Úterý 05. březen 2024 14:12
reklama
Instaforex Dakar
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: A
Abenomika
Abenomika je nový pojem, který vznikl spojením slova ekonomika a příjmením japonského premiéra Šinzó Abeho. Používání slova Abenomika se již vžilo po celém světě a označuje ekonomická opatření, která tento - ve své zemi velmi populární - premiér představil koncem roku 2012. Jeho vize se opírá o tři základní pilíře: o expanzivní měnovou politiku ze strany japonské centrální banky (Bank of Japan), expanzivní fiskální politiku zaměřenou hlavně na obnovu a podporu regionů zasažených tsunami a o strategii hospodářského růstu zaměřenou na podporu soukromých investic.
Absolute-return strategie
Investiční strategie snažící se o určité zhodnocení v daném časovém horizontu bez ohledu na vývoj trhu.
Accumulate
Pojem accumulate pochází z angličtiny a ve finanční sféře označuje doporučení nakupovat akcie. Akcie se akumulují tehdy, pokud jejich cena klesne. Jakmile se zase zvedne na standardní cenovou hladinu nebo je dokonce vyšší, doporučuje se akcie držet.
Čím více akcií ve fázi akumulace nakoupíte, tím vyšší zisk budete mít, až začne jejich hodnota opět růst. Akumulace akcií pomáhá z trhu odstranit přebytečné akcie, které investoři prodali, aby srazili jejich cenu. Po odstranění těchto volných akcií začne cena akcií opět růst. Opakem akumulace akcií je jejich distribuce.
Accumulation / Distribution (Akumulace / Distribuce)
V oblasti akumulace/distribuce je nutno rozlišovat dva pojmy - indikátor akumulace/distribuce (Accumulation/Distribution index, ACD) a linii akumulace/distribuce (Accumulation Distribution Line, ADL).

Indikátor akumulace/distribuce (ACD), se kterým přišel jako první Larry Williams, signalizuje změnu ceny akcií. Tento indikátor měří objem obchodů a tok peněz vzhledem k cenovému vývoji akcií. „Objemové“ indikátory vycházejí z premisy, že objem předchází cenovému vývoji. To znamená, že daleko dříve, než začne akcie růst, dochází ke zvýšení objemu obchodů, resp. přílivu peněz do instrumentu a opačně. Objemové indikátory se snaží tento objemový signál zachytit ještě, než začne titul růst nebo klesat.

Linii akumulace/distribuce (ADL) vyvinul Marc Chaikin k ohodnocení kumulativního toku prostředků do a z cenného papíru.
Active market (aktivní trh)
Jedná se o finanční trh, který je charakterizován velkým objemem obchodů a velkou likviditou.
Adaptive filter
Průměrování cen s důrazem na poslední hodnoty.
Add
Anglický výraz pro přikupování do pozice.
Administrátor
Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru, nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise akcií.
ADR
Americký vkladový list, cenný papír vydávaný bankou,který zastupuje určitý počet akcií, vlastník má právo obdržet akcie a také výnosy z nich.
ADR (American Depository Receipt)
Investiční instrument denominovaný v dolarech, který je emitovaný americkými finančními prostředkovateli na bazické investiční instrumenty emitované mimo USA a . Obchoduje se zpravidla na amerických burzovních nebo mimoburzovních trzích.
ADR (Americké depozitní certifikáty)
Americké depozitní certifikáty (ADR) se na americkém finančním trhu objevily už v roce 1927, aby zjednodušily nákupy akcií zahraničních společností. Tyto akcie totiž nejsou vydávány v americkém dolaru. ADR fungují na stejném principu jako běžné akcie. Můžete je prodávat, držet či akumulovat a vyhnete se komplikacím související s jinou měnou nebo cenou.
Advance
Růst ceny nebo také opak poklesu.
Advance - Decline Line (A/D)
Advance-Decline-Line funguje jako indikátor trendu při technické analýze trhu. Používá se při finančních analýzách a ve své podstatě se jedná o výpočet z časové řady kumulovaných denních rozdílů mezi počtem rostoucích a klesajících akcií.

Výpočet AD linie = (počet rostoucích akcií - počet klesajících akcií) + hodnota AD linie z předchozího dne.

Stejně tak se pomocí Advance-Decline-Line může stanovit počet rostoucích a klesajících titulů z celkového počtu (například z akciového indexu) za určité období. Pokud počet rostoucích převyšuje počet ztrátových, pak nabývá kladných hodnot (a opačně). Údaj se využívá pro stanovení nebo potvrzení trendu.
Advance-decline line (A/D)
Graf, který vznikne přičtením rozdílu rostoucích a klesajících akcií v obchodní seanci k rozdílu z minulých dní k minulému dni.
Adverse excursion
Velikost ztráty vzniklé pohybem ceny proti obchodní pozici.
ADX (Average directional movement index)
Technický indikátor vyvinutý J. W. Wilderem. Měří sílu tržního trendu. Hodnota ADX vyšší než 20 označuje velmi silný trend.
AEX Amsterodam Exchange Index
Nizozemský akciový index se svojí koncepcí výrazně odlišuje. Pro zohlednění společnosti v indexu je běžně hlavním kritériem tržní kapitalizace. Naopak u AEX rozhodují objemy burzovních obchodů. Složení indexu se prověřuje každoročně na bázi „free float value“.
After-hours
Obchodování po uzavření oficiálních trhů.
Agent pro výpočty

Emitentem určená osoba, která je odpovědná za určení konkrétní výše výplaty pro dané úrokové období.

Akcie
Cenný papír, se kterým jsou spojena práva vlastníka podílet se na řízení společnosti, podílet se na majetku, zisku firmy apod., může mít různé formy a podoby. Bližší informace najdete v článku: Co je akcie?
Akcie bez nominální hodnoty
Akcie, které místo na pevnou peněžitou částku, zní pouze na část společnosti, bez stanovení její nominální nebo relativní účasti ve firmě (kusová akcie) a nebo se stanovenou částí základního kapitálu společnosti (podílová akcie). Akcie může buď představovat část základního kapitálu nebo reprezentuje podíl celkového jmění společnosti.
Akcie kmenová
Kmenové akcie představují nejběžnější typ vydávaných akcií. Akcionářům dávají právo podílet se na zisku (tzv. právo na dividendu), na valné hromadě a na likvidačním zůstatku. Opakem kmenových akcií jsou prioritní akcie.
Akcie na doručitele
Akcie na doručitele se také nazývají akcie na majitele nebo anonymní akcie. Jejich vlastníci nejsou vedeni v žádném veřejně přístupném rejstříku a na akciích není uvedeno jejich jméno. Akcie na doručitele nejsou na rozdíl od zaknihovaných akcií nikde zapsány. Proto je předání akcie na doručitele možné pouze fyzickým předáním od jedné osoby druhé osobě.
Akcie na jméno
Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů.
Akcie na jméno / Registrované akcie
Zní na jméno příslušného majitele, akcie lze převést na jiné jméno pouze podpisem současného majitele na zadní straně (rubopis).
Akcie na majitele
Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám. Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování.
Akcie prioritní
Jsou akcie vybaveny přednostními právy, jež se týkají především rozdělení zisku a likvidního zůstatku při konkurzu. Mohou být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.
Akcie přednostní (prioritní)
Akcie přednostní (prioritní) umožňují přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku před akcionáři držícími kmenové akcie. Práva držitelů přednostních akcií však mohou být stanovami akciové společnosti omezeny - např. nemožností hlasovat na valné hromadě.
Akcie v oběhu (Public float)
Počet akcií společnosti, které jsou v oběhu, tedy se účastní obchodování. Nejsou to akcie, které drží management, nebo hlavní podílníci, kteří kontrolují většinu akcií.
Akcionář
Je podílník akciové společnosti, který vlastní určitý počet akcií. Podle objemu vlastněných akcií má akcionář právo na podíl ze zisku a na řízení společnosti.
Akcionář majoritní
Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti.
Akcionář minoritní
Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.
Akciová společnosti
Forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.
Akciové deriváty
Akciový derivát je finanční instrument, který má jako podkladové aktivum akciové nástroje, popřípadě akcie samotné. Akciovým nástrojem se rozumí koš vybraných akcií například jednoho sektoru (energetika, automobilový průmysl apod.) v podobě indexu, popřípadě index celého akciového trhu (například PX)
Akciové dividendy
Některé podniky nevyplácejí dividendy, nýbrž nabízí svým akcionářům volné akcie. Finanční úřad toto také považuje za dividendy a proto i tento výnos podléhá zdanění.
Akciové fondy
Jsou fondy, které mají minimálně 66% investováno do akcií. Je pro ně typické krátkodobé kolísání kurzu, třeba i o desítky procent v několika měsících. Jsou to fondy velmi rizikové vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího potenciálu zhodnocení.
Akciové indikátory
Akciové indikátory, nebo také indikátory akciových trhů, jsou technické ukazatele používané burzovními obchodníky k předpovězení vývoje cen akcií. Následně jsou používány pro vhodné načasování vstupu do pozice, popřípadě výstupu z pozice.
Akciové instrumenty
Akciovými instrumenty lze nazvat všechny finanční nástroje, které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s akciemi. Vyskytují se v reálně podobě akcií, se kterými lze obchodovat na burzách, kde jsou kótovány nebo v odvozené formě, kdy akcie slouží jako podkladové aktivum finančních derivátů.
Akciové opce
Akciové opce jsou nejběžnějším akciovým derivátem. Obchodují se jak na burze, tak na mimoburzovním trhu (tzv. OTC). Opce poskytují svému majiteli (kupujícímu) právo, ovšem nikoli povinnost, vypořádat podkladové nástroje v budoucnu. Zjednodušeně řečeno - akciová opce slouží jako “poukaz? na nákup nebo prodej akcií v budoucnu, za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném množství. Cena, za kterou má kupující právo podkladový nástroj koupit, případně prodat, se nazývá realizační cena opce, případně také strike price. Jelikož je prodejce opce znevýhodněn, dostává od kupujícího tzv. opční prémii.
Akciové párové obchodování
Akciové párové obchodování je obchodní strategie založená na obchodování dvou různých akcií ve stejném okamžiku. Při párovém obchodování investor vstupuje do jedné dlouhé pozice (long) a druhou akcii obchoduje v krátké pozici (short). Tímto se akcie navzájem kryjí a dochází ke snížení rizika. Při párovém obchodování vybíráme dvě akcie s historicky korelovaným (podobným, vzájemné svázaným) vývojem kurzu, většinou tedy ze stejného sektoru. Předpokládáme, že se jejich ceny pohybují stejným směrem, ale došlo k jejich vzájemnému oddálení (vznikl mezi nimi větší spread) a investor očekává opětovný návrat kurzů k podobné hladině. Jeden titul tedy stoupá rychleji a druhý pomaleji, popřípadě může druhý titul i klesat. Tím se vytváří spread mezi těmito dvěma akciemi. Obchodník sází na smazání tohoto spreadu a vstupuje do long pozice s akcií, která “zaostávala?, zatímco akcii, která rostla rychleji, “shortne?.
Akciové půjčky
Kupón snižuje jako rizikový nárazník ztráty v klesajících trzích. Akciové půjčky jsou proto vhodné pro konzervativní vkladatele, kteří v údobích nízkých úroků kapitálového trhu chtějí profitovat z nadprůměrné rendity. U tohoto typu produktu se jedná přísně vzato o akciovou investici s redukovanými riziky a redukovanými možnostmi zisku. Základní či referenční hodnotou je akcie nebo index, investiční výnos je vázán na vývoj kurzu základní hodnoty. Čím silněji kurz akcie kolísá, tím vyšší úroky emitent zpravidla nabízí. Kurzovní zisky mohou vlastníci realizovat prodejem před uplynutím výpovědní lhůty, když kurz zřetelně předpokládaný zisk prostřednictvím dohodnuté úrokové sazby. Od splacení úroků pak musejí upustit. Je-li hodnota základní akcie nižší než nominální hodnota půjčky, jež má být splacena, má emitent právo dodat předem stanovený počet kusů této akcie.
Akciové riziko (Risk On Shares)
Pod akciovým rizikem se rozumíriziko změny cen akcií, které se obvykle počítá pomocí směrodatné odchylky od průměru. Do akciového rizika se počítá možnost zisku i hrozba poklesu ceny akcií, která vyplývá z kolísání hodnoty akcií během určitého časového období. Speciálně ve finančnictví se akciové riziko týká takové změny cen akcií, které vedou ke ztrátě jejich hodnoty.
Akciové trhy
Pod akciovým trhem se rozumí část kapitálového trhu, na kterém se obchoduje s akciemi. Je nutno rozlišovat mezi burzovně obchodovanými akciemi a šedým trhem obchodujícím s akciemi, které nejsou evidovány na burze. Trh s akciemi existuje tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností.
Akciový derivát (equity derivate)
Finanční nástroj, který se skládá alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů.
Akciový dluhopis
Akciový dluhopis (anglicky reverse convertible bond – RCB) je strukturovaný finanční nástroj, který se svými vlastnostmi podobá převoditelnému dluhopisu (convertible bond). Stejně jako v případě převoditelného dluhopisu držitel dostává pravidelné kuponové platby. Na konci splatnosti dluhopisu může dojít ke splacení nominální hodnoty dluhopisu, anebo k obdržení podkladového aktiva, nejčastěji akcie. Podkladovým aktivem však může být i akciový index, v tomto případě nazýváme tento instrument “indexový dluhopis?. Existuje řada důležitých znaků, ve kterých se akciové a převoditelné dluhopisy liší.
Akciový fond
Jedná se o investiční fond, který investuje minimálně 66 % aktiv do akcií.
Akciový forward (equity forward)
Obchodní kontrakt, kterým investor za získání akcie k budoucímu datu, zaplatí dnešní cenu. Dodhodnutá cena se označuje jako forwardová cena.
Akciový futures (equity futures)
Obchodní kontrakt, kterým investor zakoupí akcie, které do jeho vlastnictví přejdou až v budoucnu, za aktuální cenu.
Akciový index
Akciový je portfolio vybraných akcií do indexu podle zastoupení jednotlivých akcií v indexu. Účelem je vytvořit charakteristický index, pro nejrůznější účely, například sektorové indexy, nebo sektory jednotlivých zemí, atd. Vývoj v tomto akciovém portfoliu převádí vývoj celého portfolia na jedno číslo, které lze dobře sledovat. Akciový index je v podstatě portfolio všech akcií zastoupených v indexu s množstvím, které dodržuje poměry v indexu. Nákupem indexové akcie investor kupuje zastoupení všech akcií stejně jako v indexu a se stejnými poměry.
Akciový kurz
Akciový kurz je stanovován pomocí předložených nákupních a prodejních objednávek od vedoucího skontra v parketovém obchodu nebo automaticky v elektronickém obchodním systému.
Akciový opční plán
Akciový opční plán představuje program akciových společností na odměňování zaměstnanců pomocí akciových opcí. Tím, že jsou zaměstnanci odměňováni akciemi společnosti, se zvyšuje jejich motivace k dobrému výkonu. Takový způsob odměňování je efektivní a využívaný zejména u členů vysokého managementu, kteří tak sloučí svoje zájmy (vysoké odměny) se zájmy ostatních akcionářů společnosti (růst ceny akcií). Tím, že jsou odměny členů managementu vypláceny formou akcií, je zaručena přímá participace managementu na růstu ceny akcie.
Akciový registr
Emitenti akcií na jméno mají povinnost vést registr majitelů akcií. Rejstřík akcií vyjadřuje aktuální akcionářskou strukturu a její změny. Akcionáři mají právo do akciového registru nahlédnout. synonymum: Akciová kniha
Akciový swap (equity swap)
Kontrakt na nákup akcií (včetně dividend) k určitým datům v budoucnosti. Akciový plátceplatí akciovému příjemci dividendy a zvýšeni cen akcii nad pevnou částku. Akciový příjemce platí akciovému plátci snížení cen akcii pod pevnou částku.
Akciový trh
Trh, na němž se obchoduje s akciemi. Může být organizovaný (tj. burza) nebo neorganizovaný (mimoburzovní, tzv. OTC).
Akontace
Jednorázový vklad, případně pravidelné měsíční vklady.
Aktiva
Majetek akciové společnosti.
Aktiva / jmění
Jmění podniku. Pozice na straně aktiv (levá strana) v bilanci je rozdělena na stálá aktiva, oběžná aktiva, účetní rezervy. Stálá aktiva jsou aktiva investovaná do podniku na delší časové období (např. imateriální jmění jako hodnota podniku, čisté jmění jako majetek, budovy, stroje, dále finanční jmění jako majetkové cenné papíry). Běžná aktiva je jmění, které zůstává v podniku pouze na kratší dobu (npř. provize surovin, pohledávky, cenné papíry jako podíl v sesterských společnostech, šeky a hotovost). Aktiva musejí být aktivována hodnotou nákupu nebo její výrobní cenou. Aktiva podléhají amortizaci a odpočet musí být na udanou dobu využití. Strana aktiv ukazuje, jak je kapitál investovaný. Opak: Pasiva, závazky
Aktivně řízený fond
Aktivně řízené podílové fondy jsou emitovány fondovými společnostmi. Cílem správce fondu je překonat výkonnost určité skupiny akcií. Fond může uvádět konkrétní akciový index, jehož výkonnost chce překonat (benchmark). Manažer fondu dle nastavené investiční strategie sestavuje individuální akciové portfolio. Vyplacené dividendy jsou reinvestovány. Podílové listy fondů jsou distribuovány prostřednictvím investičních zprostředkovatelů, poradců, sítí poradenských firem a bankami. Za nákupu (někdy i za prodej) podílových listů je účtován poplatek.
Aktivní správa
Forma správy investic, která spočívá v nákupu a prodeji finančních aktiv za účelem získání pozitivní výnosnosti upravené na riziko.
Aktivní trh (active market)
Aktivní trh je likvidní a má veliký objem obchodů. Na aktivním trhu se pohybuje veliké množství obchodníků a prodeje a nákupy rychle nachází svůj protějšek. Čím je na trhu víc obchodníků, tím má obvykle menší rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread).
Aktivum
Aktivum je majetek, který  svému vlastníkovi přináší výnos, nebo se od něj očekává, že ho přinese v budoucnu.  Aktiva mohou být finanční (např. peněžní prostředky, dluhopisy, akcie atd.) nebo reálná (nefinanční), jako např. pozemky, budovy, stroje, ale i patenty nebo obchodní značky. Termín aktivum se používá ve dvou významech - v účetnictví vyjadřuje aktivum jakýkoliv majetek firmy, finanční nebo reálný; druhým významem označujeme investiční aktivum, to znamená jakýkoliv investiční nástroj, držený za účelem výnosu.
Akumulace (Accumulation)
První ze tří zřetelných fází hlavního trendu, ve kterých investoři nakupují.
Akumulace / hromadění
Akumulace / hromadění cenných papírů investorem.
Akumulovat (accumulate)
Investiční doporučeni pomalu dokupovat akcie.
Akvizice
Převzetí společnosti jinou, zpravidla zůstává přebírající společnost nástupnickou.
Alert
Oznámení či upozornění, že daný měnový pár dosáhl předem stanovené ceny. Toto upozornění je zasláno většinou emailem nebo SMS.
Alfa koeficient
Koeficient, který měří rozsah, ve kterém akcie (cenný papír) překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika. Investice s kladným alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost. Záporný alfa-koeficient má nižší návratnost.
Aliance
(Strategická) Dva nebo více podniků uzavřou dlouhodobou kooperaci v zájmu dosažení společného cíle (např. vývoj společného trhu jestliže marketingové náklady by byly moc velké pro jeden podnik).
Alikvotní úrokový výnos
Alikvotní úrokový výnos (AÚV) je část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od emise dluhopisu nebo od výplaty posledního kupónu propočtená do dne vypořádání obchodu. AÚV je automaticky přičteno k ceně dluhopisu a může být kladné i záporné.
Alokace
Rozložení aktiv, obvykle podle typu cenných papírů, může být i podle regionů nebo měn či průmyslových oborů.
Alokace aktiv (Asset Allocation)
Investor rozdělí investiční prostředky mezi různé trhy za účelem diverzifikace a snížení rizika, případně za účelem očekávaných investičních výnosů.
Alokace (IPO)
Alokace je proces přidělování určitého procenta poptávaných akcií při emisi akcií (tzv. IPO – Initial Public Offering). Podmínkou pro získání tzv. alokace je být klientem některé z velkých investičních bank, které jsou členy syndikátu, které se starají o emise nových akcií mladých společností.

Tím však podmínky nekončí, nestačí si založit účet a očekávat, že banka zavalí takového klienta nabídkami nových akcií. Klient musí mít nějaký vztah s bankou nebo určitou frekvenci obchodování s danou bankou.

K IPO alokacím se tak dostávají účty velkých klientů a ti se pak mohou podílet v případě velké obchodní aktivity u dané banky i k velkým a žádaným emisím nových akcií mladých firem, které vstupují na finanční trh.
Alokační efektivnost
Alokační efektivnost je v podstatě proces, jak podniky rozdělují svoje finanční a další zdroje kapitálu na různé další procesy, projekty a lidi. Účelem je obecně optimalizovat kapitálovou alokaci tak, aby generovala co nejvíce bohatství pro akcionáře.

Jedná se o velmi komplexní problém uvnitř firem, protože management firem má virtuálně řečeno nekonečný počet možností, jak kapitál rozdělit za účelem jeho rozmnožení.
Altcoin
Slovo "altcoin" je zkratka pro "alternativu Bitcoinu", a tak nazýváme každou Kryptoměnu kromě Bitcoinu. Altcoiny jsou označovány jako bitcoinové alternativy, protože alespoň do jisté míry většina altcoinů doufá, že buď nahradí, nebo zlepší alespoň jeden z komponentů Bitcoinu.
Amaranth
Hedge fond Amaranth ztratil během jednoho týdne v září 2006 na 65%, 2/3 své hodnoty, tedy 6.5 miliardy dolaru, protože jeho manager Brian Hunter s pákou ( na kredit ) sázel na to, ze cena zemního plynu kvůli hurikánu v USA stoupne, ale nestoupla. Manager fondu Amaranth se řídil podle předpovědi počasí a ta se nesplnila, hurikán se nekonal.
American Depositary Receipt (ADR)
Obchodovatelné certifikáty cenných papírů vydané velkou US bankou týkající se ne-US cenných papírů deponovaných v této bance. ADR se především vydávají s koeficientem 1:1 pro 100 zahraničních cenných papírů, ale také s menším koeficientem. Hlavním cílem je udělat obchodování s cennými papíry jednodušší, levnější a rychlejší. Na základě burzovního řádu, určité zahraniční cenné papíry mohou být obchodovány pouze touto formou na US burzách.
American option (americká opce)
Mimoburzovní, nebo burzovní opce, kdy držitel opce má právo, nikoli však povinnost nakoupit podkladový cenný papír opce kdykoli během určitého období v budoucnu a to až do splatnosti opce. Opakem je evropská opce, která se vypořádává v okamžiku splatnosti opce.
Americká opce
Americká opce je cenný papír, který vlastníkovi dává právo nakoupit nebo prodat určitý cenný papír za předem sjednanou cenu po celou dobu do data splatnosti opce včetně. To znamená, že majitel může koupit nebo prodat smluvený počet kusů cenných papírů za předem dohodnutou cenu například během několika měsíců končících určitým konkrétním datem.

Rozdíl mezi předem domluvenou cenou, cenou zaplacenou za opci a aktuální cenou cenného papíru na trhu představuje zisk držitele opce.

Americká opce je cennější než její evropský protějšek, protože dává majitele možnost využít opci kdykoliv, na rozdíl od evropské opce, která může být využita pouze v den své expirace.

Název opce nemá nic společného s daným geografickým územím.
Americký dolar
Americký dolar (USD) je hlavní světová měna a také univerzální měřítko pro ohodnocení jiné měny obchodované na FX trhu. Všechny měny jsou všeobecně kótované z hlediska US dolaru. Při mezinárodních hospodářských a politických nestabilitách je US dolar hlavní bezpečná měna, což se osvědčilo zvláště dobře během Asijské krize v roce 1997 - 1998. Americký dolar se stal také přední měnou ke konci II. světové války, když  ostatní měny byly prakticky fixovány proti dolaru. Po uvedení Eura v roce 1999 se snížil význam US dolaru jen minimálně.
AMEX
Je to zkratka pro: American Stock Exchange. Po burze cenných papírů v New Yorku (NYSE) druhá největší burza v USA.
AMEX American Stock Exchange.
Druhá největší americká burza. Obchoduje hlavně akcie menších společností, které se nedostanou na burzu NYSE. Od roku 1998 je součástí burzy NASDAQ, obchoduje se však odděleně.
AMEX – Americká burza cenných papírů
Je to otevřený aukční trh podobný NYSE, na kterém se střetávají kupující a prodávající. Amex obvykle obchoduje s malými a středními kapitalizovanými akciemi mladých a malých firem. Do roku 1921 byla tato burza známá pod jménem Newyorská kumulativní burza.
AmiBroker
Amibroker patří mezi levnější nástroje pro zobrazování grafů a backtesting, které disponují vlastním programovacím jazykem a umožňují tak vytvářet a testovat vlastní obchodní systémy. Nevýhodou pro komoditní obchodníky je skutečnost, že program je primárně určen pro akciové trhy a některé jeho funkce jsou pojaty hodně z „programátorského pohledu“ svého tvůrce Tomasze Janeczko. Nicméně do programu lze natáhnout v podstatě libovolná data. Vlastní systémy lze v programu vytvářet pomocí skriptovacího jazyku AFL (Amibroker Formula Language), data jde do programu získávat z řady zdrojů, včetně některých bezplatných. Program se prodává ve dvou verzích, kdy levnější (149 dolarů) není určena pro realtime trhy, ty podporuje verze “Pro? prodávaná za stále vynikající cenu 229 dolarů.
AML (anti-money laundering)
Opatření proti praní špinavých peněz. Zákonná úprava, požadavků a opatření, která mají za cíl omezit legalizaci peněz získaných nelegální činností.
Analýza
Analýza je metoda, která zkoumá problém podrobným rozborem informací a faktů. Analýza je používaná v mnoha oborech a disciplínách, nás však zajímá především analýza používaná na finančních trzích. Investiční analýza se využívá jako pomůcka k určení hodnoty investičního nástroje (aktiva) např. akcie, dluhopisu, komodity, indexů, měny atd. Analýza pomáhá investorům zjistit vnitřní hodnotu aktiva, pomáhá předpovědět možný budoucí vývoj ceny a určit správný čas k nákupu či prodeji. Investoři používají dva základní druhy analýzy: fundamentální a technickou. Doprovodnou analýzou může být analýza psychologická. Studium a analýza údajů o historických cenách pro odhad budoucích pohybů cen určitého finančního nástroje.
Analýza akcií

Analýza akcií slouží k určení výhodnosti nákupu či prodeje dané akcie. U akcií se setkáte s fundamentální a technickou analýzou. Fundamentální analýza zkoumá výnosnost podniku a pokouší se na tomto základě odhadovat budoucí vývoj kurzu. Základem technické analýzy jsou historická tržní data, z nichž se odhaduje budoucí vývoj akcie.

Analýza cenných papírů
Analýza a ohodnocení cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.) předchází rozhodnutí o potenciální investici do cenného papíru. Při analýze cenných papírů je prověřována ekonomická situace emitenta. Hlavním zdrojem informací o emitentovi je finanční analýza. Veškeré získané informace musí být poté správně interpretovány a vyhodnoceny. Cenný papír je na základě analýzy ohodnocen a tato zjištěná „správná cena“ (fair value) je porovnána s kurzem na trhu.
Analýza shora dolů / Top-down
Koncept uspořádání jmění fondu. Pro tuto metodu je daleko důležitější hodnocení ekonomiky jako celku, než hodnocení individuální investice. Opakem je analýza individuálních investic, která se nazývá analýza ze zdola nahoru / bottom-up.
Andělský investor (Bussiness angel)
Zkušený investor, který zpravidla investuje do začínajících nadějných společnstí. Obvykle poskytuje také rady, kontakty a know-how.
Anglická aukce
Anglická aukce je pravděpodobně ten typ dražby, který si vybavíte, když se s někým o tomto způsobu prodeje bavíte. Spočívá totiž ve vyhlášení vyvolávací ceny vyvolávačem, na kterou dražitelé reagují jejím zvýšením. Anglická aukce vyžaduje minimálně dva účastníky, kteří se vzájemně snaží přebít výši nabídky.
Anticyklické chování
Anticyklické chování na burze znamená nákup, když ceny klesají a prodej, když ceny stoupají, také chování proti celkovému trendu.
Anualizovaná volatilita
Anualizovaná volatilita je statistické číslo, které se používá k měření rizika fondu a představující výnosy, které fond může dosáhnout. Větší volatilita znamená větší nejistotu výnosnosti fondu a tím i větší rizikovost fondu. Tato statistika je počítána jako anualizovaná směrodatná odchylka denních výnosů od založení fondu.
Anuita
Představuje stálou splátku hrazenou v pravidelných intervalech pro dané období sloužící k úhradě dlouhodobého dluhu (typicky úvěru), která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu (úmoru) a úroků.
Anuita dluhopisu (=anuita půjčky)
Dluhopis je splácen v pevných anuitách (ročních částkách). Tato částka je ročně nově vypočtená. Oproti tomu, splátková půjčka má konstantní anuitu (předem určené pravidelné splátky dluhu).
Anuitní splácení
Způsob splácení úvěru, kdy se po celou dobu trvání platí stálá výše splátky. Vzájemný poměr splácení úroků a jistiny se mění. Je to obvyklý způsob splácení u leasingových společností.
AOS
Automatický obchodní systém. Někdy bývá označován jako FX robot. Jedná se o počítačové programy založené na technické analýze (analýze grafů), které na základě dat z burzy určují, kdy nakoupit a prodat. Plně automaticky generují obchodní pokyny, které samy zadávají na burzu. Investor nemusí žádným způsobem zasahovat do strategie nebo zadávat pokyny.
Appreciation (Zhodnocení)
O měně se říká, že zhodnocuje, pokud její cena v odpovědi na poptávku trhu posiluje.
Apreciace
Zhodnocení (růst) měny.
Aranžér

Emitentem určená osoba zastřešující proces emise cenného papíru. Mezi odpovědnosti aranžéra patří zajištění legislativou požadovaných dokumentů, organizace roadshow pro investory, komunikace s regulátorem, burzou a depozitářem. Profesionální aranžér pomáhá nastavit parametry cenného papíru tak, aby byl plně upsán investory, při zachování racionálních nákladů na straně emitenta.

Arbitráž
Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.
Arbitrážní obchod
Nákup nástroje na jednom trhu a následně jeho prodej na jiném trhu. Jedná se v podstatě o bezrizikový obchod často prováděný velkými hráči (Banky, fondy).
Arms Index
Technicko analytický indikátor, který se nazývá též TRIN.
Aroon Oscillator
Aroon oscillator vychází ze systému Aroon Up/Down, resp. vznikne odečtením hodnoty Aroon Down od hodnoty Aroon Up. Zatímco tedy linie Aroon Up a Aroon Down oscilují mezi hodnotami 0 a +100, Aroon Oscillator se pohybuje v rozmezí -100 a +100 bodů.

Aroon Oscillator indikuje silný rostoucí trend, pokud je jeho hodnota nad nulou a naopak silný klesající trend, pokud je jeho hodnota pod nulou. Čím dále je Oscillator od nuly, tím silnější je trend.

Vytvořen byl Tusharem Chandem v roce 1995 se používá k určení, zda je akcie v sestupném nebo vzestupném trendu a jak je tento trend silný.
Aroon Up/Down
Aroon Up a Down je systém tvořený dvěma liniemi. Do výpočtu vstupuje pouze jeden parametr, kterým je počet časových úseků (dnů). Aroon Up je potom počet dnů (procentuálně vyjádřeno), který uplynul mezi začátkem období a dnem v rámci tohoto období, kdy akcie dosáhla maxima. Pokud akcie v daném období dosáhla nového maxima, Aroon Up bude mít hodnotu +100. Za každý další den, kdy akcie nedosáhla maxima, poklesne Aroon Up o (1 / počet dnů) x 100.
Ascending bottoms
Obrazec technické analýzy, ve kterém je každá následující nízká cena vyšší než předchozí nízká. Tento obrazec je považovaný za býčí indikátor.
Ascending bottoms (vyšší cenová dna)
Jde o formaci technické analýzy, kdy každé následující cenové dno je vyšší, než to předchozí. Tato formace vyjadřuje rostoucí cenový trend.
Ascending tops
Formace technické analýzy, ve které jsou každé následné vysoké ceny vyšší než předchozí vysoké ceny.
Asijská opce
Asijská opce je opce, kde výplata závisí na průměrné ceně podkladového aktiva za určitou časovou periodu. Tato opce je relativně populární, protože bývá levnější než klasická americká opce. Asijská opce má schopnost obchodníka uchránit před rizikem volatility, které je spojeno s trhem.
Ask
Ask poptávková cena, za kterou obchodníci pokoušejí prodat daný měnový pár proti druhému. Tuto cenu dostanete, pokud vstoupíte do dlouhé pozice (long).
ASK cena
ASK cena je poptávková cena, za kterou se obchodník/makléř snaží prodat základní měnu (např: EURUSD = 1.3127) Za tuto cenu Vy jako spekulant základní měnu nakupujete.
Asked price (Nákupní cena)
Cena, za kterou investor pořizuje investiční instrument. V případě podílových fondů je to součet hodnoty podílu a vstupního poplatku. Pokud fond nemá vstupní poplatek je nákupní cena rovna prorejní ceně.
Ask Rate
Sazba, při které je investiční médium nabízeno k prodeji.
Asset allocation – rozdělení aktiv
Jde o rozdělení majetku mezi hlavní kategorie aktiv jako jsou domácí akcie, mezinárodní akcie, obligace, nemovitosti a hotovost, do kterých je možné investovat.
Asset-Backed-Security
Prostřednictvím emise Asset-Backed-Securities (ABS) získává podnik likvidní prostředky. Podnik prodává část svých pohledávek dceřiné společnosti, úmyslně pro tento model financování založené. Ta se refinancuje prostřednictvím vydání ABS. Emise ABS je možná také na pohledávky, které se platí ve splátkách, např. pohledávky z leasingového financování, z autoúvěrů s delší splatností, z pojištěných spotřebitelských úvěrů a podobné pohledávky. ABS jsou splaceny, jakmile dlužníci uhradí pohledávky. Financováním přes ABS podniky rozšiřují své bilančně politické možnosti utváření a snižují své náklady na financování.
Asset management
Správa aktiv. Obhospodařuje portfolia klientů prostřednictvím vhodného využívání investičních instrumentů tak, aby bylo dosaženo maximálního zhodnocení majetku.
Assignment
Povinnost prodat podkladové aktivum v případě call opce nebo povinnost koupit podkladové aktivum v případě put opce.
At best order; at market order
Objednávka prodeje bez určení cenového limitu. Obchod se uskuteční za nejvyšší (nejlepší) možnou cenu.
ATM
Stav, kdy je uplatněná cena opce rovna (nebo téměř rovna) tržní ceně základního cenného papíru.
ATM forward strike
ATM forward strike je termín používaný pro označení realizační ceny opce typu ATM Forward. Toto je speciální typ finanční opce v pozici at-the-money (ATM). Pozice at-the-money znamená, že je realizační cena opce shodná s cenou podkladového aktiva opce. Pokud je opce ATM Forward, neboli ATMF, její realizační cena je shodná s forwardovou cenou podkladového aktiva, tedy cenou, která se očekává v budoucnu a je předmětem forwardových kontraktů. Pokud je realizační cena opce shodná s aktuální cenou podkladového aktiva (tzv. spotovou cenou), říkáme této opci ATM Spot, případně pouze ATM.
ATM opce
At the money zkráceně ATM je jeden ze tří typů pozic, ve kterých se může nacházet realizační cena (strike price) u opčních obchodů. Zjednodušeně můžeme říci, že realizační cena se pohybuje na přibližně stejné nebo totožné hodnotě jako tržní cena podkladového aktiva v momentě sjednávání opce. Dalšími dvěma pozicemi, ve kterých se může realizační cena opce nacházet, jsou Out-of-the-money (OTM) a In-the-money (ITM). 
At the bell
Časový okamžik při otevření, nebo ukončení obchodování na burze. Zahájení obchodování se tradičně oznamuje údery na zvon. Stejně tak ukončení obchodování.
At the close
Objednávka (tržní, nebo limitní) uskutečněná při závěru obchodní seance.
At-the-money
Opce, jejíž cena je přesně na hodnotě, kdy je shodná s cenou podkladového cenného papíru.
At the money opce
Opce jejíž realizační cena je rovna nynější tržní ceně.
At the opening order
Objednávka (tržní, nebo limitní) uskutečněná při otevření obchodní seance.
ATX Austrian Traded Index
Hlavní vídeňský index, do kterého se přijímá na základě kombinovaného rankingu z „free float value“ a objemu burzovnich obchodů. Od roku 2003 zdolává jedno maximum za druhým. Největší podíl má petrochemický koncern ÖMV (20 %), druhá největší společností je Erste Bank (16 %), třetí je Telekom Austria (13 %).
Auditor
Nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaření jsou v účetnictví fondu prezentovány v souladu se zákonem.
Auditorská společnost
Auditorská společnost je právnická osoba, která má povolení k provádění auditu, jakožto vnitřní kontroly účetnictví společnosti nezávislou osobou. Jedná se buď o úzce specializované společnosti, které se zabývají pouze auditem, ale dokáží provádět kontroly i velkých subjektů.
Aukce
Forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se až během aukce, kde vystupují dvě strany – nakupující, prodávající.

Během aukce zájemci podávají své cenové nabídky až je nakonec zboží či služba přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu. Tento účastník tak získává právo a povinnost za tuto cenu zavřít na předmět aukce kupní smlouvu.

Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje. Aukce může probíhat na internetu, tím pádem je otevřena více lidem. Mezi oblíbené typy aukcí patří anglická aukce nebo aukce holandská či japonská. V aukcích se typicky prodávají nemovitosti, umělecká díla, dobytek, víno, květiny nebo společnosti.
Aukce - aukční režim
Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, který je založen na shromaždování objednávek na nákup a prodej CP. V určitém okamžiku dojde ke stanovení (zafixování) ceny a dochází k párování vložených objednávek.
Aukce dluhopisová
Nejčastější forma prodeje státních cenných papírů zájemcům. Ministerstvo financí prostřednictvím svého výkonného agenta (obvykle centrální banky) nabízí v aukci státní cenné papíry na prodej nejčastěji finančním institucím, které si je posléze buď ponechají, anebo dále rozprodávají svým klientům. Může mít podobu holandské nebo americké aukce.

Holandská aukce je veřejná aukce, ve které účastníci umisťují svoje nabídky a až po vzetí všech nabídek je stanovena nejvyšší cena za kterou celý objem cenných papírů může být prodán. V této aukci účastníci nabízí cenu ale i objem, který chtějí za danou cenu koupit.

Následuje seřazení všech nabídek od nejvyšší ceny po nejnižší. Následně se stanoví cena prodeje tak, aby došlo k prodeji všech cenných papírů. Jinými slovy pokud obchodník chce koupit 1000 ks za 1000 Kč kus a druhý obchodník 2000 ks za 800 Kč. A celkový objem k prodeji je 3000 ks. Pak všechny CP budou prodány za 800 Kč i tomu obchodníkovi, který nabídl 1000 Kč za kus.
Aukce na BCPP
Závěrečná aukce na BCPP je způsob stanovení závěreční ceny akcií na pražské burze. Po kontinuální fázi následuje závěrečná aukce, která se skládá ze tří částí: vkládání objednávek, stanovení aukční ceny a dorovnávání převisu.
Aussie
Slangový název pro měnový pár AUD/USD.
Autochartist
Autochartist je světově nejpokročilejší nástroj pro automatickou identifikaci formací v grafu a Fibonacci patternů. Tato technologie umožňuje klientům monitorovat tisíce finančních instrumentů 24 hodin denně, automaticky odhalí obchodní příležitosti tak, jak přicházejí. Finanční trhy jako je Forex, akciový, indexový a komoditní trh, jsou tak neustále skenovány na rozpoznání formací. Obchodníci jsou informování během pár minut o patternové formaci. Tento nástroj také nabízí PowerStats, funkci, která poskytuje forexovým obchodníkům statistické informace o instrumentech, které obchodují. Pomáhá při nastavování stop-lossu a take-profitu a poskytuje lepší vyhodnocení rizika a volatility.
Automatické obchody
Typ burzovních obchodů, které jsou založeny na automatickém elektronickém zpracování objednávek podle příslušných algoritmů definovaných v AOS (viz. AOS)
Automatické reinvestování výnosů
Podílové fondy umožňují dividendy opětovně reinvestovat do nákupu dalších podílů. Tím rychleji vzrůstá hodnota majetku investora. Využívá se matematiky působení složeného úročení.
Automatický obchodní systém
Automatický obchodní systém. Robotický systém obchodování používaný zejména na forexu.
AutoTrader
Program psaný v Javě slouží jako frontend (pro zadávání příkazů) k platformě IB TraderWorkStation. Jeho placená verze dokáže zpracovávat historické soubory (CSV, MND pro SierraChart apod) a simulovat reálný backtesting. Program je svou složitostí někde mezi programy TSim+ a BracketTrader.
AUV
Alikvotní úrokový výnos - AÚV. Dluhopis se obvykle kupuje a prodává v době mezi výplatou dvou kupónů. Pokud například je dluhopis prodán přesně v polovině doby mezi výplatou kupónů, pak původnímu majiteli – prodávajícímu - „naběhl“ nárok na polovinu příštího kupónu. Tento naběhlý nárok se nazývá alikvotní úrokový výnos. Při prodeji dluhopisu tedy kupující neplatí jen cenu, ale i příslušné AÚV.
Average directional movement index (ADX)
Accumulation / Distribution Index (ADX) vyvinul J. Welles Wilder k hodnocení síly trendu bez ohledu na to, zda jde o trend rostoucí nebo klesající. Pomocí tohoto indexu se určuje, zda trh trenduje nebo zda jde pouze o obchodování bez jasného směru. Jedná se o indikátor, který měří intenzitu tržního trendu. Indikátor vyvinul J.W.Wilder.
Average down (ředění investice)
Obchodník drží cenný papír ve ztrátě a přikupuje další akcie, aby se rychleji dostal na nulový zisk.
Average True Range (ATR)
ATR zmiňovaný rovněž jako Trading Range (obchodní rozpětí) uvedl poprvé J. Welles Wilder Jr. ve své knize “New Concepts in Technical Trading Systems?. Indikátor TR měří jen jaká je volatilita trhu bez toho, aby zobrazoval jestli trh roste nebo klesá.
Average up
Přikupování dalších akcií, přičemž cena akcií od první investice vzrostla.
Ážio
Rozdíl mezi cenou emise a jmenovitou hodnotou akcie pokud je cena emise vyšší, než jmenovitá hodnota.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex ebook
Potvrďte prosím... Zavřít