Neděle 20. září 2020 21:32
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral spread new
reklama
Bossa nove webinare

Forex slovník pojmů

Slovník pojmů: P
Paasche index
Cenový index odpovídá na otázku, o kolik procent je aktuální portfolio dražší, případně levnější, než bylo v základním období. Indexová hodnota vykazovaného období je přímo srovnatelná jen s hodnotou základního období, nikoli však s hodnotami jiných vykazovaných period.
Pair trading
Pair trading - na dvou různých aktivech (např. akciích) se otevírá se jedna long a druhá short pozice, tím se pozice kryjí a snižuje se riziko ztrát.
Pákový efekt
Na nákup finančního instrumentu je třeba složit jen část jeho hodnoty, zisk či ztráta však odpovídá plné investici.
Pákový mechanismus (leverage, gearing)
Může jít o obchodování s půjčkou (finanční pákkou), kdy malá výše vlastní investice umožňuje vysoké zisky (a také vysoké ztráty). Například maržové obchody s deriváty, nebo forexové obchody. Druhým významem je vyjádření míry zadluženosti společnosti vzhledem k vlastnímu kapitálu.
Pakt stability
Dohoda mezi zeměmi eurozóny, že budou dodržovat kritérium týkající se deficitu státního rozpočtu (deficit rozpočtu nesmí přesáhnout 3% HDP) i po vstupu do eurozóny.
PAMM
PAMM (Percent Allocation Management Module). Jsou to externě řízené účty investorů, které jsou založeny jednotlivými investory a vedeny samostatně, ale účetně jsou připojeny do portfólia externího manažera. Každý investor si vloží na účet určitý finanční kapitál ve výši podle svého uvážení a možností a pokud splní veškeré podmínky registrace, vkladu a dá pokyn, je jeho účet připojen k účtu řízeného manažerem. Technologie PAMM automaticky po připojení každého účtu propočítá podle výše vkladu, jakým procentem se investorův účet podílí na ziscích a případných ztrátách, během každého obchodu a obchodního dne, opět podle podílu jeho vkladu v účtu PAMM.
PAMM účet
PAMM systém představuje soubor speciálních obchodních účtů, určených na práci na forexovém trhu, pomocí kterého řídící obchodníci kontrolují svůj vlastní kapitál a shromažďují kapitál investorů (jiných obchodníků). Principem činnosti PAMM systému je, že klienti mohou buď investovat svůj kapitál, nebo obchodovat kapitál méně zkušené obchodníky. Automat po připojení každého účtu propočítá podle výše vkladu, jakým procentem se investorův účet podílí na ziscích a případných ztrátách, během každého obchodu a obchodního dne, opět podle podílu jeho vkladu v účtu PAMM.
P.A. (p.a.)
Per annum – ročně. Používá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Např. 7% p.a. znamená 7% za rok.
Paper trade
Obchodování nanečisto, pouze hypoteticky. Bez peněz. V demo režimu. Na obchodování nanečisto lze ověřit nové obchodní metody. Lze se též takto učit obchodovat. Nicméně tento typ obchodů nepřináší emocionální prožitky, tudíž dlouhodobě není k výuce obchodování vhodný.
Paper trading
Paper trading – obchodování na papíře (na nečisto, bez použití peněz). Tato technika může být využita k ověření obchodní metody před jejich reálným obchodováním.
Papertrading
Papertrading (obchodování na papíře) je jedna ze základních fází vývoje (testování) nového obchodního systému, kdy obchodník testuje obchodní systém na reálným datech ale ještě ne se reálnými penězi.
Parabolic SAR
Jedná se o indikátor a zároveň také o metodu umisťování a posouvání stop-lossu s názvem Parabolic SAR - přičemž zkratka SAR znamená Stop-and-Reverse.
Par hodnota (par, par value)
Pokud je čistá hodnota dluhopisu rovna 100 % jmenovité hodnoty, jde o par hodnotu. Pokud je hodnota dluhopisu vyšší než 100 %, jde o dluhopis s diskontem. Pokud je menší, než 100 %, jedná se dluhopis s prémií.
Parita
Tržní cena rovnající se nominální hodnotě. U devizových kurzů se výraz používá ve smyslu rovnosti dvou měnových jednotek (např. pro situaci 1 USD = 1 CHF).
Parita kupní síly
Parita kupní síly (anglicky Purchasing power parity, PPP) zvolené měny X vyjadřuje hodnotu jednotky této zvolené měny X, vyjádřené v jednotkách výchozí národní měny . Číselně je to tedy počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na výchozím vnitrostátním trhu (např. českém), jako za jednotku měny X na vnitrostátním trhu měny X.
Parketová burza

Primárními komunikačními formami na prezenční burze jsou řeč a gesta; objednávky se spojují skrze zavolání a gestikulaci (veřejné vyvolání). Podle zvyklostí parketové burzy postačují pro právní účinnost obchodu mluvené slovo nebo dohodnutá znamení rukou.

Účastníci trhu na parketové burze jsou burzovní obchodníci, vedoucí skontra a volní makléři. Vedoucí skontra provádějí svou činnost v burzovním sálu v zvlášť ohraničených zónách, takzvaných makléřských závorách; burzovní obchodníci a volní makléři musejí k realizaci svých obchodů přistoupit k těmto makléřským závorám.

V Německu nyní existuje osm parketových burz, na nichž se obchoduje s cennými papíry (všechno jsou pokladní burzy):

Protějškem tradiční parketové burzy je počítačová burza, která ve srovnání s parketovým obchodem stále více získává na významu. Například FW® B pro pokladní obchod nabízí také obchod prostřednictvím elektronického obchodního systému Xetra®, přes který se momentálně realizuje více než 90 procent obratu v DAX® hodnotách.

Partizipationsschein
Indexový certifikát.
Pasiva
Zdroje financování majetku. Informují o tom, odkud byl majetek podniku (aktivum) pořízen.
Pasiva / Závazky
Závazky, to je běžný termín pro všechny pozice uvedené na pravé straně bilance.
Pasivní kontrahent

Pasivní kontrahent dodává při provádění opce buď peníze nebo cenné papíry. Za svou "pasivitu" získává jako odměnu opční cenu. Podle druhu opce se rozlišuje pasivní kontrahent v penzích a pasivní kontrahent v cenných papírech.

Pasivní kontrahent v penězích je prodejcem prodejní opce. Má povinnost koupit na žádost majitele opce v průběhu opční lhůty základní hodnotu za dohodnutou základní cenu.

Pasivní kontrahent v cenných papírech je prodejcem nákupní opce. Má povinnost dodat na žádost majitele opce během opční lhůty základní hodnotu za dohodnutou základní cenu.

Patterns (vzory, formace)
Jedná se o grafické cenové formace (price Action), které interpretují cenový vývoj aktiva. Jedná se například o postavení "hlava a ramena", "dvojité dno/vrchol" atd. Součástí této techniky je také interpretace vzájemného postavení jednotlivých částí svíčkového grafu (části reprezentují zvolený časový úsek), které opět tvoří pravidelné vzory, např. Doji, Hammer, Shooting Star, Pin Bar atd.
Pay-out ratio
Vyjadřuje, jak veliký poměr na zisku na akcii představuje velikost vyplácené dividendy. Velikost dividendy se vydělí EPS (earnig per share). Pokud je toto číslo veliké, tak společnost je vhodná ke konzervativním investicím, protože společnost vyplácí ze zisku vysoké dividendy. Na druhou stranu tato firemní politika omezuje finanční růst společnosti. Suma vyplácených dividend by měla být menší než dvě třetiny zisku. Výše pay-out poměru je závislá na podnikatelském sektoru. U realitních společností se z důvodu daňových úlev vyplácí veškerý zisk.
P/BV
Cena akcie / BVPS (účetní hodnota na akcii).
P/CE
Cena akcie / CEPS [(čistý zisk + odpisy)/akcii].
Péče o kurz
Speciální zásah v kapitálovém trhu nebo na burze - většinou se zapojením bankovního konsorcia - k regulaci a podpoře kurzu cenných papírů. Vlastníku příslušného dokumentu by měla být poskytnuta možnost kdykoliv koupit a prodat své cenné papíry. Péče o kurz zvýší zastupitelnost cenného papíru. Je pak ohebný a ne ztrnulý a urychluje se tím i přizpůsobení situaci na trhu. Německá centrální banka provádí péči o kurz u veřejných dluhopisů a umožňuje tak obchod s většími částkami.
Peer Perform
Peer Perform - Obdoba hodnocení „neutral"; kurz akcie je očekáván s návratností, která je obdobná s ostatními společnostmi v sektoru.
PEG
Míra posuzující ukazatel P/E ve vztahu s úrovní růstu zisků (P/E k růstu). PEG se vytváří jako historický (trailing) nebo očekávaný (forward).
PEG Ratio
PEG Ratio (Price/Earnings To Growth) - Míra posuzující ukazatel P/E ve vztahu s úrovní ročního růstu zisku; vytváří se jako historický (trailing) nebo očekávaný (forward).
Pending Order (Čekající pokyn)
Pokyn, který je realizován až ve chvíli, kdy cena dosáhne určité úrovně. Parametry obchodník nastaví předem a realizace pokynu proběhne automaticky při dosažení konkrétní cenové hladiny. Můžeme využívat 4 druhy pokynů: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit a Sell Limit
Peněžní politika
Rozhodnutí Federální rezervy rozšířit nebo zmenšit zásobu peněz nebo úvěrů. Peněžní politika je realizována skrze činnost Federální komise pro otevřený trh Federální rezervy. Hlavním nástrojem této komise je klíčová sazba z federálních fondů, což je sazba, kterou si banky navzájem účtují za půjčky přes noc za účelem splnění požadavků na rezervy, a která ovlivňuje obecnou úroveň míry úroků. Fed efektivně nastavuje sazbu z federálních fondů rozšiřováním nebo zmenšováním zásoby peněz skrze operace na volném trhu, což je nákup nebo prodej státních cenných papírů na otevřeném trhu.
Peněžní trh
Trh mezibankovních depozit. Banky si mezi sebou navzájem půjčují peníze se splatností maximálně 1 rok za úrokovou sazbu nazývanou PRIBOR.
Peněžní trhy
Peněžní trhy jsou součástí dluhových trhů, a jsou to trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností do jednoho roku a trhy s dluhovými cennými papíry (dluhopisy a směnky).
Peněžní zásoba
Celkový objem peněz v ekonomice, primárně reprezentovaný měnou v oběhu a fondy na šekových kontech a na spořitelních účtech, společnými investičními fondy peněžního trhu a jinými formami vysoce likvidních aktiv. Federální rezerva klasifikuje peněžní zásobu do tří skupin označených jako M1, M2 a M3, které jsou v rozsahu od nejužší definice likvidity (jako jsou zůstatky na šekových kontech a devizových účtech), k nejširším, jako jsou velké vkladní certifikáty.
Peníze
Platné bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny. Za platné bankovky, státovky a mince se považují i takové, jejichž platnost byla ukončena, ale lze je ještě za platné bankovky, státovky a mince vyměnit.
Pennants
Praporek. Krátká souvislá vyseč (složena ze dvou sbíhajících se čar) znázorněná v cenovém grafu.
Penny stocks
Akcie s velmi nízkými cenami. Často jde o spekulativní společnosti, velmi rizikové, ale také mohou být velmi výnosné.
Penzijní fond
Jeho funkce je podobná pojišťovací společnosti: inkasují od pojištěnců pojišťovací splátky, investují je a pojištěncům vyplácejí pravidelné měsíční splátky - životní renty.
Penzijní připojištění
Finanční produkt podporovaný státem, kdy klient pravidelně spoří určitou finanční částku a získává finanční příspěvek od státu. Z naspořené částky je pak vyplácena penze.
P/E – Price-earnings ratio
Cenově výnosový koeficient. Je to ukazatel ceny akcie společnosti v poměru k výnosu na akcii. Na vypočítání cenově – výnosového koeficientu je třeba vydělit cenu jedné akcie jejím výnosem za 12-ti měsíční období. Například, když se jedna akcie prodávaná za $30 a její výnos jsou $3, koeficient P/E je 10 (30/3). U akciových fondů představuje koeficient P/E vážený průměr všech koeficientů P/E akcií tvořících portfolio akciového fondu. Některé historické studie konstatovaly, že akcie s nízkým koeficientem P/E dosahují z dlouhodobého hlediska vyšších zhodnocení. Vzhledem k tomu,že výnosy jsou rozptýlené a někdy „záporné,“ má koeficient P/E určité nedostatky a jako měřítko může někdy pro značnou část akcií selhávat.
P/E (Price/Earnings ratio)
Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii. Poměrový ukazatel, který představuje důležitou informaci pro investory např. při srovnání různých akcií z téhož odvětví. Akcie s vysokým P/E ratio jsou považovány za rizikovější.
P/E Ratio
Koeficient, který je dán poměrem mezi kurzem akcie a čistým ziskem na akcii.
Percentage in Point
PIP - Změna ceny měnového páru, která se u většiny měn počítá na čtyři desetinná místa (tj. 0.0001).
Performance
Výkonnost portfolia při současném zohlednění rizika.
Performance index
Důležité akciové a dluhopisové indexy Německá burza vypočítává jako kurzovní a performance indexy. Dividendové a jiné platby akcionářům se při počítání akciového performance indexu znovu investují do fiktivního portfolia. Dluhopisové indexy se vypočítávají s ohledem na úrokový výnos - tj. na reinvestici diskontovaného průměrného ročního kupónu.
Peter Lynch

Peter Lynch je ve světě investičních fondů považován za jednoho z nejúspěšnějších portfolio manažerů. Proslul jako manažer Fidelity Magellan Fund, který se stal nejvýkonnějším fondem let 1977-1990. V době, kdy se Lynch ujal své funkce, měl fond Magellan majetek 20 milionů dolarů, v roce 1990, kdy jej opustil a odešel do důchodu ve svých 46 letech, bylo v aktivech tohoto fondu 14 miliard dolarů (dnes tento fond má jmění přes 50 miliard dolarů). Během těchto 13ti let fond pravidelně překonával trh, přičemž roční výnos činil úctyhodných 29,2 % a v 11 ze 13 let překonal index S&P 500.

Peter Lynch se narodil v roce 1944 v městě Newton, Massachusetts. Vystudoval Boston College a Wharton School na Pennsylvánské univerzitě. V roce 1969 nastoupil do společnosti Fidelity jako analytik. O pět let později již vedl tým analytiků a o další tři roky z pozice portfolio manažera dohlížel na svůj slavný fond Fidelity Magellan. Napsal s Johnem Rothchildem několik knih - One Up on Wall Street (1989, teorie), Beating the Street (1993, praxe) a Learn to Earn (1996). V současnosti působí jako místopředseda představenstva investiční společnosti Fidelity Management Group.

Pevná úroková sazba
Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.
Pevné termínové obchody
Obchody při kterých nedochází k převzetí a úhradě za získanou hodnotu v den uzavření obchodní smlouvy, ale k pozdějšímu datu, za cenu stanovenou v příslušné smlouvě. Jde tedy o smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím, kde se obě strany zavážou v budoucnu plnit své zavážky podle předem sjednaných podmínek. Jde o forwardové kontrakty, futures kontrakty, nebo swapové kontrakty.
Pevně úročené cenné papíry

Dluhopisy vydává stát, municipality i podniky a jsou prodávány přes banky. Slouží emitentovi k dlouhodobému financování prostřednictvím cizího kapitálu. Nejdůležitějšími znaky půjčky jsou: splatnost, platba úroků a způsob úročení. Práva zaručená půjčkou jsou stanovena zákonem, avšak jsou zpravidla doplňována dodatečnými podmínkami výpůjčky.

Podle způsobu jejich úročení se rozlišují:

- Půjčky s konstantním úročením během celé doby splatnosti

- Půjčky s variabilním úročením během doby splatnosti

- Půjčky bez nominálního úročení (půjčka s nulovým kupónem).

Synonyma: Bonds, Obligace, Renty, Dluhopisy.

Pevný kurz
Devizový kurz, který je administrativně stanoven centrální bankou a který se nemůže měnit, tj. oslabovat ani posilovat podle aktuálního vývoje nabídky a poptávky po dané měně. Pevné devizové kurzy se v současnosti opouští ve prospěch tzv. floatingů (volně pohyblivých kurzů).
Pin Bar
Jedná se o velmi jednoduchou svíčkovou formaci v technické analýze, která je však překvapivě osvědčená a spolehlivá. Bližší informace ZDE.
Pink Sheets
Obchodní systém v USA zobrazující aktuální nabídky a poptávky titulů obchodovaných over-the-counter.
Pip
Měnové páry vzrůstají o nejmenší hodnotu, které se říká PIP (nebo také bod). Když se EUR/USD pohne z 1.1853 na 1.1854, je to o jeden PIP (bod).
Pip(s)
Nejmenší technicky možná změna kurzu (akciového, měnového,?). U forexového obchodování obvykle 1/10 000 měnového kurzu. Menší jednotku kurzu již není možné při obchodování zaznamenat.
Pips (Points)
Základní velikost pohybu měnového kurzu na boraxovém trhu. Pip znamená jednotkový pohyb na čtvrtém desetinném místě měnového kurzu (jedna desetitisícina). Point je jednotkový pohyb na pátém desetinném místě měnového kurzu (jedna stotisícina).
Pivot Point
Pivot Point je efektivní metoda, jak definovat hranice rezistence a supportu (S/R úrovně) na Forex trhu. Mnoho traderů používá pivoty k predikování denních pohybů ceny.
Pivot points

Body zvratu, neboli S/R úrovně, tedy cenové úrovně důležité pro určení hranic podpory a resistence, hlavní denní pivot vychází z průměrné ceny instrumentu předchozí den.

Plášť
Listina cenných papírů, např. akcie nebo půjčky.
Platební bilance
Statistika všech peněžních toků přes hranice dané země. Pokud do země přitéká více finančních prostředků, než z ní odtéká, měna dané země má tendenci posilovat a naopak.
Platební schopnost
Také likvidita, hotovostní rezerva.
Platforma
Jedná se o obchodní software pro sledování online dat forexového trhu. Nejrozšířenější platformou na FOREXu je MetaTrader4 (MT4). Ve své nabídce ho má většina brokerů a je velice oblíbený hlavně kvůli možnosti používat Expert Advisors (EA).
Platnost objednávky / Instrukce
Doba (omezená datem), do které je objednávka / instrukce na nákup nebo prodej cenného papíru platná v AOS.
Playback (dat)
Datový playback představuje přehrávání historických dat tick po ticku, vteřinu po vteřině – téměř přesně tak, jak se trh v daný den odvíjel. Takový playback je pak možné i různě zrychlovat a zpomalovat, tj. je možné některé situace trénovat v „rychlejším“ módu a šetřit tak čas. Playback dnes umí celá řada software, např. Ninja Trader či SierraChart, je však možné použití i software jako eSignal - grafy a data, TradeMaven a další.
Plunge
Náhlý, dramatický pokles cenného papíru, nebo trhu.
Plus tick rule
Regulační pravidlo v USA, které dovoluje vstupovat do pozic na short pouze pokud poslední pohyb ceny akcie vzrostl minimálně o minimální cenový pohyb (up tick). Vzniklo jako reakce na krizi v roce 1929. Toto pravidlo zabraňuje vstupovat do spekulací na pokles, pokud trh stále klesá.
Počáteční margin
Peněžitá záruka, která musí být uhrazena na počátku termínované transakce (opce nebo termínované obchody).
Počáteční marže
Minimální objem peněžních prostředků, které musí mít klient na účtě v dané měně, aby došlo k otevření této pozice.
Počáteční rovnováha - Initial Balance
High a low první hodiny obchodní seanci označujeme jako počáteční rovnováhu tzv. IB. V tomto období krátkodobí obchodníci stanovili férovou cenu. Vzniklá oblast slouží jako referenční množita, vzhledem ke které měříme aktivitu obchodníků z delších časových rámců.
Počítačová burza

Počítačová burza je obchodní systém, v němž se přes elektronický systém provádí zadání objednávky a její předání, spojování nákupních a prodejních objednávek, jakož i stanovování cen. Většinou je do systému integrován clearing a settlement proces, dohled nad trhem a zveřejňování obchodních informací.

Na rozdíl od prezenční burzy vázané na místo není přístup k počítačové burze geograficky omezen. Obchod se může odehrávat permanentně (24 hodin denně), nebo v rámci fixovaných dob. Přednosti jsou vedle nízkých nákladů perfektní realizace obchodů, rychlá doba reakce, flexibilní trhy a možnost internacionalizace obchodu.

Počítačové burzy v Německu jsou Eurex pro termínový trh a obchodní systém Xetra pro pokladní trh. Účastníci počítačové burzy musejí být registrováni k elektronickému obchodnímu systému.

Podhodnocení
Jestliže je cenný papír ve srovnání s ostatními akciemi příliš levný, je brán jako podhodnocený. To samé platí, jestliže se skryté fondy nebo růstový potenciál adekvátně neodráží v tržní ceně.
Podílník
Je to majitel podílových listů.
Podílová cena
Celkový majetek fondu rozdělený počtem emitovaných podílů. Podílová cena je zveřejňována denně depotní bankou a KAG.
Podílový certifikát
Akciový certifikát vydaný společnostmi, který je podpořený právy na aktiva, ale - na rozdíl od regulérních akcií - neudílí členská práva, zvláště pak hlasovací práva. Společnost se tak chrání před nevítaným vlivem, zatímco ve stejnou dobu získává nový kapitál. Dle právních podmínek jsou podílové certifikáty srovnatelné s dividendovými.
Podílový fond
Fond pro který investiční společnost shromažďuje peněžní prostředky vydáváním podílových listů. Podílový fond není samostatnou právnickou osobou. Majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů a je svěřen investiční společností do obhospodařování. Ta jej používá ke koupi cenných papírů nebo ukládá na účty u bank.
Podílový fond otevřený
Fond, který nemá počet vydávaných podílových listů limitován a podílník má právo na to, aby jeho podílový list odkoupila investiční společnost, která je povinna tento podílový list odkoupit. Investiční společnost stanovuje cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje. Podílníci nemají přímý vliv na činnost fondu.
Podílový fond uzavřený
Fond, jehož vydané podílové listy nemá investiční společnost povinnost odkupovat zpět. Uzavřený podílový fond musí mít v povolení k vydání podílových listů stanoven minimální počet podílových listů a dobu, po kterou budou podílové listy vydávány. Podílové listy jsou předmětem obchodů mezi obchodníky na veřejných trzích.
Podílový list
Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu. Může být vydán na jméno nebo na doručitele a současně může mít papírovou (listinnou) podobu, nebo dematerializovanou (zaknihovanou ) podobu, což je převažující řešení u českých investičních společností. Podílový list musí mít vždy stanovenu svoji jmenovitou hodnotu.
Podkladová aktiva
Cenné papíry nebo jiné referenční tituly na kterých jsou založeny deriváty. Např. u OMV opce, OMV akcie jsou podkladová aktiva.
Podkladové aktivum
Aktivum (nástroj, index nebo referenční sazba), které je předmětem opčního derivátu.
Podkladový cenný papír
Cenný papír, který je předmětem opčního obchodu.
Podmíněné příkazy
Podmíněné příkazy jsou totéž jako související obchodní příkazy. Existuje několik typů: Pokud je proveden (podřízený příkaz), kdy je podřízený příkaz proveden teprve tehdy, až je realizován primární příkaz. Jeden ruší druhý (O.C.O.), kdy provedení jednoho příkazu zruší druhý příkaz. Existují také trojité podmíněné příkazy, kdy jsou uplatněny dva příkazy (typu podřízeného příkazu), pokud je proveden primární příkaz. Vztah mezi těmito příkazy je typu O.C.O., a umožňuje uplatnit jak příkaz stop v případě možné ztráty, tak příkaz k provedení v případě možného zisku.
Podmíněný pokyn
Pokyny typu „Podmíněný pokyn“ jsou aktivovány na základě dosažení předem definované hodnoty sledovaného podkladového aktiva (např. index DAX). Po dosažení cílového kurzu sledovaného podkladového aktiva je pokyn aktivován a odeslán na trh na základě předchozího zadání jako tržní nebo limitní.
Podmíněný příkaz
Podmíněné příkazy jsou jednou skupinou pokynů, pomocí nichž zadává investor svému brokerovi parametry budoucího obchodu. Příkaz obecně lze označit jako souhrn informací, kterými investor specifikuje svoji objednávku. Tyto pak dnes již v drtivé většině elektronicky předává brokerovi ve standardizované formě. Hlavním znakem podmíněného příkazu je existence určitých podmínek, které musí být splněny, aby došlo k vykonání příkazu. Může se jednat například o čekající příkaz, který se aktivuje dosažením určité cenové úrovně obchodovaného aktiva.
Podmínky
U cenných papírů se pod tímto pojmem rozumí určité vlastnosti papíru, jako například: úroková sazba, emisní kurz, výpovědní lhůta, umoření, atp. (podmínky dluhopisu).
Podnikový koncept

V podnikovém konceptu načrtává podnik svůj obchodní model a svoje střednědobé cíle. Podnikový koncept slouží v prvé řadě cizím dárcům kapitálu - zvláště venture capital společnostem - k tomu, aby zhodnotili obchodní ideu a vývojový potenciál podniku. Důležité součásti jsou proto investiční, finanční a likviditní plán a výhled rentability. Plánované období zahrnuje většinou tři až pět let. Synonymum: Business plán.

Podpora
Cenová hladina, na které se očekává, že se zastaví pokles cen, když účastníci trhu začnou nástroj kupovat. Opakem podpory je odpor.
Podpůrná linie
Spodní cenové limity. Dle předpokladů založených na grafové analýze klesnou ceny těžko pod tuto hranici. Takováto spodní cenová hranice může být také odvozena od vnitřní hodnoty akcie (základní analýza).
Podváha
Odhad akciového experta o budoucím očekávaném vývoji kurzu akcií. Podváha znamená, že podíl specifických akcií v portfoliu investora by měl být menší než u jiných akcií. Dle názoru analitiků bude vývoj kurzu akcie horší než celkový trh. Jelikož lze vývoj trhu akcií jako celku jen těžko určit, používají analytikové akciový index jako referenci.
Pohyb hotovosti
Hotovostní příjem, hotovostní zisk. Pohyb hotovosti je čistý příjem platebních prostředků z obchodních operací a ostatních aktivit během určité doby. Pohyb hotovosti je běžným a efektivním indikátorem hodnocení finanční situace podniku a pro ohodnocení na burze. Pohyb hotovosti je publikován v ročním výkazu podniku. V Německu se skládá z platební bilance, plateb dividend, rezervy a odpisů stálých aktiv. Relativní indikátor: Pohyb hotovosti / počet akcií. Viz. Koeficient pohybu hotovosti .
Pohyblivá sazba
Sazba, která se během úvěrového vztahu může měnit.
Point and figure chart
Druh technického grafu, který nepoužívá k zobrazování cen časové období. Vzrůstající ceny se označují symboly X a klesající ceny pak symboly O.
Pojistná částka
Je to výše smluvního plnění v případě pojistné události uvedená v pojistné smlouvě. Může být využita jako základ pro výpočet výše pojištění.
Pojistné období
Časové období, na které se sjednává pojištění. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká povinnost pojistitele plnit.
Pojištění rizika (opční listy)
Vkladatel, který například očekává klesající akciové kurzy, může svůj akciový depot pojistit koupí put opčních listů. Put opční list jej opravňuje prodat své akce po čase stanoveném v opčním listě, nebo po něm, např. za aktuální cenu. Tím může obejít možnou ztrátu hodnoty svého akciového depotu. Vkladatel platí za pojištění cenu - cenu opčního listu -, která je ovšem podstatné nižší než ztráta hodnoty, která by vyplynula z prognostikovaného propadu kurzu.
Pokladní burza

V Německu činí tato doba dva burzovní dny. Obchodování na pokladním trhu na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů se provádí jak na tradiční prezenční burze, tak i v elektronickém obchodním systému Xetra.

opak: Termínový trh

synonyma: Trh s efekty, Pokladní trh, Lokomarket, Spotmarkt

Pokladniční poukázka
Cenný papír vydaný státem nebo centrální bankou. Jeho držitel se stává věřitelem státu/centrální banky. V porovnání s dluhopisy mají tyto instrumenty kratší dobu do splatnosti (viz maturita/splatnost).
Pokladniční poukázky
Krátkodobé státní dluhopisy k pokrytí přechodného nedostatku peněz.
Pokladní kurz
V praxi je tento pojem chápán v užším smyslu a je ztotožňován s jednotným kurzem. Pro akcie se pokladní kurz už nevypočítává. opak: Termínový kurz
Pokladní trh

Dílčí trh na burze, v němž se uskutečnění obchodu - tedy dodání, odběr a zaplacení - musí odehrát během krátké doby po uzavření obchodu. V Německu činí tato doba dva burzovní dny. Obchodování na hotovostním trhu na FWB® Frankfurtské burze cenných papírů se provádí jak na tradiční prezenční burze, tak i v elektronickém obchodním systému Xetra®

synonyma: Trh s efekty, Pokladní burza, Lokomarket, Spotmarkt

opak: Termínový trh

Pokles
Viz. Medvědí trh.
Politické riziko
Znamená nebezpečí změny ceny nebo převoditelnosti investičních nástrojů z důvodu změny politické situace.
Politické riziko (Political Risk)
Změny v politické situaci, které mají nepříznivý vliv na obchodní pozice investora.
Poměr ceny akcie a zisku na akcii (Akcie P-E)
Poměr ceny akcie a zisku na akcii (price-to-earnings, P/E ratio) je jedním z nejdůležitějších indikátorů používaných při obchodování a oceňování akcií. Říká nám, kolik je trh ochoten zaplatit za jednu korunu zisku dané společnosti (v závislosti na měně použité při kalkulaci). Odráží tak tržní sentiment ohledně budoucího růstu firmy a jejich zisků - pokud má firma vyšší P/E než konkurence, investoři očekávají v budoucnosti i větší zisky.
Poměr ceny k výnosu (PE)
Poměr ceny k výnosu je cena akcie dělená výnosem z akcie.
Poměr kurzu a zisku – P/E ratio

Patří k nejdůležitějším kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

Poměr P/E ( P/E ratio)
Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a ziskem na akcii (earnings per share – EPS). Tento poměrový ukazatel představuje důležitou informaci pro investory při srovnávání různých akcii. Menší P/E znamená, že akcie je spíš podhodnocená. Akcie na úrovni P/E = 15 jsou považovány, že se pohybují na férové ceně – nejsou podhodnocené, ani nadhodnocené. Firmy z progresivnějších oborů vykazují ve srovnání s tradičními společnostmi vyšší ukazatel P/E. Akcie s vysokým P/E jsou považovány za rizikovější.
Pondělní efekt
Empirická pravidelnost, kdy výnosnost akcie je v pondělí nižší ve srovnání s ostatními dny v týdnu.
Poplatek za správu
Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku.
Poplatek závislý na aktivách
Jednorázový konzultační a marketingový poplatek, který přechází na prostředníka a je splacen při koupi fondu. Pro akciové fondy je poplatek 5%, pro fondy s fixním úrokem 3 %.
Poplatkový řád burzy
Na burze se poplatky vybírají například za registraci k účasti na burzovním obchodu, za registraci cenných papírů k obchodování na burze a za jejich uvedení na burzu. Poplatkový řád burzy vydává burzovní rada a povoluje úřad pro burzovní dozor.
Poptávaná cena
Cena, za kterou lze koupit konkrétní finanční nástroj. Jinak také nabídková cena. V obchodování Forex se jedná o cenu, za kterou lze koupit základní měnu transakce (uváděnou v cenové nabídce jako první) prodejem cenové měny páru. Například pokud kupujete pár EURUSD v hodnotě 100 000, kupujete 100 000 euro proti americkému dolaru.
Poptávka
Kotovaná cena, za kterou je kotující obchodník ochoten koupit hlavní měnu daného měnového páru.
Portfolio
Soubor investic vlastněných investorem.
Portfolio cenných papírů
Jednotlivé druhy cenných papírů obsažené v majetku.
Portfolio fund
Smíšené fondy, fondy jejichž investiční strategie určuje poměr mezi investicemi do akcií (a akciových typů cenných papírů), dluhopisů (a cenných papírů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou) a instrumentů peněžního trhu.
Portfolio management
Je způsob řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.
Portfolio tracking
Sledování cen většího počtu investičních instrumentů v portfoliu, za účelem dokonalého sledování vývoje cen.
Poslední cena (last price)
Poslední cena představuje naposledy stanovený kurz. Zpravidla to je kurz, za kterého vznikl obchod a pak byl proveden. Ve výjimečných případech se přitom jedná o taxy. Kurzovní dodatky udávají přesné informace, jak poslední cena vznikla.
Posuvný Stop-Loss
Trailing stop - Tento příkaz je podobný příkazu stop loss, je však automaticky upravován v souladu s předem stanoveným nastavením, jak se trh pohybuje ve směru, který je pro obchodníka příznivý. Z technického hlediska funguje na straně klientského terminálu.
Povinné minimální rezervy bank
Povinný objem hotovosti, který musí mít každá banka deponovaný u centrální banky.
Povinné noviny
Každá burza má povinnost vydávat noviny. Toto je určeno burzovním registračním úřadem. Emitent cenných papírů musí uveřejnit v těchto novinách všechna oznámení, např.: finanční rozvahu, odběrná práva.
Povolené rozpětí
Pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody. Toto pásmo je stanoveno pro jednotlivé způsoby obchodování odlišně.
Pozastavení (obchodu)
Představenstvo každé německé burzy je oprávněné pozastavit záznamy jednotlivých cenných papírů v případě, že jsou ovlivněny náhlými událostmi, které mohou mít za následek nadnormální cenové změny. Toto zaopatření zamýšlí dát příležitost účastníkům trhu, obstarat si dodatečné informace o příslušných společnostech. Kromě toho mají zabraňovat náhlým, panickým prodejním reakcím trhu. Pozastavení obchodu slouží především jako ochrana malých investorů, ti z takového neklidu jsou často úplně překvapeni a nemají žádnou možnost včas a náležitě jednat.
Pozice
Investice do finančního nástroje. Například pokud obchodujete (řekněme koupíte) pár USDJPY, otevřete pozici USDJPY. Když pak realizujte opačný obchod (v tomto případě prodáte) pár USDJPY, znamená to uzavření vaší pozice. Pozice může také znamenat zůstatek hotovosti/cenných papírů/měn obchodníka, pokud se mu nedostává hotovosti, má peníze na půjčení, nakoupil nebo prodal příliš mnoho valut apod.
Pozice
Pozice obecně představuje investici do nějakého finančního nástroje. Může se jednat například o akciový titul, měnový pár či finanční derivát. Otevřením pozice vstupuje investor do obchodu, většinou tedy nakupuje nějaké finanční aktivum. Ukončení obchodu, tedy prodej finančního aktiva se poté nazývá uzavřením pozice. Každá uzavřená pozice přinese investorovi zisk či ztrátu, kterou můžeme poměřovat celkovým výnosem pozice. U stále otevřené pozice používáme termín nerealizovaný zisk, případně ztráta.
Pozice bez marže
Aktuální tržní hodnota cenných papírů (například akcií, dluhopisů apod.) tvořící zajištění požadavků na marži. Tržní hodnota se počítá na základě nabídkové ceny.
Pozice nakrátko
Počet akcií dané společnosti, které byly prodány nakrátko a k danému dni nebyla ještě půjčka splacena.
Poziční obchodníci (Position traders)
Poziční obchodníci. Obchodníci, kteří drží pozice na několik dni nebo měsíců.
Požadavek počátečního krytí
Minimální procento ceny nákupu na úvěr (nebo prodeje nakrátko), které musí pocházet z investorových vlastních zdrojů.
Požadavek udržovacího krytí
Minimální skutečné krytí, které makléřská firma investorům trvale povoluje na jejich maržových účtech.
PPI index
Index cen výrobců (PPI – Production Price Index) bývá uváděn pro různá odvětví a obory jako index cen průmyslových, zemědělských výrobců, stavebních prací apod. Stanovuje se stejně jako Index spotřebitelských cen, s fixními váhami, a to dle struktury tržeb.
PPI (Index produkčních cen)
Producer Price Index. Vyjadřuje změny cen zboží na úrovni konečné produkce. Je sestavován metodou spotřebního koše, který zahrnuje okolo 3200 položek z různých odvětví. Jeho hodnota se udává meziměsíčně a meziročně.
Práh knock out
Prahy knock out u pákových produktů představují bariéru. Když základní hodnota tuto bariéru překročí, případně jí nedosáhne, propadá list knock out a je bezcenný. Mnohé knock out listy mají navíc zabudovány práh stop loss, při němž list propadá, vkladatel ale dostane vyplacenu zbylou hodnotu, která je závislá na odstupu od prahu knock out.
Prázdný prodej
Prodej nakrátko. Spekulace na pokles.
Pražská burza: Index PX
Index PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha. První výpočet indexu PX se uskutečnil 20. 3. 2006, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D. Index PX převzal historické hodnoty nejstaršího indexu burzy PX 50 a spojitě na ně navázal. Do báze indexu PX bylo v den jeho uvedení na burzu zařazeno celkem 9 nejlikvidnějších emisí burzovního trhu. Od prosince 2001 byl počet bazických emisí variabilní. Index PX je cenovým indexem, dividendové výnosy se ve výpočtu nezohledňují. Index je kalkulován v době obchodování v rámci cenotvorných segmentů, tj. od 9.25 do 16.00 hodin v intervalu 1 minuty.
Preferenční akcie
Preferenční akcie má vůči kmenové akcii přednostní práva při rozdělení zisku. Typ preferenční akcie je dividendní preferenční akcie. Tento cenný papír nemá hlasovací právo. Jako kompenzaci za to, dostane investor (akcionář) vyšší dividendy než majitel kmenové akcie. Preferenční akcie bez práva volby smějí být vydány pouze do celkové výše nominální hodnoty, jako je nominální hodnota ostatních akcií. Preferenční akcie bývá často vydávána v případě, kdy jsou problémy s prodejem kmenových akcií, jako výsledek nepříznivého ekonomického prostředí. Investor je touto emisí pobízen ke koupi nových akcií.
Preferred stock
Přednostní akcie. Akcie, jejichž držitelům je přednostně vyplácena dividenda ještě před vyplacením dividend běžným akcionářům. Preferované akcie znamenají, že akcionář má větší nárok na majetek společnosti, než běžní akcionáři. V případě bankrotu jsou vlastníci preferovaných akcií vypláceni dřív, než běžní akcionáři. Majitelé preferovaných akcií nemají výhodu hlasovacího práva, jako běžní akcionáři.
Pre-market
Investoři obchodující akcie na americkém trhu jsou zvyklí, že obchodování zde probíhá od 15:30 hod do 22:00 hod SEČ, kdy je také uzavřena většina obchodů. Mnoho kurzotvorných zpráv, jako jsou např. oznamované výsledky společností, údaje o nezaměstnanosti, vývoji HDP nebo spotřebitelské důvěře, může být však reportováno ještě před otevřením amerických trhů. Aby mohli investoři a obchodníci co nejdříve reagovat na aktuální vývoj na akciových trzích v USA, je jim umožněno obchodování i v tzv. předobchodní fázi neboli pre-marketu.
Prémie
Ve Forex opcích se prémie používá ve dvou různých kontextech. Prémie může být:

1. Celková cena opce, nebo
2. částka, o kterou cena opce převyšuje vnitřní hodnotu, které se také říká časová hodnota opce.

Pokud opci kupujete, musíte prémii zaplatit předem, a to vás opravňuje těžit ze změny ceny základního aktiva, které je předmětem opce. Výše prémie závisí na velikosti potenciálního zisku.Pokud opci kupujete, vaše potenciální ztráta je omezena na prémii, ale získáváte potenciál neomezeného zisku.
Premium
Cenová odchylka, o kterou cena na futures, nebo forward trhu přesahuje aktuální spotovou cenu.
Premium margin
Premium margin se vypočítává denně pro všechny opce, jejich kupci zaplatili opční prémii v plné výši. Vede-li změna kurzu základní hodnoty k nárůstu nákladů na vyrovnání, má pasivní kontrahent povinnost doplnit premium margin. Kdo kupuje opci, nepotřebuje složit žádnou marži, protože získává jen právo, nikoli povinnost provést opci. Jeho maximální riziko spočívá v tom, že nechá kontrakt propadnout. U opcí na futures se nevybírá žádná premium margin, protože kontraktní partneři provádějí denně vyrovnání zisků a ztrát.
Pre-trading
Obchodování před otevřením oficiálních trhů.
Prezenční burza
Na prezenční burze se přímo na parketu střetávají obchodníci. Charakteristická je osobní komunikace mezi účastníky trhu. S rozvojem elektronického obchodování prezenční burza silně ztratila na významu.
PRIBOR
Sazba, za kterou si mezi sebou půjčují navzájem banky na mezibankovním trhu.
PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates)
Je ukazatel úrovně sazeb, který vyhlašuje Česká národní banka na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank.
Price Action
Price Action je znamená, že tradeři obchodují především dle ceny – sledují cenový graf daného trhu a z jeho chování získávají všechny potřebné signály k otevření a uzavření pozice. Pod pojmem Price action se většinou rozumí obchodování čistých cenových grafů, takže bez použití indikátorů.
Price-earnings ratio P/E
Oblíbený ukazatel finanční a fundamentální analýzy. Je definován jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění na akcii.
Price gap (cenová mezera)
Skok v ceně. Je to cenový pohyb mezi dvěma obchodními seancemi, který na cenovém grafu vytvoří mezeru, ve které nikdy nedošlo k žádnému obchodu. Cena z předchozího dne je podstatně níže, než cena aktuálního dne (skok nahoru), případně cena předchozího dne je podstatně výše, než cena aktuálního dne (skok dolů).
Price Rate of Change
Princip je prakticky stejný jako u momenta, jde o podíl dvou kursových cen, které nejsou bezprostředně následující, od kterého se odečte jedna a získá se tak jakási procentní změna cen. Rozdíl oproti momentu je dán tím, že není použit rozdíl ale podíl a dále je zde použita jiná perioda.
Price-time priority
Price-time priority. Příkazy účastníků jsou řazeny od nejlepší ceny k nejhorší (sestupně na straně bid, vzestupně na straně ask). Více příkazů na stejné ceně je řazeno do fronty dle času, kdy byly přijaty.
Price to book ratio
Cena akcie dělená velikostí účetní hodnoty na akcii akciové společnosti. Poměr porovnává tržní hodnotu společnosti vůči hodnotě v účetnictví. Lze z toho usuzovat na podhodnocení, nebo přehodnocení ceny akcie.
Price to cash flow ratio
Cena akcie dělená cash flow společnosti na akcii za poslední účetní rok.
Price to sales ratio
Cena akcie dělená prodeji společnosti na akcii za poslední rok. Celková kapitalizace společnosti vydělena jejími prodeji za posledních 12 měsíců. Poměr Price to sales se používá většinou k analýze ztrátových společností, protože u ztrátových společností se nedá použít poměr P/E (záporný P/E se neuvádí).
Price Transparency
Kotace, ke kterým má každý účastník trhu stejný přístup.
Price Volume Trend
Z dalších metod, které můžeme zařadit mezi objemové indikátory, uveďme metodu Price and Volume Trend, která je v podstatě jen modifikací metody předchozí, s tím, že odstraňuje jednu její nevýhodu, totiž zahrnuje i absolutní změny kurzu, jehož procentní změnou se násobí přičítaný (odčítaný) objem.
Price-weighted index (Cenově vážený index)
Cenově vážený index. Jde o akciový index, kdy cenový pohyb jeho jedné složky ovlivní hodnotu indexu.
Primární emise (initial public offer)
Úpis nových cenných papírů z důvodu získávání kapitálu společnosti.
Primární příkaz
Primární příkaz trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu. Související (sekundární) příkazy se nestanou aktivními tržními příkazy, dokud tento primární příkaz nebude vykonán.
Primární trh
Místo, kde se uskutečňuje prvotní prodej daného finančního instrumentu.
Primární trh dluhopisů
Dluhopisy se dostávají na trh v emisích na tzv. primárním trhu. Účastníci primárních emisí jsou standardně největší bankovní i nebankovní obchodníci, kteří zde nakupují též pro svoje klienty.
Primary distribution (primární prodej cenných papírů)
Při vstupu na burzu prodává společnost své vydávané akcie v primárním úpisu. Veškerý zisk z primárního úpisu je majetkem společnosti. Sekundární trh vzniká, když držitel akcií prodává nebo nakupuje svoje akcie. Peníze z těchto obchodů náleží držitelům akcií.
Primary listing
Hlavní burza, na které je daná akcie evidovaná. Akcie se může obchodovat také na dalších burzách, ale vždy bude mít jednu jedinou hlavni burzu, také zvanou „hlavní burza“.
Primary offering
První prodej akcií společnosti, ve kterém jsou příjmy z prodeje vlastněny přímo příslušnou akciovou společností.
Prime Standard
Registrace k Prime standard předpokládá splnění následujících požadavků na transparentnost: čtvrtletní zprávy; mezinárodní vyúčtovací standardy podle IAS nebo US-GAAP; předložení podnikového kalendáře; alespoň jednu konferenci analytiků v roce; ad-hoc sdělení navíc v angličtině. Podniky, které jsou v tomto segmentu zaznamenány, musejí žádat o registraci. Listing v Prime standardu je předpokladem pro přijetí do jednoho z výběrových indexů Německé burzy.
Princip aukce
Princip aukce umožňuje, aby se prosadili na straně poptávky investoři s nejvyšší kupní nabídkou a na straně nabídky účastníci trhu s nejnižší prodejní nabídkou. Zprostředkovatel obchodu není pro nalezení ceny nezbytně nutný; stanovení kurzu proto může být provedeno i elektronicky. Na prezenční burze ve Frankfurtu se kurzy stanovují pomocí Xontra a vedoucího skontra podle aukčního principu.
Princip největšího počtu transakcí

Pro určení jednotného kurzu, otevíracího kurzu a závěrečného kurzu se používá princip největšího počtu transakcí. Užívá se také při aukci v elektronickém obchodu. Nákupní a prodejní objednávky se shromažďují v knize objednávek a staví se proti sobě; na základě stavu objednávek nakonec vedoucí skontra nebo elektronický obchodní systém stanovuje kurz, za který je možné docílit největšího obratu.

Kurzovní záznam: 135bG

Příklad: Při kurzu 135 eur vznikne největší obrat. Všechny objednávky nejlépe a nejlevněji, jakož i nákupní objednávky limitované nad kurzem a všechny prodejní objednávky limitované pod kurzem se provedou. Prodejní objedávky limitované za kurz se provedou úplně, nákupní objednávky limitované za kurz se provedou jen částečně. Za kurz 135 eur je menší nabídky cenných papírů, a proto se kurz označí dodatkem "bezahlt Geld" (bG).

Priorita cenová
Princip párování objednávek, podle něhož je uspokojena prioritně objednávka, která obsahuje nejvyšší cenový limit v případě nákupu a nejnižší cenový limit v případě prodeje.
Prioritní akcie
Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Zákon připouští možnost kompenzovat prioritu těchto akcií tím, že s nimi není spojeno hlasovací právo. Toto hlasovací právo však ožívá, pokud není prioritní dividenda vyplácena.
Prioritní obligace
Majitel s prioritní obligací mu přednostní právo na upsání akcií, pokud ve stanovené době zvýší společnost své základní jmění. Majitel prioritní obligace má přednost před akcionáři i ostatními osobami. Pokud k navýšení základního jmění nedojde, získá majitel prioritních obligací pouze úrok a zapůjčený kapitál.
Private banking
Investiční bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy.
Private company
Společnost, jejiž akcie se neobchoduji na otevřenem trhu. Opakem je public company.
Privatizace (Privatization)
Odkoupení veškerých veřejně obchodovaných akcií a jejich stažení z obchodování na burze. Nejčastěji jde o restrukturalizaci společnosti, nebo o snaze vyhnout se striktním předpisům vyžadovaným burzou.
Privátní umístění
Není to doopravdy součástí IPO obchodu, jelikož cenné papíry nejsou nabídnuty veřejnosti. V metodě privátního umístění je úkolem banky kontaktovat hlavní investory, jako jsou instituční investoři nebo investorské firmy a umístit u nich velké části emise. Výhodou privátního umístění je úspora nákladů za prospekty, registraci na burze a dále pak usnadnění a urychlení financování, jelikož nejsou nutné žádné předchozí kontroly, procedury registrace na burze a ani není zapotřebí sledovat statutární období.
Prodávající opce
Osoba prodávající opční listiny.
Prodej blanko

Při prázdném prodeji spekuluje prodejce, že může získat cenné papíry, případně zboží, které má být dodáno, v okamžiku plnění pod jeho prodejní cenou. Rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem mu zůstává jako zisk, případně jako ztráta.

V Německu musejí být burzovní obchody splněny během dvou dnů. Prázdné prodeje, u nichž není tato lhůta dodržená mohou být uskutečněny jen půjčkou cenného papíru. Prodejce při tom dodáva vypujčené papíry. Papíry kupuje nejpozději do konce výpůjční lhůty pro cenné papíry, případně do konce splatnosti penzijního obchodu, aby vyhověl povinnostem vrácení vůči půjčujícímu, případně vůči penzijnímu dárci.

synonyma: Krátký prodej, Prodej à découvert

Prodeje existujících domů
Tento report zobrazuje objemy prodaných, již existující, domů. Je považován za relativně solidní indikátor aktivity na trhu nemovitostí. Objemy jsou značně závislé na výši hypotekárních úrokových sazeb.
Prodeje osobních a nákladních automobilů
Prodeje osobních a nákladních automobilů měří měsíční prodeje všech automobilů vyrobených na území Spojených států, udávají se ve formě procentuálních meziměsíčních změn.
Prodej nakrátko
Prodej cenného papíru, který investor zatím nevlastní a o kterém předpokládá, že jeho hodnota klesne.
Prodej na krátko (short selling)
Spekulace na pokles. Investor si vypůjčí akcie, který okamžitě prodá na trhu. Tím získá peníze, které si uloží na účtu. Pokud cena akcie klesne, nakoupí levněji zpět vypůjčené množství a akcie vrátí. Rozdíl mezi prodejní cenou a nižší nákupní cenou tvoří zisk. Ještě je nutno započítat poplatek a úroky za vypůjčení. Pokud však cena akcie vzroste, investor utrpí ztrátu, protože zaplatí za nákup akcií, které musí vrátit víc peněz.
Prodejní cena (Bid Price, Sell Price)
Cena, za kterou obchodníci prodávají základní měnu a nakupují vedlejší (ukazuje cenu poptávky). Je to tedy nejlepší cena, za kterou můžete konrakt prodat.
Prodejní cena (podílového listu)
Jde o aktuální cenu podílového listu k příslušnému dni.
Prodejní kurz
Účastník trhu zveřejňuje prodejní kurz záznamem do knihy objednávek elektronického obchodního systému, zřídka vyvoláním na parketu. U vkladových a pákových produktů tento prodejní kurz stanovují emitenti.
Prodejní opce (put)
Prodejní opce (v angličtině tzv. put) je finanční kontrakt mezi dvěma stranami. Kupec prodejní opce má právo prodat podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu (strike) vypisovateli opce. Pokud kupec opci realizuje (tj. uplatní své právo), pak má vypisovatel (ten kdo opci prodává) povinnost toto aktivum za danou cenu odkoupit. Prodejní opce se často používá jako zajišťovací nástroj.
Prodejní opce (Put option)
Kontrakt, který dává držiteli opce právo prodat prodejci put opce určité množství aktiv za určitou realizační cenu. Výstavce má povinnost tato aktiva za realizační cenu koupit.
Prodejní poplatek (vstupní)
Poplatek účtovaný investiční společnosti při prodeji podílových listů investorovi.
Prodejní prospekt

Prodejní prospekt obsahuje všechny podstatné informace o cenném papíru, emitentovi, podnikové struktuře, finanční situaci, obchodní činnosti a o všech orgánech a společnostech, účastnících se emise. Za správnost obsahu je zodpovědný a ručí emitent a emisní konsorcium (ručení za prospekt).

Od roku 1991 musí každý emitent cenných papírů, které jsou v tuzemsku poprvé veřejně nabízeny, zveřejnit prodejní prospekt. Zveřejňovací povinnost odpadá, nabízejí-li se cenné papíry omezenému kruhu osob, např. osobám, které profesně nebo komerčně kupují nebo prodávají na vlastní nebo cizí účet cenné papíry, jako třeba kreditní instituty, nebo zaměstnancům jejich zaměstnavateli nebo podnikem, který je s jejich podnikem spojen.

synonyma: Burzovní registrační prospekt, prodejní prospekt

Prodejní prospekt smí být zveřejněn teprve tehdy, když Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami povolil zveřejnění, nebo pokud po doručení prodejního prospektu uplynulo deset pracovních dnů, aniž bylo zveřejnění zakázáno.

Minimální obsah prodejních prospektů upravuje nařízení o prodejních prospektech. Emitenti, žádající o registraci k úřednímu trhu, musejí vyhotovit prodejní prospekt, který vyhovuje požadavkům burzovního registračního prospektu. Obsah se určuje burzovním zákonem a nařízením o burzovní registraci. Úplnost všech požadovaných údajů přezkoumává registrační místo Frankfurtské burzy cenných papírů. To rozhoduje o registraci.

Prospekt pro registraci na Frankfurtské burze cenných papírů k úřednímu trhu a regulovanému trhu by nadto měl obsahovat předlohy zásad going public, které byly zveřejněny 15. července 2002 a které vstoupily v platnost 1. září 2002. Od července 2002 (Čtvrtý zákon na podporu finančních trhů) musí být prospekt dán k dispozici burze v elektronické formě ke zveřejnění na internetu.

Prodejní prospekt / Prospektus
Prospekt obsahující smluvní podmínky investičního fondu a všechny důležité informace k posouzení investičního záměru. Musí být předán investorovi před koupí akcií.
Prodejní (PUT) opce
Druh opce, který jeho majiteli (kupujícímu) dává právo prodat a vypisovateli (prodávajícímu) ukládá povinnost odebrat (koupit) podkladová aktiva za předem sjednanou cenu.
Prodej typu short
V obchodování Forex znamená výraz going short nakupovat cenovou měnu měnového páru Forex. Například pokud prodáváte pár GBPUSD, kupujete dolary prodejem liber. V případě akcií to znamená prodat akcii, aniž bychom ji vlastnili, zatímco výraz going long znamená převzetí vlastnictví akcie její koupí. Pozice short těží z poklesu tržních cen.
Produktivita a náklady práce
Produktivita (mimo zemědělský sektor) a náklady práce, respektive jejich hodnoty poskytují informaci o produktivitě pracujících a nákladech spojených s výrobou jednotky výstupu. Během období zvýšeného zájmu o vývoj inflace, podává index jednotkových pracovních nákladů (Unit Labor Cost Index) informaci, která silně působí na dění na trzích. Jestliže produktivita klesá, jednotkové pracovní náklady mohou růst rychleji, než hodinové příjmy a další pracovní náklady. Protože produktivita může být vcelku volatilní během sledovaných čtvrtletí a protože dříve oznámená hodnota GDP podává dobrou informaci o vývoji produktivity, má tento index zřídkakdy výraznější dopad na trhy. Revize hodnot produktivity je oznamována každý třetí měsíc ve čtvrtletí. Hodnota GDP, oznamovaná před údaji o produktivitě poskytuje vcelku zřetelnou indikaci budoucí revize produktivity. Hodnoty se vyjadřují anualizovaně v mezičtvrtletních změnách podle vzorce (současné čtvrtletí v absolutní hodnotě/minulé čtvrtletí v absolutní hodnotě)^3. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně nedůležitý. Hrubé údaje jsou k dispozici na http://stats.bls.gov/news.release/prod2.toc.htm a jsou sestavované agenturou The Bureau of Labor Statistics of the Department of Labor. Jsou ohlašovány v 14:30, okolo každého 7. dne ve druhém měsíci daného čtvrtletí (data za předchozí čtvrtletí).
Produktivita práce
Produktivita (mimo zemědělský sektor) a náklady práce, respektive jejich hodnoty poskytují informaci o produktivitě pracujících a nákladech spojených s výrobou jednotky výstupu.
Profil investora
Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.
Profitability Ratios
Poměrové ukazatele finanční analýzy vyjadřující využití aktiv při vytvořených nákladech za účelem dosažení přijatelný míry výnosu.
Profit and loss statement
Pravidelný čtvrtletní účetní dokument, který musí akciová společnost v rámci svého působení na burze publikovat. Jde o výkaz ztrát, zisků, prodejů, nákladů atd. Součástí je také výhled na další období. Také se nazývá eargnigs report.
Profit Taking (Take Profit)
Vybírání zisků. Aktivita investorů, kdy hromadně prodávají akcie po předchozím růstu kurzu akcie.
Profit Target
Nebo někdy označováno jako Take Profit (realizace zisku). Je to cena, na které držitel daného instrumentu předpokládá ukončení obchodu. Například můžeme si zadat Profit Target 30 pipů  a po dosažení této hodnoty se nám obchod ukončí se ziskem 30 pipů.
Progresivní investor
Progresivní investor chce ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zhodnotit svůj majetek, a proto připouští střední míru rizika.
Prolongace
Prolongace znamená prodloužení.
Proměnlivý kurz (floating exchange rate)
Devizový kurz určený tržními silami, tedy nabídkou a poptávkou.
Proměnná měna
V kontextu forexu se jedná o měnu, kterou investor platí nebo kterou obdrží při obchodování. Například pro měnový pár EUR/USD je proměnnou měnou dolar, to jest jedna jednotka EUR stojí proměnnou částku v amerických dolarech. Pokud kupujete eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete za ně americké dolary. Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladě euro) je základní měnou páru.
Proměnný kurz
Na burze cenných papírů jsou kurzy velkých korporací, tzv. Blue Chips, nepřetržitě určovány. Viz. kontinualní kurz
Proměnný záznam/notace
Viz. průběžný záznam/notace
Promptní obchod
Pod tímto pojmem se rozumí uzavření smlouvy na burze o koupi nebo prodeji cenných papírů, finančních instrumentů, deviz nebo jiného zboží. Tato smlouva musí být splněna ihned nebo v krátké lhůtě (do dvou burzovních dnů). Opak: Termínovaný obchod
Promptní trh cenných papírů
Na tomto trhu jsou vedeny obchody cenných papírů pouze v promptním kurzu.
Proprietary trading
Transakce, které provádí finanční společnost obchodující s cennými papíry na svůj účet. Tato transakce nemá vliv na účty klientů.
Prospectus (Prospekt)
Prospekt. Právní dokument nabízející k nákupu příslušné cenné papíry. Tento právní dokument je vyžadován zákonem o cenných papírech 1933 a musí obsahovat předmět nabídky, včetně podmínek, vydavatele, cíle nebo plánované použiti peněz, historické účetní výkazy a další informace, které mohou zájemcům pomoci v rozhodování, zda je pro ně investice pravě do těchto cenných papírů nebo fondu vhodná.
Prospekt cenného papíru
Listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě a svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.
Protistrana
Osoba, se kterou je uzavírán obchod (fyzická či právnická).
Prováděcí cena
Viz. Základní cena.
Prováděcí lhůta (opční listy)
Po uplynutí prováděcí lhůty emitent zpravidla provádí hotovostní vyrovnání. Opční list se stává bezcenným. U některých opčních listů je stanoveno automatické provádění na konci prováděcí lhůty.
Prováděcí zpráva
Přes prováděcí zprávu poukazuje majitel opce na to, že chce uplatnit svoji opci a s ní spojené právo.
Provádění (opční listy)
Opční právo může být prováděno u americké opce každý bankovní pracovní den během celé doby splatnosti. U evropské opce je provádění možné jen na konci doby splatnosti. Emisní podmínky mohou provádění opčního práva stanovit jen v průběhu zcela určitých časových úseků.
Provize
Pevná odměna makléře za transakci určitého rozsahu.
Provozní kapitál
Klíčový koncept pro statistickou bilanční analýzu, která má za cíl udržet rozdíly likvidity společnosti pod dozorem (stanovení likvidity). Ukazuje rozdíl mezi běžnými aktivy a krátkodobými - dlouhodobými závazky.
Provozní marže
Provozní zisk jako procento (%) celkových tržeb.
Prozatímní certifikát
Dočasný dokument potvrzující vlastnictví cenných papírů do té doby, než jsou nakonec vydány.
Průběžný obchod

U průběžného obchodu se kurzy cenných papírů stanovují vždy podle jejich stavu zakázky k nejbližšímu možnému časovému okamžiku. Na základě minimální uzavírací velikosti jedna se v kontinuálním obchodě obchoduje už od jedné akcie.

K průběžnému obchodu registruje vedení burzovního obchodu cenné papíry s velkým obratem. Záznam hodnoty v průběžném obchodě je předpokladem pro přijetí do jednoho z výběrových indexů Německé burzy. Pro registraci k průběžnému obchodu je možné při nedostatečné likviditě vyžadovat, aby se angažoval alespoň jeden designated sponsor.

Synonyma: Kontinuální obchod, Variabilní obchod.

Průlom
Průlom může ve finanční praxi představovat jev, kdy dojde k prolomení nějaké významné cenové hladiny finančního instrumentu. Na finančních trzích, zvláště pak v oblasti technické analýzy, mohou hrát různé cenové hladiny významnou roli. Jedná se především o hladiny podpory a rezistence, jejichž prolomení může ovlivnit další chování investorů. Průlom určité cenové hladiny může také vyvolat realizace různých podmíněných příkazů, které se tímto průlomem stávají aktivními a přichází na trh.
Průměrování
Nákupy stejného aktiva při různých cenách s cílem ovlivnit (především snížit) celkovou průměrnou cenu všech nákupů.
Průmyslová skupina
Podniky lze řadit do jednotlivých odvětví a sektorů. Nejznámější jsou klasifikace GICS (od MSCI a S&P) a ICB (od DJ a FTSE). Například klasifikace GICS čítá 10 sektorů, 24 odvětvových skupin, 68 odvětví a 154 pododvětví. Pro zařazení společnosti do konkrtétní skupiny je směrodatná obchodní činnost, ze které společnosti plyne největší objem tržeb.
Průmyslová výroba
Průmyslová výroba (industrial production) měří změny v objemu produkce výroby, těžby surovin a utility sektoru. Přestože průmyslová výroba může představovat jen poměrně malou část HDP, je považována za velmi citlivou na změnu v úrokových sazbách a spotřebitelské poptávce. Proto je pochopení trendů v průmyslové výrobě důležité pro předpověď HDP.
Průmyslové objednávky
Tato statistika měří meziměsíční změny v objemu zakázek průmyslových podniků. Dělí se na dva segmenty- zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby.
První kurz
Kurz průběžného záznamu při začátku burzy (počáteční, otevírací kurz). Není-li stanoven žádný počáteční kurz, zní záznam - (pomlčka) s eventuálním taxovaným údajem o kurzu.
Předání vypořádání
Situace, kdy vypořádání obchodu / transakce člena (burzy nebo Univyc) zajišťuje společnost (člen burzy nebo Univyc), která obchod neregistrovala.
Předburzovní obchod
Jako předburzovní obchod je označován obchod cenných papírů, který se koná před samotným burzovním časem mezi bankami a obchodníky bez burzovního dozoru.
Předem stanovená sazba
(angl. Future Rate Agreement). Mimoburzovní úroková termínovaná smlouva. Mezi smluvními partnery je dohodnuta úroková sazba, měna, nominální hodnota a referenční období. Rozdíl mezi sjednanou a v den splatnosti platnou úrokovou sazbou je vyúčtován mezi partnery.
Představenstvo
Statutární exekutivní útvar (management) podniku.
Překlenovací kapitál
V souvislosti s financováním prostřednictvím rizikového kapitálu to znamená, že se podniku dá kapitál k financování vstupu na burzu. Investiční a emisní banky dávají podnikům k dispozici překlenovací kapitál (bridge-capital) k financování jejich vstupu na burzu.
Překoupení
Termín používaný v technické analýze. Jedná se o situaci, kdy technické indikátory (oscilátory) naznačují blížící se vyčerpání poptávky a tudíž blížící se změnu rostoucího trendu.
Přenos
Pokud pozice zůstane otevřena na konci obchodního dne před datem její hodnoty, bude přenesena na nové nejbližší datum hodnoty. V rámci přenosu je pozice zpoplatněna swapovým poplatkem nebo navýšena na základě úrokové míry LIBOR/LIBID obou obchodovaných měn s přirážkou +/- 0,25% (pro soukromé účty) plus úrokové složky jakéhokoliv nerealizovaného zisku/ztráty na dané pozici.
Přeprodané/překoupené ceny
Tento koncept se určuje pomocí oscilátorů. Základem je předpoklad, že cena přeprodaného či překoupeného měnového páru se odrazí zpět.
Přeprodání
Termín používaný v technické analýze. Jedná se o situaci, kdy technické indikátory (oscilátory) naznačují blížící se vyčerpání nabídky a tudíž blížící se změnu klesajícího trendu.
Přerušení záznamu kurzu
Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu mohou být dočasně vyřazeny z obchodování. O vyřazení rozhoduje vedení burzovního obchodu. Přerušení kurzu signalizuje vkladatelům, že u cenného papíru nastaly nebo se očekávají okolnosti, které pro jejich zhodnocení mají zásadní význam. Všechny předložené objednávky jsou při přerušení kurzu vymazány. Přerušení obchodování by vždy mělo být co možná nejkratší, avšak mělo by trvat tak dlouho, dokud nebudou aktuální okolnosti známy pokud možno všem vkladatelům.
Převis
Stav při obchodování v rámci automatických obchodů, kdy poptávka (počet ks cenných papírů na nákup) převažuje nad nabídkou (počet ks cenných papírů na prodej) nebo obráceně.
Převoditelné dluhopisy
Majitel převoditelné obligace má možnost proměnit tento cenný papír za akcie, během výpovědní lhůty dluhopisu k předem stanovenému koeficientu. Zda je možnost změny pro majitele zajímavá, závisí na vývoji kurzu akcie. Pokud právo změny nebylo vykonáno, je dluhopis na konci výpovědní lhůty splacen (umořen). Syn: Směnitelná obligace
Převoditelný dluhopis
Převoditelné dluhopisy zaručují vedle výplat úroků a zpětných plateb opční právo: majitel vyměnitelného dluhopisu ji může během určité lhůty a za pevně stanovenou cenu vyměnit za akcie podniku. Výměnný kurz je zpravidla vyšší než kurz akcie v okamžiku emise půjčky. Na základě opčního práva má vyměnitelný dluhopis nižší zúročení než srovnatelné dluhopisy. Valná hromada musí souhlasit s vydáváním vyměnitelných dluhopisů tříčtvrtinovou většinou. Kapitálovým navýšením se poskytují akcie nutné k výměně. Akcionáři mají právo odběru na nové akcie.
Přidělení
Přesahuje-li při emisi cenných papírů po konci záznamů poptávka nabídku, přiděluje konsorciální banka se souhlasem emitenta cenné papíry. Přidělování se určuje buď losováním nebo podle klíče. Přidělovací klíč zpravidla zohledňuje určité cílové skupiny, které emitent upřednostňuje.
Přijetí zisku
Uzavření pozice za účelem dosažení zisku (Profit target). Běžně se provádí limitním příkazem k uzavření pozice a automatickému převzetí zisku, jakmile tržní cena překročí stanovený limit.
Příjmy z dluhopisu
Příjmy z dluhopisu můžeme rozdělit do tří skupin:
1. kuponový výnos tvoří úroky z kuponového výnosu,
2. splacení jistiny při splatnosti nebo při prodeji před splatností,
3. kuponové platby jsou pravidelné výplaty, nejčastěji jednou ročně.
Příkaz
Obchodní příkaz ke koupi nebo prodeji určeného nástroje. Hlavními typy jsou limitní a stop příkazy.
Příkaz k poslednímu dni v měsíci
Příkaz k poslednímu dni v měsíci má platnost do konce měsíce. Termín "K poslednímu dni v měsíci" označuje konec měsíce.
Příkaz OCO
Příkaz O.C.O. se v zásadě skládá ze dvou příkazů. Pokud je jeden z příkazů vykonán, protože byly splněny podmínky jeho uplatnění, související příkaz se automaticky ruší.
Příkaz Stop
Příkaz otevřít novou pozici nebo zavřít pozici stávající. U nákupu bude příkaz Stop nastaven na nižší než aktuální tržní cenu a u prodeje na vyšší než aktuální tržní cenu. Užitím příkazu Stop k uzavření aktuální pozice omezuje investor ztrátu na této pozici.
Příkaz trailing stop
Tento příkaz je stop příkazem, který se spouští na ceně, která se mění se spotovou cenou. Jak tržní ceny stoupají (pro nákupy), cena příkazu stop se zvyšuje podle poměru stanoveného uživatelem, ale pokud tržní cena poklesne, cena příkazu stop se nezmění. Tento typ příkazů pomáhá investorovi stanovit limit maximální možné ztráty bez omezení možných výnosů z pozice. Snižuje také potřebu neustále sledovat tržní ceny pro otevřené pozice.
Přímá banka
Přímá banka nabízí svým zákazníkům realizaci obchodů s penězi i cennými papíry 24 hodin denně za výhodných podmínek, avšak většinou bez poradenských služeb. Tak může do značné míry upustit od zaměstnávání kvalifikovaného bankovního personálu. Platební styk se uskutečňuje prostřednictvím peněžních automatů a systému poboček jiných bank. Po nasazení moderních telekomunikačních systému je přímá banka nezávislá na stanovišti. Většinou se nachází ve strukturálně slabých oblastech s nízkými personálními náklady a výhodnými daňovými rámcovými podmínkami.
Přímý přístup na trh (DMA)
Přímým přístupem na trh (direct market access; DMA) se označuje elektronická platforma, která umožňuje investorovi provádět transakce přímo do burzovního párovacího systému. Příkaz k transakci je tak vykonán rychleji, s menší pravděpodobností chyby a je odstraněna část nákladů. Tato platforma je tedy využívána obchodníky, pro které je rychlost provedení transakce klíčová.
Přípustné cenové pásmo
Přípustné cenové pásmo udává horní a dolní hranici cen, uvnitř kterých se mohou realizovat obchody. Je stanovováno pro každý provozní den a pro každý cenný papír.
P/S
Cena akcie / SPS (tržby na akcii).
PSA (Public Securities Association)
Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.
Psychologická analýza
Prognózování vývoje kurzu, akcie, dluhopisu apod. především na základě psychologických faktorů.
Psychologie
Jedná se o nejdůležitější aspekt obchodování. Někteří tradeři uvádějí, že úspěšné obchodování je 60% psychologie, 30% money-management a pouze 10% vstupní strategie.
Psychologie obchodování
Psychologie obchodování je nejdůležitější součást obchodování na finančních trzích. Dr. VAN THARP - uvádí, že úspěšné obchodování je 60% psychologie, 30% money-management a pouze 10% vstupní strategie. S tímto nezbývá než plně souhlasit!
PTR
Ukazatel obrátkovosti aktiv vyjadřuje, jak často a v jakém rozsahu je obměňováno portfolio podílového fondu. O co více se ukazatel obrátkovosti aktiv blíží nule, o to bezprostředněji souvisí uskutečněné transakce s aktivy s nákupy a prodeji podílových listů investory.
Public book
Záznam člena burzy o limitních objednávkách, které se ještě neuskutečnily, protože buď byla cena nabídky příliš vysoká, nebo cena poptávky byla příliš nízká.
Public company
Společnost, která prostřednictvím veřejné nabídky upsala na otevřeném trhu svoje cenné papíry.
Publicita
Korporace mají právní povinnost publikovat určité informace o firmě. Většinou se také dobrovolně publikují další informace (vývoj a výzkum, uzavřené smlouvy, investice do budov a akvizice) za účelem získání a rozšíření důvěry, především u akcionářů.
Publicly traded company
Společnost, která vydala cenné papíry a s těmi se nyní obchoduje na otevřeném trhu.
Public ownership
Společnosti vlastněné státem.
Půjčka cenného papíru
Majitel cenného papíru půjčí brokerovi své akcie nebo dluhopisy s podmínkou, že on po uplynutí většinou velmi krátké doby, vrátí listiny stejného typu a hodnoty nazpět. Broker platí majitely zapůjčených cenných papírů poplatek. Broker může během této doby použít cenné papíry ke splnění vlastních dodacích povinností. Majitel tím naopak může zvýšit výkon svého portfolia.
Půjčka na dlužní úpis
Půjčka na dlužní úpis je dlouhodobý úvěr pro velké korporace, veřejnou administrativu nebo pro určité úvěrové instituce se zvláštním úkolem. Jsou hodně podobné dluhopisům, ale nejsou obchodovatelné na burze. Věřitelé jsou většinou tzv. úvěroví výběrčí, např. pojišťovací společnosti. Zprostředkovatelem tohoto typu úvěru jsou většinou úvěrové banky.
Půjčky, výpůjčky
Výraz pro domácí i zahraniční dluhopisy s fixním úrokem, které jsou vydávány veřejným emitentem jako federální, státní nebo krajové, ale také pro privátní firmy za účelem korporačního financování.
Půjčování cenných papírů
Smlouvy, která zavazuje dvě strany k výměně sjednaných cenných papírů proti kolaterálu (obecný kolaterál, hotovost nebo jiná forma), a poté k reverzní výměně k stanovenému datu v budoucnosti nebo na požádání. Strana, která si půjčuje cenné papíry, platí sjednaný poplatek druhé straně.
Put opce
Derivátový nástroj, u kterého investor očekává pokles ceny. Investor nákupem tohoto nástroje získává právo, nikoliv však povinnost prodat v budoucnosti podkladové aktivum za nyní stanovenou cenu.
Put (opční listy)

Kdo kupuje put, očekává, že během splatnosti opčního listu klesá cena základní hodnoty. Proto získává právo prodat během splatnosti (americká opce) nebo na konci splatnosti (evropská opce) určitý počet základní hodnoty za pevně stanovenou cenu. Prodavač putu musí za tuto cenu koupit základní hodnotu a dostane za to od kupujícího prémii. Většina opčních listů ovšem nepředpokládá efektivní dodávku základní hodnoty, nýbrž hotovostní vyrovnání.

Synonymum: Prodejní opce.

Puttable bond (Vratný dluhopis)
Dluhopis s opcí a právem investora na prodej dluhopisu za stanovenou cenu v určitém čase před stanovenou splatností dluhopisu. Opci není možno oddělit. Investor při nákupu kupuje také opci, přičemž opční cena je zahrnuta v kuponech.
PX index
Klíčový akciový index pražské burzy, jehož bázi tvoří tituly obchodované v segmentu SPAD. Index měří změnu tržní hodnoty reprezentativního portfolia akcií zařazených do báze indexu. Každé emisi přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci.
Pyramiding (Pyramidování)
Jedná se o metodu navyšování/přikupování pozic.
Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | USA | Divergence | Spekulace | Medvědí trh | Býčí trh | Daně | Rizika | Spready | Aktiva | Analýza | Ask | B/E | Bear | Bid | Bod | Broker | Bull | Býčí trh (bull market) | Centrální banka | Daytrading | Nesoulad | Downtrend | Drawdown | ECB | ECB (European Central Bank) | Ekonomika | Exotická měna | FOMC | FX | Fed | Federal Fund Rate | Foreign Exchange | Forexový obchodník | Gap | Hodnota Pipu | Indikátor | Indikátory | Initial margin (počáteční záloha/marže) | Investor | Klouzavý průměr | Kurz | Long | Lot | Makléř | Margin | Záloha | Margin call | Marže | Medvědí trh (Bear market) | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nástroj | Obchodník | Opce | Order | Pip | Poplatek | Pozice | Profit Target | Přeprodané/překoupené ceny | RSI | Retracement | Rezistence | Rollover (převedení) | Short | Slippage | Spike | Spot | Spot Market | Spotový trh | Spread | Stochastic | Support | Technical analysis | Trader | Trend | Uptrend | Volatilita | Banky | EUR | USD | Obchodování | Úroková sazba | Klouzavé průměry | Medvědí divergence | Rollover | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Index | Likvidní | Nabídková cena | Otevřená pozice | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Break Even | Cena | Exchange | Forexu | FXstreet.cz | Kurzy | Market | Moving Average | Řízení rizika | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Broker (makléř) | Federální rezervní systém | Pip value | Initial Margin | Foreign exchange market | Spot FX | Dlouhé pozice | Propad | Ztráty | Poplatky | Mini loty | Propad kapitálu | Kurzy měnových párů | Pipy | Základní úroková sazba |
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
eToro
TopForex
IC Markets
reklama
Admiral spread new
Potvrďte prosím... Zavřít