politiky - Označuje situaci, kdy centrální banka zvedá úrokové míry.
Tight market
Trh charakterizovaný vysokým objemem obchodů a malými rozdíly mezi cenou nabídky a poptávky.
Time Frame
Časový rámec - znázornění vývoje na trhu z různé časové perspektivy. Pokud máme zvolený Timeframe M1, tak u svíčkového grafu jedna svíčka odpovídá cenovému pohybu během jedné minuty, u D1 odpovídá pohybu za celý den.
Timeframe (Časový rámec)
Časové měřítko grafu. Poziční obchodníci budou používat např. denní grafy, kde jedna úsečka představuje změnu ceny za jeden den. Jde o tzv. denní timeframe. Intradenní obchodníci používají intradenní timeframe - např. tříminutový, kde jedna úsečka představuje změnu ceny za tři minuty.
Time order
Objednávka na provedení transakce v konkrétním čase. Pokud v tomto čase není objednávka vykonána, buď se zruší, nebo se z ní stane tržní nebo limitní objednávka (v závislosti na specifikaci objednávky).
Time stop
Pokyn vystoupit z pozice po uplynutí specifické doby, pokud nebyly splněný určitě podmínky. Tento pokyn v podstatě umožní investorovi vzdát se pozice, která se nepohybuje předpokládaným směrem v dostatečné rychlosti.
Timing the market (Časování trhu)
Časování trhu. Pokus o přesné načasování ideálních vstupů a výstupů z obchodů na trhu. K načasování se používá obvykle technická analýza, případně některé prvky fundamentální analýzy.
Tištění peněz
Tisknutí - Přestože se termín doslova vztahuje ke skutečnému tisku a ražbě fyzické měny, častěji se používá v neformálním slova smyslu jako označení aktivit vlády na rozšíření zásoby peněz a úvěrů v ekonomice.
T-note
Americký státní dluhopis s původní splatností od jednoho roku do deseti let. Pojem se používá i v případě státních dluhopisů jiných zemí.
Tobinův koeficient q
Tobinův koeficient q (tobinovo q) představuje poměr mezi tržní hodnotou společností na akciovém trhu a hodnotou jejich nákladů na reprodukci aktiv. Autorem této teorie a poměru je nositel Nobelovy ceny za ekonomii James Tobin. Jednoduše lze z tohoto poměru poznat, jestli je společnost trhem nadhodnocena, podhodnocena nebo se nachází v ideálním poměru. Poměr se považuje jako jedna z metod, jak předpovědět potenciál daného trhu nebo jen jednotlivé společnosti.
Tomorrow Next (Tom/Next)
Současný nákup a prodej měny měny s dodaním v následujícím dni.
Top
Nejvyšší dosažená cena cenného papíru za určité časové období.
TOPIX
Jeho kalkulace započala v roce 1998 a v současnosti je v tomto indexu kotováno asi 1 600 titulů. Co se týče koncepce, je tento další japonský index ve srovnání s Nikkei 225 o hodně lepší. Váhové zastoupení společností se stanovuje na základě tržní kapitalizace. Navíc se uplatňuje mezinárodně uznávané kritérium „free float“. I přes jasné přednosti indexu TOPIX vůči Nikkei 225, se více progresivnější TOPIX zatím neprosadil a vůdčím indexem japonských ostrovů tak zůstává Nikkei 225.
Top limit/zone
Horní cenové limity. Dle úvah založených na grafové analýze ceny stěží stoupnou nad tyto hranice. Horní cenové limity mohou být také odvozeny z vnitřní hodnoty akcie (základní analýza). Jestliže má akcie dividendový výnos, který je významně vyšší než aktuální tržní pevný úrok, je to dost nepravděpodobné, že se bude dále zvedat.
Top out
Pozastaveni trendu před závěrem strmého cenového růstu. Toto zastavení znamená, že rostoucí ternd se zřejmě chýlí ke konci.
Total return index
Akciový index, který je počítán takovým způsobem, že předpokládá, že veškeré dividendy budou reinvestovány. Například indexy S&P 500, Russell 2000, Wilshire 5000.
Tovární objednávky
Jedná se o údaj, který zahrnuje informace o vývoji objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a navíc sleduje vývoj objednávek zboží mimo tuto kategorii (především potraviny a spotřební zboží). Tento údaj je díky dřívějšímu zveřejnění klíčové složky do značné míry předpověditelný a tedy mívá menší bezprostřední vliv na sentiment.
Tracking
Snaha o co nejpřesnější sledování cen podkladových cenných papírů. Ceny jednotlivých akcií v akciovém indexu se neustále mění a hodnotu indexové akcie je třeba neustále přepočítávat.
Tracking shares
Za trackingovou akcii považujeme akcii společnosti, která byla odštěpena a v současnosti sleduje „rodičovskou“ cenu. Pokud rodičovská akcie není pro investory lákavou, může odštěpení s atraktivním obsahem (například technologické akcie) přinést vyšší finanční prostředky.
Trade
Obchod (trade) na burze proběhne ve chvíli, kdy jeden z účastníků pošle limit order, který svou cenou vyhovuje již existujícímu limit orderu jiného účastníka trhu. Pokud je například v burzovním limit order booku příkaz "BUY 100 shares at $145" od účastníka X a účastník Y zašle příkaz "SELL 50 shares at $145", burza okamžitě zprostředkuje obchod mezi X a Y. Y prodá 50 akcií za celkovou cenu 50×$145 = $7,250. X nakoupí 50 akcí od Y. Ve veřejném datovém kanálu je publikována informace, že proběhl obchod "50 kusů za cenu $145/kus".
Trader
Trader (například forexový obchodník) je člověk, který spekuluje na pohyby cizích měn a vydělává právě na těchto vzájemných pohybech. Většina zúčastněných stran (traderů), nemá vůbec v úmyslu dané měny převzít a vlastnit. Zájem mají pouze na profitování ze změn těchto měnových kurzů. Forex trading se provádí z domova z vašeho počítače. Jde pouze o to mít na svém počítači příslušný software (poskytne makléř zdarma) a zároveň otevřený obchodní účet u makléřské společnosti.
Trader Workstation
Jedná se o desktopovou aplikaci (tzn. program spuštěný přímo na Vašem počítači) brokerské společnosti Interactive Brokers. Skrz tuto aplikaci lze spravovat účet a zadávat příkazy na burzu.
Trade sale
Trade sale je nejrozšířenější variantou exitu. Kupující startupu profituje při trade sale z technických znalostí a pozice na trhu získaného podniku a zpravidla se pokouší udržet dosavadní management alespoň po určitou dobu ve vedoucí pozici. Podniky jsou při trade sale obvykle hodnoceny níže než při vstupu na burzu.
Trading
Trading je obchodování na finančních trzích s cílem opakovaně realizovat malé kurzové zisky podle krátkodobých signálů technické analýzy.
Trading Central
Trading Central je významný poskytovatel technické finanční analýzy. Trading Central má bohaté zkušenosti s vysoce kvalitním a přesným hodnocením finančních trhů. Nabízí znalosti trhu založené na mnohaletých zkušenostech obchodování v renomovaných bankovních ústavech. Finanční výzkum, který provádí společnost Trading Central, je nezávislý a probíhá v zájmu investorů a nezahrnuje konflikty investičních bank.
Trading day of the month
V překladu to znamená „Obchodní den v měsíci“. V praxi se TDM používá tak, že si zjistíme pohyby cen v každém dni za poslední rok (nebo dva, nebo jak chcete) a zjistíme tak, jak se cena určitého aktiva chová v závislosti na obchodním měsíci. Můžeme tak například zjistit, že cena stříbra za poslední rok každý měsíc první pracovní den spadla v průměru o 5 %, naopak vždy na konci měsíce – 18. obchodní den – cena v průměru vzrostla o 15 %.
Trading day of the week
V překladu to znamená „Obchodní den v týdnu“. V praxi se TDW používá tak, že si zjistíme pohyby cen v každém dni za poslední rok (nebo dva, nebo jak chcete) a zjistíme tak, jak se cena určitého aktiva chová v závislosti na obchodním týdnu. Můžeme tak například zjistit, že cena zlata za poslední rok v pondělí v 80 % případů vyrostla a naopak v 76 % případů v úterý cena zlata klesla.
Trading floor
Obchodní parket. Místo, kde se odehrávaly obchody před nástupem elektronického obchodování.
Trading pattern
Cenový pohyb vytvoří v grafu charakteristický tvar, který se v čase opakuje. Z identifikace tohoto tvaru lze odhadovat pravděpodobný budoucí cenový vývoj.
Trading profit
Zisk z obchodu, který trvá kratší dobu, než je zákonem stanovená doba pro investici. Tento zisk se zdaňuje klasickou dani z příjmů.
Trading range
Obchodní pásmo. Rozdíl mezi maximálními a minimálními cenami během sledovaného období.
Trading systém
Systematický přístup k obchodování na základě předem určených pravidel.
Trading volume
Objem obchodů. Celkový počet všech cenných papírů, se kterými se obchodovalo v daném časovém období.
Traiding
Rychlý nákup a prodej daných finančních nástrojů s cílem využít krátkodobých kurzových výkyvů.
Trail-certifikát
Indexový certifikát.
Trailing P/E
Poměr ceny akcie a zisku na akcii, který se počítá ze čtyř posledních čtvrtletí.
Trailing stop
Trailing stop – posouvání SL, při dosažení určité úrovně ceny se posouvá SL.
Trailing Stop Loss
Příkaz Stop Loss, který mění cenu příkazu v závislosti na pohybech na trhu. Posuvný Stop stanoví počet „pipů“. Když se trh pohne o stanovený počet „pipů“, pohne se i úroveň Stop o stanovené množství.
Transaction Cost
Provize. Náklady vynaložené na nakup a prodej daného finančního instrumentu.
Transaction Date
Den uskutečněni obchodu.
Transaction (transakce)
Dohoda mezi kupcem a prodejcem o výměně aktiva za úplatu.
Transakční náklady
Náklady, které musí být vynaložené na nákup nebo prodej finančního instrumentu.
Transformovaný fond
Transformované fondy vznikly přeměnou penzijního připojištění od ledna 2013. Nově je tak penzijní připojištění v rámci penzijních společností (již ne penzijních fondů) spravováno formou právě transformovaných fondů. Účastníkům těchto nově vzniklých fondů, jsou zachovány všechny výhody dřívějšího penzijního připojištění, s výjimkou přechodu mezi jednotlivými fondy. Do transformovaných fondů již nelze nově vstupovat. Pokud účastník hodlá změnit penzijní společnost musí nejprve přejít do účastnického fondu v rámci své penzijní společnosti, čímž přijde o některé výhody. Nově je také u transformovaných fondů zaveden poplatek za správu.
Tranše
Umístění emise cenných papírů na kapitálovém trhu po částech.
Tranše (tranche)
Investice rozdělená na několik dílů. Každá dílčí jednotka je velikost tranše. Například investice ve výši 200 tisíc rozdělená na 4 části. Velikost tranše je 50 tisíc.
Treasury Bills, Notes, Bonds
Obchodovatelné obligace americké vlády. T Bills - krátkodobé instrumenty s platností nižší než 1 rok. T Notes - mají obvykle splatnost mezi 1 rokem až 10 lety. T Bonds mají splatnost delší jak 10 let.
Treasury Bonds
Treasury Bonds - Vládní bondy.
Treasury Notes
Treasury Notes - Vládní obligace.
Trend
Je to sousledná řada vyšších cen pro uptrend a série nižších cen pro downtrend.Trend je jako rozjetý vlak a je velmi důležitý, a proto nikdy nejděte proti trendu. Vstupujte pouze do pozice ve směru převládajícího trendu. Když trh půjde chvíli proti vám, je velmi pravděpodobné, že velikost tohoto pohybu trhu proti vaší pozici bude menší, než otevření pozice proti trendu. To samozřejmě neplatí pro vývoj trendu při ohlášení klíčových dat, ty naopak trendy velmi často mění.
Trend-following (sledování trendů)
Nejzákladnější obchodní přístup ze všech. Trend-followingové strategie jsou takové, které se snaží vystihnout počátek nově se rozjíždějícího trendu, nebo nějakého zásadního pohybu. Trend-followingové obchodní systémy se snaží sledovat různé úrovně, jako například několikadenní nebo týdenní high/low a následně obchodovat jejich průrazy (breakout). V dnešní době existuje bezpočet indikátorů a nástrojů pro sledování průrazů - nejznámější jsou například Donchian Channel nebo Aroon indikátor - oba (a s nimi i řada dalších) pracují však velmi podobným způsobem. Základní model průrazů pak může mít celou řadu dalších doplňků, jako je například sledování volatility a obchodování takzvaných "průrazů volatility" apod. Trend-following strategie dodnes fungují - mezi úspěšné obchodníky a velké zastánce trend-followingu patří například obchodník Ed Seykota. Obchodník, který se rozhodne vydat cestou obchodování průrazů, by měl mít na paměti, že systémy postavené na průrazech většinou mívají úspěšnost kolem 40 %, zato podstatně vyšší risk-reward ratio (poměr RRR).
Trend channel (trendový kanál)
Trendový kanál. Cena se pohybuje mezi dvěma rovnoběžnými přímkami, které jsou vyznačeny v grafu. Pro rostoucí trend se první trendová čára vykreslí spojením prvních dvou vrcholů, druhá rovnoběžná čára se umístí na lokální minimum. U klesajícího trendu se spojí dvě poslední minima a druhá trendová čára se umístí na lokální vrchol. Trendový kanál vyznačuje základní směr trendů a šířka kanálu vyznačuje korekci trendu.
Trendless
Cenové pohyby bez jasného směrování. Nedá se určit trend.
Trendline
Načrtnutá přímka (Trendová čára), která spojuje buď řadu vrcholů nebo dolních mezí trendu.
Trendová čára
Linie (trendline), které obvykle spojují několik následných vyšších minim (Higher Lows) a stanovují tak rostoucí trend nebo několik následných nižších maxim (Lower Highs) a stanovují klesající trend.
Trend reversal
Otočení trendu. Změna v převládajícím směru trendu. Někdy nazývaná pouze reversal nebo obrat.
Trh (Market)
Trh představuje místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a výsledkem je cena. Pokud poptávka přesahuje nabídku, cena roste, pokud nabídka přesahuje poptávku, cena klesá. Tento jev jej znám jako zákon nabídky a poptávky. V případě trhu je třeba vzít v úvahu lokální převisy nabídky, případně poptávky, protože ty tvoří aktuální cenové pohyby, které mohou jít proti celkovému trendu.
Triangle
Trojúhelník. Ohraničení cenového vývoje přímkami ve tvaru trojúhelníku.
Trigger
Úroveň kurzu (ceny), kterou si trader/investor předem určil, aby na ní realizoval operaci (např. koupi měnového páru). Smyslem je uskutečnění obchodu ve vhodný okamžik tak, aby zároveň investor tento vhodný okamžik nepropásl například kvůli své vlastní nerozhodnosti či přehnanému riskování.
TRIN
TRIN = (Počet_rostoucích_akcií / Počet_klesajících_akcií) / (Objem_rostoucích_akcií / Objem_klesajících_akcií)

Vyhodnocování tohoto indikátoru je mírně kontraintuitivní. Hodnota menší než 1 znamená, že rostoucí akcie mají víc objemu než klesající a to je pro trh růstové znamení. Pokud je TRIN větší než 1, tak klesající akcie mají víc objemu a to je znamením pro pokles. TRIN je obvykle vyhlazen klouzavým průměrem. Zakreslování trendových čar do indikátoru pomáhá odhalit změny ve vývoji hybnosti trhu.
Triple bottom (Trojité dno)
Trojité dno. Termín technické analýzy, který popisuje situaci, kdy cena na grafu třikrát po sobě vzrostla a pote klesla na stejnou hodnotu. Nakonec po třetím propadu vzroste, cena prorazí hodnotu resistence a začne růst. Jde o silný nákupní signál.
Triple Screen systém
Triple Screen systém (TSS) zmiňuje ve své knize Dr. Alexander Elder [Come into my trading room] a je vhodný, jak pro poziční obchodování, tak pro intradenní obchodování. Jak název napovídá, pro sledování trhů slouží tři obrazovky - grafy. Graf s největší periodou slouží k určování hlavního trendu a bývá 5x větší než obchodní graf. Prostřední graf slouží k hledaní signálů pro vstup - obchodní graf. Graf s nejmenší periodou slouží pro potvrzení signálu. To je v podstatě základ TSS. Jsou mnohé modifikace systému, používají se různé indikátory a oscilátory. Kdo se o TSS zajímá nebo chce začít zajímat, doporučujeme si pročíst knihy od Dr. Eldera “Trading for a Living? a “Come into my trading room?.
Triple Witching Day
Termín označující současnou expiraci futures kontraktů, opcí na individuální akcie a akciové indexy. Jedná se vždy o třetí pátek v měsíci březnu, červnu, září a prosinci a obchodování v takový den může být značně volatilní a spojené s výraznými objemy obchodování.
Triple Witching Hour (day)
Termín používaný pro shodný okamžik expirace futures na akciové indexy, opce na individuální akcie a akciové indexy.
Trust
Britský termín pro investiční fondy.
Tržní aukce
Aukce je proces, kterým je vytvářena tržní cena. Vývoj ceny závisí na participaci kupců a prodejců. Pokud jsou agresivní prodejci zastoupeni ve vyšší míře než kupci, cena klesá, vice versa.
Tržní cena (FX)
Dosažení dohody kurzu dané měny na takové cenové hladině, při které je prodávající strana ochotna prodávat a kupující strana kupovat.
Tržní cena (Market price)
Aktuální cena daného měnového páru.
Tržní hodnota (cena)
Hodnota / cena, za kterou se cenný papír obchoduje na trhu.
Tržní hodnota kryptoměn
Tržní hodnota kryptoměn se vypočítává vynásobením počtu existujících digitálních mincí jejich cenou, i když mnozí pochybují, zda je to správný způsob, jak je hodnotit.
Tržní kapitalizace
Agregovaná tržní hodnota cenného papíru rovnající se tržní ceně za jednotku cenného papíru vynásobené celkovým počtem jednotek cenného papíru v oběhu.
Tržní kapitalizace (market capitalization)
Počet akcii násobený aktuální tržní cenou. Velmi populární jsou různé žebříčky největších společnosti pravě podle tržní kapitalizace.

Počet ks akcií x tržní cena akcie.
Tržní kapitalizace společnosti
Tržní kapitalizace společnosti je hodnota všech jejích vydaných akcií.
Tržní Outperformer
Hodnocení akciových odborníků, týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní outperformer vyvíjet lépe než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.
Tržní performer
Hodnocení akciových odborníků týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní performer vyvíjet podle celkového trendu na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.
Tržní pokyn
Obchodní pokyn, který sděluje makléři, aby zakoupil nebo prodal cenný papír okamžitě za momentálně nejlepší dosažitelnou cenu.
Tržní příkaz (Market)
Příkaz, který je okamžitě proveden za aktuální tržní cenu.
Tržní riziko
Riziko potenciální ztráty z nepříznivého pohybu tržních cen a sazeb.
Tržní Underperformer
Hodnocení akciových odborníků týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní underperformer vyvíjet níže a pomaleji než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.
T = taxa
Jestliže se během obchodního dne neuskutečnil žádný obchod, musí kurzovní makléř odhadnout kurz (odhadne taxu). V případě, že neexistují žádné objednávky, nelze uskutečnit žádný obchod. Vitz. Ocenění kurzu
Turnaround
Obrat ve výkonnosti trhu, nebo investičního instrumentu.
Tvrdá měna
Jedná se o měnu, u níž se očekává, že její cena zůstane dlouhodobě stabilní.
Tvůrce trhu
Má povinnost po celou dobu, kdy je daný trh otevřen kotovat, tedy udržovat cenové nabídky na nákup a na prodej u příslušných finančních instrumentů a tím udržovat likviditu.
Tvůrce trhu (market maker)
Aktivní zprostředkovatel na finančních trzích, jenž oznamuje kupní a prodejní ceny, za které je ochoten kdykoliv koupit či prodat investiční instrument na svůj vlastní účet.
Two-sided market
Tvůrci trhu musí v každém okamžiku kotovat jak cenu nabídky, tak cenu poptávky pro každý cenný papír u kterého tvoří trh. V těchto kotovaných cenách pak také musí vykonávat obchodní příkazy.
Two-way market
Tvůrci trhu musí v každém okamžiku kotovat jak cenu nabídky, tak cenu poptávky pro každý cenný papír u kterého tvoří trh. V těchto kotovaných cenách pak také musí vykonávat obchodní příkazy.
Two-Way Price
Současná kotace bid a ask pro forexový trh.
Týdenní tržby obchodních řetězců
Existují dva hlavní ukazatele týdenních tržeb- index Mitsubishi a LJR Redbook Survey. Index Mitsubishi tržeb obchodních řetězců je založen na reprezentativním vzorku devíti rozsáhlých maloobchodních řetězců a měří tržby na týdenní bázi. Index je relativně volatilní a říká pouze málo o povaze širší spotřeby. Mitsubishi také provádí měsíční měření, které poskytuje lepší informace (zvláště pak o veškerém zboží a oděvech jako zvláštní části zprávy). LJR Redbook survey podává informaci o 15 maloobchodních obchodních řetězcích každý týden se snahou kvalifikovaně podchytit změny v prodejích. Zpráva obsahuje měsíční údaje, kde první týden měsíce je porovnáván s měsícem předchozím; v druhém týdnu pak index srovnává první dva týdny měsíce s měsícem předcházejícím atd. Redbook survey má lepší vypovídací schopnost v měsíčním vydání. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako středně důležitý. Hrubé údaje jsou ohlašovány společnostmi Bank of Tokyo-Mitsubishi a LJR Redbook. Data od Bank of Tokyo-Mitsubishi jsou ohlášena každé úterý v 15:00 (data za týden končící předchozí sobotu); za Redbook každé úterý ve 20:15 (data v měsíčním vyjádření).
Typická cena
Typická cena cenného papíru nebo kurzu je vypočtena takto: (maximum + minimum + závěr) / 3
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new
Potvrďte prosím... Zavřít