Sobota 20. července 2024 12:34
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex
reklama
Fintokei Payout

Geopolitické události – energetické zdroje (5. díl)

Napsal:   Sekce: Geopolitické události

V tomto článku se zaměříme na energetické zdroje a jejich vliv na ekonomiku a geopolitiku. Projdeme si také faktory, které energetické zdroje ovlivňují, a která různá odvětví hrají významnou roli v jejich stabilitě.


V minulém článku jsme se podrobně zabývali embargy a sankcemi, důležitými nástroji mezinárodní politiky, které ovlivňují světovou scénu svými diplomatickými a ekonomickými důsledky. Tato opatření, ať už jsou uvalena za účelem politického nátlaku, ochrany bezpečnosti nebo v reakci na obavy o lidská práva, nám umožňují nahlédnout do složité dynamiky mezi státy a organizacemi.

Dnes se budeme zabývat dalším klíčovým pilířem geopolitického dění, který má obrovský vliv na uspořádání světa – energetickými zdroji. Energie je jedním z životně důležitých zdrojů pro každou zemi a je hnací silou ekonomik a společností. Zároveň však její získávání, distribuce a využívání často vede ke složitým politickým situacím, konfliktům a geopolitickému napětí.

V tomto článku se podíváme na různé aspekty energetických zdrojů, jejich význam pro státy a světovou politiku a způsoby, jakými energetické otázky ovlivňují mezinárodní vztahy. Pronikneme hlouběji do složité sítě faktorů, které ovlivňují rozhodování zemí a organizací v oblasti energetiky, a budeme se snažit lépe pochopit, jak tyto faktory spoluvytvářejí naši současnou geopolitickou realitu.

Energetické zdroje: životní krev moderních společností

Energetické zdroje jsou klíčovým pilířem moderních společností a ekonomik. Tyto zdroje jsou krví, která pohání naše domovy, podniky a infrastrukturu. Jejich povaha je různorodá a zahrnují různé formy energie, od fosilních paliv po obnovitelné zdroje. Abychom pochopili jejich význam pro geopolitiku a ekonomiku, je nezbytné vědět, jak tyto zdroje fungují a jak ovlivňují naše uspořádání světa.                                                                                                     Typy zdrojů energie

 • Fosilní paliva: Patří mezi ně ropa, zemní plyn a uhlí. Tyto tradiční zdroje byly po desetiletí hlavním zdrojem energie a představují většinu světové spotřeby energie. Jejich těžba, distribuce a cena mají významný dopad na ekonomiky jednotlivých zemí i na globální hospodářství.
 • Obnovitelné zdroje: Patří sem solární, větrná, vodní a další formy obnovitelné energie. Tyto zdroje jsou na vzestupu a tvoří důležitou součást úsilí o udržitelnost a snižování emisí skleníkových plynů. Jejich rozvoj má významný dopad na energetický sektor a hospodářství.
 • Jaderná energie: Jaderná energie je dalším typem zdroje, který má pro energetiku významný potenciál. Je však spojena s kontroverzními otázkami týkajícími se bezpečnosti a odpadu.

Struktura a správa energetického odvětví

Energetický sektor je složité a rozsáhlé odvětví, které zahrnuje více fází, od těžby a dobývání surovin až po distribuci a spotřebu. Každá fáze má své specifické problémy a dopady.

 • Těžba a získávání surovin: Mnoho zemí má přístup k různým energetickým zdrojům, což ovlivňuje jejich ekonomiku a geopolitické postavení. Země s bohatými zásobami ropy, plynu nebo uhlí mají významné ekonomické vyhlídky.
 • Distribuce a přeprava: Doprava energie je klíčovým faktorem pro zajištění dodávek pro domácnosti a průmysl. Potrubí, lodní doprava a energetické sítě mají strategický význam a mohou být předmětem geopolitického soupeření.
 • Spotřeba a ekonomika: Energetika je základem hospodářství. Vysoká energetická účinnost a nízké ceny energie mohou zlepšit konkurenceschopnost země, zatímco vysoké ceny mohou brzdit hospodářský růst.

"Energie je základem veškerého lidského snažení. Chcete-li pochopit jakoukoli společnost, podívejte se na dostupnou energii." (Milton Friedman)

Vliv na ekonomiku a geopolitiku

Energetické zdroje mají významný vliv na ekonomiku a geopolitiku. Jejich dostupnost, cena a kontrola ovlivňují schopnost zemí dosahovat svých ekonomických cílů a politických zájmů. Proto jsou energetické zdroje často důležitým faktorem mezinárodních vztahů a geopolitiky. Země s bohatými energetickými zdroji mají větší vliv na mezinárodní scéně a mohou je využívat jako nástroj diplomatického nátlaku. Závislost země na dovozu energetických zdrojů může zároveň vytvářet zranitelnost vůči geopolitickým rizikům a výkyvům cen na světových trzích. Proto je důležité sledovat a řídit energetické zdroje s ohledem na jejich dopad na ekonomickou stabilitu a bezpečnost země.

Inovace v energetickém odvětví

Neustálé inovace v oblasti energetiky, jako jsou účinnější solární panely, větrné turbíny nebo skladování energie, mohou mít zásadní dopad na ekonomiku a geopolitiku. Země, které jsou lídry v inovacích v energetice, mohou mít konkurenční výhodu.

Závislost na dovozu energie

Země, které jsou silně závislé na dovozu energie, jsou vystaveny riziku geopolitické nestability v regionech, odkud energii dovážejí. To může mít vážný dopad na jejich hospodářství a bezpečnost.

Energetická bezpečnost

Bezpečnost energetických zdrojů je pro zemi klíčovým aspektem. To zahrnuje nejen dostupnost energie, ale také její spolehlivost a odolnost vůči přírodním katastrofám nebo útokům.

Regulační politiky

Regulační politiky, které ovlivňují energetický sektor, mohou mít zásadní dopad na ekonomiku. Patří sem daňové pobídky pro obnovitelné zdroje energie, emisní povolenky nebo politiky týkající se těžby fosilních paliv.

Geopolitické konflikty

Kontrola nad energetickými zdroji může vést ke geopolitickým konfliktům. Příkladem je napětí v Jihočínském moři, které souvisí s bohatými zásobami ropy a zemního plynu v regionu.

Změna klimatu

Celosvětové úsilí o snížení emisí skleníkových plynů ovlivňuje energetický sektor a přesouvá investice do obnovitelných zdrojů. To má ekonomické a geopolitické důsledky.

Energetická diverzifikace

Země s více zdroji energie jsou méně zranitelné vůči náhlým výkyvům na trhu nebo geopolitickým konfliktům. Diverzifikace zajišťuje, že země nemá všechna vejce v jednom košíku a může lépe reagovat na neočekávané události.

Vliv energetických monopolů

Některé země nebo společnosti mohou mít monopol na těžbu, distribuci nebo vývoz určitých energetických zdrojů. To jim dává významnou politickou a ekonomickou moc na mezinárodní úrovni.

Energetická infrastruktura

Kvalita a spolehlivost energetických infrastruktur, jako jsou ropovody, plynovody nebo elektrovody, může mít přímý dopad na dodávky energie a hospodářství. Jejich modernizace a údržba jsou klíčovými faktory energetické stability.

Tranzitní země

Země, kterými energetické zboží prochází na své cestě od výrobce ke spotřebiteli, mají strategický vliv na mezinárodní energetický průmysl. To může být zdrojem konfliktů nebo spolupráce v regionech, jako je Střední Asie.

Spotřebitelské vzorce

Změny ve vzorcích spotřeby, včetně zvýšení poptávky po elektromobilech nebo účinnějších spotřebičích, mohou ovlivnit poptávku po různých druzích energie, a tím i trh s energetickými zdroji.

Sociální vliv

Odvětví energetiky má dopad na život lidí a společnosti v podobě pracovních míst, dostupnosti energie a životního prostředí. Sociální hnutí a tlak veřejnosti mohou ovlivnit politická rozhodnutí v oblasti energetiky.

Celkově lze konstatovat, že energetické zdroje jsou složitým a dynamickým faktorem, který ovlivňuje světový řád a hospodářskou stabilitu. Jejich význam se neustále mění v závislosti na technologických inovacích, politických událostech a environmentálních výzvách.

"Energetika je zásadní součástí ekonomiky a její pochopení je pro úspěšné investování nezbytné." (Warren Buffett)

Faktory ovlivňující energetické zdroje

Rozsah a dostupnost energetických zdrojů jsou hlavními faktory, které ovlivňují celosvětovou energetickou situaci a ekonomiku. Zde je přehled některých nejdůležitějších faktorů ovlivňujících energetické zdroje.


 • Geologické a geografické faktory: Geologické podmínky určují, kde se ropa, plyn, uhlí a další zdroje nacházejí. Země s bohatými geologickými zásobami mají strategickou výhodu. Geografická poloha ovlivňuje dostupnost zdrojů a možnosti jejich přepravy.
 • Technologický pokrok: Vývoj nových technologií umožňuje těžit a využívat energetické zdroje na nových místech a novými způsoby. Příkladem může být rostoucí těžba ropy a plynu z důlních ložisek nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Politické faktory: Energetika je často politicky citlivé téma. Politická rozhodnutí zemí týkající se výroby, dovozu nebo vývozu energie mohou mít významný dopad na globální trh s energií.
 • Ekonomické faktory: Cena a dostupnost energetických zdrojů jsou pro ekonomiku země klíčové. Kolísání cen energií a závislost na dovozu mohou ovlivnit makroekonomické ukazatele.
 • Environmentální omezení: Rostoucí obavy z ekologických problémů, jako je změna klimatu, vedou k tlaku na přechod k čistším zdrojům energie. Výběr a využívání zdrojů energie mohou ovlivnit předpisy a environmentální omezení.
 • Geopolitické faktory: Konflikty a rivalita mezi zeměmi mohou vést k omezení přístupu k energetickým zdrojům nebo k jejich využívání jako nástroje politického nátlaku.
 • Poptávka a rostoucí potřeby: S rostoucí světovou populací a hospodářským rozvojem roste i poptávka po energii. To vytváří tlak na hledání nových zdrojů a efektivnější využívání těch stávajících.
 • Regulační a legislativní rámce: Vnitrostátní a mezinárodní předpisy mohou mít na energetický sektor významný dopad. Příkladem je regulace emisí skleníkových plynů a norem pro čistou energii.
 • Inovativní vývoj: Neustálý technologický vývoj otevírá nové možnosti výroby energie. Inovace v oblasti solárních panelů, větrných turbín a skladování energie mění energetický průmysl.
 • Energetická bezpečnost: Země se snaží zajistit dostupnost energie a minimalizovat svou zranitelnost v případě krize nebo konfliktu. To ovlivňuje jejich energetické strategie.

Tyto faktory jsou vzájemně propojené a ovlivňují energetický sektor na celém světě. Pochopení této dynamiky je klíčem k plánování a řízení energetických zdrojů v souladu s globálními potřebami a environmentálními výzvami.

"Investice do obnovitelných zdrojů energie a udržitelnosti jsou dobré nejen pro životní prostředí, ale i pro podnikání." (Michael Bloomberg)

Vliv energetických zdrojů na hospodářství, spotřebitele a centrální banku

Vliv energetických zdrojů na hospodářství a spotřebitele je významný a komplexní. Ceny ropy, plynu a elektřiny ovlivňují výrobní a dopravní náklady, které se přenášejí na spotřebitele v podobě vyšších cen zboží a služeb. Ekonomiky závislé na energiích jsou citlivé na výkyvy těchto cen, které mohou ovlivnit růst a inflaci. Zároveň může snaha o čistší zdroje energie vytvářet nové příležitosti pro růst a inovace v ekonomice.

Energetické zdroje mají významný vliv na centrální banku a ekonomiku země. Výkyvy cen ropy a zemního plynu mohou ovlivnit inflaci a náklady na dovoz energií, což nutí centrální banku zvažovat svou měnovou politiku. Závislost na některých energetických zdrojích může navíc zvýšit zranitelnost ekonomiky vůči změnám na trhu s energiemi a geopolitickým rizikům. Centrální banky proto musí tyto faktory pečlivě sledovat a řídit, aby udržely ekonomickou stabilitu.

Závěr

V dnešním článku pronikneme hlouběji do světa energetických zdrojů a jejich vlivu na ekonomiku, geopolitiku a celkovou mezinárodní scénu. Energetické zdroje jsou krví moderní společnosti a jejich význam je nezpochybnitelný. Jsou však také příčinou mnoha složitých politických, ekonomických a environmentálních problémů, kterým čelíme.

Různé typy zdrojů energie, od fosilních paliv po obnovitelné zdroje, tvoří mozaiku, která utváří naši energetickou budoucnost. Je na nás, abychom tyto zdroje využívali a regulovali a zajistili tak udržitelnou a bezpečnou energetickou budoucnost.

Faktory ovlivňující energetické zdroje jsou rozmanité a dynamické. Geografické, geologické, technologické, politické a ekonomické okolnosti spolu s environmentálními omezeními vytvářejí složitou síť faktorů, které ovlivňují energetický sektor. Tyto faktory nejsou izolované, ale vzájemně se ovlivňují a mají významný dopad na globální energetickou situaci.

Vliv energetických zdrojů na ekonomiku a spotřebitele se projevuje v cenách zboží a služeb a výkyvy cen energií mohou mít přímý dopad na každodenní život. Pro centrální banku a ekonomiku jsou energetické zdroje důležitým faktorem ovlivňujícím měnovou politiku a celkovou stabilitu ekonomiky.

V této souvislosti je důležité si uvědomit, že naše rozhodnutí v oblasti energetiky mají dalekosáhlé důsledky nejen pro nás, ale také pro budoucí generace a život na naší planetě. Je proto nezbytné, abychom se aktivně zapojili do hledání udržitelných řešení a zkoumali alternativy, které nám umožní efektivněji využívat a šetřit energetické zdroje.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Ceny ropy | Poptávka | Hospodářství | Bloomberg | Centrální banky | Distribuce | Diverzifikace | Ekonomika | Investice | Investování | Nástroj | Ropa | Warren Buffett | Banky | Hospodářský růst | Těžba ropy | Regulace | Cena | Emisní povolenky | Makroekonomické ukazatele | Ropy | Trh | Zemní plyn | Buffett | Podnikání | Energie | Přehled | Zajištění | Krize | Úspěšné investování | Podniky | Ekonomické vyhlídky | Michael Bloomberg | Konkurenceschopnost | Vyhlídky | Globální trh | Průmysl | Rozvoj | Problémy | Plyn | Inovace | Budoucnost | Ukazatele | Úsilí | Rozhodování | Vývoj | Výkyvy | Spotřebitelé | Milton Friedman | Domácnosti | Politická rozhodnutí | Růst | Potenciál | Ekonomiky | Závislost | Dovoz | Vývoz | Bezpečnost | Technologický pokrok | Výkyvy cen | Neočekávané události | Ceny | Kolísání cen | Snížení emisí | Ropovody | Plynovody | Energetický sektor | Geopolitické faktory | Životní prostředí | Fosilní paliva | Příležitosti | Solární panely | Odvětví | Společnosti | Opatření | Uhlí | Energetika | Ceny energie | Vysoké ceny | Společnost | TIM | Mezinárodní vztahy | Geopolitické události | Správa | Udržitelnost | Jaderná energie | Nové příležitosti | Obnovitelné zdroje | Rostoucí obavy | Soupeření | Asie | Větrné turbíny | Vice | Zdroje energie | Politické faktory | Energetická bezpečnost | Obnovitelné energie | Změna klimatu | Plánování | Obnovitelné zdroje energie | Struktura | Jakub Matis | Energetické zdroje | Dopad na ekonomiku | Spolehlivost | Technologický vývoj | Konflikty | Ekonomické faktory | Monopol | Geopolitické konflikty | Sociální hnutí | Typy zdrojů energie | Struktura a správa energetického odvětví | Správa energetického odvětví | Těžba a získávání surovin | Získávání surovin | Distribuce a přeprava | Spotřeba a ekonomika | Inovace v energetickém odvětví | Závislost na dovozu energie | Regulační politiky | Energetická diverzifikace | Vliv energetických monopolů | Energetická infrastruktura | Tranzitní země | Spotřebitelské vzorce | Sociální vliv | Faktory ovlivňující energetické zdroje | Legislativní rámce | Inovativní vývoj | Vliv energetických zdrojů na hospodářství | Různé typy zdrojů energie |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • GBP/USD: Kombinovaná analýza denního (D1) grafu
  Kombinovaná technická analýza je hojně využívaná retailovými obchodníky. Pro snadné pochopení ji praktikuje většina začátečníků. Analytická práce je rozdělena mezi technické indikátory a Price action. Tato jednoduchá analýza pomůže při obchodování do směru trendu.
 • GBP/USD: Kombinovaná analýza denního grafu
  Kombinovaná technická analýza je hojně využívaná retailovými obchodníky. Pro snadné pochopení ji praktikuje většina začátečníků. Analytická práce je rozdělena mezi technické indikátory a Price action. Tato jednoduchá analýza pomůže při obchodování do směru trendu.
 • GBPUSD – má studie a kroky pro tento týden
  Měnový pár GBPUSD je v mých očích zajímavá příležitost pro investice v tomto týdnu a pravděpodobně i v týdnech dalších. Bez ohledu na fundamentální faktory, které vnímám v krátkodobém horizontu jenom jako vrtochy štěstěny, situace na GBPUSD vypadá pro mě velmi zajímavě technicky, tj. jak se cena dosud pohybovala a jak se bude pravděpodobně pohybovat dále.
 • GBP/USD – momentum spomalilo, je čas na long pozície?
  Po rozhodnutí Bank of England (BoE) sa otvorila pre obchodníkov na GBPUSD cesta nadol. No cieľ bol dosiahnutý a ako sa zdá, medveďom dochádzajú sily. Je tak pravdepodobné, že býci túto slabosť využijú na útok.
 • GBP/USD – přichází silný býčí signál
  Minulý týden jsme se tu věnovali britské libře a její tendenci v dubnu sbírat zajímavé zisky. Dnes se podíváme ještě více do detailu na období, které je pro růst měnového páru GBP/USD historicky nejvíce nakloněné.
 • GBP/USD: Tiskne víc peněz Londýn nebo Washington?
  Dnes se v rámci fundamentálního okénka podíváme na atraktivní měnový pár libry k dolaru, tzv. cable, který během léta slušně vyrostl. Co za tímto růstem stojí a jakých pohybů se na GBP/USD můžeme dočkat?
 • GEO Group
  V uplynulom období sme sa zamerali na akcie investičného fondu zameraného na investície do nehnuteľností. Týmto článkom sa budem snažiť priblížiť náš pohľad a stratégiu na danú spoločnosť na základe našich zistení...
 • Geopolitická rizika hýbou finančními trhy
  Od rizika k riziku, tak by se dalo nazvat poslední geopolitické dění ve světě. Takové prostředí bývá vodou na mlýn pro finanční trhy, jelikož trhy milují volatilitu a tu většinou geopolitické napětí vyvolává. To však není přímo téma posledních dnů, kdy trhy sice vstřebávají geopolitická rizika, avšak výraznější volatilita se zatím trhům vyhýbá. Jinak vnímají geopolitická rizika akcie, devizové trhy nebo komodity.
 • Geopolitické napětí dostalo DAX nejníže od prosince 2016
  Akciové trhy po turbulentním průběhu minulého týdne začaly nový týden korekcí a navázaly na prodejní aktivitu z předminulého týdne. Negativní sentiment, který se na trhy opět vrátil, přiživily spekulace ohledně vraždy saudskoarabského opozičního novináře, ze kterého viní západní svět Saudskou Arábii. Největší rány však inkasoval evropský akciový trh, kdy se DAX dostal na nejnižší úrovně od konce roku 2016, zatímco spor o italském dluhopisu nadále znervózňuje evropské trhy.
 • Geopolitické události – embarga a sankce (4. díl)
  V tomto článku se zaměříme na sankce a embarga. Probereme jejich význam, opatření a důsledky. Dále se podíváme na sankce Spojených států a na závěr se tradičně zaměříme na faktory, které embarga a sankce ovlivňují.
 • Geopolitické události – environmentální události (6. díl)
  V dnešním článku se podíváme na environmentální události. Na začátku se zaměříme na jejich hlubší pochopení. Poté si projdeme faktory ovlivňující environmentální události a také aspekty, které s těmito událostmi souvisejí. Nakonec stručně nastíníme změny klimatu v 21. století.
 • Geopolitické události – mezinárodní dohody a organizace (7. díl)
  V dnešním článku se zaměříme na mezinárodní dohody a organizace. Podíváme se, jak fungují a jak ovlivňují ekonomiku. Projdeme si některé aspekty, které do mezinárodních dohod a organizací zasahují, a samozřejmě si tyto dohody a organizace představíme. Na závěr si ukážeme, co je to Eulerův diagram a co z něj můžeme vyčíst.
 • Geopolitické události – mezinárodní konflikty (2. díl)
  V tomto článku se blíže podíváme na geopolitické události. Probereme, co jsou to mezinárodní konflikty a jak probíhají. Nakonec nastíníme faktory, které mezinárodní konflikty ovlivňují, a jejich dopad na ekonomiku a spotřebitele.
 • Geopolitické události – mezinárodní vztahy (1. díl)
  V dnešním článku se podíváme na mezinárodní vztahy a seznámíme se s různými organizacemi. Rozebereme si, jak tyto organizace spolupracují a které dohody jsou pro mezinárodní vztahy nejdůležitější. Nakonec se podíváme na jejich vliv na ekonomiku a spotřebitele.
 • Geopolitické události – politické změny (3. díl)
  V dnešním článku se podíváme na politické změny a jejich fungování. Budeme hovořit o tom, kdo řídí politické změny a co je ovlivňuje. Nakonec nastíníme, na co si dnes dát pozor a jaké faktory politické změny nejvíce ovlivňují.
 • Gestaltismus – tvarová psychologie
  Cenový graf je možné analyzovat mnoha metodami. Každá z těchto metod ovšem podléhá mantinelům lidské mysli, která může Tradera mást v jeho úsudku. V tomto článku si představíme způsoby, jakými mysl zkresluje vizuální vjemy a tedy i grafické vyjádření cenových pohybů.
 • Get Rich Quick Club
  Také jste členy tohoto klubu? Chcete být bohatí a zítra bylo pozdě? Aby bylo jasno - nijak to neodsuzuju, marketingová masáž je velká a davy traderů, kteří leží celé dny na pláži na Bora-Bora s notebookem a sem tam otevřou či zavřou obchod popř. jen zkontrolují svůj AOS, stále bobtnají. Drtivá většina traderů nás neustále zásobuje ukázkami svých úspěšných obchodů a win situací stejně jako mně kdysi hráč v sázkovce ukazoval donekonečna svůj majstrštyk tiket, zatímco v koši ležel celý chuchvalec zmačkaných a vyhozených sázek.
 • Goldman Sachs je opäť v čele. Reportujú super výsledky
  V súlade s neustále meniacim sa finančným prostredím a dynamikou medzinárodných trhov sa pozornosť upiera na vývoj a výsledky jednej z najvýraznejších globálnych investičných bánk - Goldman Sachs. Napriek nárastu nových obchodov a nádejam na oživenie v oblasti fúzií, banka stále čelí výzvam. V tomto článku sa pohľadom na aktuálne udalosti a trendy zameriame na súčasnú situáciu Goldman Sachs a rozoberieme kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú jej pozíciu na medzinárodných finančných trhoch.
 • Google vylekal finanční trhy, dobré zprávy ale stále převládají
  Stojaté vody na finančních trzích včera rozčeřila společnost Google, svými překvapivě špatnými výsledky a byl to tak zejména technologický sektor, kvůli kterému se akciové indexy v USA propadly do červených čísel.
 • Google zákáže všetky reklamy týkajúce sa kryptomien
  Google zasahuje do kryptomenovo súvisiacej propagácie. Spoločnosť aktualizuje svoje finančné služby súvisiace s reklamnými podmienkami na zakázanie hocijakej propagácie o kryptomenovo súvisiacom obsahu, zahŕňajúc prvotné ponúkanie kryptomien (ICO), peňaženky a obchodné rady, povedal Scott Spencer pre CNBC.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král