Sobota 15. srpen 2020 01:48
reklama
Bossa live trading
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Dukascopy

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: L
Large cap
Společnosti s velkou tržní kapitalizací v pásmu od 5 miliard do 25 miliard USD.
Larry Williams
Slavný komoditní obchodník, který opakovaně proměnil 10,000 USD do více jak 1 milionu za jediný rok.
Last sale
Časově poslední cena, za kterou se prodal daný cenný papír.
Last Trading Day (LTD)
Jedná se o poslední den, kdy máte možnost držený kontrakt dané komodity prodat někomu jinému a zbavit se tak svého závazku převzít fyzicky komoditu.
Late indexy
Aby se investorům nabídla také po uzavření Xetra obchodu indikátor pro vývoj německých benchmark indexů, vypočítává Německá burza od 3. listopadu 2003 každou minutu dodatečné late indexy mezi 17.30 a 20.00. Late indexy odpovídají ve své sestavě exaktně "originálním" indexům DAX® , MDAX® , SDAX® , TecDAX® a NEMAX® 50, zakládají se ovšem na burzovních cenách parketového obchodu na FWB Frankfurtské burze cenných papírů. Slouží pouze jako indikátor, nikoliv však jako underlying pro odvozené produkty jako certifikáty, opční listy, fondy a pod.
L-DAX
Aby se investorům nabídl i po uzavření Xetra obchodu indikátor pro vývoj německých benchmark indexů, vypočítává Německá burza od 3. listopadu 2003 každou minutu dodatečné late indexy mezi 17.30 a 20.00. L-DAX odpovídá ve své sestavě exaktně "originálnímu" indexu DAX, zakládá se ale na burzovních cenách parketového obchodu na FWB Frankfurtské burze cenných papírů. Late indexy (L-DAX, L-MDAX, L-SDAX, L-TecDAX a L-NEMAX 50) slouží pouze jako indikátor, avšak nikoli jako underlying pro odvozené produkty jako certifikáty, opční listy, fondy a podobně.
LEAPS
Zkratka pro dlouhodobé předem placené opce, s velmi dlouhou splatností.
Lednový efekt
Empiricky vysledovaná zákonitost, kdy lednové výnosnosti akcií bývají statisticky nadprůměrně často vyšší ve srovnání s jinými měsíci v roku.
LES
Druh grafu, který bere aktuální cenu uzavření pozice jako výchozí a všechny další body vykresluje ve vztahu k této výchozí linii.
Letter of intent
Dopis o záměru: právně nezávazný dokument vyjadřující záměr investora.
Level III quotes
Všechny informace jako v Level II. Navíc možnost zadávat kotace, vypořádávat objednávky a předávat další informace.
Level II quotes
Okamžité cenové kvóty nabídky a poptávky nabízené jednotlivými market makery (tvůrci trhu).
Leverage

Takzvaný pákový efekt umožňuje obchodovat s násobkem vloženého kapitálu, např. při páce 10 a vstupním kapitálu 10 000 Kč obchodník může ovládat kapitál 100 000Kč, cenové pohyby se na účtu klienta rovněž násobí deseti.

Leverage Buyout
Jedná se o odkup společnosti ze strany soukromých investorů pomocí vypůjčeného kapitálu. Jako krytí půjčky slouží aktiva kupované společnosti. K úhradě půjčky pak slouží finační toky generované kupovanou společností. Jako Reverse Leveraged Buyout se označuje odkup společnosti a její následné uvedení na akciové trhy prostřednictvím úpisu akcií.
Leverage (finanční páka)
Leverage (finanční páka) je pojem, který úzce souvisí s pojmem margin (marže). Pokud trader vstoupí do pozice o velikosti 1 lotu  musí u brokera složit část z nakoupené pozice, což definuje pojem páky.
Leverage trading
Leverage trading - obchodování na páku, kdy si hedge fond k vlastním prostředkům (margin) vypůjčí mnohem více znásobuje tak svoje zisky, na druhou stranu ale i ztráty.
Lhůta k upisování
Při emisi cenných papírů mohou vkladatelé podat upisovací nabídky v období od jednoho do dvou týdnů. Teprve po skončení upisovací lhůty se zveřejňuje emisní kurz a přidělovací obchodní zvyklosti emitenta.
Liability (Závazek)
Dlužná částka z pohledu dlužníka.
LIBOR
The London Inter-Bank Offered Rate. Banky LIBOR využívají pokud si chtějí vypůjčit od ostatních bank. LIBOR je globálně využívanou sazbou, od níž se odvozují úroky pro značné množství soukromých i veřejných transakcí v řádu stovek bilionů dolarů. Vytvářela ji denně Britská bankovní asociace na základě informací, které obdržela od bank. Ukázalo se, že velké banky v době finanční krize hlásily s tichým souhlasem vlád a centrálních bank nižší sazby, než za jaké si byly schopny půjčovat, aby je neohrozily existenční problémy. Nedostatečného dohledu nad sazbou LIBOR ale už dříve využívali někteří obchodníci a další zaměstnanci bank k manipulaci sazeb pro vlastní účely. Pod vlivem skandálu úřady rozhodly, že o agendu související s tvorbou sazby se bude starat burzovní společnost NYSE Euronext.
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Depozitní sazby pro splatnosti od jednoho dne do pěti let na londýnském mezibankovním trhu, za které banky nabízejí depozita denominovaná v eurodolarech nebo dalších euroměnách.
Libra šterlinků
Libra šterlinků je zákonné platidlo Velké Británie. Vznikla asi před 1 200 lety, a je proto nejstarší světovou, stále ještě platnou měnou. Její oficiální zkratkou je GBP a dělí se na 100 pencí. Původně patřila libra k jednotkám hmotnosti, až později vešla v platnost jako měnová jednotka. Právo tisknout libry mají kromě centrální Bank of England také další instituce jako například některé skotské a severoirské banky. I když je Velká Británie v Evropské unii, vymohla si spolu s Dánskem výjimku v Maastrichtské smlouvě a není smluvně vázána euro zavést.
Likvidátor
Je fyzická osoba zvolená valnou hromadou, která zabezpečuje likvidaci společnosti.
Likvidita
Schopnost rychle přeměnit investiční portfolio na hotovost, aniž by došlo k výrazné ztrátě jeho hodnoty.
Likvidita (likvidní)
Likvidita je schopnost nebo také rychlost, se kterou lze dané aktivum přeměnit na hotové peníze bez větších ztrát. Platí, že čím vyšší je likvidita, tím rychleji a s menšími náklady lze dané aktivum zpeněžit. Likvidita je také jeden ze tří vrcholů tzv. investorova trojúhelníku. Dalšími dvěma vrcholy jsou výnos a riziko. Investor by se měl snažit o maximalizaci výnosu a likvidity a zároveň minimalizaci rizika. Termín likvidita se používá v několika významech - v investorské, podnikové i makroekonomické praxi.
Likvidní trh
Trh umožňující rychlý a efektivní vstup nebo výstup za cenu blízkou naposledy obchodované ceně. Schopnost rychlé likvidace nebo naopak vytvoření pozice je podmíněna velkým množstvím obchodníků ochotných prodávat nebo nakupovat.
Likvidní trh (likvidita)
Trh, na kterém je vypořádáno veliké množství obchodů a umožňuje tak okamžitou realizaci tržních příkazů za minimální náklady.
Limit
Při obchodování s cennými papíry se uvádí maximální nákupní a minimální prodejní kurz. Tyto hodnoty představují limity (hranice), ve kterých se s cennými papíry obchoduje. U dluhopisů se limit udává v procentech nákupní ceny a u akcií v cenách za kus. Objednávkové limity jsou platné buď jeden den, nebo propadají na konci měsíce. Není-li při zadání objednávky udán žádný limit, je objednávka provedena neprodleně a cenný papír je na burze nakoupen co nejlevněji, respektive prodán co nejlépe. Při vyplácení dividend se stávající objednávkový limit bankou automaticky očišťuje od výplaty dividend. Při kapitálovém zvýšení nebo kapitálové korekci zaniká objednávka k okamžiku uplatnění práva odběru, resp. práva na podíl. Kvůli dodatečným nákladům na práci a na dozor vybírají kreditní instituty a poskytovatelé služeb v oblasti cenných papírů většinou poplatek za limit.
Limitní cena
Maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, za kterou je investor ochoten obchodovat.
Limitní objednávka
Limitní objednávkou určí obchodník cenu, za kterou je ochoten nakoupit nebo prodat. Tyto objednávky jsou párovány s příchozími objednávkami Market. Obchodník tak musí vyčkat, až se na jeho ceně najde dostatečný počet takových protiobjednávek. Objednávky jsou párovány na principu FIFO (First In First Out).
Limitní pokyn
Základní pokyn, který obsahuje cenový limit, za který je obchodník již ochotný koupit, pokud cena klesne, nebo prodat, pokud cena naopak vzroste. Rozlišujeme tak dva - Buy Limit a Sell Limit.
Limitní příkaz
Příkaz otevřít pozici za jinou než aktuální tržní cenu.
Limit-on-close order
Objednávka k nákupu, nebo k prodeji určitého množství cenných papírů na zavírací ceně.
Limit order
Příkaz k nákupu či prodeji konkrétního počtu akcií za konkrétní cenu. Například limit order "BUY 100 shares at $145" znamená, že účastník trhu je ochoten nakoupit maximálně 100 kusů akcie za cenu $145/kus nebo lepší (nižší). Limit order "SELL 300 shares at $149" znamená, že účastník trhu je ochoten prodat maximálně 300 kusů akcie za cenu $149/kus nebo lepší (vyšší).
Limit (order)
Stanovení maximální nákupní, nebo minimální prodejní ceny kupujícím či prodávajícím (zejména u burzovních příkazů).
Limit order book
Limit order book je základní datovou strukturou, nad kterou burza operuje. Je to seznam nákupních a prodejních příkazů (limit orders), které na burzu zaslali účastníci trhu. Limit order book může vypadat například takto:
Limitovaný pokyn
Obchodní pokyn, který určuje limitní cenu, za kterou má makléř pokyn vykonat. Obchod bude uskutečněn pouze tehdy, když makléř dosáhne limitní nebo lepší cenu.
Limit price
Cena v limitní objednávce.
Linear chart
Linear chart - standardní typ grafu. Ukazuje vývoj close ceny daného finančního instrumentu.
Linear regression (lineární regrese)
Lineární regrese, metoda nejmenších čtverců. Proložení přímky množinou dat tak, aby sklon a růst přímky nejpřesněji vystihoval prokládaná data.
Liquidation
Uzavření pozice. Při spekulaci na růst jde o prodej. Při spekulaci na pokles jde o nákup.
Liquidity ratios
Ukazatele vyjadřující finanční schopnost hradit dluhové závazky z využitelné hotovosti. Mezi nejznámnější ukazatele patří Current Ratio (běžná aktiva/běžné závazky), Quick ratio (běžná aktiva bez hodnoty zásob/běžná závazky).
Listed company
Společnost, která je obchodována na příslušné burze.
Listinné cenné papíry
Cenné papíry v materializované (listinné) podobě.
LME
Zkratka pro London Metal Exchange.
Lock-limit
Systém obchodování, kdy se cena může pohnout v určitém směru pouze o stanovenou cenu. Pokud je této úrovně dosaženo, obchodování se přerušuje a pokračuje se až další den. Používá se hlavně při obchodování na futures trzích a má zabránit dramatickému nárůstu/poklesu cen.
Lock up period
Doba, kterou musí strategický investor vyčkat s prodejem upsaných akcií, po uvedení emise na veřejně obchodované trhy.
Lombardní sazba
Úrok, za který banka půjčuje peníze oproti zástavě tvořené likvidními cennými papíry.
Lombardní úvěr
Je poskytnutí úvěru bankou, protihodnotou je zastavení práv na majetek, zejména na cenné papíry.
Lombard sazba
Úroková sazba na půjčku, kterou Bundesbank (centrální banka) poskytuje bankám za zástavu cenných papírů, s cílem překlenout dočasný nedostatek likvidity.
London Interbank Offered Rate (LIBOR)
Jméno úrokové sazby určené na londýnských finančních trzích: sazba, za kterou jsou místní banky připraveny půjčit peníze sobě navzájem. LIBOR je užíván jako referenční sazba pro obligace s proměnlivým úročením, swaps, atd..
London International Financial Futures Exchange (LIFFE)
Evropská nejstarší a nejdůležitější burza finančních termínovaných obchodů, založená v roce 1982.
Long
Spekulace na nárůst cen.
LONG / BUY
LONG / BUY – neboli NÁKUP. Tyto termíny se používají v okamžiku, kdy chcete měnový pár nakoupit a spekulovat na růst ceny základní měny (spekulace na posílení základní měny).
Long call
Long call umožňuje kupujícímu kupní opce zakoupit podkladová aktiva za pevnou cenu k předem určenému datu. Opak: short call
Long hedge
Pojištění rizika ztráty, vyplývající z nepříznivé volatility, nákupem termínovaných obchodů nebo opčních smluv na příslušných trzích. Opak: short hedge
Long position
Dlouhá pozice (long pozice) - spekulace na růst cen.
Long pozice
Nákup instrumentu (dlouhá pozice) v očekávání zvýšení jeho ceny. Obchodník vydělá v případě, kdy koupí za nižší a zpět prodá za vyšší cenu.
Long put
Long put umožňuje kupujícímu kupní opce prodat podkladová aktiva za pevnou cenu k předem určenému datu. Opak: short put
Long/short equity
Long/short equity - portfolio manager nakupuje akcie jak do dlouhých, tak i krátkých pozic a mění jejich poměr podle jeho aktuálního očekávání na trhu.
Long/short strategie

Long/short strategie je investiční přístup, který se snaží o minimalizaci rizika ztráty s maximálním využitím potenciálu zisků. Namísto toho, aby se využili pouze ty akcie, které mají potenciál k růstu, strategie sází na akcie které pravděpodobně porostou a i na té které poklesnou. Tato strategie umožňuje snížit volatilitu investice a její riziko ve srovnání s trhem, využít růstu trhu a zároveň tolik neprodělávat na jeho poklesech.

Long Term
Období delší než 1 rok. Toto doporučení reflektuje dlouhodobý fundamentální názor analytika.
Long Term High Quality
Dlouhodobé instrumenty vysoké kvality.
Long Term Medium Quality
Dlouhodobé instrumenty střední kvality.
Loonie
Hovorový výraz pro měnový pár USD/CAD.
Lot
Spotový trh je obchodován obvykle v kontraktech nebo-li lotech. Standardní velikost lotu(jedné nákupní či prodejní jednotky)  je 100 000 jednotek dané měny (například $100 000). To znamená, že pokud jsme v pozici na EUR/USD a pozice se hne naším směrem o 1 pip, tak jsme vydělali $10. Při 100 pipovém pohybu je to už $1000. V posledních několika letech byly na trhu představeny tzv. mini loty, jejichž velikost kontraktu je 10 000. To znamená, že pokud jsme v pozici na minilotu EUR/USD a pozice se hne naším směrem o 1 pip, tak jsme vydělali $1.
Low
Nejnižší cena daného časového úseku (svíčky). Například Daily Low je nejnižší cena během jednoho obchodního dne.
Lower Highs
Pokud cena utváří stále nová nižší maxima (Lower Highs), můžeme říci, že je v klesajícím trendu.
Low (minimum)
Jedná se o nejnižší cenu, kterou daný měnový pár dosáhl v určitém časovém intervalu. Opakem je high, neboli nejvyšší cena.
LTRO
Long-Term Refinancing Operation = Dlouhodobá refinancovací operace - technický nástroj na dodání likvidity umožňuje komerčním bankám půjčovat si na měsíce až roky.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading letni strategie
Potvrďte prosím... Zavřít