Pondělí 17. června 2024 18:18
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: C
Cable
Slangový název užívaný pro měnový pár GBP/USD. Název vznikl podle podmořského kabelu (cable) mezi Evropou a Amerikou po kterém se obchodovalo v době, kdy nebylo satelitů a bezdrátové komunikace.
CAC 40 Index
Francouzský akciový index, který zahrnuje 40 titulů. Kalkulace indexu začala 31. prosince 1987 a složení je čtvrtletně prověřováno na základě „free float value“.
Callable bond (Svolatelný dluhopis)
Dluhopis s vloženou opcí s pravém emitenta k nákupu dluhopisu za stanovenou cenu v určitou dobu před plánovanou splatnosti dluhopisu.
Call opce
Kontrakt, který dává držiteli právo – ale nikoliv povinnost – nakoupit od výstavce (upisovatele) opce určité množství aktiv za předem stanovenou realizační cenu.
Call opce (Call option)
Druh finančního derivátu. Majitel call opce má právo, nikoliv povinnost, koupit nějaké podkladové aktivum.
Call opce emitenta u dluhopisu
V případě, že je to pro emitenta výhodné, umožňuje call opce předčasné splacení dluhopisu.
Candlestick chart
Candlestick chart – svíčkový graf, ve kterém je vyznačeno obchodní rozpětí daného dne včetně otevírací a zavírací ceny.
Candlestick Chart (Svíčkový graf)
Svíčkový graf. Graf, ve kterém se vyznačuje otevírací, maximální, minimální a zavírací cena. Otevírací a zavírací cena je vykreslena jako obdélník. Pokud cena vzrostla, je obvykle bílý, nebo prázdný. Pokud cena klesala, je obvykle černý, nebo jinak barevný. Maximální a minimální cena je vyznačena svislou čarou končící na hraně obdélníka.
Cap
Označení, které se často používá u investičních certifikátů jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud certifikát obsahuje cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota podkladového aktiva byla nad touto hranicí. Tento cap je stanoven emisní bankou, platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.
CAPEX
Náklady společnosti vynaložené na obstarání investičního majetku.
Cap (investiční a pákové produkty)
U diskontního certifikátu vyčísluje cap horní hranici, k níž jeho vlastník participuje na kurzovním zisku základní hodnoty.
Capitalization (kapitalizace)
Celkový investovaný kapitál. Hodnota firemních dluhů, akcií a příjmů na cestě.
Capital loss
Ztráta. Sníženi hodnoty investice nebo aktiva. Opakem je capital gain – zvýšeni hodnoty investice.
Capital market
Kapitálové trhy. Trhy na kterých se obchodují cenné papíry.
Capital stock
Množství akcií, které byly schváleny do oběhu. Mohou to být i kmenové a přednostní akcie.
Carry trade
Ve své podstatě je carry trade relativně jednoduchým typem transakce, která obsahuje dvě části. Nejprve si půjčíme finanční instrument za který budeme platit nízký úrok a poté investujeme do finančního instrumentu, který nám bude vynášet vyšší úrok. Rozdíl těchto dvou úrokových sazeb je náš profit. Bližší informace najdete ZDE.
Carry trades
Carry trades je oblíbená investiční strategie, která využívá rozdílu úrokové míry. Základní princip carry trades je půjčit si aktivum, které nese malý výnos a investovat do aktiva, které nese větší výnos. Toto se často děje buď s úrokovými měrami nebo cizími měnami. Odtud tedy pochází dva základní typy carry trades - úrokové a měnové. Carry trades jsou velmi oblíbené vzhledem k vysokému výnosu (obvzlášť pokud se využije obchodování na páku), jsou však také velmi rizikové, především kvůli vysoké citlivosti na směnný kurz.
Cash Equivalent (Hotovostní ekvivalent)
Vypůjčené peníze jsou vloženy do investice. Může to zvýšit zisky nebo ztráty.
Cash flow
Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků.
Cashflow
Cashflow je bilanční ukazatel, který dává informaci o finanční síle podniku. Vypočítává se z ročního přebytku s připočtenými odpisy a ze změn dlouhodobých rezerv a daní z výnosu a příjmu.
Cash Letter System
Forma bypořádání bankovních šeků na základě smlouvy o proplácení šeků Cash Letter System.
Cash management account (CMA)
Úročící učet obsluhovaný makléřskou firmou nebo bankou.
CBDC
Digitální měny centrálních bank (CBDC) nepovažujeme za kryptoměny v tradičním slova smyslu. O jejich vydání usiluje celá řada centrálních bank v čele s Čínskou lidovou bankou (PBoC). Dále třeba Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB, Sveriges Riksbank či Swiss National Bank.
CBOE
Chicago Board Options Exchange – Chicagská opční burza.
CBOT
Chicago Board of Trade – Chicagská obchodní komora.
CCI
Comodity Channel index - indikátor technické analýzy, který měří sílu a rychlost trendu, optimismus nebo pesimismus na trhu.
CDAX
Composite DAX® (CDAX®) existuje od 17.9.1993 a je vypočítáván jako kurzovní a performance index Německou burzou. Základem výpočtu je 30. 12. 1987 s hodnotou 1 000 bodů. Historická časová řada sahá až do roku 1970.
CDCP

Centrální depozitář cenných papírů. Vede evidenci zaknihovaných cenných papírů (například těch, které jsou obchodovány na BCPP).

CDO (collateralized debt obligation)
Cenné papíry založené na úvěrech západoevropských a amerických společnosti.
Cedel Bank
Významné clearingové centrum pro euroměny a zaknihované cenné papíry. Je vlastněno velkým počtem evropských bank.
CEE
Central And Eastern Europe. Označení pro země střední a východní Evropy.
Celý obrat
Celý obrat (andlicky round turn, RT) je typ poplatku, který si brokerská společnost (broker) účtuje za kompletně provedený, uzavřený obchod. Zahrnuje tedy jak poplatek za otevření pozice, tak také poplatek za uzavření pozice a tedy dokončení obchodu. Někteří brokeři si účtují tyto poplatky zvlášť, poté se jedná o takzvaný poloviční obrat. Obchodník zaplatí polovinu poplatku při vstupu do pozice a druhou polovinu za uzavření pozice. Pojem celý a poloviční obrat se používá především u obchodování s futures kontrakty.
Cena / účetní hodnota
Čím větší a lepší společnost, tím je tato hodnota vyšší. U méně známých společností s nejasným výhledem naopak toto číslo klesá. Pro společnosti zařazené do indexu DJIA činí v průměru 3,5, pro společnosti S&P 500 je to 2,8 a pro Nasdaq 2,6.
Cena úpisu
Cena stanovená emitentem jako cena konečná.
Cenné papíry
Cenné papíry jsou listiny nebo listiny nahrazující zápisy, ve kterých je obsažen určitý právní nárok. Společnost nebo jiný subjekt, který cenný papír vydal, se nazývá emitent. Cenné papíry obsahují právní nárok jejich držitele vůči emitentovi. Cenný papír tak vytváří vztah mezi emitentem a kupujícím. V případě dluhopisů se jedná o dlužníka a věřitele. Dlužník je ten, který cenný papír vystavuje a má závazek a věřitel je vlastník cenného papíru. Nebo může cenný papír představovat právo podílet se na řízení společnosti a jejím zisku, jako je tomu v případě akcií.
Cenné papíry s fixním úrokem
Všechny typy cenných papírů, které mají fixní úrok během celé doby platnosti. Jsou to například dluhopisy, státní dluhopisy a nebo hypotékové dluhopisy.
Cenný papír
Nástroj reprezentující určitou hodnotu (akcie, dluhopis, směnka).
Cenný papír listinný
Cenný papír, který má podobu listiny.
Cenný papír na doručitele
Cenný papír, jehož majitelem je osoba, která je jeho oprávněným vlastníkem, aniž by byla jako majitel uvedena na tomto cenném papíru jménem. Právy plynoucími z tohoto cenného papíru je oprávněn disponovat ten, kdo jej "předloží".
Cenný papír na jméno
Cenný papír, jehož majitelem je osoba, která je jeho oprávněným vlastníkem, a která je jako majitel uvedena na tomto cenném papíru jménem. Právy plynoucími z tohoto cenného papíru je oprávněn disponovat ten, kdo je na tomto cenném papíru uveden jménem.
Cenný papír na řad
Na cenném papíru na řad je vyznačeno jméno oprávněné osoby s doložkou na řad. Převod se uskutečňuje rubopisem (písemné prohlášení zpravidla na rubu cenného papíru).
Cenný papír zaknihovaný
Cenný papír má dematerializovanou podobu, je veden v elektronické podobě např. v registru Střediska cenných papírů. V ČR je zaknihovaných přibližně 90% všech akcií.
Cenová elasticita nabídky
Představuje citlivost nabídky určitého statku (zboží nebo služby) na jeho cenu. Určí se poměrem změny nabídky ke změně ceny.
Cenová elasticita poptávky
Představuje citlivost poptávky určitého statku (zboží nebo služby) na jeho cenu. Určí se poměrem změny poptávky ke změně ceny.
Cenová nabídka
Cenová nabídka je aktuální cena, za kterou se dá na trhu pořídit, popřípadě prodat nějaké aktivum. V každou chvíli existují na trhu vždy dvě ceny, které se od sebe navzájem liší. Nižší cena je taková, za kterou jsou ostatní účastníci trhu ochotní aktivum nakoupit. Tato cena se nazývá “bid? a vyjadřuje cenu poptávky. Vyšší cena je ta, za kterou jsou ostatní účastníci trhu aktivum ochotni prodat, je to tedy cena nabídky a nazývá se “ask?. Pokud se tyto dvě ceny vyrovnají, dojde k uzavření obchodu a vytvoří se třetí cena, kterou je aktuální kurz aktiva. Je to cena, za kterou proběhl poslední obchod a nemusí se tedy shodovat s ask nebo bid cenou, většinou tomu tak ale je.
Cenově vážený index
Hodnota indexu se odvíjí od cen jednotlivých akcií dáného indexu. S rostoucí cenou akcií společnosti je více hodnota indexu ovlivňována. U těchto indexu se nepočítá s objemem obchodovaných akcií. Tímto způsobem je konstruován například Dow Jones Industrial Average.
Cenový kanál (Channel)
Ohraničení ceny ve sledovaném období rovnými, nebo zakřivenými čarami. Cenový kanál může být rovnoběžný, nebo se může různě rozšiřovat, či zužovat. Může být počítán z cenových indikátorů (Bollinger bands, Hurst envelope), nebo může být zakreslen podle úvahy analytika graficky.
Cenový trend (Price Trend)
Pohyb měny určitým směrem, například býčí nebo medvědí trend. Obchodníci se díky trendu snaží maximalizovat své zisky.
Centrální banka
Hlavní národní banka. Jejím základním úkolem je stanovení a zavedení peněžní politiky.
Centrální banky
Centrální banka či ústřední banka, někdy též rezervní banka, monetární autorita nebo národní banka, je základní banka státu. Je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi. V České republice je centrální bankou Česká národní banka (ČNB). Centrální banka je monopolním emitentem místní měny. O reálné existenci, popř. oprávněnosti tohoto monopolu se však vedou spory.
CEO
Nejvýše postavená osoba ve společnosti s výkonnou mocí (generální ředitel).
CEPS
Vzoreček je: (Čistý zisk + Odpisy) / Počet akcií.
Certificate of stock
Právní dokument, který představuje množství vlastněných akcií společnosti.
Certifikát

Majitel certifikátu participuje například přímo na vývoji kurzu indexu (indexový certifikát), nebo nějakého speciálně sestaveného koše akcií (basket certifikát). I když se certifikáty většinou vztahují na akcie, nebo akciové indexy, jsou z čistě právního hlediska dluhopisy a nezajišťují žádná majetková a akcionářská práva na odpovídající podnik. Vkladatel získává úvěrové právo vůči emitentovi, jemuž přechodně přenechává peníze.

Certifikáty jsou každý burzovní den volně obchodovatelné a mohou být ve své době splatnosti jak omezené, tak neomezené. Nemají žádné průběžné výnosy a mají většinou variabilní splatnou částku. Jejich kurzovní vývoj je vázán na základní hodnotu (underlying). Možné základní hodnoty jsou vedle akcií a akciových indexů devizy a suroviny. Podobně jako u investice do akcií participuje vkladatel přímo na pohybu kurzu základní hodnoty - aniž by ovšem sám vlastnil cenné papíry, které jsou jejím základem.

U certifikátů se v zásadě odlišují dvě skupiny produktů: investiční produkty a pákové produkty. U investičních produktů participuje vkladatel zpravidla jedna ku jedné z vývoje základní hodnoty. Z tohoto důvodu jsou vhodné zvláště pro konzervativní vkladové strategie. Mezi investiční produkty se počítají například diskontní certifikáty, basket certifikáty, indexové certifikáty a akciové dluhopisy.

Pákové produkty (opční listy a knock-outs) jsou naproti tomu vhodné pro zkušené a spíše spekulativně orientované vkladatele. Podle individuální úpravy jsou knock-outs emitenty označovány např. jako turbo nebo wawe. Zabudovaný pákový efekt otevírá šanci s malým vkladem nadproporcionálně profitovat z pohybů trhu. Při opačném vývoji trhu je ovšem možná totální ztráta investice.

Důležitá ustanovení pro činnost emitentů certifikátů jsou upravena v zákonu o kapitálových vkladových společnostech (KAGG). Ustanovení k prodeji zahraničních investičních certifikátů v Německu upravuje "Zákon o zahraničních investicích" z 28. července 1978.

Certifikát garantovaný
Garantované certifikáty jsou strukturované investiční produkty, u kterých emitent garantuje návratnost celé nebo části vložené částky k datu splatnosti.
Certifikát Indexový
Cenné papíry, jejichž podkladovými aktivy je některý z indexů. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu.
Certifikát práva na dividendy / požitková akcie
Listina, zajišťující majetkové právo ve společnosti (většinou nárok na podíl ze zisku a nebo likvidačního zůstatku). Právo je zajištěno oficiální listinou - certifikát práva na dividendy. Tento certifikát lze také prodat, neplatí ale jako akcie (žádné hlasovací právo na valné hromadě akciové společnosti).
Certifikáty investiční
Investiční certifikáty jsou burzovně a mimoburzovně obchodované cenné papíry, jejichž cena se odvíjí na základě vývoje podkladového aktiva. Tímto aktivem mohou být burzovní indexy, akcie, komodity, úroky, měny atd. Narozdíl od jiných cenných papírů, jako jsou třeba akcie, fondy, úrokové sazby, měny, se jejich cena neodvíjí na základě nabídky a poptávky po dotyčném investičním certifikátu, ale přesně na základě vývoje podkladového aktiva, na které je příslušný certifikát vydán.
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady jsou definovány jako náhrady výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce v zahraničí. Řeší je tak každý zaměstnavatel, zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná. Jejich přesné vymezení i výši upravuje zákoník práce.
CFD
Contract For Difference - Kontrakt na vyrovnání rozdílu. Derivát, v případě kterého se zúčtování obchodní transakce uskutečňuje formou peněžního vypořádání – rozdíl ceny základního nástroje v den otevření a zavření pozice - bez fyzické dodávky základního nástroje.
CFD kontrakty
Contract For Difference (kontrakt na vyrovnání rozdílu, CFD kontrakt) patří do skupiny tzv. finančních derivátů. Jejich hodnota je odvozena a přímo závisí na hodnotě podkladového aktiva. O CFD kontraktech jsme mohli poprvé slyšet v roce 1990, kdy byly nejprve dostupné pro institucionální investory. Popularita CFD obchodování pak rostla a dnes jsou CFD trhy (CFD market) na vysoké úrovni.

Podkladovým aktivem mohou být nástroje finančního trhu, jako jsou měnové páry, komodity (stříbro nebo zlato) nebo nástroje termínované, např. futures na indexy nabízené světovými burzami, deriváty komoditních burz atd. CFD umožňují držet jak dlouhou, tak krátkou pozici, zisk se vypočítá pouze na základě rozdílu vstupní a výstupní ceny. CFD instrument a jeho obchodování neznamená fyzické držení podkladového aktiva. CFD kontrakty se obchodují mezi jednotlivými obchodníky a poskytovateli, přičemž CFD obchodování nenabízí žádné standardní smluvní podmínky.

Konstrukce CFD je do jisté míry podobná konstrukci futures kontraktů. Ve srovnání s CFD futures mají několik zásadních rozdílů. Na rozdíl od trhu Forex futures transakce se neprovádějí při spotovém kurzu, aniž by byl určen konkrétní okamžik odchodu z pozice tak jako na Forexu. Transakce na Forexu tedy může být uzavřena v jakémkoliv okamžiku, což je možné díky obrovské tržní likviditě.
CFTC
Výbor pro obchodování s komoditními futures kontrakty. Jedná se o americký dozorový orgán, který dohlíží na obchodování s futures na komoditních trzích.
Cizí emise

Při cizí emisi využívá emitent již existující obchodní vztahy emisní banky k vkladatelské veřejnosti a její vybudovaný systém odbytu pro umístění cenných papírů. Emisní banka přebírá zpravidla cenné papíry od emitenta za přejímací cenu a prodává je za emisní kurz. Emitent se tak zbavuje rizika, že eventuálně všechny cenné papíry nebudou moci být umístěny na trhu.

Cizí emise je vhodná zvláště pro odbyt velkého objemu mezinárodních emisí cenných papírů. Nově se pro celosvětový odbyt (např. emise akcií Deutsche Telekom a.s.) formují globální emisní konsorcia s regionálními subkonsorcii (např. pro regiony Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie).

Clean price, flat price, net price (Čistá cena)
Cena dluhopisu, která nezahrnuje naběhlý úrok. Opak je špinavá cena.
CLEARING
Systém pomocí, kterého vstupuje burza do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího čímž zajišťuje vypořádání sjednaného obchodu s cennými papíry. Obvyklí termín vypořádání je T+3.
Clearing house
Organizace zodpovědná za slučování nákupních a prodejních transakcí na finanční burze.
Clearingové centrum
Instituce, prostřednictvím které se vypořádávají všechny burzovní obchody.
Close
Zavírací cena konkrétního časového úseku. Obvykle svíčky.
Closed out
Likvidace pozice, která se nachází v pozici „margin call“. Vlastník nenavýšil finance, nebo neuzavřel ztrátové pozice nad rámec marže.
Closed trades
Jedná se o obchodní pozice, které byly zrušeny nebo vyrovnány.
Closing bell
Závěrečný časový okamžik, kdy se přestává obchodovat na burze. Podle tradice se ukončuje údery na zvon.
Closing tick
Hodnota vypočtená z počtu akcií, které zakončily obchodování na ceně vyšší, než závěrečné mínus počet akcií, které zakončily obchodování na nižší ceně, než závěrečné.
CMA (Cash management account)
Úročící účet obsluhovaný makléřskou firmou nebo bankou.
CME
Chicago Mercantile Exchange – Chicagská komoditní burza.
CME GLOBEX
Elektronická obchodní platforma v rámci CME Group Inc.
CME Group Inc.
Vlastník burz CBOT a CME.
CME – Chicago Mercantile Exchange
Chicagská burza finančních a komoditních derivátů.
Cold calling
Nevyžádaný telefonní hovor, kterým jsou nabízeny služby, nebo produkty. Jde o první „seznamovací“ hovor, kdy prodejce ještě nic nenabízí, ale vytváří si záminku pro další kontakt.
Collar
Nákup akcie a současně dvou opcí. První je nákup put opce mimo peníze (out of the money), druhé je vypsání call opce také mimo peníze. Výsledkem je takzvaný „covered call“. Pokud před expirací cena akcií silně vzroste zafunguje prodej na strike call opce, pokud naopak akcie klesne, chrání pozici put opce. Colar omezuje jak riziko, tak zisk.
Collateralized debt obligation (CDO)
Cenné papíry založené na úvěrech západoevropských a amerických společnosti.
Collateral (Kolaterál)
Zajištění. Aktivum (například cenné papíry) převedené na stranu, mající úvěrovou angažovanost vůči partnerovi. V případě selhání partnera strana může aktivum prodat a vynos použit k úhradě pohledávky za partnerem.
Commission (komise)
Commission - transakční poplatek účtovaný brokerem.
Commitments of Traders (COT)
Commitments of Traders report. Pravidelné uveřejnění počtu longových a shortových pozic čtyř skupin obchodníků, které vydává americký úřad Commodity Futures Trading Commission. Podle počtu long a short pozic se dá odhadovat možný budoucí směr cenového pohybu.
Commodity futures
Při uzavření komoditního futures se kupující a prodávající zavazují např. odebrat/dodat surovinu při splatnosti kontraktu za pevně stanovenou cenu. Prvními termínovými tržními obchody byly commodity futures: už před dlouhou dobou si chtěli sedláci pojistit své produkty před kolísáním cen. Proto uzavřel sedlák Futures kontrakt, aby si zajistil cenu pro svůj produkt v dalším roce.
Commodity Channel Index (CCI, indikátor)
Indikátor CCI (Commodity Channel Index) byl vytvořen r. 1980 Donaldem Lambertem.CCI spadá do kategorie momentum indikátorů. To znamená, že měří sílu a rychlost trendu.
Commodity trading advisor (CTA)
Commodity trading advisor (CTA) je jednotlivec nebo organizace, která fondům nebo individuálním klientům poskytuje poradenství a služby vztahující se k obchodování s futures kontrakty, komoditními opcemi a/nebo swapy. Jsou způsobilí k obchodování na managed futures účtech. Definice CTA se může vztahovat i na investiční poradce pro hedge fondy a privátní fondy, včetně podílových fondů a v některých případech fondů obchodovaných na burze (ETF). CTA jsou regulovány vládou Spojených států prostřednictvím registrace u Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a členstvím v National Futures Association (NFA).
Compound Interest (Složený úrok)
Složený úrok je situace, kdy vydělaný úrok je použit k reinvesticím, čímž se celková investovaná částka navýší. V dalším období je vyplacen úrok z navýšené částky, který je opět použit k reinvesticím. Z důvodu složeného úročení jsou peníze schopny růst rychleji, než když jsou zisky z investice vybírány.
Confirmation (konfirmace)
Potvrzeni provedené transakce.
Congestion area
Oblast, která zahrnuje shluk cen.
Congestion (Kongesce)
Série svíček nebo barů v grafu, ve kterých není viditelný zřetelný trend.
Consolidation (Konsolidace)
Pohyb ceny v úzkém obchodním rozpětí mezi nízkými a vysokými cenami.
Contagion (Nákaza)
Ekonomické krize mají tendenci zasahovat i další trhy a šířit se dál. Příkladem může být finanční krize v roce 1997, kdy finanční nestabilita v Indonésii se přenesla do dalších asijských zemí a poté i do dalších rozvíjejících se zemí.
Continuation chart
Komoditní kontrakty, které jsou spojeny do jednoho nepřetržitého cenového grafu. Jednotlivé komoditní kontrakty mají určitou dobu působení. Dlouhodobý graf je tvořen spojením jednotlivých kontraktačních grafů. Protože cena jednotlivých kontraktů nenavazuje, musí se obvykle nějakým způsobem začátek a konec dvou kontraktačních období přizpůsobovat.
Contra broker
Makléř stojící na opačné straně uzavíraného obchodu.
Contract
Contract - standardní jednotka transakce, v případě FOREXu 1 lot neboli 100.000 jednotek hlavní měny.
Contract broker
Broker, člen burzy, který provádí transakce pro druhé členy burzy.
Contract for difference
Contract for difference, zkráceně CFD, je finanční instrument, jenž umožňuje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o tom, že prodávající vyrovná kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a cenou na začátku kontraktu. Jestliže je tento rozdíl negativní, pak rozdíl platí kupující namísto prodávajícího. CFD se užívá pro obchody s futures kontrakty. Ty zahrnují celou škálu derivátů od kapitálových derivátů, přes indexové deriváty až po komoditní deriváty.
Contract size
Velikost obchodní pozice. Standardizovaný počet podkladových cenných papírů, které může držitel opce zobchodovat. Pro akcie je to obvykle 100 kusů akcií.
Contrarian (kontrarián)
Investor, který investuje proti mínění většiny účastníků trhu.
Contribution margin
Zpravidla se udává v procentech, jako podíl na celkových příjmech. Vypočítavá se jako rozdíl celkových příjmů z produktu nebo služby a celkových variabilních nákladů. Contribution margin pomáhá oceňovat produkt.
Convergence (konvergence)
Sbíhání ceny futures kontraktů a aktuální ceny podkladového média. Při vypořádání futures kontraktů se ceny srovnají s aktuálními.
Convertible arbitrage
Convertible arbitrage – Tato strategie se snaží vydělat na případných cenových neefektivnostech při tržním ocenění různých cenných papírů stejné společnosti.
Convertible bond
Anglický výraz pro konvertibilní/převoditelné dluhopisy.
Convertibles
Konvertibilní cenné papíry.
Correction (korekce)
Correction - obrat nebo-li korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá pro vyjádření poklesu cen po období jejich předešlého růstu.
Corrective wave (korekční vlna)
Korektivní cenový pohyb, který se pohybuje proti převládajícímu směru trendu.
Correlation
Vztah mezi dvěma proměnnými, který nemusí mít povahu příčiny a následku. Když se dvě veličiny pohybují podobně, říkáme, že jsou korelovány. Když se pohybují proti sobě, říkáme, že jsou anti korelovány. Matematicky znamená hodnota 1 naprostou korelaci, hodnota -1 naprostou anti korelaci. Hodnota 0, znamená, že se obě veličiny pohybují náhodně a nejsou si vůbec podobné. Při tvorbě portfolií se snažíme, aby jednotlivé složky byly málo korelovány.
Costs/Income ratio
Provozní náklady / Provozní výnosy, čím nižší hodnota, tím efektivněji firma dosahuje tržby (nízké náklady), nebo se pohybuje v odvětví s konkurenční výhodou (dosahuje vysokých tržeb).
COT report
COT report je zpráva publikovaná CFTC (Commodity Futures Trading Commission - Komise pro obchodování s komoditami), která vyhodnocuje množství držených komoditních futures. Součástí tohoto reportu je také analýza držených měnových futures a proto nám tato zpráva může poskytnout zajímavé informace, které lze aplikovat na spotový měnový trh.  Tato zpráva, mimo jiné, obsahuje informace o držených dlouhých a krátkých pozicích různých účastníků trhu a o celkovém množství neuzavřených pozic (open interest).
Countermove
Opačný cenový pohyb vůči převládajícímu směru minulého období.
Country Funds
Jedná se o národní fondy.
Cover
Zpětné nakupovaní nebo prodávaní nakoupených cenných papírů (likvidace obchodů).
Coverage Initiated
Sledování (mapování, pokrytí) akcie zahájeno.
Coverage Reiterated
Sledování (mapování, pokrytí) akcie zopakováno.
Coverage Resumed
Sledování (mapování, pokrytí) akcie obnoveno.
Cover buy
Likvidace short obchodů (nákup).
Covered warrant
Covered warrants jsou podskupinou naked warrants. Nevydává je většinou daná akciová společnost, nýbrž emisní dům. Při provádění covered warrants zůstává vlastní kapitál akciové společnosti nezměněn. synonymum: Krytý opční list
Covered write
Vypsání put opce na akcie. Prodejem opce si vypisovatel zvýší zisk držených akcií a ještě ochrání své akcie proti poklesu jejich hodnoty.
CPI (Consumer Price Index)

Index cenové hladiny pro vybraný spotřební koš. Obecně se právě tento údaj považuje za klíčový pro určení inflace. Pokud dojde ke změně struktury spotřebního koše, jak politici rádi činí, tak může dojít ke skokovému snížení oficiální inflace.

CPI index
CPI - Index spotřebitelských cen je hlavním indikátorem používaným k měření inflace je index spotřebitelských cen.
CPI (Index spotřebitelských cen)
Consumer's Price Index - Index spotřebitelských cen. Index měřící vývoj cenové hladiny určitého spotřebního koše obsahujícího některé zboží a služby. Ten je vybírán tak, aby reprezentoval spotřební návyky průměrného občana. Používá se k stanovení růstu životních nákladů a jako benchmark pro vyjednávání odborů o zvýšení platů. Jeho hodnota se zveřejňuje jednou měsíčně.
Crash
Dramaticky rychlé a silné snížení cen na burze, většinou následuje po nadmíru optimistickém očekávání ve velkých segmentech na trhu cenných papírů.
Creation
Takzvaný creation/redemption-file ukazuje pravidelně nákupy a prodeje indexového fondu. Tak zůstává struktura portfolia fondu pro vkladatele transparentní. opak: Redemption
Credit Crunch
Credit Crunch je: Stav, kdy v ekonomice není dostatek volných úvěrových zdrojů.
Credit Default Swap (CDS)
Credit Default Swap (CDS) - Je finanční derivát sestrojený za účelem přenosu kreditního rizika z jednoho subjektu na jiný (všeobecně se kreditní deriváty používají ke tvorbě nebo naopak k odstranění rizikových pozic, čímž umožňují svým držitelum aktivní management rizik).
Credit risk management
Dluhové riziko představuje pravděpodobnost, že dlužník nebude schopen splácet své závazky. Řízení dluhového rizika je systém, který banky používají k řízení tohoto rizika, aby ho udržely v přijatelných mezích.
Cross Hedge
Zajištění hotovostní pozice termínovaným kontraktem, který se liší od podkladových aktiv, ale je stejný co se týče vývoje ceny.
Cross trade
Obchod, který obchodník s cennými papíry uskutečňuje na vlastní účet resp. z vlastního účtu, nikoliv proti kotacím v obchodním systému. "Cross" obchodem makléř pouze oznamuje trhu, že k danému obchodu došlo.
CT
Certificat du Trésor, belgické státní dluhopisy (T-bill).
CTA (Comodity Trading Advisors)
Commodity trading advisor (CTA) je jednotlivec nebo organizace, která fondům nebo individuálním klientům poskytuje poradenství a služby vztahující se k obchodování s futures kontrakty, komoditními opcemi a/nebo swapy. Jsou způsobilí k obchodování na managed futures účtech. Definice CTA se může vztahovat i na investiční poradce pro hedge fondy a privátní fondy, včetně podílových fondů a v některých případech fondů obchodovaných na burze (ETF). CTA jsou regulovány vládou Spojených států prostřednictvím registrace u Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a členstvím v National Futures Association (NFA).
Cup and handle
Hrneček s ouškem. Formace na technickém grafu, kdy část grafu má tvar mělkého dna šálku a část grafu je tvořena kratším a rychlejším poklesem připomínajícím ouško hrnečku.
Currency
Měna. Forma peněz emitovaná centrální bankou, nebo vládou, která je využívána jako zákonné platidlo.
Currency Risk (Měnové riziko, kurzové riziko)
Pravděpodobnost změny směnných kurzů v nepříznivém směru.
Curve-fitting
Optimalizace prokládaných křivek cenou tak, aby křivka co nejpřesněji vystihovala minulý pohyb ceny.
Custodian
Banka nebo jiný obchodník s cennými papíry, která na základě pokynů klienta (investiční společnosti) a s vědomím depozitáře spravuje zahraniční cenné papíry a zahraniční opční a termínované obchody, patřící do majetku klienta (fondu).
Custody
Služba banky (nebo jiného oprávněného subjektu), která spočívá v úschova a správě cenných papírů, vypořádání transakcí s cennými papíry, a to na domácím i zahraničních trzích.
Custody transakce
Transakce prováděná správcem aktiv daného klienta. Transakce je prováděná jménem správce na účet daného klienta.
Cycle - Tržní cyklus
Tržní cyklus. Trhy se pohybuji v cyklech, které se dají předpovídat. Mnoho teorii technické analýzy je založeno na odhadování budoucích cyklů. Nejznámějšími metodami jsou Elliot a Gann teorie. Cyklus je periodická změna, kdy se bod pozorovaní vrací zpět na začátek začátek.
Cyklické akcie
Tyto akcie citlivě reagují na hospodářský vývoj. V případě ekonomického rozmachu rostou výnosy těchto podniků. Investoři spekulují na růst cen těchto akcií.
Cyklické tituly
Akcie, jejichž cena stoupá nebo klesá v závislosti na aktuální fázi ekonomického cyklu (růst nebo pokles).
CySec
CySEC je kyperský regulační orgán. Úkolem tohoto orgánu je dohlížet na dodržování přísných zákonů a předpisů ze strany investičních firem (brokerů).
Čárový graf
Line Chart (Čárový graf) - Nejjednodušší znázornění pohybu ceny. Z každé zavírací ceny je vedena linka do následující zavírací ceny. Tento typ grafu má nejmenší vypovídající hodnotu o stavu trhu. Ukazuje pouze směr, kterým se trh ubírá.
Časová hodnota (time value)
U opcí, "spekulativní hodnota" času, který zbývá do vypršení platnosti opce. Závisí především na volatilitě podkladového aktiva v čase.
Časování
Vybrat si správnou dobu na nákup / prodej fondů nebo akcií. Odborníci však nedoporučují privátním investorům čekat na správný okamžik. Průzkum ukazuje, že většina privátních investorů stejně toto načasování správně neurčí. Syn: Timing
Časový rámec
Časový rámec (time frame) - znázornění vývoje na trhu z různé časové perspektivy. Pokud máme zvolený Timeframe M1, tak u svíčkového grafu jedna svíčka odpovídá cenovému pohybu během jedné minuty, u D1 odpovídá pohybu za celý den.
Částečná exekuce
Částečná exekuce vzniká, jestliže nelze celou objednávku provést najednou, ale pouze částečně.
Čekací doba
Ochranná lhůta používaná při obchodování v kontinuálním režimu při zvyšování / snižování povoleného rozpětí. Čekací doba začíná plynout od okamžiku, kdy by bylo dosaženo ceny obchodu mimo povolené rozpětí. Po jejím řádném uplynutí dojde k rozšíření povoleného rozpětí příslušným směrem.
Černá ekonomika
Nezdaněná část ekonomiky, která zároveň stojí mimo zákon.
Černá labuť
Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí také teorie černé labutě je metaforou popisující důležité neočekávané události, které mají významný dopad na společnost. Tyto události se odchylují od toho, co je běžné, a proto je obtížné je předvídat. Často se objevují snahy tyto události ze zpětného pohledu racionalizovat. Pojmenování černá labuť si autor zvolil z toho důvodu, že po celá tisíciletí lidé věřili, že se na světě nacházejí pouze labutě bílé barvy. Toto tvrzení se opíralo o nezpochybnitelné empirické důkazy. Když se objevila labuť černé barvy, bylo toto tvrzení náhle vyvráceno. Profesor financí a spisovatel Nassim Nicholas Taleb, který je autorem teorie, chce tímto příběhem říci, že učení se pozorováním, nebo zkušeností je výrazně limitováno a lidské poznání je velmi křehké. Stará pravda náhle nemusí platit, ač nás v ní miliony bílých labutí předtím utvrzovaly celá staletí.
Černý pátek
Pád kursů většiny akcií na newyorské burze koncem října 1929. Skončily iluze o nekončícím růstu a začala hospodářská krize, která postihla nejen USA, ale i Evropu. O peníze nepřišli pouze bohatí kapitáni průmyslu. Silný dopad pocítily i americké domácnosti, které nezřídka přišly o všechny úspory.
Česká národní banka
ČNB je regulatorní orgán v oblasti kapitálového trhu a odvětví fondů v ČR.
Čínský jüan
Čínský jüan je oficiální měnou Čínské lidové republiky a v čínštině znamená jeho název doslova "minci". Jeho zkratkou je CNY, dělí se na 100 fenů a od roku 2012 patří ke globálním rezervním měnám. V platnost byl jüan zaveden v roce 1949.
Čistá cena (clean price, flat price, net price)
Cena dluhopisu, která nazahrnuje naběhlý úrok. Opak je špinavá cena.
Čistá úroková marže
Vzoreček: Čisté úrokové výnosy / Úročená aktiva.
Čistá zisková marže
Čistý zisk vyjádřený jako procento z tržeb.
Čisté obchodní jmění (ČOJ, NAV)
Skutečná hodnota jednoho podílového listu k určitému datu. Určuje se vydělením čistého obchodního jmění fondu počtem vydaných podílových listů. Z tohoto údaje vychází cena při odkupu a prodeji podílových listů.
Čisté obchodní jmění na jeden podíl (Net Asset Vaue Per Share – NAV)
Čistá tržní hodnota fondu dělená počtem vydaných podílových listů.
Čisté obchodní jmění (NAV - Net Asset Value)
Net Asset Value - čisté obchodní jmění je skutečná hodnota podílového listu, kterou získáme vydělením čistého obchodního jmění fondu počtem vydaných podílových listů.
Čistý dluh
Vzoreček: Úročený dluh - Hotovost.
Člen burzy
Právnická osoba (obchodník s cennými papíry), která je akcionářem burzy nebo byla přijata burzovní komorou za člena burzy v souladu s Burzovními pravidly. Člen burzy je povinen dodržovat podmínky stanovené Burzovním řádem, Burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů.
ČNB
Česká národní (centrální) banka. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních.
Chaikin A/D Oscillator
Technický indikátor, který se počítá z váženého objemu: Vážený_objem = Objem [(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low). Tato hodnota je potom použita pro výpočet akumulace/distribuce. Na stránkách Bigcharts.com najdeme tento ukazatel pod názvem Volume Accumulation: Accumulace_Distribuce = Vážený_objem + Akumulace_Distribuce_minulého_dne. Následuje výpočet, který měří odstup mezi 10 denním a 3 denním klouzavým průměrem Akumulace/Distribuce: Chaikin Oscillator = EMA3(Akumulace_Distribuce) – EMA10 (Akumulace_Distribuce)
Channel (kanály)
Cenový kanál obsahující pohyb cen v celém sledovaném období. Kanály mohou být jak rovnoběžné tak zakřivené.
Chart analýza
Chart analýza se pokouší pomocí historických dat odhadovat budoucí vývoj kurzu cenných papírů. Pro odvození krátkodobých vývojů trendů používá chart analýza opakující se grafické útvary (např. M-forma, V-forma, forma hlava-rameno). Zvláštní význam u chart analýzy mají podpůrné a odporové linie. Odvozují se pomocí historického průběhu kurzu. Prolomení těchto linií signalizuje nový pohyb trendu.
Chart (graf)
Charts (grafy) znázorňují kurzy cenných papírů v určitém časovém údobí v přehledných a srozumitelných diagramech. Vývoje kurzů tak lze rychle vyčíst. Grafy jsou základem technické analýzy cenných papírů. Budoucí vývoje kurzu se prognostikují pomocí typických chart formací. Důležité typy chartů jsou čárové, sloupcové, svíčkové apod.
Charting
Zakreslování nástrojů technické analýzy do grafu. Jde o technickou analýzu tvořenou zakreslováním čar a dalších grafických nástrojů do grafu.
Chartist
Takto se označuje investor nebo obchodník, který zakládá svoji strategii na technické analýze, tj. k prognózování cen používá grafy.
Chartista
Technický analytik, který se při ohodnocování cenných papírů spoléhá především na grafy (charts) cen akcií a objemů obchodů.
Chasing the market
Dohánění trhu. Vstup do obchodů po viditelných vzrůstech, nebo po poklesech trhu. Není to vhodná metoda, protože investor vstupuje do obchodu obvykle na konci cenového pohybu.
Chop
Chop (čti čop) je anglický výraz pro trh, který se nikam nehýbe, resp. jde do strany. Chop je “nepřítel? většiny obchodníků, neboť na trzích, které netrendují (jdou do strany), není v drtivé většině možné vydělávat a spíše se jenom ztrácí. Pokud je v intradenním obchodování trh “choppy?, pak je lepší vůbec neobchodovat.
Chop-Zone Indicator
Indikátor CZI (Chop-Zone Indicator) je využíván v rámci obchodního systému WoodiesCCI pro identifikaci trendu. Tento indikátor je v grafu WoodiesCCI umístěn na linkách +100 a -100. Nabývá tří stavů, které se vzájemně odlišují barvou indikátoru:
Christine Lagarde (Lagardeová)
Christine Lagarde je francouzská politička a generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu. MMF je přidruženou organizací OSN, která má za cíl podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, který zažívají hospodářské potíže.
Churning

Churning je velmi nebezpečná brookerská praktika zaměřená zejména na málo informované klienty. Cílem je nadměrným obchodováním získat z klienta peníze na poplatcích, případný zisk nebo ztráta klienta obchodníka nezajímá.

Typický "modus operandi" je takový, že obchodník navolává klienty a slibuje jim vysoké zisky, často se zaštiťuje významnými společnostmi, jejichž akcie nabízí. Poté, co klient uzavře smlouvu a vloží peníze, je mu doporučeno nakoupit nějaké cenné papíry a během několika dní je mu doporučeno je prodat a nakoupit jiné. Vše se děje ve velmi vypjaté atmosféře "je to jedinečná nabídka, všichni kupují" nebo "je to obrovský průšvih, musíte okamžitě prodat" a velmi často frekvence se stále zrychluje až přejde až na denní bází. To vede logicky ke ztrátám a zmenšování klientova portfolia, kdy je neustále pobízen k dorovnání účtu, někdy i za cenu půjčky se slibem, že se to určitě zlepší a bylo by chybou přestat.

Cyklus končí, kdy klient takto "proobchoduje" většinu majetku a spolupráci s firmou ukončí. Názvy firem se často mění, takže se velmi často stává, že po ukončení spolupráce s jednou volá s obdobnou nabídkou jiná. Tyto firmy neustále nabírají nové zaměstnance a to i v dobách krize, obvykle z řad nezkušených studentů či čerstvých absolventů, protože "životnost" zaměstnance se počítá ve dnech, dle četných reportážích v TV se řada z nich nevrátí z první polední pauzy. Odměny pro zaměstnance jsou jen na základě "výkonu" (tj. jak velký majetek přiměli klienta investovat a kolik z něj dokázali získat na poplatcích).

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
AETOS
InstaForex
FX Global
reklama
InstaForex ETF
Potvrďte prosím... Zavřít