Sobota 15. srpen 2020 06:10
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new
reklama
RoboMarkets copyfx

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: R
Rally
Anglický výraz používaný pro prudký růst ceny.
RAMM

RAMM je zkratka pro Risk Allocation Management Model (model řízení alokace rizik). Jedná se o speciální modul pro řízení alokace rizik, který je určen k investování za pomoci správce účtu RAMM s cílem alokace zisku a maximálních rizik v souladu se stanovenými podmínkami.

Random Walk
Klasická teorie, která říká, že veškerou aktivitu na trhu řídí chaos a cenové pohyby nelze předpovědět.
Range
Rozdíl mezi maximální a minimální cenou během daného časového období.
Range bars
Základem pro vykreslení svíček tohoto alternativního grafu je cenový rozsah, který musí trh od otevření svíce za libovolnou dobu urazit. Smyslem je, že všechny svíčky jsou stejně velké, což přináší řadu výhod, ale i nevýhod.
Range (Rozpětí)
Anglický výraz používaný pro rozmezí (pásmo), ve kterém se kurz (cena) pohybuje.
Rate
Měnový kurz. Cena jedné měny vyjádřená pomocí druhé měny.
Rate cut
Anglický výraz pro snížení úrokových sazeb centrální bankou.
Rate hike
Anglický výraz pro „zvýšení signálních úrokových sazeb centrální bankou“. Ve finančních kruzích se výraz vžil natolik, že bývá užíván i v češtině jako zdomácnělý výraz.
Rate of change (ROC)
Jedná se o indikátor v technické analýze. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a při vychýlení od této hodnoty naznačuje změnu trendu. Protnutí úrovně 0 je pak signálem potvrzujícím změnu trendu.
Rating
Ohodnocení kvality, v případě země (státu) schopnost dostát svým závazkům.
Rating Morningstar

Služba Morningstar Rating hodnotí kvalitu investičních instrumentů. Nejvyšší možné ohodnocení je pět hvězdiček, které je však dostupné jen pro ty opravdu nejprestižnější investiční instrumenty. Hodnocení je založeno na dlouhodobé schopnosti překonat ve výnosu jak referenční index, tak konkurenci s podobnou investiční strategií.

Ratingová agentura
Agentura specializující se na udělování ratingu. Mezi nejznámější globálně působící agentury patří Standard & Poor?s, Moody?s a Fitch.
Reading the tape
Posuzování aktivity trhu ze záznamů o ceně a objemu obchodů. Ze záznamu těchto informací se pak usuzuje na cenové úrovně, kde docházelo k vysokým objemům obchodování a tyto úrovně pak slouží jako vstupní, nebo výstupní hodnoty pro eventuální nové obchody.
Realizace zisku
Příkaz k realizaci zisků (Profit Target neboli Take Profit).
Realizační cena (opce)
Realizační cena (opce) - cena, za niž má kupující právo koupit nebo prodat základní nástroj.
Realized profit
Zisk nebo ztráta z ukončeného obchodu. Zisk z obchodů je obvykle zdaněn.
Realizovat zisk
Obchodní pokyn (označuje se jako Profit Target nebo Take Profit), který automaticky uzavře pozici na určité ceně podle požadované výše zisku, kterou nastavil obchodník.
Reálný účet
Účet, který obchodníkovi umožňuje realizovat pokyny na trhu poté, co si na něj převede své finanční prostředky. Nabízí různé přehledy např. o zůstatku, majetku, marži, otevřených a uzavřených obchodech atd.
Real-time
Jedná se o současné online data nebo zprávy z burzy.
Realtime kurz

Kurz vybraného investičního nástroje je zveřejněn bez časového zpoždění. K těmto kurzům mají přístup obchodníci s cennými papíry. Data zveřejňovaná na internetových stránkách burz a zpravodajských serverů jsou zpožděna zpravidla o 15 minut.

Synonymum: Kurz v reálném čase.

Real-time trade reporting
Požadavek, aby tvůrci trhu oznamovali každý obchod s Nasdaq cennými papíry vlastní burze Nasdaq v průběhu 90 sekund od exekuce.
Recapitalization
Změna ve firemní struktuře kapitálu. Může jít například o výměnu obligací za firemní akcie. Může jít také o zpětný odkup akcií, nebo o vydávání obligací souvisejících s odkupem akcií.
Recese
Recese je definována jako alespoň dvojí pokles růstu HDP pod nulu v řadě po sobě.
Recommendation (Doporučení)
Doporučení. Doporučení analytiků ke koupi, či prodeji cenných papírů. Investiční společnosti zaměstnávají analytiky, kteří analyzují cenné papíry. Analytici hodnotí fundamentální hodnoty a z těch se snaží odvodit, zda je cenný papír nadhodnocený, nebo podhodnocený. Poté vydávají hodnocení tohoto cenného papíru a doporučují jeho nákup, nebo prodej.
Record date (rozhodné datum)
Record date (rozhodné datum) - Určuje datum, ke kterému musí mít investor cenný papír ve svém vlastnictví resp. být v emitentem uvedené evidenci jako vlastník, aby mohl mít nárok např. na výplatu dividend či jiných požitků plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo na účast na valnou hromadu atd.
Rectangle
Obchodní oblast ohraničena vodorovnými a svislými přímkami, tvořící pomyslný obdélník, který ohraničuje vývoj ceny.
Redemption
Splacení podílu z obligace, dluhopisu nebo prioritních akcii před nebo v době splatnosti.
Reduction (Redukovat)
Jedná se o investiční doporučení k prodeji cenného papíru s využitím občasných výkyvů v ceně.
Redukce
Toto doporučení je svým charakterem slabší než doporučení Sell a nabádá investory k postupnému snižování pozic v daném titulu, nikoliv k jednorázovému prodeji.
Referenční banka (reference bank)
Obchodní banka vybraná Českou národní bankou za účelem kotace referenčních sazeb PRIBID a PRIBOR.
Referenční měna
Měna, ve které je měřena výkonnost fondu.
Reflace
Záměrné zvýšení cen a rozšíření peněžního oběhu.
Regionální fond
Podílový fond, který koncentruje své investice do jednoho geografického regionu nebo ekonomické oblasti. Zvláštním druhem regionálního fondu je Národní fond, což je fond, který investuje pouze v jedné konkrétní zemi.
Regionální PMI indexy
Indexy hodnotí úroveň expanze průmyslového sektoru za klíčové oblasti USA. Hraniční hodnota mezi expanzí/kontrakcí je buď 50% nebo 0.
Regionální průmyslové výzkumy
Existuje mnoho regionálních průmyslových průzkumů a je tendence je řadit dle důležitosti daného regionu. The Philadelphia Fed výzkum je ohlašován jako první v měsíci a jeho hodnota je oznámena třetí týden v měsíci s údaji za tento probíhající měsíc. Několik menších výzkumů je pak oznamováno před zprávou "Chicago Purchasing Manager", která vychází poslední pracovní den v měsíci. Pár výzkumů, jako Atlanta nebo Richmon Fed, jsou oznamovány po ISM a jejich závěry mají menší význam. Zprávy nákupních manažerů jsou konstruovány podobně jako index ISM - 50% hranice je rozhraním mezi expanzí a kontrakcí v průmyslového sektoru. Pro Philadelphia a Atlanta Fed indexy je hranicí nulová hodnota. Tyto ostatní průzkumy mohou být vodítkem pro odhad hodnoty národního ISM - zvláště pak Philadelphia a Chicago průzkumy. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně důležitý. Jsou ohlašovány různě, Philadelphia Fed v 16:00 každý třetí čtvrtek v měsíci (data za současný měsíc), Chicago PMI poslední pracovní den v měsíci (data za současný měsíc).
Registrace cenných papírů na burze
O registraci cenného papíru rozhoduje na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů registrační místo (úřední trh), nebo registrační výbor (regulovaný trh). Předpoklady pro registraci se mění podle segmentu trhu. Všichni emitenti však musí vyhotovit prodejní prospekt, který obsahuje podstatné údaje pro posouzení cenných papírů. Registrace k General Standardu nevyžaduje žádnou další spolupráci emitenta. O registraci k Prime Standardu musí emitent žádat; je závislá na splnění vysokých mezinárodních požadavků na transparentnost.
Registrované cenné papíry
Cenné papíry přijaté k obchodování na veřejném trhu.
Registrovaný cenný papír

Cenný papír přijatý k obchodovaní na veřejném trhu.

Regresní analýza (Regression analysis)
Regresní analýza. Statistická technika používaná pro zjišťování vzájemných shodnosti mezi jednotlivými proměnnými za účelem předpovídaní budoucích hodnot.
Regulovaný trh
Trh s investičními nástroji, který má určena pravidla obchodování. V České republice jsou dva regulované trhy - Burza cenných papírů Praha, a.s., a RM-Systém, a.s.
Reinvestice
Reinvestice je: Zpětný vklad čistého výnosu z původní investice. Možnost daná investorům, aby znovu investovali vyplacený roční výnos do stejného fondu, ale pouze za příznivých podmínek.
Reinvestiční riziko
Nejistota ohledně budoucích výnosů. Při investování do pevně úročených dluhopisů nelze předem vědět, jaké budou úrokové sazby v budoucnosti. Pro soukromé investory to nepředstavuje problém, ale pro institucionální investory to může být zdrojem potíží. Například v 90. letech některé japonské a britské pojišťovny špatně odhadly reinvestiční riziko a zkrachovaly.
REIT
Veřejně obchodované společnosti, které vlastní portfolio nemovitostí, jejich cílem je generovat zisk z výnosu těchto nemovitostí. REIT - Real Estate Investment Fund.
Relative strength comparative
Porovnání výkonnosti jednotlivých trhů oproti odvětvím a akciím jiných trhů. Nejsilnější akcie mají tendenci vyššího růstu, nejslabší akcie mají tendenci k vyššímu poklesu.
Relative Strength Index (RSI)
RSI. Technicko analytický indikátor, který změří velikost zisků proti velikosti ztrát daného časového období. Hodnota může být v rozsahu od 1 do 100. Obecně platí, že hodnota pod 30 signalizuje přeprodané ceny, hodnota nad 70 signalizuje překoupené ceny.
Relative value arbitrage
Relative value arbitrage – tato strategie klade důraz na fundamentální analýzu. Portfolio manažer si pomocí fundamentální analýzy ocení vnitřní hodnoty (ceny, které by podle něj akcie měly mít) zvažovaných společností a pokud je akcie podceněná, tak nakupuje a opačně.
Relativní síla (Relative strength)
Relativní síla cenného papíru. Změna ceny akcie v porovnání s jiným cenným papírem či indexem. Relativni sila akcie se vypočita jako procentni změna ceny během stanoveneho časoveho intervalu v měřitku od 1 do 100 proti všem ostatním akciím na trhu. Hodnota 1 je považována za nejhorší a 100 za nejlepši. Například akcie s relativní silou 90 zaznamenala větší zvýšení své ceny v posledním roce, než 90 % všech ostatních akcii na trhu.
Rentabilita
Rentabilita měří poměr zisku k vloženému kapitálu, případně k obratu. Hovoří se o kapitálové rentabilitě, případně o obratové rentabilitě. Rentabilita vkladu v cenných papírech se vypočítává z aktuální hodnoty kurzu a z přijatých úroků nebo výplat dividend po odečtení vloženého kapitálu. Je-li tato hodnota pozitivní hovoří se o rentabilním vkladu.
Rentabilita kapitálu
Poměr dosaženého zisku a vloženého kapitálu. Ukazuje, jak dobře byl kapitál využit.
REPO
Krátkodobá výpůjčka vládních dluhopisů a jejich prodej investorům. Obvykle na jeden den. Následuje zpětný odkup.
Repo-operace
(Repurchase agreement, Sell / Buy – back operace). Podej cenného papíru se současným závazkem tento cenný papír odkoupit v daném termínu zpět. Subjekt prodávající cenný papír tím způsobem dočasně získává likviditu.
Repo (Repo obchod)
Poskytnutí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku (klasické repo, sell-and-buy-back, poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky).
Research
Shromažďování informací a podkladů pro investiční rozhodnutí.
Reserve Bank of Australia
Australská rezervní (centrální) centrální banka.
Reserve Bank of New Zealand
Rezervní (centrální) banka na Novém Zélandu.
Resistance
Odpor - rezistence - pojem používaný v technické analýze, který označuje cenovou hladinu, která je vyšší než tržní cena v daném okamžiku a v němž se očekává vyšší aktivita nabídky daného aktiva.
Resistence
Cenová hladina, která funguje jako přirozená bariéra před dalším nárůstem ceny. Určuje nám, kdy je cena natolik vysoko, že končí zájem investorů nadále nakupovat. Začnou tak převládat opět prodejní objednávky a cena se vydá směrem dolů.
Resting order
Obchodní příkaz s podmínkou určité ceny.
Restriktivní měnová politika
Restriktivní měnová politika se používá v případech, kdy je potřeba snížit objem peněz v oběhu. Toto se může stát při zvyšování úrokových sazeb. Základní myšlenkou tohoto přístupu je zpomalit ekonomický růst prostřednictvím vyšších sazeb, půjčování peněz je pak nákladnější a obtížnější. Tento krok pak také redukuje utrácení spotřebitelů a investice podniků.
Restriktivní politika
Politika centrální banky (měnová) nebo vlády (fiskální), která obvykle vede ke snížení hospodářského růstu, zvýšení nezaměstnanosti a snížení inflace.
Restrukturalizace portfolia
Restrukturalizací se rozumí změna složení portfolia, tj. prodej nebo nákup titulu z/do indexu. Nejčastejším důvodem prodeje je snížení zbytkové splatnosti pod stanovenou hranici, nejčastějším důvodem nákupu jsou nové emise.
Retail investor
Malý investor. Retailový investor. Jedinec, který nakupuje a prodává malé množství akcií pro svoji potřebu. Opakem jsou institucionální investoři.
Retracement
Je to jednoduše pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu. Trhy pohybují v určitých “vlnách? - po velkém pohybu přichází zpětný pohyb (tzv. retracement, korekce) aby se často následně zastavil a pokračoval ve směru původního pohybu.
Retracement (korekce)
Pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu.
Return on Assets (ROA)
Procentuální údaj vyjadřující rentabilitu firmy. Počítá se vydělením příjmů za fiskální rok celkovými aktivy společnosti.
Return On Capital Employed
Návratnost investovaného kapitálu. Poměrový ukazatel, který měří ziskovost společnosti a účinnost návratnosti investovaného kapitálu. ROCE = Zisk před úroky a zdaněním / vložený kapitál. Vloženým kapitálem se označuje součet vlastního kapitálu a dluhových závazků akcionářů = zjednodušeně celková aktiva – krátkodobé závazky.
Return on Capital (ROC)
Návratnost kapitálu. Poměrový ukazatel, který představují příjmy po zdanění vůči účetní hodnotě společnosti.
Return On Invested Capital
Návratnost investovaného kapitálu. Představuje informaci o tom, jak dobře společnost využívá svůj kapitál ke generování zisku. Počítá se jako (Čisté příjmy – dividendy) / Celkový kapitál.
Return on Sales (ROS)
Výnos z prodeje. Poměrový ukazatel, který se používá k vyhodnocení provozní efektivity společnosti. ROS = Čistý výnos / Prodeje.
Return on Total Assets
Poměrový ukazatel počítaný z velikosti příjmů a celkového majetku společnosti. Jde o měřítko efektivity využití firemního majetku.
Revaluation
Zhodnocení měny v důsledku intervence centrální banky. Opakem je Devaluation.
Revalvace
Úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči měnám ostatním.
Reverse Convertible
Akciový dluhopis.
Reverse charge
Reverse-charge neboli režim přenesení daňové povinnosti znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění má příjemce plnění.
Reverse order
Reverse order – na určité cenové hladině uzavře pozici a otevře obchod opačným směrem (LONG => SHORT a obráceně).
Reverse split
Konsolidace akcií. Za několik akcií dostane investor jednu s cenou odpovídající součtu akcií.
Rezervní měna
Status udělený americkému dolaru dohodou v Bretton Woods z roku 1944, která z něj učinila měnu používanou ostatními vládami a institucemi k vyrovnávání jejich zahraničních devizových účtů a obchodním transakcím s jistými životně důležitými komoditami, jako jsou ropa a zlato. Jelikož jiné země hromadí dolarové rezervy na zprostředkování transakcí, země, která se těší statutu rezervní měny, je osvobozena od sil volného trhu, které by ji jinak přinutily upravit její obchodní nerovnováhu.
Rezistence
Výraz používaný v technické analýze a určující cenovou úroveň, která doporučuje, kde by měl investor prodávat. Je to cenová úroveň, na které se stoupající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem.
Rezistence (hranice odporu)
Pokud cena roste (kurz zpevňuje), občas se zastaví na určité úrovní, která je z nějakého důvodu významná.
RIC
Zkratka "Reuters Identification Code" mezinárodní označení cenného papíru podle burzy, kde je danný cenný papír obchodován. Např. FTE.PA (France Telecom obchodovaný na burze v Paříži).
Rights Offering
Proces přidělení práv akcionářům na úpis nově emitovaných akcií (s cílem navýšit kapitál společnosti), obvykle probíhá za cenu, která je nižší než tržní. Práva na úpis mohou být obchodovatelná.
Ripple
Ripple je na jedné straně systém pro finanční převody v reálném čase, na straně druhé také digitální měna (XRP). Síť Ripple vznikla v roce 2012, kdy nastal boom blockchainových technologií. Je podobná síti bitcoinu, ale má několik specifik a odlišností. Také využívá distribuovanou databázi a má svůj vlastní Ripple Transaction Protokol (RTXP). Na rozdíl od bitcoinu ale k uzavírání transakcí dochází na základě konsensu, což trvá řádově sekundy, zatímco uzavření převodů bitcoinu může trvat i několik minut.
Rising bottoms
Neschopnost cenného papíru vzrůst nad určitou úroveň ceny. Této úrovni říkáme resistence.
Risk
Pravděpodobnost vyjadřující, že investice skončí ztrátou.
Risk and Edward
Jde o základní mechanismus investování, který spočívá v tom, že pokud investor podstupuje větší riziko, očekává i vyšší zisk.
Risk and Reward (Riziko a zisk)
Riziko a zisk. Vyššímu zisku odpovídá také vyšší riziko investice. Jde o základní investorské očekávání.
Risk-averse
Většina investorů se snaží vyhnout riziku, pokud se to odpovídajícím způsobem nevyplatí. Pokud mají dvě investice stejný výnos, investoři budou preferovat tu s nižším rizikem. Riskantnější investice musí mít vyšší návratnost.
Risk management
Proces používaný bankami pro minimalizaci ztráty investovaného kapitálu.
Risk management (řízení rizika)
Analýza výše rizika (velikosti možné ztráty) a stanovení optimální strategie, jak tomuto riziku čelit.
Risk ON a Risk OFF
Riziko na měnových trzích je jednou z nejzajímavějších "proměnných", se kterou se tradeři během obchodování setkají. V angličtině se pro sentiment traderů ve vztahu k riziku vžila zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší míru rizika a skupují měny jako indickou rupii nebo brazilský real, zatímco v dobách krizí a tržní nejistoty se jejich ochota riskovat snižuje a uchylují se do bezpečných přístavů, jakými jsou například americký dolar nebo japonský jen.

Že bude lépe (risk-on), nebo bude naopak krize dále pokračovat (risk-off). Obrázek ZDE.
Risk Reward Ratio (RRR)
Jedná se o poměr risku a zisku. Můžeme mít například strategii, kdy ukončujeme obchod v okamžiku, kdy ztráta dosáhne 50 pipů a inkasujeme zisk, pokud dosáhne výše 100 pipů. RRR je v tomto případě 1:2.
Rizika maržového obchodování
Stejně jako každá investice i obchodování na úvěr s sebou přináší jisté riziko. Pákový efekt působí také na opačnou stranu a může násobit ztráty. Na rostoucím trhu zvyšuje nadměrně zisk, na klesajícím trhu prohlubuje ztrátu. Debetní úroky, které se účtují za poskytnutí úvěru, snižují dosažený profit. Rozhodně doporučujeme si vše nejdříve vyzkoušet nanečisto v bezplatné demoverzi u konkrétního brokera
Riziko
Nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu.
Riziko inflační
Ovlivňuje reálný výnos investičních nástrojů. Vysoká inflace může způsobit, že investor dosáhne menšího nebo záporného reálného výnosu.
Riziko protistrany
Riziko, že jedna ze stran smluvního závazku selže v dodržení podmínek.
Riziko trhu (také systematické riziko)
Ta část celkového rizika cenného papíru, která souvisí a pohyby tržního portfolia a nemůže být odstraněna diverzifikací.
Rizikové fondy
Fondy rizikového kapitálu investují do nadějných firem, které hledají kapitál. Jde o rizikovější investici, proto fondy investují do většího počtu začínajících společností, tak aby ty úspěšné vyvážily ziskem ty krachující. Fondy rizikového kapitálu se zapojují také do řízení těchto firem a poskytují i nejrůznější know how.
Rizikový kapitál (Venture capital)
Rizikový a rozvojový kapitál slouží k financování začínajících společností. Rizikový kapitál obvykle vstupuje do společnosti mezi 1 až 3 rokem a vystupuje po dvou až pěti letech, kdy prodává své podíly do rukou rozvojového kapitálu. Rozvojový kapitál pak obvykle dovede společnost ke vstupu na burzu. Rizikový a rozvojový kapitál představuje dlouhodobou investici.
RM-Systém (RMS)
Akciová společnost, která v České republice organizuje trh s cennými papíry. Na trh smí přímo vstoupit libovolná osoba, která splní podmínky tržního řadu.
ROA
Return On Assets, ROA=(Čistý zisk + Menš. hosp. výsledek) / Celková aktiva, finanční ukazatel, který popisuje zhodnocení celkových aktiv.
Roadshow
Prezentace investorům za účasti managementu společnosti a manažera emise.
Robert Kiyosaki
Robert Toru Kiyosaki (narozen 8. dubna 1947 Havaj, USA) je americký investor, podnikatel a autor knih, známý svým bestsellerem Bohatý táta, chudý táta. Je také někdy označován jako "učitel bohatých".
Rodina fondů
Větší množství fondů, které zastupuje jedna finanční společnost. Fondy jsou obvykle sloučeny do základních typů, jako dluhopisové, akciové, fondy peněžního trhu atd.
ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění)
Čistý zisk/vlastní jmění. Kolik jednotek čistého zisku připadá na jednu jednotku investovanou vlastníky
Roll Over
Označení pro situaci, kdy dochází k přechodu z aktuálního futures kontraktu na nejblíže následující (prodej prvního, nákup druhého). Kladný rozdíl (cena následujícího - cena aktuálního) mezi kontrakty = contango, záporný rozdíl = backwardance.
Roll-Over
Obchodní postup, během kterého je vypořádání obchodu přesunuto (přerolováno) na jiné budoucí datum. U futures představují náklady rozdíly cen v jednotlivých kontraktačních měsících. U forexu to představuje zaplacení nákladů na půjčku do obchodu a je dáno rozdílem úrokových měr obou měn. Úrokový diferenciál může být jak kladný, tak záporný.
Rollover (převedení)
Na spotovém trhu je většinou konec pracovního dne ve 21:59 (Londýnského času). Jakékoliv ještě otevřené pozice v tomto čase jsou automaticky převedeny do dalšího obchodního dne, který opět končí ve 21:59. Dnes už mnoho makléřů dělá toto automaticky a je to součást jejich postupů.
Rollover / swap
Rollover / swap – znamená „převedení“. K 21:59 Londýnského času (GMT) dojde u všech otevřených pozic k odrolování/převedení do dalšího obchodního dne. Z rozdílu úrokových měr jednotlivých měn v páru broker vypočítává swapové body (mohou být kladné nebo záporné) a následně je účtuje na Váš účet.
Rollover/Swap
Všechny otevřené pozice, které zůstanou otevřené po 17:00 New Yorského času, se musí „přerolovat“. To znamená do jejich ceny je kalkulován poplatek/příjem z úroku. Detaily je možné vidět přímo v obchodní aplikaci.
Rolování
Uzavření pozice k určitému datu a zároveň otevření téže pozice k jinému datu. Cena rolování odráží rozdíl mezi úrokovými sazbami obou měn, jichž se transakce týká.
Ropa
Ropa je komoditou nejstrategičtější a nejsledovanější širokou i odbornou veřejností. Mezi obchodníky se jedná o velmi populární trh. Likvidní, živý trh, ovlivněný nejen fundamentálními, ale i globálně politickými daty a informacemi. Nejčastěji se obchodují dvě hlavní ropy - severomořská ropa Brent a americká lehká ropa WTI.
Ropa Brent
Ropa typu BRENT je složena z 15 druhů těžené ropy. Tyto druhy ropy jsou těženy v ropných oblastech v Severním moři. Patří mezi ně konkrétně Brent Sweet, Brent crude, Oseberg, Forties atd..
Ropa WTI
Ropa typu WTI (WTI = West Texas Intermediate) je americká lehká ropa. Má relativně nízkou hustotu a obsahuje méně síry než ropa BRENT, konkrétně 0,24 %. Používá se jako měřítko při oceňování ropy v Spojených státech. Tento typ ropy je hlavní komoditou, která je obchodována na chicagské komoditní burze (Chicago Mercantile Exchange) prostřednictvím futures kontraktů.
Round turn (RT)
Poplatek účtovaný za službu borkera (tzv. brokerská komise, commission nebo také fee). Tato komise se pak účtuje většinou za kompletně provedený obchod (tzn. vstup do pozice i výstup z pozice) - nebo-li také round turn (RT).
Rozdíl úrokové míry
Rozdíl úrokové míry, neboli úrokový diferenciál (z anglického Interest Rate Differential - IRD) je nástroj, který měří rozdíl mezi výnosem dvou ekvivalentních dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Tento nástroj je základní komponentou tzv. carry trade - speciální strategie investování na forexovém trhu. Obchodníci využívají IRD také k předpovědi budoucích forexových kurzů a spolu s principem parity úrokových měr je také využíváno ke stanovení ceny měnových futures. Výnos rozdělený mezi dva jinak srovnatelné dluhové nástroje v různých měnách.
Rozhodný den
Je den kdy má majitel cenného papíru právo na požitky plynoucí z držení tohoto cenného papíru (výplata dividendy, výplata kuponu, právo přednostně upsat nove cenné papíry, právo účasti na VH apod.).
Rozpětí (spread)

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou se zveřejňuje v otevřené knize objednávek v Xetra® a vyvolává se v prezenčním obchodu. Čím užší je rozpětí mezi nabídkou a poptávkou (tedy čím menší je procentní číslo), tím jednotnější je odhad účastníků trhu ohledně hodnoty akcie.

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je rozšířeným měřítkem k hodnocení peněžní a kapitálové účinnosti, protože při úzkých rozpětích je tržní likvidita vysoká a transakční náklady nízké.

Synonyma: Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, Spread.

Rozvojový kapitál
Rizikový kapitál.
RPSN
RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) - Udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny
RRR
Risk Reward Ratio = poměr maximální akceptovatelné ztráty a minimálního požadovaného zisku z transakce. Pokud je tedy RRR 1:2, znamená to, že obchodník má nastaven Take Profit ve dvakrát větší vzdálenosti než Stop Loss a je ochoten riskovat dvakrát méně, než z obchodu získat.
RSI
Relative strengh index, index relativní síly trhu, nástroj technické analýzy, který na trhu porovnává relativní sílu kupujících oproti prodávajícím
Ručení za prospekt
Kupující cenného papíru má u prokázaných chybných údajů na prospektu právo vrátit cenné papíry emitentovi nebo konsorciální bance. Emisní cena spolu s náklady, které mu vznikly při nákupu, se mu uhradí. Pokud cenné papíry koupil v pozdějším okamžiku, dostane nákupní sumu zpět. U již prodaných cenných papírů se mu vzniklá ztráta nahradí. Nárok na ručení kupujícího se promlčuje šest měsíců poté, co zjistil nesprávné údaje; nejpozději ovšem tři roky po zveřejnění prospektu.
Ručitel
Osoba zavazující se uspokojit pohledávky věřitele v případě, že tak neučiní dlužník.
Rumunské leu
Rumunský leu (množné číslo lei) je národní měnou balkánského státu Rumunsko. Jeho ISO 4217 kód je RON. Jedno leu se dělí na 100 bani (jednotné číslo ban). Název leu vychází z pojmenování jedné z kočkovitých šelem - lva. Bankovky rumunského nového leu jsou též jediné bankovky v Evropě, které jsou vyrobeny z plastických polymerů.
Ruský rubl
Ruský rubl je oficiální měna Ruska. Vznikl ve 14. století a od 16. století se používá jako platidlo v celém Rusku. Jeho mezinárodní zkratka je RUB a dělí se na 100 kopějek. Rubly vydává Ruská centrální banka a jako oficiální platidlo je zavedly také vlády Abcházie a Jižní Osetie. Kromě oběžných bankovek a mincí jsou tisknuty rubly také jako pamětní bankovky a mince.
Ruský rubl, RUB
Ruský rubl je zákonným platidlem Ruska. Jeho ISO 4217 kód je od roku 1998 RUB. V tomto roce provedlo Rusko měnovou reformu, kdy se z 1000 starých rublů RUR stal 1 nový rubl RUB. Jedna setina rublu se nazývá kopějka. Název rubl nesl i název měny, kterou používaly předchůdci současné Ruské federace - carské Rusko a Sovětský svaz. Současné mince mají hodnoty mince 1, 5, 10, 50 kopějek a 1, 2, 5 rublů. Bankovky jsou tisknuty v nominálních hodnotách 5, 10, 50, 100, 500, 1000 a 5000 rublů.
Russell 2000
Jedná se o americký akciový index, který sleduje výkon nejmenších 2,000 společností.
Růstové akcie
Společnosti, které se nacházejí v růstu, snaží se zaujmout podíl na trhu, obvykle své zisky investují do růstu a nevyplácejí dividendy. Jsou to akcie, od nichž se očekává nadprůměrný růst výnosů. Díky tomu mají zpravidla vyšší relativní tržní ohodnoceni než ostatní tituly na trhu. Mezi nejčastěji využívané ukazatele patři dynamika růstu zisku a obratu firmy, podobně jako i odhad růstu zisků v nejbližších třech letech.
Růstový fond
Fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je. Obvykle fond alespoň zčásti investuje do rizikovějších cenných papírů, hlavně do akcií s růstovým potenciálem.
Růstový trh
Růstové trhy mohou být celá národní hospodářství (např. emerging markets) nebo jednotlivá odvětví (např. telekomunikace, technologie). Tyto trhy mají nadprůměrné růstové hodnoty a vyhlídky.
Řízení portfolia
Optimální plánování a výběr investic do cenných papírů, přihlížející jednak k očekávaným výnosům, jednak k riziku jednotlivých investic s cílem co nejúčinnějšího rozložení investovaných částek.
Řízený trh
Část trhu na německé burze cenných papírů, který má snadnější připouštěcí podmínky nebo méně přísné vydavatelské předpisy než oficiální obchod. Ceny jsou pro tento trh udávány speciálně pověřeným volným makléřem. Ceny jsou dle pravidel úředně stanoveného kurzu, ale ne oficiální.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Swiss Markets
IronFX
TFIFX
reklama
Admiral spread new
Potvrďte prosím... Zavřít