Pátek 14. června 2024 04:27
reklama
FTMO král
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader

Geopolitické události – mezinárodní vztahy (1. díl)

Napsal:   Sekce: Geopolitické události

V dnešním článku se podíváme na mezinárodní vztahy a seznámíme se s různými organizacemi. Rozebereme si, jak tyto organizace spolupracují a které dohody jsou pro mezinárodní vztahy nejdůležitější. Nakonec se podíváme na jejich vliv na ekonomiku a spotřebitele.


V minulém článku jsme se zabývali ekonomickými modely a prognózami a diskutovali jsme o jejich významu a důsledcích pro ekonomiku, vlády, podniky a obyvatelstvo. Tyto nástroje nám pomáhají lépe pochopit a předvídat ekonomické trendy, ale zároveň si uvědomujeme jejich omezení a problémy spojené s prognózováním v ekonomii.

V dnešním článku uzavřeme kapitolu o Makroekonomických faktorech a přejdeme k druhému pilíři fundamentální analýzyGeopolitickým událostem. Nyní se budeme zabývat tím, jak události ve světě, zejména ty, které se týkají mezinárodních vztahů, ovlivňují ekonomický vývoj a investiční rozhodování.

Geopolitické události jsou klíčovými faktory, které utvářejí naše globální ekonomické prostředí. Změny ve vztazích mezi zeměmi, geopolitické konflikty, obchodní dohody a mezinárodní smlouvy mohou mít významný dopad na ekonomiku jednotlivých zemí i celého světa. V tomto článku se budeme zabývat jejich významem, analýzou a tím, jak jejich pochopení může pomoci při investičních rozhodnutích a plánování ekonomických strategií.

Důležitým aspektem bude také souvislost mezi makroekonomickými faktory, které jsme zkoumali dříve, a geopolitickými událostmi. Jak se tyto dva pilíře fundamentální analýzy vzájemně ovlivňují a jak nám jejich kombinace může pomoci lépe porozumět složité ekonomické realitě?

Úvod do mezinárodních vztahů

Mezinárodní vztahy jsou komplexní a dynamický obor, který se zabývá interakcemi mezi státy a dalšími aktéry na světové scéně. Jedná se o vztahy, které určují, jakým způsobem spolu státy komunikují, spolupracují nebo soutěží na mezinárodní úrovni. Pro pochopení jejich významu v ekonomickém kontextu je důležité rozlišit některé klíčové body.

 • Aktéři mezinárodních vztahů: Do mezinárodních vztahů jsou zapojeni různí aktéři. Kromě národních států sem patří mezinárodní organizace, jako je OSN, WTO, NATO, nevládní organizace, nadnárodní korporace a další aktéři, kteří ovlivňují globální dění.
 • Státy a jejich zájmy: Státy mají své národní zájmy, které sledují v mezinárodních vztazích. Tyto zájmy mohou zahrnovat bezpečnost, obchod, energetickou nezávislost, politickou stabilitu a další faktory, které ovlivňují jejich ekonomiky.
 • Mezinárodní politika: Mezinárodní vztahy jsou ovlivňovány politikou, včetně zahraniční politiky, diplomatických rozhodnutí a strategických aliancí. Různé politické režimy a vedoucí představitelé jednotlivých zemí mohou mít k mezinárodním otázkám odlišný přístup.
 • Geopolitické konflikty: Konflikty mezi státy nebo skupinami států mohou mít zásadní dopad na ekonomiku. Například obchodní embarga nebo sankce mohou omezit mezinárodní obchod a významně ovlivnit ekonomiku zemí.
 • Mezinárodní obchod: Mezinárodní obchod je důležitou součástí mezinárodních vztahů. Dohody o volném obchodu, kvóty, cla a další obchodní politiky ovlivňují tok zboží a služeb mezi zeměmi a mají dopad na hospodářský růst.
 • Mocenské struktury: Světová mocenská struktura a vztahy mezi velmocemi hrají v mezinárodních vztazích klíčovou roli. Velmoci, jako jsou USA, Čína, Rusko, EU a další, mají možnost ovlivňovat globální dění, včetně ekonomických procesů.
 • Dopad na hospodářství: Mezinárodní vztahy mají přímý dopad na ekonomiku. Například války a konflikty mohou způsobit hospodářskou krizi, zatímco mírové dohody a obchodní partnerství mohou podpořit růst a prosperitu.
 • Mezinárodní spolupráce: Mezinárodní spolupráce je klíčem k řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, pandemie a chudoba. Mezinárodní organizace a dohody se snaží sjednotit země na společných cílech.
 • Nepředvídané události: Mezinárodní vztahy mohou ovlivnit nepředvídatelné události, jako jsou teroristické útoky, přírodní katastrofy nebo pandemie. Tyto události mají významné hospodářské a politické důsledky.
 • Budoucnost mezinárodních vztahů: S rostoucí globalizací a technologickými změnami se mění i mezinárodní vztahy. Budoucnost bude záviset na tom, jak budou země spolupracovat při řešení globálních problémů.
 • Migrace a mezinárodní pracovní síla: Pohyb osob přes hranice má významný dopad na ekonomiku. Mezinárodní pracovní síla přispívá k rozvoji hostitelských zemí a k posílení ekonomiky země původu migrantů. Řízení migračních toků je pro země důležitou mezinárodní otázkou.
 • Měkká síla a kulturní výměna: Kromě tvrdé síly a ekonomických vztahů ovlivňuje mezinárodní vztahy také měkká síla, která zahrnuje kulturní výměnu, diplomacii a vzdělávání. Země často využívají kulturní výměny a jazykové programy k posílení svého vlivu ve světě.
 • Energetická bezpečnost: Zajištění přístupu k energetickým zdrojům, jako je ropa a zemní plyn, má strategický význam pro hospodářskou stabilitu. Mezinárodní dohody a konflikty týkající se energetiky mají pro ekonomiku velký význam.
 • Současné globální výzvy: Mezi důležité mezinárodní výzvy, které ovlivňují hospodářské vztahy, patří změna klimatu, kybernetická bezpečnost, terorismus a globální nerovnost. Řešení těchto výzev vyžaduje mezinárodní spolupráci a koordinaci.
 • Vliv technologií a digitální éry: Technologické inovace, digitalizace a internet změnily způsob, jakým země komunikují a obchodují. Globální technologické společnosti mají významný vliv na ekonomiku a mezinárodní vztahy.
 • Vztahy velmocí: Dynamika mezi velmocemi, zejména mezi USA a Čínou, bude mít významný dopad na světový obchod, geopolitickou stabilitu a hospodářství.

Je důležité si uvědomit, že v dnešním světě jsou mezinárodní vztahy neustále se měnící a složitou oblastí, která má významný dopad na ekonomiku a stabilitu zemí. Tyto vztahy ovlivňují způsob, jakým státy spolupracují a soutěží, a mají zásadní význam pro budoucnost globální ekonomiky a prosperity.

"Svět je propojený a každým dnem se stává propojenějším. Proto je velmi důležité těmto souvislostem rozumět a umět s nimi pracovat." (Mark Mobius)

Mezinárodní vztahy

Organizace spojených národů (OSN)

 • Cíle: OSN byla založena po druhé světové válce s cílem udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, podporovat spolupráci mezi zeměmi a řešit globální problémy, jako je chudoba, lidská práva a ochrana životního prostředí.
 • Fungování: OSN má Valné shromáždění, v němž má každý členský stát jeden hlas, a Radu bezpečnosti, která je odpovědná za udržování míru a bezpečnosti. Různé specializované agentury OSN se zabývají různými otázkami, včetně WHO v oblasti zdravotní péče a UNICEF v oblasti dětí.                                                                                  


Obrázek 1 - Vlajka OSN

Světová obchodní organizace (WTO)

 • Cíle: WTO zajišťuje otevřený a spravedlivý světový obchod tím, že upravuje obchodní dohody mezi členskými zeměmi a řeší obchodní spory.
 • Fungování: Klíčovými dokumenty jsou "Dohoda o obchodu se zbožím" (GATT) a "Dohoda o obchodu se službami" (GATS), které obsahují pravidla a povinnosti členských zemí. WTO má také mechanismy pro řešení obchodních sporů.                                                                                               


Obrázek 2 - Logo WTO

 

Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)

 • Cíle: NATO je vojenský alianční blok založený po druhé světové válce s cílem zajistit obranu a kolektivní bezpečnost členských zemí.
 • Fungování: NATO zahrnuje kolektivní obranu, kdy útok na jednu členskou zemi je považován za útok na všechny členské země. Aliance pravidelně spolupracuje při vojenských operacích a výcviku.                                                                                                        


Obrázek 3 - Vlajka NATO

Evropská unie (EU)

 • Cíle: EU je politické a hospodářské uskupení 27 evropských zemí, jehož cílem je posílit hospodářskou spolupráci, zajistit mír a podpořit politickou integraci.
 • Fungování: EU má jednotný trh s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob. EU má také zákonodárné orgány, včetně Evropského parlamentu a Evropské komise, které přijímají zákony.                                                                                          


Obrázek 4 - Vlajka EU

Mezinárodní měnový fond (IMF)

 • Cíle: IMF byl zřízen za účelem podpory stability směnných kurzů, mezinárodní spolupráce v oblasti měnové politiky a financování členských zemí, které se ocitly v hospodářských potížích.
 • Fungování: IMF poskytuje členským zemím finanční pomoc a monitoruje jejich hospodářskou politiku. Dohlíží také na světové směnné kurzy a nabízí technickou pomoc.                                                                                 


Obrázek 5 - Logo IMF

Tyto mezinárodní organizace mají významný vliv na hospodářské vztahy a geopolitiku, protože se podílejí na vytváření pravidel a dohod, které ovlivňují světový obchod, bezpečnost a hospodářskou spolupráci mezi zeměmi. Jejich dohody, pravidla a rozhodnutí mají zásadní vliv na hospodářský rozvoj a vztahy mezi zeměmi.

Spolupracují tyto organizace mezi sebou?

Ano, tyto mezinárodní organizace vzájemně spolupracují v různých oblastech, protože jejich cíle a činnosti jsou často propojeny. Některé z nich uvádím níže.

 • OSN a WTO: Obě organizace spolupracují na otázkách týkajících se mezinárodního obchodu a rozvoje. OSN podporuje udržitelný rozvoj, zatímco WTO reguluje světový obchod. Jejich spolupráce pomáhá sladit ekonomické cíle se sociálními a environmentálními cíli.
 • OSN a NATO: NATO a OSN spolupracují na mírových misích a stabilizaci konfliktních oblastí. OSN často poskytuje právní a humanitární podporu operacím NATO.
 • EU a OSN: EU je pozorovatelem při OSN a často se podílí na humanitárních operacích a rozvojových projektech. Obě organizace mají podobné cíle v oblasti lidských práv a rozvoje.
 • IMF a OSN: IMF a OSN spolupracují na monitorování globální ekonomické stability. IMF poskytuje technickou a finanční podporu zemím v nouzi, zatímco OSN se zaměřuje na sociální a environmentální otázky.
 • EU a NATO: Některé evropské země jsou členy EU a NATO, což vede k propojení vojenské a bezpečnostní spolupráce s hospodářskou a politickou integrací.

"V globální ekonomice jsme všichni propojeni. Žádná země, bez ohledu na to, jak je velká nebo mocná, nemůže vyřešit své problémy sama." (Lawrence Summers)

Nejdůležitější obchodní a mezinárodní dohody, které mají významný dopad na mezinárodní vztahy a ekonomiku

 • Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA): Tato dohoda byla nahrazena Dohodou mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA) a upravuje obchodní vztahy mezi USA, Mexikem a Kanadou. Má vliv na obchod, pracovní místa a investice v regionu.
 • Obchodní dohoda s Evropskou unií (EU): Evropská unie má obchodní dohody s mnoha zeměmi a regiony, které ovlivňují mezinárodní obchod, cla a předpisy.
 • Světová obchodní organizace (WTO): WTO stanovuje pravidla mezinárodního obchodu a řeší obchodní spory mezi svými členy.
 • Dohoda o partnerství Trans-Pacifik (TPP): Tato dohoda se týkala řady zemí asijsko-pacifického regionu a jejím cílem bylo usnadnit vzájemný obchod a investice.
 • Dohoda o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP): Tato dohoda měla usnadnit a podpořit obchod mezi EU a USA, ale její jednání byla pozastavena.
 • Rámcová dohoda o hospodářském partnerství (CFTA): Cílem této dohody určené africkým zemím je posílit obchod a hospodářský rozvoj na africkém kontinentu.
 • Dohoda RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): Tato dohoda zahrnuje několik zemí asijsko-pacifického regionu a vytváří jeden z největších obchodních bloků na světě.
 • Dohoda o jaderné kontrole s Íránem (JCPOA): Dohoda byla uzavřena s cílem omezit íránské jaderné programy výměnou za zmírnění mezinárodních sankcí.
 • Pařížská dohoda o klimatu (COP21): Tato dohoda o změně klimatu zavazuje země ke snížení emisí skleníkových plynů.

"Základní podmínkou mezinárodního řádu je koexistence různých center moci." (Robert Gilpin)

Vliv mezinárodních vztahů na ekonomiku, spotřebitele a centrální banku

Mezinárodní vztahy mají významný dopad na ekonomiku a spotřebitele. Zahrnují obchodní dohody, které ovlivňují dostupnost výrobků a jejich ceny. Politické konflikty nebo mírové dohody mohou ovlivnit stabilitu trhů a investiční rozhodnutí.

Směnné kurzy mohou vést k výkyvům cen dováženého zboží. Celkově mají mezinárodní vztahy přímý dopad na ekonomickou stabilitu a každodenní život spotřebitelů.

"Světové problémy překračují hranice, a proto i naše řešení musí být mezinárodní." (Madeleine Albright)

Mezinárodní vztahy ovlivňují centrální banku a ekonomiku mnoha způsoby. Dohody o zahraničním obchodu a mezinárodní ekonomické vztahy mohou ovlivňovat cenovou stabilitu, úrokové sazby a dostupnost likvidity. Geopolitické konflikty nebo dohody mohou ovlivnit míru investic a hospodářský růst. Změny mezinárodních směnných kurzů mají vliv na kurzové riziko a exportní příležitosti. Centrální banky musí tyto faktory zohlednit při formulování a provádění své měnové politiky, aby dosáhly makroekonomické stability a kontroly cen.

"Nejlepší způsob, jak může země posílit své schopnosti a zvýšit svou moc ve světě, je řešit sociální a ekonomické potřeby svých obyvatel a umožnit jim podílet se na politických a ekonomických rozhodnutích." (Amartya Sen)

Závěr

V dnešním článku jsme se podívali na široké spektrum hledání porozumění, a to na mezinárodní vztahy a jejich dopad na globální ekonomiku. Mezinárodní vztahy jsou složitým a dynamickým oborem, který ovlivňuje vzájemné působení, spolupráci a konkurenci mezi národy ve světě. Zjistili jsme, že politické, ekonomické, kulturní, bezpečnostní, environmentální a mnohé další faktory mají zásadní vliv na to, jak se mezinárodní vztahy utvářejí a vyvíjejí.

Klíčovou roli při regulaci těchto vztahů a řešení globálních problémů hrají mezinárodní organizace, jako je OSN, WTO, NATO a EU. Obchodní dohody, jako jsou NAFTA, TTIP a RCEP, ovlivňují hospodářství, obchod a životy lidí v několika zemích. Diplomatická rozhodnutí, geopolitické konflikty a mírové dohody mají přímý dopad na hospodářský rozvoj a stabilitu zemí.

Je důležité si uvědomit, že ve stále propojenějším světě jsou mezinárodní vztahy neustále se měnící oblastí, která má zásadní dopad na ekonomiku a životy lidí. Pochopení těchto vztahů a faktorů, které je ovlivňují, je klíčem k lepšímu předvídání toho, jak budou státy v budoucnu spolupracovat a soutěžit. Jakýkoli krok, ať už se jedná o diplomatické rozhodnutí, obchodní dohodu nebo politický konflikt, může mít důležité důsledky pro globální ekonomiku a prosperitu. Je proto důležité, abychom tyto vztahy sledovali a snažili se je pozitivně formovat.

Jak připomněl Mark Mobius: "Svět je propojený a každým dnem se stává propojenějším. Proto je tak důležité těmto souvislostem rozumět a umět s nimi pracovat." Mezinárodní vztahy jsou v konečném důsledku společným úsilím národů a organizací o vybudování lepšího a stabilnějšího světa.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Čína | Rusko | USA | Evropská unie | Politika | Hospodářství | Sazby | Centrální banky | Investice | Kurzové riziko | Mezinárodní obchod | Riziko | Ropa | WTO | Úrokové sazby | Banky | Hospodářský růst | OSN | Fond | EU | Světová obchodní organizace | Financování | Mezinárodní měnový fond | Vzdělávání | Analýzy | Investiční | Kurzy | Směnné kurzy | Trh | Zemní plyn | Komise | NATO | Economic | Globální ekonomiky | Zajištění | Světová obchodní organizace (WTO) | Světový obchod | Investiční rozhodnutí | TTIP | CFTA | Události ve světě | Podniky | USMCA | Obchodní dohoda | Obchodní spory | Digitalizace | Obchod | Obchodní dohody | Ekonomický vývoj | Rozvoj | Problémy | NAFTA | Plyn | Měnové politiky | GATT | Inovace | Budoucnost | Chudoba | Obchodní vztahy | WHO | Pandemie | Rozhodování | Vývoj | Globální dění | Evropské země | Posílení ekonomiky | Spotřebitelé | Růst | Ekonomiky | Války | Organizace | IMF | Vedoucí představitelé | Finanční pomoc | Posílení | Ekonomické vztahy | Bezpečnost | Členské země | Unie | Nepředvídané události | Ceny | Technologické společnosti | Snížení emisí | JCPOA | Pacifik | Pracovní místa | Měnový fond | Zdravotní péče | Nevládní organizace | Cíle | Příležitosti | Společnosti | Katastrofy | ANO | Pařížská dohoda | TIM | | Globální problémy | Fundamentální analýzy | Organizace spojených národů (OSN) | Organizace spojených národů | Sankce | Mezinárodní vztahy | Geopolitické události | EU a USA | Obchodní partnerství | Nadnárodní korporace | Korporace | Valné shromáždění | Ekonomické prostředí | Mezinárodní dohody | Partnerství | Nezávislost | Monitorování | Aliance | Energetická bezpečnost | Změna klimatu | Plánování | Struktura | Vlajka | Jakub Matis | Technologické inovace | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Dopad na ekonomiku | Prosperity | Ekonomické trendy | Přírodní katastrofy | Konflikty | Vlády | Vlajka OSN | Logo WTO | Vlajka NATO | Logo IMF | Úvod do mezinárodních vztahů | Aktéři mezinárodních vztahů | Státy a jejich zájmy | Geopolitické konflikty | Mocenské struktury | Dopad na hospodářství | Mezinárodní spolupráce | Budoucnost mezinárodních vztahů | Migrace a mezinárodní pracovní síla | Migrace | Mezinárodní pracovní síla | Pracovní síla | Měkká síla a kulturní výměna | Měkká síla | Kulturní výměna | Současné globální výzvy | Globální výzvy | Vliv technologií a digitální éry | Vliv technologií | Digitální éry | Vztahy velmocí | Fungování | Organizace Severoatlantické smlouvy | Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) | Evropská unie (EU) | Mezinárodní měnový fond (IMF) | OSN a WTO | OSN a NATO | EU a OSN | IMF a OSN | EU a NATO | Obchodní a mezinárodní dohody | Severoamerická dohoda o volném obchodu | Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) | Obchodní dohoda s Evropskou unií | Obchodní dohoda s Evropskou unií (EU) | Dohoda o partnerství Trans-Pacifik (TPP) | Dohoda o partnerství Trans-Pacifik | Trans-Pacifik (TPP) | Trans-Pacifik | TPP | Dohoda o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) | Rámcová dohoda o hospodářském partnerství (CFTA) | Rámcová dohoda o hospodářském partnerství | Dohoda RCEP | RCEP | Regional Comprehensive Economic Partnership | RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) | Dohoda o jaderné kontrole s Íránem | Dohoda o jaderné kontrole s Íránem (JCPOA) | Pařížská dohoda o klimatu | COP21 | Pařížská dohoda o klimatu (COP21) | Dohoda o klimatu (COP21) | Dohoda o klimatu | Vliv mezinárodních vztahů na ekonomiku | Vliv mezinárodních vztahů | Robert Gilpin | Madeleine Albright | Amartya Sen | Nejlepší způsob | Lawrence Summers | Mark Mobius |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • GBP/USD – přichází silný býčí signál
  Minulý týden jsme se tu věnovali britské libře a její tendenci v dubnu sbírat zajímavé zisky. Dnes se podíváme ještě více do detailu na období, které je pro růst měnového páru GBP/USD historicky nejvíce nakloněné.
 • GBP/USD: Tiskne víc peněz Londýn nebo Washington?
  Dnes se v rámci fundamentálního okénka podíváme na atraktivní měnový pár libry k dolaru, tzv. cable, který během léta slušně vyrostl. Co za tímto růstem stojí a jakých pohybů se na GBP/USD můžeme dočkat?
 • GEO Group
  V uplynulom období sme sa zamerali na akcie investičného fondu zameraného na investície do nehnuteľností. Týmto článkom sa budem snažiť priblížiť náš pohľad a stratégiu na danú spoločnosť na základe našich zistení...
 • Geopolitická rizika hýbou finančními trhy
  Od rizika k riziku, tak by se dalo nazvat poslední geopolitické dění ve světě. Takové prostředí bývá vodou na mlýn pro finanční trhy, jelikož trhy milují volatilitu a tu většinou geopolitické napětí vyvolává. To však není přímo téma posledních dnů, kdy trhy sice vstřebávají geopolitická rizika, avšak výraznější volatilita se zatím trhům vyhýbá. Jinak vnímají geopolitická rizika akcie, devizové trhy nebo komodity.
 • Geopolitické napětí dostalo DAX nejníže od prosince 2016
  Akciové trhy po turbulentním průběhu minulého týdne začaly nový týden korekcí a navázaly na prodejní aktivitu z předminulého týdne. Negativní sentiment, který se na trhy opět vrátil, přiživily spekulace ohledně vraždy saudskoarabského opozičního novináře, ze kterého viní západní svět Saudskou Arábii. Největší rány však inkasoval evropský akciový trh, kdy se DAX dostal na nejnižší úrovně od konce roku 2016, zatímco spor o italském dluhopisu nadále znervózňuje evropské trhy.
 • Geopolitické události – embarga a sankce (4. díl)
  V tomto článku se zaměříme na sankce a embarga. Probereme jejich význam, opatření a důsledky. Dále se podíváme na sankce Spojených států a na závěr se tradičně zaměříme na faktory, které embarga a sankce ovlivňují.
 • Geopolitické události – energetické zdroje (5. díl)
  V tomto článku se zaměříme na energetické zdroje a jejich vliv na ekonomiku a geopolitiku. Projdeme si také faktory, které energetické zdroje ovlivňují, a která různá odvětví hrají významnou roli v jejich stabilitě.
 • Geopolitické události – environmentální události (6. díl)
  V dnešním článku se podíváme na environmentální události. Na začátku se zaměříme na jejich hlubší pochopení. Poté si projdeme faktory ovlivňující environmentální události a také aspekty, které s těmito událostmi souvisejí. Nakonec stručně nastíníme změny klimatu v 21. století.
 • Geopolitické události – mezinárodní dohody a organizace (7. díl)
  V dnešním článku se zaměříme na mezinárodní dohody a organizace. Podíváme se, jak fungují a jak ovlivňují ekonomiku. Projdeme si některé aspekty, které do mezinárodních dohod a organizací zasahují, a samozřejmě si tyto dohody a organizace představíme. Na závěr si ukážeme, co je to Eulerův diagram a co z něj můžeme vyčíst.
 • Geopolitické události – mezinárodní konflikty (2. díl)
  V tomto článku se blíže podíváme na geopolitické události. Probereme, co jsou to mezinárodní konflikty a jak probíhají. Nakonec nastíníme faktory, které mezinárodní konflikty ovlivňují, a jejich dopad na ekonomiku a spotřebitele.
 • Geopolitické události – politické změny (3. díl)
  V dnešním článku se podíváme na politické změny a jejich fungování. Budeme hovořit o tom, kdo řídí politické změny a co je ovlivňuje. Nakonec nastíníme, na co si dnes dát pozor a jaké faktory politické změny nejvíce ovlivňují.
 • Gestaltismus – tvarová psychologie
  Cenový graf je možné analyzovat mnoha metodami. Každá z těchto metod ovšem podléhá mantinelům lidské mysli, která může Tradera mást v jeho úsudku. V tomto článku si představíme způsoby, jakými mysl zkresluje vizuální vjemy a tedy i grafické vyjádření cenových pohybů.
 • Get Rich Quick Club
  Také jste členy tohoto klubu? Chcete být bohatí a zítra bylo pozdě? Aby bylo jasno - nijak to neodsuzuju, marketingová masáž je velká a davy traderů, kteří leží celé dny na pláži na Bora-Bora s notebookem a sem tam otevřou či zavřou obchod popř. jen zkontrolují svůj AOS, stále bobtnají. Drtivá většina traderů nás neustále zásobuje ukázkami svých úspěšných obchodů a win situací stejně jako mně kdysi hráč v sázkovce ukazoval donekonečna svůj majstrštyk tiket, zatímco v koši ležel celý chuchvalec zmačkaných a vyhozených sázek.
 • Goldman Sachs je opäť v čele. Reportujú super výsledky
  V súlade s neustále meniacim sa finančným prostredím a dynamikou medzinárodných trhov sa pozornosť upiera na vývoj a výsledky jednej z najvýraznejších globálnych investičných bánk - Goldman Sachs. Napriek nárastu nových obchodov a nádejam na oživenie v oblasti fúzií, banka stále čelí výzvam. V tomto článku sa pohľadom na aktuálne udalosti a trendy zameriame na súčasnú situáciu Goldman Sachs a rozoberieme kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú jej pozíciu na medzinárodných finančných trhoch.
 • Google vylekal finanční trhy, dobré zprávy ale stále převládají
  Stojaté vody na finančních trzích včera rozčeřila společnost Google, svými překvapivě špatnými výsledky a byl to tak zejména technologický sektor, kvůli kterému se akciové indexy v USA propadly do červených čísel.
 • Google zákáže všetky reklamy týkajúce sa kryptomien
  Google zasahuje do kryptomenovo súvisiacej propagácie. Spoločnosť aktualizuje svoje finančné služby súvisiace s reklamnými podmienkami na zakázanie hocijakej propagácie o kryptomenovo súvisiacom obsahu, zahŕňajúc prvotné ponúkanie kryptomien (ICO), peňaženky a obchodné rady, povedal Scott Spencer pre CNBC.
 • Grafika a barvy
  Zespoda tento obrázek má smysl, shora má smysl, jako celek je to nesmysl. Ano, grafika má své kouzlo.
 • Graf indexu S&P 500 je v býčím nastavení
  Americký akciový index S&P 500 si (na rozdíl od Dow) díky pátečnímu výraznému posílení připsal mírný týdenní růst, konkrétně o 0,19 %.
 • grafy DXH 10 v TF W1 a H1
  Grafy a analýzy...
 • Grafy S&P 500 a Bitcoin sa rozišli. Ktorý z nich klame?
  Dnes sa pozrieme na graf S&P 500 a Bitcoinu. Je o nich známe, že prevažne zachovávajú pozitívnu koreláciu. Posledné týždne tomu tak nie je. Je to tým, že sa Bitcoin definitívne odpútal od akciových trhov alebo je problém niekde inde?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader