Sobota 15. srpen 2020 00:14
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Purple Trading letni strategie
reklama
Dukascopy

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: V
Validace
Zablokovaní zadaného počtu cenných papírů.
Valná hromada
Je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje mimo jiné např. i o výplatě dividend.
Value at Risk (VaR)
V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový interval.
Value Date
Datum, do kterého obchodní protistrany musí vypořádat své závazky z finanční transakce. U spotových obchodů je to obvykle T + 2 dní.
Value stocks
Hodnotové akcie.
Valuta (opční listy)
Jako valuta se označuje datum úpisu cenných papírů po uzavření obchodu na burze nebo okamžik, k němuž dobropis, případně zatížení na bankovním kontu skrze banku (per valuta) děje. Když se valuta děje během dvou obchodních dnů, jedná se o pokladní obchod, jinak jde o termínový obchod.
Variabilně zúročitelný úpis
(angl.:Floating-Rate Note)
Variabilní kurz
Pro cenné papíry, které jsou registrovány ke kontinuálnímu obchodu, se stanovuje variabilní kurz, jakmile se uskuteční obchod, tj. nabídka a poptávka si odpovídají. Stanovení variabilních kurzů začíná v návaznosti na určení zahajovacího kurzu a končí fixací závěrečného kurzu na konci burzovní seance.
Variabilní měna
Viz slovník pojmů a pojem Kotovaná měna.
Variabilní obchod
U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu objednávky k nejbližšímu možnému okamžiku. Na základě minimální uzavírací velikosti jedna se ve variabilním obchodu obchoduje už od jedné akcie. K variabilnímu obchodu registruje vedení burzovního obchodu cenné papíry s velkým obratem. Záznam hodnoty ve variabilním obchodu je předpokladem pro přijetí do jednoho z výběrových indexů Německé burzy. Pro registraci k variabilnímu obchodu se může při nedostatečné likviditě vyžadovat, aby se angažoval alespoň jeden designated sponsor. Ssynonyma: Průběžný obchod, kontinuální obchod.
Variační margin
(také: variabilní margin) Zisk nebo ztráta vyplývající z otevřené termínové smlouvy nebo opční pozice na základě každodenního hodnocení pozic.
Variation Margin
Prostředky, které klient musí doplnit na účet v případě, že se v důsledku nepříznivého vývoje obchdou dostane pod úroveň marže.
VaR (Value at Risk)
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty hodnoty při stanovené pravděpodobnosti (nejčastěji 95 %) a za stanovené časové období.
VAT
Value Added Tax - Daň z přidané hodnoty.
Vážená cena
Vážená cena cenného papíru nebo kurzu (též vážený průměr ceny) je vypočtena vzorečkem jako: (maximum + minimum + závěr + závěr) / 4
VDAX
VDAX® byl zaveden 5. prosince 1994. Od 14. července 1997 vypočítává Německá burza a.s. VDAX každou minutu s pomocí vzorce Black&Scholes. Základem jsou DAX opční ceny a tím implicitní volatilita, tj. nyní trhem očekávaná intenzita budoucích cenových výkyvů. Časová řada denních hodnot existuje od 2. ledna 1992.
Věčný dluhopis
Vyplácí kupóny po neomezenou dobu.
Vedlejší měna
Vedlejší měna (Counter Currency) je v měnovém páru vždy uváděna jako druhá. Například v páru EUR/USD je vedlejší/kotovací měnou USD.
Vedoucí indikátory (Leading Indicators)
Leading indicators dávají za úkol předpovědět míru ekonomické aktivity v zemi v rozmezí nejbližších třech až šesti měsíců. Index je souhrnem dříve oznámených ekonomických ukazatelů: nových objednávek, nových žádostí o podporu, peněžní nabídky, průměrného pracovního týdne, vydaných stavebních povolení a cen akcií.
Vedoucí skontra
Podle burzovního řádu mají tito poskytovatelé finančních služeb nebo kreditní instituty zohledňovat při stanovování kurzů ty objednávky, které jsou k dispozici až k začátku stanovování cen. Vedoucí skontra vedou k tomuto účelu takzvané skontro, tedy seznam, v němž jsou zaznamenány všechny nákupní a prodejní objednávky. Na základě těchto dat o objednávkách a s ohledem na kvóty emitentů, tj. na předlohy pro nákupní a prodejní ceny, tvoří vedoucí skontra férovou cenu. Na stanovování cen vedoucích skontra dohlíží místa pro obchodní dozor jednotlivých burz. Na tento proces navíc dohlížejí také úřady pro burzovní dozor. V současné době je pro 30 akcií v DAX® pověřených šest vedoucích skontra.
Vega
Prvek používaný k popisu změny hodnoty opce při změně volatility základního aktiva, které je jejím předmětem.
Vega (opční list)
U short position se vega faktor vykazuje jako negativní hodnota, u long position jako pozitivní hodnota.
Velikost ticku

Cenné papíry upisované po kusech (tj. akcie, opční listy, odběrná práva a akciím podobné podílové listy a požitkové akcie) v úředním trhu, regulovaném trhu a volném trhu se upisují ve skocích ve výši 0,01 eur.

Je-li hodnota kurzu cenného papíru upisovaného po kusech v prezenčním obchodě menší nebo rovna 0,10 eur, upisuje se hodnota ve skocích ve výši 0,001 eur.

Pro rentovní hodnoty platí následující záznamové skoky:

floater, zero bonds, strips obecně 0,001 procent

dluhopisy s dobou splatnosti < 2 roky 0,001 procent

dluhopisy s dobou splatnosti >= 2 roky a < 7 let 0,005 procent

dluhopisy s dobou platnosti >= 7 let 0,01 procent

dluhopisy bez termínu splatnosti 0,01 procento

Synonyma: Skok v záznamu, Tick

Velká hospodářská krize
Velká hospodářská krize (někdy též Světová hospodářská krize, nebo Velká deprese) je označení pro velký propad akcií na americké burze a následovný hospodářský kolaps v roce 1929. V důsledku tohoto krachu se de facto zhroutily ekonomiky mnoha zemí po celém světě.
Velkoobchodní tržby
Zpráva o velkoobchodních tržbách zahrnuje statistiku prodejů a zásob od druhé úrovně zpracovatelského stadia. Jsou udávané ve formě procentuálních meziměsíčních změn.
Venture capitalist
Označeni venture kapitálového investora, neboli investora, který investuje do fondů rizikového kapitálu.
Venture capital společnost
Venture capital (VC) společnosti se specializují na posouzení mladých podniků - typicky inovativní podniky z růstových odvětví s nejistými vyhlídkami do budoucna. Přitom přezkoumává VC společnost obchodní ideu, odbytové šance a tržní potenciál produktu, stejně jako manažerskou způsobilost mladých podnikatelů, dříve než poskytne podnikům rizikový kapitál. Svou kapitálovou potřebu kryje VC společnost většinou přes vydání venture capital fondu. Soukromí investoři, penzijní fondy a jiní investoři, kteří chtějí vložit část svého majetku s vysokým rizikem, získávají podíly fondů a přenechávají volbu vkladu VC společnosti. VC společnost se podílí na mladém podniku většinou pět až osm let. Následně si volí exit cestu, aby realizovala svůj zisk z vkladu.
Vertikální rozpětí
Opce s vertikálním rozpětím mají stejné podmínky, ale různé realizační ceny.
Veřejná nabídka
Jestliže akcionářům společnosti je potencionálním kupcem nabízena cena za jejich akcie, toto je nazvané veřejnou nabídkou nebo nabídkou na převzetí firmy. Tato cena je obvykle vyšší než aktuální burzovní cena. Opak: Nepřátelská fúze / Nepřátelská nabídka na převzetí firmy
Veřejný trh
Veřejným trhem je trh organizovaný burzou cenných papírů nebo jinou právnickou osobou, která k tomu má povolení ("organizátor mimoburzovního trhu").
Veřejný trh s cennými papíry
Je to trh, kde oprávněný organizátor veřejného trhu provádí vypořádání nabídky a poptávky cenných papírů v určeném čase na určeném místě. Obvykle se jedná o burzu cenných papíru.
Věřitelský výbor
Orgán věřitelů tvořeny zástupci věřitelů zvolených na schůzi věřitelů. Vykonává dohled na činnost správce konkurzní podstaty.
Vinkulace
Obecný termín používaný v peněžnictví. Představuje formu zástavy ve prospěch věřitele.
VIPERS
Název indexové akcie, kterou používá investiční společnost Vanguard.
Vitol Group
Společnost Vitol Group je největším nezávislým obchodníkem s ropou na světě.
VIX
Index VIX (Index strachu) je dobrým vodítkem pro sledování aktuální volatility. Index VIX je počítán skrz implicitní volatilitu opcí například na akciovém indexu S&P 500 a vyjadřuje očekávání obchodníků o budoucí volatilitě. VIX je počítán z prémií opcí a vychází z náhledů obchodníků na budoucí volatilitu daného trhu.
Vkladní knížka
Vkladní knížka je tradiční způsob spoření, který je svázaný se jménem spořitele. V České republice představuje nejstarší formu spoření, ale díky mohutnému nástupu spořících účtů se s vkladními knížkami dnes setkáte spíše vyjímečně. Jedná se o vkladový produkt, u kterého si střadatel volí výpovědní lhůtu, od které se pak odvíjí i výnos. Úrok se na vkladní knížku připisuje jednou ročně. Úroková sazba je pevně daná. Hlavním specifikem, např. oproti termínovaným vkladům či spořícím účtům, je opravdu pouze hmatatelná forma – knížka o rozměrech zhruba 10x15 cm. Údaje o výši uložených prostředků a o připisovaných úrocích jsou vedeny v tiskopisu - vkladní knížce. Technicky vzato jsou však vkladní knížky jako produkt téměř shodné s termínovanými vklady a některými spořícími účty.
Vkladové certifikáty
Investice zajištěná Federální depozitní pojišťovací korporací zaručuje specifický kurz návratnosti za specifických podmínek. Depozitní certifikáty nabízejí banky a všeobecně jsou považovány za bezpečnou investici.
Vklad s výpovědní lhůtou
Uložení určité peněžité částky na předem určenou dobu. Věřitel dává tuto částku k dispozici na dohodnutou dobu a za to obdrží úrokovou platbu.
Vlastní emise

Vlastní emisi většinou provádějí podniky, které už disponují obchodními vztahy k investorům a vybudovaným systémem odbytu pro prodej emise - tedy zpravidla banky a pojišťovny.

V porovnání s cizí emisí, při níž podnik své akce umísťuje přes konsorciální konsorcium, je vlastní emise finančně výhodnější. Problematický je ovšem tento způsob emise při mezinárodním umisťování nebo u velkého množství emisí. Přinejmenším v posledně jmenovaném případě se může emitentův odbytový systém rychle přetížit. Proto se při vlastní emisi pro umísťování stále častěji využívá internet.

Vlastní emise se často provádí, když se podnik již mohl dohodnout s velkým investorem na prodeji emise (soukromé umísťování).

Synonymum: Vlastní emise.

Vlastní jmění
Finanční nástroj představující částečné vlastnické právo na společnost. Jinak se mu říká majetkový podíl neboli akcie.
Vlastní kapitál
Čistý majetek společnosti.
Vnitřní hodnota
Označení vnitřní hodnota má ve finančním světě dva významy. Jednak může zachycovat hodnotu, kterou investoři přikládají nějakému aktivu dle svého uvážení, případně výpočtu. Srovnání této hodnoty s tržní cenou pak rozhodne pro prodej anebo nákup aktiva. Dále může vnitřní hodnota souviset s opčními obchody. Vnitřní hodnotou opce se označuje hodnota, kterou by investor získal při okamžité realizaci opce.
Vnitřní hodnota (opční listy)

Hodnota opčního listu se stanovuje pomocí jeho vnitřní hodnoty a časové hodnoty. Na konci splatnosti odpovídá hodnota opčního listu vnitřní hodnotě.

Vnitřní hodnota vyplývá z rozdílu mezi aktuálním kurzem základní hodnoty a základní cenou, vynásobeno opčním vztahem.

Aktuální kurz opčního listu €  40 aktuální kurz akcie (základní hodnota) € 150 základní cena € 100 zbývající doba splatnosti 2 roky opční vztah 1 akcie za 2 opční listy (1:2 = 0,5)

vnitřní hodnota = (akciový kurz - základní cena) x opční vztah = (€ 150 - € 100) x 0,5 = € 25

Volatilita
Kolísavost kurzu/ceny daného instrumentu. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurz kolísá.
Volatilita (nestálost)
Je to měření sklonu akcie, obligace, akciového fondu, komodity či celého trhu k ostrému stoupání nebo klesání ceny. Nestálost akcie, anebo akciového fondu mohou způsobit různé činitele.
Volatilita (opční listy)
Existují dva druhy volatility: historická a implicitní volatilita. Zatímco historickou volatilitou se znázorňují výkyvy kurzu v minulosti, implicitní volatilita udává, jaké výkyvy kurzu lze očekávat v budoucnosti. Pro zhodnocení warrantu má význam výhradně očekávaná, tedy implicitní volatilita. Očekávání však bývají často ovlivněna historickou volatilitou. Čím vyšší je volatilita, tím vyšší je cena warrantu, nezávisle na tom, zda se jedná o call nebo put warrant. Neboť: Čím vyšší je volatilita, tím větší je pravděpodobnost, že warrant na konci doby splatnosti bude v penězích a bude mít vnitřní hodnotu. Klesá-li volatilita, je to méně pravděpodobné, a proto má warrant nízkou hodnotu.
Volatility
Velikost rozsahu cenových změn za určité období, například za posledních 12 měsíců.
Volatilní trh
Trh s aktivními výkyvy cen.
Volně pohyblivý kurz
Synonymum pro floating. Devizový kurz, který „má dovoleno“ od centrální banky volně se pohybovat, tj. oslabovat i posilovat podle aktuálního vývoje nabídky a poptávky po dané měně. V praxi se málokdy vyskytuje zcela čistý floating, obvykle se centrální banky více či méně snaží vyhlazovat velmi výrazné výkyvy kurzu tzv. devizovými intervencemi nebo jinými nástroji centrální banky. Potom hovoříme o řízeném floatingu nebo dirty floatingu. Příkladem řízeného floatingu je česká koruna, dolar nebo euro.
Volný makléř
Zprostředkovává obchody všech cenných papírů.
Volný obchodní styk
Volný obchod je obchodem titulů, které nejsou oficiálně zaneseny na kurzovním lístku. Volný obchod je součástí trhu cenných papírů. Požadavky na kvalitu těchto cenných papírů jsou nižší než na ty cenné papíry, které jsou oficiálně obchodovatelné nebo obchodovatelné na regulovaném trhu. Volný obchodní styk organizovaný burzou také podléhá burzovním pravidlům a poukazuje na cenné papíry, které nejsou zaneseny na oficiálním kurzovním lístku a také nejsou uzpůsobeny k obchodu na regulovaném trhu. Kurzy (ceny) jsou určeny dle nabídky a poptávky, ovšem musí odpovídat požadavkům na burzovní cenu. Kurzy jsou uveřejněny na úředním kurzovním listu (přísně odděleném od kurzů oficiálního obchodu). Zvláštní regionální a oblastní tituly s omezeným okruhem působnosti, jakož i rodinné společnosti se nacházejí ve volném obchodu.
Volný prodej
Volný prodej cenných papírů emitentem se koná především při vlastní emisi nebo prodeji emisních zbytků konsorciální banky. Tento způsob umístění využívají především dlouhodobí emitenti. Cena za cenné papíry se orientuje průběžně podle stavu trhu. Emitenti musejí před začátkem umísťování zveřejnit prodejní prospekt. Ten udává první prodejní den a nefixovaný umísťovací kurz. Lhůta k upisování odpadá. Zvláštní formou volného prodeje je privátní umísťování. Při tom se prodávají cenné papíry institucionálním investorům s velkou kapitálovou silou.
Volný trh
Ve volném trhu frankfurtské burzy cenných papírů se vedle německých akcií obchoduje převážně se zahraničními akciemi, dluhopisy německých a zahraničních emitentů, certifikáty a opčními listy. Vznikl 1. května spojením "regulovaného volného trhu" a "neregulovaného volného trhu". Volný trh není organizovaným trhem ve smyslu § 2 odst. 5 WpHG (zákona o obchodu s cennými papíry). Základ pro zahrnutí cenných papírů do volného trhu tvOří směrnice pro volný trh Německé burzy a.s. Existuje jen málo formálních předpokladů pro zařazení a žádné vyplývající povinnosti pro emitenta.
Volný trh (trh OTC)
Sekundární trh s cennými papíry odlišný od organizované burzy.
Volume
Objem obchodů zrealizovaných v rámci dané časové periody (záleží na použitém Time frame). V analytických SW bývá Volume jako technický indikátor “VOL? často zobrazen spolu s Open Interest (tzn. indikátor VOL/OI). Vysoké Volume značí vysokou likviditu trhu.
Volume (objem uzavřených kontraktů)
Volume znamená objem uzavřených kontraktů mezi obchodníky. Jinak řečeno, pokud je Volume aktuálního dne 10 000, znamená to, že v aktuální den se uzavřelo 10 000 kontraktů. Volume vyjadřuje počet - kolik kontraktů se podařilo mezi obchodníky spárovat.
Volume Spread Analýza (VSA)
Systém Volume Spread Analysis (VSA), který využívá samotné základy fungování trhu. Základy pro tento systém položil kolem roku 1930 dnes legendární Richard Wyckoff, který tímto systémem vydělal údajně hotové jmění. V 70. letech tento systém přebral Tom Williams, který ho rozvinul do dnešní podoby, zpopularizoval a pojmenoval Volume Spread Analysis. Dle autora jde tento systém použít na všechny časové rámce a všechny trhy, kde máme kvalitní údaje o zobchodovaném objemu.
Votalita
Termín pro kolísavý margin ceny.
Vstup na akciový trh
První veřejná nabídka akcií.
Vstup na burzu

Vstup na burzu se připravuje a provádí zpravidla společně s nějakou emisní bankou - u větších emisí s bankovním konsorciem.

Motivem pro vstup na burzu je především obstarání dodatečného vlastního kapitálu. Pro podílové společnosti, původně dávající kapitál (venture capital společnosti), nabízí vstup na burzu možnost se stáhnout. Vítanými vedlejšími efekty jsou vyšší známost podniku a širší rozptýlení kapitálu. Vstupy na burzu se přednostně provádějí v burzovní hausse, protože je pak vyšší pravděpodobnost, že budou prodány veškeré nové akcie, a tak budou kapitálové náklady nízké.

Synonyma: IPO.

Všechno nebo nic
Tento parametr zajišťuje, že nedojde k částečné exekuci pokynu - uspokojí se buď v plné výši nebo vůbec. Částečná exekuce může být v případě málo likvidních CP nevýhodná pro klienta - např. může dojít k obchodu pouze 1ks v rámci celého pokynu a tím zaplacení poplatků.
VT Trader
VT Trader je obchodní platforma pro obchodování na forexovém trhu.
VWAP (Cenově vážená průměrná cena)
Volume Weighted Average Price, cenově vážená průměrná cena. Jedná se o průměrnou cenu, kde cena, při které se zobchoduje větší počet kusů, má ve výpočtu větší váhu než cena, při které se zobchoduje menší počet kusů.
Výchozí bod
Setina procenta (npř. 0.5% = 50 výchozích bodů).
Výkon
Také: koeficient návratnosti, celková návratnost. Výkon poukazuje na úspěch, zisk z kapitálových investic. Navýšení hodnoty investic je vyjádřeno jako výkon investičního managementu instituce jako je banka, investiční fond nebo firmy spravující různé mění. Výkon ukazuje historický profit v procentech během určité investiční doby (referenční období). Kalkulace zisku se zakládá na změně ceny na jedné straně a na výplatě dividend a úroků na straně druhé. Referenční období je většinou do jednoho roku.
Výkonnost
Vyjadřuje změnu hodnoty podílového listu v procentech za určité období. Výkonnost fondu je očištěna o vyplacené dividendy.
Výkonnost fondu
Výkonnost fondu udává zhodnocení majetku za určité časové období, obvykle za rok. Vyjadřuje se obvykle v procentech. Minulá výkonnost však není zárukou výkonnosti budoucí, takže může investorům sloužit jen jako orientační hodnota.
Výkonnost (performance)
Výnos investice za časové období (většinou uváděna v procentech za rok). Předchozí výkonnost investičního nástroje může být pro investora vodítkem, nezaručuje však stejnou výkonnost v budoucnosti!
Vylučovatelé
Osoby, které uplatnily nárok na vyloučení ze soupisu konkursní podstaty.
Výnos
Výnos je dvojího typu: dividendový a kapitálový. Kapitálový výnos představuje nárůst hodnoty podílového listu za určité časové období, vyjádřený v procentech.
Výnos na akcii EPS
Ukazatel akciové analýzy, který vyjadřuje zisk společnosti po zdanění připadající na jednu akcii.
Výnos na akcii (EPS)
Je to podíl čistého příjmu nebo výnosu společnosti za posledních 12 měsíců a počtu vydaných akcií. Například když má společnost čistý příjem 2 milióny USD a 2 milióny nesplacených akcií, je výnos na akcii 1.00 USD. Tento ukazatel je pro mnoho investorů základem při rozhodovaní zda nakupovat nebo prodávat akcie.
Výnosnost
Jedná se o výnos investice udávaný v procentech.
Výnosová křivka
Grafické vyjádření vztahu mezi splatností a výnosem daných cenných papírů (např. pokladničních poukázek, obligací, swapů úrokových měr, atd.).
Výnosová křivka (yield curve)
Křivka, jejíž body tvoří státem emitované dluhopisy s různou dobou splatnosti. Tvar výnosové křivky je charakteristický pro různé fáze hospodářského cyklu. Pokud se neočekává růst krátkodobých úrokových sazeb, potom je výnosová křivka rostoucí. To je obvyklý tvar. Pokud se očekává pokles úrokových sazeb, může být výnosová křivka inverzní.
Výnosový fond
Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.
Výnosový index
Též nazývaný výkonový index (total return index) měří výnos investice do portfolia indexu. Základním požadavkem je to, že všechny výnosy z portfolia – což jsou obvykle jen výplaty kuponu – se investují opět do portfolia za ceny kotované na trhu v den investice.
Výnos portfolia do splatnosti
Je obdobou pojmu, který se definuje pro dluhopis (YTM), i když portfolio obvykle určité jedno datum splatnosti nemá. U dluhopisu je to (roční) úroková sazba, která, když ji použijeme jako diskontní sazbu pro diskontování budoucích finančních toků z dluhopisů, dá stejnou hodnotu součtu diskontovaných budoucích toku jako je současná pořizovací cena dluhopisu.
Výnosy
Daňový zákon rozlišuje řádné a mimořádné výnosy. Úroky a příjmy z dividend jsou řádné výnosy a zcela podléhají zdanění. Zisk získaný z navýšení ceny u prodeje a profit z předplatního práva je pokládán za mimořádný výnos a je u soukromých investorů osvobozen od daně. Syn: Zisky
Výnos (Yield)
Výnos fondu, nebo úrokový výnos, který je vyplácen ročně. Vyjadřuje se obvykle procentem z hodnoty majetku.
Výpis z účtu
Aktuální hodnota účtu spojující hotovostní zůstatek, nerealizovanou hodnotu pozic a nezadané transakce.
Vypořádací kurz (futures)
Denní nebo finální, základ pro vypořádání pozice investora daný den nebo v den, kdy kontrakt vyprší.
Vypořádání kontraktu
Zúčtování a vypořádání jednotlivých obchodů > denní vypořádání zisků a ztrát (Mark to Market Settlement) denní vyčíslení výše zisků či ztrát pro jednotlivé pozice na základě rozdílu cen vyplývajícího z uzavřených obchodů > konečné vypořádání v den splatnosti kontraktu - fyzické dodání bazického instrumentu (např. akcie, dluhopisy) nebo peněžní plnění, kdy jsou rozdíly mezi sjednanou hodnotou a skutečnou hodnotou vyrovnány finančně (např. akciový index).
Vypořádání obchodu / převodu
Převod cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího a zároveň převod finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího, ke kterým dochází na základě uzavřeného obchodu/převodu.
Výroční zpráva
Zpráva o hospodaření akciové společnosti za období jednoho roka.
Vyrovnací jednání
Jednaní nařízené soudem, kdy věřitelé rozhodnou kvalifikovanou většinou hlasů zda přijmou navržené vyrovnání.
Vyrovnací správce
Fyzická osoba zapsaná v seznamu správců konkursní podstaty ustanovena soudem v usnesení o povolení vyrovnání.
Vyrovnání
Dlužnk, který je v úpadku může řešit svoji situaci vyrovnáním, což je proces mimo konkurzní řízení. Proces se zahajuje na návrth dlužníka, věřitelé s ním musí souhlasit a soud tento návrh neprojednává pouze v případě, že dosud nebyl vyhlášen konkurz. Věřitelé jsou obvykle uspokojení jen částečně.
Výsledek hospodaření
Základní ekonomický pojem. Získá se rozdílem celkových příjmů a celkových nákladů. Kladný výsledek hospodaření představuje zisk, záporný výsledek hospodaření ztrátu.
Výsledek na jednu akcii
Obchodní výsledek na jednu akcii byl vyvinut dle určitých postupů Německého sdružení pro finanční analýzu a poradenství v oblasti investic (DVFA). Toto číslo je nutné k výpočtu koeficientu výnosu. Výsledek na akcii lze kapitalizovat, výsledkem je potom současná hodnota zisku na akcii. Toto je indikátorem pro zhodnocení akcií. Výpočet: současná hodnota zisku na akcii = zisk akcie x 100 / kapitálová úroková sazba. Nyní lze porovnat kapitálový zisk na jednu akcii (současnou hodnotu) s aktuálním kurzem akcie. Jestliže aktuální hodnota výnosu na jednu akcii je vyšší než burzovní kurz jsou akcie podhodnoceny.
Vysokofrekvenční obchodování
Vysokofrekvenční obchodování (tzv. high frequency trading, HFT) je založeno na počítačovém algoritmu, který zpracovává a posílá příkazy v řádech mikrosekund. Rychlost je zde rozhodujícím prvkem, a proto jakékoli urychlení příkazu zde může představovat rozhodující konkurenční výhodu. Přímý přístup na trh je tak jedna ze základních podmínek provozování HFT. Druhá taková podmínka je schopnost protistrany HFT vůbec ustát. Pokud by burza dostávala více příkazů, než by byla schopna zpracovat, pak by HFT ztrácel smysl. Pro potřeby HFT se proto zavádí tzv. Ultra-low latency direct market access, tedy přímý přístup na trh s extremně malým zpožděním. Označuje se tak IT infrastruktura, která je schopna ustát HFT. Pro představu tyto systémy dokážou zpracovat až 5000 příkazů za sekundu a doba vyhodnocení a provedení příkazů je 100 mikrosekund (stotisícina sekundy).
Vysoko ziskové dluhopisy
Dluhopisy s vysokým ziskem mají výjimečně vysoké návraty, ale také nesou mimořádné riziko. Tyto dluhopisy jsou vydávány podniky, které nemají přístup k dalším bankovním úvěrům kvůli velikosti jejich existujících závazků nebo společností, které nemohou dále vydávat běžné dluhopisy. Právě proto jsou dluhopisy s vysokým ziskem také nazývány junk / podřadné dluhopisy.
Vystavení riziku
Vystavení riziku je fakt, se kterým se bude každý investor potkávat denodenně. Každá investice s sebou totiž přináší určitá rizika. Některá se dají výrazně omezit či odstranit, naopak existují i taková, se kterými nelze dělat nic jiného, než je přijmout jako fakt. Každá investice s sebou nese rizika jiná, některá jsou specifická, některá jsou naopak společná pro všechny investice. Proti některým výrazným rizikům se dá zajistit pomocí tzv. hedgeování.
Výstupní srážka
Poplatek, který účtují některé společnosti obhospodařující podílové fondy při odkupu podílových listů.
Využití kapacit
Údaj o využití kapacit je součástí zveřejňovaných dat o úrovni průmyslové produkce. Obecně se sleduje trend vývoje ukazatele, případně nabývání extrémních hodnot. Z hlediska možnosti akcelerace inflace se sleduje linie 85% využití možných kapacit.
Vzestupný trend
Viz. Trend.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXCM
TRIM BROKER
BOSSA
reklama
Dukascopy
Potvrďte prosím... Zavřít