Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: Z
Zadlužení spotřebitelů
Consumer Credit - Tento ukazatel měří meziměsíční změny agregátního zadlužení spotřebitelů v dolarovém vyjádření. Je volatilní a často výrazně revidován oproti dalším indikátorům osobní spotřeby.
Zadlužení spotřebitelů - "Consumer Credit"
Tento ukazatel měří meziměsíční změny agregátního zadlužení spotřebitelů v dolarovém vyjádření. Je volatilní a často výrazně revidován Oproti dalším indikátorům osobní spotřeby (maloobchodní tržby, prodeje aut, spotřebitelská důvěra a osobní spotřeba) je ohlašován se značným zpožděním. Z těchto důvodů její ohlášení téměř nikdy nevyvolává reakci trhu. Spotřebitelské zadlužení je rozděleno do tří podkategorií- automobily, revolvingové úvěra (kreditní karty) a ostatní úvěry. Index není příliš směrodatný, období se silnou spotřebou nemusí korespondovat se zvýšením zadlužením domácností. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně nedůležitý. Hrubé údaje jsou k dispozici na http://www.bog.frb.fed.us/releases/G19/Current/ a jsou sestavovány FEDem. Jsou ohlašovány 21:00, pátý pracovní den v měsíci (data s dvouměsíčním zpožděním).
Zadluženost vlastního jmění (debt ratio)
Patří mezi nejčastěji užívané ukazatele zadluženosti. Vypočítá se jako poměr cizích zdrojů k vlastnímu jmění.
Zajištění
Závazek, cenný papír, hotovost nebo jiné aktivum, které funguje jako záruka za uskutečnění nějakého závazku.
Zajištění (hedging)
Činnost, jejímž cílem je ochrana proti kurzovému či úrokovému riziku.
Zajištění proti kurzovému riziku
Ochrana proti výkyvům devizových kurzů, většinou toto nabízejí banky pro firmy.
Zajištěný fond
Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %) v kombinaci na garantovaném podílu na zhodnocení určitého indexu kapitálového trhu.
Zajišťovací obchody (hedging)
Princip hedgingu spočívá v tom, že pomocí futures (nebo ostatních derivátů) si investor může zafixovat cenu/hodnotu určitého podkladového aktiva. Jinak řečeno to znamená, že k dané pozici uzavřené na trhu podkladových aktiv (ať již současné, či budoucí) sjednáme takovou pozici futures, jejíž zisky či ztráty se budou vyvíjet zrcadlově.
Zajišťovací poměr (delta)
Očekávaná změna hodnoty opce ke změně tržní ceny podkladového aktiva.
Zajišťovatel
obchodník, který se snaží o přenos rizika změn ceny otevřením opačné pozice ve stejné hodnotě na stejném nebo úzce spřízněném trhu.
Základní aktivum
Základní aktivum (častěji nazývané jako podkladové aktivum), je aktivum, od kterého se odvíjí cena finančního derivátu, jako jsou opce, forwardy, futures apod. Podkladovým aktivem mohou být akcie, komodity, měny, dluhopisy, akciové indexy a mnoho dalších finančních nástrojů. Finanční deriváty se stávají stále žádanějším instrumentem především díky jejich rozmanitosti.
Základní hodnota

Vedle konkrétně dodatelných základních hodnot (např. zboží, akcie, dluhopisy, devizy) existují fiktivní (syntetické/abstraktní) underlyings. Tyto uměle vytvořené základní hodnoty jsou standardizované obchodní objekty, které jsou jakožto výchozí veličina vybaveny určitými znaky. Například základem spolkové future je abstraktní základní hodnota, která reprezentuje ideální spolkový úvěr s úročením 6 procent a dobou splatnosti 10 let. Také indexy, jako je DAX, mohou být syntetickými základními hodnotami: základem je akciové portfolio, které reprezetnuje hodnoty DAX s jejich odpovídajícími specifikacemi.

Synonyma: Předmět kontraktu, Underlying, referenční hodnota.

Základní jmění
Je to souhrn všech peněžních i nepeněžních vkladů všech majitelů do společnosti, včetně hodnoty pohledávek společnosti vůči společníkům, kteří ještě nesplatili své vklady.
Základní kapitál
Akciová společnost je obchodní společnost, pro jejiž založení je nutný základní kapitál ve výši 2 miliony korun, u společností s veřejnou nabídkou akcí 20 milionů korun. Základní kapitál je rozložen do akcií se stejnou nominální hodnotou. Nominální (emisní) hodnota vydaných akcií není stanovena, většinou ale činí 1 000 korun.
Základní měna
První měna v daném měnovém páru.
Zaknihované akcie
V minulosti byly všechny akcie v listinné podobě (často v nádherné grafické podobě), dnes je většina akcií virtuální. Hovoří se o tzv. zaknihovaných cenných papírech, o jejichž existenci svědčí pouze výpis z registru cenných papírů. Virtualizace akcií umožnila jejich jednodušší, a tedy rychlejší a levnější převody.
Zaknihované cenné papíry
Cenné papíry, které se zaznamenávají v elektronické podobě.
Záloha
Clearingové místo burzy požaduje při opčním obchodě od kupujícího a při obchodech s futures od obou smluvních partnerů zálohu. Initial margin ve výši dvou až sedmi procent objemu kontraktu platí smluvní partneři při uzavírání termínového kontraktu. Během doby platnosti smlouvy mohou být požadovány na základě nevýhodného vývoje kurzu další peněžité záruky. Skrze margin call jsou smluvní partneři vyzváni k tomu, aby tuto záruku neprodleně zaplatili. U futures musejí smluvní partneři podle vývoje hodnoty kontraktu denně platit buď doplatek (variation margin), nebo dostanou dobropis na své margin konto.
Zaměstnanecká akcie

Zaměstnanecké akcie pocházejí buď z kapitálového zvyšování podniku nebo je podnik kupuje na burze. Většinou se vydávají za prioritní kurz, který je výrazně nižší než burzovní kurz. Nákupci zaměstnaneckých akcií musejí zpravidla dodržet dobu zákazu až pět let, než smějí své akcie prodat.

Emise zaměstnaneckých akcií na jedné straně umožňuje vázat pracovníky silněji na podnik. Na druhé straně jsou zaváděny stále více jako prvek flexibilních systémů odměn - a tím k podpoře motivace pracovníků.

Finanční výhoda, která plyne z nákupu zaměstnaneckých akcií za prioritní kurz, je pro zaměstnance osvobozená od daní, není-li vyšší než polovina hodnoty majetkového podílu a celkové nepřesahuje 150 eur. Dalším předpokladem pro svobodu od daní je, že akcie jsou v držení alespoň šest let.

Zaměstnanecké akcie
Akcie společnosti emitované pro potřeby vlastních zaměstnanců. Zaměstnanecké akcie jsou na jméno a jejich podíl nesmí překročit 5 % základního jmění společnosti. Zaměstnanecké akcie mohou mít podle stanov společnosti určité výhody.
Zaměstnanost
Zpráva o zaměstnanosti se skládá ze dvou samostatných informací, které jsou výsledkem dvou odlišných výzkumů. Průzkum domácností je průzkumem 60 tisíc domácností. Z tohoto výzkumu je sestavován index nezaměstnanosti. Další je průzkum 375 tisíc společností. Výstupem tohoto výzkumu jsou počty nově vytvořených pracovních míst (mimo zemědělství), průměrný týdenní počet odpracovaných hodin a průměrná mzda. Oba reporty pojednávají o nezaměstnanosti, ale ze dvou různých úhlů. Výhodou druhého průzkumu je, že pokrývá větší množství společností, které se sami skládají z mnoha samostatných osob.
Zaopatřovací tituly
K zaopatřovacím titulům patří akciové společnosti z oboru energie (proud, voda, plyn).
Zástavce
Osoba, nebo společnost, která zastavuje svůj majetek ve prospěch instituce, která poskytne půjčku. Nemusí to být jen dlužník.
Zastavení ztrát
Jedná se o příkaz Stop-Loss.
Zástavní hodnota
Zástavní hodnotu depotu cenných papírů počítá banka denně. Přitom stanovuje mez obstavení pro určité druhy cenných papírů: Německé akcie mohou být půjčeny většinou s 50 procenty jejich hodnoty, půjčky a fondové podíly s 60 procenty.
Zástavní list

Zástavní listy vydávají hypoteční banky, lodní banky pro zástavní listy a veřejnoprávní kreditní instituty. Jsou vybaveny podobně jako půjčky. Půjčením základního jmění jsou ovšem zvláště dobře pojištěné. Správce kontroluje, aby emitované zástavní listy byly neustále ve stejné výši kryty hypotékami s alespoň stejným úrokovým výnosem.

Zástavní listy mají zpravidla dlouhou splatnost - zčásti přes 25 let. Před vypršením dohodnuté splatností nesmí věřitel zástavního listu vypovědět. Výplatní hodnota emise zástavních listů nesmí překročit nominální hodnotu zástavních listů.

Zástavní listy se obchodují na burze. Označení zástavní list je chráněno zákonem.

Zástavní právo
Banka má právo prodat nemovitost v zástavě, pokud dlužník neplní smluvně sjednané podmínky. Zástavní právo se váže k nemovitosti, nebo k pohledávce. Trvá do té doby, než je pohledávka uhrazena. Používá se hlavně v případě hypoték.
Zastupovací právo / volební hlas
Každý akcionář může zplnomocnit třetího (úvěrovou banku, obchodního představitele akcionáře nebo jiného zmocněnce), aby vykonal na valné hromadě jeho hlasovací právo. Často zplnomocní akcionáři účelně svoji správní banku k výkonu hlasovacího práva.
Závěrečný kurz
Doposud vedoucí skontra museli na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů stanovit jako poslední cenu obchodního dne závěrečný kurz, pokud to umožňoval stav knihy objednávek. Od 3. listopadu 2003 začíná stanovování závěrečných cen pro hodnoty obsažené v DAX® na Frankfurtském parketu od 19.55, pro ostatní hodnoty už od 19.30; podle těchto termínech už není variabilní stanovování cen povoleno. V elektronickém obchodním systému Xetra se závěrečné ceny stanovují od 17.30 v rámci závěrečné aukce. Hotovostní vyrovnání u opčních listů se vypočítává z dané závěrečné ceny základní hodnoty.
Závěrečný kurz (cena při uzavření)
Cena, za kterou byl v daný den uskutečněn poslední obchod s konkrétním cenným papírem.
Zcela uspokojit nebo zrušit
Parametr pokynu. Pokyn musí být po doručení na burzu okamžitě a úplně uspokojen nebo ihned zrušen.
Zdanění podniku
Jako daně podniku bývají označovány druhy daní, které mají pro firmy speciální význam. Zdanění se zakládá na určitém objemu jako je výnos, majetek a obrat. Způsob zdanění je závislý na právní formě firmy. Nejdůležitější podnikovou daní v SRN je daň z příjmů, daň z obratu, živnostenská daň a daň z majetku.
Zemní plyn
Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako plynné fosilní palivo a zároveň jedna z hlavních investičních komodit. Zemní plyn se těží v porézních sedimentárních horninách podobně jako ropa (Ropa BRENT, Ropa WTI). V ložiskách se nachází buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím.
Zero bond
Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vůči nominální hodnotě a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v době splatnosti.
Zero-Coupon Treasury Securities
Zero-Coupon Treasury Securities - Vládní obligace, které nemají kupón.
Zero uptick
Cena, která je o jeden tick vyšší, než předchozí transakční cena.
ZEW index
Index, který měsíčně publikuje Německý ekonomický institut. Je založen na průzkumu mínění mezi ekonomickými analytiky a investory ohledně hospodářského vývoje za půl roku.
ZEW konjunkturální očekávání
Na tomto průzkumu se podílí od roku 1991 až 350 finančních expertů, a to 80 procent bankéřů, 15 procent pojišťovacích expertů a pět procent zástupců průmyslu. Indikátor vyjadřuje rozdíl mezi pozitivními a negativními očekáváními budoucího hospodářského vývoje v Německu s výhledem šesti měsíců. Je-li 30 procent účastníků průzkumu toho názoru, že se hospodářská situace během příštích šesti měsíců zhorší, a 40 procent z nich se domnívá, že se zlepší, vyplývá z toho saldo pro konjunkturální očekávání 10. Podíl těch, kdo nepočítají s žádnou změnou konjuktury, přitom pro saldo nehraje žádnou roli.
Zew Survey Index
Indikátor vyjadřuje očekávání budoucího ekonomického růstu v SRN na základě průzkumu 350 institucionálních investorů a analytiků. Je zveřejňován 1x měsíčně a jeho kladná/záporná hodnota odpovídá pozitivnímu/negativnímu očekávání.
Zhodnocení
Míra návratnosti investice.
Zisk
Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady vynaloženými na získání těchto výnosů. V případě záporného výsledku se jedná o ztrátu.
Získávání externích zdrojů
Termín je kombinací slov vnější a zdroj. Získávání externích zdrojů poukazuje na externizaci obchodních jednotek (například IT) a to je obvykle konáno s očekáváním, že tyto (nyní externě zakoupené) služby způsobí menší náklady. Další cílem získávání externích zdrojů je vytvoření hubenější podnikové organizace.
Zisk na akcii
Zisk akciové společnosti se vydělí počtem emitovaných cenných papírů (akcií). Získaná hodnota dává obrázek o ziskovosti jedné emitované akcie.
Zisk na akcii (EPS)
EPS je zisk společnosti dělený počtem existujících akcií. Pokud společnost vydělá za rok 10 milionů dolarů a má na burze přihlášeno 10 milionů akcií, pak je její EPS 1 dolar na akcii. Společnosti při výpočtu EPS používají často vážený průměr počtu akcií za výkazní období.
Zisk na akcii (EPS - earning per share)
EPS je zisk společnosti dělený počtem existujících akcií. Pokud společnost vydělá za rok 10 milionů dolarů a má na burze přihlášeno 10 milionů akcií, pak je její EPS 1 dolar na akcii. Společnosti při výpočtu EPS používají často vážený průměr počtu akcií za výkazní období.
Zisková marže
Čistý zisk / celkové tržby x 100. Procentní vyjádření čistého zisku z tržeb společnosti.
Ziskový práh (opční listy)
Ziskového prahu call opčního listu je dosaženo, když aktuální kurz základní hodnoty odpovídá prováděcí ceně s připočtenou cenou opčního listu. Put opční list dosáhl prahu zisku, jakmile aktuální kurz základní hodnoty odpovídá prováděcí ceně s odečtenou cenou opčního listu. Stanovení ziskového prahu slouží k hodnocení opčního listu.
Zisk z jedné akcie
Zisk z akcie je důležitý ukazatel pro posouzení schopnosti docílit výnosů z podnikání, ukazuje, jaká část podnikového zisku připadne na jednu akcii.
Zlato
Zlato je mezi soukromými obchodníky také velmi sledovanou a obchodovanou komoditou. Cena se většinou pohybuje proti směru vývoje amerického dolaru (USD). Jeho vývoj je ovlivňován i politickým děním ve světě, válečnými konflikty, nebezpečím hospodářských recesí či prudkých zvýšení inflace (investoři se zajišťují nákupem zlata proti inflaci) apod. Zlato se obvykle považuje za bezpečnou investici v období ekonomické nejistoty.
Zlatý kříž
Kříž smrti (anglicky death cross), označuje poměrně vzácnou cenovou formaci v technické analýze. Jedná se medvědí, tj. prodejní signál. Vzniká, když 50denní klouzavý průměr ceny protne klesající 200denní klouzavý průměr shora směrem dolů. Opačný, nákupní signál se nazývá golden cross (zlatý kříž).
Zlatý standard

Již zaniklý finanční systém, kdy každá vytištěná bankovka byla krytá určenou hodnotou zlata nebo i stříbra. Tato podmínka nezabránila hospodářským krizím, ale omezovala spekulace centrálních bank a vlád. Zároveň stát, který již nic neprodukoval a pouze spotřebovával, ztrácel své finanční rezervy.

Změna/proměna/výměna
Pod změnou rozumí člověk výměnu mezi směnitelnou obligací a požitkovou akcií s právem na změnu v základní hodnotě. Realizace změny může nastat jen v mezích příslušných změnových podmínek.
Změna složení indexu

Indexy odrážejí vývoj odvětví nebo trhu. Jejich složení se proto pravidelně přizpůsobuje aktuálním vývojům uvnitř referenčního prostoru. Tak jsou např. akcie, jejichž tržní kapitalizace a burzovní obrat vzrostly na základě freefloatu, přijaty do indexu; jiné podniky se vyřazují. Mimořádné události jako nastavení záznamu, srovnávání, konkurz, přijetí záznamu rovněž vedou k výměně hodnot v indexu.

Změny v sestavě DAX® se provádějí podle plánu jen v září, u MDAX® a TECDAX® navíc ještě v březnu. U SDAX® a NEMAX® 50 se složení může měnit v každém sdružovacím termínu, tj. v březnu, červnu, září a prosinci.

Navíc může podnik být vyňat z indexu mimo řádné přezkoušecí termíny, když v kritériu tržní kapitalizace a burzovního obratu již nepatří k 45 největším podnikům, případně být přijat, když v kritériu tržní kapitalizace a burzovního obratu je jedním z 25 největších podniků. Výměna se pak děje k následujícímu sdružovacímu termínu.

Zpětný nákup vlastních akcií
Odkoupení vlastních akcií bylo ještě před několika málo roky v Německu povoleno jen ve výjimečných případech. Díky "Zákonu pro kontrolu a transparentnost v oblasti podnikání" mohou od května 1998 podniky přes burzu zpětně odkoupit až 10 procent svých vlastních akcií. Akcionáři akciové společnosti musejí s odkoupením souhlasit na valné hromadě. Podniky odkupují vlastní akcie, když vkládají přebytečný kapitál nebo chtějí ztížit nepřátelské převzetí. Zpětným odkoupením většinou stoupá kurz akcií, protože se kvůli nízkému počtu jejich kusů zvyšuje zisk na akcii. Synonymum: Zpětný nákup akcií.
Zpráva o globálních rizicích
Globální rizika mapuje od roku 2005 každoročně studie Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) před výročním setkání v Davosu. Studie je vydávána pod názvem Zpráva o globálních rizicích (Global Risks Report). Zprávy jsou bezplatně šířeny, aby pronikly k širší veřejnosti.
Zpráva o vývoji nezaměstnanosti
V USA je trh práce sledován na základě dvou průzkumů. První zkoumá 60000 domácností a na základě jeho výsledků se stanovuje % míra nezaměstnanosti. Druhý na vzorku 375 000 firem pak zjišťuje počty vytvořených pracovních míst, průměrný hodinový pracovní týden a hodinové náklady práce. Na aktuální sentiment na trzích má bezprostředně nejvýraznější dopad informace o počtu vytvořených pracovních míst (případně jejich úbytku v ekonomice).
Zúčtovací cena
V termínovaných a opčních obchodech je to cena, která je určena ke konci každého obchodního dne za účelem ocenění kontraktů.
Zůstatková cena
Zůstatková hodnota je cena majetkového předmětu k určité době. Pro směnky, to je současná hodnota odvozená z diskontované nominální hodnoty. U opce je to rozdíl mezi vnitřní hodnotou opce a výškou opční prémie.
Zveřejňovací povinnost
Zákon o zveřejňování ukládá akciovým společnostem povinnost pravidelně zveřejňovat roční uzávěrku a zprávu o stavu. Podniky zaznamenané na burze musejí nadto neprodleně hlásit skutečnosti relevantní pro kurz (povinnost ad-hoc publicity). Německá burza klade na podniky dodatečné zveřejňovací požadavky, jsou-li zaznamenány v segmentu Prime standard: tyto podniky musejí vedle roční uzávěrky pravidelně publikovat čtvrtletní zprávy, uspořádat alespoň jednu konferenci analytiků v roce a ad-hoc sdělení navíc publikovat v angličtině. Burzovní orgány dohlížejí na dodržování povinnosti zveřejňování.
Zvláštní prostředky
Kapitál investovaný do investiční společnosti na oplátku za vydané cenné papíry a prostředky zakoupené za účelem vytvoření zvláštního fondu jmění. Tento zvláštní fond jmění musí být držen odděleně od dalších fondů investiční společnosti. Zvláštní fond jmění není zodpovědný za závazky investiční společnosti.
Zvláštní správce konkursní podstaty
Fyzická osoba zapsaná v seznamu správců vedeném u krajského soudu, kterou soud ustavuje pro pomoc správci konkursní podstaty v určité oblasti (např. pro nemovitosti).
Žádosti o pracovní podpory
Údaj zveřejňování v USA na týdenní bázi, uvádí počet nových žádostí o státní podporu v nezaměstnanosti. Součástí reportu je také celkový počet opakovaně podaných žádostí.
Životní minimum
Částka představující nezbytné náklady na vedení domácnosti a k zajištění výživy a dalších základních potřeb členů rodiny. Tato částka se stanovuje zákonem a může se v průběhu času měnit.

Užitečné nástroje

reklama
Purple extreme

Kurzy obchodování

Led
12

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
26

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


úno
9

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

úno
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets
reklama
LYNX what
reklama
Swissquote Bank
reklama
BOSSA soutez
Potvrďte prosím... Zavřít