Sobota 15. srpen 2020 00:41
reklama
Admiral spread new
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Admiral spread new

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: D
Daily low (Denní minima)
Nejnižší cena, kterou daný měnový pár dosáhl během jednoho obchodního dne.
Daily range (denní rozpětí)
Rozdíl mezi  nejvyšší a nejnižší cenou v jednom obchodním dnu.
Daňový bonus
Daňový bonus je termín, kterým je označována situace, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daňová povinnost, Jinými slovy daňový bonus je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinností, kdy plátce daně nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem vyplacen určitý obnos - daňový bonus. 
Daňový štít
Snížení daňového zatížení společnosti prostřednictvím odpočitatelných položek (nákladové úroky).
Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí (dříve z daň z nemovitostí) je součástí daňového systému ČR a patří mezi tzv. majetkové daně. Tuto daň upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Přiznání k dani z nemovitých věcí je povinen podat každý, kdo vlastní nějakou nemovitost nebo pozemek. Výjimku tvoří pozemky a nemovitosti od daně osvobozené. Daň z nemovitostí se skládá ze dvou částí - daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Bylo-li daňové přiznání podané v minulosti, nutnost podání nového přiznání je pouze v případě změny.
Date of issue
Datum vydání obligace, akcie, nebo jiného cenného papíru.
Datum dodávky
Datum dodávky je datum, kdy se uskuteční doručení podkladového aktiva, které je předmětem finančního instrumentu, tzv. futures kontraktu. Pomocí futures kontraktů se mohou obchodovat různé typy podkladových aktiv, např. akcie, dluhopisy nebo měny, ale datum dodávky se týká výhradně futures, jejichž podkladovým aktivem jsou komodity - tedy komoditních futures. Futures kontrakty fungují zjednodušeně tak, že v současnosti dojde k dohodě na ceně a množství podkladového aktiva, jež je předmětem obchodu. Samotné vypořádání však proběhne v budoucnu. Datum dodávky je tedy datum právě onoho vypořádání, ke kterému dochází někdy v budoucnu.
Datum emise cenného papíru
Datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli
Datum expirace
Po tomto datu je cenný papír dále neuplatnitelný. Např. opce už není dále uplatnitelná, pokud nebyla uplatněna do data své expirace – stává se bezcennou a přestává existovat. Datem expirace je například pro většinu obligací sobota následující po třetím pátku v měsíci expirace.
Datum hodnoty
Datum, kdy bude obchodní transakce vypořádána na vašem účtu.
Datum splatnosti
Datum, kdy emitent obligace splatí investorovi nominální hodnotu obligace.
Datum vydání cenného papíru
Cenný papír je vydán dnem, kdy se stane majetkem prvého nabyvatele.
Datum vypořádání
Datum následující po obchodu s cenným papírem, ke kterému musí kupující dodat hotovost prodávajícímu a prodávající musí dodat cenný papír kupujícímu.
Datum zadání
Datum zadání transakce jako platby nebo přírůstku na vašem účtu.
DAX
Německý akciový inde obsahující 30 nejvýznamnějších německých společností.
DAX future

U kontraktů DAX-Future se rozlišují dva druhy obchodů: long position označuje povinnost zaplatit při splatnosti dohodnutou cenu a odebrat DAX portfolio; při short position je povinnost dodat - na oplátku dostane dodavatel kupní cenu. Normálně však podíly DAX nejsou reálně dodávány, nýbrž se uskuteční hotovostní vyrovnání.

Future kontrakty se obchodují na DAX na Eurex každý burzovní den. Hodnota kontraktu odpovídá 25-násobku aktuální stavu future v eurech. Termíny vypršení kontraktů jsou vždy třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci.

Cena future kontraktu se řídí podle nabídky a poptávky, přičemž účastníce trhu anticipují svá očekávání diskontovaného stavu indexu k termínu vypršení. DAX future se proto zaznamenává výše než DAX index. Rozdíl je obvykle tím větší, v čím vzdálenější budoucnosti se termín vypršení nachází. K termínu vypršení si odpovídají stavy DAX a DAX future.

Vkladatelé, kteří kupují DAX future, musejí vést separátní konto s peněžitými zárukami u své banky (margin konto). Každý bod rozdílu oproti kupní hodnotě DAX future je z tohoto konta odečten v hodnotě 25 eur, respektive je připočten. Nedostačují-li už peněžité záruky bance, musí vkladatel peníze "doplatit". Neučiní-li to, může banka kontrakt ihned prodat.

DAX index

DAX® byl zaveden 1. července 1988 FWB® Frankfurtskou burzou cenných papírů, Pracovní společností německých burz cenných papírů a "Burzovními novinami".

Sestavuje se z 30 německých akcií s největším obratem (bluechips). Tak reprezentuje okolo 75 procent veškerého základního kapitálu tuzemských akciových společností zaznamenaných na burze a asi 85 procent burzovních obratů uskutečněných v německých podílových papírech.

Hodnoty DAX jsou registrovány v úředním trhu nebo v regulovaném trhu a zaznamenávají se v Prime Standard. Kritéria pro posuzování akcií v indexu jsou: burzovní obrat a tržní kapitalizace na základě freefloatu, jakož i reprezentativnosti odvětví.

DAX vypočítává Německá burza jako kurzovní a performance index z Xetra® kurzů a každých 15 sekund jej aktualizuje. Výpočet se pravidelně podrobuje nezávislé zkoušce. O změně indexové sestavy rozhoduje Německá burza jednou ročně k řádnému přizpůsobovacímu termínu v září.

Nadto může být podnik odebrán z indexu i mimo řádné přezkušovací termíny, když v kritériu tržní kapitalizace a burzovního obratu už nepatří k 45 největším podnikům, případně může být do indexu přijat, když v kritériu tržní kapitalizace nebo burzovního obratu je jedním z 25 největších podniků. Výměna se provádí k následujícímu sdružovacímu termínu.

Základem výpočtu indexu je 30.12.1987 s hodnotou 1.000 bodů. Historická indexová data se počítají zpět do roku 1959.

DAX Performance-Index
Index DAX zahrnuje 30 hlavních emisí, které jsou obchodované na německé burze ve Frankfurtu. Složení indexu se opírá o kombinovaný ranking zaměřený na „free float value“ a objemy burzovních obchodů. Složení se prověřuje každé čtvrtletí. Váha technologických společností představuje téměř 30 %, naopak finanční sektor je zastoupen přibližně 20 %. Klasické energeticky orientované společnosti v indexu zcela chybí. Výsledná volatilita indexu DAX je ve srovnání s jinými poměrně vysoká.
Day order
Nákupní, nebo prodejní objednávka s dobou trvání jednoho dne. Pokud není uskutečněna, zaniká.
Daytrader
Je to intradenní obchodník, který obchoduje v průběhu dne a je schopen denně realizovat i několik obchodů.
Daytrading
Jinak také intradenní obchodování. Jedná se obchodování v rámci jednoho dne, kde se pozice nedrží přes noc.
DCF
Metoda oceňování formou diskontovaného toku peněžních prostředků.
Dealer
Osoba nebo instituce, která se účastní obchodování a která nakupuje nebo prodává na vlastní účet.
Dealing Desk
Dealing Desk broker, často také označovaný jako tvůrce trhu (Market Maker). Vytváří trh pro své klienty (obchodníky), stanovuje nákupní (Ask) a prodejní (Bid) cenu. Když obchodník chce prodávat, kupuje od něj. Pokud obchodník nakupuje, DD Broker mu prodává.
Debet
V účetnictví strana závazků (má dáti).
Decline
Jedná se o anglický výraz, který vyjadřuje pokles cen nebo kurzu.
Dedolarizace
Závislost na americkém dolaru.
Deep market
Likvidní trh, ve kterém lze provést libovolné množství transakcí bez viditelného vlivu na cenu.
Defensive stock
Akcie, která nereaguje na změnu ekonomických podmínek většími cenovými výkyvy. Jsou to akcie společností, které prodávají zboží a služby které není zasaženo ekonomickými podmínkami (jídlo, tabák, benzín, elektřina). Akcie během zhoršení ekonomické situace nereagují větším poklesem, na druhou stranu při zlepšení ekonomických podmínek nereagují prudším růstem, protože poptávka po výrobcích a službách defenzivních akcií zůstává víceméně stabilní i v době ekonomického růstu.
Defenzivní tituly
Defenzivní neboli anticyklické tituly jsou akcie, jejichž cena není tolik ovlivněna aktuální fází ekonomického cyklu - když hodnota akcií obecně klesá, vývoj defenzivních titulů není zdaleka tak dramatický jako vývoj ostatních akcií.
Deficit
Negativní bilance.
Deflace
Opačným jevem k inflaci je deflace – tedy pokles cenové hladiny.
Delayed opening
Pozdržený začátek obchodování. Jde o odložení začátku obchodování z důvodu řešení nějaké neodkladné situace. Například prudký pohyb ceny obchodovaného cenného papíru. Může jít o absolutní nerovnováhu mezi nákupními a prodejními příkazy, nebo o událost, která má extrémní vliv na pohyb ceny.
Delisted
Akcie společnosti, která byla odstraněna z obchodování na burze, protože byla převzata jinou společností, přestala splňovat podmínky předepsané burzou, nebo zkrachovala.
Delivery
Delivery znamená dodání.
Dell Michael
Michael Dell je zakladatelem a CEO technologické společnosti Dell Inc., sídlící v texaském Round Rocku. Dell je jednou z největších technologických korporací na světě. Michael Dell patří k nejbohatším lidem na světě. Jeho portfolio spravuje společnost MSD Capital, vlastněná a řízená Dellem a jeho rodinou.
Delta
Delta, ∆, a další tzv. „greeks“ (podle označení písmeny řecké abecedy) jsou indikátory, které slouží jako nástroje při analýze citlivosti ceny derivátu vzhledem ke změnám parametrů jeho podkladového aktiva. Využívají se například při analýze citlivosti ceny opcí. Delta konkrétně zachycuje citlivost ceny opce vzhledem k ceně podkladového aktiva. Znaménko delty určuje směr změny ceny. U běžných opcí platí, že nabývá hodnot od -1 do 1. Někdy se delta označuje také jako zajišťovací poměr (hedge ratio).
Delta (opční listy)
Delta faktor může u call hodnoty být nula až jedna, u put hodnoty mezi nula a mínus jedna. Opční listy, které jsou "daleko od peněz", jsou změnami ceny základní hodnoty dotčeny relativně málo, a mají proto hodnotu delta blízko nule. Naproti tomu opční list, který je "hluboko v penězích", sestává téměř úplně z vnitřní hodnoty. Vývoj hodnoty opčního listu a základní hodnoty probíhá téměř paralelně. Hodnota delta se blíží jedné, respektive mínus jedné.
Delta position
Poměr ceny opce oproti ceně ve výchozí smlouvě o termínovaném obchodě.
Dematerializované cenné papíry
Zaknihované cenné papíry
Demo účet
Obchodní účet, obvykle fungující stejně, jako Reálný účet, ale pouze s fiktivními penězi. Slouží k seznámení se s Obchodní platformou a k vyzkoušení, jak obchodování funguje.
Denní obchodování
Způsob obchodování, při kterém se obchodní pozice otevírají i zavírají během téhož dne. Jiný název je daytrading nebo také intradenní obchodování.
Denní obchodování (Daytrading)
Způsob obchodování, při kterém se obchodní pozice otevírají i zavírají během téhož dne.
Denní obchodování (intradenní obchodování)
Jako denní obchodování se označuje typ investování, v rámci něhož investor otevírá a uzavírá pozice během téhož obchodního dne.
Denní pokyn
Obchodní pokyn, který se makléř pokusí vykonat pouze v den, kdy byl vystaven.
Denní příkaz (DO)
Denní příkaz je jeden z typů příkazů, které investor zadává svému brokerovi, pokud má zájem nakoupit, či prodat nějaké aktivum - například akcie. Tento příkaz je platný pouze v daný obchodní den, jedná se tedy o jeden z časově limitovaných příkazů. Pokud není denní příkaz během obchodních hodin daného dne vypořádán, automaticky dojde k jeho zrušení a jeho platnost tak nepřesahuje do dalšího dne. Trvá-li investor stále na vypořádání takového příkazu i další den, musí zadat příkaz nový. V angličtině je tento příkaz označován jako “day order?, popřípadě “good for day order - GFD?.
Denní změna
Změna (odchylka v %) aktuální ceny cenného papíru (resp. hodnoty indexu) vůči otevíracímu kurzu cenného papíru (resp. hodnotě indexu) v daném burzovním dni.
Denominace
Udává, na kterou nominální hodnotu zní jednotlivé části dluhopisu nebo akcie společnosti.
Deposit – vklad
Deposit znamená vložení peněz na obchodní účet u brokera. Vklady se většinou provádí pomocí kreditních či platebních karet nebo internetových peněženek z prostého důvodu – rychlosti. Deposity pomocí karty nebo např. internetové peněženky Skrill trvají pouze pár sekund. Vkládat peníze na obchodní účet také většinou můžete i pomocí bankovního převodu, ale to trvá 3 – 5 dní.
Depo / Účet CP
Cenné papíry mohou být uloženy u úvěrové banky k uschování a spravování. Každý zákazník má zřízen vlastní depo / účet CP(podobné jako běžný účet na peněžní styk), kde jsou registrovány typy cenných papírů, jejich nominální hodnoty, počet kusů, identifikační čísla, atd. a také jméno a adresa majitele účtu.
Depozitář
Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem. Kontroluje také dodržování zákonných i statutem daných investičních limitů.
Depozitní certifikát
Krátkodobý bankovní dluhopis. Splatnost je obvykle jeden až několik měsíců. Je vydáván na majitele s datem splatnosti a s výší úrokové míry.
Depozitum
Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, úsporový účet, vkladový účet, vkladní knížku, apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.
Depreciace
Znehodnocení (oslabení) měny.
Depreciation
Depreciation - pokles hodnoty měny způsobený působením tržních sil / oslabení měny.
Derivát
Instrumenty, které jsou odovzeny od jiných nástrojů (podkladové aktivum).
Deriváty
Odvozené cenné papíry. Jejich hodnota se pohybuje v závislosti na pohybu ceny jejich podkladového aktiva. Nejznámější deriváty jsou warranty, opce, certifikáty, futures a CDF kontrakty, ETF a ETC investiční nástroje.
Descending bottoms (stále hlubší dna)
Jde o cenovou formaci, kdy každé dno cenového grafu je následováno hlubším dnem, než je to předchozí. Tato cenová formace se považuje za příznak klesajícího trendu.
Detrend
Snaha o odstranění periodických změn v číselných řadách za použití regrese, nebo jiných statistických metod. Snaha o vyloupnutí převažujícího trendu.
Deutsche Terminbörse (DTB)
Plně elektronická burza, která začala pracovat v roce 1990 v Německu. DTB nabízí elektronické obchodování s deriváty a ostatními finančními instrumenty.
Devaluation
Úprava ceny směrem dolů. Obvykle je prováděna před oficiálním vyhlášením.
Devalvace

Devalvace (z lat. de-valuare, znehodnocovat) znamená znehodnocení. V ekonomii znehodnocení měny: Oslabení domácí měny vůči zahraničním měnám v systému fixních (úředně stanovených) kurzů. Protože měnový kurz určité měny znamená její cenu v jednotkách domácí měny, znamená devalvace úřední zvýšení kurzu cizích měn. Devalvací se zlevňuje vyvážené zboží na zahraničních trzích a naopak zdražuje dovážené zboží. Proto se devalvace používala pro podporu exportu a zlepšení bilance zahraničního obchodu, v zemích závislých například na dovozu energií může však také vyvolat tzv. "dováženou inflaci". Opakem je revalvace. V systému plovoucích směnných kurzů (floating) nemluvíme o devalvaci, nýbrž o růstu kurzu zahraniční měny čili o depreciaci.

Developer
Společnost, která se zabývá financováním a výstavbou rezidenčních, nebo komerčních nemovitostí. Nakupuje pozemky, připravuje území pro realizaci projektu, a poté staví obchodní centra, supermarkety, nebo obytné komplexy. Zisk realizuje jejich prodejem, nebo pronájmem.
Deviza
Deviza - Zahraniční měna v bezhotovostní formě (např. kurs "deviza" - se použije při behotovostní platbě, tj. při bankovním převodu).
Devizová opce
Devizová opce dává majiteli právo, nikoliv ale povinnost, určitou částku za předem stanovený kurz a k předem sjednanému termínu koupit nebo prodat.
Devizové rezervy
Centrální banka země obhospodařuje sumu deviz vlastněnou daným státem označovanou jako devizové rezervy. Devizové rezervy jsou složeny z různých měn, největší zastoupení však u evropských zemí mívají měny s největším významem v daném geopolitickém prostoru, tj. euro a dolar. Prodej či naopak nákup části devizových rezerv má význam např. při snaze centrální banky ovlivnit devizový kurz domácí měny nebo při zajišťování devizové likvidity státních orgánů.
Devizový trh
Trh sloužící k nákupu a prodeji měn.
Devizový účet
Účet vedený v cizí měně. Úroková míra, která se k němu vztahuje, se mezi jednotlivými měnami liší a míra zhodnocení prostředků na něm uložených se také liší od korunových účtů. Volba měny účtu je záležitostí spekulace.
Devizy
Bezhotovostní forma pohledávky na cizí měnu. Mezi devizy patří například šek, směnka, cenný papír k umoření, splatný kupón akcie nebo dluhopis. Hlavní formou deviz jsou vklady tuzemských bank u zahraničních bank v cizí měně. Hotovostním protějškem devizy je valuta, představující hotové peníze v zahraniční měně.
Devizy - Termínované obchody
Devizy - termínované obchody, je termínovaná smlouva, podle níž je majitel oprávněn a povinen určitou částkou k určité době, k sjednanému kurzu koupit nebo prodat.
Dezinflace
Snižování míry cenové hladiny. Při dezinflaci cenová hladina stále roste. Tento pojem bychom neměli zaměňovat s deflací, což je celkové snižování cen.
DIAMONDS (DIA)
Indexová akcie Diamond Trust Series I, který vychází z indexu DJIA. Tato indexová akcie se obchoduje na AMEXu.
Digitální nomád
Kdo vlastně je digitální nomád? Člověk, který se dlouhodobě přesouvá z místa na místo a živí ho práce přes internet. Může přitom být jak freelancer, tak zaměstnanec či podnikatel. Nebo velmi často právě třeba forex trader.
Digitální nomádství

Kdo vlastně je digitální nomád? Člověk, který se dlouhodobě přesouvá z místa na místo a živí ho práce přes internet. Může přitom být jak freelancer, tak zaměstnanec či podnikatel. Nebo velmi často právě třeba forex trader.


Dílčí akcie
Na rozdíl od akcií s nominální hodnotou, které udávají pevnou částku na základním kapitálů, zaručují dílčí akcie procentuální podíl na základním kapitálu podniku. Na dokladu dílčí akcie nevykazují podílovou kvótu nýbrž pouze např. označení "Akcie společnosti". Tím se zabraňuje opravě akciových dokladů na základe kapitálových opatření. Podílová kvóta dílčí akcie se může vypočítat na základě základního kapitálu, vykázaného ve stanovách.
Direkt-certifikát
Indexový certifikát.
Disagio
Termín pro rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru s fixním úrokem a emisní cenou, která je nižší. Syn: Disážio Opak: Agio
Disážio
Záporný rozdíl mezi emisním kursem akcie a její jmenovitou hodnotou.
Discount certifikáty
Discount certifikáty nabízejí při koupi slevu, proto discount. Lze je tedy pořídit levněji, než jaká je aktuální hodnota podkladového aktiva. Díky tomuto rozdílu v ceně a hodnotě je možné realizovat zisk i na mírně klesajícím či stagnujícím trhu. Na druhou stranu mají discount certifikáty omezený maximální výnos, který stanovuje emitent. V případě nárůstu ceny podkladového aktiva přesahujícího tento limit tak investor získá pouze limitní cenu.
Discount Rate
Úroková sazba, za kterou americká centrální banka (FED) poskytuje hotovost komerčním bankám. Zástavu obvykle tvoří státní dluhopisy.
Discount share bond
Diskontový certifikát.
Diskont
Pokud je emisní cena, nebo momentální cena cenného papíru nižší, než nominální hodnota, je nižší o velikost diskontu.
Diskontní certifikáty

Vkladatel získává diskontní certifikát za cenu pod aktuálním kurzem základní hodnoty. Tato srážka se označuje jako diskont. Naopak možný zisk je směrem nahoru omezen takzvaným capem.

Je-li základní hodnota na konci splatnosti rovna maximální výplatní částce, nebo je-li vyšší, vyplácí emitent nejvyšší částku (cap). To je maximální zisk diskontního certifikátu.

Je-li kurz referenční hodnoty pod capem, vyplácí emitent buď aktuální cenu certifikátu hotově, nebo dodává vkladateli referenční hodnotu, třeba akcii, za aktuální kurz. Právo volby má emitent.

U diskontních certifikátů na indexy, měny nebo úroky je výplata v hotovosti povinná.

Maximální zisk, jehož vkladatelé mohou docílit s diskontním certifikátem, se vypočítává z rozdílu mezi nákupní cenou a stanovenou nejvyšší částkou referenční hodnoty. Naopak ztráty jsou tlumeny diskontem. Vkladatel utrpí ztrátu jen tehdy, když kurz základní hodnoty ke splatnosti poklesl tak hluboko, že je diskont spotřebován. Potud působí diskont jako tlumič rizika.

Diskontní certifikáty jsou ideální pro konzervativní vkladatele, kteří se chtějí chránit před burzovními výkyvy a střednědobě očekávají spíše kurzy tendující ke stabilitě. Protože nakupující diskontního certifikátu neprofituje z kurzovních zisků, které překračují nejvyšší obnos, hodí se tato forma vkladu spíše jako střednědobé angažmá. Dosáhne-li certifikát už před splatností maximálního dosažitelného zisku, měli by vkladatelé realizovat kurzovní zisky.

Za kulisami spojuje emitent u diskontního certifikátu nákup nákladní hodnoty s nákupem call opce na základní hodnotu. Opční prémie se předává jako diskont, prováděcí cena zhruba odpovídá capu.

Pomocí kalkulačky diskontního scénáře od Godmode Trader (na www.godmode-tools.de) můžete vypočítat a srovnat rendity více diskontních certifikátů podle tržního scénáře. Jak, to se dočtete v návodu k obsluze.

Další detaily k aktuálně obchodovaným typům vkladových produktů.

Diskontní makléř
Diskontními makléři jsou zpravidla přímé banky. Pro provedení objednávky cenných papírů vypočítávají svým zákazníkům zpravidla nižší poplatky, než "normální" banky. Neposkyktují ale žádné poradenské služby. Objednávky cenných papírů zadávají zákazníci u diskontního makléře prostřednictvím moderních komunikačních médií, jako je internet, fax a telefon.
Diskontní sazba
Úroková míra, za kterou si komerční banky půjčuji peněžní prostředky od centrální banky.
Diskontovaný certifikát (Discount Share Bond)
Diskantové certifikáty se vyznačuji tím, že emitent poskytne investorovi při nákupu slevu z kurzu podkladového aktiva, nicméně z tohoto důvodu může investor profitovat pouze do určité horní hranice.
Distressed securities
Distressed securities – hedge fondy, které se řídí touto strategií nakupují akcie společnosti v době, kdy je společnost podhodnocena a je kolem ní záplava negativních informací s cílem akcie prodat později, až cena stoupne. Druhou možností této strategie je prodej akcií nakrátko společností, u kterých správce hedge fondu očekává negativní vývoj.
Distribuce - výplata výnosů
Výnosy vyplácené držitelům podílových listů (podílníkům) na bázi příjmů a realizovaných kapitálových zisků fondu. Rozsah výplaty výnosů je určován společností obhospodařující fond.
Divergence
Situace, kdy cena vytvoří nový vrchol (High) či dno (Low), které však není doprovázeno novým vrcholem či dnem na indikátoru.
Divergence (nesoulad)
Divergence je nesoulad mezi cenou a indikátorem (oscilátorem). Rozeznáváme 2 druhy. Býčí a medvědí divergence. Při býčí divergenci můžeme očekávat brzké otočení ceny směrem nahoru a naopak při medvědí divergenci mezi cenou a indikátorem můžeme očekávat brzké otočení ceny směrem dolů.
Diversifikace
V kontextu finančního investování, diversifikace znamená rozložení investic do různých typů finančních instrumentů za účelem vytvoření portfolia s maximálním ziskem a minimálním rizikem.
Diverzifikace
Proces investování prostředků do více nástrojů s cílem snížit riziko.
Diverzifikace portfolia
Rozložení portfolia do různých investičních nástrojů, případně v rámci investic do akcií rozložení do různých titulů (z různých oblastí nebo oborů). Diverzifikací se snižuje investiční riziko.
Diverzifikace rizika
Slouží k omezení rizika a dosažení optimálního výnosu investicemi do různých druhů finančních instrumentů, jejichž výnosy jsou nezávislé.
Divestice
Situace, kdy se společnost zbavuje svého majetku - opak investice.
Dividenda
Dividendy jsou výnos vyplácené akciovou společností jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.
Dividendová rendita
Dividendová rendita měří zúročení vloženého kapitálu. Je důležitým ukazatelem pro srovnání podniků. Vypočítává se tak, že se dividendy uvedou do vztahu ke kupní ceně akcie.
Dividendový fond
Fond, který pravidelně vyplácí svým podílníkům dividendy. Obvykle se jedná o fond, který má v portfoliu převládající zastoupení dluhopisů, nebo peněžních vkladů.
Dividendový kupon
(Také kupon) Dividendový kupon opravňuje majitele k obdržení ročních dividend a je součástí akcií. Každá akcie je dodána se stránkou o 10-30 dividendových kuponů. V den plnění, majitel vystřihne kupon a vymění jej za dividendy.
Dividendový výnos (dividend yield)
Peněžitý podíl z čistého zisku společnosti vyplácený akcionářům podle stanoveného procenta nominální hodnoty akcie.
Dividend reinvestment plan
Politika firmy, která nabízí investorům získat dividendy v podobě akcií společnosti (reinvestice dividend).
Dividendy
Část zisku podniku, zisk na akcii, který se vyplácí vlastníku akcií. Dividendy jsou vyjádřeny buď v procentu nominální hodnoty nebo v udané částce za kus.
DJIA – index Dow Jones
Je jedním z nejsledovanějších burzovních akciových indexů. Je to index americké burzy v New Yorku (NYSE). Hodnota indexu přestavuje průměrnou změnu ceny akcií 30ti vybraných společností, které jsou lídry ve vybraných oblastech trhu. Uvedené firmy se vyznačují vysokou mírou kapitalizace, jsou aktivně obchodovány a obyčejně vyplácejí akcionářům dividendy.
Dlouhá pozice
LONG - obchodník, který koupil měnový pár je v dlouhé (long) pozici. Obchodník v dlouhé pozici očekává vzestup ceny daného měnového páru.
Dlouhá pozice (long position)
Spekulativní obchodní pozice na růst. Investor nakupuje investiční nástroj s předpokladem, že se jeho hodnota do budoucna zvýší.
Dlouhý obchodník
Obchodník v dlouhé pozici očekává vzestup ceny aktiva. Vstupuje tedy po pozice s očekáváním, že jím nakoupené aktivum v budoucnosti zvýší svoji hodnotu a následně jej se ziskem prodá. Opakem je obchodník v krátké pozici, který spekuluje na pokles ceny.
Dluhopis
Cenina (bond), která opravňuje držitele k výplatě úroku a nominální hodnoty této ceniny.
Dluhopis (obligace)
Cenný papír, reprezentující závazek emitenta splatit určitou částku a určitý úrok. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. S delší splatností nebo rizikovostí emitenta roste požadovaná riziková prémie nad bezrizikovou sazbu, a tím pádem i kupónová sazba. Vývoj ceny dluhopisů v období před splatností je nepřímo úměrný pohybu úrokových sazeb, tzn. pro majitele dluhopisů je výhodné snižování úrokových sazeb.
Dluhopisový fond
Obligační fond, který trvale investuje finanční prostředky do dluhopisů, vydávaných státem, akciovými společnostmi nebo městy a obcemi.
Dluhopisový index
Je stejně jako jiné indexy, definovanou relativní charakteristikou cen většího počtu jednotlivých položek, které chceme pro zjednodušení popsat společně.
Dluhopisový (obligační) fond
Fond, který investuje do dluhopisových cenných papírů. Může jít o státní dluhopisy, korporátní dluhopisy, případně dluhopisy vydávané městy a obcemi.
Dluhopis s diskontem
Prodává se za cenu nižší než nominální hodnota. Někdy též nazýván zero bond. Během životnosti těchto dluhopisů nejsou vypláceny žádné kupónové platby. Výnosu dosahují věřitelé tím, že cenný papír nakupují s diskontem, tedy pod nominální hodnotou, kterou musí dlužník splácet.
Dluhopis s nulovým kuponem
Dluhopisy s nulovým kuponem jsou zúročitelné papíry, protože úroky jsou spláceny teprve na konci doby splatnosti. Emitují se za cenu až do 25 procent pod nominální hodnotou a při splatnosti se vyplácejí za nominální hodnotu. Jejich zúročení se vypočítává z rozdílu mezi nákupním kurzem a nominální hodnotou. Vkladatelé používají dluhopisy s nulovým kuponem jako nástroj svého daňového plánování, protože placení úroků je daňově relevantní až na konci splatnosti. Dluhopisy s nulovým kuponem skrývají riziko, že při insolvenci emitenta vkladatel ztratí úrokový výnos a falšované pláště na půjčku s nulovým kuponem se odhalí až při definitivní splatnosti.
Dluhopis s prémií
Prodává se za cenu vyšší než je nominální hodnota.
Dluhopisy
Dluhopis je cenný papír, který stvrzuje dluh. Je s ním tedy spojeno právo na splacení určité dlužné částky emitentem dluhopisu (dlužníkem) a popřípadě i další práva. Patří mezi cenné papíry s fixním příjmem (tzv. fixed income securities), protože se většinou nemění vyplácená částky (úroky). Dluhopis obsahuje několik základních parametrů – dobu splatnosti (maturity), dlužnou částku (principal), úroková míra, četnost plateb kupónů. Dalšími vlastnostmi je měna, ve které je dluhopis denominován, emitent, rating aj. Podle těchto vlastností poté můžeme dluhopisy dělit do různých skupin. Obchoduje-li se s dluhopisem veřejně na trhu, poté se setkáváme s dalšími důležitými rysy. Jedná se o cenu dluhopisu, výnos dluhopisu, výnos do splatnosti (yield to maturity - YTM) a další.
Dluhopisy s opcí
Dluhopisy, které dávají emitentovi právo předčasného splacení k jednomu či několika datům před datem splatnosti (kupní opce).
Dluhové trhy
Trhy s úvěry, půjčkami a dluhovými cennými papíry. Tyto nástroje mají omezenou splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou splatností, tzv. perpetuit).
Dlužník
Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnuty úvěr včetně úroků a sjednaných sankci.
Dno
Úrokové dno je opakem cap / vrcholu. Po zaplacení prémie, kupující úrokového dna má záruku jistého předem určeného minimálního úroku. V případě, že úrok klesne pod smluvené úrokové dno, prodejce úrokového dna automaticky vyrovná rozdíl jeho majiteli.
Doba návratnosti
Doba, za kterou se splatí investovaná částka.
Doba platnosti příkazu
Doba platnosti příkazu je doba, po kterou je platný pokyn zadaný investorem brokerovi. Investoři přistupují na trh skrze své brokerské společnosti, kterým zadávají nákupní a prodejní pokyny - příkazy; ty potom brokeři dále zprostředkovávají na trhu a dochází k párování vyhovujících příkazů a vypořádávání obchodů. Každý příkaz má svoji platnost, tedy dobu, po kterou je na trhu aktivním a může být vypořádán. Existuje velké množství příkazů s různou dobou platnosti.
Doba splatnosti
Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru, vypršení platnosti opce, nebo splacení jmenovité hodnoty u obligací.
Doba trvání
Průměrné období investice do jednoho nebo vice druhů cenných papírů. Jelikož jsou úrokové platby za investovaný kapitál, doba trvání je většinou kratší než termín samotných titulů.
Doba vypršení platnosti
Datum vypršení platnosti opce (expirace) je jedním ze tří základních aspektů, nutných pro úspěšné sjednání opce se smluvní protistranou. Zjednodušeně lze říct, že je to den, na kterém se obě smluvní strany dohodli při uzavírání opčního kontraktu, a v tento den bude mít kupující poslední možnost využít své právo danou opci uplatnit. Opční kontrakty lze sjednávat na opčních burzách, kde jsou opce vysoce standardizované nebo na OTC trzích, kde vystupují zejména banky a sjednávají se zde nestandardizované opční kontrakty.
Dodatečná burza / Po obchodní burza
Obchody cenných papírů, které jsou plněny po skončení oficiálního burzovního času.
Dodatečný margin
Jestliže čistá hodnota margin účtu pro další transakce klesne pod udržovací margin, je požadováno na držiteli účtu, aby vyrovnal rozdíl v hotovosti.
Dodávka bez placení (DFP, delivery free of payment)
Vypořádací systém, který na prodávajícím vyžaduje pouze složení cenných papírů na zvláštním registru (např. v burzovním registru cenných papírů). Při vypořádání se pouze cenné papíry převedou z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet kupujícího.
Dodávka proti placení (DVP, delivery versus payment)
Vypořádací mechanismus cenných papírů (prodeje nebo půjčky cenných papírů proti hotovosti), kdy cenné papíry a hotovost se současně navzájem vymění prostřednictvím téhož clearingového mechanismu a nedochází k převodu jedné části, dokud se nepřevede druhá část. Tím se vylučuje riziko dodávky, které je rizikem ztráty, že partner neprovede svou stranu výměny.
Dokument Certificate of stock
Dokument vyjadřující právní vlastnictví specifického množství akcií ve společnosti.
Dolarový index
Je to index (USDX nebo DXY), který měří výkon amerického dolaru ke koši šesti předních světových měn.
Dollar Cost Averaging
Investování pevné částky do podílového fondu v pravidelných intervalech (měsíčních, čtvrtletních) místo jednorázově.
Donchian kanál
Donchianův kanál (Donchian channel) je technický indikátor vyvinutý Richardem Donchianem, americkým obchodníkem s komoditami a futures. Donchianův kanál je indikátor volatility, který měří cenové pásmo pomocí maximálních a minimálních hodnot za dané období.
Doporučení – Recommendation
Strong Buy – Určitě koupit
Aggressive Buy – Agresivně koupit
Buy – Koupit
Long Term Buy – Dlouhodobě kupovat
Speculative Buy – Spekulativně koupit
Attractive – Atraktivní titul
Accumulate – Akumulovat
Add – Přikupovat
Hold – Držet
Neutral – Neutrální titul
Maintain Position – Udržovat pozici
Reduce – Redukovat
Unattractive – Neatraktivní titul
Sell – Prodat
Aggressive Sell – Agresivně prodat
Strong Sell – Určitě prodat
Outperform – kurz akcie překoná svým vývojem vývoj celého trhu
Market Perform – kurz akcie se bude vyvíjet v souladu s vývojem celého trhu
Underperform – kurz akcie bude zaostávat za vývojem celého trhu
Doporučený minimální investiční horizont
Doporučená minimální doba investování pro daný typ fondu, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice.
Double bottom (top)
Double bottom (top) - dvojité dno (dvojité vrchol), který vytvoří cena na grafu.
Double reverse convertible bond
Emitent si může volit, jestli splatí nominální hodnotu, nebo dodá jednu ze dvou předem vybraných akcií.
Double top breakout
Průraz dvojitého vrcholu. Grafická formace technické analýzy, kdy cena akcie nejprve vytvoří dvojitý vrhol a poté ho prorazí pohybem vzhůru.
Double up (naředění obchodní pozice)
Obchodníci při poklesu cen akcií přikupují další pozice. Spekulují, že pokles ceny je jen dočasný a větší kapitálová expozice přinese vyšší zisk. Tato obchodní strategie je také známá pod názvem pyramidování. Jde o spekulativní strategii.
Dow Jones EURO STOXX 50
Jedná se o hlavní evropský burzovní index, který se počítá teprve od roku 1991. Zahrnuje 50 společností s největší tržní kapitalizací, přičemž každé čtvrtletí se prověřuje jak složení, tak i váha jednotlivých titulů. Rozhodujícím výběrovým kritériem je „free float value“ (tržní hodnota volně obchodovaného počtu akcií).
Dow Jones Global Titans 50 Index
Globální index zohledňující vývoj 50 největších multinacionálních koncernů světa. Ve výběru Titans 50 jsou velké globální koncerny s patřičnou burzovní hodnotou.
Dow Jones Industrial Average
Tento index se počítá již více než 100 let a považuje se za indikátor nálady na mezinárodních finančních trzích. Přitom jeho hodnota je dnes stále počítána podle mechanismu, který byl zaveden v roce 1896. Dow Jones je počítán jako cenově vyvážený index – všechny společnosti jsou v něm zastoupeny podle svých absolutních akciových kurzů. To způsobuje, že některé společnosti s vysokým akciovým kurzem mají v indexu významnou pozici, i když co se týče tržní kapitalizace, patří spíše k těm menším. Změny ve složení indexu jsou velice vzácné.
Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Nejdůležitější akciový index v USA, obsahuje mnoho nejvýznamnějších obchodovaných firem.
Dow Jones STOXX indexy
Stoxx Ltd. vypočítává okolo 300 indexů. K nim patří také Dow Jones STOXX 50, který zjišťuje největší evropské podniky podle freefloat tržní kapitalizace, a Dow Jones EURO STOXX 50, který zjišťuje největší podniky eurozóny. Základem výpočtu indexu je 31.12.1991 s hodnotou 1.000 bodů.

Vedle bluechip indexů nabízí STOXX regionální indexy, jakož i indexy pro jednotlivé segmenty růstu nebo odvětví. Pro přijetí podniku do indexu je spolu s kritériem specifickým pro index rozhodující tržní kapitalizace podle diverzifikovaného majetku podniku.

Indexy se vypočítávají jako kurzovní nebo performance indexy. Akcie, které jsou základem indexu, se navíc přepočítávají na aktuální ceny v eurech, respektive US dolarech.
Dow Jones STOXX 50
Dow Jones STOXX 50 index zavedla na začátku roku 1998 německá burza spolu s pařížskou burzou a švýcarskou burzou a společností Dow Jones. Vypočítává se jako kurzovní a performance index v eurech a dolarech a zveřejňuje ho vydavatelství Dow Jones. Časový základ je 31. prosinec 1991 s hodnotou 1 000 bodů. Kritéria výběru pro sestavení indexu jsou tržní kapitalizace a burzovní obrat evropských podniků.
Downgrade
Negativní změna ratingu daného státu.
Downside 1 ROK
Nejhorší možný výsledek portfolia za rok při zvolené spolehlivosti.
Downtick a uptick
Downtick je označení pro burzovní transakci, která proběhla za cenu nižší, než předchozí transakce. Jinými slovy tento pojem značí pokles ceny aktiva mezi dvěma transakcemi. Opakem downticku je tzv. “uptick?, který naopak značí nárůst ceny aktiva. Uptick tedy označuje burzovní transakci, která proběhla za cenu vyšší, než transakce předchozí. Tyto pojmy jsou nejčastěji používány při obchodování s akciemi, lze je ovšem slyšet i v souvislosti s dalšími cennými papíry a komoditními obchody.
Downtrend
Klesající trend (medvědí trend).
Down volume
Pokud je zavírací cena níž, než otvírací, považuje se obchodní objem za poklesový. Porovnáním velikosti poklesového a prorůstového objemu lze odhadovat možný další cenový vývoj.
Drawdown (DD)
Propad kapitálu. Bližší informace v článku ZDE.
Dražební burza
Dražební burza je klasická forma burzovního obchodu. Obchod je uskutečňován na platformě osobního kontaktu mezi burzovními makléři. Opak: Elektronická burza.
Druhá měna
Druhá měna (quote currency, counter currency) je vedlejší měnou v měnovém páru na Forexovém trhu, kde se obchoduje s různými měnami. Každá měna má zkratku skládající se ze 3 písmen. Měnové páry jsou sestaveny vždy ze dvou měn a jsou vyjádřeny obecně ve formátu XXX/YYY (například EUR/USD). Zápis může obsahovat lomítko, ale nemusí. První měna v páru je základní, popřípadě hlavní (base currency) a je vždy rovna 1. Je to měna, kterou chceme koupit. Druhá měna v páru je ta, která je vždy uvedena na druhém místě a je to měna, kterou použijeme k nákupu hlavní měny. Někdy se druhé měně také říká křížová, nebo vedlejší měna.
Druh kurzu

Druh kurzu slouží k označení kurzů cenných papírů a podává informaci o způsobu stanovení ceny v elektronickém obchodním systému Xetra® a v prezenčním obchodu.

Rozlišuje se šest druhů kurzů:

E - otevírací kurz

F - kontinuální kurz (Xetra)

V - variabilní kurz (parket)

A - aukce (Xetra)

Držet
Investiční doporučeni, držet cenný papír. Neprodávat ani nenakupovat.
Dual listing
Cenný papír je obchodován na více burzách zároveň, Například na burze v USA a Tokiu. Případně v Londýně a USA. Zvyšuje to likviditu cenného papíru a umožňuje arbitrážní obchody, protože se obvykle obchoduje v různých měnách.
Duální listing
Jestliže je emise akcií současně obchodovaná na více burzách, hovoříme o duálním listingu.
Due diligence / Povinná péče
Při vydávání mezinárodních cenných papírů a dluhopisů recenzují zástupci vedoucího manažera zisk a obchodní situaci stejně jako aktuální roční výkazy vydavatele. Tento proces je nazýván povinnou péčí.
Due dilligence
Podrobné prověření podnikatelského plánu poskytnutého klientem, případně podrobné prověření ekonomických výsledků při rozhodování o nákupu / prodeji akcií společnosti.
Dumping
Jedná se o průvodní jev nadvýroby. Dumpingem se zpravidla rozumí prodej vyváženého zboží za hranicemi levněji než ve státě výroby, popřípadě prodej pod cenou výroby. Vyrobí-li se v určitém státě více, než je možné v tomto státě spotřebovat, snaží se výrobce o prodej tohoto zboží i za cenu nižší než výrobní.
Duplikát
Finanční instrument, který slouží pro oceňování finančních aktiv.
Durace
Průměrná doba, za kterou investor získá příjmy z dluhopisu. Durace určuje citlivost dluhopisu na změnu úrokových sazeb.
Durace dluhopisu
Durace dluhopisu je doba určená váženým průměrem dob, za které dojde k jednotlivým budoucím tokům (tedy jakési těžiště těchto toků na časové ose). Vahou zde ale není nominální tok, ale jeho diskontovaná hodnota. V čitateli vzorce pro duraci je tedy součet součinu (doba do k-tého toku)*(diskontovaný k-tý tok), ve jmenovateli součet diskontovaných toků. Diskontuje se sazbou rovnou výnosu dluhopisu do splatnosti.
Durace portfolia
Je obdobou stejného pojmu, který se definuje pro dluhopis. Tento postup se u durace portfolia aproximuje váženou durací jednotlivých dluhopisů, i když bychom technicky vzato opět mohli duraci portfolia vypočítat z údajů o všech tocích portfolia „přesně“. Standardně se jako váhy berou tržní hodnoty pozice příslušného dluhopisu.
Důvěrné obchodování (insider trading)
Zneužití vnitřních informací společnosti k nákupům a prodejů cenných papírů k vlastnímu obohacení. Obchodovat na kapitálovém trhu se nesmí využívat veřejně nepřístupných informací. Takové obchodování je nezákonné a je přísně trestáno.
Dvojitá distribuce
Pokud je objem obchodů distribuován do dvou oblastí v rámci jedné obchodní seance, lze takový profil označit jako dvojitá distribuce. Obě oblasti jsou rozděleny LVN zónou.
Dvojitá investice
Dvojitá investice snižuje požadavky na zajištění obchodu s finančním nástrojem na polovinu. Pokud není pro CFD se sledováním indexu nabídnuta investice 20:1, znamená to, že pokud investor koupí například CFD se sledováním indexu 50 DAX® za 6300, pak požadavek na marži bude asi 15 750 €, což je 5%. V případě dvojité investice může investor koupit CFD se sledováním indexu 50 DAX® za 6300 při požadavku na marži asi 7 875 €, což představuje 2,5%.
Dynamické zajišťování (dynamic hedging)
Průběžné nakupování a prodej finančních instrumentů, aby bylo dosaženo syntetické nulové pozice. Používá se při zajištění portfolia vůči úvěrovému nebo tržnímu riziku prostřednictvím opci.
Dynamický (agresivní) investor
Dynamický (agresivní) investor hodlá v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu svého majetku, ale je si vědom, že vysokého zhodnocení není možné dosáhnout bez vysoké míry rizika.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
Bossa live trading
Potvrďte prosím... Zavřít