Středa 17. duben 2024 05:14
reklama
Purple trading AI
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace

Geopolitické události – politické změny (3. díl)

Napsal:   Sekce: Geopolitické události

V dnešním článku se podíváme na politické změny a jejich fungování. Budeme hovořit o tom, kdo řídí politické změny a co je ovlivňuje. Nakonec nastíníme, na co si dnes dát pozor a jaké faktory politické změny nejvíce ovlivňují.


V minulém článku jsme se věnovali problematice mezinárodních konfliktů a jejich dopadu na globální scénu. Byli jsme svědky diplomatického napětí, obchodních sporů, geopolitického soupeření a v některých případech i ozbrojených konfliktů. Tyto události ukázaly, že mezinárodní vztahy jsou složitým a často nestálým jevem, který má významný dopad na ekonomiku, politiku a samozřejmě i na lidské životy.

Dnes se však podíváme na jiný aspekt světové politické scény – Politické změny. Jak se změny politických režimů a vlád jednotlivých zemí promítají do globální geopolitické dynamiky? Jak ovlivňují mezinárodní vztahy a co můžeme očekávat v budoucnu? V této kapitole navážeme na předchozí diskusi a budeme zkoumat, jak politické proměny utvářejí globální krajinu a geopolitické dění.

Politické změny

Politická změna je změna režimu, systému vlády nebo politických vod v zemi. Mohou být klidné, například demokratické prosazení změny politického vedení prostřednictvím voleb, nebo mohou být dramatické a provázené politickými nepokoji, revolucemi či dokonce válkami.

Tyto změny politického prostředí mají hluboké důsledky pro globální geopolitiku a ekonomiku, neboť politická stabilita a předvídatelnost jsou klíčovými faktory pro mezinárodní vztahy a hospodářský růst.

Jak fungují politické změny?

·        Volby a demokratické procesy: V mnoha zemích s demokratickým systémem jsou politické změny řízeny prostřednictvím pravidelných voleb. Voliči mohou na základě svých preferencí nahradit stávající politické vedení novým. Demokratický proces zajišťuje, že politické změny probíhají pokojně a legitimně.

·        Politické nepokoje a revoluce: V některých případech může politická změna vyústit v masové protesty, politické nepokoje nebo dokonce revoluce. Tyto události mohou mít hluboký dopad na politické režimy a vedení.

·        Zahraniční intervence: V minulosti zasahovali do politických změn v jiných zemích zahraniční aktéři, včetně jiných států nebo mezinárodních organizací. Zahraniční intervence mohou být motivovány geopolitickými zájmy, ochranou lidských práv nebo snahou o změnu politického režimu.


Dopad na hospodářství

Politické změny mají zásadní vliv na ekonomickou stabilitu a výkonnost země. Zde je několik klíčových bodů, které tento vztah vysvětlují.

·        Důvěra investorů: Politická stabilita a předvídatelnost jsou zásadními faktory pro investice. Pokud politické změny způsobí nejistotu, investoři mohou své peníze ze země stáhnout, což má negativní dopad na ekonomiku.

·        Regulační změny: Nové politické vedení může zavést změny v předpisech a politikách, které ovlivňují podnikání a obchod. Tyto změny mohou mít přímý dopad na podniky a jejich zisky.

·        Obchodní vztahy: Politické změny mohou ovlivnit obchodní vztahy mezi zeměmi. Nové vlády mohou změnit obchodní dohody a politiky, což ovlivní mezinárodní obchod a vývoz.

·        Ekonomický růst: Politická stabilita je často spojena s hospodářským růstem. Neklidné politické prostředí může zpomalit hospodářský růst a mít negativní dopad na zaměstnanost a životní úroveň.

Kdo řídí politické změny?

Politické změny mohou být vyvolány různými aktéry, včetně voličů, politických vůdců, aktivistů, zahraničních aktérů a dalších zúčastněných stran. Způsob, jakým politická změna probíhá, závisí na politickém systému a kontextu dané země.

Co to ovlivňuje?

Politické změny jsou ovlivňovány mnoha faktory, včetně sociálních, ekonomických, kulturních a historických. Rozvoj médií a komunikace může zvýšit povědomí občanů o politických otázkách a přispět k politickým změnám. Kromě toho mohou ekonomické tlaky, jako je recese nebo nezaměstnanost, vést k požadavkům na politické reformy.

Politické změny jsou celkově složitým a dynamickým procesem, který má obrovský dopad na ekonomiku, geopolitiku a životy občanů. Jejich vývoj a důsledky jsou často obtížně předvídatelné, a proto jsou politické změny i nadále důležitým předmětem studia a analýzy ve světě geopolitiky a ekonomie.

Na co si dát v dnešní době pozor?

Sociální hnutí a technologie

Sociální média a moderní technologie poskytují občanům platformu pro vyjádření jejich názorů a organizování protestů či demonstrací. Tento rychlý tok informací může mít obrovský vliv na politické změny, protože umožňuje rychlejší mobilizaci a získání podpory veřejnosti.

Je to nástroj, který může vést k rychlejším a hlubším reformám nebo dokonce revolucím.

Mezinárodní vliv

Globalizace a technologický pokrok umožňují rychlý přenos informací přes hranice. Jiné státy, mezinárodní organizace nebo velmoci mohou sledovat politické změny v jiných zemích a snažit se je ovlivnit, aby prosadily své zájmy. Například ekonomický tlak, sankce nebo diplomatická podpora mohou ovlivnit vývoj politických změn.

Migrace

Nestabilita politiky a konflikty v zemi mohou vést k masové migraci obyvatelstva. To má dopad jak na zemi, která migranty přijímá, tak na zemi, ze které migranti odcházejí. Migrace může mít ekonomické a sociální důsledky na obou stranách a může ovlivnit politickou situaci v obou zemích.

Krize a konflikty

Politické změny jsou často doprovázeny krizemi a konflikty, zejména pokud dochází k neshodám mezi různými skupinami obyvatel. Tyto konflikty mohou vést k různým důsledkům, od politických změn až po destabilizaci země.

Politická ekonomika

Politické změny mohou mít přímý dopad na ekonomiku země. Politické reformy, změny ekonomických priorit a regulace trhů mohou mít významný dopad na výkonnost ekonomiky a kvalitu života obyvatel.

Institucionální stabilita

Stabilita politických institucí je klíčovým faktorem politických změn. Pokud instituce selžou nebo projdou krizí, může to vést k politickým změnám, včetně změn ve správě a vedení země.

Mezinárodní podpora

Mezinárodní aktéři, jako jsou jiné země nebo mezinárodní organizace, mohou ovlivnit změnu politiky tím, že ji podporují nebo brzdí. Tato podpora může zahrnovat finanční pomoc, diplomatický nátlak nebo vojenskou intervenci a může mít významný vliv na průběh politických událostí.

Souvislost s hospodářskými změnami

Politické změny jsou často spojeny s ekonomickými změnami v zemi. Změny v politice mohou ovlivnit investice, podnikatelské prostředí a sociální politiku, což má významné důsledky pro celou ekonomiku a životní podmínky obyvatelstva.

Politické změny jsou celkově dynamickým jevem, který je stále předmětem výzkumu a analýz politologů, ekonomů a geopolitiků. Jejich vývoj a důsledky mohou mít obrovský dopad na globální situaci a životy občanů, a proto je důležité je sledovat a pochopit.

Faktory ovlivňující politické změny

Politické změny mohou zahrnovat volby, vládní reformy, revoluce nebo jiné změny ve struktuře a řízení země. Následují některé z nejdůležitějších faktorů, které mohou ovlivnit politické změny.

·        Ekonomická situace: Hospodářská prosperita nebo krize může mít významný dopad na politickou situaci. Hospodářská nestabilita, rostoucí nezaměstnanost nebo vysoká inflace mohou vyvolat sociální nepokoje a požadavky na politické změny.

·        Sociální nespokojenost: Pokud jsou občané nespokojeni se současným stavem věcí, včetně korupce, neefektivní správy věcí veřejných nebo porušování lidských práv, může to vést k politickým protestům a snahám o změnu.

·        Mezinárodní kontext: Politické změny mohou ovlivnit globální události a vztahy s jinými zeměmi. Politické reformy může ovlivnit například vnější tlak mezinárodních organizací nebo kritika z jiných zemí.

·        Legitimita vlády: Klíčovým faktorem je legitimita vlády a její schopnost efektivně řídit zemi. Pokud vláda ztratí důvěru občanů nebo jiných politických subjektů, může to vést k jejímu pádu.

·        Politické strany a opozice: Činnost politických stran, hnutí a opozičních skupin může ovlivnit politické změny. Jejich schopnost organizovat protesty a kampaně a získávat podporu voličů může mít významný vliv na politický vývoj.

·        Média a veřejné mínění: Média mají schopnost ovlivňovat veřejné mínění a politický diskurz. Jejich zpravodajství a informační kampaně mohou ovlivnit to, jak občané vnímají politické události a vůdce.

·        Kulturní a etnické faktory: Kulturní a etnické rozdíly mohou být zdrojem politických konfliktů a změn. Rozdíly v hodnotách a identitách mohou vést k politickým rozporům a pokusům o změnu.

·        Historické události: Historické události, jako jsou revoluce, války nebo koloniální minulost, mohou vytvořit podmínky pro politické změny.

·        Mocenské struktury: Mocenské vztahy a struktury v zemi mohou bránit nebo podporovat politické změny. Například silná armáda nebo autoritářské režimy mohou bránit demokratickým reformám.

·        Zahraniční intervence: Mezinárodní intervence nebo podpora z jiných zemí může ovlivnit politické změny. Zahraniční mocnosti mohou podporovat opoziční skupiny nebo se snažit ovlivnit politická rozhodnutí.

Tyto faktory mohou být vzájemně propojeny a vytvářet složité situace, které ovlivňují politický vývoj v dané zemi. Politické změny mohou být mírové nebo spojené s konflikty a revolucemi a mohou mít zásadní vliv na budoucnost země a jejích obyvatelů.

Vliv politických změn na ekonomiku, spotřebitele a centrální banku

Politické změny mají významný dopad na ekonomiku a spotřebitele. Násilné politické konflikty nebo nejistota mohou způsobit ekonomickou nestabilitu, což vede k poklesu důvěry investorů a zvýšení rizika pro podniky. To může vést k vyšším nákladům pro podniky a ke zvýšení cen pro spotřebitele. Politické změny mohou ovlivnit také obchodní vztahy, což může vést ke zhoršení přístupu k některým výrobkům a službám, což se projeví na spotřebitelích vyššími cenami a omezeným výběrem.

Politické změny mohou mít významný dopad na centrální banku a ekonomiku. Pokud politické změny vedou k nejistotě nebo nestabilitě, centrální banka často čelí tlaku na udržení cenové stability a stabilizaci měnové politiky. Změny v mezinárodních vztazích mohou ovlivnit hospodářský růst a úrokové sazby prostřednictvím jejich dopadu na investice a dostupnost finančních prostředků. Tyto změny mohou také ovlivnit hodnotu národní měny a vývozu, což má přímé dopady na ekonomiku.

Závěr

Politické změny jsou dynamickým a složitým aspektem světové politiky. Jak jsme viděli, mohou mít rozsáhlý dopad na ekonomiku, společnost a vztahy mezi státy. Znalost faktorů, které mohou politické změny ovlivnit, je klíčem k hlubšímu pochopení geopolitických událostí.

Ačkoli je předvídání politických změn náročné, průběžná analýza a sledování těchto faktorů může pomoci lépe pochopit, jak se budou vyvíjet jednotlivé země a globální scéna.

Vývoj politických událostí zůstává mimořádně důležitým předmětem studia pro politology, ekonomy a geopolitiky, a to nejen v současnosti, ale i pro budoucí generace, které budou v globalizovaném světě čelit novým výzvám a příležitostem.

"V politické ekonomii, kde je spravedlnost zbožím, které se kupuje, prodává a draží nejvyšší nabídce, nelze dosáhnout ani efektivity, ani spravedlnosti." (Joseph Stiglitz)

Jeho prohlášení poukazuje na to, že v prostředí, kde moc, přístup ke zdrojům a vliv mohou ovlivňovat rozhodování politiků a vládních institucí, dochází k deformaci trhu a neefektivnímu rozdělování bohatství.

Tento citát ukazuje, že Stiglitz upozorňuje na potřebu transparentnosti, etiky a spravedlnosti v politické ekonomii. Dokud se spravedlnost stává zbožím, které je dostupné pouze některým, ekonomika trpí, a to i co se týče efektivity jejího fungování. Autor nás nabádá, abychom se zaměřili na vyváženou a spravedlivou politiku, která by mohla přispět ke zlepšení stavu ekonomiky a celé společnosti.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Intervence | Peníze | Inflace | Nezaměstnanost | Recese | Daně | Rizika | Důvěra investorů | Hospodářství | Sazby | Analýza | Centrální banka | Ekonomika | Investice | Mezinárodní obchod | Měny | Nástroj | Výkonnost | Úrokové sazby | Hospodářský růst | Investoři | Ekonomie | Bohatství | Regulace | Podpora | Přenos | Analýzy | Banka | Ekonomický růst | Zpravodajství | Zisky | Zaměstnanost | Volby | Podnikání | Znalost | Nejistota | Ekonomická situace | Krize | Podniky | Dopady na ekonomiku | Obchod | Obchodní dohody | Historické události | Rozvoj | Prohlášení | Měnové politiky | Budoucnost | Komunikace | Obchodní vztahy | Negativní dopad | Situace | Vysoká inflace | Zlepšení | Geopolitické dění | Rozhodování | Stabilita | Vývoj | Spotřebitelé | Politická rozhodnutí | Růst | Ekonomiky | Války | Organizace | Sociální nepokoje | Finanční pomoc | Vývoz | Technologický pokrok | Životní úroveň | Důvěra | Politické události | Politická stabilita | Sociální média | Cenové stability | Technologie | Společnosti | Národní měny | Joseph Stiglitz | Společnost | TIM | | Instituce | Sankce | Porušování lidských práv | Mezinárodní vztahy | Změna režimu | Geopolitické události | Prime | Globalizace | Média | Zvýšení rizika | Soupeření | Nespokojenost | Regulace trhů | Jakub Matis | Politické změny | Regulační změny | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Dopad na centrální banku | Citát | Dopad na ekonomiku | Politické nepokoje | Udržení cenové stability | Kontext | Konflikty | Vlády | Občané | Mezinárodní vliv | Mocenské struktury | Dopad na hospodářství | Migrace | Fungování | Aktéři | Etnické rozdíly | Zahraniční intervence | Kdo řídí politické změny? | Co to ovlivňuje? | Na co si dát v dnešní době pozor? | Sociální hnutí a technologie | Sociální hnutí | Krize a konflikty | Politická ekonomika | Institucionální stabilita | Mezinárodní podpora | Souvislost s hospodářskými změnami | Faktory ovlivňující politické změny | Legitimita vlády | Mezinárodní kontext | Sociální nespokojenost | Média a veřejné mínění | Vliv politických změn na ekonomiku | Volby a demokratické procesy | Demokratické procesy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • GBP/USD: Tiskne víc peněz Londýn nebo Washington?
