Neděle 03. prosinec 2023 02:26
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
Instaforex ebook

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: I
IASC
Výbor pro mezinárodní účetní standardy.
IAS (International Accounting Standards)
Vyúčtování podle IAS hodnotí cenné papíry podle metody mark-to-market a zabraňuje tvorbě tichých rezerv. Tak mohou investoři snadněji posoudit stav majetku podniku. Mezitím vyhotovuje mnoho německých podniků své roční uzávěrky navíc podle IAS. Přijetí podniku do Prime standardu je účtování podle IAS nebo US-GAAP povinností.
iBoxx indexy

Dluhopisové indexy, které vypočítává 7 nezávislých kurzovních poskytovatelů ze středních hodnot kurzovních údajů.

iBoxx® indexy odrážejí evropské dluhopisové trhy. Indexová rodina v reálném čase se skládá z iBoxx € likvidních indexů, iBoxx €-Benchmark indexů a iBoxx £-Benchmark indexů.

iBoxx € indexová rodina obsahuje indexy v reálném čase pro pevně zúročitelné státní půjčky (denominované v eurech nebo v měně eurozóny), státně garantované půjčky, zajištěné půjčky a podnikové půjčky. V rámci iBoxx € indexové rodiny ulehčují iBoxx € benchmark indexy účastníkům trhu posouzení eurových rentových trhů. iBoxx £ indexová rodina odráží trh pevně zúročitelných státních půjček v britských librách.

iBoxx € likvidní indexy zahrnují výběr nejlikvidnějších půjček z iBoxx € benchmark indexů. iBoxx € likvidní indexy jsou obzvlášť vhodné jako základ pro OTC a deriváty obchodované na burze. Ceny půjček dodává ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Morgan Stanley a UBS Warburg v reálném čase. Německá burza konsoliduje jakožto nezávislý poskytovatel indexu ceny a propočítává a rozděluje indexy.

ICO (Initial Coin Offering)
ICO je zkratka anglických slov Initial Coin Offering, což se dá volně přeložit jako prvotní (veřejná) nabídka digitální měny. Je to první veřejný prodej digitální měny ještě před tím, než se tato měna dostane na burzy. Projekty založené na kryptoměnách se tímto snaží získat kapitál pro své další fungování. ICO se inspirovalo klasickým IPO (Initial Public Offering), což je veřejná nabídka akcií. Když chce tradiční firma získat dodatečný kapitál, může část svých akcií veřejně nabídnout k prodeji. Zájemci z řad veřejnosti zaplatí za akcie určitou cenu a firma tak získá kapitál.
Identifikační číslo cenného papíru (ISIN)
Číslování různých typů a skupin cenných papírů za účelem zjednodušení transakcí.
IEA
Mezinárodní agentura pro energii (IEA - International Energy Agency).

Často dochází k záměně za EIA.
IFO index
Německý ekonomický institut měsíčně zveřejňuje index ekonomické důvěry IFO založený na průzkumu mezi manažery podniků. Index obvykle velmi dobře prognózuje růst HDP, proto je investory bedlivě sledován. Čím vyšší index, tím lepší průměrné očekávání manažerů ohledně budoucího ekonomického vývoje.
IFRS
Standardy pro účetnictví a výkaznictví (používané zejména v kontinentální Evropě).
Illiquid market (nelikvidní trh)
Nelikvidní trh je takový, kde jsou minimální obchodní objemy a nabídka na nákup, nebo prodej jen špatně hledá protistranu. Pokud drží investor nelikvidní akcie, jen špatně je dokáže prodat. Příkladem málo likvidního trhu jsou nemovitosti.
Imbalance of orders
Nerovnováha obchodních příkazů. Počet nákupních a prodejních příkazů se výrazně liší. Tato situace může vyústit v přerušení obchodování daného cenného papíru, jehož cílem je předejít masivním cenovým výkyvům. Obvykle je způsobována vyhlášením významných zpráv, které mají vliv na příslušný investiční instrument.
IMF (International Monetary Fund)
Mezinárodní měnový fond.
Immediate or Cancel
Okamžitě uspokojit nebo zrušit. Druh příkazu k provedení burzovní operace. Pokyn se má uspokojit ihned v maximálně možném rozsahu. Pokud není možné pokyn jako celek či její část okamžitě uspokojit, ruší se.
Implicitní volatilita
Měřítko očekávané volatility podkladových aktiv.
Implied volatility
Vyvolaná volatilita. Aktuální velikost cenových změn investičního instrumentu.
Imunizace
Způsob zajištění (zejména obligačního) portfolia tak, aby jeho hodnotu neovlivňovaly změny úrokových sazeb.
iNAV
Pro fondy obchodované na burze vypočítává buď Německá burza nebo poskytovatel služeb pověřený emitentem během obchodní doby alespoň jednou za minutu "indikativní čistou inventární hodnotu", krátce iNAV® (Indicative Net Asset Value). Ta nabízí indikaci pro jmění fondu v průběhu obchodu. Aktuální jmění fondu se stanovuje na základě kurzů jednotlivých pozic v portfoliu fondu. Denně aktualizovaná sestava ovlivňuje výpočet. K jednotlivým pozicím portfolia fondu se navíc sčítají hotovostní prostředky fondu. Takto vypočítané jmění fondu děleno počtem podílů fondu, jež jsou v oběhu, dává hodnotu iNAV. Německá burza zveřejňuje tuto hodnotu každou minutu jako akciový kurz, u fondů, majících obzvlášť velký obrat, dokonce každých 15 sekund. Vkladatelé si mohou aktuální hodnoty iNAV prohlédnout na internetových stránkách Německé burzy bez časového zpoždění v reálném čase, například na portálu privátních vkladatelů v přehledu trhu XTF®.
Income Fund
Fondy výnosové, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o portfolio s převahou instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou a instrumentů peněžního trhu.
Index
Index je statistický ukazatel vývoje nějakého trhu, popřípadě jiného podkladového aktiva v čase. V ekonomii a investiční praxi se nejčastěji setkáme s akciovými indexy, ale existují například i komoditní a mnoho dalších indexů. Indexy jsou vyjádřeny v bodech a hodnota indexů se neustále přepočítává podle aktuální hodnoty podkladových aktiv indexu. Akciový index je vyjádřením úrovně určitého akciového trhu nebo jeho části. Index se počítá z cen zahrnutých akcií, které jsou poté vyváženy podle různých kritérií. Jedná se tedy o matematický vzorec a nelze do něj tak přímo investovat. Lze však investovat do indexových fondů, které se snaží kopírovat daný index, popřípadě jiných, indexově navázaných instrumentů.
Index akcií
Ukazatel, který je tvořen tržními cenami vybraných akcií. Odráží vývoj akciových kurzů na burze.
Index akciového trhu
Ukazatel sloužící k měření výkonnosti trhu jako celku. Umožňuje porovnání trhů mezi sebou, sledování hodnotových nebo cenových změn mezi různými časovými okamžiky. Je průběžně počítán na základě aktuální tržní hodnoty akcií zařazených do indexu.
Index arbitrage
Existují cenové rozdíly mezi cenou akciového indexu a furures kontrakty na příslušný akciový index. Když se totiž přestane s akciemi obchodovat, začínají se futures kontrakty osamostatňovat a jejich cena se dále vyvíjí podle zájmu investorů. Když se s akciemi začne opět druhý den obchodovat tak se v důsledku arbitrážních obchodů cena futures a cena indexu k sobě těsně přiblíží.
Index cenného papíru
Index je nadřazený termín pro rejstříky cenných papírů a opcí. Rejstříky cenných papírů jsou vypočítané za účelem sečíst celkový stav trhu do jednoho čísla. Kromě toho jsou rejstříky cenných papírů také užívány jako měřítko výkonu investičního fondu. Často je cenový hedging založen na rejstřících cenných papírů. Index je pak vypočítán za pomoci matematické rovnice a statistické metody.
Index cen průmyslových výrobců
Měřítko změny cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni. (core rate - index po vyloučení energie a potravin).
Index DAX
Index obsahující 30 nejvýznamnějších německých společností.
Index Euro STOXX 50
Index Euro STOXX 50 měří kolísání cen akcií a odráží tím nejistotu mezi investory.
Index finanční
Statistky vyjádřená hodnota vybraných finančních instrumentů (akcií, dluhopisů).
Index Ifo
Německý podnikatelský index, který měří podnikatelskou důvěru. Jde o dotazování přibližně 7000 společností ohledně názoru na další ekonomický vývoj. Tento index je investory pečlivě sledován, protože dobře předpovídá budoucí vývoj německé ekonomiky. Vývoj německé ekonomiky je pak hlavním tahounem celoevropské ekonomiky.
Index MSCI
Benchmark je využíván pro srovnání výkonnosti vybraného investičního nástroje. Například akciový fond zaměřený na světové akcie si může vybrat jako srovnávací index (benchmark) index světových akcií MSCI World. Cílem manažera fondů je přinést investorům vyšší zhodnocení, než nabízí index MSCI World.
Index nákladů práce - ""Employment Cost Index""
Index nákladů práce měří míru nákladů zaměstnavatelů na své zaměstnance. Jedná se jednak o mzdy a platy, ale i o další požitky a např. odstupné. Tento index je sledován především dluhopisovým trhem.
Index nákladů práce (Employment Cost Index)
Index nákladů práce měří míru nákladů zaměstnavatelů na své zaměstnance. Jedná se jednak o mzdy a platy, ale i o další požitky a např. odstupné.
Index nákupních manažerů
Index nákupních manažerů je celosvětově používaný indikátor, který značí sentiment ve výrobním sektoru, potažmo v celé ekonomice. V angličtině se nazývá Purchasing Managers? Index a odtud vychází jeho zkratka - PMI, pod kterou je často zmiňován. Počítá se pro více než 30 zemí a každá země vykazuje svůj národní PMI. Tento index je založen na každoměsíčních průzkumech ze soukromého sektoru a jeho hodnota je udávána v procentech. Hodnota nad 50 % značí zlepšení, pod 50 % značí zhoršení ekonomiky výrobního sektoru.
Indexová akcie
Indexová akcie neboli ETF (Exchange Traded Fund - veřejně obchodovaný fond), pro který se používají také výrazy iShare nebo SPDR, je investičním nástrojem.
Indexová arbitráž
Investiční strategie, která spočívá v nákupu termínových kontraktů na index akcií a v prodeji jednotlivých titulů akcií z indexu nebo v prodeji termínových kontraktů na index akcií a v nákupu jednotlivých titulů akcií z indexu. Strategie využívá nesprávného ocenění mezi termínovými kontrakty na index akcií a předmětnými akciemi.
Indexová opce
Opce, jejímž podkladovým aktivem je index (DAX 30, DJIA apod.) Při expiraci (realizaci) nedochází k fyzickému dodání, ale pouze k peněžnímu vypořádání.
Indexové certifikáty
Podkladovými aktivy indexových certifikátů jsou burzovní indexy. Jejich cena přesně kopíruje vývoj podkladového indexu. Důležitý je tzv. poměr odběru, určující vztah ceny k hodnotě indexu. Zpravidla se uvádí desetinným zlomkem - např. 1 : 10. V takovém případě, kdyby měl index hodnotu například 1500 bodů, by cena certifikátu byla 150 Kč (pokud by se certifikát obchodoval v Kč).
Indexové dluhopisy
Efektivní návrat indexových dluhopisů nezávisí na nominálním úroku a ceně v době nákupu dluhopisu. Spíše je efektivní návrat předem určen a zabezpečen regulérním přizpůsobením nominálního úroku a nebo spláceného množství. Indexové dluhopisy chrání investora od ztrát zapříčiněných inflací. V Německu je vydání indexových dluhopisů téměř nemožné a to od té doby, co se vyžaduje povolení centrální bankou (Bundesbank), které může být vydáno pouze ve výjimečných případech.
Indexový certifikát
Cenný papír, který zastupuje větší množství cenných papírů. V podstatě investor kupuje akciové portfolio. Hlavním důvodem nákupu je rozptýlení rizika, stejně jako v případě budování portfolia.
Indexový fond
Fond, který má stejné rozložení investic jako některý index. Dociluje toho nákupem tzv. indexových derivátů.
Indexový fond (ETF)

Exchange Traded Fund (ETF) v doslovném překladu znamená burzovně obchodovaný fond. Někdy jsou burzovně obchodované fondy označovány jako indexové akcie, indexové fondy. Tento produkt spojuje výhody akcií a klasických podílových fondů. Investor nakupuje podíly fondu na burze stejně jako akcie. Složení portfolia fondu odpovídá zvolenému indexu. Portfolio ETF může být například složeno z akcií, které sleduje index MSCI World. Další výrazy pro indexový fond: burzovně obchodovaný fond.

Index produkčních cen (PPI)
Producer Price Index. Vyjadřuje změny cen zboží na úrovni konečné produkce. Je sestavován metodou spotřebního koše, který zahrnuje okolo 3200 položek z různých odvětví. Jeho hodnota se udává meziměsíčně a meziročně.
Index PX
Index Burzy cenných papírů Praha.
Index relativní síly (RSI indikátor)
Tento indikátor je velmi oblíbený, měří vnitřní relativní sílu, počítat lze na základě vzorce: , kde RS = průměr kladných změn v ceně za periodu „n“ / průměr záporných změn v ceně za periodu „n“. Pokud se linie pohybuje v horním pásmu, trh je překoupený a může následovat klesající vlna, tedy změna na medvěda. Prodávat by se tedy mělo, pokud linie přesáhne horní pásmo, vrátí se, opět ho přesáhne a začne klesat. Analogicky v dolním pásmu pro nákupní signál. Tento indikátor patří k pomalejším, signály většinou přináší později.
Index RM
Index RM trhu s cennými papíry RM–Systému odráží vývoj cen hlavních titulů, které se na českém kapitálovém trhu obchodují. Od 3. dubna 1994 začal být zveřejňován index PK 30, jehož výchozí hodnota byla nastavena na 1000 bodů. Bázi indexu PK 30 tvořilo třicet hlavních titulů, které se na trhu RM–S obchodovaly. Od 17.7.2006 byl změněn jeho název na Index RM, jehož bázi tvoří deset titulů. Změny v indexu se provádí na základě rozhodnutí kótační komise RM-S.
Index spotřebitelských cen
Index měří míru spotřebitelské inflace, tedy tempo růstu cen v obchodech. Označuje se CPI.
Index spotřebitelských cen (inflace)
Index spotřebitelských cen měří inflaci, tj ceny zboží a služeb nakupované domácnostmi ze spotřebitelského koše. Spotřebitelský koš je stanovován statistickým úřadem a změny v jeho složení umožňují například sledovat technologický vývoj výrobků, ale také umožňují manipulovat úrovní inflace. Jádrová inflace je spotřebitelský koš s vyloučením energie a potravin (core rate).
Index S&P 500
Index S&P 500 je považován za nejdůležitější akciový index na světě. Sestavuje jej agentura Standard & Poor's a zahrnuje 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností. Vzhledem ke své obsáhlosti velmi dobře reflektuje dění na celém americkém akciovém trhu. Nejenom proto je často používaným benchmarkem při investování.
Index výrobních cen
Index měří míru inflace cen výrobců, tedy tempo růstu výrobních cen. Označuje se PPI.
Indikátor
Pomocný nástroj, který nám nabízí většina obchodních platforem a má nám pomáhat v načasování vstupů do obchodů a určení budoucího vývoje. Např. klouzavé průměry nám počítají průměrnou cenu za námi zvolené období.
Indikátor hybnosti (Momentum indicator)
Indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodnici snaží předpovědět budoucí vývoj ceny na základě znalosti minulých cen a objemů obchodů. Momentové indikátory (indikátory hybnosti trhu) používají různé matematické koncepty, ale prakticky vyjadřují jakou á trh hybnost, neboli jak rychle se mění v závislosti na porovnávaných datech.
Indikátor Ichimoku
Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo - japonsky znamená "jeden rychlý pohled na rovnováhu grafu") sjednocuje různé přístupy k předpovídání cenových pohybů a kombinuje série indikátorů. Využívá se k určení trendu na trhu, určuje úrovně supportu a rezistence a vytváří signály na nákup nebo prodej. Indikátor Ichimoku byl vyvinut analytikem Goichim Hosodaom (Ichimoku Sanjin) ve třicátých letech 20. století s cílem předpovědět chování akciového indexu Nikkei na týdenním a denním časovém rámci.
Indikátory
Jedná se o nástroje technické analýzy pro analýzu trendu (Oscilátory, klouzavé průměry apod.).
Indikátory českého akciového trhu
Drtivá většina obchodů s tuzemskými cennými papíry se uskuteční na pražské burze a RM-Systému. Zatímco Burza cenných papírů Praha jako největší organizátor trhu s cennými papíry je založena na členském principu, tj. právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, zákazníkem RM-Systému se může jakákoliv fyzická či právnická osoba bez ohledu na to zda je občanem České republiky či nikoliv. Jedním ze společných znaků obou institucí je používání vlastních indikátorů pro shrnutí pohybů cen nejvýznamnějších cenných papírů v rámci jednoho dne. Roli indikátora trhu s cennými papíry v tomto případě představují indexy PX a RM.
Inflace
Růst cenové hladiny, měřeno indexem spotřebitelských cen (CPI).
Inflační cíl
Cíl, který si stanovuje centrální banka pro inflaci. Centrální banka se snaží svou měnovou politikou ovlivňovat inflaci tak, aby byla neustále v tomto inflačním cíli.
Infobanka ČTK
Soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, očekávaných událostí, zpravodajských archivů, dokumentačních databází a textů českých novin.
Informační povinnost
Informace, které musí být povinně na základě zákona, nebo předpisů předkládány dohledovým orgánům, burzám, nebo dalším určeným institucím.
Initial Margin (Počáteční depozitum)
Počáteční vklad zablokovaný na účtu investora a vyžadovaný pro vstup do pozice. Slouží jako záloha pro budoucí vývoj ceny a pokrytí eventuálních ztrát.
Initial margin (počáteční záloha/marže)
Minimální záloha vyžadovaná brokerskou firmou.
Initial Public Offering (IPO)
Primární veřejná nabídka akcií.
Inkaso
Pod výrazem inkaso se rozumí sbírka splatné pohledávky, především šeků (šekové inkaso), vrubopisů (vrubopis inkaso), směnek (inkaso směnkové), splatných dluhopisů, úroků a dividendových kuponů. Inkaso je uskutečněno bankou nebo autorizovanou osobou.
In-line
In-line - Obdoba hodnocení „neutral"; kurz akcie je očekáván s návratností, která je obdobná s ostatními společnostmi v sektoru resp. trhu
Inside Bar
Za inside bar považujeme formaci, která vznikne v momentě, kdy se maximum a minimum svíčky nachází uvnitř svíčky předcházející (svíčka, která právě uzavřela  tedy má nižší maximální hodnotu a vyšší minimální hodnotu).
Inside day
Inside day - den, ve kterém se cen pohybuje v rámci rozpětí předchozí svíčky.
Inside information (vnitřní informace)
Interní informace, které jsou známé managementu společností, případně jejím zaměstnancům a oprávněným osobám, jejichž povaha není známá veřejnosti, a jejichž využití k nákupu, nebo prodeji akcií společnosti může poskytnout neoprávněnou výhodu. Obchodovat na základě interních informací je zakázáno a je přísně postihováno i vězením.
Inside market
Nabídková a poptávková cena jednotlivých tvůrců trhu, která slouží pro jejich vlastní evidenci.
Insider
Akcionář, který vlastni vice než 10 % společnosti, nebo člen managementu společnosti, nebo člověk, který se dozví důvěrnou informaci, která může mít vliv na cenu akcie.
Insider obchody
Jako insider obchody jsou na burze označovány nákupy nebo prodeje cenných papírů na základě důvěrné informace veřejnosti ještě neznámé. Zasvěcenec (nebo insider) má tyto znalosti zpravidla na základě jeho odborných úkolů a odpovědností. Insider obchody nejsou zákonem dovoleny a mohou být také podle trestního práva stíhány.
Insider trading
Obchodování s cennými papíry na základě důvěrných (veřejnosti nedostupných) informací o důležitých událostech ve společnosti nebo ve státě, díky kterým má pak daný obchodní velkou výhodu na trhu. Tento druh obchodování bývá ale nedovolený.
Insider Trading sanctions Act of 1984
Usnesení Komise pro cenné papíry, které pojednává o kriminálních trestech vyplývajících z různých druhů nelegálního obchodování na základě neveřejných informací.
Insider / zasvěcená osoba
Osoba, ve většině případů vedoucí pracovník korporace, který má přístup k privilegovaným informacím týkajících se ceny podnikových akcií. Zákon zakazuje použití těchto informací k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu třetí osoby a tím znevýhodnit ostatní (především co se týče trhu akcií).
Institutional investor (institucionální)
Obvykle právnická osoba obchodující na kapitálovém trhu s velikými finančními možnostmi. Obvykle jde o investiční fondy, pojišťovny, penzijní fondy, investiční banky, makléřské společnosti atd. Institucionální společnosti provádějí většinu obchodů na trhu. Platí pro ně méně předpisů, protože se má za to, že jsou to zkušené a informované entity.
Instrukce
Adresné zadání příkazu k nákupu nebo prodeji cenného papíru do obchodního systému burzy na základě sjednaného obchodu dvou protistran nebo bez předchozího sjednání proti tvůrci trhu.
Interactive Brokers
Jedná se o jednu ze známějších brokerských společností. Specializuje se především na obchodování elektronických trhů. Výhodami jsou nízké Komise (ve smyslu poplatek) a propracovaná modulární obchodní on-line platforma - aplikace Trader Workstation, pro kterou existuje mnoho rozšíření.
Interbank Rates (mezibankovní sazby)
Interbank Rates (mezibankovní sazby) – úrokové sazby, které vznikají kotací vybraných velkých mezinárodních bank.
Interest rate
Cena půjčených peněz uváděná ve formě jako procento z půjčené jmenovité hodnoty. Obvykle za období jednoho roku.
Intermediate
Období do jednoho roku.
Intermediate-term (střednědobý horizont)
Střednědobý horizont ve fundamentální analýze znamená období 2 až 10 let. U technické analýzy jde o mnohem kratší období, obvykle několik týdnů až měsíců.
Internal rate of return – IRR (vnitřní míra návratnosti)
Vnitřní výnosové procento. Jedná se o ekvivalent výnosu do doby splatnosti, které se udává u pevně úročených cenných papírů. IRR se vypočítává pro investiční nástroje, které mají nepravidelně rozložené finanční toky.
International accounting standards, IAS (Mezinárodní účetní standardy)
Mezinárodní účetních standardy, publikované Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC). Dosud byl publikován koncepční rámec přípravy a prezentace finančních výkazů (framework for the preparation and presentation of financial statements), 34 mezinárodních účetních standardů (IAS 1 až IAS 41) a 30 interpretaci IAS (SIC-1 až SIC-33). Mezinárodní účetní standardy jsou založeny na principu, substance over form, tedy že operace se účetně zachycuji podle podstaty a ekonomické reality, a nikoli podle právní podstaty.
Internetová bublina
Podobně, jako praskla akciová bublina během Velké krize v roce 1929, praskla i internetová bublina v roce 2000. Index Nasdaq dosáhl úrovně 5000 bodů a poté se zřítil pod úroveň 2000, kde se pohyboval skoro dalších 10 let. Příčiny prasknutí obou bublin jsou podobné a historie zná i další bubliny, jako je tulipánová horečka, nebo zlatá horečka. Poslední krize byla vyvolána prasknutím hypoteční bubliny. Vždy jde o přehnaná a nereálná očekávání davu, který žene cenu do nerealistické výše.
Intervence
Intervencí rozumíme prodej nebo nákup své měny "domácí" centrální bankou (CB) nebo centrální bankou pověřenou institucí. CB vyhradí určité množství peněz pro tuto operaci a na volném trhu zadá pokyny pro nákup/prodej. Jelikož CB vynaloží značné prostředky, je schopna uspokojit všechny tržní nebo čekající příkazy. Uspokojením poptávky/nabídky tak dojde k přebytku/nedostatku měny na trhu a tržní cena se tedy musí změnit ve směru, kde se stále vyskytují příkazy k nákupu/prodeji. Zadáním těchto pokynů CB tedy dojde ke změně ceny kýženým směrem.
In the money
Označení opcí, jejichž uplatnění dává ekonomicky smysl. Call opce je in the money když současná cena podkladového aktiva je vyšší než realizační cena (strike price) opce. Naopak, put opce je in the money když současná cena podkladového aktiva je nižší než realizační cena opce.
In-the-money (v penězích)
Je to situace, kdy opce je v zisku. U call opce je hodnota opce nižší, než současná cena akcie. U put opce je hodnota opce vyšší, než současná cena akcie.
Intraday (Intra day)
Jedná se o pohyby cen měnových párů (nebo akcií, komodit apod) během jednotlivých dní.
Intraday trading
Intraday trading - obchodování v rámci jednoho obchodního dne. Všechny pozice jsou uzavřeny před jeho koncem.
Intradenní obchod
U intra-day obchodu, nazývaného také denní obchod, se cenné papíry nakupují a opět prodávají během téhož dne, eventuálně dokonce několikrát.
Intradenní obchodník
Intradenní (daytrader) obchodování je takový styl obchodování, kdy obchodujeme pouze v průběhu obchodního dne a své pozice držíme pouze několik minut, maximálně pár hodin, nikdy však přes noc. Intradenní obchodník začíná svůj obchodní den většinou s otevřením trhů a s jejich zavřením své obchodování skončí.
Intradenní obchodování
Styl obchodování, ve kterém není nikdy pozice držená přes noc a cílem je otevřít a uzavřít pozici v rámci jednoho obchodního dne.
Intrinsic value
Vnitřní hodnota opce. Rozdíl mezi cenou akcie a strike cenou opce. Druhou částí ceny opce je časová hodnota opce.
Introducing broker
Uvádějící makléř (Introducing broker - IB). Na OTC devizovém trhu označuje tento výraz fyzickou osobu nebo společnost, která za provizi představuje zákazníky tvůrcům trhu nebo jiným makléřům.
Inverze
Výnosová inverze je termín používaný v případě, kdy jsou dlouhodobé sazby nižší než krátkodobé. K tomu dochází, když jsou investoři nervózní z budoucnosti a očekávají pokles krátkodobých sazeb. Když si tolik investorů myslí, že sazby budou klesat, začnou se tlačit do dluhopisů s delší splatností, aby se pokusili uzamknout "vysokou" sazbu na co nejdelší dobu.

Předpokládejme například, že ekonomika roste a sazba je 4 %, tříměsíční sazba 4,5 % a desetiletá sazba 6 %. To by bylo zcela normální. Nyní předpokládejme, že jste investor, který se domnívá, že ekonomika slábne a v blízké budoucnosti pravděpodobně zpomalí. Pokud by k tomu došlo, předpověděli byste, že Federální rezervní systém bude muset snížit krátkodobé úrokové sazby, aby ekonomice dodal trochu šťávy.

Pokud by to byla pravda a vy byste očekávali, že všechny sazby v blízké budoucnosti klesnou, investovali byste více do dlouhodobých dluhopisů (10, 20, 30letých), abyste si tyto dobré sazby "uzamkli". Když toto udělá mnoho investorů, sazby dlouhodobých dluhopisů klesnou a v extrémních případech mohou skutečně klesnout pod sazby krátkodobých dluhopisů, což způsobí inverzní výnosovou křivku. Inverzní výnosové křivky jsou velmi vzácné, vyskytují se přibližně jednou za deset let a téměř vždy bezprostředně před recesí.
Inverzní výnosová křivka
Situace, kdy jsou krátkodobé sazby aktiva (zpravidla úrokových měr) vyšší než dlouhodobé.
Invested capital (investovaný kapitál)
Invested capital je z angličtiny jako investovaný kapitál.
Investice
Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení.
Investice bez zajištění
Schopnost držet investiční pozici větší hodnoty než je vlastní jmění (zajištění). V případě tohoto druhu investice (finanční kapacity) potřebujete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete.
Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"
Investice ve stavebnictví jsou rozděleny na rezidentní, nerezidentní a veřejné. Meziměsíční změny jsou značně volatilní a jsou často revidovány, proto mají velice zřídka nějaký dopad na trhy. Pouze trendy rozsahu většího než tři měsíce mohou být brány v potaz. Tato data vycházejí jednak v nominálním a jednak v reálném vyjádření (tj. ve stálých cenách). Reálné hodnoty pro rezidentní a nerezidentní investice se používají analytiky pro prognózování investiční komponenty hrubého domácího produktu. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako středně důležitý. Hrubé údaje jsou k dispozici na http://www.census.gov/prod/1/constr/c30/c30.html a jsou sestavovány agenturou The Census Bureau of the Department of Commerce. Jsou ohlašovány v 16:00, první pracovní den v měsíci (data s dvouměsíčním zpožděním).
Investiční bankovnictví
Investiční bankovnictví tvoří část národních a mezinárodních finančních služeb. Nejvíce to zahrnuje IPO obchod, obchod s cennými papíry, právě tak jako ekvitní financování. Investiční bankovnictví je nabízené specializovanými investičními bankami.
Investiční banky
V US bankovním systému, finanční instituce specializující se na IPO a obchod s cennými papíry.
Investiční certifikát
Akcie ve fondu cenných papírů nebo fondu nemovitostí.
Investiční certifikáty
Investiční certifikáty jsou finanční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od vývoje hodnoty podkladového aktiva.
Investiční doporučení
 Výsledek zpracování analýzy určitého investičního nástroje.
Investiční dotazník
Test investičních cílů, finančního zázemí, znalost a zkušenost zákazníka. Výsledkem je určení investičního profilu zákazníka.
Investiční fond
Společnost, ve které předmětem podnikání je kolektivní investování. Investiční fond je způsob, jak investovat peníze jako součást skupiny společně s jinými investory s cílem mít finanční prospěch. Investiční fond je právnická osoba, může mít různou právní formu, nejčastěji jde asi o akciovou společnost, která získává prostředky pro investování z úpisů akcií, které nakupují investoři (investor je tedy akcionářem). Základní členění je na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, v České republice je řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, přičemž specifickým investičním fondem je zahraniční investiční fond, který má sídlo v jiném státě než je Česká republika.
Investiční horizont
Doba, na kterou je investice doporučována. Při dodržení investičního horizontu lze očekávat dosažení předpokládaného výnosu.
Investiční instrument
Pod pojmem investiční instrument se rozumí jak veřejně obchodovatelný cenný papír, tak jiný cenný papír vydávaný k uplatnění práv spojených s veřejně obchodovatelným cenným papírem a také deriváty.
Investiční koeficient
Aktiva fondu mínus jeho hotovostní rezervy, jako např. část fondu, která je investována do cenných papírů, nemovitostí nebo derivátů. Vždy musí být investováno nejméně 51 procent aktiv investičního fondu do typů cenných papírů popsaných v obchodním prospektu.
Investiční limity
Určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů. Obecně platné investiční limity jsou dány zákonem o investičních společnostech a fondech a další jsou dány statutem nebo pravidly investování platnými pro ten který fond.
Investiční portfolio
Představuje obvykle soubor investičních možností. Při vytváření individuálního investičního portfolia je nutné zvažovat míru rizika každé investice, její likviditu a očekávanou výši výnosu.
Investiční postup / metoda
Postup / metoda investování do cenných papírů. Nejdůležitější z investičních postupů jsou stavba knihy, metoda fixní ceny, privátní investice a metoda soutěžní nabídky.
Investiční profil klienta

Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.

Investiční riziko
Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.
Investiční společnost
Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování ve znění pozdějších novel. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.
Investiční zaměření
Je obsaženo ve statutu fondu. Udává, do čeho fond investuje a limity pro jednotlivé typy investic.
Investiční zlato
Navzdory krátkodobým výkyvům je zlato v dlouhodobém horizontu velmi kvalitní a žádanou investicí, díky které nepřijdete o své finance a zabezpečíte sebe i další generace. Zlato má kouzlo, které přetrvává staletí a pokud si uvědomujete jeho hodnoty v ekonomicky nestálém světě kolem nás, je ukládání do něj logickou volbou.
Investiční životní pojištění
Investiční životní pojištění (IŽP) představuje kombinaci pojistné ochrany a spoření, resp. investice do podílových fondů. Klienti mají možnost dosáhnout zajímavého zhodnocení, které ovšem zpravidla nebývá garantováno. Pojišťovna tedy na rozdíl od kapitálového životního pojištění negarantuje žádný výnos a celé investiční riziko (včetně kursového rizika u fondů zahraničních cenných papírů) nese v plné míře její klient. Ze zaplaceného pojistného se hradí náklady na krytí pojistné ochrany (pojištění pro případ smrti a další volitelná připojištění) a poplatky. Dále jsou nakoupeny podílové jednotky, které určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie (konzervativní, vyvážená či dynamická).
Investment strategy (investiční strategie)
Investiční strategie je plán, jakým investor umisťuje kapitál mezi různé druhy investic. Tento plán musí zahrnovat investorovu toleranci k riziku, časový investiční horizont a investorovy osobní preference.
Investment trust
Uzavřené investiční fondy vydávají určitý počet podílů. Je-li dosaženo stanovené vkladové sumy, je fond uzavřen. Investiční společnost nemá povinnost stáhnout podíly zpět. Odmítne-li investiční společnost stažení podílů, mohou investoři prodat své podíly přes burzu. Uzavřené fondy jsou rozšířeny především v anglosaských zemích. synonymum: Uzavřené investiční fondy.
Investor
Investor je investiční fond, banka, penzijní fond, pojišťovna nebo fyzická osoba, která vyhledává optimální způsob, jak zhodnotit své dočasně volné finanční prostředky.
Investor relations
Komunikace akciových společností s odbornou veřejnosti. Předávání informací o hospodářských výsledcích a výhledech společnosti současným i potenciálním investorům.
Investor relations (IR)
Opatření pro investor relations informují aktuální a potenciální akcionáře o podniku. Cílem IR je vázat akcionáře dlouhodobě na podnik. K opatřením patří: roadshows, setkání analytiků, akcionářské časopisy, vyhotovování roční uzávěrky,inzertní kampaně, vydávání podnikových brožur atd.
Investor?s equity
Zůstatek na maržovém účtu.
Investování
Jako investice se v ekonomii označuje ta část příjmu, která je vložena do kapitálu. Tedy do dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti. Ekonomický subjekt (stát, podnik, jednotlivec) tak odloží část své současné spotřeby (úspor) za účelem získání budoucího užitku. Budoucí užitek či výnos může být peněžního nebo nepeněžního charakteru.
IOSCO
Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry.
IPO
Primární emise cenných papírů, prvotní prodej cenných papírů investorům.
IPO – Initial Public Offering
Počáteční veřejná nabídka. První nabídka akcií společnosti veřejnosti.
IPO (První veřejná nabídka cenných papírů)
Zkratka pro Initial public offering; první veřejná nabídka cenných papírů podniku.
IRS (interest rate swap)
Úrokový swap.
Irving Kahn
Irving Kahn byl americký investor a podnikatel. Patřil k žákům Benjamina Grahama a jeho investiční filozofie – investování do hodnoty. Spravoval investiční fondy, vyučoval svoji investiční filozofii a až do své smrti v roce 2015 aktivně obchodoval na kapitálovém trhu.
ISDA
Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty.
ISHARES
Název indexových akcií společnosti Barclay. Obvykle vycházejí z technologických indexů tvořených společností Goldman Sachs. Obchodují se na burze AMEX.
ISIN
International Security Identification Number - mezinárodní identifikační kód cenného papíru.
ISIN (International Securities Identification Number)
Mezinárodní soustava číslovaní cenných papírů. Každý obchodovaný cenný papír má přiděleno číslo ISIN, které je přiděleno podle určitých pravidel.
ISIN (International Security Identification Number)
Mezinárodní identifikační kód cenného papíru. V USA se pro ozačení emisí používá dále tzv. Ticker, což je několikapísmenná zkratka. Pod touto zkratkou najdete dotyčnou akcii na amerických webech. Více pod pojmem ticker.
ISIN kód
International Securities Identification Number. Kód pro jednoznačné označení emise cenných papírů. Každá emise má přidělen ISIN, jehož podoba se řídí určitými pravidly (např. podle typu CP, obchodovatelnosti).
ISIN kód cenného papíru
Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.
ISMA (International securities market association)
Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.
ISM index
Tyto indexy hodnotí sledovanou oblast (průmysl, sektor služeb) na úrovni USA. Hodnoty nad 50% znamenají expanzi (meziměsíčně) v opačném případě kontrakci ve sledovaném odvětví.
ISO měnové kódy
USD = Americký dolar
EUR = Euro
JPY – Japonský Yen
GBP = Britská Libra
CHF = Švýcarský Frank
CAD = Kanadský dolar
AUD – Australský dolar
NZD = Novo Zélandský dolar
ITM
Kupní opce je ITM, pokud je cena základní akcie vyšší než uplatněná cena opce. Naopak prodejní opce je ITM, pokud je cena základní akcie nižší než uplatněná cena opce. V okamžiku vypršení platnosti jsou automaticky uplatňovány opce, jejichž ITM je 0,01.
ITM opce
In-the-money, zkráceně ITM, je jeden ze tří typů pozic, ve kterých se může nacházet realizační cena (strike price) u opčních obchodů. To, zda je opce v pozici ITM záleží na tom, zda se jedná o call opci, nebo o put opci. Zjednodušeně můžeme říci, že realizační cena se pohybuje pod tržní cenou podkladového aktiva v případě call opce. Při put opci se realizační cena nachází nad tržní cenou podkladového aktiva v momentě sjednávání opce. Dalšími dvěma pozicemi, ve kterých se může realizační cena opce nacházet, jsou Out-of-the-money (OTM) a At-the-money (ATM).
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Jak na hedging v praxi
Potvrďte prosím... Zavřít