Čtvrtek 20. června 2024 05:09
reklama
Fintokei léto akce
reklama
FTMO král
reklama
FTMO férovost
reklama
Fintokei léto akce

Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)

11.03.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Akcie   Tisk


Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.

Jaké zkratky a ukazatele si vysvětlíme:

 • EPS neboli Earnings per share
 • Earnings date
 • P/E ratio neboli Price-to-Earnings Ratio
 • Dividenda a Dividend Yield
 • ROE neboli Return on Equity.

Všechny ukazatele v dnešním článku uvádíme s jejich anglickými názvy, pod kterými je běžně najdete jak na internetu, tak v obchodních platformách. Pro dnešní článek jsme používali data a grafy z platformy Finance Yahoo.

Můžete číst dále, nebo si můžete tento díl pustit jako podcast na Spotify ZDE nebo na Apple Podcasts ZDE.


Co je hlavní cíl fundamentální analýzy?

Fundamentální analýza si klade za hlavní cíl určit tzv. vnitřní neboli skutečnou hodnotu dané akcie. To vám pomůže zjistit, zda je akcie na burze drahá nebo levná a hlavně, zda taková akcie stojí za to, abyste jí zahrnuli do svého portfolia.

Při fundamentální analýze investoři studují primárně:

- celkový stav ekonomiky státu, kde se daná společnost nachází,

- kondici konkrétního odvětví, ve kterém daná společnost působí,

- finanční a ekonomické ukazatele týkající se dané společnosti.

Fundamentální analýza je velmi komplexní disciplína, podobně jako technická analýza, které jsme se věnovali v minulých dílech.

Pro dnešní díl jsme proto vybrali pět finančních ukazatelů, které se týkají konkrétní společnosti a které se při fundamentální analýze používají velmi často.

EPS neboli Earnings per share

V češtině se tento ukazatel nazývá „čistý zisk na akcii“ a prozradí vám, kolik z čistého zisku dané společnosti připadá na jednu akcii. EPS se uvádí v měně, ve které se daná akcie obchoduje, u amerických akcií je tedy hodnota EPS v amerických dolarech.


Jak je vidět na obrázku v zeleném rámečku, hodnota EPS u akcií společnosti Coca-Cola je 2,47 USD, ze zisku společnosti Coca-Cola tedy připadá na jednu akcii 2,47 dolarů.

Pro výpočet EPS se používá tento vzorec:

EPS = (čistý zisk – preferenční dividendy) / počet akcií v oběhu

Poznámka: Preferenční dividendy jsou přednostně vypláceny akcionářům držící preferenční akcie. Držitel preferenční akcie nemá hlasovací právo na valné hromadě, což je mu kompenzováno právě přednostním vyplácením dividend. Ne všechny akciové společnosti ale preferenční akcie mají.

Zjednodušený příklad pro vysvětlení: Předpokládejme, že nějaká společnost má čistý zisk ve výši 20 milionů dolarů a počet akcií v oběhu je 10 milionů. Pokud firma neemitovala žádné preferenční akcie, tak hodnota EPS se vypočítá následovně:

EPS = (20 mil. dolarů) / (10 mil. akcií) = zisk na akcii jsou 2 dolary

Zkratka TTM v závorce za zkratkou EPS znamená Trailing Twelve Months. To znamená, že uvedená hodnota EPS je za posledních 12 kalendářních měsíců, ne tedy za poslední kalendářní či fiskální rok.

Kladné číslo hodnoty EPS znamená, že společnost generuje zisk, záporné číslo znamená, že společnost generuje ztrátu.

Earnings date

Se zisky souvisí tzv. Earnings date, což je den, kdy daná společnost oficiálně zveřejňuje své finanční výsledky za určité období.

Společnosti obchodované na americké burze zveřejňují své výsledky kvartálně. Zejména u velkých společností toto bývá velmi ostře sledovaná událost, protože kromě finančních výsledků dává vedení dané společnosti i různé komentáře k minulému i budoucímu vývoji nejen zisků a tržeb, ale i dalších různých ukazatelů.

Velmi často se stává, že v den zveřejnění výsledků jsou akcie dané společnosti velmi volatilní a často prudce rostou nahoru, ale i dolů podle toho, zda výsledky společnosti naplnily očekávání analytiků nebo ne.

Proto v den uvedený jako Earnings date buďte opatrní a pokud již akcie máte, může se stát, že jejich cena bude v tento den dost kolísat.


V zeleném rámečku je označený Earnings Date 13. února 2024, kdy společnost Coca-Cola zveřejňovala své finanční výsledky.

P/E ratio neboli Price-to-Earnings Ratio

P/E ratio je jeden z nejčastěji používaných ukazatelů ve fundamentální analýze. P/E ratio pracuje s ukazatelem EPS, tedy Earnings per Share a aktuální cenou akcie na burze a prozradí vám, za kolikanásobek EPS, tedy ročního zisku na akcii, se akcie obchoduje.

Tedy díky tomuto číslu zjistíme, kolikanásobek ročních zisků společnosti za její akcie platíme.

Například: pokud má společnost aktuální tržní cenu akcie 100 USD a její EPS je 10 USD, P/E ratio této akcie bude 10. Takže P/E = 100/10, a výsledek P/E = 10.

Znamená to, že investoři jsou ochotni za jednu akcii zaplatit 10krát více než je roční zisk generovaný jednou akcií.

Definice P/E

P/E poměr či P/E ratio (z anglického price-to-earnings ratio) je poměrový ukazatel používaný na akciových trzích. Vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem.

P/E poměr tedy vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochoten za jednu akcii zaplatit. Pokud by teoreticky měla daná společnost stále stejné zisky, je možné hodnotu také chápat jako návratnost investice v letech.


· Jestliže je P/E vysoké, může to naznačovat, že je tržní cena akcie v poměru k zisku na akcii společnosti příliš vysoká. Akcie je "drahá".

· Jestliže je P/E nízké, může to naznačovat, že zisk společnosti na akcii je vysoký vzhledem k její ceně. Akcie je "levná".

· Otázku levnosti či drahoty akcie musí posoudit každý investor spolu s dalšími ukazateli úspěšnosti podniku. Někdy je P/E=10 příliš vysoké a akcii raději prodáme a někdy i P/E=40 je dost nízké na to, abychom akcii nakoupili. Obecně ale platí (ve vztahu k dalším ukazatelům), že vyšší P/E nalezneme u firem slibujících vysoký růst zisků v budoucnu.


Zjednodušený příklad pro pochopení: Jako akcionář si vlastně kupujete část firmy. Představte si, když byste si koupili nějakou firmu za 1 mil. Kč a tato firma generuje stabilně 1 mil. Kč zisku za rok. Tím pádem by hodnota P/E byla 1 (1 milion děleno 1 milion). Takže už za první 3 roky by vaše firma vydělala 3 miliony Kč. To by jistě byla skvělá investice. Pokud byste si naopak koupili firmu za 40 mil. Kč a firma by generovala 1 mil. Kč zisku za rok, tak P/E by bylo 40 (40 milionů děleno 1 milionem). Takže by vám trvalo při aktuálních podmínkách 40 let, než by se vám taková investice vrátila.


Jak je vidět na obrázku v zeleném rámečku, hodnota P/E ratio akcií společnosti Coca-Cola je 24,22, což znamená, že jedna akcie Coca-Cola se obchoduje za 24,22 násobek svého ročního zisku na akcii.

Dividenda a Dividend Yield

Tento ukazatel je důležitý pro dividendové investory, což jsou investoři, kteří mají v portfoliu akcie, které vyplácejí svým akcionářům pravidelně dividendu neboli podíl na zisku.

Hodnota Dividend, na Yahoo Finance označovaná jako Forward Dividend, uvádí, jaká je konkrétní výše roční dividendy na jednu akcii.

Hodnota Dividend Yield se uvádí v procentech a znamená, kolik procent představuje dividenda z aktuální ceny akcie.

Důležité je zmínit, že hodnota Dividend i Dividend Yield je tzv. brutto, tedy před zdaněním.


V zeleném rámečku vidíme, že hodnota Forward Dividend je 1,84 dolarů, pokud tedy máte akcie společnosti Coca-Cola, na každou jednu akcii připadá dividenda ve výši 1,84 dolarů. Aktuální roční dividendový výnos, tedy Dividend Yield u akcií Coca-Cola je 3,08 %.

Mimochodem pokud vás zajímá investování do dividendových akcií, můžete se těšit na samostatný seriál o dividendovém investování, který naváže na tento seriál o investování do akcií.ROE neboli Return on Equity

Hodnota ROE je důležitým ukazatelem finančního zdraví a výkonnosti společnosti a prozradí vám, jak efektivně společnost používá investovaný kapitál ke generování zisku.

Return on Equity by se dalo přeložit jako Rentabilita vlastního kapitálu.

ROE se uvádí v procentech a počítá se jako poměr čistého zisku společnosti k účetní hodnotě vlastního kapitálu.

Například: Pokud společnost vytvoří čistý zisk 1 milion dolarů a její celkový vlastní kapitál je 10 milionů dolarů, její ROE by bylo 10 %.

Vyšší ROE obecně naznačuje vyšší efektivitu a potenciálně lepší výnosy pro investory, je ale zásadní porovnávat ROE mezi společnostmi ve stejném odvětví, protože různá odvětví mohou mít odlišné kapitálové požadavky a standardy pro efektivní využívání kapitálu.

Pokud chceme zjistit ukazatel ROE na stránkách Finance Yahoo, musíme jít do záložky Statistics, hodnotu ROE najdeme v části Financial Highlights.


V zeleném rámečku vidíme, že hodnota ROE společnosti Coca-Cola je 41,22%. Znamená to, že společnost Coca-Cola během posledních 12 měsíců vygenerovala zisk ve výši 41,22 dolarů na každých 100 dolarů vlastního kapitálu. Toto je poměrně vysoká hodnota ROE a značí o tom, že Coca-Cola je efektivní v používání kapitálu svých akcionářů k vytváření zisku.

Jak používat fundamentální analýzu?

Pro fundamentální analýzu akcií mají investiční banky, hedge fondy a různé profesionální instituce armádu analytiků se vzděláním z nejprestižnějších světových univerzit. Tito analytici detailně sledují dané společnosti a je to jejich full time job.

Je dobré se hned na začátku smířit s tím, že jako jednotlivec a s omezeným časem nemáte šanci s těmito mozky soupeřit. To vás samozřejmě nediskvalifikuje z investování, je ale dobré přizpůsobit svá očekávání.

K fundamentální analýze máme následující tipy:

 • použijte jí už při výběru akcií do vašeho watch listu, ať si watch list neplevelíte společnostmi, které nejsou dobré, studium grafů špatných společností vám pak bude zbytečně zabírat čas.
 • použijte selský rozum a svůj úsudek: považujete danou společnost za dobrou? Znáte třeba jejího CEO (typu Tim Cook u společnosti Apple)? Znáte její produkty? Jsou produkty celosvětově úspěšné? Věříte, že daná společnost bude na trhu i za 5 nebo 10 let? A věříte danému oboru? Když o ní čtete nebo někde slyšíte, jsou to spíše dobré zprávy nebo spíše špatné zprávy?
 • pokud se zaměříte na velké, silné a dobré společnosti, zvyšujete v dlouhodobém horizontu svoji šanci na úspěch a fundamentální analýzu můžete omezit na naprosté minimum. Do stejných společností totiž investují i velké instituce, které si analýzu dělají velmi podrobně.
 • fundamentální analýza je zásadní u menších společností, které nejsou celosvětově známé. Obchodování s akciemi malých, neznámých společností ale vnímáme jako velmi rizikové a pro začátečníky ho rozhodně nedoporučujeme.


Nezapomeňte - jediná jistota na akciovém trhu je nejistota!!!

Je zásadní přijmout fakt, že jediná jistota na akciovém trhu je nejistota. Fundamentální i technická analýza vám pomohou zvýšit pravděpodobnost, že uděláte dobré investiční rozhodnutí. Jistotu ale nemáte nikdy, a i profesionálové dělají špatná investiční rozhodnutí.

Jak zvýšit své šance na úspěch v investování?

Pokud přemýšlíte, jak zvýšit své šance na úspěch v investování, máme pro vás jednu radu: vzdělávejte se.

O investování byla napsána celá řada skvělých knih, stejně tak najdete mnoho zdrojů na internetu. Určitě neuděláte chybu, když si pročtete články na www.fxstreet.cz nebo na webu www.investopedia.com.

Pokud máte rádi knihy, u investování do akcií rozhodně stojí za zmínku ikonická kniha Inteligentní investor od Benjamina Grahama, což byl mentor a učitel Warrena Buffetta.

Závěrem a co nás čeká v příštím díle

Dnešní díl byl malá ochutnávka fundamentální analýzy a je více než zřejmé, že faktorů a ukazatelů, které je možné sledovat, je nespočet. Pokud vás fundamentální analýza zaujala, s chutí se vrhněte do dalšího studia a dále se vzdělávejte.

Ale i vzdělaní a chytří investoři se často na trhu chovají naprosto iracionálně a může za to jeden z fenoménů investování: psychologie. A právě psychologii investování budeme věnovat příští díl našeho seriálu.

Marika Čupa a Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Upozornění:

Záměrem těchto článků a podcastů je vzdělávání. Tyto podcasty ani články nejsou investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké instrumenty. Vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Zdroje:

 • https://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp
 • https://www.investopedia.com/terms/b/basic-earnings-per-share.asp
 • Grafy a ukazatele použité v tomto článku jsou z portálu Yahoo Finance https://finance.yahoo.com.
Klíčová slova: FXstreet | Technická analýza | Psychologie | Fundamentální analýza | Finance | Disciplína | Equity | Apple | Dividendy | Daně | Kapitál | Akcie | Akcionář | Analýza | CEO | Dividenda | Dividendový výnos | Hedge fondy | Forward | Grafy | Hedge | Investice | Investor | Investování | P/E | Tržní cena | Ukazatel | Výnos | Yield | Zisk na akcii | Analytici | Banky | Doporučení | USD | Obchodování | Investoři | Pravděpodobnost | Zisk | Výsledky | Ondřej Hartman | Obchodování s akciemi | Investiční banky | Vzdělávání | EPS | Volatilní | Analýzy | Cena | Dolary | Fiskální rok | Fondy | Full time | FXstreet.cz | Instrumenty | Investiční | Investiční doporučení | Investování do akcií | Portfolia | Pro investory | Zprávy | Zisky | ROE | Tim Cook | P/E Ratio | Vzdělání | 1 milion | Burze | Úspěch | Investovaný kapitál | Yahoo Finance | Earnings | Firmy | Nejistota | Akcie na burze | Investiční rozhodnutí | Výnosy | Očekávání analytiků | Návratnost investice | Akcie společnosti Coca-Cola | Očekávání | Investopedia | Akciové společnosti | Inteligentní investor | Price-to-earnings ratio | Hodnota dividend | Akcie společnosti | Růst zisků | Stav ekonomiky | Cena akcie | Tým FXstreet.cz | Čistý zisk | Firma | Kapitálové požadavky | Na burze | Yahoo | Návratnost | Ukazatele | Dobré zprávy | Zisk společnosti | Růst | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Selský rozum | Špatné zprávy | Akcie Coca-Cola | Šance | Ceny | Počet akcií | Coca-Cola | Rentabilita | Price-to-Earnings | P/E poměr | Zveřejnění výsledků | Finanční výsledky | Spotify | Mentor | Investování do dividendových akcií | Základy fundamentální analýzy | Podcast | Coca-Cola Company | Odvětví | Velké instituce | Společnosti | Marika Čupa | Podcasty | Společnost | Výsledky společnosti | TIM | | Fundamentální analýzy | Instituce | Skvělá investice | Preferenční akcie | The Coca-Cola Company | Velmi volatilní | Upozornění | CZ | Úspěch v investování | Právo | Vice | Analýzy akcií | Hodnoty EPS | Earnings per Share | Seriál o investování do akcií | Seriál o dividendovém investování | Apple Podcasts | Podíl na zisku | Marika Čupa a Ondřej Hartman | Profesionálové | Watch list | ProCent | Šance na úspěch | Platformy | Portfólia | Finance Yahoo | Dividend Yield | Return on Equity | Komplexní disciplína | Vlastní kapitál | Ceny akcie | Základy fundamentální analýzy akcií | Fundamentální analýzy akcií | The Coca-Cola | Earnings date | Price-to-Earnings Ratio | Cíl fundamentální analýzy | Co je hlavní cíl fundamentální analýzy? | Celkový stav ekonomiky | Stav ekonomiky státu | Celkový stav ekonomiky státu | Finanční a ekonomické ukazatele | Konkrétní společnosti | Čistý zisk na akcii | EPS neboli Earnings per share | Dividenda a Dividend Yield | ROE neboli Return on Equity | Hodnota EPS | Hodnota EPS u akcií | EPS u akcií | EPS u akcií společnosti Coca-Cola | EPS u akcií společnosti | Hodnota EPS u akcií společnosti | TTM | Trailing Twelve Months | EPS v amerických dolarech | Generuje zisk | Generuje ztrátu | Výsledky za určité období | Finanční výsledky za určité období | Společnosti obchodované na americké burze | Společnosti obchodované | Den zveřejnění výsledků | Den zveřejnění | P/E ratio neboli Price-to-Earnings Ratio | P/E ratio neboli Price-to-Earnings | Hodnota P/E ratio | P/E ratio akcií | Hodnota P/E ratio akcií | Výše roční dividendy | Roční dividendy | Dividendy na jednu akcii | Hodnota Dividend Yield | Forward Dividend | Konkrétní výše roční dividendy | Roční dividendy na jednu akcii | Hodnota Forward Dividend | Aktuální roční dividendový výnos | Roční dividendový výnos | Dividend Yield u akcií Coca-Cola | Hodnota ROE | Kapitál ke generování zisku | Generování zisku | Investovaný kapitál ke generování zisku | Rentabilita vlastního kapitálu | Celkový vlastní kapitál | Vyšší ROE | Lepší výnosy | Lepší výnosy pro investory | Výnosy pro investory | Efektivní využívání kapitálu | Využívání kapitálu | Ukazatel ROE | Statistics | Financial Highlights | Highlights | Financial | ROE společnosti Coca-Cola | ROE společnosti | Hodnota ROE společnosti | Vysoká hodnota ROE | Vysoká hodnota | Používání kapitálu | Vytváření zisku | Jak používat fundamentální analýzu? | Profesionální instituce | Full time job | Tim Cook u společnosti Apple | Dobré společnosti | Silné a dobré společnosti | Fundamentální i technická analýza | Dobré investiční rozhodnutí | Špatná investiční rozhodnutí | Šance na úspěch v investování | Jak zvýšit své šance na úspěch v investování? | Inteligentní investor od Benjamina Grahama | Učitel Warrena Buffetta | Mentor a učitel Warrena Buffetta | Mentor a učitel | Učitel | Držitel preferenční akcie | Právo na valné hromadě | Hlasovací právo na valné hromadě | Hlasovací právo | Vedení dané společnosti | Definice P/E | ROE na stránkách Finance Yahoo | ROE na stránkách Finance | Zisk 1 milion dolarů | Jistota na akciovém trhu | Ochutnávka fundamentální analýzy |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\akcie-19022024-uvod.jpg
  Akcie: Základy technické analýzy akcií (díl 7.)
  V dnešním díle se lehce zanoříme do světa technické analýzy akcií. Probereme, co je to trend a představíme vám dva zajímavé nástroje, které můžete využít při analýze akciových grafů: jedná se o S/R zóny (supporty, rezistence) a klouzavé průměry. Připravte se na to, že se naučíte, co tyto nástroje jsou a jak je na grafu interpretovat. Věříme, že vám dnešní díl pomůže stát se zase o něco vzdělanějším investorem.
  C:\fakepath\akcie-29012024-uvod.jpg
  Akcie: Základy akciových grafů pro začátečníky (díl 6.)
  Pokud máte vybranou akcii, kterou byste rádi zahrnuli do svého portfolia, technická analýza vám může pomoci zodpovědět otázku, kdy danou akcii koupit a kdy jí prodat. Technická analýza pracuje s grafy, a pokud jste začátečník a s grafy nejste úplně kamarád, v dnešním díle se základy akciových grafů naučíte.
  C:\fakepath\akcie-07022024.jpg
  Akcie: Analýza akcií aneb jak zvýšit svoje šance na úspěch (díl 5.)
  I základní analýza akcií zvyšuje vaše šance, že koupíte dobrou akcii a tím pádem dobře zainvestujete. Dobrá analýza vám pomůže udělat tři základní rozhodnutí: 1. kterou akcii koupit, 2. kdy jí koupit a 3. kdy jí prodat. Bez jakékoli analýzy je investování pouhým gamblerstvím.
  C:\fakepath\akcie-11122023-uvod.jpg
  Akcie: Jak si vytvořit svůj akciový dream team (díl 4.)
  Na burzách po celém světě se obchodují tisíce akcií, jak ale z takového množství vybrat ty správné akcie do vašeho portfolia? Doporučujeme vytvořit si akciový watch list: seznam akcií, které pravidelně sledujete a ze kterých si postupem času postavíte svůj akciový dream team, tedy vaše akciové portfolio. Jak si takový watch list vytvořit? To se dozvíte v dnešním díle.
  C:\\fakepath\\akcie-20112023.jpg
  Akcie: Dvě tváře zisků aneb hodnotové versus růstové akcie (díl 3.)
  Než začnete investovat do akcií, je důležité zamyslet se, jaký typ zisku je vaším cílem a podle toho vybírat akcie do vašeho portfolia. Některé akcie jsou jako Ferrari, dovezou vás rychle do cíle, ale pokud nebudete opatrní, snadno se můžete vybourat. Jiné akcie jsou jako linkový autobus, do cíle dojedete za hodně dlouhou dobu a asi bezpečněji, zato se budete po cestě nudit o dost více, než kdybyste se svezli ve Ferrari.
  C:\fakepath\akcie-30102023-uvod.jpg
  Akcie: Indexová magie - co jsou akciové indexy a které sledovat (díl 2.)
  Akciové indexy jsou pro akciové investory důležitý nástroj. Řada indexů slouží jako barometr akciového trhu a díky indexům tak snadno získáte přehled, jak si akcie v daném indexu vedou, zda klesají nebo rostou.
  C:\fakepath\akcie-09102023-uvod.png
  Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
  Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.
  C:\fakepath\etf-18092023.jpg
  VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 3.)
  V závěrečném díle seriálu o investování do ETF vám představíme dvě investiční strategie, díky kterým můžete sami začít investovat do ETF. Popíšeme vám, jaké jsou principy obou strategií a pro jaký typ investorů se každá strategie hodí. Také probereme, jaké jsou exit strategie a proč je důležité mít exit strategii definovanou ideálně ještě před tím, než začnete investovat. A také, jaký vliv mají daně na vaše investování.
  C:\fakepath\etf-28082023.jpeg
  VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 2.)
  V druhém díle seriálu o investování do ETF se dozvíte, jaké existují základní druhy ETF, podle čeho vybírat ETF, který bude odpovídat vašim potřebám a vašemu investičnímu stylu, a na co si dát při výběru ETF pozor.
  C:\fakepath\etf-fxstreet-20082023.jpg
  VIDEO: Začínáme s investováním do ETF (díl 1.)
  Další díl vzdělávacího video-seriálu pro začátečníky se věnuje investování do ETF. Dozvíte se čtyři jednoduché kroky, jak začít investovat do ETF, co je to diverzifikace, volatilita a řadu dalších informací, které vám s investováním do ETF pomohou.
  C:\fakepath\akcie-17072023.jpg
  Video seriál pro začátečníky: Sedm důvodů, proč začít investovat do akcií
  V rámci vzdělávání spouští FXstreet.cz nový vzdělávací seriál na téma investování do akcií a ETF. Seriál je určený pro všechny, kteří nemají žádné nebo jen velmi malé zkušenosti s investováním do akcií, ale chtějí začít investovat.
  C:\fakepath\etf-21112022.jpg
  Seriál o ETF: Úvod do fondů a hlavní výhody ETF (díl 1.)
  Exchange Traded Funds neboli burzovně obchodované fondy, pro které se běžně používá zkratka ETF, jsou v poslední době hodně skloňované a představují zajímavou alternativu investování. Zejména drobní investoři si ETF oblíbili, protože ETF jim nabízejí mnoho výhod.

Čtěte více

 • Akcie: Analýza akcií aneb jak zvýšit svoje šance na úspěch (díl 5.)
  I základní analýza akcií zvyšuje vaše šance, že koupíte dobrou akcii a tím pádem dobře zainvestujete. Dobrá analýza vám pomůže udělat tři základní rozhodnutí: 1. kterou akcii koupit, 2. kdy jí koupit a 3. kdy jí prodat. Bez jakékoli analýzy je investování pouhým gamblerstvím.
 • Akcie cestovního ruchu. Víte, kde hledat před létem příležitosti?
  Léto a letní prázdniny již klepou na dveře, takže je čas se poohlédnout po zajímavých akciových titulech, které by z příchodu letní sezóny mohly těžit. V tomto článku se proto podíváme na 3 akcie, které velmi úzce souvisí s cestovním ruchem.
 • Akcie: Dvě tváře zisků aneb hodnotové versus růstové akcie (díl 3.)
  Než začnete investovat do akcií, je důležité zamyslet se, jaký typ zisku je vaším cílem a podle toho vybírat akcie do vašeho portfolia. Některé akcie jsou jako Ferrari, dovezou vás rychle do cíle, ale pokud nebudete opatrní, snadno se můžete vybourat. Jiné akcie jsou jako linkový autobus, do cíle dojedete za hodně dlouhou dobu a asi bezpečněji, zato se budete po cestě nudit o dost více, než kdybyste se svezli ve Ferrari.
 • Akcie: Indexová magie - co jsou akciové indexy a které sledovat (díl 2.)
  Akciové indexy jsou pro akciové investory důležitý nástroj. Řada indexů slouží jako barometr akciového trhu a díky indexům tak snadno získáte přehled, jak si akcie v daném indexu vedou, zda klesají nebo rostou.
 • Akcie: Jak si vytvořit svůj akciový dream team (díl 4.)
  Na burzách po celém světě se obchodují tisíce akcií, jak ale z takového množství vybrat ty správné akcie do vašeho portfolia? Doporučujeme vytvořit si akciový watch list: seznam akcií, které pravidelně sledujete a ze kterých si postupem času postavíte svůj akciový dream team, tedy vaše akciové portfolio. Jak si takový watch list vytvořit? To se dozvíte v dnešním díle.
 • Akcie: Kolik se dá vydělat na akciovém trhu (díl 10.)
  Lidé investují proto, že chtějí zhodnotit své peníze, ale řada investorů mívá často nepřiměřená očekávání o tom, kolik se na akciovém trhu dá vydělat. Nejlepší představu o průměrném výdělku na akciovém trhu nám poskytnou informace o výkonu akciových indexů. V dnešním posledním díle našeho seriálu se dozvíte, kolik je průměrný výkon amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq 100 a zda se dá více vydělat investováním do indexu S&P 500 nebo do indexu Nasdaq 100.
 • Akcie: Psychologie – klíčový faktor úspěchu v investování (díl 9.)
  Říká se, že rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným investorem je v jejich psychologii a myšlení, nikoliv v jejich investiční strategii. Největším nepřítelem investorů není trh, ale oni sami. Dnešní díl našeho seriálu proto budeme věnovat psychologii investování, která má velký vliv na to, zda budete v investování vítěz nebo looser.
 • Akcie: Úvod do světa akcií a akciového trhu (díl 1.)
  Pokud se hodláte pustit do investování do akcií, je zásadní orientovat se v tom, co jsou akcie, akciový trh a kde a kdy obchodování s akciemi probíhá. To vše je obsahem dnešního úvodního seriálu o Investování do akcií pro začátečníky.
 • Akcie: Základy akciových grafů pro začátečníky (díl 6.)
  Pokud máte vybranou akcii, kterou byste rádi zahrnuli do svého portfolia, technická analýza vám může pomoci zodpovědět otázku, kdy danou akcii koupit a kdy jí prodat. Technická analýza pracuje s grafy, a pokud jste začátečník a s grafy nejste úplně kamarád, v dnešním díle se základy akciových grafů naučíte.
 • Akcie: Základy technické analýzy akcií (díl 7.)
  V dnešním díle se lehce zanoříme do světa technické analýzy akcií. Probereme, co je to trend a představíme vám dva zajímavé nástroje, které můžete využít při analýze akciových grafů: jedná se o S/R zóny (supporty, rezistence) a klouzavé průměry. Připravte se na to, že se naučíte, co tyto nástroje jsou a jak je na grafu interpretovat. Věříme, že vám dnešní díl pomůže stát se zase o něco vzdělanějším investorem.
 • Dividendy: Jaké druhy dividend společnosti vyplácí? (2. díl)
  V minulém díle jsme uváděli, že dividenda je podíl akcionáře na zisku společnosti, dividend ale existuje více druhů. V dnešním díle probereme jednotlivé druhy dividend a uvedeme vám, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kromě toho se také dozvíte, které typy společností vyplácejí dividendy a proč.
 • Dividendy: Úvod do světa dividendového investování (1. díl)
  Dividendové investování je styl investování, při kterém se investor zaměřuje na nákup akcií společností, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, tedy podíly na zisku.
 • Nastal konečně čas na nákup akcií?
  Letošní rok na akciových trzích rozhodně není nudný. Výpadky v dodavatelských řetězcích, vysoké ceny ropy a dalších komodit, desítky let nevídaná inflace, kterou se centrální banky zatím marně snaží dostat pod kontrolu, zvyšování úrokových sazeb v bezprecedentním tempu, a válka na Ukrajině. To vše je zcela ojedinělý mix velkých událostí, který akciové trhy rozhodně nenechal v klidu.
 • TOP 3 dividendoví králové, kteří výrazně obohatí vaše portfolio
  Dividendové akcie jsou mezi investory oblíbené především díky jejich schopnosti generovat pasivní příjem. Samozřejmě i u těchto akcií může vzniknout jak kapitálový výnos, tak i ztráta, které jsou způsobeny poklesem nebo růstem ceny akcií.
 • TOP 3 největší investoři světa – BlackRock, Vanguard a State Street
  Každý investor sní o tom, že jednoho dne bude vlastnit takové portfolio akcií, ve kterém bude téměř nemožné prodělat peníze. Pokud je toto i vaším snem, můžete se inspirovat těmito třemi giganty, kteří vlastní podíl téměř ve všech akciových společnostech, na které si vzpomenete.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new