Pondělí 22. července 2024 17:20
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex
reklama
CapXmaster
reklama
Fintokei Payout

K pyramidování pozic metodou Martingale

V tomto článku budeme analyzovat smysluplnost použití metody Martingale, jejímž cílem je zisk i v případě, že není znám žádný způsob predikce ceny obchodovaného instrumentu.

 

Úvod

O této metodě, která se dá použít například i v kasinu, se můžete dočíst i ve starším článku na tomto portálu: Obchodování na bázi Martingale. Autor článku se soustředil na praktické aspekty Martingale obchodování a uvádí i konkrétní výsledky ze simulace v platformě MetaTrader. My se naopak zaměříme na teoretické vyhodnocení pravděpodobností zisků a ztrát a provedeme i některé potvrzující simulace.

Autor ve zmíněném článku uvádí, že "...obchodování na základě Martingale ruletního systému je možný, že systém má určitý potenciál, i když s sebou nese určité riziko jako většina systémů a že do koše určitě nepatří. ..." Ověřme tedy, zda má skutečně smysl Martingale metodu reálně obchodovat a pokud ano, pak za jakých omezujících podmínek.

 

Logika Metody Martingale

Metoda Martingale se asi nejsnáze popisuje na příkladu sázek v ruletě na barvu (červená nebo černá), kde budeme předpokládat, že počáteční sázka je €1, sázíme vždy na jednu ze dvou barev a výsledkem sázky je vždy prohra nebo výhra. Pokud prohrajeme, přicházíme o celou vsazenou částku, pokud vyhrajeme, získáváme tuto částku nazpět plus stejně velkou výherní částku. Abychom tedy pokryli celkovou ztrátu z předchozích po sobě jdoucích jednotlivých ztrátách a ještě získali nějaký profit, budeme po každé ztrátě velikost sázky zdvojnásobovat a po každé výhře se opět vrátíme na počáteční velikost sázky. Několik příkladů:

 • Hned první výhra: zisk +€1
 • Jedna ztráta a výhra: ztráta -€1, pak zisk +€2 = +€1
 • Dvě ztráty a výhra: ztráta -€1, pak ztráta -€2, pak zisk +€4 = +€1

Jak je tedy vidět, každá taková sekvence N ztrát (N >= 0) a jedné výhry vede na výsledný zisk ekvivalentní velikosti počáteční vložené sázky.

Martingale metodu lze v případě tradingu použít opravdu mnoha různými způsoby. My zde budeme používat podobné nastavení jako ve zmíněném starším článku - budeme obchodovat EURUSD s nejmenší velikostí pozice 0,01 lotu a s konstantní vzdáleností StopLoss (SL) i TakeProfit (TP) 10 pipů od vstupní hodnoty.

Autor původního článku sice uvádí možnost nastavení různě vzdálených SL/TP podle střední velikosti výchylky ZigZag indikátoru na různých časových rámcích, my budeme nicméně předpokládat, že taková "optimalizace" vstupů nemá žádný efekt a tedy že je 50% pravděpodobnost (p) zasažení SL a 50% pravděpodobnost (q) zasažení TP, protože nejsme schopni odhadnout budoucí směr trhu a zasažení SL i TP je vzhledem k jejich stejné vzdálenosti od vstupu stejně pravděpodobné.

Stejnou pravděpodobnost výhry i prohry můžeme (při stejně vzdáleném SL i TP) předpokládat i tehdy, pokud je v trhu nějaký trend (krátkodobý nebo dlouhodobý), který ale trader neumí správně odhadnout a tedy otevírá efektivně náhodně Long nebo Short pozice.

 

Pravděpodobnost po sobě jdoucích ztrát

Z úvodu výše je zřejmé, že kritické pro vyhodnocení rizikovosti je zodpovězení otázky: "Jaká je pravděpodobnost, že během N obchodů narazíme na sekvenci K za sebou jdoucích ztrát?". Na rozdíl od kasina sice tato sekvence nemusí být pro účet zcela "likvidační", protože máme na účtu vždy jenom určitou povolenou páku (např. zmíněných 1:100) a tedy velikost požadovaného marginu nedovolí příliš velký propad na účtu na jednom obchodu (díky relativně blízkému SL). Pokud ale utrpíme ztrátu i na poslední velikosti pozice, kterou nám ještě margin požadavky povolují, snížíme hodnotu účtu tak, že se už nejspíše do černých čísel nedostaneme (alespoň ne Martingale metodou).

Zmíněnou pravděpodobnost lze spočítat pomocí následujícího vzorce (viz též krásné odvození zde):

kde S(N, K) představuje hledanou hodnotu této pravděpodobnosti (hodnota mezi 0 a 1), K představuje onen "likvidační" počet ztrát v řadě a N počet obchodů, ve kterých přítomnost ztrát v řadě hledáme. Jak je vidět, vzorec je rekurzivní (tzn. odkazuje se na "znalost" hodnot S(N - j, K), tedy pravděpodobností nalezení K po sobě jdoucích ztrát v méně než N obchodech). Pro vyhodnocení samozřejmě použijeme počítačový program.

Zmíněná stránka (se vzorcem viz výše) uvádí rekurzivní kód v jazyce Python (volně dostupný pro všechny typy OS). V případě vyhodnocování pro velké množství obchodů (tzn. pro vysoké hodnoty N) narazíme na omezení hloubky rekurze (v Pythonu stejně jako v jiných jazycích), protože hloubka rekurze odpovídá právě N. Zde proto uvádíme upravenou verzi, která vede na stejné výsledky a neobsahuje rekurzi (zdrojový kód ke stažení zde):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názvy proměnných pocetObchodu a pocetZtrat jsou dostatečně samopopisné (a používáme implicitní pravděpodobnost ztráty 50% viz předpoklady výše v textu).

Zkoušením různých hodnot si lze ověřit, že pravděpodobnost výskytu po sobě jdoucích ztrát je v daném počtu obchodů mnohdy větší, než by člověk čekal. Např. je nadpoloviční pravděpodobnost (cca 58%), že v sekvenci 252 obchodů (cca jeden obchod na pracovní den za rok) narazíme na sekvenci 5-ti po sobě jdoucích ztrát. Přitom 5 ztrát za sebou již vyžaduje otevření následující pozice 25 = 32 krát větší pozice než je naše základní pozice (v našem případě tedy 0,01 x 32 = 0,32 lotu).

 

Vyhodnocení rizika

Pravděpodobnosti dosažení N ztrát v sekvenci 252 obchodů (tedy přibližně jeden obchod každý obchodní den nezahrnující víkendy) jsou uvedeny v Tabulce 1 níže:

Pokud tedy budeme obchodovat tak, že "násobení velikosti sázky" budeme simulovat zdvojnásobením počtu lotů na každém obchodu následujícím po ztrátě, pak budeme otevírat obchody o velikosti 0,01 lotu, 0,02 lotu, 0,04 lotu, 0,08 lotu, atd. Očekávané parametry pozic dle velikosti (dané počtem za sebou jdoucích ztrát) jsou shrnuty v Tabulce 2.

 

Vyhodnocení očekávaného zisku

Je zřejmé, že při nekonečně velkém kapitálu a možnosti provést nekonečně mnoho obchodů je strategie vždy úspěšná. V realitě samozřejmě není splněna ani jedna z těchto podmínek. Podívejme se tedy na "očekávané" zisky v rozumných počtech obchodů s omezeným kapitálem.

Martingale obchodování můžeme rozdělit na sub-sekvence, kde je vždy nějaké množství za sebou jdoucích ztrát, které jsou následovány jednou výhrou (po ní následuje další sub-sekvence) nebo likvidací účtu tradera (resp. situací, kdy trader nebude schopen otevřít další větší pozici typicky díky požadavku na margin, na který účet už nebude stačit). V náslecujících odstavcích budeme počítat očekávanou hodnotou každé takové sub-sekvence.

Označme velikost "sázky" (představovanou trefením SL v základní velikosti pozice) jako L, pravděpodobnost ztráty jako q (pro odlišení od pravděpodobnosti výhry p = (1 - q)). Pravděpodobnost, že trader dosáhne právě m po sobě jdoucích ztrát je qm a celková ztráta v takovém případě bude:

Pravděpodobnost, že trader neabsolvuje těchto m po sobě jdoucích ztrát je 1 - qm a v takovém případě získává trader profit L.

Očekávaný zisk na každou takovou sub-sekvenci proto lze spočítat jako (pravděpodobnost zisku krát velikost zisku minus pravděpodobnost ztráty krát velikost ztráty):

Z tohoto vyplývá, že trader může očekávat dlouhodobý zisk, pokud:

což nastává pouze v případě, kdy je pravděpodobnost ztráty q < 1/2 = 50%, ekvivalentně když pravděpodobnost zisku p > 50%.

Realita je ale taková, že bez schopnosti predikce pohybu trhu je pravděpodobnost ztráty vždy větší než pravděpodobnosti zisku. Stejně jako kasino si v případě sázek na černou a červenou barvu v americké ruletě zajišťuje výhodu na své straně oproti sázejícímu (pravděpodobnost prohry sázejícího je 10/19 > 50%), tak i v případě trhů je v nevýhodě trader díky spreadům (nákup za vyšší Ask a prodej za nižší Bid), komisím a dalším poplatkům, které budeme v dalším textu nazývat jako transakční poplatky. Očekávaný zisk je proto záporný, a to nezávisle na velikosti účtu, velikosti základní pozice nebo plánovaném počtu obchodů.

 

Typický zisk z malého množství obchodů

Jak bylo ale řečeno dříve, při "velkém" kapitálu a "malém" množství obchodů je celkem vysoká pravděpodobnost určité malé výhry a nízká pravděpodobnost velké ztráty.

Výpočet očekávané hodnoty je totiž pouze přesné vyjádření hodnoty průměru, jehož hodnota se bude blížit k očekávané hodnotě při zvyšování počtu pokusů (viz zákon velkých čísel).

Hodnota průměru ale může být zavádějící vzhledem k "běžné" zkušenosti jednotlivce. Např. publikování průměrného platu ve státě musí rozesmutnit určitě více než polovinu národa, protože plat většiny lidí bude pod tímto průměrem. To je dáno tím, že hodnota průměru je vyšší díky velmi vysokým platům velmi malé části národa. Místo průměru by bylo vhodnější uvádět hodnotu medianu (50%-ní percentil). Polovina měřených hodnot by měla být pod hodnotou medianu a polovina nad hodnotou medianu.

Pokud zde tedy mluvíme o "typickém zisku", máme na mysli právě median výsledných zisků ze sekvence N obchodů. Je zřejmé, že pokud jsou zisky spíše malé a ztráty spíše velké, bude výsledek ze sekvence pouze několika málo obchodů častěji kladný než záporný. Abychom si potvrdili toto tvrzení, provedeme simulaci viz níže.

 

Simulace náhodných sekvencí zisků a ztrát

Budeme předpokládat stejné nastavení algoritmu jako výše (EURUSD, 0,01 lotu, 10 pipů vzdálený SL i TP, 50%-ní pravděpodobnost zisku i ztráty a i nadále budeme ignorovat transakční náklady). Vzhledem k omezenému kapitálu budeme ale navíc počítat s tím, že pokud se rostoucí velikost pozice (vzhledem k po sobě jdoucím ztrátám) dostane k množství lotů, které by vyžadovalo margin, na který aktuální hodnota účtu nestačí, bude velikost následujícího obchodu opět na 0,01 lotu.

Simulace bude probíhat že proběhne vždy 1 000 iterací pro:

 • tři různé velikosti účtů (10, 100 a 500 tisíc CZK)
 • různě dlouhé sekvence obchodů (10 až 500 obchodů)

Příklad jedné iterace: Systém vygeneruje náhodně výhry a prohry ve 100 obchodech na účtu o velikosti 10 000 CZK a realizuje obchodování výše zmíněným způsobem. Průměrný zisk na jeden obchod z této iterace se pak spočítá jako:

kde Cs je počáteční hodnota účtu a Ce je hodnota účtu po provedení zvolených N obchodů.

Na obrázku 1 níže je vyhodnocen (s vyhlazením) percentil (svislá osa) ztrátových hodnot zmíněného průměrného obchodu, a to pro všechny tři konkrétní velikosti účtu (různě barevné čáry). Např. vidíme, že s účtem o velikosti 10 000 korun (modrá čára) máme při 10-ti obchodech šanci dospět alespoň k nějakému zisku v cca 80% případů (100% minus zobrazených 20% výskytů ztrátového průměrného obchodu). Jak je ale dobře vidět z rychlého růstu křivky pro tuto velikost účtu, už při zvýšení počtu obchodů na 100 se dostáváme nepříjemně blízko 50%-nímu percentilu, tedy poloviční šanci na zisk nebo ztrátu. To je proto, že při tomto množství obchodů se často budeme dostávat do potřeby otevřít obchod, který bude vyžadovat marži, na kterou už zůstatek účtu nebude stačit. Naproti tomu při velikosti účtu 500 000 korun budeme jen zřídkakdy narážet na omezení marginem a hodnota percentilu se proto drží relativně nízko ještě i pro větší počet obchodů.

Na obrázku 2 níže je znázorněna vyhlazená hustota výskytů průměrného zisku z obchodu opět pro tři různé velikosti účtu (hodnoty pro různé počty obchodů jsou smíchány dohromady). Je zřejmé, že celkový průměrný zisk na obchod pro danou velikost účtu (vyznačen tečkovanými vertikálami odpovídající barvy) se ve všech třech případech pohybuje velmi blízko nuly (< 1 koruna) a při započítání transakčních poplatků je tedy ve všech případech průměrný obchod jednoznačně ztrátový.


Na obrázku 3 níže jsou znázorněny (opět vyhlazené) průměry z maximálních velikostí pozic (v počtech lotů) dosažených ve všech sekvencích obchodů na účtu dané velikosti. Hodnoty pro 10-ti tisícový účet zůstávají blízko počáteční velikosti pozice, protože na tak malém účtu ani větší pozice otevřít nemůžeme. Zajímavá je situace například u 500-ti tisícového účtu, kde je vidět, že v případě 500 obchodů se dostáváme (v průměru) na maximální velikosti pozice kolem 4 lotů (tedy 400x počáteční velikost pozice). Medián maximálních pozic by byl nejspíše výrazně níže, protože se v několika málo případech stane, že budeme muset otevírat opravdu velkou pozici a průměry se nám tím hodně navýší.


 

Závěr

Z teoretického hlediska tedy nemá metoda Martingale smysl určitě. Při započtení transakčních poplatků nemá Martingale smysl pro dlouhodobé obchodování ani prakticky.

Metoda má určité opodstatnění ve zmíněném jednom okrajovém případě, kdy s velkým kapitálem chceme s velkou pravděpodobností udělat malý zisk během malého počtu obchodů.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Koruna pod inflačním tlakem
  V lednu česká koruna na vlně globálního optimismu dosáhla 7letých maxim vůči euru. Nyní se nálada na finančních trzích z důvodu možné pandemie zhoršila, ale i tak můžeme korunu ve světle posledních let považovat za silnou. Ve čtvrtek zasedá Česká národní banka (ČNB) a uvidíme, jestli tento trend dokáže podpořit či nikoliv.
 • Koruna posiluje – prodat nebo nakoupit?
  Na pozitivní brexitové vlně se v posledních týdnech kromě britské libry svezla také česká koruna, která se vůči euru dostala na nejsilnější pozice od července. A to i přesto, že čísla z domácí ekonomiky v tomto měsíci spíše zklamala a Česká národní banka zřejmě k vyšším úrokům na svém dalším zasedání nepřistoupí.
 • Koruna se obchoduje na zajímavých úrovních
  Česká koruna vlivem nižších inflačních tlaků a z toho plynoucí stagnace úrokových sazeb smazala veškeré letošní zisky na páru s eurem. V rámci úterního svátečního obchodování se při nízké likviditě dokonce EUR/CZK podíval nad 25,80. Otázkou je, jestli si takto slabý kurz naše domácí měna bude držet i nadále, nebo znovu začne působit konvergenční trend a short EUR/CZK ještě nebude mrtvým obchodem.
 • Koruna si užívá růstu sazeb
  Zdá se, že česká měna už zakotvila pod 26 korunami za euro. Za tímto vývojem stojí především vyjádření centrálních bankéřů z pražských Příkopů, kteří vidí ještě jedno letošní zvýšení jako jisté a otevírají možnost i pro zvýšení dvě.
 • Koruna už začíná poslouchat ČNB
  Česká koruna se nad hranicí 26 korun za euro příliš dlouho neudržela. Negativní faktory, které Česká národní banka (ČNB) považovala za dočasné, by měly být skutečně na ústupu. Zvrat slábnoucího trendu je zřejmě ve svém počátku.
 • Koruna, zlotý nebo forint?
  Středoevropské měny se od začátku listopadu těší zájmu traderů. Výsledek amerických voleb, pozitivní zprávy ohledně nových vakcín i obrat Turecka směrem k přísnější měnové politice – to všechno jsou hlavní hybatelé na forexu posledních týdnů, kteří hrají ve prospěch rizikových aktiv včetně středoevropských měn.
 • Koruna ztrácí svou největší výhodu
  České koruně se během podzimu daří umazávat část ztrát, které akumulovala od dubna. Důvod můžeme najít v jestřábí rétorice guvernéra ČNB Michla, který se snaží ponecháním úroků na 7,00 % podpořit i kurz koruny. Ostatní indikátory i tržní očekávání ale hrají proti dalšímu posilování naší domácí měny.
 • Koruně nic nebrání v rozletu
  Česká koruna si od začátku roku připsala oproti euru zhruba 10 haléřů, což se vzhledem k její minimální volatilitě dá považovat za úspěch. Klidně by ale mohla posílit i více, během ledna se totiž kumulují faktory, které jsou pro kurz koruny pozitivní.
 • Kosmetický pokles indexu S&P 500 situaci nerozhýbal
  Americký akciový index S&P 500 za týden ztratil několik desetin bodu, na denním grafu se tedy nic nemění. Americké akcie pokračují v letní klidné jízdě na nové rekordy.
 • Kouzelník Musk znovu ovládl akciové trhy
  Akcie Tesly se prakticky od začátku roku 2024 staly nejzranitelnějším článkem v rámci skupiny Magnificent 7, která táhla trhy nahoru od prosince 2023. Před zveřejněním výsledků za první čtvrtletí se ceny akcií Tesly pohybovaly na svých ročních minimech. Není divu, protože problémy Tesly rostou jako houby po dešti. Všichni netrpělivě čekali, jak se Elon Musk vypořádá s tímto množstvím problémů.
 • Krach FTX otřásl kryptotrhem – jak se vyhnout problémům?
  Kryptoměnový trh zásáhla naprosto zásadní událost. Druhá největší kryptoburza FTX se stala insolventní. Tato burza byla velice oblíbená nejen mezi hodlery (dlouhodobými investory), ale především mezi tradery. Měla dokonce slogan “Created by traders for traders” (Vytvořena tradery pro tradery). Díky výhodným podmínkám přilákala mnoho retailových traderů a dokonce kryptofondů. Nyní je však otázkou, zda všichni tito tradeři, hodleři a fondy vůbec ještě někdy uvidí svůj kapitál.
 • Krach SVB: Problém nerealizovatelných ztrát z dluhopisového trhu
  Pád banky SVB úzce souvisí se zvedáním úrokových sazeb. Pro začátek poznamenejme, že se nejedná o černou labuť, protože toto riziko patří prakticky k učebnicovým příkladům dopadů zvedání sazeb na trh s dluhopisy. I přes svou velikost leží dluhopisové trhy mimo hlavní pozornost médií. Sem tam o nich probleskne jedna nebo dvě zprávy a to hlavně v souvislosti ze státními dluhopisy. Avšak principy a fungování dluhopisového trhu zůstávají obestřeny tajemstvím.
 • "Krásny" svet forexu a jeho manipulovanie
  Pred pár rokmi som sa úplnou náhodou dostala do forexu na backoffice pozíciu. Kancelárske práce ma teda nikdy nepriťahovali som typ človeka, ktorý musí byť neustále aktívny a už od malička som bola vedená umeleckým smerom. Takže forex mi bol úplne cudzí, postupne som sa presúvala na iné pozície a taktiež som aj vymenila rôzne brokerské spoločnosti. A verte mi, že to bola pre mňa dlhá cesta, kým som sa dostala do firmy, ktorá naozaj dodržuje pravidlá a nesnaží sa zničiť svojich klientov.
 • Krátká analýza indexu S&P 500 a měnového páru EUR/USD
  Žádnou recesi a mnohými očekávané velké propady akciových trhů není zatím nikde vidět a důležité globální indexy velmi ochotně dohánějí letošní ztráty, když americké indexy včera uzavíraly na dvouměsíčních maximech.
 • Krátké analýzy – Index S&P 500, EUR/USD a ropa
  Po letním výrazném propadu americký akciový index S&P 500 a další důležité akciové trhy konsolidují, střídají se nám růstové a klesající týdny. Lepší nálada a několikadenní růsty jsou zatím vždy zastavovány horšími čínskými daty a aktuálně i Volkswagen skandálem.
 • Krátké analýzy - S&P 500, EUR/USD a Čína
  Na americkém akciovém indexu S&P 500 jsme viděli dva poklesové týdny, příští týden bude velmi pravděpodobně již opět růstový.
 • Krátké analýzy - S&P 500, EUR/USD a ropa
  Americký akciový index S&P 500 nám včera, po třídenní konsolidaci, oslabil pod 2.100 bodovou úroveň. I když se situace z intradenního i swingového pohledu jeví značně nepřehledně, platný střednědobý rostoucí trend je samozřejmě nadále zachován a ještě nějaký čas bude pokračovat.
 • Krátké obchodní analýzy - Index S&P 500, DAX 30 a EUR/USD
  Americkému akciovému indexu S&P 500 se nepodařilo v týdnu posílit ke 2.130 bodům, což je Profit-Target hladina pro opakující se swing long obchody z nákupního pásma 2.080 – 2.100 bodů.
 • Krátké obchodní analýzy – Index S&P 500, DAX 30 a EUR/USD
  Akciové trhy velmi dobře ustály výrazné zvýšení geopolitické nejistoty, způsobené jak zbabělými teroristickými útoky islámského státu v Paříži tak úterním tureckým sestřelením ruského bombardéru.
 • Krátké obchodní analýzy – Index S&P 500, eurodolar a káva
  I když se americký akciový index S&P 500 snaží vzbudit zdání, že mu již docházejí síly pro další růsty, jistě však uvidíme v dalších dnech opět testy nových maxim. Po vytvoření současného platného maxima (koncem března) na 2.120 bodech +/- index pouze mírně korigoval a otestoval úroveň maxim roku 2014 a tedy breaklevel úrovně, která se automaticky stává důležitým supportem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Začínáme s Forexem (dopolední seminář)
reklama
Purple trading AI