Neděle 26. května 2024 04:04
reklama
InstaForex Autochartist_
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei ProTrader

Geopolitické události – environmentální události (6. díl)

Napsal:   Sekce: Geopolitické události

V dnešním článku se podíváme na environmentální události. Na začátku se zaměříme na jejich hlubší pochopení. Poté si projdeme faktory ovlivňující environmentální události a také aspekty, které s těmito událostmi souvisejí. Nakonec stručně nastíníme změny klimatu v 21. století.


V předchozím článku jsme se zabývali složitým světem energetických zdrojů a jejich dopadem na ekonomiku, geopolitiku a globální situaci. Energetické zdroje tvoří základ naší moderní společnosti, ale jsou také v centru různých politických, ekonomických a environmentálních výzev, kterým čelíme. Jejich těžba, distribuce a využívání mají významné důsledky pro mezinárodní vztahy a geopolitický kontext.

Dnes se však podíváme na další důležitý faktor, který ovlivňuje náš svět stejně zásadním způsobem – environmentální události. V tomto článku se podíváme na současný stav a události v oblasti životního prostředí, které významně ovlivňují náš globální kontext. Prozkoumáme, jak se otázky životního prostředí stávají součástí geopolitických jednání, jak ovlivňují ekonomiku a jak jsou důležité pro naši společnost. Společně se podíváme na klíčové momenty, trendy a výzvy v této oblasti, které nám představí současnou realitu a budoucnost naší planety.

Environmentální události: dopad, řízení a hlubší porozumění

Environmentální události jsou klíčovým prvkem dnešní globální scény a představují přelomové momenty, které ovlivňují naši planetu, ekonomiku a mezinárodní vztahy. Abychom lépe porozuměli tomuto složitému konceptu, podíváme se podrobně na to, co environmentální události znamenají, jak fungují, jak ovlivňují ekonomiku a kdo je jejich hybatelem.

Co jsou environmentální události?

Environmentální události jsou neočekávané a výjimečné jevy nebo události, které mají významný dopad na životní prostředí, společnost a hospodářství. Tyto události mohou zahrnovat přírodní katastrofy, jako jsou hurikány, zemětřesení, povodně a požáry, ale také antropogenní problémy, jako jsou průmyslové havárie, znečištění ovzduší, rozsáhlé odlesňování a změna klimatu. Důležité je, že environmentální události s sebou přinášejí neočekávané a často katastrofické důsledky, které mohou ohrozit životy, majetek a životní prostředí.Jak fungují environmentální akce?

Environmentální události často vznikají v důsledku složitých interakcí mezi přírodními procesy a lidskou činností. Například změna klimatu vedoucí k extrémním povětrnostním jevům může být způsobena emisemi skleníkových plynů z průmyslových procesů a spalováním fosilních paliv. Tyto emise mění složení atmosféry a přispívají ke zvyšování teplot a častým záplavám.

Přírodní katastrofy, jako jsou hurikány nebo zemětřesení, mají svůj původ v geologických a meteorologických procesech. Současně je však důležité poznamenat, že urbanizace a výstavba v rizikových oblastech může zvýšit zranitelnost společnosti vůči těmto přírodním nebezpečím.

"Finanční rizika spojená se změnou klimatu jsou reálná a musí být začleněna do našich hospodářských a finančních systémů." (Mark Carney)

Vliv na ekonomiku

Environmentální události mají zásadní dopad na ekonomiku. Jejich ekonomické důsledky jsou komplexní a zahrnují

 • Škody a ztráty: Přírodní katastrofy a ekologické události způsobují obrovské škody na majetku, infrastruktuře a v zemědělství. Tyto ztráty mohou mít okamžitý a významný hospodářský dopad.
 • Náklady na opravy a obnovu: Po ekologických událostech následuje období obnovy, během něhož státy a podniky investují velké částky do obnovy postižených oblastí. Tyto náklady ztěžují fiskální situaci země.
 • Ztráta příjmů: Změna klimatu a ekologické události mohou vést ke snížení výnosů v zemědělství, rybolovu a dalších odvětvích, což má negativní dopad na HDP země.
 • Vliv na energii a dodávky: Přírodní katastrofy mohou přerušit dodávky energie, což má za následek výpadky a vyšší ceny energie.
 • Změny průměrného pojistného: Opakované ekologické události mohou vést ke zvýšení nákladů na pojištění, což má vliv na cenu životního a komerčního pojištění.

Kdo řídí environmentální události?

Životní prostředí je ovlivňováno kombinací přírodních sil a lidské činnosti. Přírodní procesy, jako jsou sopečné erupce nebo zemětřesení, jsou mimo lidskou kontrolu, ale jejich dopad lze sledovat a předvídat.

Na druhé straně hraje klíčovou roli při vzniku environmentálních problémů lidská činnost, zejména v oblasti změny klimatu, znečištění a degradace ekosystémů. Světoví představitelé, vlády a ekologické organizace se snaží prosazovat environmentální politiky a dohody, jejichž cílem je tyto problémy zmírnit.

"Životní prostředí je místem, kde se všichni setkáváme, kde máme všichni společný zájem, je to jediná věc, kterou všichni sdílíme." (Jeffrey Sachs)

Faktory ovlivňující environmentální události

Faktory ovlivňující dění v životním prostředí jsou rozmanité a složité. Tyto faktory lze rozdělit do několika kategorií, mezi něž patří následující.

Přírodní faktory

 • Klimatické podmínky: Změny klimatu, včetně extrémních povětrnostních podmínek, sucha, povodní a hurikánů, mají přímý dopad na životní prostředí
 • Zeměpisné podmínky: Poloha země v blízkosti potenciálně nebezpečných oblastí, jako jsou zemětřesení, sopky nebo tajfuny, může zvýšit pravděpodobnost ekologických událostí.

Lidské faktory

 • Ekonomická činnost: Rozšiřování průmyslu, těžba zdrojů a růst měst mohou mít negativní dopad na životní prostředí a způsobovat environmentální problémy.
 • Sociální faktory: Změny ve společnosti, včetně růstu populace, urbanizace a měnících se vzorců spotřeby, mohou ovlivnit dění v životním prostředí.
 • Politické rozhodnutí: Environmentální, regulační a ochranářské politiky mají významný vliv na dění v životním prostředí.
 • Technologický rozvoj: Moderní technologie mohou zlepšit schopnost předvídat, monitorovat a řešit problémy životního prostředí, ale také vytvářet nové hrozby, jako je elektronický odpad a elektronické odpadky.

Environmentální faktory

 • Biodiverzita: Ztráta biologické rozmanitosti a ohrožení druhů mohou vést k ekologickým událostem, jako jsou lesní požáry a eroze půdy.
 • Změna klimatu: Zvyšující se teploty, změny hladiny moří a extrémní povětrnostní podmínky jsou přímými důsledky změny klimatu a ovlivňují dění v životním prostředí.
 • Znečištění a odpady: Produkce odpadů a znečištění ovzduší a vody mají negativní dopad na životní prostředí a mohou způsobit ekologické problémy.

Globální faktory

 • Mezinárodní spolupráce: Problémy životního prostředí, jako je změna klimatu a ochrana ozonové vrstvy, vyžadují mezinárodní spolupráci na globální úrovni.
 • Mezinárodní obchod: Obchod s přírodními zdroji, jako je těžba dřeva a surovin, může mít v řadě zemí důsledky pro životní prostředí.

Ekologické trendy a inovace

 • Obnovitelné zdroje energie: Růst využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, má vliv na životní prostředí tím, že snižuje emise skleníkových plynů.
 • Inovativní technologie: Nové technologie v oblasti monitorování a ochrany životního prostředí mohou pomoci předcházet ekologickým haváriím a řešit je.

Tyto faktory jsou vzájemně propojené a jejich kombinace může mít různé důsledky na dění v životním prostředí. Pochopení těchto faktorů je klíčem k lepšímu řízení a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

"Ignorovat environmentální rizika znamená ignorovat potenciální závazky. Chytří investoři posuzují všechna rizika, včetně těch environmentálních." (Carl Icahn)

Aspekty týkající se environmentálních událostí

Sociální dopady

Kromě ekonomických důsledků mají události v oblasti životního prostředí také sociální důsledky. Vyžadují evakuaci, lékařskou péči o postižené a často vedou k dlouhodobým sociálním problémům v postižených komunitách.

Environmentální spravedlnost

Některé komunity jsou vůči environmentálním událostem a znečištění zranitelnější než jiné. To vede k otázkám environmentální spravedlnosti, pokud jde o rovný přístup k výhodám a znečištění.

Dlouhodobé důsledky

Některé události v životním prostředí, například tání ledovců, mají dlouhodobé důsledky, které ovlivňují naši budoucnost. Změna klimatu může mít nepříznivý vliv na globální teploty, úrodnost půdy a hlad v mořích.

Inovativní řešení

K řešení environmentálních událostí se vyvíjejí inovativní přístupy. Patří sem výzkum a vývoj nových technologií i investice do udržitelných postupů v průmyslu a společnosti.

Riziko zeleného dluhu

Rychlé využívání přírodních zdrojů a zvýšená produkce odpadů a znečištění mohou vést ke vzniku ekologického dluhu. To znamená, že spotřeba přírodních zdrojů převyšuje schopnost ekosystémů regenerovat se, což má dlouhodobé ekologické důsledky.

Přizpůsobení se změnám

Kromě úsilí o snížení emisí skleníkových plynů se stále větší pozornost věnuje také přizpůsobování se nevyhnutelným změnám životního prostředí. To zahrnuje přizpůsobení se extrémním povětrnostním podmínkám, stoupajícím hladinám moří a dalším dopadům změny klimatu.

Spolupráce a globální koordinace

Environmentální události často vyžadují spolupráci mezi různými zeměmi a regiony. Globální koordinace je klíčová pro řešení problémů, jako je změna klimatu, ochrana biologické rozmanitosti a zachování oceánů.

Vzdělávání a informovanost veřejnosti

Zásadní význam má větší informovanost veřejnosti o environmentálních hrozbách a možných řešeních. Vzdělávací a osvětové programy mohou motivovat lidi k udržitelnějšímu chování.

Zabezpečení potravin a vody

Změna životního prostředí může ovlivnit dostupnost potravin a vody, které jsou zásadní pro přežití a bezpečnost lidí.

Tyto aspekty spolu s výše uvedenými faktory tvoří bohatý a komplexní kontext environmentálních událostí a jejich dopadu na společnost a ekonomiku. Jsou to klíčové aspekty, které nám umožňují lépe porozumět této problematice a hledat udržitelná řešení. Sledováním těchto environmentálních událostí a jejich následným kvalitním vyhodnocením můžete činit kvalitní a plnohodnotná investiční rozhodnutí.

"Udržitelnost životního prostředí není jen o ochraně planety, ale také o dobrých investicích." (Ray Dalio)

Bouře a povodně v 21. století

Vlivy změny klimatu, které se již dlouho projevují v regionech, jako je subsaharská Afrika, velká část jihovýchodní Asie a karibské ostrovy, jsou nyní stále více pociťovány i v Evropě. Následující graf vychází z Mezinárodní databáze sledování katastrof (EM-DAT) a ukazuje nárůst extrémních povětrnostních jevů a přírodních katastrof na evropském kontinentu od roku 1923.

Za posledních 100 let došlo v Evropě k více než 1 500 povětrnostním událostem, včetně sucha, povodní, extrémních teplot a bouří, z nichž dvě třetiny se vyskytly od přelomu století. Nejčastěji zaznamenanými přírodními katastrofami byly povodně (674 zaznamenaných událostí), bouře (569) a extrémní teploty (278), zatímco počet sucha je relativně nižší - 48.                                                                 


Obrázek 1 - Kumulativní počet přírodních katastrof/extrémních povětrnostních událostí v Evropě od roku 1923 podle typu.

Podle systému EM-DAT je událost klasifikována jako katastrofa, pokud je splněno alespoň jedno z následujících kritérií: bylo usmrceno 10 nebo více osob, postiženo 100 nebo více osob, byl vyhlášen stav nouze a byla vydána výzva k mezinárodní pomoci.

"Změna klimatu je největším selháním trhu v historii. Musíme na ni reagovat naléhavou transformací globální ekonomiky." (Nicholas Stern)

Vliv environmentálních událostí na hospodářství, spotřebitele a centrální banku

Environmentální události, jako jsou přírodní katastrofy (např. hurikány, zemětřesení a záplavy) nebo dlouhodobé environmentální problémy (např. změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti), mohou mít významný dopad na hospodářství a spotřebitele. Tyto události mohou způsobit obrovské škody na infrastruktuře, což vede k obrovským nákladům na rekonstrukci, které mohou negativně ovlivnit hospodářský růst. Kromě toho mohou zvýšit ceny potravin a energií, což má negativní dopad na spotřebitele, kteří čelí vyšším životním nákladům. Mohou mít také dlouhodobé důsledky pro ekonomiku, protože země musí investovat do opatření na zmírnění environmentálních hrozeb a přizpůsobení se jim, což může snížit finanční prostředky dostupné pro jiná odvětví.

Environmentální události mohou mít významný dopad na centrální banku a ekonomiku. Přírodní katastrofy a ekologické problémy mohou způsobit náhlé ekonomické turbulence a nutí centrální banku reagovat na změny inflace a nákladů na obnovu. Kromě toho mohou výkyvy cen energií a potravin způsobené environmentálními faktory ovlivnit hospodářskou stabilitu a měnovou politiku. Závislost na některých zdrojích energie může navíc zvýšit zranitelnost ekonomiky vůči těmto událostem a globálním environmentálním rizikům, což pro centrální banku představuje výzvu při udržování ekonomické stability.

"Investování do čisté energie a udržitelných technologií není jen o konání dobra, ale také o zajištění budoucnosti vašeho portfolia." (Chris Sacca)

Závěr

V dnešním článku jsme prozkoumali fascinující svět environmentálních událostí a jejich dopad na naši ekonomiku, společnost a globální kontext. Environmentální události se staly nedílnou součástí našich životů, a to s ohledem na změnu klimatu, přírodní katastrofy a další environmentální výzvy, kterým čelíme.

Je zřejmé, že tyto události měly na naši společnost hluboký a různorodý dopad. Mají bezprostřední dopad na ekonomiku v podobě obrovských škod a ztrát na majetku, což nutí země a společnosti investovat do obnovy a ochrany. Na spotřebitele mají dopad v podobě vyšších cen energií a potravin, což ovlivňuje životní náklady. Dlouhodobý dopad těchto událostí na ekonomiku a centrální banku je komplexní a vyžaduje zmírňující a adaptační opatření.

Společně jsme také zkoumali faktory, které ovlivňují dění v životním prostředí, a zdůraznili jsme význam mezinárodní spolupráce a globální koordinace při řešení těchto problémů. Tato problematika má na naši planetu zásadní dopad, a proto je nezbytné, abychom ji aktivně sledovali, vzdělávali se a hledali udržitelná řešení.

Environmentální akce nás nutí přemýšlet o tom, jak můžeme zlepšit náš vztah k přírodě a jak můžeme zajistit udržitelnou budoucnost pro nás i naše budoucí generace. Je to výzva, která vyžaduje aktivní zapojení a spolupráci nás všech, protože životní prostředí je jediná věc, kterou všichni sdílíme.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Inflace | HDP | Rizika | Hospodářství | Distribuce | Emise | Investice | Investování | Mezinárodní obchod | Riziko | Hospodářský růst | Investoři | Pravděpodobnost | Investovat | Vzdělávání | Finanční prostředky | Finanční rizika | Graf | Investiční | Portfolia | Bohatý | Mark Carney | Energie | Globální ekonomiky | Ztráty | Zajištění | Investiční rozhodnutí | Carl Icahn | Ray Dalio | Podniky | Majetek | Obchod | Ceny potravin | Rozvoj | Problémy | Ztráta | Úbytek | Inovace | Budoucnost | Zemědělství | Negativní dopad | Úsilí | Vývoj | Výkyvy | Stav nouze | Spotřebitelé | Ekologické organizace | Růst | Ekonomiky | Organizace | Závislost | Afrika | Výpadky | Bezpečnost | Těžba dřeva | JDE | Výkyvy cen | Ceny | Snížení emisí | Jeffrey Sachs | Životní prostředí | Emise skleníkových plynů | Technologie | Odvětví | Chování | Inovativní řešení | Lidské činnosti | Společnosti | Opatření | Katastrofy | Ceny energie | Pozornost | Společnost | TIM | Změny klimatu | Mezinárodní vztahy | Geopolitické události | Životní náklady | Udržitelnost | Velké částky | Ekonomické důsledky | Obnovitelné zdroje | Vyšší ceny | Asie | Vice | Monitorování | Biodiverzita | Zdroje energie | Změna klimatu | Obnovitelné zdroje energie | Nové technologie | Řešení problémů | Jakub Matis | Energetické zdroje | Ekologické události | Dopad na centrální banku | Portfólia | Dopad na ekonomiku | Výzva | Sociální faktory | Politické rozhodnutí | Technologický rozvoj | Hurikány | Sucha | Povětrnostní podmínky | Současný stav | Kontext | Přírodní katastrofy | Vlády | Dopad na hospodářství | Mezinárodní spolupráce | Dlouhodobé důsledky | Environmentální události | Co jsou environmentální události? | Jak fungují environmentální akce? | Environmentální akce | Škody a ztráty | Náklady na opravy | Náklady na opravy a obnovu | Ztráta příjmů | Vliv na energii | Vliv na energii a dodávky | Změny průměrného pojistného | Kdo řídí environmentální události? | Faktory ovlivňující environmentální události | Přírodní faktory | Lidské faktory | Klimatické podmínky | Zeměpisné podmínky | Ekonomická činnost | Eroze půdy | Znečištění a odpady | Ekologické trendy a inovace | Ekologické trendy | Inovativní technologie | Aspekty týkající se environmentálních událostí | Sociální dopady | Environmentální spravedlnost | Riziko zeleného dluhu | Přizpůsobení se změnám | Spolupráce a globální koordinace | Globální koordinace | Vzdělávání a informovanost veřejnosti | Informovanost veřejnosti | Zabezpečení potravin a vody | Zabezpečení potravin | Bouře a povodně | 21. století | Vliv environmentálních událostí na hospodářství | Chris Sacca | Nicholas Stern |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • GBP/USD: Kombinovaná analýza denního grafu
  Kombinovaná technická analýza je hojně využívaná retailovými obchodníky. Pro snadné pochopení ji praktikuje většina začátečníků. Analytická práce je rozdělena mezi technické indikátory a Price action. Tato jednoduchá analýza pomůže při obchodování do směru trendu.
 • GBPUSD – má studie a kroky pro tento týden
  Měnový pár GBPUSD je v mých očích zajímavá příležitost pro investice v tomto týdnu a pravděpodobně i v týdnech dalších. Bez ohledu na fundamentální faktory, které vnímám v krátkodobém horizontu jenom jako vrtochy štěstěny, situace na GBPUSD vypadá pro mě velmi zajímavě technicky, tj. jak se cena dosud pohybovala a jak se bude pravděpodobně pohybovat dále.
 • GBP/USD – momentum spomalilo, je čas na long pozície?
  Po rozhodnutí Bank of England (BoE) sa otvorila pre obchodníkov na GBPUSD cesta nadol. No cieľ bol dosiahnutý a ako sa zdá, medveďom dochádzajú sily. Je tak pravdepodobné, že býci túto slabosť využijú na útok.
 • GBP/USD – přichází silný býčí signál
  Minulý týden jsme se tu věnovali britské libře a její tendenci v dubnu sbírat zajímavé zisky. Dnes se podíváme ještě více do detailu na období, které je pro růst měnového páru GBP/USD historicky nejvíce nakloněné.
 • GBP/USD: Tiskne víc peněz Londýn nebo Washington?
  Dnes se v rámci fundamentálního okénka podíváme na atraktivní měnový pár libry k dolaru, tzv. cable, který během léta slušně vyrostl. Co za tímto růstem stojí a jakých pohybů se na GBP/USD můžeme dočkat?
 • GEO Group
  V uplynulom období sme sa zamerali na akcie investičného fondu zameraného na investície do nehnuteľností. Týmto článkom sa budem snažiť priblížiť náš pohľad a stratégiu na danú spoločnosť na základe našich zistení...
 • Geopolitická rizika hýbou finančními trhy
  Od rizika k riziku, tak by se dalo nazvat poslední geopolitické dění ve světě. Takové prostředí bývá vodou na mlýn pro finanční trhy, jelikož trhy milují volatilitu a tu většinou geopolitické napětí vyvolává. To však není přímo téma posledních dnů, kdy trhy sice vstřebávají geopolitická rizika, avšak výraznější volatilita se zatím trhům vyhýbá. Jinak vnímají geopolitická rizika akcie, devizové trhy nebo komodity.
 • Geopolitické napětí dostalo DAX nejníže od prosince 2016
  Akciové trhy po turbulentním průběhu minulého týdne začaly nový týden korekcí a navázaly na prodejní aktivitu z předminulého týdne. Negativní sentiment, který se na trhy opět vrátil, přiživily spekulace ohledně vraždy saudskoarabského opozičního novináře, ze kterého viní západní svět Saudskou Arábii. Největší rány však inkasoval evropský akciový trh, kdy se DAX dostal na nejnižší úrovně od konce roku 2016, zatímco spor o italském dluhopisu nadále znervózňuje evropské trhy.
 • Geopolitické události – embarga a sankce (4. díl)
  V tomto článku se zaměříme na sankce a embarga. Probereme jejich význam, opatření a důsledky. Dále se podíváme na sankce Spojených států a na závěr se tradičně zaměříme na faktory, které embarga a sankce ovlivňují.
 • Geopolitické události – energetické zdroje (5. díl)
  V tomto článku se zaměříme na energetické zdroje a jejich vliv na ekonomiku a geopolitiku. Projdeme si také faktory, které energetické zdroje ovlivňují, a která různá odvětví hrají významnou roli v jejich stabilitě.
 • Geopolitické události – mezinárodní dohody a organizace (7. díl)
  V dnešním článku se zaměříme na mezinárodní dohody a organizace. Podíváme se, jak fungují a jak ovlivňují ekonomiku. Projdeme si některé aspekty, které do mezinárodních dohod a organizací zasahují, a samozřejmě si tyto dohody a organizace představíme. Na závěr si ukážeme, co je to Eulerův diagram a co z něj můžeme vyčíst.
 • Geopolitické události – mezinárodní konflikty (2. díl)
  V tomto článku se blíže podíváme na geopolitické události. Probereme, co jsou to mezinárodní konflikty a jak probíhají. Nakonec nastíníme faktory, které mezinárodní konflikty ovlivňují, a jejich dopad na ekonomiku a spotřebitele.
 • Geopolitické události – mezinárodní vztahy (1. díl)
  V dnešním článku se podíváme na mezinárodní vztahy a seznámíme se s různými organizacemi. Rozebereme si, jak tyto organizace spolupracují a které dohody jsou pro mezinárodní vztahy nejdůležitější. Nakonec se podíváme na jejich vliv na ekonomiku a spotřebitele.
 • Geopolitické události – politické změny (3. díl)
  V dnešním článku se podíváme na politické změny a jejich fungování. Budeme hovořit o tom, kdo řídí politické změny a co je ovlivňuje. Nakonec nastíníme, na co si dnes dát pozor a jaké faktory politické změny nejvíce ovlivňují.
 • Gestaltismus – tvarová psychologie
  Cenový graf je možné analyzovat mnoha metodami. Každá z těchto metod ovšem podléhá mantinelům lidské mysli, která může Tradera mást v jeho úsudku. V tomto článku si představíme způsoby, jakými mysl zkresluje vizuální vjemy a tedy i grafické vyjádření cenových pohybů.
 • Get Rich Quick Club
  Také jste členy tohoto klubu? Chcete být bohatí a zítra bylo pozdě? Aby bylo jasno - nijak to neodsuzuju, marketingová masáž je velká a davy traderů, kteří leží celé dny na pláži na Bora-Bora s notebookem a sem tam otevřou či zavřou obchod popř. jen zkontrolují svůj AOS, stále bobtnají. Drtivá většina traderů nás neustále zásobuje ukázkami svých úspěšných obchodů a win situací stejně jako mně kdysi hráč v sázkovce ukazoval donekonečna svůj majstrštyk tiket, zatímco v koši ležel celý chuchvalec zmačkaných a vyhozených sázek.
 • Goldman Sachs je opäť v čele. Reportujú super výsledky
  V súlade s neustále meniacim sa finančným prostredím a dynamikou medzinárodných trhov sa pozornosť upiera na vývoj a výsledky jednej z najvýraznejších globálnych investičných bánk - Goldman Sachs. Napriek nárastu nových obchodov a nádejam na oživenie v oblasti fúzií, banka stále čelí výzvam. V tomto článku sa pohľadom na aktuálne udalosti a trendy zameriame na súčasnú situáciu Goldman Sachs a rozoberieme kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú jej pozíciu na medzinárodných finančných trhoch.
 • Google vylekal finanční trhy, dobré zprávy ale stále převládají
  Stojaté vody na finančních trzích včera rozčeřila společnost Google, svými překvapivě špatnými výsledky a byl to tak zejména technologický sektor, kvůli kterému se akciové indexy v USA propadly do červených čísel.
 • Google zákáže všetky reklamy týkajúce sa kryptomien
  Google zasahuje do kryptomenovo súvisiacej propagácie. Spoločnosť aktualizuje svoje finančné služby súvisiace s reklamnými podmienkami na zakázanie hocijakej propagácie o kryptomenovo súvisiacom obsahu, zahŕňajúc prvotné ponúkanie kryptomien (ICO), peňaženky a obchodné rady, povedal Scott Spencer pre CNBC.
 • Grafika a barvy
  Zespoda tento obrázek má smysl, shora má smysl, jako celek je to nesmysl. Ano, grafika má své kouzlo.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI