Středa 12. srpen 2020 22:31
reklama
Dukascopy
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Admiral spread new

Investice do akcií: 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky

01.01.2019 12:00  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Investice do akcií

Akcie jsou často jedním z prvních investičních aktiv, o které se člověk začne zajímat, když se rozhodne zhodnocovat vlastní volné prostředky. Pokud jste v bodě, že se chcete dozvědět od začátku, jak investice do akcií fungují, pak je tento komplexní průvodce určen právě pro vás.

Světové akcie za posledních 9 let prožívají velmi dobré časy. Měřeno známým indexem amerických akcií S&P 500, pokud byste před devíti lety nakoupili americké akcie za 100 000 Kč, pak byste tyto prostředky zhodnotili na 311 655 Kč.

Obchodování akcií není složité, ale bez času věnovanému studiu se neobejdete. Abychom vám začátky maximálně zjednodušili, připravili jsme pro vás tohoto průvodce. Po jeho přečtení budete  mít potřebný přehled pro provedení vaší první investice do akcií.

Už se těším, jak začnu vydělávat a budu si moct koupit … .

Pokud si mnete ruce se slovy výše, chtěl bych vás hned z kraje upozornit, ať nečekáte žádné „zaručené tipy, které vám vydělají milion“. Hned první lekcí by pro vás totiž mělo být, že obchodování akcií nese určitou míru rizika, která znemožňuje určení jistého výdělku.

Tento průvodce se opírá o naše dlouholeté zkušenosti jak z obchodování akcií samotného, tak z pravidelného styku s investory s různými zkušenostmi i znalostmi. Cílem je vytvořit univerzální podporu pro všechny začínající i pokročilé investory.  Chcete-li se dozvědět, jak začít investovat do akcií, čtěte dále.

Obsah článku

 1. Co je akcie?
 2. Jak fungují akcie?
 3. Proč investovat do akcií?
 4. Co to je dividenda?
 5. Jak obchodovat s akciemi?
 6. Co to je burza?
 7. Co to je broker?
 8. Jak investovat do akcií?
 9. Jak si vytvořit strategii na investice do akcií?
 10. Jaké akcie obchodovat?
 11. Kde se inspirovat pro investice do akcií?

1. Co je akcie?

co je akcie - LYNX BrokerAkcie je cenný papír, který vydává akciová společnost. Majitelem akcie je akcionář, který díky jejímu vlastnictví získává určitá práva.

Akcionář je oprávněn dostávat pravidelný podíl na zisku ve formě dividendy, dále je oprávněn podílet se na řízení společnosti hlasováním na valné hromadě a také může získat podíl v případě likvidace společnosti. Akcie vlastníka k ničemu nezavazuje, akcionáři neručí za závazky společnosti.

Typy akcií

Akcie se dělí z hlediska formy na dva základní typy, podle toho, jak jsou emitovány. Jedním z nich je akcie na majitele a druhým je akcie na jméno.

Akcie na majitele (někdy označovaná jako akcie na doručitele) je bez omezení převoditelná. To znamená, že noví ani bývalí vlastníci nemají povinnost tento převod akciové společnosti hlásit. Akcie na majitele tedy v maximální míře uplatňují princip anonymního investování. U akcií na jméno je tomu trochu jinak. Tam její převoditelnost na jiného majitele mohou stavovy společnosti nějak omezit, nesmí tuto možnost ale úplně vyloučit. Akciová společnost, která akcie na jméno vydala, má povinnost vést seznam akcionárů, které cenné papíry drží.

Z hlediska podoby pak je možné ještě akcie rozdělit na akcie listinné a akcie zaknované.

Listinné akcie mají hmotnou, skutečnou podobu. Skládají se z tzv. pláště a kuponového archu. Plášť obsahuje jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu akcie, její formu, datum emise, číselné označení a další detaily. Kuponový arch obsahuje kupóny, které ztělesňují právo na výplatu dividendy. Zaknihované akcie nemají materiální podobu. Existují tedy pouze ve formě účetního záznamu v systému, který vede centrální depozitář cenný papírů.

2. Jak fungují akcie?

Firma emituje akcie, aby získala kapitál pro financování svého chodu a dalšího rozvoje. Jedním ze způsobů, jak finanční prostředky získat, je právě vydání (neboli tzv. emise) akcií. Akcie mohou vydávat pouze akciové společnosti a vyjadřují vlastnictví v dané firmě.

IPO a emise akcií

Vydává-li společnost akcie úplně poprvé, jedná se o tzv. první veřejnou nabídku akcií označovanou jako IPO (z anglického Initial Public Offering). Tímto krokem se firma stává veřejně obchodovanou a její akcie se začínají obchodovat na burzách. Pakliže se akcie firmy již na burzách obchodují, může firma vydat (tzv. emitovat) další, dodatečné akcie a získat tak další kapitál. Investice do akcií při IPO si získává pozornost u širokého investičního publika, jelikož se jedná o prvotní příležitost nákupu akcií firem, které jsou v dynamickém vývoji.

Emise akcií je způsob, jakým si firma zajišťuje kapitál pro další rozvoj a rozmach. Namísto toho, aby šla do banky a vzala úvěr, emituje nové akcie a prodá je veřejnosti. Majitelé akcií se stanou spoluvlastníky firmy a firma získá potřebné prostředky. V případě, že firma již emitované akcie má, a chce provést emisi další, musí nově emitvvané akcie nejprve nabídnout stávajícím akcionářům.

Podíl na vlastnictví

Ne každý akcionář, který akcie nakoupí ať už při IPO nebo později, má stejná práva a stejný podíl na vlastnictví. Rozdělování dividend se řídí dividendovou politikou, kterou si společnost vybere. Nárok na dividendu (podíl ze zisku) má každý, kdo akcie vlastní. Velikost dividendy se odvíjí od počtu vlastněných akcií. Je-li velikost dividendy 50 Kč na akcii a vlastníte-li 10 akcií, náleží vám dividenda ve výši 500 Kč. Dividendy se vyplácí na roční, půlroční nebo kvartální bázi. Každá společnost si dividendovou politiku volí sama. Seznam vybraných firem, jejichž dividendy se chystají k vyplacení, můžete sledovat v přehledu blížících se dividend.

Co rozhoduje o hodnotě akcie?

Jak fungují akcie

Cena akcií se řídí stejnými zákony nabídky a poptávky jako jakékoliv jiné zboží nebo služby. Je-li akcie na trhu žádaná, protože produkty nebo služby, které firma poskytuje jsou úspěšné, má i cena akcie tendenci růst.  Při investování do akcií je klíčové vybrat tituly se správným růstovým potenciálem. Investováním do akcií kupujete část dané společnosti a se stáváte jejím spolumajitelem, proto je nezbytné věřit v budoucí vývoj firmy.

Pro pochopení mechanismu za růstem nebo poklesem ceny akcií je důležité mít na paměti, že cena akcií se odvíjí od budoucího očekávání ohledně dalšího vývoje společnosti. Akciové trhy mají vyšší stupeň efektivity trhu, což znamená, že v sobě diskontují minulé, aktuální i budoucí informace. Jednoduše to znamená, že aktuální cena akcie v sobě již zahrnuje veřejné informace o minulém vývoji společnosti, ale také o aktuální situaci a o aktuálním očekávání.

V praxi to znamená, že pokud např. Apple zveřejní informaci, že v dalším kvartálu očekává růst tržeb o 10 %, pak se tato informace zahrne do aktuální ceny akcií. Když po ukončení kvartálu bude růst tržeb opravdu 10 %, akcie Apple nebudou mít tendenci růst, přestože se jedná o pozitivní vývoj. Avšak v tomto případě již byla tato informace očekávaná a tudíž byla zahrnuta do ceny akcií.

Rostoucí cena akcií je samozřejmě přáním každého investora. Stabilní růstové tempo zajistí kapitálový výnos, což znamená, že akcie je možné prodat za vyšší cenu, než za jakou byly nakoupeny a inkasovat tak rozdílový zisk označovaný jako kapitálový zisk.

Cena akcií má tendenci klesat, pokud se společnosti nedaří, reportuje neuspokojivá nebo horší než očekávaná kvartální data, očekává se že tržby či zisky společnosti budou do budoucna klesat a další.

Na cenu akcií mají ale vliv i jiné faktory, které firma nemůže vždy ovlivnit. Externí faktory jako je politické klima, inflace, úrokové sazby, daňová zátěž, ekonomické cykly nebo nepředvídatelné události typu válek, zemětřesení apod.

LYNX TIP: Sledujte pravidelné akciové analýzy ve vzdělávací a zpravodajské sekci zaměřené na AKCIE

Druhy akcií

Na kapitálových trzích se lze setkat s několika druhy akcií. Nejobyčejnější je standartní podoba akcie, která se označuje jako kmenová akcie. Taková akcie umožňnuje majiteli využívat všech 4 práv, které jsou s držbou akcií spojeny. Může se podílet na řízení společnosti, má právo na zisk společnosti, má právo na podíl na likvidačním zůstatku a má přednostní právo na upsání nových akcií v takové míře, že jeho základní podíl ve společnosti zůstane nezměněn.

Akciová společnost může ve svých stanovách definovat vydání tzv. přednostních akcií, se kterými jsou spojena přednostní práva na výplatu dividendy nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Výměnou za to, ale vlastníci přednostních akcií mohou ztratit hlasovací právo v případě, že je z prioritních akcií vyplácena dividenda.

Některé firmy mohou jako bonus svým zaměstnancům nabízet zaměstnanecké akcie. Takové akcie mohou mít nižší (výhodnější) cenu ale jsou s nimi spojená určitá omezení. Jsou zpravidla vydávány jako akcie na jméno a převoditelné jsou jen omezeně. Mohou mít rovněž nějak omezenou možnost odprodeje (kupř. ne dříve než za 1 rok od nabytí). Zaměstnanecké akcie mohou obdržet jak současní, tak bývalí zaměstnanci, kteří odešli do důchodu.

3. Proč investovat do akcií?

Investice do akcií je považována za relativně bezpečnou a nízkorizikovou investici, ve srovnání s jinými investičními aktivy. Výhodou akciového investování bývá často vysoká likvidita trhů, která umožňuje nakoupit či prodat akcie prakticky kdykoliv. Nízké poplatky a možnost samostatného řízení portfolia jsou další plusy, které investice do akcií přináší. Mezi nevýhody patří praktická nemožnost ovlivnění chodu společnosti, nízká informovanost retailových investorů a samozřejmě možnost bankrotu společnosti při extrémním vývoji.

proč investovat do akciíDlouhodobé zhodnocení akcií

Dlouhodobý růst ziskovosti je klíčovým faktorem, díky kterému je akciové investování tak populární. Základním odrazovým můstkem pro investování je obecně to, že ziskovost investice musí překonat inflaci. Ta se nyní pohybuje kolem 2,5 % ročně, minimální zhodnocení skrze akciové investice musí být větší než 2,5 %. Maximální roční zhodnocení stanoveno není, ale ti nejlepší investoři dosahovali hranice kolem 20 % každoročně a to dlouhodobě a s velkým kapitálem. Chcete-li se inspirovat, zkontrolujte příběhy a strategie nejznámějších investičních guru historie v sekci Investiční guru.