  Dnes se v rámci fundamentálního okénka podíváme na atraktivní měnový pár libry k dolaru, tzv. cable, který během léta slušně vyrostl. Co za tímto růstem stojí a jakých pohybů se na GBP/USD můžeme dočkat?
 • GEO Group
  V uplynulom období sme sa zamerali na akcie investičného fondu zameraného na investície do nehnuteľností. Týmto článkom sa budem snažiť priblížiť náš pohľad a stratégiu na danú spoločnosť na základe našich zistení...
 • Geopolitická rizika hýbou finančními trhy
  Od rizika k riziku, tak by se dalo nazvat poslední geopolitické dění ve světě. Takové prostředí bývá vodou na mlýn pro finanční trhy, jelikož trhy milují volatilitu a tu většinou geopolitické napětí vyvolává. To však není přímo téma posledních dnů, kdy trhy sice vstřebávají geopolitická rizika, avšak výraznější volatilita se zatím trhům vyhýbá. Jinak vnímají geopolitická rizika akcie, devizové trhy nebo komodity.
 • Geopolitické napětí dostalo DAX nejníže od prosince 2016
  Akciové trhy po turbulentním průběhu minulého týdne začaly nový týden korekcí a navázaly na prodejní aktivitu z předminulého týdne. Negativní sentiment, který se na trhy opět vrátil, přiživily spekulace ohledně vraždy saudskoarabského opozičního novináře, ze kterého viní západní svět Saudskou Arábii. Největší rány však inkasoval evropský akciový trh, kdy se DAX dostal na nejnižší úrovně od konce roku 2016, zatímco spor o italském dluhopisu nadále znervózňuje evropské trhy.
 • Geopolitické události – embarga a sankce (4. díl)
  V tomto článku se zaměříme na sankce a embarga. Probereme jejich význam, opatření a důsledky. Dále se podíváme na sankce Spojených států a na závěr se tradičně zaměříme na faktory, které embarga a sankce ovlivňují.
 • Geopolitické události – energetické zdroje (5. díl)
  V tomto článku se zaměříme na energetické zdroje a jejich vliv na ekonomiku a geopolitiku. Projdeme si také faktory, které energetické zdroje ovlivňují, a která různá odvětví hrají významnou roli v jejich stabilitě.
 • Geopolitické události – environmentální události (6. díl)
  V dnešním článku se podíváme na environmentální události. Na začátku se zaměříme na jejich hlubší pochopení. Poté si projdeme faktory ovlivňující environmentální události a také aspekty, které s těmito událostmi souvisejí. Nakonec stručně nastíníme změny klimatu v 21. století.
 • Geopolitické události – mezinárodní dohody a organizace (7. díl)
  V dnešním článku se zaměříme na mezinárodní dohody a organizace. Podíváme se, jak fungují a jak ovlivňují ekonomiku. Projdeme si některé aspekty, které do mezinárodních dohod a organizací zasahují, a samozřejmě si tyto dohody a organizace představíme. Na závěr si ukážeme, co je to Eulerův diagram a co z něj můžeme vyčíst.
 • Geopolitické události – mezinárodní konflikty (2. díl)
  V tomto článku se blíže podíváme na geopolitické události. Probereme, co jsou to mezinárodní konflikty a jak probíhají. Nakonec nastíníme faktory, které mezinárodní konflikty ovlivňují, a jejich dopad na ekonomiku a spotřebitele.
 • Geopolitické události – mezinárodní vztahy (1. díl)
  V dnešním článku se podíváme na mezinárodní vztahy a seznámíme se s různými organizacemi. Rozebereme si, jak tyto organizace spolupracují a které dohody jsou pro mezinárodní vztahy nejdůležitější. Nakonec se podíváme na jejich vliv na ekonomiku a spotřebitele.
 • Gestaltismus – tvarová psychologie
  Cenový graf je možné analyzovat mnoha metodami. Každá z těchto metod ovšem podléhá mantinelům lidské mysli, která může Tradera mást v jeho úsudku. V tomto článku si představíme způsoby, jakými mysl zkresluje vizuální vjemy a tedy i grafické vyjádření cenových pohybů.
 • Get Rich Quick Club
  Také jste členy tohoto klubu? Chcete být bohatí a zítra bylo pozdě? Aby bylo jasno - nijak to neodsuzuju, marketingová masáž je velká a davy traderů, kteří leží celé dny na pláži na Bora-Bora s notebookem a sem tam otevřou či zavřou obchod popř. jen zkontrolují svůj AOS, stále bobtnají. Drtivá většina traderů nás neustále zásobuje ukázkami svých úspěšných obchodů a win situací stejně jako mně kdysi hráč v sázkovce ukazoval donekonečna svůj majstrštyk tiket, zatímco v koši ležel celý chuchvalec zmačkaných a vyhozených sázek.
 • Goldman Sachs je opäť v čele. Reportujú super výsledky
  V súlade s neustále meniacim sa finančným prostredím a dynamikou medzinárodných trhov sa pozornosť upiera na vývoj a výsledky jednej z najvýraznejších globálnych investičných bánk - Goldman Sachs. Napriek nárastu nových obchodov a nádejam na oživenie v oblasti fúzií, banka stále čelí výzvam. V tomto článku sa pohľadom na aktuálne udalosti a trendy zameriame na súčasnú situáciu Goldman Sachs a rozoberieme kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú jej pozíciu na medzinárodných finančných trhoch.
 • Google vylekal finanční trhy, dobré zprávy ale stále převládají
  Stojaté vody na finančních trzích včera rozčeřila společnost Google, svými překvapivě špatnými výsledky a byl to tak zejména technologický sektor, kvůli kterému se akciové indexy v USA propadly do červených čísel.
 • Google zákáže všetky reklamy týkajúce sa kryptomien
  Google zasahuje do kryptomenovo súvisiacej propagácie. Spoločnosť aktualizuje svoje finančné služby súvisiace s reklamnými podmienkami na zakázanie hocijakej propagácie o kryptomenovo súvisiacom obsahu, zahŕňajúc prvotné ponúkanie kryptomien (ICO), peňaženky a obchodné rady, povedal Scott Spencer pre CNBC.
 • Grafika a barvy
  Zespoda tento obrázek má smysl, shora má smysl, jako celek je to nesmysl. Ano, grafika má své kouzlo.
 • Graf indexu S&P 500 je v býčím nastavení
  Americký akciový index S&P 500 si (na rozdíl od Dow) díky pátečnímu výraznému posílení připsal mírný týdenní růst, konkrétně o 0,19 %.
 • grafy DXH 10 v TF W1 a H1
  Grafy a analýzy...
 • Grafy S&P 500 a Bitcoin sa rozišli. Ktorý z nich klame?
  Dnes sa pozrieme na graf S&P 500 a Bitcoinu. Je o nich známe, že prevažne zachovávajú pozitívnu koreláciu. Posledné týždne tomu tak nie je. Je to tým, že sa Bitcoin definitívne odpútal od akciových trhov alebo je problém niekde inde?
 • Grayscale bude nakupovať aj ďalšie kryptomeny
  Spoločnosť Grayscale, ktorá je najväčším poskytovateľom kryptomenových fondov pre inštitucionálnych investorov iba dnes oznámila, že svoju ponuku rozširuje hneď o 5 kryptomenových fondov. Celkovo tak bude ponúkať už 14 kryptomenových fondov, pričom podľa oznámenia spred niekoľkých týždňov je jasné, že toto číslo ani zďaleka nie je finálne. Naopak je možné, že nové fondy budú teraz pribúdať čoraz častejšie, keďže bolo na oficiálnom zozname, z ktorého má Grayscale vyberať, viac ako 20 rôznych kryptomenových projektov. Prvých 5 sa pritom už dočkalo svojej slávy.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader