Pátek 24. březen 2023 10:20
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Instaforex krypto
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Tickmill logo

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: E
Early stage financování
Early stage financování poskytuje kapitál nutný k podnikovým aktivitám fáze seed a start-up. Používá se k vypracování obchodního konceptu, výrobě prvních prototypů až po nastartování produkce a vstup na trh.
Earnings multiple (P/E)
Jiný název pro poměr P/E. Pokud položíme E = 1 předstvuje uvedené číslo, kolik ročních zisků na akcii je potřeba k zaplacení ceny akcie. Neboli za kolik let se zaplatí cena akcie z ročních zisků společnosti vztažených na akcii. Druhým významem je kolik jsou ochotni investoři zaplatit v ceně akcie za 1 roční zisk.
Earnings surprise
Překvapivě odlišné vyhlášeni velikosti zisků, než se všeobecně očekávalo. Překvapivé zisky mají často za následek prudký pohyb cen.
Easing
Uvolňování - pojem monetární politiky - Označuje se tak situace, kdy centrální banky sníží úrokové sazby.
EasyClick
EasyClick shromažďuje elitní akcie nebo certifikáty na české burze RM-S. Nákupy a prodeje akcií se zadávají ve standardizovaných násobcích počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotů. Velikost lotů je nastavena tak, aby byla dostupná pro menší a střední investice individuálních investorů.
EBIT
Zisk před úrokem a zdaněním.
EBITDA
EBITDA je zkratka anglického výrazu „Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.“ Českým překladem nebo ekvivalentem by se dal označit výraz „Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů.“
eb.rexx indexy

eb.rexx® indexová rodina odráží trh pro pevně zúročitelné cenné papíry denominované v eurech, s nimiž se obchoduje na platformě Eurex® Bonds a které mají splatnost více než 1,5 let.

eb.rexx indexy zahrnují nejlikvidnější státní půjčky (government), pojištěné půjčky (collateralized) a státně garantované půjčky (sub-souvereigns).

ECB
ECB je zkratka Evropské centrální banky.
ECB (European Central Bank)
Centrální banka evropské měnové unie (Evropská centrální banka).
EC (European Commission)
Evropská komise (EK) je výkonným orgánem Evropské unie. Jde o vládní kabinet sestávající z komisařů ze všech 27 členských zemí, kterému předsedá José Manuel Barroso.
ECN

ECNs (Electronic Communication Networks) jsou alternativní, privátní obchodní systémy v USA. Za určitých předpokladů mají přístup k Nasdaqu. Podmínky stanovila U.S. Securities Exchange Commission (SEC) v lednu 1997. Jsou následující:

- Kontinuální rozšiřování informací o kurzech.

- Limit-Book-Management nebo kontinuální aukce.

- (Automatické) shromažďování zákaznických objednávek a jejich provádění.

Kromě toho musí provozovatel ECN zajistit předávání nejlepších market maker objednávek systému Nasdaq, které jsou mu k dispozici.

ECN dává svým zákazníkům přes terminál nebo internet nahlédnout do své knihy objednávek. Uděluje-li účastník obchodu objednávku přes ECN, pokouší ne nejprve provést objednávku ve vlastní knize objednávek; není-li to možné, může být objednávka odeslána Nasdaqu nebo jinému ECN. Aby se příliš neomezovala likvidita vlastní knihy objednávek, je zákaznická objednávka dána z vlastního systému obecně jen krátkodobě (např. 90 sekund). Povinnost nejlepšího možného provedení zákaznických objednávek ("best execution") zakazuje ECN spojovat objednávky interně, je-li v jiných cenotvorných trzích možné uzavření za lepších podmínek. ECNs musejí proto svou knihu objednávek propojit s jinými trhy, aby mohly vždy zajistit nejlepší možné provedení objednávky.

ECN (Electronic Communications Network)
Jedná se o typ forex brokera. ECN (Electronic Communication Network) je systém, který umožní uskutečnit transakce mezi kupujícím a prodávajícím. Klienti ECN tedy mohou obchodovat navzájem "uvnitř" tohoto obchodního systému. Pakliže já chci prodat jeden lot EURUSD a někdo jiný uvnitř stejného ECN chce koupit jeden lot EURUSD za stejnou cenu, tak transakce proběhne uvnitř ECN, beze změny ceny na "vnějším" trhu.
ECOFIN = Rada ministrů hospodářství a financí EU
Radu tvoří ministři financí (a příležitostně ministři pro hospodářské a rozpočtové otázky) všech 27 zemí Evropské unie.
Economic Indicator
Vládou zveřejňované statistiky, které vypovídají o aktuálním ekonomickém vývoji. Mezi běžné indikátory patři míra nezaměstnanosti, spotřebitelská důvěra, hrubý domácí produkt (HDP), inflace, maloobchodní prodeje, počty nově prodaných aut atd.
ECU
European Currency Unit.
Efektivní portfolio
Portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.
Efektivní zúročení
Celkový zisk z investovaného kapitálu, měřený jako skutečné zúročení (efektivní zúročení) vloženého kapitálu. Rendita (výnosnost) je stanovena většinou v procentech. Ta je téměř vždy rozdílná od procent nominálního úroku nebo dividend, protože kupní cena nesouhlasí s nominální hodnotou. Výpočet: výnos (dividendy,úroky) např. 6% , vyděleno aktuální cenou, např. 150%, (6x100)/150 = 4% zúročení.
Efficient market theory
Teorie efektivních trhů. Předpokládá, že všechny známé skutečnosti a informace jsou již v ceně zahrnuty. Trhy se mají chovat náhodně a pravděpodobnostně. Je to chybná teorie, která vychází z předpokladu, že ekonomické subjekty se chovají racionálně. Trhy se však nechovají racionálně a nejedná se o pravděpodobnostní systémy, ale o chaotické systémy. U pravděpodobnostních systémů nemohou vznikat růstové/klesající trendy.
Effieciency Ratios
Tyto ukazatele finanční analýzy měří efektivnost využití zdrojů společnosti. Jedná se např. o Asset Turnover (čisté tržby/celková aktiva) nebo ukazatele měřící rychlost návratu pohledávek atd.
EFSF
Je to evropský fond pro finanční stabilitu (EFSF), ze kterého se vyplácí pomoc zadluženým státům eurozóny.
EIA
Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA - Energy Information Administration).

Často dochází k záměně za IEA.
Either-or order
Dva současně zadané čekající příkazy v trhu, kdy při aktivaci prvního z nich je druhý automaticky zrušen. Může jít například o současnou limitní objednávku a objednávku typu stop.
Ekonomický indikátor
Economic Indicator - Jedná se o vládou zveřejňované statistiky, které vypovídají o aktuálním ekonomickém růstu a stabilitě dané země (míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt (GDP), inflace, maloobchodní prodeje apod.).
Ekonomika
Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie.
Ekonomika a ekonomie

Ekonomika je souhrn hospodářských činností na určitém území. Je to tedy hospodaření nějakého subjektu, nebo i státu. Mluvíme proto třeba o stavu české ekonomiky nebo o ekonomických ukazatelích, jako je například výše a meziroční růst hrubého domácího produktu.

Ekonomie je naproti tomu vědní obor. Zkoumá zákonitosti využívání omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi spotřebitele.

Ekonomie i ekonomika pocházejí z řeckého výrazu oikonomia. Ten se skládá ze slov oikos – dům a nomia – zákon. Poprvé se s ním setkáváme v díle starořeckého filozofa Xenofóna, který napsal pojednání Oikonomikos. Zabýval se v něm pravidly správného vedení domácnosti a jejího hospodářství. 

Ekvitní (equity) křivka
Jde o křivku, která charakterizuje vývoj kapitálu v čase - a jak ji lze vytvořit - stačí na to také aplikace Excel. Equity křivka by nám měla sloužit jako pomůcka pro vytvoření systému odpovídajícího psychologii individuálního tradera. Někteří tradeři namísto kapitálu zobrazují počet pips.
Elasticita
Míra, kterou je schopna jedna veličina reagovat na změnu druhé.
Elasticita (opční listy)

Elasticita opčního listu se počítá tak, že se páka násobí deltou. synonymum: Gearing

Elliott Wave theory (Eliot vlnová teorie)
Jedná se o formu technické analýzy, která byla publikovaná R.N.Elliottem ( v roce 1939) . Tato technika zastávající názor, že ceny nějakého finančního instrumentu se řídí pravidelným pohybem - 5 vln nahoru a 3 vlny dolů (Příklad pro uptrend).
EMA
Jedná se o exponenciální klouzavý průměr (Exponential moving average).
Emerging markets
Obecné označení pro „nově se rozvíjejí“ trh nebo ekonomiku. Zpravidla jde o finanční trh země, který nemá ještě moc dlouhou historii, a nestihl se tedy plně rozvinout do podoby známé v zemích západní Evropy.
Emerging markets (rozvíjející se trhy)
Rozvíjející se trhy mají charakter rychlého hospodářského růstu, nebo rychlého ekonomického poklesu v případě horšího globálního vývoje. Investování na těchto trzích slibuje vysoké zisky, ale je také z ekonomických i politických důvodů více rizikové.
Emise
Jde o (primární úpis) vydání cenných papírů, tj. vystavení, zveřejňování a uvedení do oběhu. Emise se provádí přímo nebo prostřednictvím banky.
Emise cenného papíru
Vydání cenného papíru společností (emitentem) za podmínek stanovených zákonem a jejího nabídka na primárním trhu.
Emisní ážio
Rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio).
Emisní cena
Cena cenného papíru při jeho prvotním uvedení na trh.
Emisní cena (cenné papíry)
Cena, kterou investor musí zaplatit za nákup nových cenných papírů. V Německu akcie mohou být vydány pouze v nominální hodnotě nebo za vyšší cenu.
Emisní cena (investiční fondy)
Denně stanovená cena, za kterou lze koupit jednotku fondu. Jednotková hodnota plus poplatek.
Emisní doprovod
Podnik, který vstupuje na burzu, může využít podpory emisních doprovodů. Ujímají se vedení projektu a organizují četné úkoly, které je potřeba splnit před Initial Public Offering (IPO), jak se vstup na burzu často nazývá. K tomu patří vyhotovení časového plánu nebo navázání kontaktu s analytiky. Emisní doprovod zastupuje výhradně zájmy aspiranta na burzu.
Emisní kurz
Cena za kterou se prodávají nově upisované akcie na primárním trhu. Cena může být stejná jako nominální hodnota, nebo může být výšší (s ážiem), nebo nižší (s diskontem).
Emisní příplatek (XTF)
Poplatek, který vybírá společnost fondů při prodeji podílu fondu jako procentuální přirážka k emisní ceně. Pro fondy, které jsou uvedeny v segmentu Xetra® Funds, se emisní příplatek nevybírá.
Emisní trh
synonymum: Primární trh
Emitent
Společnost nebo veřejná korporace (např. podniky, banky, stát) vydávající akcie, obligace, podílové listy, popř. jiné druhy cenných papírů.
Emitent / vydavatel
Privátní společnost (většinou akciová společnost) nebo veřejně/státní organizace, vydávající cenné papíry, např. vláda vydává státní dluhopisy, akciová společnost vydává akcie.
EMS
European Monetary System.
EMU (Economic and Monetary Union) = Ekonomická a monetární unie
Koncept se skládá z pěti až šesti kroků směrem k ekonomické integraci a komfortnímu využívání společné měny. Poslední z kroků, kterého je potřeba ke "spokojenému životu" eurozóny dosáhnout, je harmonizace fiskální a ostatních hospodářských politik.
End of day trading
Obchodník se snaží realizovat své nákupy nebo prodeje na konci regulérní obchodní seance, a to zejména v případě neobvyklých a výrazných výkyvů. Tato metoda spočívá v myšlence, že trh má v úvodu další obchodní seance tendenci vyrovnávat předchozí výkyv.
Enterprise value (EV)
EV=Tržní kapitalizace + Čistý dluh (krátkodobé i dlouhodobé úročené závazky - hotovost a její ekvivalenty). V poměru k EBITDA se používá jako alternativa pro ukazatel P/E.
Entrance fee, Sales charge (Vstupní poplatek)
Poplatek zaplacený při nákupu podílu ve fondu.
EOD
Anglická zkratka pro End Of Day. Nejčastěji se jako EOD označují data, která se skládají z denních uzavíracíh hodnot jednotlivých trhů.
EONIA
Euro Over Night Index Average - průměr jednodenní zápůjční úrokové sazby evropského mezibankovního trhu.
Equal weight
Doporučení ponechat váhu titulu v portfoliu na stávající úrovni.
Equilibrium market
Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.
Equity
Equity (Majetek) - Hodnota prostředků na obchodním účtu, očištěna o zisk/ztrátu z otevřených obchodů.
Equity derivative (akciový derivát)
Jde o finanční nástroj, jehož podkladovým médiem je akcie, nebo více akcií. Podkladovým médiem nejsou dluhopisy, futures komodit, ani deriváty měnového trhu. Může jít o akciové forwardy, akciové futures, akciové swapy, akciové opce. Nejpoužívanější jsou akciové opce.
Equity Funds
Akciové fondy, fondy investující do akcií a akciových typů cenných papírů.
Equity hedge
Long/short equity, equity hedge – portfolio manažer nakupuje akcie jak do dlouhých, tak do krátkých pozic a jejich poměr průběžně koriguje podle toho, jaký předpokládá na trhu vývoj.
Equity market neutral
Equity market neutral - je podobná předchozí strategii, ale poměr dlouhých a krátkých pozic se udržuje 50:50.
ERM
Mechanismus směnných kurzů.
ERM II
Mechanismus směnných kurzů. Každá země musí před vstupem do eurozóny zůstat alespoň 2 roky v tomto mechanismu. V rámci ERM II je definována tzv. centrální parita neboli středový kurz.
ESG investice

Písmena ESG jsou hlavními znaky vyjadřující podstatu investic a také zkratkou anglických slov Environmental, Social a Governing (v překladu environmentální, sociální a řízení). Jinými slovy se dají tyto investice popsat jako společensky odpovědné investování. Zabývají se jím většinou investiční fondy a investoři, které zajímá především pozitivní dopad investic na životní prostředí, společnost, ekonomický rozvoj a tak podobně. Ve světě investic je však faktorem číslo jedna ziskovost a právě té dosahují ESG fondy v některých případech dokonce vyšší, než klasické fondy. Právě koronavirus odhalil, že ESG nejde při krizi stranou, ale právě naopak jeho popularita každým dnem roste.

eSignal
Jedná se o prémiového poskytovatele dat a grafů.
ESM
Plánovaný trvalý nástupce EFSF. Evropští lídři chtějí uspíšit jeho zavedení a spustit ho už v červenci. Stále je ovšem problémem to, že je ESM v principu v rozporu s německou ústavou (a pravděpodobně i se zákony jiných zemí), protože ohrožuje státní suverenitu.
ESM (European Stability Mechanism) = Evropský stabilizační mechanismus
Plánovaný trvalý nástupce EFSF. Evropští lídři chtějí uspíšit jeho zavedení a spustit ho už v červenci. Stále je ovšem problémem to, že je ESM v principu v rozporu s německou ústavou (a pravděpodobně i se zákony jiných zemí), protože ohrožuje státní suverenitu.
ETC
ETC (Exchange Traded Commodity) jsou finančním produktem, který je svou povahou zaměřen tak, aby umožňoval jednoduché obchodování komodit nebo komoditních indexů.
ETF
Otevřený podílový fond obchodován na burze.
ETF (Exchange Traded Funds)
Exchange Traded Funds (ETF) jsou fondy obchodované na burze. Podíly mohou investoři nakupovat a prodávat v průběhu obchodních hodin burzy stejně jako akcie. Jedná se o pasivně řízené fondy. Správce fondu se snaží co nejtěsněji kopírovat vývoj určitého indexu tím, že do portfolia fondu nakupuje přesně takové cenné papíry, které tvoří index.
EU
Ekonomika Evropské unie (EU) produkuje ročně nominální HDP v hodnotě 14,3 triliónů EUR, a kdyby byla suverénním státem, předčila by i USA. EU tvoří jednotný vnitřní trh i celní politiku, výkonnost jednotlivých členských států je odlišná.
EURIBID
(Euro Interbank Bid Rate) je neformální označení pro protějšek EURIBORu. Je to průměrná úroková sazba, za kterou banky poptávají půjčky v eurech po jiných bankách na mezibankovním peněžním trhu (tj. jsou ochotny si půjčit). Zatímco EURIBOR oficiálně stanovuje jako referenční sazbu Evropská centrální banka, EURIBID v oficiální podobě neexistuje a výraz nepoužívá jen neformálně.
Euribor
Referenční sazba pro evropské měnové transakce, uplatňovaná pouze pro obchody mezi bankami uvnitř Evropy.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
Euribor byl zaveden 1. ledna 1999 jako nová evropská referenční úroková sazba. Euribor nahrazuje všechny tuzemské referenční úrokové sazby evropských účastnických států (např. Fribor v Německu) s výjimkou londýnského Euro-Liboru. Euribor vypočítává denně v 11.00 Telerate v Bruselu na základě jednotlivých úrokových sazeb vybraných evropských bank. Při tomto stanovování nejsou zohledňovány nejnižší a nejvyšší úrokové sazby, aby bylo dosaženo věrohodné referenční úrokové sazby.
Euro
Euro (EUR) bylo navrženo k tomu, aby se stalo vedoucí měnou při obchodování. Podobně jako US dolar má Euro silný mezinárodní původ od jednotlivých členů Evropské měnové unie. Měna je ovlivněna rozdílným růstem ekonomik, vysokou nezaměstnaností a vládním odporem ke strukturálním změnám.
Eurobondy
Původně americký dluhopis, vydaný v Evropě. V souvislosti s korunovým trhem dluhopisy emitované na zahraničních trzích, zpravidla v Lucemburku nebo Londýně, denominované v Kč.
Euroclear
Mezinárodní clearingové centrum pro euroměny a zaknihované cenné papíry.
EuroCOIN
EuroCOIN (někdy též €-coin) je indikátor měsíčního vývoje HDP v eurozóně, který každý měsíc sestavuje Centrum pro výzkum hospodářské politiky (CEPR - Center for Economic Policy Research). Tento indikátor predikuje růst HDP v eurozóně na měsíční bázi, přitom je očištěný o nepřesnosti měření, sezónní a krátkodobé výkyvy, kterým je samotné HDP vystaveno. Tento indikátor poskytuje data o přibližném vývoji HDP v eurozóně s velkým předstihem, jelikož data o HDP jsou většinou publikována čtvrtletně zatímco indikátor je sestavován měsíčně.
Eurodolar
Eurodolarovou operací je situace když například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA. Také se tak označuje slangově měnový pár EUR/USD.
Eurolibor
Referenční sazba pro evropské instrumenty na mezinárodních trzích.
Euroobligace
Dlouhodobé obligace vedené v měně jiné, než je měna země nebo zemí, kde je většina nebo kde jsou všechny tyto cenné papíry prodávány.
Euroobligace (Eurobond)
Obligace, která je nabízena mimo zemi vypůjčovatele a obvykle také mimo zemi v jejíž měně je uvedena její nominální hodnota.
European Exchange (Eurex)
Kooperace evropského trhu termínovaných obchodů s harmonizujícím řádem a standardními produkty. Nyní je to německá Deutsche Terminbörse a švýcarská SOFFEX, společně působí v organizaci Eurex (EURopean EXchange).
Euroskupina
Euroskupina je název pro ministry financí zemí eurozóny.
Eurosystém
vropská centrální banka (ECB) plus národní centrální banky členských zemí eurozóny.
Eurozóna
Území těch členských států Evropské Unie, které přijaly euro jako svou společnou měnu.
Event driven
Event driven - využívá se tržních událostí spojených s životním cyklem akciových společností, např. změny vedení, vlastníka, oznámení výsledků hospodaření, změna výplaty dividend atd.
Evropská centrální banka
ECB - nezávislý subjekt, který má na starost monetární politiku eurozóny. Nastavuje úrokové sazby, spravuje devizové rezervy a má výlučné právo tisknout euro.
Evropská investiční banka
EIB (European Investment Bank) - Mezinárodní organizace vlastněná členskými státy EU. Byla založena již v roce 1958. Cílem bylo podpořit politická rozhodnutí EU a rozvíjet vhodné investiční projekty.
Evropská komise (EK)
Evropská komise - EC (European Commission) je výkonným orgánem Evropské unie. Jde o vládní kabinet sestávající z komisařů ze všech 27 členských zemí, kterému předsedá José Manuel Barroso.
Evropská opce
Opce, která může být uplatněna pouze v den její splatnosti.
Evropský fond finanční stability (Euroval)
Evropský fond finanční stability nazývaný euroval, byl založen loni na podporu zadlužených zemím eurozóny. Letos v červenci se politici eurozóny dohodli na zvýšení garance v záchranném fondu na 780 miliard eur. To má fondu umožnit poskytovat půjčky zadluženým státům v původně zamýšleném objemu 440 miliard eur.
Evropský systém centrálních bank
Evropská centrální banka (ECB) plus národní centrální banky členských zemí Evropské Unie
Evropský systém centrálních bank (ESCB)
Centrální banky členských zemí EU jsou členy Evropského systému centrálních bank. ECB - Evropská centrální banka je nezávislou institucí, která má dbát o stabilitu eura a provádí společnou měnovou politiku zemí Eurozóny. Odpovídá za vydávání euro bankovek a schvaluje objem vydaných mincí. Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.
Ex-Coupon date
První den, kdy majitel dluhopisu nemá nárok na výplatu výnosu.
Ex-date
V tento den je určitý cenný papír zbaven urč. práva a tento cenný papír začíná být obchodován popř. oceňován bez (=ex) tohoto práva ( např. práva na dividendu).
Ex-day
Označení dne, kdy je cenný papír zbaven určitého práva a začíná být obchodován bez tohoto práva (např. práva na dividendu, úpis nových akcií).
Ex den
Ve vztahu k vyplácení dividend je ex den u německých akcií zpravidla jeden den po valné hromadě, při níž byla stanovena dividenda. Vkladatelé, kteří získali podíl až do jednoho dne před ex dnem, dostávají dividendu vyplacenou. Analogicky se očekávané výplaty dividend započítávají do kurzu, tj. mohou vést k nárůstu kurzu před ex dnem a k poklesu kurzu v ex den.   U investičních fondů je v ex den oddělen nárok na vyplacení podílu investičního fondu. Získají-li vkladatele podíl fondu po ex dni, ale ještě před skutečným vyplácením, zaplatí za podíl cenu sníženou od vyplacení, ale už nedostanou následující výplatu. Ex den je zpravidla několik dní před dnem skutečného vyplacení.
Ex-dividend
Označení dne, kdy se cenný papír obchoduje již bez nároku na dividendu.
Ex-Dividend date
První den, kdy majitel akcie nemá nárok na výplatu dividendy.

Nejdůležitější datum, které sledují dividendoví investoři. První den, kdy lze prodat akcie bez ztráty nároku na výplatu dividendy nebo také první den, kdy kupující již nemá nárok na nejbližší dividendu. Pro získání dividendy musíte tedy akcie koupit PŘED ex-dividend date. Pokud koupíte akcie v ex-dividend date, již nebudete mít nárok na nejbližší dividendu. Přehled ex-dividend date najdete většinou u svého brokera v obchodní platformě.

Akcie mají tendenci v tento den klesnout o výši vyplácené dividendy.

Execution report
Privátní zpráva od burzy účastníkovi trhu. Může potvrzovat, že limit order byl vytvořen či zrušen dle přání účastníka. Nebo může informovat, že existující limit order byl zobchodován částečně či úplně (filled).
Exekuce
Vypořádání objednávky brokerem.
Exercise
Pojem užívaný při obchodování opcí, kdy vlastník opce ji může uplatnit.
Exchange Traded Fund (ETF)
Exchange Traded Fund (ETF) - Veřejně obchodovaný fond, resp. indexová akcie, která vlastně kopíruje vývoj vybraného indexu či jiného podkladového aktiva.
Exit
Ukončení obchodu, časový okamžik, kdy je obchod ukončen.
Exit strategy
Jedná se o způsob, jakým investor plánuje ukončit investici.
Exotická měna
Nepříliš likvidní měna.
Exotické měny
Jedná se o měny, které nejsou často obchodovatelné. Jedná se o měny zemí třetího nebo rozvojového světa a zde není takový zájem o obchodování a tyto měny mají malý nebo skoro vůbec  žádný objem obchodů. Například: Nigerijská niara, Polský zlatý, Česká koruna, Thajský bát, Singapurský dolar apod.
Expanzivní měnová politika
Expanzivní měnová politika má za úkol zvýšit dodávku peněz do ekonomiky, což může být provedeno snížením úrokových sazeb. Levné peníze pak mohou zvýšit utrácení domácností a podpořit investice. Základním smyslem expanzivní měnové politiky je podpořit růst pomocí nízkých sazeb, zatímco restriktivní politika se snaží udržet inflaci pod kontrolou – snaha o zachování hodnoty peněz při ekonomickém růstu.
Expanzivní politika
Politika centrální banky (měnová) nebo vlády (fiskální), která obvykle vede ke zvýšení hospodářského růstu, snížení nezaměstnanosti a zvýšení inflace. Bývá doprovázena snížením úrokových anebo růstem deficitu státního rozpočtu.
Expense Ratio (Poměrový ukazatel nákladů)
Podíl celkových nákladů vůči čistým aktivům za poslední měsíc. Jde o ukazatel, který poskytuje investorům pohled na efektivnost fondu.
Expert Advisors (EA)
A je nástroj, který nabízíme v rámci obchodní platformy MetaTrader a který umožňuje automatizovat proces obchodování pomocí předem definovaných vzorců k udílení příkazů a dalších operací na obchodní platformě.
Expiration (expirace)
Den, kdy skončí možnost obchodovat komoditní, nebo opční kontrakt.
Exponenciální klouzavý průměr (exponential moving average) - EMA
Několikadenní exponenciální průměrná cena s indikací nákupu/prodeje.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy krypto
Potvrďte prosím... Zavřít