Možnost pravidelného příjmu ve formě dividendy

Roční procentuální zhodnocení akcií je jedna možnost, díky které lze na akciovém investování vydělat. Druhou možností jsou pravidelné výplaty dividend. Samozřejmě ne každá společnost dividendy vyplácí a ne všechny dividendy jsou ve stejné výši. Výše dividendy se vyjadřuje pevnou sumou na jednu akcii (například 100 Kč na akcii) a je jedním z faktorů, které ovlivňují cenu akcie. Její velikost se zpravidla odvíjí od zisku společnosti, ale existují i společnosti, které zisky nemají a dividendy vyplácí. Vyplácení pravidelných dividend je pro investory velmi vítaným faktorem, který v mnoha případech může rozhodnout, zda akcii koupí či nikoliv.

Diverzifikace osobních financí

Pro někoho může investice do akcií představovat hlavní zdroj příjmu, pro jiného může jít pouze o určitou formu diverzifikace osobních financí. Investice do akcií není složitá a má oproti investování do nemovitostí nebo uměleckých děl řadu výhod (snadná dostupnost, nízké poplatky, vysoká likvidita,). Navíc lze těžit nejen z rostoucích cen akcií, ale i z pravidelných dividend. Není divu, že investování do akcií získává popularitu u stále větší části veřejnosti, která hledá, kde své peníze zhodnotit.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

Chci se zdarma přihlásit k odběru

4. Co to je dividenda?

Dividenda představuje podíl na zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Každý, kdo drží akcie společnosti, která dividendy vyplácí, má na její výplatu nárok. O termínu a výši výplaty dividendy rozhoduje valná hromada.

Jak funguje dividenda?

Dividenda představuje peněžitý tok, kterým společnost odměňuje své akcionáře. Výše dividendy je určena dividendovou politikou společnosti. Jedním z hlavních vlivů na stanovení výše dividendy je ziskovost firmy. Dividenda může být stabilní, stabilně rostoucí nebo vyriabilní dle výše zisku. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že vyplacením dividend firma přijde o finanční prostředky, které by mohla jinak investovat do svého rozvoje a růstu. Dává tím investorům najevo, že prostředky, které vydělává, nedokáže lépe zhodnotit.

Dividenda - co to je?Dividenda se vyplácí v tzv. payment day (výplatní den). Aby měl akcionář na dividendu nárok, musí akcie držet ještě před výplatním dnem. Posledním dnem, ve kterém akcie musí držet, je tzv. ex-dividend date. Řekněme, že firma vyplácí dividendu 1.5.2018, zároveň stanovuje, že abyste měli na její výplatu nárok, musíte akcii držet už ke dni 1.4.2018. Pakliže akcii nakoupíte 2.4.2018, na dividendu nárok mít nebudete. Každá firma deklaruje, kdy tyto dny jsou a každý akcionář (či potenciální akcionář) si tato data může snadno zjistit. Pro nrné pochopení důležitých dat pro dividendové investory se podívejte na jejich podrobné vysvětlení ve článku v Centru podpory.

Vyplácení dividendy probíhá jednoduše připsáním finančního toku na investiční účet každého investora, příp. u některých českých akcií se dividendy vyplácí složenkou. Firma dividendy vyplácí již z čistého zisku po odvodu daní.

Přijatou dividendu musí navíc investor zdanit ještě jednou jako vlastní kapitálový příjem. Danění probíhá podle platných sazeb. V České republice je sazba 15 %. Dividenda tedy podléhá dvojímu zdanění, což je důvod, proč je dividenda označována jako neefektivní nástroj pro přerozdělení firemních zisků svým akcionářům. Stále větší část firem se tak spíše obrací na nakupování vlastních akcií za volné prostředky (tzv. buyback program).

5. Jak obchodovat s akciemi?

Investice do akcií probíhají na burzách po celém světě. Otázka, na kterou se mnozí začátečníci ptají zní: „Jak obchodovat s akciemi?“ V dnešní době se k nákupu či prodeji využívá především internetového prostředí, díky kterému lze z domova přes počítač či přes chytrý telefon koupit nebo prodat požadované tituly.

Pryč jsou doby, kdy se investoři překřikovali na burzovních parketech a pomocí gest pro nákup nebo prodej zadávali pokyny brokerům, kteří jim cenné papíry obstarali. Dnes se vše děje elektronicky, stačí několik kliknutí myší a můžete vlastnit akcie Apple, Google, Microsoft nebo jiné známé firmy. Jediné, co k tomu potřebujete, je mít otevřený účet u brokera (analogie ke klasickému účtu bankovnímu) a přístup k internetu.

K obchodování s akciemi se využíva jak fundamentální, tak technická analýza. Fundamentální analýza je nástroj, jak zjistit reálnou hodnotu akcie. Snažít se najít tzv. vnitřní cenu akcie a tu porovnat s aktuální kurzem, který se na trhu nabízí. Je totiž rozdíl mezi tím, jaká je aktuální cena akcie na trhu, a mezi její skutečnou, reálnou (tedy „vnitřní“) cenou. Je-li vnitřní hodnota akcie vyšší než tržní cena, pak je akcie podhodnocená a má cenu ji koupit. Je li vnitřní hodnota akcie nižší než aktuální tržní cena, je vhodné akcii prodat.

Stanovení vnitřní hodnoty může být dost sofistikovaná věda, která vyžaduje znalost čtení finačního výkaznictní, makroekonomických dat i globálních vlivů. Směr, který sleduje vnitřní hodnotu akcií se označuje jako hodnotové investování a jeho otcem je slavný Benjamin Graham, učitel Warrena Buffeta.

Technická analýza se pak snaží odhadnout vhodný moment nákupu z chování cenovéh grafu.

6. Co to je burza?

Burza je místo, na kterém se obchoduje s různými investičními nástroji podle předem stanovených pravidel. Jedná se o instituci, která organizuje a dohlíží na bezproblémový chod obchodů a na jejich správné vypořádání. Setkávají se zde dvě strany – investoři a emitenti:

 • Investoři mají možnost za svůj kapitál nakoupit investiční nástroje (akcie) s motivací budoucího zisku.
 • Emitenti mají možnost získat kapitál pro své další podnikání a rozvoj.

Co to je burza?Jak burza funguje?

Burza a burzovní obchodování funguje na principu oboustranné aukce, ve které se střetávají nakupující a prodávající. Nakupující vyjadřují ochotu nakoupit, jinými slovy poptávají určité investiční produkty (např. akcie Apple). Prodávající vyjadřují ochotu prodat neboli nabízejí k prodeji určité investiční produkty. Střet nabídky a poptávky tvoří aktuální tržní cenu. Nevyváženost těchto sil způsobuje cenové fluktuace a rostoucí či klesající trendy.

Burza jakožto instituce dohlíží na to, že se vše děje v rámci pravidel a že nikdo nemá výhodu nad ostatními. Specifikuje i určité standardy obchodování (velikost objednávek). Samotná burzovní infrastruktura je velmi komplexní síť výkonných počítačů, které neustále kótují nákupní a prodejní příkazy, provádí a zaznamenávají obchody, aktualizují tržní data apod.

7. Co to je broker?

Broker je prostředníkem mezi investorem a burzou, na které probíhají obchody. Bez brokera žádné akcie není možné nakoupit, nemáte-li zaplacené křeslo přímo na burze. Broker je firma, která zprostředkovává burzovní obchody, které vy, jakožto obchodník, chcete učinit. Za provedené obchody si broker účtuje poplatky.

Co je to broker ?

Broker vám umožní otevřít si investiční účet na své vlastní jméno. Na něj si pošlete finanční prostředky, za které následně můžete akcie nakoupit. Broker vám zároveň zajistí přístup k obchodní platformě, pomocí níž pokyny budete zadávat, zprostředkuje tržní data, abyste viděli aktuální ceny a pomůže vám zorientovat se v burzovní problematice. Broker je váš partner při investování a obchodování na burze a takového partnera je potřeba si dobře vybrat.

Co by měl broker splňovat?

Dobrý broker by měl splňovat několik kritérií. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční instituci, musí být regulovaná platnými zákony a směrnicemi dané země. Brokerské společnosti působící v České republice podléhají dohledu ČNB. Měla by to být společnost s dostatečnou kapitalizací, aby v případě nutnosti byla schopna krýt ztráty, které v důsledku nečekaných tržních výkyvů mohou přijít. Broker by měl určitě oddělovat svůj majetek od investičních účtů klientů a všechny investiční účty by měl mít pojištěné.

8. Jak investovat do akcií?

Níže jsou jednotlivé kroky, které je nutné provést, abyste mohli začít investovat do akcií.

Otevření účtu u brokera

Jak koupit akcie? Prvním krokem je otevření účtu u brokera. Bez brokera nelze mít přístup na burzu. Brokerský účet založíte stejně snadno jako běžný bankovní účet.

U LYNX stačí online vyplnit formulář, poslat oskenované identifikační údaje (dva průkazy totožnosti, výpis z účtu ze kterého půjde první depozit) a účet bude během pár dnů založen. Následně je obchodní účet založen a můžete na něj vložit první depozit ve vámi zvolené měně. Po připsání vkladu můžete obchodovat.

Jak koupit akcie?

Máte-li otevřený a nafundovaný brokerský účet, je na čase vybrat si konkrétní trh – akcii, kterou chcete koupit. Na výběr máte velké množství trhů, můžete si vybrat nějakou českou akcii (akcie ČEZ) nebo můžete koupit akcie zahraničních firem (Apple, Google, Coca-Cola, BMW a jiné). Pro výběr trhu (titulu) je potřeba znát jméno firmy, ISIN nebo symbol (ticker). Podle těchto údajů pro vás platforma příslušný trh vyhledá. Pro více informací, jak koupit akcie v platformě LYNX, se podívejte níže v přiloženém webináři.

Jak koupit akcie v platformě LYNX

Příklad obchodní platformy – LYNX Trading a zadávání obchodních příkazů

Kde koupit akcie?

Kde koupit akcie? Abyste mohli nakupovat akcie online, potřebujete k tomu obchodní platformu. Obchodní platforma je softwarová aplikace, kterou buď můžete nainstalovat do počítače nebo ji můžete používat přímo z webového rozhraní. S obchodní platformou je potřeba se seznámit, abyste věděli, co a jak udělat, když chcete nakoupit akcie na stanovené ceně. Takovéto seznámení, „ošahání“ obchodní platformy, bývá standardní součást každého kvalitního brokerského servisu. V LYNX vás platformou zdarma provedeme ihned po aktivaci obchodního účtu.

Zadávání pokynů v obchodní platformě

Zadání pokynu na nákup konkrétního trhu na určité ceně je základní znalost, kterou každý burzovní obchodník či investor musí mít. V principu se nejedná o nic složitého, během několika málo kliknutí myši je pokyn připraven a za pár vteřin odeslán na burzu. Tím se akcie nakoupí.

9. Jak si vytvořit strategii na investice do akcií?

Investice do akcií je činností, která vyžaduje určitou snahu a chuť se naučit něco nového. Nikdo se jako investor nerodí a na investování neexistuje příliš formálního vzdělání. Akciové investování bychom mohli rozdělit na dva typy podle časového horizontu – dlouhodobé a krátkodobé.

Dlouhodobé investování vs. aktivní trading

Dlouhodobé investování se opírá především o fundamentální analýzu cenných papírů. Dlouhodobí investoři zpravidla sledují a analyzují finanční výkaznictví firmy, poměry různých ukazatelů (P/E ratio apod.), snaží se porozumět sektoru, ve kterém firma operuje, poznat blíže produkty a služby firmy a také její management apod. Na základě toho vyberou ty správné tituly, které jsou aktuálně podhodnocené a levné, ale s potenciálem dlouhodobého růstu.

Mezi dlouhodobé investory patří většina velkých jmen (Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch apod). Tito investoři neuvažují v řádech týdnů, měsíců, ba ani let, ale v řádech několika let a zpravidla jsou orientovaní směrem long – čili na nákupy akcií.

Chcete investovat jako Warren Buffett a další investiční guru?

Získejte investiční e-book s 11 super strategiemi nejúspěšnějších investičních guru.

Chci získat e-book o investičních guru

Krátkodobé investování je určitou protivahou a jedná se spíše o aktivní obchodování, ať již swingové nebo intradenní. Krátkodobí tradeři se opírají více o technickou stránku, sledují cenové grafy a indikátory. Fundamentální složka může, ale nemusí být tolik důležitá. Samozřejmě je vždy dobré znát co nejvíce informací o obchodovaném titulu. Krátkodobí tradeři také mnohem častěji akcie shortují – spekulují na pokles.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je pojem, který vyjadřuje rozložení strategií a eliminaci rizika tím, že se nespoléhá pouze na jeden konkrétní investiční produkt, ale rozdělí se do více jednotlivých titulů. Známé přísloví „nenoste všechna vejce v jednom koši“ vyjadřuje ideu diverzifikace. Diverzifikace slouží primárně pro omezení rizika. Je to ale dvousečná zbraň, jelikož s omezením rizika se omezuje i potenciální zisk. Jsou i investoři, kteří v diverzifikaci nevěří a naopak radí „vyberte ta správná vejce, dejte je do jednoho koše a ten střežte.“ Příkladem je Warren Buffet.

Začátečníkům je ale vhodné diverzifikaci doporučit. Diverzifikovat je možné portfolio skrze různé sektory. Aby měla diverzifikace smysl, pak je třeba rozdělit prostředky mezi tituly, které mají nízkou pozitivní korelaci. Je dobré vybrat tituly různých sektorů v různých zemích světa.

Psychologie psychologie a obchodování

Říká se, že psychologie investora je pro úspěch klíčovým faktorem. Psychologie určitě hraje důležitou roli, protože naše vnitřní pocity a myšlenky ovlivňují naše chování. Finanční trhy jsou místem, kde se psychologie promítá ve velké míře, především psychologie davová. Člověk, jako tvor společenský, má přirozenou potřebu se družit a kopírovat chování ostatních. Jen málokdo dokáže jít proti davu. Davová psychologie je poměrně snadno předvídatelná a finanční trhy jsou toho do velké míry odrazem. Cena zpravidla dělá přesný opak, než si myslí dav. Dav, veřejnost proto velmi často na burze ztrácí.

Psychologické nastavení tradera musí být určitým způsobem protichůdné tomu, co si myslí dav. Zároveň musí mít ale člověk dostatek pokory a síly přiznat si, že se mýlí a nepovedené obchody opustit. Vždy je potřeba mít plán a držet se ho. Vědět proč do obchodu vstupuji, s jakým cílem a tento plán dodržet.

Stanovení cílů

Stanovení realistických cílů v tradingu a obchodování je potřeba učit se hned od začátku. Ti nejlepší investoři dlouhodobě vydělávají na akciových portfoliích 20 % ročně. Bylo by asi naivní domnívat se, že já jako nováček dokážu zhodnotit účet o 100 % ročně. Samozřejmě, může se to stát – existují trhy, které mají vysokou volatilitu a nabízí vysoké potenciální zhodnocení. Otázkou ale je s jakým rizikem. Jediný faktor, který lze na trhu kontrolovat, je riziko. Cíl vždy vychází z rizika a stanovit si příliš velký cíl znamená otevřít se příliš velkému riziku a hrozbě propadu hodnoty vlastních prostředků.

10. Jaké akcie obchodovat?

U LYNX je možné obchodovat akcie téměř všech známých firem téměř po celém světě. Můžete obchodovat akcie americké, německé nebo čínské. Záleží pouze na vás.

Jak vybrat tu správnou akcii? To je otázka za milion. Nikdo nemá křišťálovou kouli a nikdo neví, kam se trhy vydají v budoucnu. Kterou akcii nakoupit musíte vědět hlavně vy, jakožto investor. Existují určité techniky oceňování akcii, modely fundamentální analýzy nebo nástroje analýzy technické. Vše slouží jednomu účelu – najít ten správný titul, který se vydá požadovaným směrem. Sepsali jsme pro vás několik tipů jakožto úvod do technické analýzy, kterou můžete použít pro výběr správné akcie. Případně se můžete nechat inspirovat tím, jak vybírají akcie tzv. investiční guru, kteří na akciových trzích dlouhodobě profitují.

Načasování vstupu

Vstup do trhu je první a nejdůležitější krok v tradingu a v investování jakéhokoliv druhu. Správné načasování vstupu je klíčové tím víc, čím kratší investiční horizont máte. Pakliže chcete investovat dlouhodobě, načasování vstupu je spíše druhořadé. Vypomoci sice může technická analýza, ale nakonec příliš nezáleží na tom, zda koupíte na ceně 100 nebo 101. Obecně lze doporučit nakupovat po větších propadech, ale takový nemusí vždy přijít a můžete ztratit investiční příležitost.

V případě, že obchodujete krátkodobě, swingově nebo dokonce intradenně, je načasování vstupu důležitější. V takových případech se používají různé přístupy technické analýzy. V intradenním obchodování je načasování vstupu velmi důležité a často je určující pro dosažení zisku nebo ztráty.

Možnost diverzifikace přes tzv. ETF

Velmi populární odnoší akciového investování je investování do ETF. ETF je zkratka anglického Exchange Traded Funds neboli burzovně obchodovaných fondů. ETF jsou obdobou standardních podílových fondů, avšak jedná se o fondy obchodované na burze.

ETF fondy fungují tak, že nakupují akcie společností, které působí v určitém sektoru a následně vydají akcie své, které se obchodují na burze. Fond nakoupí akcie společností, které například těží ropu. Pakliže z nějakého důvodu chcete spekulovat na nárůst cen ropy, ale nechcete koupit akcie jedné konkrétní ropné společnosti, máte možnost koupit „ropné ETF“. Výhoda investování do ETF trhů je ta, že ETF díky diverzifikaci zahrnuje celý ropný sektor. Nevýhodou je možnost odevzdání potenciálního profitu, pokud některá či některé akcie ze sektoru nebudou dostatečně silné.

Upozornění: Dne 18.6.2018 bylo všem obyvatelům ČR omezeno obchodování s americkými burzovně obchodovanými fondy (ETF). 

Následující článek s názvem „Jak i nadále obchodovat US ETF?“ vám představí varianty, jak tyto produkty i nadále obchodovat – ať už přímo v USA, nebo na burzách v EU.

Obchodovat lze ovšem stále také evropské ETF. Tipy na ně naleznete v článku „Jaká ETF obchodovat v Evropě?“.

LYNX TIP: Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF? Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Registrujte se na www.lynxbroker.cz/breakout-trader.

11. Kde se inspirovat na investice do akcií?

Níže je několik webů, které považuji za velmi užitečné pro každého akciového investova.

 • Kurzy & Grafy akcií a indexů na webu LYNX – Historické grafy i aktuální kotace, včetně podstatných klíčových fundamentálních dat a dividendové historie a navíc srovnání s ostatními akciemi v sektoru.
 • FinViz – Pokročilý akciový scanner, který umožňuje vyhledat akcie dle vybraných paramentrů.
 • Seeking Aplha – Výborný zdroj pro sledování nových zpráv ze světa akcií.
 • Blížící se kvartální výsledky firem na webu LYNX – Získejte přehled, které společnosti budou v nejbližší době zveřejňovat své kvartální výsledky (earnings), které mají zpravidla vliv na pohyb cen akcií.
 • Blížící se dividendy na webu LYNX – Objevte, které akcie se blíží svému ex-dividend date, což je klíčové datum pro získání dividendy od dané společnosti.
 • IPO kalendář na webu LYNX – Objevte, kdy která společnost vstupuje na burzu a které IPO už proběhly
 • Otevírací doba burz na webu LYNX – Zjistěte, kdy je možné obchodovat na vašich oblíbených trzích.
 • Burzovní prázdniny na webu LYNX – Mějte přehled, kdy jsou burzy uzavřené.
 • Úrokové sazby centrálních bank na webu LYNX – Mějte přehled o aktuálních  úrocích centrálních bank jako jsou FED, ECB, BoJ, Boe či PBC
 • Investopedia – Jak název napovídá – slouží jako Wikipedie pro investiční svět. Nabízí detailní vysvětlení všech investičních pojmů.

Oblíbeným nástrojem pro inspiraci je investiční newsletter Breakout Trader, který LYNX připravuje každé úterý a bezplatně jej nabízí zaregistrovaným investorům. Registrujte se na www.lynxbroker.cz/breakout-trader. 

Začínající i pokročilí investoři mohou sbírat inspiraci a především kvalitní osvědčené poznatky z trhu v obsáhlém investičním e-booku 11 super strategií investičních guru, který LYNX nabízí investorům ke stažení zdarma na www.lynxbroker.cz/guru-ebook. Objevíte v něm recepty na úspěch, jaké využívají ti nejúspěšnější světoví investoři. 

Chci obchodovat akcie, co dále?

Začít akcie obchodovat můžete během několika dní z pohodlí domova a plně online. Stačí si otevřít účet u brokera, který má přístup na akciové burzy.

Můžete být akciových investorem, který je spíše konzervativní a nakoupit ověřené tituly (akcie Apple, Google, Coca-Cola), které budou pravidelně nést zisk ve formě dividendy. Nebo můžete být více spekulativním a nakoupit nově se rodící trhy (např. kryptoměnové akcie, marihuanové akcie a ETF, lithiové akcie) s výraznějším potenciálem zisku. Případně můžete navzájem kombinovat. Vše záleží jen na vás, investiční možnosti jsou u LYNX téměř neomezené.

Nákup akcií s LYNX

Nakupujte či prodávajte akcie na více než 100 burzách po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, německých a dalších akcií s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů. Nákup akcií za extrémně nízké poplatky již od od $5.

Objevte více o investování s LYNX
Investice do akcií - obchodování na burze

The post Investice do akcií: 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky appeared first on LYNX Czech Republic.

Klíčová slova: Technická analýza | Psychologie | Fundamentální analýza | Peníze | Inflace | Apple | Americké akcie | ETF | Světové akcie | Dividendy | Daně | Rizika | Akciové trhy | Obchodování na burze | Cenné papíry | Kapitál | Sazby | Akcie | Akcionář | Analýza | Zhodnocení | Valná hromada | Breakout | Broker | Burza | Cenný papír | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Dividenda | ECB | Emise | Fed | Finanční trhy | Grafy | IPO | ISIN | Indikátory | Initial Public Offering | Investice | Investiční horizont | Investor | Investování | Kapitalový výnos | Kotace | Likvidita | Long | Fluktuace | Nástroj | Obchodník | P/E | Platforma | Portfolio | Riziko | S&P 500 | Ticker | Trader | Trading | Tržní cena | Výnos | Výpis z účtu | Warren Buffett | ČNB | Řízení portfolia | Úrokové sazby | Obchodní platforma | Banky | ČEZ | Obchodování | Investoři | Exchange Traded Funds | Fond | Aukce | Zisk | Zkušenosti | Výsledky | Investiční příležitost | Burzovní obchodník | Investiční produkty | Jak obchodovat | Obchodovat | Akcie ČEZ | Obchodování s akciemi | Financování | Investovat | LYNX | Burzy | Ceny akcií | Obchodní účet | Vnitřní hodnota | Burzovní obchodování | Burzovní obchody | Likvidita trhu | Akcie Apple | Akcie na doručitele | Akcie na jméno | Akcie online | Akciové burzy | Aktuální ceny akcií | Analýzy | Brokerské společnosti | Cena | Cena akcií | Co je akcie | Druhy akcií | ETF fondy | Exchange | Finanční prostředky | Fondy | Investice do akcií | Investiční | Investiční nástroje | Investiční účet | Investování do akcií | Investování do nemovitostí | Jak investovat | Jak investovat do akcií | Jak koupit akcie | Jak obchodovat s akciemi | Kde koupit akcie | Koupit akcie | Kurzy | Management | Nákup akcií | Nemovitosti | Obchodní platformy | Portfolia | Pro investory | Ropy | Trh | Zisky | Tradeři | Buffett | Centrální depozitář | Depozitář | Ex-dividend | Akcie na majitele | Akciová společnost | P/E Ratio | Zaknihované akcie | Tržby | Úvěr | eBook | Vzdělání | Burze | Microsoft | Úspěch | Podnikání | BMW | Earnings | Znalost | Přehled | Firmy | Ropné společnosti | S&P | Ztráty | Akcionáři | Úrokové sazby centrálních bank | Poplatky | Nakupovat akcie | Investovat do akcií | Aktuální cena | Očekávání | ex | Investopedia | Breakout Trader | Benjamin Graham | Akciové společnosti | Peter Lynch | LYNX Trading | NEST | Jak fungují akcie | Proč investovat do akcií | Co to je dividenda | Co to je burza | Co to je broker | Jak si vytvořit strategii na investice do akcií | Jaké akcie obchodovat | Kde se inspirovat pro investice do akcií | Dlouhodobé zhodnocení akcií | Diverzifikace osobních financí | Otevření účtu u brokera | Dlouhodobé investování | Aktivní trading | Možnost diverzifikace | Chci obchodovat akcie | Investování s LYNX | Začít investovat | Investování do ETF | Akcie společnosti | Výplaty dividend | Obchodování akcií | IPO kalendář | Výsledky firem | Marihuanové akcie | USA | EU | Majetek |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Intrakomoditní vs. Interkomoditní spready
  V předchozím článku jsme již nastínili význam slova spread – rozdíl. U komoditních spreadů jde o rozdíl cen dvou (nebo...
 • Introduction Of Sanctions Against Russia Continue To Increase
  Yesterday, the main stock indices of the United States of America finished the trading session in the green territory ...
 • Invaze v Sýrii může vážně poškodit energetický trh
  Potencionální útok Spojených států na Sýrii vytváří mnoho názorů o možném dopadu na trhy. Navzdory tomu, že Sýrie...
 • Inverze americké výnosové křivky poslala trhy do ztrát
  Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování v hlubokých ztrátách. Průmyslový Dow Jones oslabil o 3,1 %, S&P 500 klesl o 2,9 % a technologický Nasdaq si pohoršil o 3 %. V rámci S&P 500 se nedařilo ani jednomu sektoru, přičemž nejhlubší ztrátu zaznamenaly energetické společnosti, a to 4,1 %. S touto vlnou výprodejů úzce koresponduje další prohloubení inverze americké výnosové křivky. To historicky velmi často souviselo s nástupem recese. Obdobná situace nastala naposledy v roce 2007.
 • Inverzní výnosová křivka straší akciové trhy
  Páteční seance nebyla pro globální akciové trhy příznivá. Americké akcie tak uzavřely hluboko v červeném. Průmyslový Dow Jones přišel o 1,8 %, index S&P 500 o 1,9 % a technologický Nasdaq odevzdal dokonce 2,5 %. Pozornost investorů se stočila k vyhlídkám na růst globální ekonomiky a obavy o její růst se dále umocnily poté, co výnosová křivka v USA se stala poprvé od roku 2007 inverzní (záporný rozdíl mezi 3měsíčním a 10letým výnosem). Z historického pohledu inverzní křivka není dobrým znakem budoucího vývoje ekonomiky. S výjimkou defenzivních utilit se tak v rámci indexu S&P 500 nedařilo žádnému sektoru. Nejhlubší ztráty zaznamenali těžaři a zpracovatelé komodit (-3,0 %) a finanční tituly (-2,8 %).
 • Invest.com představila novou platformu na síti Bancor
  Skupina invest.com představila systém pro automatické generování tokenů pro svou novou platformu Stox pro předvídání chování trhu.
 • Investice ČEZ do Temelína bude letos činit 1,5 miliardy korun
  Energetická společnost ČEZ investuje do modernizace jaderné elektrárny Temelín 1,5 miliardy korun. V elektrárně chce posílit i bezpečnost a zřídit životně důležité prostory.
 • Investice desetiletí je stále atraktivní
  Dlouhodobí investoři mají nyní mimořádnou příležitost na rozvíjejících se trzích. Ty nabízejí vzácnou kombinaci atraktivní valuace, nízkých měnových kurzů a pozitivního tržního a ekonomického vývoje. Klademe ale důraz na to, že je tu příležitost pro investory dlouhodobé, protože dokonalé časování trhů není možné. Většina krátkodobé cenové volatility je ale založena jen na informačním šumu, zatímco dlouhodobou návratnost určují valuace a ekonomický růst.
 • Investice do akcií a jejich úskalí
  Soustředíte se jen na americký trh, nebo investujete i do evropských a asijských trhů? Ekonomové a analytici radí svá rizika rozložit.
 • Investice do akcií: 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky
  Akcie jsou často jedním z prvních investičních aktiv, o které se člověk začne zajímat, když se rozhodne zhodnocovat vlastní volné prostředky. Pokud jste v bodě, že se chcete dozvědět od začátku, jak investice do akcií fungují, pak je tento komplexní průvodce určen právě pro vás.
 • Investice do BAT akcií
  FANG, FAANG, FANGMAN…. Náhodné zkratky, nebo investice do technologických společností, která má smysl? Řeč je o amerických vysoce výkonných společnostech Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon a NVIDIA. A slyšeli jste již o akciích BAT?
 • Investice do biotech akcií: 7 nejlepších biotechnologických akcií
  Akcie sektoru biotech jsou mezi investory nesmírně populární. Velké potenciální výnosy v blízké budoucnosti lákají mnoho investorů. Populární u investorů LYNX jsou zejména akcie Biogen a Galapagos.
 • Investice do Bitcoinu: bitcoinové akcie vzrostly o více než 1000 %
  Bitcoinová horečka pokračuje i přesto, že Bitcoin prošel v posledním měsíci výraznou korekcí. Od doby, kdy americká derivátová burza CME spustila obchodování s futures na Bitcoin, se cena nejpopoluárnější kryptoměny výrazně propadla.
 • Investice do kobaltu – 100% zhodnocení během jednoho roku
  Kobalt je relativně neznámý kov. Kov o němž jako investoři neslýcháme příliš často. Přesto se cena kobaltu v posledních pár letech vyšplhala na dvojnásobek ceny. Investice do kobaltu je proto stále více zajímavější volbou jak diverzifikovat své portfolio.
 • Investice do konopí – 3 nejlepší marihuanové akcie 2019
  Akcie marihuany patří od poloviny roku 2017 na burze mezi absolutní fenomény. Není divu, protože ve stále více regionech světa je konopí legalizováno, stále více států USA marihuanu postupně legalizuje. V Evropě řada států zlegalizovala marihuanu pro lékařské účely.
 • Investice do lithia – 3 nejlepší lithiové akcie pro rok 2019
  Lithium je kov hojně využívaný pro výrobu baterií. Používá se při výrobě elektromobilů, chytrých telefonů, tabletů a další populární spotřební elektroniky.
 • Investice do lithia – 5 nejlepších lithiových akcií pro rok 2018
  Lithium je kov hojně využívaný pro výrobu baterií. Používá se při výrobě elektromobilů, chytrých telefonů, tabletů a další populární spotřební elektroniky.
 • Investice do marihuany? Je to možné s tímto ETF
  I tak liberální země jako je Nizozemsko se zdá být trochu ve stínu za Severní Amerikou, pokud jde o pěstování a především obchodování s marihuanou. Produkce trávy se v Severní Americe stává stále více populární, pěstuje se čím dál tím víc, častěji a na více místech. Především pokud jde o konopí pro lékařské účely, pak je Severní Amerika vyloženým rájem.
 • Investice do marihuany – Nejlepší konopné akcie a ETF v roce 2020
  Akcie marihuany patří od poloviny roku 2017 na burze mezi absolutní fenomény. Není divu, protože ve stále více regionech světa je konopí legalizováno, stále více států USA marihuanu postupně legalizuje. V Evropě řada států zlegalizovala marihuanu pro lékařské účely.
 • Investice do nemovitostí: 3 nejlepší nemovitostní fondy pro soukromé investory
  Investice do nemovitostí jsou považovány za vhodnou investici do aktiv během období s nízkými úrokovými sazbami a to z důvodu stability. Nízké úrokové sazby, stálé zvyšování ceny nájemného a silný příliv nového kapitálu tlačí realitní trh po celá léta směrem nahoru. Ceny nemovitostí tedy dlouhodobě rostou. Tento trend se netýká pouze rezidenčních nemovitostí, ale také komerčních nemovitostí.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy