Pondělí 17. června 2024 21:37
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple trading AI
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
CapXmaster

Pohled do budoucnosti – měnové trendy (3. díl)

Napsal:   Sekce: Pohled do budoucnosti

V dnešním článku se budeme zabývat měnovými trendy a jejich vlivem na globální ekonomiku. Představují se faktory, jako je ekonomická výkonnost, politická stabilita a úrokové sazby, které ovlivňují hodnotu měn a směnné kurzy. Důraz je kladen na důkladné vysvětlení principu plovoucího směnného kurzu. Závěrem článku je zdůrazněno, jak důležité je porozumět a sledovat měnové trendy pro podniky, investory a běžné občany.


V předchozím článku jsme se zabývali fascinující oblastí demografických změn a jejich významem pro naši společnost a ekonomiku. Dnes se však naše pozornost zaměří na další důležitý aspekt budoucnosti – měnové trendy a jejich dopad na mezinárodní obchod a investice. Směnné kurzy měn jsou jádrem globální ekonomiky, neboť ovlivňují toky zboží, služeb a kapitálu přes hranice.

V tomto článku se zaměříme na prognózu vývoje těchto směnných kurzů a jejich zásadní dopad na globální ekonomické prostředí, přičemž se budeme zabývat otázkami, jako je konkurenceschopnost obchodu, investiční příležitosti a rizika. Vstupte s námi do světa měnových trendů, které budou hrát klíčovou roli v našem pohledu na budoucnost.

Jaké jsou měnové trendy?

Měnové trendy působí komplexně a mají významný dopad na ekonomiku. Níže najdete základní informace o tom, jak fungují, jak ovlivňují ekonomiku, kdo je řídí a co je ovlivňuje.

Funkce měnových trendů

Měnové trendy odrážejí kolísání hodnoty jedné měny vůči ostatním měnám na mezinárodním trhu. Tyto trendy jsou výsledkem mnoha faktorů, včetně ekonomické výkonnosti, úrokových sazeb, inflace, politických událostí a nálady investorů na trh.

" Měnové trendy mohou hodně napovědět o stavu ekonomiky. Porozumět jim je jako rozluštit tlukot srdce ekonomiky." (Paul Samuelson)

Vliv na ekonomiku

Měnové trendy mají zásadní vliv na ekonomiku. Výrazné posílení nebo oslabení místní měny může ovlivnit.

 • Export a import: Měnové trendy ovlivňují konkurenceschopnost zboží a služeb na mezinárodním trhu.
 • Inflace: Prudké změny směnných kurzů mohou ovlivnit ceny dováženého zboží a služeb.
 • Investice: Investoři při rozhodování o alokaci svých prostředků do zahraničních aktiv zvažují měnové trendy.
 • Hospodářská stabilita: Příliš velké výkyvy měny mohou ohrozit hospodářskou stabilitu.

Řízení měnových trendů

Řízení měnových trendů je komplexní proces, ve kterém hrají klíčovou roli následující faktory.

 • Centrální banky: K ovlivňování hodnoty své měny používají nástroje měnové politiky, jako jsou úrokové sazby a intervence na devizovém trhu.
 • Finanční trhy: Denní obchodníci, investoři a spekulanti na mezinárodním měnovém trhu svými obchodními rozhodnutími rovněž ovlivňují měnové trendy.
 • Ekonomické události: Ekonomické zprávy a politické události mohou mít náhlý a významný dopad na vývoj měn.

Faktory ovlivňující měnové trendy

Vývoj měny ovlivňuje mnoho faktorů, včetně.

 • Hospodářská výkonnost: Silná ekonomika může posílit národní měnu.
 • Úrokové sazby: Vyšší úrokové sazby mohou přilákat kapitál a posílit měnu.
 • Inflace: Vysoká inflace může oslabit hodnotu měny.
 • Politická stabilita: Politická nestabilita může oslabit důvěru v měnu.
 • Spekulace: Spekulanti mohou na měnovém trhu vytvářet krátké a dlouhé pozice a ovlivňovat tak trendy.

Měnové trendy jsou nedílnou součástí globální ekonomiky a mají významný dopad na podniky, investice i běžné občany. Jejich řízení a předpovídání je základním aspektem hospodářské politiky a strategického plánování.

"Dynamika směnných kurzů odráží základní síly nabídky a poptávky. Ekonomové, kteří ji ignorují, se vystavují nebezpečí." (Joseph Stiglitz)

Hlubší pohled na fungování měnových trendů

Měnové trendy jsou důležitým a složitým aspektem globální ekonomiky. Týkají se kolísání hodnoty jedné měny vůči ostatním měnám a ovlivňují mezinárodní obchod, investice a ekonomickou stabilitu.

Mechanismus měnových trendů

Vývoj měn je výsledkem složitého systému interakcí mezi ekonomikami různých zemí. Na jejich tvorbu mají vliv faktory, jako je ekonomická výkonnost, inflace, úrokové sazby, politická stabilita a mnoho dalších. Tyto faktory společně určují poptávku a nabídku po dané měně na mezinárodním trhu. Změny těchto faktorů pak vedou k výkyvům směnných kurzů.

Vliv na mezinárodní obchod

Vývoj měny má přímý dopad na konkurenceschopnost vývozců a dovozců. Pokles hodnoty národní měny může zatraktivnit vývoz zboží z dané země pro zahraniční kupce, zatímco posilující měna může zlevnit dovoz. Tyto změny mohou ovlivnit obchodní bilanci a konkurenční postavení země na mezinárodním trhu.

Vliv na investice

Investoři při rozhodování o alokaci svých prostředků do zahraničních aktiv zohledňují měnové trendy. Kolísání měn může mít významný dopad na hodnotu těchto investic. Investoři se často snaží předvídat měnové trendy a využít je k dosažení zisku.

Centrální banky a měnová politika

Centrální banky hrají klíčovou roli při řízení měnových trendů prostřednictvím své měnové politiky. Změny úrokových sazeb, kvantitativní uvolňování a měnové intervence jsou nástroje, které centrální banky používají k ovlivňování hodnoty své měny.

Rizika a nejistota

Vývoj měnových kurzů může představovat riziko pro podniky, které jsou závislé na mezinárodním obchodu a investicích. Nejistota ve směnných kurzech může způsobit nepředvídatelné ztráty.

Vliv na ekonomickou stabilitu

Příliš výrazné měnové trendy mohou ohrozit hospodářskou stabilitu země. Rychlé znehodnocení měny může způsobit inflaci a hospodářskou nestabilitu.

Role hedgeových fondů a dalších hráčů

Měnové trendy jsou často ovlivňovány velkými hráči na finančních trzích, včetně hedgeových fondů. Tyto fondy mají schopnost vyvíjet obrovský tlak na měnové trhy, což může způsobit výrazné změny v hodnotě měn.

Měnové války

Některé země mohou získat konkurenční výhodu ve vývozu záměrným oslabením své měny. To vede k takzvaným "měnovým válkám", kdy se země snaží vzájemně oslabit své měny, což může mít nepříznivý vliv na mezinárodní obchod.

Dopad na spotřebitele

Měnové trendy mohou mít nepřímý dopad na spotřebitele prostřednictvím cenové stability a dostupnosti dovážených produktů. Například prudké oslabení národní měny může zvýšit ceny dováženého zboží, což ovlivní kupní sílu obyvatelstva.

Technologický vliv

Moderní technologie a obchodní platformy umožňují rychlé a globální obchodování s měnami. Algoritmické obchodování a umělá inteligence hrají stále větší roli při utváření denních měnových trendů.

Dlouhodobé trendy

Někdy se měnové trendy mohou vyvíjet delší dobu a mít kumulativní účinek na ekonomiku. Takové dlouhodobé trendy mohou vést ke strategiím centrálních bank a investičních institucí.

Přístup veřejnosti

Pro běžné občany je důležité porozumět měnovým trendům, protože změny měny mohou ovlivnit jejich každodenní život. Například při plánování zahraničních dovolených nebo investic je důležité být informován o vývoji měn.

Vliv geopolitických událostí

Geopolitické konflikty, sankce a obchodní války mezi zeměmi mohou mít významný vliv na vývoj měn. Tyto události mohou způsobit rychlé a dramatické změny hodnoty měn.

Měnové trendy nejsou jen výzvou pro ekonomy a analytiky, ale mají hluboké důsledky pro obyčejné lidi, podniky a národní ekonomiky. Jejich předpovídání a řízení je klíčovým aspektem hospodářského plánování a politiky.

"Pohyby měn jsou jako signály z nervového systému trhu. Odhalují cenné informace o stavu a směřování ekonomiky." (Ben Bernanke)

"Plovoucí směnný kurz"

Jedním z nejvýznamnějších příkladů změn ve vývoji měny vůči dolaru v historii byl tzv. plovoucí směnný kurz v roce 1971. Předtím byl dolar fixován ke zlatu v rámci systému známého jako Bretton-Woodsův systém.

V srpnu 1971 americký prezident Richard Nixon oznámil, že USA zruší směnitelnost dolaru za zlato, čímž fakticky ukončí brettonwoodský systém. Toto opatření se stalo známým jako "Nixonův šok". Po tomto rozhodnutí začal dolar klesat vůči ostatním měnám, protože ztratil svou pevnou hodnotu vázanou na zlato.

Tento historický okamžik znamenal přechod od pevných směnných kurzů k pohyblivým, kdy je hodnota měny určována tržní nabídkou a poptávkou. To změnilo srovnání dolaru s ostatními měnami a ovlivnilo mezinárodní obchod a investice. Dolar již nebyl pevným měřítkem a jeho hodnota začala kolísat v závislosti na ekonomických a politických událostech.

Tento příklad ukazuje, jak důležitý je vývoj měny a její změny vůči dolaru pro mezinárodní obchod a investice a jak významný vliv mohou mít politická rozhodnutí na hodnotu této měny.

"Směnné kurzy jsou tichými regulátory mezinárodního obchodu. Ekonomové a centrální bankéři musí dbát jejich poselství." (Raghuram Rajan)

Přechod na plovoucí směnné kurzy v roce 1971 byl sám o sobě mimořádným okamžikem v dějinách mezinárodních financí a ekonomiky. Tato změna ovlivnila způsob, jakým země spravují své měny a vzájemně obchodují. Zde je několik dalších zajímavých bodů k zamyšlení.

 • Volatilita směnných kurzů: Po přechodu na plovoucí směnné kurzy se začala zvyšovat volatilita na měnových trzích. To znamená, že hodnota měn může rychle kolísat v závislosti na ekonomických zprávách, geopolitických událostech a dalších faktorech.
 • Intervence centrální banky: Centrální banky jednotlivých zemí často intervenují na měnových trzích, aby ovlivnily hodnotu své měny. Mohou tak činit nákupem nebo prodejem své měny. Tyto intervence mohou mít významný vliv na vývoj měny.
 • Diverzifikace portfolia: Investoři a podniky musí pečlivě sledovat měnové trendy a upravovat své investiční portfolio na základě očekávání vývoje směnných kurzů. Strategií pro zmírnění měnového rizika může být diverzifikace do různých měn.
 • Spekulace: Mnoho spekulantů se aktivně účastní měnových trhů a snaží se vydělat na změnách směnných kurzů. To může volatilitu trhu ještě zvýšit.
 • Výhody a nevýhody: Pohyblivé směnné kurzy mají své výhody, jako je schopnost reagovat na ekonomické šoky, ale také nevýhody, jako je zvýšené měnové riziko pro podniky zapojené do mezinárodního obchodu.

Díky těmto faktorům jsou měnové trendy velmi dynamickým a důležitým aspektem mezinárodních financí a obchodu. Pro podniky, investiční fondy a vlády je důležité těmto trendům rozumět a řídit se jimi při svých strategických rozhodnutích.

Jaký je vliv na běžné spotřebitele?

Především centrální banky mohou tisknout peníze, kdykoli se jim zachce, což vede k inflaci. To znamená, že střadatelé dnes přímo prodělávají, protože ztrácejí kupní sílu. Jinými slovy, to, co si dnes mohli koupit za 100 dolarů, si zítra koupí za 102 dolary.

Za druhé, inflace ovlivňuje také investice. To znamená, že pokud například dolar ztrácí svou kupní sílu, trhům se daří a naopak. Proto je mnohem lepší zajímat se o investice než jen bezmyšlenkovitě spořit a přicházet o peníze.

"Směnné kurzy jsou jako silný příliv, který může investici zvednout nebo potopit. Znalost měnových trendů je pro každého investora klíčová." (Warren Buffett)

Faktory ovlivňující měnové trendy

Měnové trendy jsou ovlivňovány řadou vzájemně souvisejících faktorů, které mají komplexní dopad na hodnotu měn a směnných kurzů. Zde jsou uvedeny některé z nejdůležitějších faktorů.

 • Základní ekonomické ukazatele: Stav a výkonnost ekonomiky mají velký vliv na hodnotu místní měny. Ukazatele, jako je růst HDP, inflace, nezaměstnanost a obchodní bilance, mohou ovlivnit důvěru investorů v měnu dané země.
 • Měna centrální banky: Měnu dané země často řídí její centrální banka, která může prostřednictvím své měnové politiky ovlivňovat měnové trendy. Centrální banky mohou zvyšovat nebo snižovat úrokové sazby, intervenovat na měnových trzích nebo měnit množství oběživa.
 • Geopolitické události: Politická nestabilita, válka nebo jiné geopolitické události mohou způsobit významné změny směnných kurzů. Investoři často v dobách nejistoty hledají bezpečné útočiště pro své investice.
 • Obchodní bilance: Poptávku po měně země často ovlivňuje její obchodní bilance, tj. rozdíl mezi vývozem a dovozem. Přebytek obchodní bilance může růst měny podpořit, zatímco deficit ji může oslabit.
 • Úrokové sazby: Diferenciály úrokových sazeb mezi zeměmi mohou ovlivnit vývoj měn. Investory často lákají země s vyššími úrokovými sazbami, což může posílit jejich měnu.
 • Spekulace: Měnové trhy jsou aktivním místem spekulací. Investoři a obchodníci často předpovídají a snaží se ovlivnit měnové trendy na základě svých očekávání a analýz.
 • Rostoucí ekonomika: Rychle rostoucí ekonomiky mohou přivést investory a zvýšit poptávku po své měně, a tím posílit její hodnotu.
 • Politická stabilita: Země s politickou stabilitou mají často stabilnější měny, protože dávají investorům větší důvěru.
 • Mezinárodní rezervy: Množství rezervní měny, například amerického dolaru, může ovlivnit hodnotu místní měny.
 • Technologické inovace: Technologický pokrok může ovlivnit měnové trendy, zejména v souvislosti s digitálními měnami a platebními systémy.

Tyto faktory nejsou izolované, a proto je analýza a předpovídání měnových trendů složitý proces, který bere v úvahu mnoho proměnných. Pro podniky a investiční fondy je zásadní, aby těmto faktorům rozuměly a řídily měnové riziko ve svých portfoliích.

Vliv měnových trendů na ekonomiku, spotřebitele a centrální banku

Dopad měnového vývoje na ekonomiku a spotřebitele je značný. Změny hodnoty místní měny mohou ovlivnit ceny dovozu a vývozu, což má dopad na obchodní bilanci a hospodářský růst. Pro spotřebitele to znamená, že nižší hodnota místní měny může vést ke zvýšení cen dováženého zboží a služeb, což může ovlivnit jejich kupní sílu. Naopak silnější místní měna může zlevnit dovážené výrobky, což může být pro spotřebitele výhodné. Pro ekonomiku to znamená, že vývoj měny může mít vliv na konkurenceschopnost země na mezinárodním trhu a na hospodářský růst. Řízení měnových trendů je pro vlády a centrální banky důležité pro dosažení ekonomické stability.

Vliv měnových trendů na centrální banku a ekonomiku je významný. Úkolem centrálních bank je řídit měnovou politiku, a proto musí sledovat měnové trendy a reagovat na ně. Pokles hodnoty místní měny může vést k růstu inflace, kterou se centrální banka snaží kontrolovat. Naopak příliš silná místní měna může narušit vývoz, což ovlivňuje obchodní bilanci a hospodářský růst. Centrální banky často intervenují na devizovém trhu, aby ovlivnily hodnotu měny a udržely ekonomickou stabilitu. Vliv vývoje měny se odráží také v úrokových sazbách, které ovlivňují úvěry a investice, což má důsledky pro celou ekonomiku. Řízení měnových trendů má pro centrální banku zásadní význam pro udržení ekonomické stability a růstu.

"Měnový trh je oknem do globálního ekonomického prostředí. Pochopení měnových trendů je klíčem k přijímání informovaných investičních rozhodnutí." (Ray Dalio)

Závěr

V dnešní globalizované ekonomice hrají měnové trendy klíčovou roli v našem každodenním životě. Jak jsme zjistili, tyto trendy jsou složité, ovlivňuje je mnoho faktorů a mají významný dopad na ekonomiku, obchod a investice. Pro podniky, vlády a centrální banky jsou měnové trendy důležitým faktorem při rozhodování.

Je důležité si uvědomit, že tyto trendy se netýkají jen ekonomů a investičních analytiků, ale i běžných lidí. U spotřebitelů mohou změny měny ovlivnit jejich kupní sílu a ceny zboží, které nakupují. Je proto důležité být o těchto trendech informován a chápat jejich dopad na naši ekonomiku.

Měnové trendy jsou nedílnou součástí naší globální ekonomiky a budou hrát klíčovou roli v našem pohledu na budoucnost. S rostoucí složitostí globálních trhů je velmi důležité tyto trendy sledovat a přizpůsobovat jim svá rozhodnutí. Jak říká Warren Buffett: "Směnné kurzy jsou jako silný příliv, který může investici zvednout nebo potopit. Znalost měnových trendů je pro každého investora klíčová."

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Intervence | Kvantitativní uvolňování | Peníze | Inflace | USA | Nezaměstnanost | HDP | Měnová politika | Spekulace | Investiční fondy | Daně | Rizika | Politika | Export | Import | Ekonomové | Ekonomické události | Měnový trh | Měnové trhy | Kapitál | Sazby | Analýza | Ben Bernanke | Centrální banka | Centrální banky | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Ekonomika | Finanční trhy | Investice | Kurz | Kurzy měn | Mezinárodní obchod | Měna | Měny | Obchodní bilance | Obchodování s měnami | Portfolio | Pozice | Riziko | Směnný kurz | Volatilita | Výkonnost | Warren Buffett | Zlato | Úrokové sazby | Banky | Obchodování | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Americký prezident | Spekulanti | Investoři | Měnové války | Intervence na devizovém trhu | Intervenovat | Algoritmické obchodování | Obchodníci | Centrální bankéři | Banka | Dolar | Dolary | Ekonomické zprávy | Fondy | Investiční | Investiční portfolio | Kurzy | Obchodní platformy | Portfolia | Růst HDP | Signály | Směnné kurzy | Trh | Zprávy | Buffett | ROCE | Měnové riziko | Dlouhé pozice | Znalost | Vývoj měn | Intervence centrální banky | Globální ekonomiky | Kolísání měn | Ztráty | Bezpečné útočiště | Nejistota | Bankéři | Očekávání | Směnné kurzy měn | Ray Dalio | Obchodní války | Podniky | Stabilnější měny | Denní obchodníci | Vyšší úrokové sazby | Střadatelé | Deficit | Obchod | Konkurenceschopnost | Bilance | Ceny zboží | Nejistoty | Měnové politiky | Inovace | Budoucnost | Vliv na investice | Ukazatele | Zamyšlení | Prezident | Trhy | Pokles | Vysoká inflace | Rozhodování | Stabilita | Vývoj | Šok | Výkyvy | Nástroje měnové politiky | Spotřebitelé | Politická rozhodnutí | Růst | Ekonomické ukazatele | Ekonomiky | Války | Umělá inteligence | Posílení | Dovoz | Vývoz | Rezervní měny | Politická nestabilita | Technologický pokrok | Tisknout peníze | Ceny | Politické události | Růst měny | Ceny dováženého zboží | Politická stabilita | Přebytek obchodní bilance | Změny úrokových sazeb | Investoři a obchodníci | Oslabení | Prudké oslabení | Příležitosti | Cenové stability | Technologie | Ovlivňování | Národní měny | Opatření | Pozornost | Joseph Stiglitz | Vývoj měnových kurzů | Společnost | TIM | | Dlouhodobé trendy | Sankce | Geopolitické události | Znehodnocení | Ekonomické prostředí | Válka | Postavení země | Směřování | Příležitosti a rizika | Plánování | Měnové intervence | Nebezpečí | Paul Samuelson | Jakub Matis | Pohled do budoucnosti | Technologické inovace | Měnové trendy | Platformy | Portfólia | Dopad na ekonomiku | Hodnota měny | Silná ekonomika | Ekonomické výkonnosti | Dosažení zisku | Rezervy | Konflikty | Znehodnocení měny | Vlády | Výhody | Hospodářské politiky | Směřování ekonomiky | Geopolitické konflikty | Fungování | SOK | Nálady investorů | Vliv na ekonomiku | Historický okamžik | Znalost měnových trendů | Jaké jsou měnové trendy? | Funkce měnových trendů | Řízení měnových trendů | Faktory ovlivňující měnové trendy | Hospodářská výkonnost | Fungování měnových trendů | Hlubší pohled na fungování | Hlubší pohled | Mechanismus měnových trendů | Vliv na mezinárodní obchod | Centrální banky a měnová politika | Rizika a nejistota | Vliv na ekonomickou stabilitu | Role hedgeových fondů | Dopad na spotřebitele | Technologický vliv | Přístup veřejnosti | Vliv geopolitických událostí | Plovoucí směnný kurz | Volatilita směnných kurzů | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Vliv měnových trendů na ekonomiku | Dynamika směnných kurzů | Raghuram Rajan | Přechod na plovoucí směnné kurzy | Plovoucí směnné kurzy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Podobné grafy EURUSD a USDINX
  support na EURUSD, resistance na USDINX
 • Podporuje Donald Trump nepriamo Bitcoin?
  Ahojte traderi. V prvom rade vám prajem úspešný štart do nového roka a všetko dobré do roku 2020. Pre mňa ako krypto tradera bude tento rok veľmi vzrušujúci, pretože sa na kryptomenách dočkáme dlho očakávanej udalosti a to je halving Bitcoinu. Poďme však postupne.
 • Pod tlakem zodpovědnosti
  Poměrně často tady píšu o tom, jak drobnosti často rozhodují o tom, jestli náš trading bude úspěšný nebo ne. O tom, jak vědomí zodpovědnosti v našich myslích vytváří bloky, které se mnohdy velice často jen ztěžka překonávají. Nedávno jsem v televizi viděl pořad, který o podobných věcech také hovořil, ačkoliv byl ze zcela jiného oboru. Avšak vývod, který jsem si z něj pro sebe udělal je myslím velice dobře použitelný i pro obchodování.
 • Pohádky o akciovém trhu
  Přinášíme vám 4 pohádky o akciovém trhu očima profesora a ekonoma Roberta J. Shillera nositele Nobelovy ceny za ekonomii.
 • Po halvingu je Bitcoin znovu téměř na 10 000 USD
  Bitcoin znovu téměř na 10 000 USD. Takto vypadá dnešní pohled na graf Bitcoinu. Po posledním zásahu nad 10 000 USD prodala jedna z velryb velké množství Bitcoinu a padli jsme téměř o 2 000 USD na hodnotu kolem 8 100 USD. Dnes máme na dosah 10 000 USD, jak na tom jsou investoři?
 • Pohľad na AUDUSD, USDJPY, EURGBP, EURUSD
  Analýza menových párov AUDUSD, USDJPY, EURGBP, EURUSD, NZDUSD
 • Pohľad na oceán
  Pohľad na oceán a prirovnávanie ho k tradingu a investovaniu je fascinujúca analógia. Keď sa pozrieme na vlnobitie a prirodzené živly ako vietor, dážď a veľké vlny, vidíme ich ako sily, ktoré sú nad nami, mohutné a nezastaviteľné. Podobne aj na trhu sú sily, ktoré môžu mať veľký vplyv na naše investície a obchodovanie. Pohyb vĺn v oceáne je nepredvídateľný a mení sa podľa rôznych faktorov. Rovnako je to aj na finančných trhoch, kde ceny a trendy sa neustále menia v reakcii na ekonomické udalosti, politické rozhodnutia a mnoho ďalších faktorov. V dnešnom článku načrtnem moje zamyslenie a úvahu, ktorá ma napadla pri pohľade na oceán a predstave, že celý trh je ako oceán a my obchodníci a investori sme ako malá loďka vydaná napospas tomuto živlu. Nekonečný, nepredvídateľný prírodný živel. Monštrum a gigant všetkých gigantov.
 • Pohľad na trhy pred FEDom
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj vybraných inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Pohled do budoucnosti – demografické změny (2. díl)
  V tomto článku se blíže podíváme na demografické změny a nastíníme některé důležité aspekty, které s nimi souvisejí. Poté se budeme zabývat faktory, které tyto demografické změny ovlivňují, a na závěr se klasicky podíváme na dopad těchto změn na ekonomiku, spotřebitele atd.
 • Pohled do budoucnosti – environmentální a sociální změny (5. díl)
  Tento článek poskytuje hluboký pohled na environmentální a sociální změny, které formují naši současnou společnost a budoucnost. Dozvíte se o narůstajících výzvách, jako je změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti, a o tom, jak tyto změny ovlivňují naše životní prostředí, ekonomiku a investiční příležitosti. Článek také diskutuje o klíčových faktorech, jako jsou investice do udržitelnosti a faktory ESG, které ovlivňují rozhodování investorů a regulátory.
 • Pohled do budoucnosti – politické a regulační změny (6. díl)
  Tento článek pojednává o politických a regulačních změnách a jejich vlivu na ekonomiku a investice. Čtenář získá přehled o faktorech ovlivňujících tyto změny, nejvýznamnějších regulačních orgánech a jejich rolích. Dále se dozví, jaké jsou důsledky politických a regulačních změn na ekonomiku, investice, spotřebitele a jaké klíčové aspekty těchto změn jsou důležité. Nakonec je zdůrazněn význam porozumění politickým a regulačním změnám pro úspěch v globálním prostředí.
 • Pohled do budoucnosti – růstové sektory (4. díl)
  Tento článek se zabývá vlivem růstových sektorů na ekonomiku a spotřebitele. Ukazuje, jak tyto sektory formují ekonomický vývoj a jak mohou ovlivnit životy lidí. Zahrnuje i faktory, které ovlivňují růstová odvětví, a jejich vliv na pracovní trh, inovace a konkurenceschopnost. Dále se zaměřuje na to, jak vlády, soukromý sektor a investoři podporují tyto sektory, a jakým způsobem centrální banky reagují na jejich vývoj ve své měnové politice.
 • Pohled do budoucnosti – technologické inovace (1. díl)
  V dnešním článku přejdeme k dalšímu pilíři fundamentální analýzy, a to k pohledu do budoucnosti. Konkrétněji se dnes podíváme na technologické inovace a podrobně si rozebereme některé oblasti, které tam spadají, jako je umělá inteligence nebo třeba blockchain. Nakonec si projdeme faktory, které technologické inovace ovlivňují, a také jejich dopad na ekonomiku.
 • Pohled do budoucnosti – trendy v chování spotřebitelů (7. díl)
  Článek se zabývá trendy v chování spotřebitelů a jejich vlivem na ekonomiku a investice. Čtenář se dozví o změnách preferencí a vkusu spotřebitelů, sociálních a kulturních vlivech, technologickém pokroku a roli sociálních médií při formování spotřebitelských preferencí. Zohledňuje se také faktory jako ekonomické podmínky, demografie, sociální a kulturní změny, média a psychologické aspekty, které ovlivňují trendy ve spotřebitelském chování.
 • Pohled do zákulisí aplikace Robinhood. Proč omezil obchodování?
  Robinhood. Imaginární postavička z anglického folklóru, ke které se váže řada pozitivních konotací. Například spravedlivost, rovnost a štědrost. Chytře vybrané jméno pro aplikaci, která demokratizovala obchodování akcií. Jak se z miláčka internetu stala aplikace s nejhorším hodnocením na Google Play a App Store?
 • Pohled forex tradera na EUR/USD, GBP/USD a NZD/USD
  Měnovému páru EUR/USD se v pátek podařilo prolomit významnou support zónu nad 1,1500 a uzavřít výrazně pod ní. Breakdown byl inicializován Evropskou centrální bankou (ECB), která s rozvíjející se krizí v Turecku vyjádřila v pátek obavy o expozici významných evropských bank v Turecku (BNP Paribas, Unicredit a další…). Obavy z Turecka se odrazily i na evropských akciových indexech, když index DAX v pátek propadl o 2 %.
 • Pohled forex tradera: Nebojte se ztrát!
  Pojďme se krátce podívat na přístup obchodování na burze z pohledu strachu ze ztráty.
 • Pohled FX tradera na EUR/USD, AUD/USD a ropu WTI
  Měnový pár EUR/USD s podporou techniky koncem minulého a úvodem tohoto týdne posiloval a obchodoval se s přehledem nad 1,1700 úrovní. Ve středu se vývoj obrátil a tento měnový pár dosedl do support oblasti kolem 1,1550 +/- úrovně, odkud se včera opět odrazil k aktuálnímu pěknému 100 pipovému růstu.
 • Pohled na dolarový index a měnový pár USD/JPY
  Americký dolar zatím udržuje svou přibližně dvouletou sílu, náznaky oslabování po potvrzení ochoty FEDu preventivně snižovat úrokové sazby v nejbližším období zatím nevyústily v jeho trvalejší a udržitelnější pokles.
 • Pohled na index S&P 500 a EUR/USD
  Pozitivní nálada na akciových trzích se od února drží i nadále. Po Mariu Draghim v minulých týdnech trhy nyní podpořila i prezidentka Fedu Janet Yellenová, když v podstatě definitivně ukončila dohady o možnosti brzkého zvýšení sazeb v USA. Navíc komentovala i připravenost a odhodlání Fedu k případným podpůrným akcím, pokud by bylo potřeba.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI