Sobota 25. leden 2020 09:05
reklama
BOSSA ebook
reklama
reklama
Dukascopy

Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti ve srovnání s největším trhem světa

Napsal:   Sekce: Elektřina vs. Forex

Teorie podobnosti říká, že pokud je několik různých systémů navzájem podobných, stačí umět popsat (není důležité, zdali teoreticky nebo experimentálně) jeden z nich, a k popisu ostatních stačí použít jednoduchých operací na základě vhodných definic. Na základě znalosti jednoho systému lze sestavit modely procesů, na základě kterých lze pak předpovídat chování reálného systému při různých změnách podmínek.


1. DOKONALÝ TRH S DOKONALOU KONKURENCÍ

V tomto abstraktním světě platí tyto předpoklady:

 • Existuje velký počet kupujících a prodávajících, z nichž žádný nemůže ovlivnit cenu nebo velikost výstupu odvětví.
 • Produkce odvětví je homogenní.
 • Neexistují bariéry do vstupu do odvětví a výstupu z něj.
 • Neexistují patenty, ochranné a obchodní známky, individuální podmínky nebo práva, která by zvýhodňovala jeden prodávající subjekt v prodeji daného typu nebo skupiny zboží před ostatními.
 • Všichni prodávající a kupující mají dokonalé informace o cenách a množstvích zboží směňovaných na trhu.
 • Firmy maximalizují zisk, spotřebitelé maximalizují užitek.
 • Neexistují daně, úvěrové riziko, transakční náklady
 • Je možný neomezený krátký prodej.
 • V dokonalé konkurenci jsou jednotlivé subjekty na straně nabídky (ať už výrobci nebo distributoři) prakticky zaměnitelní, tedy je pro ně téměř jedno, od kterého z nich si zákazník daný produkt koupí (může se rozhodovat i podle kritérií, které s kvalitami výrobku nesouvisejí). Z toho důvodu je objem nabídky určen pouze objemem poptávky a pokud dojde k saturaci daného zboží, na nabízející subjekty v převisu nabídky, kteří prodali nejméně, dopadne zákon alokace trhu.

Ve skutečnosti trhy nejsou dokonalé a týká se to i trhu s elektřinou. Přesto je představa dokonalých trhů dobrým východiskem pro další studium a úvahy o dalších změnách fungování trhu. Srovnáním podmínek vývoje na trhu s elektřinou s vývojem jiných, mnohem starších a větších trhů, lze učit možný směr vývoje trhu s elektřinou nebo upravit podmínky fungování procesů na tomto trhu tak, aby „neviditelná ruka trhu“ mohla fungovat i zde a to i přes specifické vlastnosti elektřiny a bez vnějších systém deformujících zásahů jako jsou například dotace.

2. FOREX jako srovnávací základna

Pojmem „FOREX“ (FOReign EXchange) je v oblasti kapitálových trhů označován trh s měnami a je největším trhem v rámci finančního systému. Každou vteřinu se na forexu zobchodují aktiva v hodnotě 60 milionů dolarů. V každém obchodním dni se zde pak zobchodují měny v hodnotě zhruba 5,3 bilionu dolarů. Jedná se tedy o nejlikvidnější a nejtransparentnější trh na světě, bez kterého se neobejde žádná zahraniční investice. FX obchodníci a tvůrci trhu z celého světa jsou navzájem propojeni 24 hodin denně prostřednictvím telefonů, počítačů a faxů a vytvářejí jeden ucelený trh. Odhaduje se, že okolo 15 % objemu obchodů na forexu provádí finanční instituce, korporace a vlády, které nakupují a prodávají zboží a služby v zahraničí. Dalších 85 % obchodů tvoří investice s cílem dosažení zisku na pohybu měn, kterých se účastní především investiční banky, hedgeové fondy brokerské společnosti nebo pojišťovny a pouze ze 4-6% malí retailoví obchodníci. Celý trh je tzv. trhem OTC (Over The Counter), což znamená, že neexistuje žádná centrální burza a vypořádací středisko, kde by se párovaly objednávky. Pouze v případě intervencí je pozice těchto hráčů omezena a tvůrcem trhu se stávají centrální banky (například intervence ČNB vůči kurzu EUR/CZK). [1]) Centrální banky centrální banky jsou tvůrcem trhu nejen při intervencích. Určují směřování měnového páru i při floatingu, a to svými komentáři a nástroji (např. změna sazeb). Tím do značné míry ovlivní nejen další vývoj měny, ale také likviditu na měně, dostupnost měny (např. zvýšením povinných minimálních rezerv bank ztíží přístup k měně) atd.

Čísla mohou být nic neříkající, dokud se s nimi nespojí konkrétní obsah. V rámci České republiky se na měnových trzích zobchoduje zanedbatelných 0,08 % forexového objemu, z čehož lze vyvodit, že slouží především k lokálním účelům, pro převody měn bank, státu a  průmyslových podniků. Žádné významné vysokorychlostní obchodování, při kterém počítače zobchodují několik stovek příkazů za sekundu zaměřených na titěrné rozdíly v kurzech, tedy v Česku nenajdeme. I tak dosahuje přepočtený objem domácího měnového trhu slušných 120 miliard korun denně, což znamená zhruba 200krát vyšší likviditu, než s jakou disponuje pražská akciová burza.

Pokud vezmeme v úvahu, že průměrný roční obrat na trhu s elektřinou v ČR je cca 82 TWh a průměrná cena elektřiny na příští rok činí cca 900 Kč/MWh, pak průměrný roční obrat na trhu s elektřinou je cca 72 mld. Kč, tj. necelých 0,06 % denního obratu na FOREXu.

Rostoucí objem zahraničního obchodu navíc bude tvořit nové klienty bankám pro měnové konverze a zajišťování kurzů. Předpokládá se proto, že z 6,7 bilionů USD se do roku 2020 zvýší každodenní obchodovaný objem na  forexu minimálně na 10 bilionů USD. Pokud by ČR vstoupila do Eurozóny, část zajišťovacího byznysu by v ČR zmizela s tím, jak by čeští obchodníci nemuseli řešit kurzové výkyvy CZKEUR.

Zatímco FOREX je globální a nejrychleji rostoucí trh na světě, trh s elektřinou je místně omezený trh s ročním přírůstkem cca 2-3 % v závislosti na stavu místní ekonomiky. Toto však platí pro stabilní vývoj ekonomiky a nikoliv finanční krize. Ta poslední způsobila pokles spotřeby elektřiny v důsledku poklesu výroby o cca 30%.

3. Charakteristika prostředí

Měnový trh je prostředí, které je charakteristické nestálostí a výraznými cenovými pohyby. Na měnovém trhu sice promlouvá dlouhodobý efekt makroekonomických fundamentů jednotlivých států, v krátkodobém a střednědobém období to jsou ovšem samotní obchodníci a jejich aktuální nálada, která diktuje směr trhu. Nálada jednotlivce a davu je přitom proměnlivý faktor, který rychle vzniká, rychle se mění, případně zaniká.

FOREX je trhem, kde probíhá obchodování 24 hodin denně a je doménou AOS (automatizovaných obchodních systémů). Podle konzultantské společnosti Aite Group, která zevrubně prozkoumala data Banky pro mezinárodní platby v Basileji, 66 % všech měnových obchodů v roce 2013 proběhlo prostřednictvím systémů řízených sofistikovaným softwarem, zatím co v roce 2001 tento podíl dosahoval jen 20 %. Analytici Aite odhadují, že nastoupená tendence bude zesilovat, přičemž do roku 2018 by mělo 81% všeho spotového trhu s měnami probíhat elektronicky. V důsledku technologie obchodování probíhají změny trendů obchodování na celém trhu téměř najednou ve stejném časovém okamžiku.

FOREX a komoditní trh mají velmi blízko k dokonalé konkurenci [2] a často se uvádí jako učebnicový příklad. Na trhu totiž existuje v jeden okamžik pouze jedna cena a prostor pro arbitráž je velmi malý. Ceny se vyrovnaly a jsou téměř totožné po celém světě právě díky rozvoji technologií a vysokorychlostního obchodování. Další podobností s dokonalou konkurencí je tzv. homogenní produkt – dolar nakoupený v Japonsku je stejný, jako ten v Londýně. Od dokonalé konkurence naopak FX trh odlišuje fakt, že všichni nemají stejné informace.

Regulace prostředí trhu a obchodování na FOREXu provádí národní centrální banky na základě odpovídajících zákonů z oblasti kapitálových trhů. Základem nové evropské regulace obchodování s mimoburzovními (OTC) deriváty je stanoveno nařízením Nařízení EP a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen „EMIR“).

Elektroenergetika spolu s dodávkou plynu, vody a telekomunikačních služeb patří ke skupině síťových odvětví a jako všechna tato odvětí je prostředím přirozeného oligopolu. Oligopol je taková struktura trhu na straně nabídky, kdy v oboru existuje jen velmi málo výrobních firem, respektive těchto pár subjektů dohromady zabírá většinový podíl nabídky. Tento stav je způsoben investiční, technickou a časovou náročností realizace jednotlivých prvků systému.

Elektrizační soustava je definována jako soubor vzájemně propojený výrobních, přenosových, distribučních a spotřebních zařízení, přičemž všechna zařízení se vzájemně ovlivňují v reálném čase. V důsledku technických podmínek obchodování probíhají změny fundamentů obchodování na celém trhu téměř najednou ve stejném časovém okamžiku.

Elektroenergetika se bez výpočetní techniky neobejde, ale automatické obchodní systémy jako u FOREXu, se zde vyskytují málo. Důvodů je několik a patří mezi ně např. velmi vysoká váha vlivu fundamentálních změn na cenotvorbu nebo mnohem nižší likvidita trhu.

Regulace prostředí trhu a obchodování na trhu s elektřinou se provádí nejprve na základě fyzikálních zákonů (zajišťuje ČEPS) a teprve poté na základě odpovídajících zákonů z oblasti energetiky a kapitálových trhů (zákonů lidské společnosti, zajišťuje ERU a OTE). Povinnost účastníků trhu oznamovat obchody z organizovaných tržních míst je stanovena NP a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Nařízení REMIT) a Prováděcím nařízení Komise č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Prováděcí nařízení REMIT).

4. Základní model trhu

FOREX je decentralizovaný trh, který vznikl „od spodu“. Jeho základem je mezibankovní trh jehož předmětem je řada smluvních vztahů o dodávkách likvidity, o účtovaných spreadech, nasmlouvaných objemech, o smlouvách, od čeho se budou odvíjet swapové body, délka sjednaných forvardů apod. Jedná se o dlouhodobě budovaný systém, kde banky obchodují výhradně na základě dobrých vztahů, které si mezi sebou vybudovaly na základě vzájemné důvěry. Všechny banky mohou vidět ceny, za které všichni obchodují. Nicméně každá banka musí mít specifický vztah důvěry s jinou bankou, aby mohla obchodovat za nabízené ceny. Toto je nejvyšší patro trhu. Na dalších „patrech“ FOREXu potom nalezneme menší investiční banky, velké nadnárodní společnosti, hedge-fondy a retailové obchodníky.[3]

Trh s elektřinou je budován shora, role jednotlivých hráčů na trhu vymezuje energetický zákon. Stejné typy účastníků trhu mají stejné nebo velmi podobné podmínky pro obchodování. Rozdílná bonita (velikost a spolehlivost dodávek) jednotlivých účastníků velkoobchodního trhu je zohledněna ve výši nároků na finanční zajištění nebo zúčtování obchodních operací. Přímý přístup obchodníkům z oblasti retailu na velkoobchodní trh s elektřinou je umožněn jen v případě, že tito účastníci trhu splní zákonem stanovené podmínky.

Vyhodnocování dodávek je založeno decentralizovaném modelu sběru dat, avšak s centrálním vyhodnocováním a zúčtováním realizovaných fyzických dodávek elektrické energie, jehož provoz zajišťuje energetickým zákonem stanovený subjekt, společnost OTE. Obchodování s finančními deriváty se řídí zákony z oblasti kapitálových trhů.

5. Základní atributy obchodování

Díky propojení a návaznosti jednotlivých světových obchodních center, velikosti a likviditě FOREXu je možno na tomto trhu obchodovat prakticky nepřetržitě 24 hodin bez omezení. Všichni obchodníci trhu se stejnou specializací vychází při zpracování fundamentální analýzy ze stejného typu informací a podíl váhy fundamentální analýzy na celkovém rozhodnutí je ve výši cca 20%. Je to trh, kde lze nejlépe uplatnit možnosti technické analýzy, která hraje při rozhodování obchodníků klíčovou roli. K realizaci obchodu dochází v případě sesouhlasení nabídky a poptávky v daném čase.

Ceny na trhu jsou celosvětově ovlivněny především relativní silou a výkonností národních ekonomik a průběžných zpráv o jejich vývoji. V největším objemu jsou pak na FOREXu obchodovány měny jako je $, €, Ł, Y, CAD, CHF, NZD a AUD.

Při obchodování na FOREXu je investory velmi často využívána páka, což je finanční nástroj, který umožňuje investorovi zvýšit svou tržní expozici až za hranici jeho vlastního obchodního kapitálu. Většinou brokeři v retailu nabízí finanční páku 1:100, což v praxi znamená, ze lze otevřít obchodní pozici, která je 100krát větší než množství peněz, které je jinak potřebné k zajištění realizace obchodu. Tato páka může být i 1:300 nebo 1:500

Je možno říci, že i na trhu s elektřinou lze obchodovat 24 hodin, ale pouze tak, že se přechází mezi jednotlivými trhy se zkracujícím se termínem pro realizaci fyzické dodávky. V případě kontinuálního obchodování mohou všichni účastníci velkoobchodního trhu vidět ceny, za které všichni obchodují. V případě aukčního obchodování jsou všechny nabídky a poptávky vyhodnoceny tak, aby byl uspokojen maximální objem poptávky za nabízené ceny. Proces sesouhlasení nabídek a poptávek v tomto režimu je anonymní.

Fundamentální analýza obchodníků tradingu a obchodníků retailu se zásadním způsobem liší. Zatímco v případě tradingu jsou předmětem zkoumání celý energetický systém, v případě retailu jsou předmětem zkoumání parametry chování odběrného místa. V případě tradingu je podíl váhy fundamentální analýzy na celkovém rozhodnutí ve výši cca 50% a se zkracujícím se termínem pro realizaci fyzické dodávky narůstá podíl váhy fundamentální analýzy na rozhodnutí až do 100%. V případě retailu hraje prim spíše technická analýza, jejíž úkolem je analýza dodávek pro konečného odběratele s cílem co nejlepší skladby nákupu/prodeje prostřednictvím standardních produktů tak, aby byly pokryty potřeby konkrétního odběratele na pozadí portfolia všech dodávek dodavatele a s ohledem na předpokládaný vývoj cen. Podíl její váhy na celkovém rozhodnutí ve výši je cca 80% a s časem se nemění..

Na standardizovaném trhu s forwardy a futures, organizovaných PXE lze zobchodovat elektřinu pouze v případě sesouhlasení nabídky a poptávky v daném čase, obchody jsou finančně zajištěny u PXE. Obchodník realizující fyzickou dodávku však může nakoupit nebo prodat více nebo i méně elektřiny než obdrží od výrobce nebo dodá spotřebiteli, doveze nebo vyveze z České republiky. Dorovnání je provedeno automaticky formou podpůrných služeb a zúčtováno prostřednictvím ceny odchylky. Velikost předpokládané dodávky a předpokládané odchylky je finančně zajištěna u OTE. Páka v obchodě s elektřinou doposud uplatněna nebyla.

V současnosti ceny na trhu s elektřinou ovlivňuje celá škála faktorů – ceny paliv (uhlí, ropa, zemní plyn, uran), ceny povolenek EUA CO2, výrobní náklady jednotlivých zdrojů energie, jejich dostupnost a spolehlivost, ceny a dostupnost přes-hraničních přenosových kapacit, poruchy národního energetického systému, poruchy okolních zahraničních energetických systémů, nevyžádané fyzikální přes-hraniční toky energie, produkce z obnovitelných zdrojů, roční období, denní doba, geografická poloha, počasí (intenzita slunečního svitu, vítr, oblačnost, teplota), cena peněz a kurzy měn.

6. Myšlenka na konec

Peter Drucker ve své knize Sedm návyků vůdčích osobností napsal: "Vše začínejte s myšlenkou na konec." Sílu tohoto přístupu lze ukázat na následujícím příkladě.

Každoročně se ponoří Česko do tmy v rámci největšího celosvětového happeningu Hodina Země (Earth Hour). Kvůli „špinavé“ energetice v březnu v sobotu po deváté hodině zhasnou obce, kulturní památky, podniky, domácnosti i jednotlivci po celém světě na hodinu své osvětlení. To vše ve snaze upozornit na snahu o lepší ochranu životního prostředí a probíhající globální změny klimatu. Akce se každoročně účastní nejznámější kulturní památky světa jako například Eiffelova věž v Paříži, londýnský Big Ben nebo Opera v Sydney, celkem přes 7000 měst ve 162 zemích planety.

Z technického hlediska se jedná o okamžité snížení výkonu v ČR v řádech stovek, celosvětově pak v řádech tisíců megawatt. A za hodinu skokově obnovení dodávek na původní hodnotu. Kapacita rychle startujících obnovitelných zdrojů jako jsou přečerpávací vodní elektrárny je velmi omezená a tyto musí být připraveny především pro regulaci neočekávaných výpadků v síti. Zbývají již jen ty klasické – jádro, plyn a uhlí. Jádro se používá především v základním zatížení a jeho regulační schopnosti jsou malé. Rychle startující zdroje na plyn jsou, je jich taky málo. Startují do 10 až 15 minut, ale tento typ provozování prudce zhoršuje jejich životnost, tzn. cena regulační elektřiny je velmi vysoká. Situaci zachraňují špinavé klasické zdroje na uhlí. K tomu, aby bylo vyregulováno 10 MW, je však potřeba mít v točivé rezervě 100 MW (tzn. připraveny k okamžité výrobě). Klasické zdroje je totiž potřeba najet s mnoha hodinovým předstihem, jinak to technicky není možné. K tomu je potřeba počítat, že klasický zdroj dosahuje projektované účinnosti při jmenovitém výkonu, kdy dosahuje i nejnižších emisí. S každým snížením výkonu prudce klesá účinnost, stoupá spotřeba paliva a stoupají emise škodlivých plynů.

Jaké jsou důsledky „otočení vypínačem“ na hodinu – s kurzem koruny či jiné měny to ani nehne. Tento „viditelný ekologický protest“ však vede k prudkému několikahodinovému zhoršení ekologických podmínek pro všechny obyvatele. Demonstrující navíc neušetří, ale zdraží elektřinu nejen sobě, ale i těm ostatním. Zdražení dodávek se projeví hned 2x - jednou ve vyšší ceně silové elektřiny, podruhé v ceně podpůrných služeb.

Prosím, až příště budete mít ruku na vypínači, vzpomeňte si na to.

Autor: Ing. Jiří Michalik

Výše uvedený text je z jednou z kapitol odborných publikací, vydaných Asociací Energetických Manažerů (www.aem.cz) v tomto roce.[1] Forex, největší trh v rámci finančního systému, časopis Bankovnictví 6/2015

[2] Dokonalá konkurence, Wikipedie

[3] Kathy Lien, FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • ECB s tiskem peněz nejspíš nepřestane
  Kvantitativní uvolňování v eurozóně skončilo s příchodem Nového roku. Neuběhl ani celý měsíc a centrální bankéři ve Frankfurtu už vymýšlejí, jakým způsobem dostat do finančního systému nová eura, pokud to bude třeba.
 • ECB už docházejí náboje
  Hned tři zasedání centrálních bank nás čekají dokonce tohoto týdne. O nastavení úrokových sazeb a kurzu měnové politiky se bude rozhodovat v Kanadě, na Novém Zélandu a v eurozóně.
 • ECB už nemá co kupovat
  Dnešní zasedání Evropské centrální banky odhalí více detailů ohledně postupného ukončení kvantitativního uvolňování (QE) v eurozóně. Můžeme očekávat snížení tempa z aktuálních 60 miliard euro měsíčně.
 • ECB ve stínu evropských voleb
  Euro proti americkému dolaru tahá za kratší konec. Nejenže si trhy přebraly vítězství Donalda Trumpa jako dolarově pozitivní událost a americká centrální banka již téměř s jistotou bude zvyšovat úrokové sazby na svém zasedání v příštím týdnu, společnou evropskou měnu stáhl níže i výsledek italského referenda.
 • Edge (aneb skutečná podstata věci) - I.
  Kde leží klíče k úspěšným strategiím?
 • EDGE kalkulačka
  Článek od Olympuska na téma analýza OSů...
 • Efektivní trend Line system UPDATE
  Vhodné pro všechny kategorie traderů, určeno pro M5.
 • Efektivní využití indikátoru Relative Strenght Index (RSI)
  Indikátor Relative Strenght Index (dále jen RSI indikátor) je díky obchodní platformě Meta Trader, jehož je součástí, notoricky známý a mezi obchodníky oblíbený indikátor. Hlavním tématem tohoto blogu, ale nebude obchodování překoupených oblastí a stejně tak klasických divergencí i když je samozřejmě zmíním. Osobně vidím mnohem vyšší potenciál tohoto indikátoru v jiném a méně propagovaném způsobu použití. Tuto možnost dnes představím a navrhnu k ní jednoduchý způsob obchodování.
 • Ekonomické starosti Kanady - základ ziskového obchodu
  Ještě před pár lety byla Kanada jednou z těch ekonomik, které mohou prohlásit, že u nich se vše daří, jak má. Po bankovních reformách měly banky málo úvěrů a byly v dobrém stavu. Poptávka po komoditách, jež Kanada dodávala zejména svému jižnímu sousedovi, se držela vysoko a stejně tak vysoko byly i jejich ceny. Hospodářství Kanady vzkvétalo, platy rostly, obyvatelé byli spokojeni a zahraniční investoři se hrnuli s investicemi do všemožných odvětví, od komoditního sektoru až po nemovitosti.
 • Ekonomika provozu
  Pokud chcete být úspěšným traderem, musíte se v první řadě dopracovat k nějakému zisku. A zisk jsou příjmy mínus výdaje. Proto je dobré dopředu zvážit, jestli má vůbec smysl se pouštět do něčeho s celkem nemalými náklady - mám tím na mysli hlavně výši spreadu (respektive spreadu + komise) a jeho chování během celého obchodního dne, výši swapů při dlouhodobějším držení pozic a výši skluzů (zejména u stopek). Moje odpověď je – má, ale je třeba myslet ekonomicky. Nemusíte přece obchodovat úplně vše a úplně kdekoli.
 • Elliott - jak že to vlastně obchoduji??
  Ukázka jednoho intraday obchodního dne...
 • Elliottovy vlny: Analýza EUR/USD, ROPY, ZLATA, USD/CAD, S&P 500, DAXu a USD/CHF
  Ahojte tradeři a vítejte u týdenní analýzy FX marketu! Dnes se podíváme na stav EUR/USD, ROPY, ZLATA, USD/CAD, S&P 500, DAX a USD/CHF.
 • Elliottovy vlny - analýza finančních trhů
  Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie na FOREX trhy! Dnes se podíváme na velmi pěkné korelace mezi zlatem, US dluhopisy a S&P 500. Dále také na akcie Tesly a měnový pár EUR/USD.
 • Elliottovy vlny: Analýza japonského jenu
  Ahojte tradeři a vítejte u netradiční analýzy FX marketu! Dnes se zaměříme na velmi zajímavé páry xxx/JPY a co od nich v dalších týdnech očekávat.
 • Elliottovy vlny: Analýza S&P 500, ZLATO, USD/JPY, DAX, GBP/USD a EUR/USD
  Ahojte tradeři a vítejte u týdenní analýzy FX marketu! Dnes se podíváme na index S&P 500, ZLATO, USD/JPY, GERMAN DAX, GBP/USD a EUR/USD.
 • Elliottovy vlny: EUR/USD, GERMAN DAX, S&P 500, GBP/USD, ROPA, USD/CAD, ZLATO a STŘÍBRO
  Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na EUR/USD, GERMAN DAX, S&P 500, GBP/USD, ROPU vs. USD/CAD, ZLATO a STŘÍBRO.
 • Elliottovy vlny: EUR/USD, GERMAN DAX, S&P 500, NATGAS a ZLATO
  Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na EUR/USD, GERMAN DAX, S&P 500, NATGAS a ZLATO.
 • Elliottovy vlny: EUR/USD, GERMAN DAX, S&P 500, NATGAS, ZLATO a STŘÍBRO
  Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na EUR/USD, GERMAN DAX, S&P 500, NATGAS, ZLATO a STŘÍBRO.
 • Elliottovy vlny: EUR/USD, INDEX DAX, S&P 500, GBP/USD a ZLATO
  Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na EUR/USD, GERMAN INDEX DAX, S&P 500, GBP/USD a ZLATO.
 • Elliottovy vlny: EUR/USD, index DAX, S&P 500, USD/JPY, GBP/USD a ZLATO
  Tradeři, vítejte u dalšího týdenního updatu dle Elliott Wave Teorie. Dnes se podíváme na EUR/USD, GERMAN DAX, S&P 500, USD/JPY, GBP/USD a ZLATO.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy