Sobota 15. srpen 2020 00:03
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Purple Trading letni strategie

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: U
UCITS
Fondy pro veřejnost s přesným omezením investic a pravidel rozloženi rizika. Fondy investují do cenných papírů registrovaných na kapitálových trzích v souladu se směrnici z roku 1985 o koordinaci právních a správních předpisů tykající se UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities).
Účastnické fondy
Účastnické fondy nabízejí penzijní společnosti účastníkům doplňkového penzijního spoření. Vstoupit do doplňkového penzijního spoření mohou občané od roku 2013. Každá penzijní společnost nabízí několik účastnických fondů, které se liší strategií investování peněz klientů. Dle toho se liší nejen poplatek za správu, ale také výše možného zhodnocení. Doplňkové penzijní spoření - vstup do účastnických fondů - přináší klientům nejen možnost zvolit si strategii investování, ale také čerpání státního příspěvku. Výše příspěvku závisí na měsíčním vkladu klienta. Takto naspořené prostředky mohou účastníci využít také na tzv. předdůchod.
Účastník trhu
Firma, která na burze smí obchodovat. Například akciový makléř nebo investiční společnost.
Účelový odkup akcií
Převzetí společnosti externími nebo vnitřními investory. V tomto typu získání společnosti užívá kupující jen malé vlastní zdroje. Hlavní část kapitálu potřebného pro koupi je opatřena přes bankovní úvěry a nebo emisi dluhopisů (díky někdy dost vysokém riziku, které tyto dluhopisy nesou, mají také vysoké ziskové rozpětí a jsou také nazývány junk / podřadné dluhopisy). Viz. Management buying, Buyout.
Účetní hodnota na akcii
Účetní hodnota akcie = (Vlastní kapitál - Prioritní akcie) / Počet vydaných kmenových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z ní potom můžeme vycházet při stanovení tržní hodnoty akcie.
Účinek složitého úroku
Opět uložená výplata investičního fondu zvyšuje částku investovaného kapitálu a tím také výnos z investic. Ve srovnání s pravidelným vybíráním zisků přináší jejich opětovné investování vyšší návratnost z investovaného kapitálu.
Udržovací marže
Udržovací marže udává minimální částku, která musí být na účtu zákazníka, vzhledem k otevřené pozici termínovaného obchodu.
Ukazatel PEG
Všeobecně je známo, že investory přitahují tituly se silným růstovým potencionálem. Tato velká pozornost pak má tendenci mnohonásobně zvýšit cenu akcie nad tržní „běžné“ ohodnocení. Znamená to potom, že je tento titul nadhodnocen? Určitě nikoli ve všech případech.

A právě v takových případech nám může pomoci PEG ukazatel. PEG je počítán jako poměr ukazatele P/E a očekávaného růstu zisku. Tedy jestliže P/E společnosti dosahuje hodnoty 20 a očekávaní analytiků hovoří o předpokládaném růstu 15% (v ročním vyjádření) pak obdržíme hodnotu PEG ukazatele 1,33. Hodnoty nad 1 pak vyjadřují, že titul je obchodován nad svým růstovým potenciálem a naopak. Investoři se pak obvykle zaměřují na tituly s ukazatelem PEG na úrovni 1 a níže, ačkoli existují výjimky potvrzující pravidlo.
Ukazatel Price/book value
Ukazatel Book value vyjadřuje hodnotu aktiv společnosti po odečtení veškerých pasiv (čistá aktiva). Vyjadřuje to tedy hodnotu „toho, co by zbylo“ v případě, že by došlo k prodeji společnosti a uhrazení jejích závazků. Ukazatel Price/book value (zkráceně price/book) pak vyjadřuje to, co jsou investoři ochotni zaplatit za hodnotu těchto čistých aktiv. Čím vyšší je tato hodnota, tím větší důvěru v daný titul hodnota ukazatele vyjadřuje.
Ukazatel Price/Cash Flow
Podobně jako ukazatel PSR (Price/Sales Ratio) i Price/Cash Flow je používán v důsledku určité nedůvěry investorů ve vykázané hodnoty čistého zisku (P/E). Mnoho akciových analytiků se domnívá, že poměr Price/Cash Flow daleko pravdivěji popisuje skutečnou ziskovou situaci ve společnosti, než ukazatele založené na hodnotách čistého zisku. Problémem však zůstává, že existuje několik způsobů jak vyjádřit hodnotu cash flow a jsou možnosti jak tento ukazatel „vhodně upravovat“.
Ukazatel Price/Sales Ratio
Tento ukazatel se stal velmi populárním mezi investory z několika důvodů. Za prvé ve většině případů akcie s nízkým ukazatelem PSR překonávají růstem tituly s nízkým ukazatelem P/E. Za druhé mnoho investorů nemá stoprocentní důvěru v odhadované zisky (E v ukazateli P/E), které se často stávají předmětem účetních machinací (ne vždy nezákonných) například v souvislosti s odpisy nehmotných aktiv apod., u tržeb je naproti tomu více složité ovlivňovat jejích výši, pokud má být dodržena litera zákona. A naposled internetová horečka, která v devadesátých letech ovlivňovala dění na akciových trzích, donutila investory pracovat s mnoho ukazateli založenými na očekávání s výjimkou očekávaných zisků.
Ukazatel PSR
Podobně jako ukazatel PSR (Price/Sales Ratio) i Price/Cash Flow je používán v důsledku určité nedůvěry investorů ve vykázané hodnoty čistého zisku (P/E).
Umístění investic
Prodej cenných papírů veřejnosti. Čím více investorů koupí vydání, tím je lepší umístění. Předpokládá se, že velké množství kupujících může limitovat riziko náhlého poklesu ceny zapříčiněné nečekaným hromadným prodejem na burze.
Umoření
Splácení dluhu věřiteli je také označováno jako umoření. Dluhopisy (pevně zúročitelné cenné papíry jako dlužní úpisy nebo hypotéční dluhopisy) jsou spláceny dle emisních podmínek. Tyto podmínky jsou vytištěny na cenném papíru.
Underlying asset
viz Podkladové aktivum.
Underperformer
Hodnocení akciových odborníků týkající se budoucího vývoje ceny akcií. Dle názoru analytiků se bude tržní underperformer vyvíjet níže a pomaleji než celkový trend na trhu. Je těžké stanovit vývoj cen pro celý akciový trh, proto analytici používají index akcií jako referenci.
Underweight
Akcie by měla mít v portfoliu nižší váhu než v indexu.
Univerzální banka
Pod univerzální bankou se rozumí banka oprávněná k provedení všech typů bankovních obchodů a toto právo také využívá. V Německu převládá systém univerzálních bank.
Univyc
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (do roku 2009 působící pod názvem UNIVYC, a.s.) je společnost působící v oboru vypořádání obchodů s cennými papíry (též označováno jako clearing) na českém kapitálovém trhu. Další činností firmy jsou například správa a řízení vkladů účastníků v Garančním fondu burzy, půjčování cenných papírů, úschova a správa cenných papírů, registrace cenných papírů pro účely vypořádání, vypořádání primárních emisí cenných papírů, zprostředkování služeb Střediska cenných papírů, vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry, vedení registru podílů na sběrném dluhopisu a vypořádání obchodů s podíly na sběrném dluhopisu.
Unlisted cenné papíry
Cenné papíry, které nejsou oficiálně obchodovatelné na burze nebo regulovaném trhu. Obchodují se na mimoburzovním trhu.
Unrealized profit
Nerealizovaný zisk. Obchodní pozice se nachází v zisku, ale zatím nedošlo k jeho realizaci prostřednictvím obchodní transakce. Například, když zakoupená akcie vzroste na hodnotě, ale zatím je stále držena.
Úpadce
Dlužník, na jehož majetek byl usnesením soudu prohlášen konkurs.
Úpadek
Situace, kdy dlužník není schopen splnit své závazky vůči svým věřitelům.
Upgrade
Pozitivní změna ratingu (od ratingové agentury) dané země nebo státu.
Úpis cenných papírů
Prodej nově emitovaných cenných papírů stávajícím akcionářům, předem určeným osobám nebo široké veřejnosti za účelem navýšeni základního jmění.
Upisovací kurz
Kurz (cena), za který může majitel upisovacího práva zakoupit akcie či jiné objekty.
Upisovací období
Období, během kterého mohou investoři podávat objednávky k úpisu.
Upisování cenných papírů
Proces, jakým investiční bankéři uvádějí nové cenné papíry na primární trh s cennými papíry.
Uplatněná cena
Cena nástroje určená v opční smlouvě. Určená cena (společně s dalšími faktory jako je doba trvání opce či volatilita trhu) ovlivní cenu opční smlouvy.
Uplatnění opce
Opce je uplatněna, pokud se držitel rozhodne využít svého práva na koupi nebo prodej základního aktiva za cenu stanovenou v opční smlouvě.
Upsání
Pro obchody cenných papírů: pod výrazem upsání se rozumí závazek k převzetí určitého množství nově vydaných (emitovaných) cenných papírů (akcií, dluhopisů). To je provedeno písemným prohlášením na upisovacím listu. Banka (emisní dům) je pověřena přijímat úpisy na nové cenné papíry. Podmínky subskripce, jakož i úpisní lhůta (konec úpisu) jsou vydány v nabídce možné subskripce.
Up tick
Vzrůst ceny cenného papíru. Transakce na akciovém trhu ve vyšší ceně, než byla předchozí cena stejného cenného papíru.
Uptick
Nova cenová kotace v ceně, která je vyšší než cena stanovená v předešle kotaci.
Uptick Rule (Uptick pravidlo)
Regulační pravidlo v USA, které dovoluje vstupovat do pozic na short pouze pokud poslední pohyb ceny akcie vzrostl minimálně o minimální cenový pohyb (tick). Vzniklo jako reakce na krizi v roce 1929. Toto pravidlo zabraňuje vstupovat do spekulací na pokles, pokud trh stále klesá.
Uptrend
Rostoucí trend (býčí).
Up volume
Růstový objem. Když je zavírací cena výš, než otvírací, je považován obchodní objem za růstový.
Úrok kapitálového trhu
Úrok z dlouhodobého kapitálu.
Úroková konvence

Určuje způsob výpočtu úrokového výnosu vzhledem k počtu dní v měsíci. Nejčastěji se používá Německý, Francouzský a Anglický způsob. Německý způsob počítání dnů v měsíci uvažuje každý měsíc s délkou 30 dní. U francouzského způsobu úročení je uvažován přesný počet dní v měsíci (tedy 28, 29, 30 nebo 31), ale rok je uvažován s délkou pouze 360 dnů. Anglický způsob úročení uvažuje s přesným počtem dní v měsíci (tedy 28, 29, 30 nebo 31), ale rok uvažuje s délkou 365 dní.

Úroková míra
Úroková míra se odvíjí od několika faktorů. Prvním z nich je čistá úroková míra, která je odvozená z tržní preference současné spotřeby před pozdější. Druhá složka postihuje riziko nesplácení tzv. riziková prémie. Čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím vyšší rizikovou prémii bude věřitel od dlužníka vyžadovat jako kompenzaci. Úroková míra roste vlivem inflace. Pokud věřitel předpokládá, že kupní síla peněz klesne nějakou měrou v uvažovaném období, bude žádat od dlužníka vyšší sumu, aby tuto ztrátu nahradil.
Úroková opce
Úroková opce, která dává právo, ale ne povinnost koupit nebo prodat podkladové cenné papíry s fixním úrokem za předchozí cenu.
Úroková sazba (míra)
Sazba, kterou vyplácí centrální banka na depozita.
Úrokové krytí
Provozní zisk / Úrokové náklady.
Úrokové riziko
Riziko změny úrokových měr. Tímto rizikem jsou nejvíce ohroženy cenné papíry, zejména akcie a dluhopisy.
Úrokové sazby
Úroková sazba v obecné řeči znamená měřítko ceny peněz. Úroková sazba tedy znamená procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Úroková sazba určuje kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku či úvěr zaplatit.
Úrokový diferenciál
Rozdíl mezi úrokovou mírou v tuzemsku a zahraniční. Pokud je tato míra vyšší v tuzemsku, jedná se o kladný diferenciál. V opačném případě mluvíme o záporném úrokovém diferenciálu.
Úřad CFTC
Ve spojených státech by měl být makléř registrovaný jako Futures Commission Merchant (FCM) u Commodity Futurem Trading Commission (CFTC) a měl by být členem NFA. Oba dva úřady - CFTC i NFA jsou na trhu proto, aby ochránili veřejnost proti podvodům, zmanipulování a nezákonným obchodním praktikám.
Úřední trh
Úřední trh je "organizovaný trh" ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o obchodu s cennými papíry; to znamená, že předpoklady registrace a vyplývající povinnosti účastníků, stejně jako organizace obchodu samotného jsou upraveny zákonem. Emitující podnik musí před zahájením obchodu projít veřejně-právním registračním řízením: Musí společně s alespoň jedním kreditním institutem, poskytovatelem finančních služeb nebo podnikem, který je činný podle § 53 odst. 1, věty 1 nebo podle § 53b odst. 1, věty 1 zákona o úvěrnictví, podat žádost u registračního místa FWB Frankfurtské burzy cenných papírů. Patří-li emitent sám k některé z těchto skupin, může o registrační řízení požádat samostatně. V jednotlivostech jsou předpoklady registrace upraveny v burzovním zákoně, v nařízení o burzovní registraci a v zákoně o prodejním prospektu. Úřední trh je nejsilnější segment obchodu s cennými papíry co do obratu na německých pokladních burzách.
Úřední záznam
(úřední obchod) Záznam kurzu cenných papírů. Kurz vzniká přes úředního makléře (kurzovní makléř) na burze, je uveřejněný na oficiálním kurzovním lístku burzy, jakož i v hospodářské části denního tisku a v jiných mediích. Pokud jsou cenné papíry povoleny k úřednímu obchodu, musí splnit určité podmínky. K tomu patří uveřejnění prospektu a roční bilance.
USA
USA - Spojené státy americké. Jsou hospodářsky nejsilnějším státem na světě. V roce 2014 tvořila jejich ekonomika 22,4 % nominálního světového HDP.
USA - americká burza
Obchodní hodiny – Pondělí až pátek, 15:30 -22:00 SEČ.
Obchodní systém – obchodování na NYSE (New York Stock Exchange) je kombinací elektronického systému společně se systémem tzv. „specialistů“. V současné době však získává hlavní slovo elektronická exekuce příkazů a specialisté ustupují do pozadí. NASDAQ je plně elektronickou obchodní platformou. Vypořádání – Perioda vypořádání je T+3 (tj. třetí obchodní den po uzavření obchodu).
Indexy – Mezi hlavní indexy patří zejména Dow Jones Industrial Average, S&P 500, NYSE Composite Index, AMEX Composite Index, Nasdaq Composite Index a Russell 2000 Index.
Úschovna (depot)

Cenné papíry jsou fyzicky uloženy v úschovně (depotu) u nějaké banky. To chrání majitele cenných papírů před ztrátou a usnadňuje spravování papírů, protože banka realizuje výplaty dividend apod. bez zlvláštního pověření. Banka má povinnost vést pro kontrolu dvě úschovné knihy: osobní, tříděnou podle majitelů depotů, a věcnou, která je řazena podle druhu cenných papírů. Na konci roku nebo na přání banka informuje vlastníka depotu o jeho stavu depotu. Depotní banka většinou pověřuje sběrnou banku cenných papírů uschováním cenných papírů.

Podle druhu uschování se rozlišuje mezi otevřenými a uzavřenými depoty, jakož i mezi sběrnými a svazkovými depoty.

U otevřeného depotu se cenné papíry nebo cenné předměty volně předávají bance; banka zná obsah depotu. U uzavřeného depotu, např. u bezpečnostní schránky, ví o obsahu jen majitel depotu.

Ve sběrném depotu, respektive ve sběrné úschovně se deponují cenné papíry stejného druhu a typu od různých vkladatelů. Vlastnictví určitého cenného papírů zaniká. Vkladatel se stává spoluvlastníkem celkového depotu podle svého podílu a má právo na vydání stejně hodnotných cenných papírů. Ve svazkovém depotu se uchovávají cenné papíry podle vlastníků odděleně. Jméno vlastníka je zaznamenáno na papírovém pásku (nebo něčem podobném), který obepíná cenné papíry. Vkladatel zůstává vlastníkem svých cenných papírů a dostává je v originále zpět.

Ustanovení k úschově jsou upravena v zákonu o depotu.

Uspokojit nebo zrušit
Druh příkazu k provedení burzovní operace. Pokyn se má uspokojit ihned v maximálně možném rozsahu. Pokud není možné pokyn jako celek či její část okamžitě uspokojit, ruší se.
US Prime Rate
Úroková sazba, za kterou banky v USA půjčují své prvotřídní podnikové klientele.
Úvěr obchodníka s cennými papíry
Poskytnutí finančních prostředků obchodníkovi s cennými papíry pro účel nákupu cenného papíru, kryté nakoupenými cennými papíry.
Úvěr v cenných papírech
Úvěr v cenných papírech obdrží vkladatelé od své banky většinou za velice výhodných podmínek. Výše úvěru se zpravidla řídí podle hodnoty jejich depotu cenných papírů, který se dává jako zástava za úvěr a pojišťuje ho. Pro různé cenné papíry přitom platí různé zásady poskytování úvěru. Standardní hodnoty a fondy se mohou např. zastavovat za vyšší částku než spekulativní akcie a půjčky. Klesá-li hodnota depotu cenných papírů, zmenšuje se analogicky maximální zástavní hodnota, a tím úvěrová linie zákazníka. V tomto případě má banka právo vypovědět jednotlivé pozice zákaznického depotu a ponechat si je jako záruku.
Uzavírací kurz
Kurz cenného papíru, který je stanoven na konci obchodního dne dané burzy cenných papírů.
Uzavřená akciová společnost
Společnost, do které může investovat jen malý okruh lidí, jako např. přátelé a rodina
Uzavřené investiční fondy
Uzavřené investiční fondy vydávají určitý počet podílů. Když je dosaženo stanovené vkladové sumy, je fond uzavřen. Investiční společnost nemá povinnost brát podíly zpět. Odmítne-li investiční společnost zpětné vzetí podílů, mohou investoři své podíly prodat přes burzu. Uzavřené fondy jsou rozšířeny především v anglosaských zemích. Synonymum: Investment trust.
Uzavření pozice
Uzavření pozice znamená ukončení investičního obchodu, je opačnou akcí k otevření pozice. Pojem pozice představuje investici do finančního instrumentu za účelem zisku či snížení rizika. Otevřením pozice se ve většině případů rozumí nákup finančního aktiva, uzavřením pozice následně prodej tohoto aktiva. Uzavření pozice nemusí být vždy závislé na vůli investora. V případě tzv. margin call může dojít k nucenému uzavření pozice. Po uzavření pozice následuje vypořádání všech vzniklých závazků a investor si může spočítat výnos, který mu pozice přinesla.
Uzavřený podílový fond (UPF)
Finanční společnost vytvoří uzavřený podílový fond, který investuje na kapitálovém trhu. Tento uzavřený fond spravuje majetek omezeného množství podílníků. Fond nemá povinnost zpětného odkupu. Uzavřený podílový fond vydává své akcie, které se obchodují na akciovém trhu.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXCM
TRIM BROKER
BOSSA
reklama
Admiral spread new
Potvrďte prosím... Zavřít