Pondělí 22. duben 2024 21:51
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster

Geopolitické události – mezinárodní konflikty (2. díl)

Napsal:   Sekce: Geopolitické události

V tomto článku se blíže podíváme na geopolitické události. Probereme, co jsou to mezinárodní konflikty a jak probíhají. Nakonec nastíníme faktory, které mezinárodní konflikty ovlivňují, a jejich dopad na ekonomiku a spotřebitele.


V minulém článku jsme se zabývali mezinárodními vztahy z pohledu složitého světa diplomacie, obchodu a spolupráce mezi národy. Zkoumali jsme, jak tyto vztahy ovlivňují ekonomiku, politiku a životy lidí na globální úrovni. V této kapitole, která navazuje na naši předchozí diskusi, přejdeme k dalšímu důležitému pilíři fundamentální analýzy – Geopolitickým událostem.

Geopolitické události: rozsah konfliktů a jejich význam

Geopolitické události jsou nedílnou součástí mezinárodních vztahů, které utvářejí naše globální ekonomické prostředí. Změny ve vztazích mezi zeměmi, geopolitické konflikty, obchodní dohody a mezinárodní smlouvy mohou mít významný dopad na ekonomiku jednotlivých zemí i celého světa. Tyto události neodrážejí pouze aktuální stav věcí, ale mají také dlouhodobé důsledky pro politická rozhodnutí, obchodní strategie a hospodářský rozvoj.

V tomto článku se budeme zabývat snahou o pochopení těchto složitých událostí. Budeme zkoumat různé formy mezinárodních konfliktů, od diplomatického napětí až po ozbrojené střety, a analyzovat jejich dopad na globální ekonomiku a mezinárodní vztahy.

Budeme také zkoumat příčiny, důsledky a možná řešení těchto konfliktů a jejich význam pro každodenní život občanů.

Důležitým aspektem našeho výzkumu bude propojení makroekonomických faktorů, které jsme dříve zkoumali, s geopolitickými událostmi. Jak se tyto dva pilíře fundamentální analýzy vzájemně ovlivňují a jak nám jejich kombinace může pomoci lépe porozumět složité ekonomické realitě?

Mezinárodní konflikty: začátek porozumění

Mezinárodní konflikty představují jeden z nejdůležitějších aspektů geopolitických událostí ovlivňujících světovou ekonomiku a mezinárodní vztahy. Než se ponoříme do hloubky tohoto složitého fenoménu, je důležité definovat, co tyto konflikty znamenají.

Co jsou mezinárodní konflikty?

Mezinárodní konflikty jsou interakce mezi dvěma nebo více suverénními zeměmi nebo aktéry na světové scéně, které se vyznačují napětím, neshodami nebo dokonce použitím násilí v různých formách. Tyto konflikty se mohou projevovat různými způsoby.

 • Diplomatické napětí: Diplomatické konflikty mohou vznikat v důsledku neshod v zahraniční politice nebo obchodních vztazích. Jedná se o počátek konfliktu, který ještě nedosáhl úrovně otevřené konfrontace.
 • Obchodní spory: Konflikty v oblasti mezinárodního obchodu mohou vypuknout, když země nesouhlasí s obchodní politikou svých partnerů, například kvůli dovozním clům, dotacím nebo nedodržování obchodních dohod.
 • Geopolitické konflikty: Jedná se o složité konflikty, které často souvisejí s územními nároky, geopolitickými zájmy nebo etnickými neshodami. Tyto konflikty mohou vést k ozbrojeným střetům.
 • Ozbrojené konflikty a občanské války a války: Jedná se o nejextrémnější formy mezinárodních konfliktů, které se projevují vojenskými konflikty mezi zeměmi nebo skupinami zemí.


Fungování mezinárodních konfliktů

Mezinárodní konflikt je složitý a často vzájemně propojený jev, který může mít různé příčiny a důsledky. K některým důležitým bodům týkajícím se jejich fungování patří následující.

 • Příčiny konfliktů: Příčiny mezinárodních konfliktů mohou sahat od ekonomických zájmů a územních nároků až po etnické nebo náboženské rozdíly. Pochopení příčin konfliktů je klíčem k jejich řešení.
 • Aktéři: Do mezinárodních konfliktů mohou být zapojeni aktéři, jako jsou národní státy, mezinárodní organizace, povstalecké skupiny nebo nadnárodní korporace. Každý z těchto aktérů může mít své vlastní zájmy a cíle.
 • Dopad na hospodářství: Konflikty mohou mít přímé i nepřímé dopady na ekonomiku. Ozbrojené konflikty mohou například způsobit hospodářskou krizi, zatímco obchodní spory mohou omezit mezinárodní obchod a vést ke ztrátám příjmů.
 • Mezinárodní spolupráce a řešení: Řešení mezinárodních konfliktů často vyžaduje mezinárodní spolupráci a diplomatické úsilí. Klíčovou roli ve snaze o mírové řešení hrají mezinárodní organizace, jako je OSN a diplomacie.
 • Dlouhodobé důsledky: Mezinárodní konflikty mohou mít dlouhodobé důsledky pro mezinárodní vztahy a geopolitickou stabilitu. Jejich vyřešení může trvat roky nebo dokonce desetiletí.
 • Humanitární důsledky: Války a krize s sebou často přinášejí humanitární tragédie. Patří mezi ně vysídlování civilistů, nedostatek potravin a zdravotní péče a porušování lidských práv. Tyto důsledky mají vliv nejen na lidské životy, ale také na ekonomické prostředí, protože je třeba vynaložit velké úsilí na humanitární pomoc a obnovu po skončení konfliktu.
 • Mírové procesy a dohody: Mírové procesy a dohody jsou důležitým aspektem řešení mezinárodních konfliktů. Tyto dohody mohou zahrnovat příměří, politické reformy, přesídlení nebo kompromisy. Jejich úspěch často závisí na spolupráci mezinárodních aktérů a dodržování dohod.
 • Předcházení konfliktům: Prevence je často účinnější a levnější než řešení konfliktů. Mezinárodní organizace a státy se snaží identifikovat konflikty v jejich počátcích a vyvíjet opatření k jejich předcházení.

Mezinárodní konflikty tak nejsou jen záležitostí jednotlivých zemí, ale mají širší význam pro celý svět. Jejich řešení vyžaduje komplexní a koordinované úsilí mezinárodního společenství o minimalizaci jejich negativních dopadů na ekonomiku, lidi a mír.

"Konflikty mohou být zdrojem porážek, ztrát na životech a snížení prestiže, ale mohou také vést k větší pozornosti věnované zahraničním záležitostem, většímu porozumění, a především k novému zasvěcení národním zájmům." (Kenneth Waltz)

Na co si dnes dát pozor?

Kulturní rozdíly

Kulturní rozdíly mohou vést k mezinárodním konfliktům, protože různé kultury mají své vlastní hodnoty, normy a způsoby vnímání světa. Nepochopení nebo nepřijetí těchto rozdílů může vést ke konfrontacím. Pro řešení konfliktů je důležité mít kulturní citlivost a porozumět tomu, jak jiné kultury fungují a proč se chovají tak, jak se chovají.

Kybernetické hrozby

V digitální éře jsou kybernetické hrozby stále významnějším faktorem. Útoky na informační technologie, dezinformační kampaně a hackerské útoky mohou ovlivnit politické procesy a ekonomiku zemí. Kybernetické útoky mohou ovlivnit energetický sektor, finanční instituce, ale také kritickou infrastrukturu. Jejich odhalování a odvracení vyžaduje spolupráci mezi zeměmi a lepší kybernetickou bezpečnost.

Nekonvenční konflikty

Tradiční vojenské konflikty nejsou jediným typem hrozeb. Terorismus a občanské války jsou nekonvenčními formami konfliktů. Tyto konflikty jsou často asymetrické, což znamená, že jedna strana nemá stejné vojenské zdroje jako druhá. K řešení těchto konfliktů je zapotřebí komplexní přístup, který zahrnuje nejen vojenská, ale také sociální, ekonomická a politická opatření.

Vliv médií

Média mají velký vliv na vnímání mezinárodních konfliktů veřejností. Zprávy a informace mohou ovlivňovat veřejné mínění a vyvíjet tlak na politická rozhodnutí. Významný je také způsob, jakým se o konfliktech informuje ve zpravodajství, protože může ovlivnit vnímání pravdy a nepravdy.

"Jednoduše řečeno, abychom mohli bojovat proti rozdělení, které nás obklopuje, musíme vyléčit rozpory mezi námi." (Madeleine Albright)

Ekonomická závislost

Země jsou na sobě často ekonomicky závislé, zejména z hlediska globálního obchodu a dodávek surovin. Konflikty, jako jsou obchodní války nebo embarga, mohou mít na tyto ekonomické vztahy významný dopad. Omezení obchodu může způsobit ekonomické ztráty na obou stranách a narušit globální ekonomickou stabilitu.

Tyto aspekty ukazují, že mezinárodní konflikty nejsou statickou záležitostí a jejich řešení vyžaduje flexibilitu, globální spolupráci a znalost různých faktorů, které je ovlivňují.

Jak být v této oblasti dobře informován?

“Global Conflict Tracker”


Obrázek 1 - Global Conflict Tracker

Je cenným zdrojem informací pro každého, kdo se chce zajímat o geopolitické události a globální konflikty a být o nich informován. Můžete ji využít mnoha způsoby.

 • Zůstaňte informováni: “Global Conflict Tracker” nabízí aktuální informace o konfliktech a krizích po celém světě. Je spolehlivým zdrojem informací o aktuálním dění.
 • Výzkum a analýza: Každý probíhající konflikt je podrobně popsán a vysvětlen. Stačí kliknout na konflikt, o kterém si chcete přečíst, a poté kliknout na šipku.
 • Vizualizace: Web obsahuje interaktivní mapy a grafy, které mohou zlepšit vizualizaci dat ve vašich článcích a zvýšit jejich poutavost a informativnost.
 • Sledování trendů: Můžete sledovat vývoj konfliktů a krizí v čase, což vám umožní identifikovat trendy a vzorce.

"Všechny mezinárodní situace musíme neustále posuzovat podle toho, zda je ohrožení našich zájmů jasné a aktuální." (George F. Kennan)

Faktory ovlivňující mezinárodní konflikty

Faktory ovlivňující mezinárodní konflikty jsou různorodé a složité. Zde jsou uvedeny některé z nejdůležitějších faktorů.

 • Politické soupeření: Soupeření o politickou moc a vliv mezi zeměmi nebo politickými subjekty může vést ke konfliktu. Napětí mezi soupeři může vyplývat z rozdílných politických ideologií, zájmů nebo historických konfliktů.
 • Náboženské a etnické rozdíly: Etnické a náboženské rozdíly mohou být zdrojem konfliktů, zejména v oblastech, kde je tato identifikace pro lidi důležitá. Historické konflikty mezi etnickými nebo náboženskými skupinami mohou přetrvávat a vést k novým konfliktům.
 • Ekonomické zájmy: Konflikty mohou vznikat v důsledku soupeření o hospodářské zdroje, jako jsou nerostné suroviny, území s hospodářským potenciálem nebo přístup na důležité trhy.
 • Geopolitické faktory: Geopolitické zájmy, jako je kontrola strategických území, mohou vést k mezinárodním konfliktům. Klíčovým bodem sporu může být přístup k mořím a oceánům, tranzitním trasám nebo strategickým oblastem.
 • Vliv mocenských struktur: Vztahy mezi velmocemi, jako jsou USA, Čína, Rusko a další, mají významný vliv na mezinárodní konflikty. Soupeření o globální vliv a nadvládu může vést k napětí a rivalitě.
 • Nedostatek komunikace: Nedostatek komunikace nebo diplomacie může přispět k nedorozuměním a konfliktům. Nedostatečné řešení sporů a ignorování diplomatických prostředků může konflikty ještě zhoršit.
 • Kulturní rozdíly: Kulturní rozdíly v hodnotách, normách a způsobech myšlení mohou vést k nedorozuměním a konfliktům mezi zeměmi nebo etnickými skupinami.
 • Zahraniční intervence: Zásahy třetích zemí nebo mezinárodních organizací do vnitřních záležitostí jiných zemí mohou vyvolat konflikt. Některé země mohou zahraniční intervenci vnímat jako hrozbu a reagovat násilím.
 • Technologický vývoj: Moderní technologie, včetně kybernetických útoků a zbraní hromadného ničení, mění povahu konfliktů a zvyšují jejich potenciálně ničivé následky.
 • Ekonomická závislost: Země mohou být ekonomicky závislé na ostatních, což může ovlivnit jejich vztahy. Například obchodní omezení nebo sankce mohou mít vážné hospodářské důsledky.

Tyto faktory mohou být vzájemně propojeny a vytvářet složité situace, které vedou k mezinárodním konfliktům. Je důležité si uvědomit, že konflikty jsou často výsledkem kombinace těchto faktorů a vyžadují komplexní řešení a diplomacii k jejich vyřešení.

Vliv mezinárodních konfliktů na ekonomiku, spotřebitele a centrální banku

Mezinárodní konflikty mají významný dopad na ekonomiku a spotřebitele. Tyto konflikty mohou způsobit hospodářskou nestabilitu, pokles důvěry investorů a růst cen energií. To vede ke zvýšení nákladů pro podniky a může vést k nejistotě na trzích, což může mít negativní vliv na hospodářský růst a zaměstnanost. Pro spotřebitele to znamená vyšší ceny zboží a služeb a omezený přístup k některým výrobkům v důsledku obchodních omezení.

Mezinárodní konflikty mohou významně ovlivnit centrální banku a ekonomiku. Centrální banky často čelí tlaku na udržení cenové stability a stabilizaci měnové politiky v době konfliktu, aby zabránily inflaci a krizím na finančních trzích. Zároveň mohou konflikty vést k investiční nejistotě, propadu zahraničních investic a omezené dostupnosti finančních prostředků, což může mít negativní dopad na hospodářský růst a úrokové sazby. Změny mezinárodních směnných kurzů v reakci na konflikty mohou mít dopad na kurzové riziko země a exportní příležitosti, což nutí centrální banku zohlednit tyto faktory při formulování své měnové politiky s cílem dosáhnout makroekonomické stability a regulace cen.

"Změna je zákonem života. A kdo se dívá jen na minulost nebo přítomnost, určitě přehlédne budoucnost."  (John F. Kennedy)

Závěr

V tomto článku o mezinárodních konfliktech jsme se zabývali různými aspekty těchto složitých událostí. Geopolitické události a konflikty mají významný dopad na světovou ekonomiku a mezinárodní vztahy a ovlivňují životy miliard lidí.

Mezinárodní konflikty nejsou jednotné; zahrnují diplomatické napětí, obchodní spory, geopolitické soupeření, a dokonce i ozbrojené konflikty. Je zřejmé, že klíčová jsou mírová řešení a předcházení konfliktům. Mezinárodní spolupráce a diplomatické úsilí mají potenciál minimalizovat negativní ekonomické, politické a lidské důsledky konfliktů.

Stejně důležité je sledovat vývoj konfliktů a jejich příčin. "Global Conflict Tracker" nabízí cenné informace a analýzy pro ty, kteří chtějí být informováni o aktuálním dění.

Mezinárodní konflikty jsou výsledkem mnoha faktorů, včetně politického soupeření, náboženských a etnických rozdílů, ekonomických zájmů, geopolitických faktorů a dalších. Jejich řešení vyžaduje komplexní a koordinované úsilí na mezinárodní úrovni.

Je také důležité si uvědomit, že mezinárodní konflikty ovlivňují hospodářství a spotřebitele, způsobují hospodářskou nestabilitu a zvyšují náklady podniků a ceny pro občany.

Závěrem lze říci, že konflikty vytvářejí pro společenství národů výzvy i příležitosti. Záleží na nás, jak se k těmto výzvám postavíme a zda se dokážeme poučit z minulosti, abychom vytvořili mírovější a prosperující budoucnost pro všechny.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Intervence | Obchodní strategie | Čína | Rusko | USA | Hospodářství | Sazby | Analýza | Centrální banky | Grafy | Kurzové riziko | Mezinárodní obchod | Finanční instituce | Riziko | Úrokové sazby | Banky | Hospodářský růst | OSN | Myšlení | Regulace | Analýzy | Investiční | Zpravodajství | Zprávy | Zaměstnanost | Úspěch | Znalost | Ztráty | Krize | Obchodní války | Hackerské útoky | Podniky | Dopady na ekonomiku | Obchodní spory | Obchod | Obchodní dohody | Růst cen | Rozvoj | Ceny zboží | Měnové politiky | Budoucnost | Komunikace | Trhy | Negativní dopad | Pokles | Situace | Úsilí | Vývoj | Spotřebitelé | Politická rozhodnutí | Růst | Potenciál | Války | Organizace | Závislost | Ekonomické vztahy | Bezpečnost | Ceny | Identifikovat trendy | Energetický sektor | Geopolitické faktory | Zdravotní péče | Obchodní omezení | Cíle | Příležitosti | Kybernetické hrozby | Cenové stability | Technologie | Nedostatek potravin | Vizualizace | Vnímání | Opatření | Občanské války | Ekonomické ztráty | Fundamentální analýzy | Instituce | Sankce | Porušování lidských práv | Mezinárodní vztahy | Důsledky konfliktu | Geopolitické události | Růst cen energií | Prime | Nadnárodní korporace | Korporace | Aktuální informace | Ekonomické prostředí | Média | Soupeření | Vyšší ceny | Vice | Aktuální stav | Humanitární tragédie | Vývoj konfliktu | Jakub Matis | Mezinárodní konflikty | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Dopad na ekonomiku | Řešení sporů | Technologický vývoj | Suroviny | Udržení cenové stability | Konflikty | Geopolitické konflikty | Dopad na hospodářství | Mezinárodní spolupráce | Fungování | Madeleine Albright | Kenneth Waltz | Global Conflict Tracker | George F. Kennan | John F. Kennedy | Rozsah konfliktů a jejich význam | Rozsah konfliktů | Začátek porozumění | Co jsou mezinárodní konflikty? | Diplomatické napětí | Ozbrojené konflikty | Fungování mezinárodních konfliktů | Příčiny konfliktů | Aktéři | Mezinárodní spolupráce a řešení | Dlouhodobé důsledky | Humanitární důsledky | Mírové procesy | Mírové procesy a dohody | Předcházení konfliktům | Celý svět | Kulturní rozdíly | Nekonvenční konflikty | Vliv médií | Ekonomická závislost | Faktory ovlivňující mezinárodní konflikty | Politické soupeření | Náboženské a etnické rozdíly | Etnické rozdíly | Ekonomické zájmy | Vliv mocenských struktur | Nedostatek komunikace | Zahraniční intervence | Vliv mezinárodních konfliktů na ekonomiku |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • GBP/USD – momentum spomalilo, je čas na long pozície?
  Po rozhodnutí Bank of England (BoE) sa otvorila pre obchodníkov na GBPUSD cesta nadol. No cieľ bol dosiahnutý a ako sa zdá, medveďom dochádzajú sily. Je tak pravdepodobné, že býci túto slabosť využijú na útok.
 • GBP/USD – přichází silný býčí signál
  Minulý týden jsme se tu věnovali britské libře a její tendenci v dubnu sbírat zajímavé zisky. Dnes se podíváme ještě více do detailu na období, které je pro růst měnového páru GBP/USD historicky nejvíce nakloněné.
 • GBP/USD: Tiskne víc peněz Londýn nebo Washington?
  Dnes se v rámci fundamentálního okénka podíváme na atraktivní měnový pár libry k dolaru, tzv. cable, který během léta slušně vyrostl. Co za tímto růstem stojí a jakých pohybů se na GBP/USD můžeme dočkat?
 • GEO Group
  V uplynulom období sme sa zamerali na akcie investičného fondu zameraného na investície do nehnuteľností. Týmto článkom sa budem snažiť priblížiť náš pohľad a stratégiu na danú spoločnosť na základe našich zistení...
 • Geopolitická rizika hýbou finančními trhy
  Od rizika k riziku, tak by se dalo nazvat poslední geopolitické dění ve světě. Takové prostředí bývá vodou na mlýn pro finanční trhy, jelikož trhy milují volatilitu a tu většinou geopolitické napětí vyvolává. To však není přímo téma posledních dnů, kdy trhy sice vstřebávají geopolitická rizika, avšak výraznější volatilita se zatím trhům vyhýbá. Jinak vnímají geopolitická rizika akcie, devizové trhy nebo komodity.
 • Geopolitické napětí dostalo DAX nejníže od prosince 2016
  Akciové trhy po turbulentním průběhu minulého týdne začaly nový týden korekcí a navázaly na prodejní aktivitu z předminulého týdne. Negativní sentiment, který se na trhy opět vrátil, přiživily spekulace ohledně vraždy saudskoarabského opozičního novináře, ze kterého viní západní svět Saudskou Arábii. Největší rány však inkasoval evropský akciový trh, kdy se DAX dostal na nejnižší úrovně od konce roku 2016, zatímco spor o italském dluhopisu nadále znervózňuje evropské trhy.
 • Geopolitické události – embarga a sankce (4. díl)
  V tomto článku se zaměříme na sankce a embarga. Probereme jejich význam, opatření a důsledky. Dále se podíváme na sankce Spojených států a na závěr se tradičně zaměříme na faktory, které embarga a sankce ovlivňují.
 • Geopolitické události – energetické zdroje (5. díl)
  V tomto článku se zaměříme na energetické zdroje a jejich vliv na ekonomiku a geopolitiku. Projdeme si také faktory, které energetické zdroje ovlivňují, a která různá odvětví hrají významnou roli v jejich stabilitě.
 • Geopolitické události – environmentální události (6. díl)
  V dnešním článku se podíváme na environmentální události. Na začátku se zaměříme na jejich hlubší pochopení. Poté si projdeme faktory ovlivňující environmentální události a také aspekty, které s těmito událostmi souvisejí. Nakonec stručně nastíníme změny klimatu v 21. století.
 • Geopolitické události – mezinárodní dohody a organizace (7. díl)
  V dnešním článku se zaměříme na mezinárodní dohody a organizace. Podíváme se, jak fungují a jak ovlivňují ekonomiku. Projdeme si některé aspekty, které do mezinárodních dohod a organizací zasahují, a samozřejmě si tyto dohody a organizace představíme. Na závěr si ukážeme, co je to Eulerův diagram a co z něj můžeme vyčíst.
 • Geopolitické události – mezinárodní vztahy (1. díl)
  V dnešním článku se podíváme na mezinárodní vztahy a seznámíme se s různými organizacemi. Rozebereme si, jak tyto organizace spolupracují a které dohody jsou pro mezinárodní vztahy nejdůležitější. Nakonec se podíváme na jejich vliv na ekonomiku a spotřebitele.
 • Geopolitické události – politické změny (3. díl)
  V dnešním článku se podíváme na politické změny a jejich fungování. Budeme hovořit o tom, kdo řídí politické změny a co je ovlivňuje. Nakonec nastíníme, na co si dnes dát pozor a jaké faktory politické změny nejvíce ovlivňují.
 • Gestaltismus – tvarová psychologie
  Cenový graf je možné analyzovat mnoha metodami. Každá z těchto metod ovšem podléhá mantinelům lidské mysli, která může Tradera mást v jeho úsudku. V tomto článku si představíme způsoby, jakými mysl zkresluje vizuální vjemy a tedy i grafické vyjádření cenových pohybů.
 • Get Rich Quick Club
  Také jste členy tohoto klubu? Chcete být bohatí a zítra bylo pozdě? Aby bylo jasno - nijak to neodsuzuju, marketingová masáž je velká a davy traderů, kteří leží celé dny na pláži na Bora-Bora s notebookem a sem tam otevřou či zavřou obchod popř. jen zkontrolují svůj AOS, stále bobtnají. Drtivá většina traderů nás neustále zásobuje ukázkami svých úspěšných obchodů a win situací stejně jako mně kdysi hráč v sázkovce ukazoval donekonečna svůj majstrštyk tiket, zatímco v koši ležel celý chuchvalec zmačkaných a vyhozených sázek.
 • Goldman Sachs je opäť v čele. Reportujú super výsledky
  V súlade s neustále meniacim sa finančným prostredím a dynamikou medzinárodných trhov sa pozornosť upiera na vývoj a výsledky jednej z najvýraznejších globálnych investičných bánk - Goldman Sachs. Napriek nárastu nových obchodov a nádejam na oživenie v oblasti fúzií, banka stále čelí výzvam. V tomto článku sa pohľadom na aktuálne udalosti a trendy zameriame na súčasnú situáciu Goldman Sachs a rozoberieme kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú jej pozíciu na medzinárodných finančných trhoch.
 • Google vylekal finanční trhy, dobré zprávy ale stále převládají
  Stojaté vody na finančních trzích včera rozčeřila společnost Google, svými překvapivě špatnými výsledky a byl to tak zejména technologický sektor, kvůli kterému se akciové indexy v USA propadly do červených čísel.
 • Google zákáže všetky reklamy týkajúce sa kryptomien
  Google zasahuje do kryptomenovo súvisiacej propagácie. Spoločnosť aktualizuje svoje finančné služby súvisiace s reklamnými podmienkami na zakázanie hocijakej propagácie o kryptomenovo súvisiacom obsahu, zahŕňajúc prvotné ponúkanie kryptomien (ICO), peňaženky a obchodné rady, povedal Scott Spencer pre CNBC.
 • Grafika a barvy
  Zespoda tento obrázek má smysl, shora má smysl, jako celek je to nesmysl. Ano, grafika má své kouzlo.
 • Graf indexu S&P 500 je v býčím nastavení
  Americký akciový index S&P 500 si (na rozdíl od Dow) díky pátečnímu výraznému posílení připsal mírný týdenní růst, konkrétně o 0,19 %.
 • grafy DXH 10 v TF W1 a H1
  Grafy a analýzy...
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Fintokei
xPartners
IronFX
reklama
InstaForex ETF