Neděle 24. září 2023 20:21
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
XTB Ondřej Hartman

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: K
Kapitalismus
Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a jsou provozovány v prostředí tržní ekonomiky za účelem dosažení zisku. Akumulací (části) zisku vzniká kapitál, který je znovu investován do výroby za účelem navýšení zisku. Vyskytuje se však více pojetí kapitalismu závisející na historickém době a osobě, která jej používá. Termín také zpravidla nezahrnuje jen ekonomický, ale i společenský a politický význam.
Kapitalizace pohledávek
Převedení pohledávky do jiné podoby, kterou lze lépe řídit. Například může jít o převedení vybraných složek pohledávky do podoby cenných papírů, které pak lze prodat.
Kapitalizace trhu
Kapitalizace trhu poukazuje na aktuální hodnotu akcie, např. množství akcií násobeno hodnotou akcie.
Kapitalizační fond
Fond, který reinvestuje všechny výnosy.
Kapitálová hodnota
Kapitálová hodnota je tvořena z části pojistného placeného klientem (celkové výše spořící složky) a z podílů na zisku (zhodnocení), které připisuje pojišťovna; jedná se o úhrn peněžních prostředků, které dostane pojištěný při konci pojištění.
Kapitálová přiměřenost (Capital adequacy)
Současné předpisy definují kapitálovou přiměřenost jako poměr kapitál/rizikově vážené aktiva.
Kapitálová společnost
Forma podniku, do které se mohou zapojovat investoři kapitálu, aniž by se osobně účastnili na vedení společnosti. Investice peněz stojí tedy v popředí, nikoli vlastní podnikatelské jednání.
Kapitálové trhy
Součást finančních trhů, na nichž se obchoduje s finančními aktivy s typickou dobou splatnosti delší než jeden rok.
Kapitálové životní pojištění
Kombinace životního pojištění a spoření.
Kapitálový růst
Vzestup tržní hodnoty aktiva, cíl mnohých investorů a investičních společností.
Kapitálový trh
Kapitálový trh tvoří součást finančního trhu. Je to místo, na kterém je obchodováno s finančními instrumenty.
Kapitálový výnos
Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou daného finančního instrumentu.
Kapitálový zisk (ztráta)
Rozdíl mezi aktuální tržní hodnotou aktiva a původními náklady na aktivum.
Keynesovy ekonomické poučky
Zjednodušeně řečeno, Keynesiánská ekonomická škola stojí na následující úvaze: v období hospodářské krize a nedostatečné soukromé poptávky, tedy spotřeby, je nutné zvýšit veřejné výdaje, respektive snížit daně, a podpořit domácí poptávku. Naopak, v době hospodářské expanze je nutné veřejné výdaje snížit, respektive zvýšit daně. V průběhu hospodářského cyklu měl zůstat veřejný rozpočet vyrovnaný, a přebytky v době expanze měly kompenzovat schodky v době krize.
Kill
Stornovaní objednávky, která sice byla umístěna do trhu, ale nebyla ještě realizována.
Kiwi
Hovorové/slangové označení měnového páru NZD/USD. Název vznikl podle symbolu Nového Zélandu, ptáků řádu kiviovitých.
Klouzavý průměr
Moving average - Průměr, který se v technické analýze používá pro odhadování trendu časové řady.
Kmenová akcie
Akcie ("běžná akcie"), s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku, likvidačním zůstatku při zániku, a další práva a povinnosti stanovená obchodním zákoníkem. S touto akcií se setká většina investorů. Opak: Prioritní akcie.
Kmenové akcie
Nejčastější podoba akcií jsou kmenové akcie (základní) reprezentující běžná práva jejich držitele: účastnit se valné hromady, využívat hlasovací právo nebo pobírat dividendu.
Kniha akcií
Emitenti akcií na jméno mají povinnost vést akciový registr. Akciový registr vyjadřuje aktuální akcionářskou strukturu a její změny. Akcionáři mají právo do akciového registru nahlédnout. synonymum: Akciový registr.
Kniha objednávek (order book)

V knize objednávek se shromažďují, staví před sebe a spojují objemy a ceny nákupních a prodejních objednávek pro určitý obchodní instrument. Kniha objednávek tak slouží jako pomocný prostředek v aukčním obchodu při stanovování kurzu.

Na prvním místě stojí v knize objednávek nelimitované objednávky, tedy nákupní objednávky s dodatek "nejlevněji" a prodejní objednávky s dodatkem "nejlépe". Ostatní nákupní objednávky jsou tříděny a sepsány podle vzrůstajících cen, zbylé prodejní objednávky podle sestupujících cen.

Dnes jsou knihy objednávek převážně vedeny v elektronické podobě. Kniha objednávek je k nahlédnutí jen určitým skupinám osob, nebo - jako u elektronické knihy objednávek obchodního systému Xetra® - všem účastníkům trhu (otevřená kniha objednávek).

Knock-Out certifikáty
Knock-out certifikáty obsahují moment páky, jejíž velikost stanovuje emitent certifikátu. Moment páky umožňuje dosahovat několikanásobných zisků oproti pohybu podkladového aktiva. Samozřejmě také hrozí několikanásobné ztráty, a proto je využívají zejména agresivní investoři. Knock-out certifikáty je možné koupit jak při očekávání vzestupu kurzu podkladového aktiva (v tom případě jde o call certifikát), tak i v případě očekávaného poklesu kurzu podkladového aktiva (pak jde o put certifikát).
KOBOS (Kontinuální Burzovní Obchodní Systém)
Segment pražské burzy cenných papírů. Způsob obchodování v rámci automatických obchodů. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority.
Kodex při převzetí
Doporučení vydané burzovní poradní radou pro všechny strany zapojené v dobrovolných veřejných nabídkách na převzetí firmy. Pravidlo chování je - bez ohledu na právní úpravy - navrženo jako flexibilní nástroj, který se časem přizpůsobí dle praktických zkušeností. Nesoudí užitečnost z veřejných převzetí, nýbrž zajišťuje, aby veřejné návrhy na uzavření smlouvy obsahovaly všechny informace důležité pro akcionáře a vedení cílové společnosti, aby byli schopni udělat adekvátní rozhodnutí. Kodex by měl zabránit tržním manipulacím a zajistit, aby všichni účastníci jednali v rámci daných pravidel.
Koeficient korelace
Korelační koeficient může mít hodnotu mezi -1 a +1. Má-li akcie koeficient korelace k indexu +1, mění se kurz akcie vždy přesně o tutéž procentní sazbu jako index. V tomto speciálním případě je beta faktor akcie jedna. Čím menší je koeficient, tím slabší je tato souvislost. U koeficientu korelace nula se kurz akcie pohybuje naprosto nezávisle na indexu. Při negativním koeficientu korelace probíhá kurz akcie v protikladu k indexu.
Koeficient pohybu hotovosti
Koeficient pohybu hotovosti je indikátorem rentability zakládající se na pohybu hotovosti. Koeficient ukazuje poměr mezi cenou akcie a pohybem hotovosti na akcii. Kalkulace: Koeficient pohybu hotovosti = cena akcie / pohyb hotovosti na akcii. Pohyb hotovosti na akcii se vypočítá následovně: Pohyb hotovosti celkový / počtem akcií.
Kolaterál
Aktivum, které má hodnotu a obvykle dobrou úvěrovou bonitu, jako jsou státní dluhopisy. Kolaterál dává prodávající v rámci klasického repa a sell-and-buy-backu kupujícímu, aby ho ochránil před případem svého selhání vzhledem k půjčce hotovosti.
Kolektivní investování
Forma společného podnikání více fyzických nebo právnických osob, které prostřednictvím odborného správce (investiční společnosti) sdruží své peněžní prostředky. Správce používá tyto prostředky ke koupi cenných papírů nebo je ukládá na účty u bank.
Komise (komisní poplatek)
Poplatek, který obchodník platí brokerovi za vypořádání obchodu (exekuci).
Komise pro cenné papíry
Správní úřad pro oblast kapitálového trhu, jehož působnost a postavení jsou stanoveny zákonem.
Komise pro cenné papíry (KCP)
KCP je regulatorní orgán v oblasti kapitálového trhu a odvětví fondů, jehož pravomoci jsou definovány zákonem č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry.
Komisionářská smlouva
Smlouva mezi klientem a makléřem, kterou klient zplnomocňuje za provizi makléře k nákupům a prodejům cenných papírů na základě požadavků klienta.
Komoditní a obchodní financování
Komoditní a obchodní financování je nová finanční korporační technika. Nalézá především využití v rámci financování exportního obchodu. Emisní banka vztahuje poskytnutí úvěru, ani ne na doručovatele a ani ne na příjemce podkladového zboží, ale pouze na zboží samé. Komoditní a obchodní financování je používáno u surovinového / materiálového obchodu s firmami ze zemí dřívějšího varšavského paktu.
Komoditní spread
Současný nákup a prodej futures kontraktu. V komoditním spreadovém obchodování se snažíme vydělávat na změně rozdílu cen mezi jednotlivými futures kontrakty.
Komoditní trhy
Trhy, na kterých se obchoduje s kontrakty na dodávku různých komodit - vzácné kovy, ropa, pšenice, kukuřice. Do finančních trhů se zařazují pouze v případě trhu s cennými kovy - zlato, stříbro a platina.
Komodity
Komodity jsou různé druhy surovin a produktů, se kterými lze obchodovat na finančních trzích. Aby bylo možné s komoditami obchodovat na trzích po celém světě, je přesně určeno o jaký produkt se jedná, je stanovena kvalita a cena za jednotku množství, které je obchodováno. Produkty od různých dodavatelů jsou tak vzájemně zastupitelné. Komoditou mohou být například energie (ropa, zemní plyn atd.), kovy (zlato, stříbro, měď, platina atd.), zemědělské produkty (pšenice, soja, kakao atd.) a dokonce i živá zvířata nebo maso. Komodity jsou obchodované na komoditních burzách pomocí komoditních kontraktů (futures). Zájem investorů o komodity roste. Zatímco kdysi se s většinou komodit, zejména s obilím, ale i dalšími potravinami, nebo třeba kovy, obchodovalo přímo ve fyzické podobě, postupně je nahradily především obchody s deriváty, jejichž podkladové aktivum tvoří právě komodity. Většina z nich má podobu futures, což jsou termínové obchody, které mají standardizovanou podobu.
Komparativní analýza
Analýza založena na porovnávání s konkurenty.
Kompenzační obchod
V Německu se banky dobrovolně podrobily burzovnímu tlaku, takže kompenzační obchody jsou povolené jen tehdy, když si to zákazník výslovně přeje.
Komunální obligace
Obligace emitovaná státní nebo místní jednotkou vlády.
Konečná sazba
Cena, na které byla pozice uzavřena. Nevztahuje se na zahajování transakce a rovná se sazbě transakce.
Konečná zpráva
Zprava o profinancování konkursní podstaty, kterou podává soudu konkurzní správce. Hlavní je výše finančních podílů, které obdrží jednotlivé zúčastněné strany.
Konečný kurz
Poslední denní kurz na konci obchodního dne.
Konjunkturální indikátory
Z časového průběhu lze usuzovat, v kterém bodě se nachází konjunktura a jakým směrem se přibližně bude vyvíjet národní hospodářství. Indikátory konjunktury se dělí na rané indikátory, prézentní indikátory a pozdní indikátory. K raným indikátorům patří ifo index obchodního klimatu, ZEW očekávání konjunktury a Consumer confidence.
Konkurs (konkursní řízení)
Soudní řízení zahájené na návrh dlužníka, nebo věřitele za účelem vypořádání pohledávek v případě, že dlužník není schopen dostát svým závazkům.
Konkursní podstata
Majetek sloužící k uspokojeni věřitelů, který patřil dlužníkovi v den prohlášeni konkursu.
Konkurz
Soudní řízení zahájené na návrh dlužníka, nebo věřitele za účelem vypořádání pohledávek v případě, že dlužník není schopen dostát svým závazkům. Cílem konkurzu je dosažení poměrného uspokojení věřitelů.
Konsolidace akcií
Snížení počtu akcií v oběhu přičemž zároveň dojde k navýšení ceny zbylých akcií, aby celková hodnota majetku zůstala zachována. Například při konsolidaci 7:1 se ze 7 akcií po 100 USD vytvoří jedna akcie s cenou 700 USD. Opakem konsolidace je rozštěpení akcií (split).
Konsorcialní banka
Konsorcialní banky podporují emitenty při emisi cenných papírů. Spolu s emitentem přebírají ručení za prospekt.
Konsorcium
Konsorcium se skládá z více právně a hospodářsky samostatných podniků (společníků) a je pod vedením jednoho nebo více vedoucích konsorcia. Konsorcia se vytvářejí kvůli řešení větších úkolů financování, jako je umísťování cenných papírů. Tím se rozděluje riziko na více společností. Mezi členy konsorcia se uzavírá neformální konsorciální smlouva. Ta upravuje účel, trvání, složení a majetkové vztahy konsorcia, jakož i rozdělení úkolů, podíly na ziscích a ztrátách a ručení společníků. Konsorcium se většinou rozpouští, když je dosaženo stanoveného cíle. Při emisi cenných papírů se kreditní instituty nebo obchodní domy s cennými papíry spojují do emisních konsorcií. Ty přebírají akcie nebo půjčky od emitenta a umísťují je na kapitálovém trhu.
Kontinuální kurz
V rámci burzovních hodin, kurz se neustále mění dle nabídky a poptávky. Většinou cenné papíry s kontinuálním kurzem mají širší trh, tzn. že u těchto cenných papírů jsou obchodovány větší objemy a kurz jednotlivých objednávek je méně ovlivňován.
Kontinuální obchod

U průběžného obchodu se kurzy cenných papírů stanovují podle situace objednávky k nejbližšímu možnému časovému okamžiku. Na základě minimální uzavírací velikosti jedna se v kontinuálním obchodě obchoduje už od jedné akcie. K průběžnému obchodu registruje vedení burzovního obchodu cenné papíry s velkým obratem. Záznam hodnoty v průběžném obchodě je předpokladem pro přijetí do výběrových indexů Německé burzy. K registraci k průběžnému obchodu se při nedostatečné likviditě může požadovat, aby byl angažován alespoň jeden designated sponsor. Synonyma: Průběžný obchod, Variabilní obchod.

Kontinuální režim
Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, kdy k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn., že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené.
Kontraktní měsíc
Měsíc vypořádání konkrétní komodity. Vypořádáním (fyzickým dodáním) se komodita s dodáním v příslušném měsíci přestává obchodovat.
Kontratrading
Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu.

Konvergenční (Maastrichtská) kritéria EU
Deficit veřejných rozpočtů členských zemí nesmí byt vyšší než 3 % HDP, celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP, průměrná míra inflace v posledním roce může překročit průměr tři zemi EU s nejnižší inflaci maximálně o 1,5 %, průměrné dlouhodobé úrokové sazby v posledním roce mohou překročit maximálně o 2 % průměr těchto sazeb ve třech zemích EU s nejnižší inflací, země musí byt po dobu nejméně dvou let zapojena v evropském kursovém mechanismu (ERM II) a vývoj kurzu její měny musí byt stabilizovaný.
Konvertibilní dluhopis
Dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie emitenta.
Konvertibilní dluhopisy
Jsou to dluhopisy, které lze během stanovené lhůty vyměnit za akcie společnosti. Pokud majitel uplatní své právo, musí společnost zvýšit své základní jmění a nově emitované akcie vyměnit za dluhopisy. Pokud majitel právo neuplatní, zůstává mu právo na vrácení půjčené částky a úroků.
Konvertibilní obligace
Jejich majitel má právo požadovat ve lhůtě v nich stanovené jejich výměnu za akcie společnosti. Uplatní-li majitel této obligace své právo, společnost je povinna zvýšit základní kapitál a nově emitované akcie vyměnit za dluhopisy. Pokud majitel obligace právo neuplatní, zůstává dál věřitelem společnosti a má právo jen na vrácení zapůjčené částky.
Konvexita
Konvexita upřesňuje duraci. Vztah mezi mírou výnosu do doby splatnosti a cenou dluhopisu není lineární, ale konvexně zakřivený. Míru tohoto zakřivení udává konvexita.
Konzervativní investor
Konzervativní investor hledá investice s co nejnižším rizikem. Hledá zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací. Stačí mu proto takový zisk, který dosáhne úrovně inflace či ji pouze lehce přesáhne.
Konzorcium
(přechodné) Sloučení, obzvláště bank (konsorcium bank), za účelem řešení větších finančním úkolů a zároveň rozvržení s tím spojených rizik. Dnes se hlavně utvářejí konsorcia při umísťování cenných papírů (emisí).
Korekce
Correction - Obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá pro vyjádření poklesu cen po období jejich předešlého růstu.
Korelace
V oblasti tradingu se jedná o souvztažnost mezi dvěma instrumenty. Např. Pokud sledujeme páry EUR/USD a GBP/USD, bude jejich vývoj do jisté míry obdobný, protože oba obsahují americký dolar.
Korelační koeficient
Statistická míra podobná kovarianci v tom, že měří stupeň společné změny dvou náhodných proměnných. Korelační koeficient mění měřítko kovariance, aby mohla zprostředkovat porovnání dvojic náhodných proměnných. Korelační koeficient je omezen hodnotami -1 a +1.
Korporátní dluhopisy
Emitují zejména velké podniky a korporace nebo velké banky za účelem získání finančních zdrojů. V současné době je bankovní sektor zastoupen obligacemi Evropské investiční banky.
Koruna česká
Koruna česká je měnová jednotka České republiky. Její mezinárodní zkratka je Kč a dělí se na 100 haléřů. Koruna česká vznikla 8. února 1993 poté, co zanikla měnová unie států bývalé Československé republiky a její měna koruna československá. Kromě oběžných mincí a bankovek vydává Česká národní banka také pamětní mince a to buď stříbrné, nebo zlaté. Obojí tiskne Česká mincovna.
Koš
Skupina měn používaná k řízení měnového kurzu dané měny.
Kotace
Nabízená nebo poptávaná cena. Stanovení aktuálního kurzu daného podkladového aktiva a jeho následné zpřístupnění obchodníkům.
Kótovací pravidla
Měny jsou na forexu obchodovány vždy v páru, takže jsou vždy zobrazovány v této podobě: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY apod.
Kotovaná měna
Druhá měna daného měnového páru (např. u měnového páru GBP/USD je kótovanou měnou americký dolar).
Kótování akcií
Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativně náročný proces spojený s dodatečnými finančními i informačními náklady pro emitenta, které však zvyšují jeho prestiž a důvěryhodnost jeho akcií.
Kótování cenných papírů na burze (také určení kurzu)
Určení kurzu pro všechny cenné papíry registrované burzou. Kótování cenných papírů je prováděno kurzovním makléřem. Průběh podléhá burzovním pravidlům. Obchod je proveden v kurzu, ve kterém je vykonáno maximální množství objednávek (koupi a prodeje). Kurz pro cenné papíry může být udán jednou za den (jednotný kurz) nebo vícekrát denně (kontinuální kurz).
Kótovaný cenný papír
Cenný papír, se kterým se obchoduje na organizované burze cenných papírů.
Kovariance
Statistická míra vztahu mezi dvěma náhodnými proměnnými. Měří rozsah společné proměnlivosti dvou náhodných proměnných.
Kovenant
Podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.
Krátká pozice
Trader, který prodal měnový pár je v krátké pozici (short). Investor v krátké pozici předpokládá pokles ceny daného měnového páru.
Krátký klient
Klient, který prodal měnový pár. Investor v krátké pozici předpokládá pokles ceny základní měny.
Krátký prodej
Prodej vypůjčeného nástroje, který předchází nákupu téhož nástroje.
Krátký prodej (Short selling)
Prodej cenných papírů, které prodávající v okamžiku prodeje nevlastní. Cenné papíry si vypůjčí a obratem je prodá - spekuluje tak na budoucí pokles ceny akcií, které tak bude moci v budoucnu koupit za nižší cenu a vrátit je zpět.
Kryté opční listiny
Od počátku obchodování s opcemi byl termín kryté opční listiny užíván pro akciové opční listiny, dávající majiteli právo fyzicky přijmout akcie, které jsou v držení v odděleném fondu během opční doby. V poslední době bylo zapojení odděleného fondu stále více vynecháváno. Místo toho zabezpečují vydavatelé opce dalšími finančními transakcemi, za účelem zajistit doručení majiteli opce v době splatnosti. Kromě toho se nyní termín kryté opční listiny také používá u opcí, které dovolují hotovostní vyrovnání místo fyzického doručení.
Krytý opční list
Covered warrants jsou podskupinou naked warrants. Nevydává je většinou samotná akciová společnost, nýbrž emisní dům. Při provozování covered warrants zůstává vlastní kapitál akciové společnosti nezměněn.
Křížové měny
Křížové měny - měnové páry, které neobsahují USD např. GBPJPY, EURCHF apod.
Křížový kurz
Směnný kurz kterýchkoli dvou měn s výjimkou USD. Křížový měnový pár je tedy takový měnový pár, který neobsahuje americký dolar (USD). Například GBP/JPY apod.
Křížový kurz (Cross Rate)
Je obchodování dvojice měn, z nichž ani jedna není USD.
Kříž smrti
Kříž smrti (anglicky death cross), označuje poměrně vzácnou cenovou formaci v technické analýze. Jedná se medvědí, tj. prodejní signál. Vzniká, když 50denní klouzavý průměr ceny protne klesající 200denní klouzavý průměr shora směrem dolů. Opačný, nákupní signál se nazývá golden cross (zlatý kříž).
Kumulativní delta - Cummulative Delta Bars
Kumulativní delta poměřuje síly agresivních kupců a prodejců. Porovnává tržní příkazy market. Výsledná hodnota indikátoru je rozdíl kupních a prodejních market příkazů.
Kupní opce
Kupní opce je jedním ze dvou typů opcí. Obecně lze opci definovat jako finanční derivát, který majiteli opčního kontraktu zajišťuje právo k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za stanovenou realizační cenu (strike price) k předem určenému datu. Vlastník ovšem nemá povinnost daného práva využít. Kupní opce, neboli call opce potom poskytuje právo nakoupit podkladové aktivum za realizační cenu, zatímco prodejní opce, neboli put opce poskytuje právo prodat podkladové aktivum. Opční obchod je tedy dohodou dvou stran - kupujícího a prodávajícího. Jelikož je prodávající opce (vypisovatel opce) ve své pozici značně znevýhodněn, dostává od kupujícího opce tzv. opční prémii. Vypisovatel je zavázán v případě přání majitele opce dostát svým závazkům - pokud se majitel rozhodne danou opci uplatnit, musí vypisovatel poskytnout podkladové aktivum za dohodnutou realizační cenu. V případě, že majitel neuplatní své právo, zůstává vypisovateli opční prémie.
Kupón
Cenný papír na doručitele pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu.
Kupón (dluhopisný)
Úrokový kupon cenného papíru s fixní úrokovou sazbou, který lze v den splatnosti vyměnit za hotovost v oficiálních burzovních kancelářích (banky, spořitelny).
Kupón dluhopisu
Část cenného papíru (odstřižený kupon/strip). Může být i jako samostatně obchodovatelný cenný papír. Nese úrokové riziko. Při inkasu výnosu kuponu je nutno počítat s daní.
Kupónová sazba
Velikost pravidelných plateb plynoucích z obligace vyjádřená jako procento z nominální hodnoty.
Kupónový dluhopis
Vlastnictví těchto dluhopisů opravňuje jejich držitele k pravidelným příjmům (kupónům) mezi emisí a dobou splatnosti nominální hodnoty. Při splatnosti se rovněž vyplácí nominální hodnota dluhopisu. Obvykle mají splatnost delší než bezkupónové dluhopisy.
Kupónový výnos
Kupónový výnos je nastaven v době vydání dluhopisu. Je to vyplácený úrok vyjádřen v procentech z nominální hodnoty. Kupon stanoví pevnou částku pravidelně vyplácenou, která se v průběhu života bondu nemění bez ohledu na vývoj ceny nebo úrokových sazeb (výjimkou jsou dluhopisy s pohyblivým kuponem, tzv. floatery).
Kurz
Cena (Rate) jedné měny je vyjádřena pomocí druhé měny.
Kurzarbeit

Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát, který tak nemusí hradit podpory v nezaměstnanost. Firma totiž nikoho kvůli omezení produkce nepropustí.

Kurz cenného papíru
Cena akcií, za níž se v určitém časovém období obchoduje na veřejném trhu.
Kurz index
Akciový index, který nezohledňuje dividendové výnosy společností zahrnutých v indexu.
Kurz nabídky (prodejní cena)
Cena, za kterou si tvůrce trhu přeje prodat určité množství konkrétních cenných papírů.
Kurz nabízených cenných papírů
Pod tímto pojmem se rozumí v obchodě s cennými papíry obecný kurz cenného papíru na burze. Opak: prodejní kurz.
Kurzotvorný obchod
Obchod, který má vliv na stanovení průběžného resp. konečného kurzu daného cenného papíru.
Kurzotvorný segment
Způsob obchodování (obchodní segment), ve kterém dochází pro daný CP ke stanovení kurzu (automatické obchody a SPAD).
Kurzové riziko (měnové)
Riziko ztráty v případě změn měnových kurzů.
Kurzové rozpětí
Rozdíl mezi cenou, kterou je tvůrce trhu ochoten zaplatit za určitý cenný papír a cenou, za kterou je tentýž tvůrce trhu ochoten stejný cenný papír prodat.
Kurzovní dodatky
Ceny jsou formálně publikovány v kurzovním listě a jsou doprovázeny dodatky. Uveřejnění samotných cen není postačující pro udání kompletního obrazu tržní situace. Dodatky poskytnou informaci popisující tržní situaci a rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou.
Kurzovní hodnota
Kurzovní hodnoty se publikují podle druhu cenného papíru buď pomocí záznamu v kusech nebo v procentech: Hodnota kurzu je směrodatná pro daňové ohodnocení cenného papíru.
Kurzovní lístek
Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.
Kurzovní makléř
Přísahou zavázaný burzovní makléř, který provádí nákupy a prodeje na cizí a vlastní účet. Kurzy pro jím ošetřené cenné papíry v úřadním obchodě se stanovují na základě nákupních a prodejních objednávek.
Kurzovní pokyny
Kurzovní pokyny se zveřejňují spolu s kurzem a udávají, v které obchodní fázi byl kurz stanoven. Na rozdíl od kurzovních dodatků nejsou pokyny zakotveny v burzovním řádu.
Kurzovní skok

Skoky kurzu se tvoří zvlášť tehdy, je-li obchod s akcií přerušen. Hodnocení akcie se pak může v nejkratším čase změnit. Při delším přerušení mohou všichni účastníci trhu zpracovávat nejnovější informace a akcii znovu zhodnotit. V takových případech proto může dojít k významným kurzovním skokům. Jako kurzovní skok se také označuje skok mezi otevíracím kurzem a závěrečným kurzem předchozího dne.

Technická analýza akcií užívá kurzovní skoky (gapy) jako indikátory trendů. Rozlišuje se: běžný gap, průlomový gap, únikový gap a gap z vyčerpání.

Synonyma: Gap, Kurzovní mezera.

Kurz podílového listu
Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je shodná s hodnotou majetku fondu připadající na jeden podílový list.
Kurz poptávky (nákupní cena)
Cena, za kterou je ochoten tvůrce trhu koupit určité množství určitých cenných papírů.
Kurzy měn
Kurzy devizového (forexového) trhu, tedy kurzy měn - hodnoty jednotlivých světových měn.
Kux/kuks
Akcie společnosti řízené důlním zákonem. Tyto cenné papíry nemají žádnou nominální hodnotu, reprezentují část aktiv společnosti. S tímto typem cenných papírů se dnes jen zřídka setkáme, protože důlní společnosti byly dnes většinou nahrazeny akciovými společnostmi.
Kvalitativní analýza (Qualitative analysis)
Určování hodnoty akciové společnosti na základě charakteristik, jako je úroveň řízení managementem, hodnota značky, fluktuace zaměstnanců, struktura zákazníků atd.
Kvantitativní analýza (Quantitative analysis Secondary distribution)
Způsob, jak určit hodnotu cenného papíru z publikovaných dat. Posuzují se například výnosy, marže, příjmy, velikost dividend, podíl na trhu, počet obíhajících akcií, růst zisků v průběhu času, růst dividend v průběhu času, vývoj zisku na akcii, velikost cash-flow na akcii, návratnost investic atd. Z těchto údajů se určuje vnitřní hodnota společnosti, která se poměřuje s aktuální cenou akcie. Z tohoto porovnání pak investor usuzuje, že akcie je podhodnocená, nebo nadhodnocená vzhledem k hodnotě společnosti. Tyto úvahy pak vedou k rozhodnutí o vstupu do investice.
Kvantitativní uvolňování
Kvantitativní uvolňování (quantitative easing, QE) je nekonvenční nástroj centrálních bank, používaný ke stimulaci ekonomiky, pokud jsou standardní nástroje měnové politiky málo efektivní. Hlavní podstatou kvantitativního uvolňování je nákup finančních aktiv ze strany centrální banky od bank komerčních, případně jiných soukromých institucí. Tímto krokem se snaží rozšířit měnovou bázi (množství peněz v oběhu) a snížit úrokové sazby za účelem stimulace ekonomiky.
Kvóta
Závazné, limitované nákupní a prodejní objednávky, které ukládá designated sponsor nebo emitent opčního listu do elektronického systému Xetra®, aby zvýšil likviditu v cenném papíru.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex ebook
Potvrďte prosím... Zavřít