K pyramidování pozic metodou Martingale

V tomto článku budeme analyzovat smysluplnost použití metody Martingale, jejímž cílem je zisk i v případě, že není znám žádný způsob predikce ceny obchodovaného instrumentu.

 

Úvod

O této metodě, která se dá použít například i v kasinu, se můžete dočíst i ve starším článku na tomto portálu: Obchodování na bázi Martingale. Autor článku se soustředil na praktické aspekty Martingale obchodování a uvádí i konkrétní výsledky ze simulace v platformě MetaTrader. My se naopak zaměříme na teoretické vyhodnocení pravděpodobností zisků a ztrát a provedeme i některé potvrzující simulace.

Autor ve zmíněném článku uvádí, že "...obchodování na základě Martingale ruletního systému je možný, že systém má určitý potenciál, i když s sebou nese určité riziko jako většina systémů a že do koše určitě nepatří. ..." Ověřme tedy, zda má skutečně smysl Martingale metodu reálně obchodovat a pokud ano, pak za jakých omezujících podmínek.

 

Logika Metody Martingale

Metoda Martingale se asi nejsnáze popisuje na příkladu sázek v ruletě na barvu (červená nebo černá), kde budeme předpokládat, že počáteční sázka je €1, sázíme vždy na jednu ze dvou barev a výsledkem sázky je vždy prohra nebo výhra. Pokud prohrajeme, přicházíme o celou vsazenou částku, pokud vyhrajeme, získáváme tuto částku nazpět plus stejně velkou výherní částku. Abychom tedy pokryli celkovou ztrátu z předchozích po sobě jdoucích jednotlivých ztrátách a ještě získali nějaký profit, budeme po každé ztrátě velikost sázky zdvojnásobovat a po každé výhře se opět vrátíme na počáteční velikost sázky. Několik příkladů:

 • Hned první výhra: zisk +€1
 • Jedna ztráta a výhra: ztráta -€1, pak zisk +€2 = +€1
 • Dvě ztráty a výhra: ztráta -€1, pak ztráta -€2, pak zisk +€4 = +€1

Jak je tedy vidět, každá taková sekvence N ztrát (N >= 0) a jedné výhry vede na výsledný zisk ekvivalentní velikosti počáteční vložené sázky.

Martingale metodu lze v případě tradingu použít opravdu mnoha různými způsoby. My zde budeme používat podobné nastavení jako ve zmíněném starším článku - budeme obchodovat EURUSD s nejmenší velikostí pozice 0,01 lotu a s konstantní vzdáleností StopLoss (SL) i TakeProfit (TP) 10 pipů od vstupní hodnoty.

Autor původního článku sice uvádí možnost nastavení různě vzdálených SL/TP podle střední velikosti výchylky ZigZag indikátoru na různých časových rámcích, my budeme nicméně předpokládat, že taková "optimalizace" vstupů nemá žádný efekt a tedy že je 50% pravděpodobnost (p) zasažení SL a 50% pravděpodobnost (q) zasažení TP, protože nejsme schopni odhadnout budoucí směr trhu a zasažení SL i TP je vzhledem k jejich stejné vzdálenosti od vstupu stejně pravděpodobné.

Stejnou pravděpodobnost výhry i prohry můžeme (při stejně vzdáleném SL i TP) předpokládat i tehdy, pokud je v trhu nějaký trend (krátkodobý nebo dlouhodobý), který ale trader neumí správně odhadnout a tedy otevírá efektivně náhodně Long nebo Short pozice.

 

Pravděpodobnost po sobě jdoucích ztrát

Z úvodu výše je zřejmé, že kritické pro vyhodnocení rizikovosti je zodpovězení otázky: "Jaká je pravděpodobnost, že během N obchodů narazíme na sekvenci K za sebou jdoucích ztrát?". Na rozdíl od kasina sice tato sekvence nemusí být pro účet zcela "likvidační", protože máme na účtu vždy jenom určitou povolenou páku (např. zmíněných 1:100) a tedy velikost požadovaného marginu nedovolí příliš velký propad na účtu na jednom obchodu (díky relativně blízkému SL). Pokud ale utrpíme ztrátu i na poslední velikosti pozice, kterou nám ještě margin požadavky povolují, snížíme hodnotu účtu tak, že se už nejspíše do černých čísel nedostaneme (alespoň ne Martingale metodou).

Zmíněnou pravděpodobnost lze spočítat pomocí následujícího vzorce (viz též krásné odvození zde):

kde S(N, K) představuje hledanou hodnotu této pravděpodobnosti (hodnota mezi 0 a 1), K představuje onen "likvidační" počet ztrát v řadě a N počet obchodů, ve kterých přítomnost ztrát v řadě hledáme. Jak je vidět, vzorec je rekurzivní (tzn. odkazuje se na "znalost" hodnot S(N - j, K), tedy pravděpodobností nalezení K po sobě jdoucích ztrát v méně než N obchodech). Pro vyhodnocení samozřejmě použijeme počítačový program.

Zmíněná stránka (se vzorcem viz výše) uvádí rekurzivní kód v jazyce Python (volně dostupný pro všechny typy OS). V případě vyhodnocování pro velké množství obchodů (tzn. pro vysoké hodnoty N) narazíme na omezení hloubky rekurze (v Pythonu stejně jako v jiných jazycích), protože hloubka rekurze odpovídá právě N. Zde proto uvádíme upravenou verzi, která vede na stejné výsledky a neobsahuje rekurzi (zdrojový kód ke stažení zde):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názvy proměnných pocetObchodu a pocetZtrat jsou dostatečně samopopisné (a používáme implicitní pravděpodobnost ztráty 50% viz předpoklady výše v textu).

Zkoušením různých hodnot si lze ověřit, že pravděpodobnost výskytu po sobě jdoucích ztrát je v daném počtu obchodů mnohdy větší, než by člověk čekal. Např. je nadpoloviční pravděpodobnost (cca 58%), že v sekvenci 252 obchodů (cca jeden obchod na pracovní den za rok) narazíme na sekvenci 5-ti po sobě jdoucích ztrát. Přitom 5 ztrát za sebou již vyžaduje otevření následující pozice 25 = 32 krát větší pozice než je naše základní pozice (v našem případě tedy 0,01 x 32 = 0,32 lotu).

 

Vyhodnocení rizika

Pravděpodobnosti dosažení N ztrát v sekvenci 252 obchodů (tedy přibližně jeden obchod každý obchodní den nezahrnující víkendy) jsou uvedeny v Tabulce 1 níže:

Pokud tedy budeme obchodovat tak, že "násobení velikosti sázky" budeme simulovat zdvojnásobením počtu lotů na každém obchodu následujícím po ztrátě, pak budeme otevírat obchody o velikosti 0,01 lotu, 0,02 lotu, 0,04 lotu, 0,08 lotu, atd. Očekávané parametry pozic dle velikosti (dané počtem za sebou jdoucích ztrát) jsou shrnuty v Tabulce 2.

 

Vyhodnocení očekávaného zisku

Je zřejmé, že při nekonečně velkém kapitálu a možnosti provést nekonečně mnoho obchodů je strategie vždy úspěšná. V realitě samozřejmě není splněna ani jedna z těchto podmínek. Podívejme se tedy na "očekávané" zisky v rozumných počtech obchodů s omezeným kapitálem.

Martingale obchodování můžeme rozdělit na sub-sekvence, kde je vždy nějaké množství za sebou jdoucích ztrát, které jsou následovány jednou výhrou (po ní následuje další sub-sekvence) nebo likvidací účtu tradera (resp. situací, kdy trader nebude schopen otevřít další větší pozici typicky díky požadavku na margin, na který účet už nebude stačit). V náslecujících odstavcích budeme počítat očekávanou hodnotou každé takové sub-sekvence.

Označme velikost "sázky" (představovanou trefením SL v základní velikosti pozice) jako L, pravděpodobnost ztráty jako q (pro odlišení od pravděpodobnosti výhry p = (1 - q)). Pravděpodobnost, že trader dosáhne právě m po sobě jdoucích ztrát je qm a celková ztráta v takovém případě bude:

Pravděpodobnost, že trader neabsolvuje těchto m po sobě jdoucích ztrát je 1 - qm a v takovém případě získává trader profit L.

Očekávaný zisk na každou takovou sub-sekvenci proto lze spočítat jako (pravděpodobnost zisku krát velikost zisku minus pravděpodobnost ztráty krát velikost ztráty):

Z tohoto vyplývá, že trader může očekávat dlouhodobý zisk, pokud:

což nastává pouze v případě, kdy je pravděpodobnost ztráty q < 1/2 = 50%, ekvivalentně když pravděpodobnost zisku p > 50%.

Realita je ale taková, že bez schopnosti predikce pohybu trhu je pravděpodobnost ztráty vždy větší než pravděpodobnosti zisku. Stejně jako kasino si v případě sázek na černou a červenou barvu v americké ruletě zajišťuje výhodu na své straně oproti sázejícímu (pravděpodobnost prohry sázejícího je 10/19 > 50%), tak i v případě trhů je v nevýhodě trader díky spreadům (nákup za vyšší Ask a prodej za nižší Bid), komisím a dalším poplatkům, které budeme v dalším textu nazývat jako transakční poplatky. Očekávaný zisk je proto záporný, a to nezávisle na velikosti účtu, velikosti základní pozice nebo plánovaném počtu obchodů.

 

Typický zisk z malého množství obchodů

Jak bylo ale řečeno dříve, při "velkém" kapitálu a "malém" množství obchodů je celkem vysoká pravděpodobnost určité malé výhry a nízká pravděpodobnost velké ztráty.

Výpočet očekávané hodnoty je totiž pouze přesné vyjádření hodnoty průměru, jehož hodnota se bude blížit k očekávané hodnotě při zvyšování počtu pokusů (viz zákon velkých čísel).

Hodnota průměru ale může být zavádějící vzhledem k "běžné" zkušenosti jednotlivce. Např. publikování průměrného platu ve státě musí rozesmutnit určitě více než polovinu národa, protože plat většiny lidí bude pod tímto průměrem. To je dáno tím, že hodnota průměru je vyšší díky velmi vysokým platům velmi malé části národa. Místo průměru by bylo vhodnější uvádět hodnotu medianu (50%-ní percentil). Polovina měřených hodnot by měla být pod hodnotou medianu a polovina nad hodnotou medianu.

Pokud zde tedy mluvíme o "typickém zisku", máme na mysli právě median výsledných zisků ze sekvence N obchodů. Je zřejmé, že pokud jsou zisky spíše malé a ztráty spíše velké, bude výsledek ze sekvence pouze několika málo obchodů častěji kladný než záporný. Abychom si potvrdili toto tvrzení, provedeme simulaci viz níže.

 

Simulace náhodných sekvencí zisků a ztrát

Budeme předpokládat stejné nastavení algoritmu jako výše (EURUSD, 0,01 lotu, 10 pipů vzdálený SL i TP, 50%-ní pravděpodobnost zisku i ztráty a i nadále budeme ignorovat transakční náklady). Vzhledem k omezenému kapitálu budeme ale navíc počítat s tím, že pokud se rostoucí velikost pozice (vzhledem k po sobě jdoucím ztrátám) dostane k množství lotů, které by vyžadovalo margin, na který aktuální hodnota účtu nestačí, bude velikost následujícího obchodu opět na 0,01 lotu.

Simulace bude probíhat že proběhne vždy 1 000 iterací pro:

 • tři různé velikosti účtů (10, 100 a 500 tisíc CZK)
 • různě dlouhé sekvence obchodů (10 až 500 obchodů)

Příklad jedné iterace: Systém vygeneruje náhodně výhry a prohry ve 100 obchodech na účtu o velikosti 10 000 CZK a realizuje obchodování výše zmíněným způsobem. Průměrný zisk na jeden obchod z této iterace se pak spočítá jako:

kde Cs je počáteční hodnota účtu a Ce je hodnota účtu po provedení zvolených N obchodů.

Na obrázku 1 níže je vyhodnocen (s vyhlazením) percentil (svislá osa) ztrátových hodnot zmíněného průměrného obchodu, a to pro všechny tři konkrétní velikosti účtu (různě barevné čáry). Např. vidíme, že s účtem o velikosti 10 000 korun (modrá čára) máme při 10-ti obchodech šanci dospět alespoň k nějakému zisku v cca 80% případů (100% minus zobrazených 20% výskytů ztrátového průměrného obchodu). Jak je ale dobře vidět z rychlého růstu křivky pro tuto velikost účtu, už při zvýšení počtu obchodů na 100 se dostáváme nepříjemně blízko 50%-nímu percentilu, tedy poloviční šanci na zisk nebo ztrátu. To je proto, že při tomto množství obchodů se často budeme dostávat do potřeby otevřít obchod, který bude vyžadovat marži, na kterou už zůstatek účtu nebude stačit. Naproti tomu při velikosti účtu 500 000 korun budeme jen zřídkakdy narážet na omezení marginem a hodnota percentilu se proto drží relativně nízko ještě i pro větší počet obchodů.

Na obrázku 2 níže je znázorněna vyhlazená hustota výskytů průměrného zisku z obchodu opět pro tři různé velikosti účtu (hodnoty pro různé počty obchodů jsou smíchány dohromady). Je zřejmé, že celkový průměrný zisk na obchod pro danou velikost účtu (vyznačen tečkovanými vertikálami odpovídající barvy) se ve všech třech případech pohybuje velmi blízko nuly (< 1 koruna) a při započítání transakčních poplatků je tedy ve všech případech průměrný obchod jednoznačně ztrátový.


Na obrázku 3 níže jsou znázorněny (opět vyhlazené) průměry z maximálních velikostí pozic (v počtech lotů) dosažených ve všech sekvencích obchodů na účtu dané velikosti. Hodnoty pro 10-ti tisícový účet zůstávají blízko počáteční velikosti pozice, protože na tak malém účtu ani větší pozice otevřít nemůžeme. Zajímavá je situace například u 500-ti tisícového účtu, kde je vidět, že v případě 500 obchodů se dostáváme (v průměru) na maximální velikosti pozice kolem 4 lotů (tedy 400x počáteční velikost pozice). Medián maximálních pozic by byl nejspíše výrazně níže, protože se v několika málo případech stane, že budeme muset otevírat opravdu velkou pozici a průměry se nám tím hodně navýší.


 

Závěr

Z teoretického hlediska tedy nemá metoda Martingale smysl určitě. Při započtení transakčních poplatků nemá Martingale smysl pro dlouhodobé obchodování ani prakticky.

Metoda má určité opodstatnění ve zmíněném jednom okrajovém případě, kdy s velkým kapitálem chceme s velkou pravděpodobností udělat malý zisk během malého počtu obchodů.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
  Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
 • Korekce na AUD a CAD lákají k shortu
  Australský i kanadský dolar řadíme mezi komoditní měny, protože primární suroviny tvoří velkou část jejich vývozu. Komodity v posledních týdnech zastavily svůj propad, hodnota těchto měn se tedy k americkému dolaru mírně zotavila s tím, jak čínská ekonomika stabilizovala své hospodářství a Západ začal růst rychleji, než se předpokládalo.
 • Korekce předchozího poklesu nic neřeší, americké akcie čekají na impulzy
  Po dvou červených týdenních svíčkách svítí v burzovním almanachu jedna čerstvá zelená. Americké akciové indexy ale stále kolísají mezi nižšími maximy a minimy, ovšem nad klíčovými supporty.
 • Korelace britské libry a ropy?
  Britská libra za posledních 20 měsíců ztratila k americkému dolaru téměř 20 %. Zajímavé je, že měnovému páru GBP/USD se dařilo víceméně slušně stínovat vývoj cen ropy. Od posledních maxim v červnu roku 2014 přichází prudký pád, který se zastaví až ze začátku roku 2015. Klesající trend během jara téhož roku výrazně koriguje, jen aby s nástupem roku 2016 dosáhl na nová minima. Do té doby si s ropou až na pár okamžiků rozumějí (viz graf).
 • Korelační obchodování na forexu 12.1.2017
  V mém minulém blogu jsem upozornil na úvodní signál pro long obchod na měnovém páru EUR/GBP. Trh byl našemu setupu nakloněný. Naplnil předpoklad poklesu k dolní hraně kanálu (pásma). Přestože cena neklesla až ke zmiňované hodnotě 0.8300, tak byly na nižších time framech k vidění setupy, které umožnily vstup do long pozice a realizovat zisk cca 240 pipů.
 • Korelační obchodování na forexu 8.12.2016
  V tomto týdnu máme štěstí na několik zajímavých formací, ze kterých jsem pro blog vybral klasiku v podobě korelace mezi měnovými páry EUR/USD a GBP/USD. Libra letošní rok zažívá bouřlivý vývoj. Stupeň korelace mezi pevninským eurem a ostrovní librou se zcela jistě změnil. Naopak se zdá, že korelace britské libry s eurem se zvolnila a po volbách v USA se libra pohybuje spíše společně s americkým dolarem. Proto není úplně vhodné, držet se striktně strategií z doby před Brexitem.
 • Koruna je s Babišem spokojená
  Na volební vítězství hnutí ANO prozatím forex nijak zvlášť nereaguje. Koruna si drží slušné zisky, které během října nahromadila, a obchoduje se dále v blízkosti 25,70 korun za euro. Babišových 78 z 200 mandátů na první pohled vypadá jako pokračování relativní stability z předchozích 4 let, bude ale záležet na koaličním partnerovi, kterého budou tradeři s korunou bedlivě sledovat. Podívejme se proto na 3 možné scénáře, které si ve svém rozboru vybrali také komentátoři z Bloombergu.
 • Koruna končí cyklus oslabování
  Česká koruna k euru slábne už několik měsíců a dostala se do blízkosti několikaletých minim. Co hovoří pro změnu trendu a jaký výhled má pár EUR/CZK z hlediska fundamentu a možného intervenčního zásahu centrální banky?
 • Koruna si užívá růstu sazeb
  Zdá se, že česká měna už zakotvila pod 26 korunami za euro. Za tímto vývojem stojí především vyjádření centrálních bankéřů z pražských Příkopů, kteří vidí ještě jedno letošní zvýšení jako jisté a otevírají možnost i pro zvýšení dvě.
 • Kosmetický pokles indexu S&P 500 situaci nerozhýbal
  Americký akciový index S&P 500 za týden ztratil několik desetin bodu, na denním grafu se tedy nic nemění. Americké akcie pokračují v letní klidné jízdě na nové rekordy.
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
  V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
 • 5 koníčků, které vám mohou pomoci v tradingu
  V jednom z minulých článků jsme si řekli, že život není jen o vysedávání u obrazovek, a že byste si měli k tradingu najít hobby, u kterého si psychicky odpočinete. Již od útlého věku má většina z nás své vlastní koníčky. Také se nejspíš shodneme na tom, že každý by si měl své koníčky zvolit podle toho, co ho samotného baví a naplňuje.
 • 4. MQL4 - Můj první skript
  V této kapitole si zkusíme společně vytvořit první velice jednoduchý skript. Ukážeme si tak, jak se skript zakládá, seznámíme se s prvními funkcemi a nasadíme skript do platformy MetaTraderu.
 • 3. MQL4 - Ještě, než začneme kódovat
  Řízení motorového vozidal je vždy záživnější, než studování předpisů. Stejně tak je to v programování. Samotné kódování není tak nudné, jako čtení referenčních manuálů, ale bez základních znalostí se programovat ani nedá začít. V tomto díle se podíváme trochu do struktury jazyka MQL4.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Jaro1337

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
XTB MT4

Kurzy obchodování

Bře
3

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Bře
24

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.

Dub
14

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Dub
21

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
Bernstein Bank - seminar
reklama
XTB MT4
reklama