Sobota 15. srpen 2020 01:04
reklama
Admiral spread new
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral spread new

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: H
Halving
Halving je termín z oblasti kryptoměn a znamená snížení odměn za těžbu nových mincí.
Hammering
Jedná se o prodej obrovského množství cenných papírů skupinou movitých investorů, kteří věří, že trh by měl klesnout silně dolů.
Hard fork
Hard fork je změna v protokolu kryptoměny, která zpětně není kompatibilní se staršími verzemi měny. Například, každý, kdo vede uzel v síti bitcoinu, si určitě musí aktualizovat software, aby mohl rozpoznat nové bloky. Hard fork je situace, kdy jsou uzly (prvky) řídící nový software, odděleny od předchozí verze kryptoměny. Pokud polovina uzlů běží na nové verzi a jsou těženy bloky a druhá polovina běží na staré verzi a jsou těženy jiné soubory bloků, pak máme dva různé řetězce - a odsud pochází tento termín 'fork' (anglicky vidlička nebo rozcestí,česky systémové volání).
HashRate
Hashrate je pojem související s virtuální měnou Bitcoin. Hash rate je zjednodušeně řečeno údaj, který udává výkon těžby grafické karty. Jednotkou je hash/s. Průměrné grafické karty mají hash rate zhruba 400 Mhash/s (400 000 000 hash/s).
Hashrate je pojem související s virtuální měnou Bitcoin. Představuje veličinu měřící výkonnost Bitcoinových sítí v jednotkách za sekudnu.

Zdroj: https://it-slovnik.cz/pojem/hashrate/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campaign=cp
HDP (Hrubý domácí produkt)
Hrubý domácí produkt (anglicky GDP - Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států.
Head and shoulders
Formace technické analýzy hlava a ramena.
Hedge
Zajištění investice. Obvykle se chápe jako prodej stejně veliké investice do opačného směru původního obchodu. Tím vzniká celkově neutrální pozice, která konzervuje stávající stav. Tím lze získat čas na lepší rozbor stávající situace, nebo lze zamezit neočekávaným ztrátám. Například v případě longové pozice na ropě v září 2001 po přerušení obchodování v důsledku teroristického útoku vstupovali investoři do protipozic v Londýně a tím fixovali možný nárůst ztrát i když bylo obchodování v New Yorku nedostupné.
Hedged tender
Veřejná nabídka short prodeje části akciového portfolia. Je to ochrana před rizikem ztráty, pokud se v tendru neuplatní všechny nabídnuté akcie.
Hedge fond
Hedge fond investuje své prostředky zpravidla do vysoce rizikových instrumentů. Tento typ fondu není podroben přísné regulaci obvyklé pro fondy sbírající úspory "drobných" investorů a je tedy vhodnější pro velké investory."
Hedge Fund
Jedná se o investiční fond zaležený především na členském principu, kdy počet členů je často omezen a jejíž hlavní partner řídí investice fondu. Hedge fond má často ve svých pravidlech možnost provádět složité finanční operace, které kombinují různé investiční strategie v současných dlouhých i krátkých pozicích na běžných i derivátových trzích v různých regionech po světě.
Hedge fund (hedžový fond)
Investiční fond s vysokou minimální investicí, obvykle okolo 1 milionu USD. Hedžové fondy mohou investovat jak do akcií, dluhopisů, tak do derivátů. Mohou používat riskantnější, ale i výnosnější obchodní strategie. Často obchodují s finanční pákou.
Hedge koeficient
V opčních a termínových obchodech, hedge koeficient ukazuje, kolik opcí nebo termínovaných obchodů je potřeba koupit nebo prodat, aby se úplně neutralizovaly cenové změny podkladových aktiv.
Hedging
Zajišťování proti riziku založené na spárování rozdílných toků - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Hedging/hedge
Snížení rizika (zajištění proti riziku) původní investice (nebo své vlastní produkce) zakoupením investičního nástroje s inverzní korelací k zajišťovanému riziku.
Hedgingový poměr
Hedgingový poměr (Hedge ratio) vyjadřuje obecně míru zajištění (hedging) pozice, popřípadě celého portfolia oproti potenciálním ztrátám. Specifičtěji potom může odkazovat na více různých poměrů, například poměr zajištěné části portfolia vůči celému portfoliu nebo hodnotu futures kontraktu vůči ceně podkladového aktiva. Často bývá hedgingový poměr spojován s deltou, což je indikátor měřící citlivost ceny opce na změnu ceny podkladového aktiva této opce. Změna ceny opce nebo změna základní spotové ceny.
Hedžové fondy (hedge funds)
Agresivně řízené fondy, které maximalizují výnosy pro své investory aktivní spekulacích na jakýchkoli trzích. Pracují s pákovým mechanismem vypůjčování proti svým prostředkům a používáním derivátů. (Původně se jednalo o investiční fondy, které zajišťovaly investiční rizika současným nákupem a prodejem cenných papírů).
Heikin-Ashi
Navzdory svému nesrozumitelnému názvu je tento ukazatel velmi jednoduchý. Nespadá do kategorie indikátorů ani oscilátorů, jedná se spíše o nástroj vyhlazující zobrazený trendu v grafu. Heikin-Ashi neosciluje okolo nulové hodnoty jako tradiční oscilátory (např. MACD nebo CCI), ani neindikuje změnu trendu jako indikátory typu Fractal či SAR. Tento nástroj je vlastně „pouze“ odlišným zobrazením svíček nebo sloupců v grafu.
Held at the opening
Obchodování s cenným papírem je před otevřením trhu pozastaveno, protože regulační orgány očekávají nějakou událost, nebo zprávu, která může mít za následek přílišný pohyb ceny.
HFT
High-frequency trading (HFT) je typ algoritmického obchodování.
High
Nejvyšší cena daného časového úseku (svíčky). Například Daily High je nejvyšší cena během jednoho obchodního dne.
Higher Low
Higher Low (Vyšší minima) - Pokud cena utváří stále nová vyšší minima (Higher Lows), můžeme říci, že je v rostoucím trendu.
High frequency trading
High frequency trading - obchodování ve velice krátkých intervalech (řádově desítky obchodů za sekundu).
High-low index
Počítá se počet akcií, které v obchodní den dosáhnou svého nového maxima a počet akcií které v ten samý den dosáhnou svého nového minima. Jejich rozdíl nebo podíl se průměruje klouzavým průměrem. Pokud je vyšší počet nových high, znamená to, že trh je silný a pravděpodobně poroste. Pokud je vyšší počet nových low, znamená to, že trh je slabý a pravděpodobně bude klesat. Jde o indikátor nálady na trhu.
High-tech stock
Akcie z technologického sektoru, například software, polovodiče, biotechnologie atd.
High-Water Mark
Princip High water mark level se používá při správě kapitálu profesionálními tradery, kdy dosažený zisk se rozděluje mezi tradera a jeho investora. Což znamená, že se odevzdává zisk jen při překonání maxima na účtu. Tudíž se nestane, že po poklesu jeden měsíc zaplatíte provizi další měsíc pouze při vyrovnání ztráty. Platí se provize vždy jen u nově vytvořeného zisku po překonání zůstatku na účtu.
High Yield
Označení cenných papírů nižšího investičního stupně, představují možný vysoký výnos za zvýšeného rizika.
Historical data
Historické informace o společnosti. Používají se obvykle ve fundamentální analýze. Jde např. o cenu akcií, výši zisku, velikost dividend, velikost marže atd.
Historical volatility
Velikost cenových pohybů během určitého minulého období. Obvykle se počítá jako směrodatná odchylka.
Historická votalita
Historická votalita je určena minulými cenovými změnami, na základě kterých je také určena.
Historické obchodní rozpětí
Nejvyšší a nejnižší cena, za kterou byl cenný papír historicky obchodován.
Hladiny podpory (Support Levels)
Úroveň ceny, kde v minulosti cena při svém poklesu měnila směr, nebo se pohybovala stranou. Na stejném místě bude cena pravděpodobně opět korigovat. Opakem podpory je resistence.
Hlasovací právo, rozhodovací právo
Akcionářovo právo účastnit se valné hromady a tím se podílet na rozhodování o vedení společnosti. Každý akcionář může zplnomocnit třetího (úvěrovou banku, obchodního představitele akcionáře nebo jiného zmocněnce), aby vykonal na valné hromadě jeho hlasovací právo. Často zplnomocní akcionáři účelně svoji správní banku k výkonu hlasovacího práva.
Hlava a ramena
Formace v technické analýze (head and shoulders), která na grafu vypadá jako hlava a ramena. V kombinaci s jednotlivými ukazateli technické analýzy lze na základě vzniku této formace predikovat další vývoj na grafu.
Hlavní manager
Manager je v úzkém kontaktu s emitentem a přejímá všechnu práci v souvislosti s emisemi, sestavením prospektů, žádá o registraci k obchodování na burze nebo podporuje rozvoj trhu atd.
Hlavní měna
První měna daného měnového páru (např. u měnového páru GBP/USD je hlavní měnou britská libra).
Hlavní trh
Prestižní trh burzy, na němž jsou obchodovány emise, které splňují podmínku likvidity stanovenou burzovním výborem pro kotaci. O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje právě burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru.
Hlavní úrok
Centrální bankou stanovená úroková sazba na rozdělení peněz z centrální banky. Hlavní úrok ovlivní úroveň úroků na peněžním trhu. Viz. také: diskontní sazba, lombardní sazba
Hloubka trhu
Hloubka trhu ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na burze na různých úrovních kurzu - detailní informace o poptávaných/nabízených cenách a počtech poptávaných/nabízených cenných papírů.
Hloubka trhu (Depth of Market)
Hloubka trhu zobrazuje aktuální nabídku a poptávku po obchodovaném instrumentu. Každé ceně je přidělen určitý počet aktuálně platných objednávek. Zkratka DOM slouží pro označení Depth of Market platformy – exekuční platforma pro vstup do pozice.
Hodnocení obligací (rating)
Indikátor důvěryhodnosti určitých emisí obligací. Tato hodnocení jsou často interpretována jako indikátor pravděpodobnosti nezaplacení části závazku společností, která obligace emitovala.
Hodnota dluhopisu
Každý dluhopis má jmenovitou (nominální) hodnotu, kterou v emisních podmínkách určil emitent. Velmi často to bývá částka 10 000 CZK, ale výjimkou nejsou hodnoty desetkrát nižší nebo vyšší. Nominální hodnota však téměř nikdy neodpovídá skutečné ceně, za kterou lze dluhopis na trhu koupit.
Hodnota (kurz cena) podílového listu
Cena, za kterou je možno nakoupit/prodat podílový list. U otevřených podílových fondů je to hodnota fondu lomeno počtem podílových listů.
Hodnota kurzu
Odpovídá kurzu cenného papíru na burze. V této hodnotě kurzu podléhají akcie zdanění.
Hodnota Pipu
Pip value - liší v závislosti na obchodovaném měnovém páru a velikosti investice.
Hodnota 1 pipu (Pip value)
Hodnota 1 pipu (Pip value) – je ovlivněna velikostí obchodovaného objemu a měnovým párem. Hodnotu 1 pipu zjistíme tak, že vynásobíme velikost obchodovaného objemu hodnotou 1 pipu a vyjde nám cena jednoho pipu vyjádřená v kotovací měně.
Hodnotové akcie
Označení akcií, které vzhledem ke své vnitřní hodnotě jsou cenově podhodnocené. Mají tedy pro investory atraktivní cenu, protože se dá předpokládat, že jejich cena poroste. Nejčastějším způsobem je hodnocení na základě P/E, na základě poměru tržní ceny k účetní hodnotě, případně na poměru ceny akcie k výši dividendového výnosu.
HOLDERS (ticker HLDR)
Indexové akcie emitované investiční bankou Merrill Lynch. Od ostatních indexových akcii se liší tím, že dividendy každé akcie jsou okamžitě vyplaceny investorovi.
Holubice
Centrální bankéř preferující hospodářský růst před nízkou inflací. V praxi se to obvykle projevuje preferencí nižších úrokových sazeb, než jaké preferují takzvaní jestřábi.
Hot issue
Hot issues - anglosaský výraz pro emise, u nichž při upisování došlo k výraznému převisu poptávky nad nabídkou, poněvadž se očekává, že budoucí tržní cena na sekundárním trhu bude podstatně vyšší než cena emisní.
Hotovostní dividenda

Podniky platí na vyplacené zisky daň z příjmu korporace. Dividenda vyplacená akcionáři je proto snížena o daň z příjmu korporace a označuje se jako hotovostní dividenda.

příklad:

brutto dividenda: 3 eura

daň z příjmu korporace (25%): 0,75 eur

hotovostní dividenda: 2,25 eur

synonyma: netto dividenda

Hotovostní vyrovnání (opční listy)
Nelze-li základní hodnotu efektivně dodat majiteli opčního listu (např. u indexového opčního listu), děje se hotovostní vyrovnání. Přitom se stanovuje diferenční hodnota mezi dohodnutou prováděcí cenou a aktuální tržní cenou základní hodnoty a vyplatí se majiteli opčního listu.
HSI Hang Seng Index
Zobrazuje hodnotový vývoj 33 společností sídlících v Hongkongu. Charakteristický je vícestupňový výběrový proces – společnost musí mít patřičnou tržní kapitalizaci, vysoké objemy burzovních obchodů a důležitou roli také hraje odvětvová reprezentativnost.
HVPI (Harmonizovaný index spotřebitelských cen)

Harmonizovaný index spotřebitelských cen se užívá k měření inflace v mezinárodním, většinou vnitroevropském srovnání. Vypočítává se podle jednotných konceptů, metod a postupů a odráží vývoj cen v jednotlivých státech, přičemž se vychází z národních spotřebitelských zvyklostí. Pro Německo přebírá výpočet Statistický spolkový úřad. Už na konci 80. let existovaly první snahy o jednotný index. Jednotná úprava ovšem chyběla, takže tyto snahy byly málo úspěšné. To se ale změnilo spolu s Maastrichtskou smlouvou. Zde pak byl vytvořen předpoklad pro harmonizaci.

HVPI zahrnuje spotřební výdaje soukromých domácností. Od konceptu národohospodářského celkového výpočtu se přitom odlišuje hlavně tím, že jsou zahrnuty výhradně soukromé výdaje, které byly skutečně realizovány. Jednotné hodnotící schéma členských zemí se ale nepoužívá. Ani zvláštnosti v národních spotřebitelských zvyklostech se nevypočítávají.

Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) vypočítává pomocí národních HVPI indexy spotřebních cen pro Evropskou unii, pro evropskou měnovou unii a pro evropský hospodářský prostor.

Zveřejnění předběžného výsledku se děje okolo 25. měsíce zprávy, dříve než je definitivní výsledek publikován 15.dne následujícího měsíce.

Hyperinflace
Inflace, která je rychlá a mimo kontrolu. Některé zdroje ji definují jako ceny, které stoupají ročně o 100 a více procent, ale neexistuje standardní měřítko. Hlavní idea je, že důvěra v kupní sílu je nulová
Hypoteční obligace
Obligace, která je jištěna zastavením konkrétního majetku. V případě neplnění mají držitelé právo na získání předmětného majetku a na prodej k uspokojení svých nároků vůči emitentovi.
Hypoteční úvěr
Je úvěr, který je poskytnut na investici do nemovitosti nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním pravém k této nebo jiné nemovitosti.
Hypotéční zástavní list
Dluhopis, jehož emitentem je hypotéční banka. Jako zástava za splacení HZL slouží nemovitosti, na jejichž pořízení byly prodejem HZL získány peníze.
Hypotéka

Hypotéka je typ úvěru,  jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné). Jsou primárně určeny k financování bydlení a patří dlouhodobě mezi nejvyužívanější úvěrové produkty v ČR

Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů:

  • hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti
  • americké hypotéky, které jsou určené na cokoliv.

Platí, že klasické hypotéky mají lepší parametry (nižší úrokové sazby) než ty neúčelové.

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
Bossa live trading
Potvrďte prosím... Zavřít