Neděle 26. května 2024 04:09
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
FTMO král
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3

Pohled do budoucnosti – demografické změny (2. díl)

Napsal:   Sekce: Pohled do budoucnosti

V tomto článku se blíže podíváme na demografické změny a nastíníme některé důležité aspekty, které s nimi souvisejí. Poté se budeme zabývat faktory, které tyto demografické změny ovlivňují, a na závěr se klasicky podíváme na dopad těchto změn na ekonomiku, spotřebitele atd.


V jednom z předchozích článků jsme se zabývali fascinující oblastí technologických inovací a zkoumali, jak tyto pokroky ovlivňují náš svět a způsob života. Svět technologií se stále rychle rozvíjí a mění a přináší s sebou změny, které představují obrovský dopad na naši společnost a ekonomiku. Dnes se však naše pozornost obrací k dalšímu aspektu, který bude hrát klíčovou roli v naší budoucnosti – demografickým změnám.

Demografické změny jsou nepřetržitým procesem, který ovlivňuje různé oblasti našeho života, včetně hospodářství, kultury, politiky a sociální dynamiky. V tomto článku se podíváme na to, jak se mění demografický kontext, jaké jsou jeho důsledky a jak se tyto změny prolínají s technologickými inovacemi. Naším cílem je lépe pochopit, jak budoucnost utváří nejen technologický pokrok, ale také změny v populaci, a jaké nové výzvy a příležitosti demografické trendy přinesou. Pojďme se společně podívat na další budoucnost, v níž demografie hraje významnou roli.

"Demografické trendy určují budoucnost ekonomik. Pochopení populační dynamiky je pro efektivní ekonomické plánování nezbytné." (Paul Samuelson)

Demografické změny: podrobný pohled

Demografická změna je proces, který zahrnuje změny v populaci spojené se změnami v počtu, struktuře, rozmístění a charakteristikách jedinců. Tyto změny jsou často výsledkem složitého souboru faktorů a mají obrovský dopad na různé aspekty našeho života, zejména na ekonomiku. Zde se podrobně podíváme na to, co znamenají demografické změny a jak ovlivňují náš svět.

Co jsou demografické změny?

Demografické změny se věnují analýze lidské populace, její struktury, trendů a vzorců. Zahrnuje řadu aspektů, včetně.

 • Růst nebo pokles populace: Demografické změny mohou být spojeny s růstem nebo poklesem počtu obyvatel v dané zemi nebo regionu. Růst populace může být například důsledkem vyšší porodnosti, migrace nebo zlepšení zdravotní péče.
 • Věková struktura: Velký význam má rozdělení obyvatelstva podle věkových skupin. Starší obyvatelstvo má jiný dopad na ekonomiku a sociální systém než mladší obyvatelstvo.
 • Migrace: Migrační toky – včetně mezinárodní a vnitřní migrace – utvářejí demografické vzorce a změny v různých oblastech.
 • Plodnost: Plodnost neboli porodnost ovlivňuje růst populace. Nižší porodnost může vést ke stárnutí populace.

Jak fungují demografické změny?

Demografické změny jsou výsledkem mnoha faktorů, včetně socioekonomických, kulturních a environmentálních vlivů. Tyto faktory mohou zahrnovat.

 • Ekonomické příležitosti: Nízká nezaměstnanost a vyšší životní úroveň mohou motivovat páry k vyšší porodnosti.
 • Přístup k antikoncepci: Dostupnost antikoncepce a osvěta v oblasti plánování rodiny mohou ovlivnit míru porodnosti.
 • Kulturní faktory: Rozhodování o velikosti rodiny mohou ovlivňovat tradice, normy a hodnoty.
 • Migrace: Pohyb obyvatelstva může formovat demografické vzorce a změny.

Vliv demografických změn na ekonomiku

Demografické změny mají zásadní dopad na ekonomiku a tento dopad je komplexní.

 • Pracovní síla: Změny ve věkové struktuře ovlivňují pracovní sílu. Starší populace může znamenat úbytek pracovních sil, zatímco mladší populace může poskytnout potenciální pracovní sílu.
 • Spotřebitelské vzorce: Demografické změny ovlivňují spotřební vzorce, což má dopad na průmysl a trhy. Starší populace může preferovat jiné výrobky a služby než mladší populace.
 • Zdravotní péče: Starší populace často potřebuje více zdravotní péče, což může znamenat značné náklady pro systémy zdravotní a sociální péče.
 • Důchodový systém: Demografické změny mohou mít dopad na důchodové systémy, protože starší obyvatelstvo potřebuje větší finanční podporu.

Kdo řídí demografické změny?

Demografické změny jsou výsledkem mnoha faktorů a málokdy jsou přímo řízeny. Vlády, organizace a instituce však mohou ovlivňovat demografické vzorce prostřednictvím politik týkajících se vzdělávání, zdravotní péče, migrace a rodinných podmínek. Svou roli hrají také ekonomické a sociální faktory.

Co to ovlivňuje?

Demografické změny jsou ovlivněny mnoha faktory, mezi něž patří.

 • Ekonomické podmínky: Silná ekonomika může motivovat k vyšší porodnosti a imigraci.
 • Kultura a hodnoty: Změny kulturních norem mohou ovlivnit rozhodování o velikosti rodiny a porodnosti.
 • Přístup ke zdravotní péči: Dostupnost zdravotní péče může ovlivnit úmrtnost a porodnost.
 • Sociální politika: Demografické vzorce mohou ovlivnit politiky v oblasti důchodů, vzdělávání a rodiny.

Demografické změny jsou nedílnou součástí vývoje společnosti a hospodářství. Jejich hluboký dopad na trh práce, spotřebitelské chování a důchodové systémy z nich činí klíčové faktory při tvorbě politik a strategických rozhodnutí. Je proto důležité tyto změny sledovat a přizpůsobovat se jim, aby byl zajištěn udržitelný a prosperující rozvoj společnosti v budoucnosti.

"Demografické znalosti jsou cenným nástrojem pro předvídání sociálních a ekonomických změn. Pomáhají nám připravit se na budoucnost." (Joseph Chamie)

Další důležité aspekty související s demografickými změnami

Urbanizace

Tendence stěhovat se do měst vede k rychlé urbanizaci. To může změnit sociální strukturu a vztahy mezi městskými a venkovskými oblastmi. Rychlý růst měst a urbanizace vede ke změnám v poptávce po službách, infrastruktuře a trhu s bydlením. To může vytvořit nové příležitosti pro odvětví, jako je stavebnictví a technologie pro tzv. inteligentní města. Urbanizace je také často spojena se zvýšenou poptávkou po dopravě a energii, což může stimulovat inovace v těchto oblastech.

Starší populace

Stárnutí populace je celosvětový trend, který klade důraz na potřebu dlouhodobé péče a důchodových systémů. Řešení pro starší populaci jsou stále důležitější. S rostoucím podílem starší populace se mění nejen systém zdravotní péče, ale také poptávka po zdravotnických a pečovatelských službách. To otevírá prostor pro technologické inovace v oblasti telemedicíny, monitorování zdravotního stavu a asistenčních technologií, které mohou zlepšit péči o starší populaci. Starší pracovní síla může také vytvářet nové pracovní příležitosti v odvětvích, která se přímo týkají starších lidí.

"Demografie je osud. Stárnutí populace a změny v porodnosti mají hluboké důsledky pro sociální a ekonomické systémy." (Robert Fogel)

Obrázek 1: Odhady a prognózy světové populace podle regionů

Tyto dvě demografické změny, urbanizace a stárnutí populace, tak mají významné důsledky pro ekonomiku, sociální systémy a technologické inovace. Je důležité tyto trendy sledovat a aktivně se jim přizpůsobovat, aby bylo možné účinně reagovat na nové výzvy a příležitosti, které přinášejí.

Například investice do služeb pro starší lidi nejen zlepšují jejich životní podmínky, ale také vytvářejí pracovní místa a stimulují hospodářský růst v souvisejících odvětvích, jako je zdravotnictví, cestovní ruch a kultura. Tyto investice mohou vytvořit udržitelnou a inkluzivní společnost, v níž starší lidé hrají aktivní a důstojnou roli.

Toho lze dosáhnout prostřednictvím investic do domovů důchodců, zdravotní péče, kulturních a volnočasových aktivit nebo rekreačních služeb. V této souvislosti mohou přicházet v úvahu také technologické inovace a další různé věci.

Vzhledem k tomu, že počet obyvatel stále roste, bude po těchto službách vysoká poptávka, a protože s rostoucí poptávkou musí růst i nabídka, stojí tato investiční příležitost přinejmenším za zvážení.

"Demografické faktory mohou mít zásadní vliv na investiční příležitosti. Pochopení populačních trendů je pro dlouhodobé investory klíčové." (Warren Buffett)

Faktory ovlivňující demografické změny

Demografické změny jsou ovlivněny řadou faktorů, které se liší podle regionu a kultury. Zde jsou některé z hlavních faktorů, které ovlivňují demografické změny.

 • Plodnost: Úroveň plodnosti, tedy průměrný počet dětí na jednu ženu, je klíčovým faktorem demografických změn. Vyšší porodnost vede k růstu populace, zatímco nižší porodnost může způsobit stárnutí populace.
 • Úmrtnost: Úroveň úmrtnosti ovlivňuje míru růstu populace. Pokroky ve zdravotnictví a medicíně mohou snížit úmrtnost a prodloužit střední délku života.
 • Migrace: Příliv a odliv obyvatel z jiných zemí nebo regionů má významný vliv na demografické změny. Imigrace může například zvýšit počet obyvatel a rozmanitost.
 • Stárnutí populace: Prodlužující se střední délka života a nižší porodnost vedou ke stárnutí populace. Stárnutí populace má dopady na důchodové systémy, zdravotní péči a trh práce.
 • Vzdělání: Úroveň vzdělání může ovlivnit porodnost a úmrtnost. Vyšší úroveň vzdělání může vést k nižší porodnosti a lepšímu zdraví.
 • Ekonomické faktory: Ekonomické podmínky mohou mít vliv na plánování rodiny a rozhodování o počtu dětí. V ekonomicky nestabilních obdobích může plodnost klesat.
 • Kultura a náboženství: Kulturní a náboženské hodnoty a přesvědčení mohou ovlivnit rozhodování o plánování rodiny a plodnosti.
 • Úloha žen ve společnosti: Postavení žen ve společnosti, včetně přístupu ke vzdělání a pracovním příležitostem, může ovlivnit jejich rozhodování o plánování rodiny.
 • Zdravotní péče: Přístup ke zdravotní péči a antikoncepci může ovlivnit plodnost a zdraví matek a novorozenců.
 • Urbanizace: Stěhování do měst a urbanizace mohou ovlivnit strukturu rodiny a porodnost.
 • Sociální a hospodářská politika: Rozhodování o plánování rodiny mohou ovlivnit politiky týkající se rodiny, mateřské dovolené, důchodů a podpůrných programů.

Tyto faktory mohou být vzájemně propojené a komplexní a ovlivňovat demografické změny v různých částech světa. Pochopení těchto faktorů je zásadní pro plánování a řízení demografických změn a jejich důsledků pro společnost a ekonomiku.

"Demografické faktory, včetně vývoje pracovní síly a stárnutí populace, jsou rozhodujícími faktory hospodářského růstu a inflace." (Ben Bernanke)

Vliv demografických změn na ekonomiku, spotřebitele a centrální banku

Demografické změny mají významný dopad na ekonomiku a spotřebitele. Stárnutí populace může mít vliv na pracovní sílu a náklady na důchody. Změny ve věkové struktuře mohou změnit preference spotřebitelů a poptávku po různých výrobcích a službách. Migrace a vzdělání jsou dalšími faktory, které ovlivňují trhy práce a hospodářský růst. Je nezbytné, aby vlády a podniky na tyto demografické trendy dobře reagovaly a plánovaly budoucnost s ohledem na udržitelný rozvoj.

Demografické změny mají významné důsledky pro centrální banku a ekonomiku. Stárnutí populace může ovlivnit množství dostupné pracovní síly a potenciální růst ekonomiky. Zároveň se mění poptávka po finančních službách a úsporách, což má dopad na měnovou politiku a bankovní sektor. Centrální banky musí být schopny se těmto demografickým trendům přizpůsobit a reagovat na potřeby ekonomiky. Stejně tak musí brát v úvahu dopad technologických inovací, které mohou ovlivnit způsob, jakým probíhají finanční transakce. Je důležité, aby centrální banka a ekonomika spolupracovaly na dosažení udržitelného a stabilního růstu v kontextu demografických změn.

"Demografie hraje významnou roli při utváření hospodářských cyklů. Investoři, kteří předvídají demografické změny, si mohou vytvořit úspěšnou pozici." (Ray Dalio)

Závěr

V dnešním světě, kde se neustále zvyšuje rychlost technologického pokroku, jsou demografické změny dalším klíčovým faktorem ovlivňujícím naši budoucnost. Tyto změny, od počtu a struktury obyvatelstva až po migraci a porodnost, mají zásadní dopad na různé aspekty našeho života, zejména na ekonomiku. Je nezbytné, abychom pochopili, jak demografické změny fungují, jak ovlivňují trh práce, spotřebitele, a dokonce i centrální banky.

Tyto změny jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně ekonomických, kulturních a politických. Jak jsme viděli, investice do služeb pro seniory, urbanizace a technologické inovace jsou jen některé z důsledků demografických změn. Pochopení těchto trendů a přizpůsobení se jim má zásadní význam pro budoucnost naší společnosti a ekonomiky.

Demografie není jen číslo, ale klíčový prvek pro plánování a tvorbu politik, které ovlivní nás všechny. Úkolem je zajistit, aby tyto politiky byly udržitelné a spravedlivé pro všechny občany bez ohledu na jejich věk nebo původ.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Inflace | Nezaměstnanost | Poptávka | Daně | Politika | Hospodářství | Transakce | Ben Bernanke | Centrální banka | Centrální banky | Ekonomika | Investice | Nabídka | Trend | Warren Buffett | Banky | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Investoři | Investiční příležitost | Vzdělávání | Banka | Investiční | Trh | Buffett | Vzdělání | Bankovní sektor | Růst ekonomiky | Ray Dalio | Podniky | Nízká nezaměstnanost | Trh práce | Důchodový systém | Průmysl | Důchodové systémy | Rozvoj | Stavebnictví | Prognózy | Úbytek | Inovace | Budoucnost | Trhy | Pokles | Důchody | Zlepšení | Rozhodování | Cestovní ruch | Hospodářská politika | Spotřebitelé | Růst | Ekonomiky | Organizace | Práce | Pracovní síly | Technologický pokrok | Životní úroveň | Pracovní místa | Zdravotní péče | Klíčové faktory | Příležitosti | Vyšší úroveň | Technologie | Odvětví | Chování | Společnosti | Rychlý růst | Vysoká poptávka | Zdravotnictví | Pozornost | Společnost | Instituce | ZEN | Nové příležitosti | Počet obyvatel | Rychlost | Rozvoj společnosti | Vice | Klíčový prvek | Monitorování | Ekonomické podmínky | Plánování | Struktura | Paul Samuelson | Jakub Matis | Pohled do budoucnosti | Technologické inovace | Demografické změny | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Dopad na ekonomiku | Přizpůsobovat se | Sociální faktory | Demografické trendy | Demografie | Silná ekonomika | Kontext | Ekonomické faktory | Vlády | Migrace | Pracovní síla | Co to ovlivňuje? | Spotřebitelské vzorce | Úroveň vzdělání | Služby | Co jsou demografické změny? | Podrobný pohled | Pokles populace | Věková struktura | Plodnost | Jak fungují demografické změny? | Ekonomické příležitosti | Přístup k antikoncepci | Kulturní faktory | Vliv demografických změn na ekonomiku | Kdo řídí demografické změny? | Kultura a hodnoty | Přístup ke zdravotní péči | Sociální politika | Demografické znalosti | Urbanizace | Starší populace | Stárnutí populace | Robert Fogel | Změny v porodnosti | Ekonomické systémy | Investice do služeb | Faktory ovlivňující demografické změny | Joseph Chamie | Demografické faktory | Úmrtnost | Kultura a náboženství | Kultura | Náboženství | Úloha žen ve společnosti | Sociální a hospodářská politika |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Podle Trumpa FED zešílel a může za včerejší korekci na akciích
  Během včerejší seance se akciové trhy dostaly pod silný prodejní tlak a jednodenní ztráta je druhá největší do únorové korekce. Rostoucí nervozita posledních dní tak vygradovala na úrovně, kdy vše dolehlo právě na akciové trhy, příčiny jsou přitom podobné jako v případě únorové korekce. Trhy opět vylekal růst amerických výnosů z dluhopisů, které byly nejvyšší za posledních 7 let, a nervozita investorů z dopadu vyšších sazeb na výnosnost akcií rozpoutala včerejší výprodej. S další kritikou přišel americký prezident Donald Trump, ten řekl, že FED zešílel, pokud chce pokračovat v utahování měnové politiky. Jedná se již o několikátou kritiku na adresu FEDu od amerického prezidenta.
 • Po dlhej odmlke
  Dlho som sem nič nepridal. Niežeby som sa tradingu nevenoval. Venoval som sa mu a stále venujem. Čo sa zmenilo odkedy som pridal posledný blog je to že som zmenil stratégiu.
 • Podobné grafy EURUSD a USDINX
  support na EURUSD, resistance na USDINX
 • Podporuje Donald Trump nepriamo Bitcoin?
  Ahojte traderi. V prvom rade vám prajem úspešný štart do nového roka a všetko dobré do roku 2020. Pre mňa ako krypto tradera bude tento rok veľmi vzrušujúci, pretože sa na kryptomenách dočkáme dlho očakávanej udalosti a to je halving Bitcoinu. Poďme však postupne.
 • Pod tlakem zodpovědnosti
  Poměrně často tady píšu o tom, jak drobnosti často rozhodují o tom, jestli náš trading bude úspěšný nebo ne. O tom, jak vědomí zodpovědnosti v našich myslích vytváří bloky, které se mnohdy velice často jen ztěžka překonávají. Nedávno jsem v televizi viděl pořad, který o podobných věcech také hovořil, ačkoliv byl ze zcela jiného oboru. Avšak vývod, který jsem si z něj pro sebe udělal je myslím velice dobře použitelný i pro obchodování.
 • Pohádky o akciovém trhu
  Přinášíme vám 4 pohádky o akciovém trhu očima profesora a ekonoma Roberta J. Shillera nositele Nobelovy ceny za ekonomii.
 • Po halvingu je Bitcoin znovu téměř na 10 000 USD
  Bitcoin znovu téměř na 10 000 USD. Takto vypadá dnešní pohled na graf Bitcoinu. Po posledním zásahu nad 10 000 USD prodala jedna z velryb velké množství Bitcoinu a padli jsme téměř o 2 000 USD na hodnotu kolem 8 100 USD. Dnes máme na dosah 10 000 USD, jak na tom jsou investoři?
 • Pohľad na AUDUSD, USDJPY, EURGBP, EURUSD
  Analýza menových párov AUDUSD, USDJPY, EURGBP, EURUSD, NZDUSD
 • Pohľad na oceán
  Pohľad na oceán a prirovnávanie ho k tradingu a investovaniu je fascinujúca analógia. Keď sa pozrieme na vlnobitie a prirodzené živly ako vietor, dážď a veľké vlny, vidíme ich ako sily, ktoré sú nad nami, mohutné a nezastaviteľné. Podobne aj na trhu sú sily, ktoré môžu mať veľký vplyv na naše investície a obchodovanie. Pohyb vĺn v oceáne je nepredvídateľný a mení sa podľa rôznych faktorov. Rovnako je to aj na finančných trhoch, kde ceny a trendy sa neustále menia v reakcii na ekonomické udalosti, politické rozhodnutia a mnoho ďalších faktorov. V dnešnom článku načrtnem moje zamyslenie a úvahu, ktorá ma napadla pri pohľade na oceán a predstave, že celý trh je ako oceán a my obchodníci a investori sme ako malá loďka vydaná napospas tomuto živlu. Nekonečný, nepredvídateľný prírodný živel. Monštrum a gigant všetkých gigantov.
 • Pohľad na trhy pred FEDom
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj vybraných inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Pohled do budoucnosti – environmentální a sociální změny (5. díl)
  Tento článek poskytuje hluboký pohled na environmentální a sociální změny, které formují naši současnou společnost a budoucnost. Dozvíte se o narůstajících výzvách, jako je změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti, a o tom, jak tyto změny ovlivňují naše životní prostředí, ekonomiku a investiční příležitosti. Článek také diskutuje o klíčových faktorech, jako jsou investice do udržitelnosti a faktory ESG, které ovlivňují rozhodování investorů a regulátory.
 • Pohled do budoucnosti – měnové trendy (3. díl)
  V dnešním článku se budeme zabývat měnovými trendy a jejich vlivem na globální ekonomiku. Představují se faktory, jako je ekonomická výkonnost, politická stabilita a úrokové sazby, které ovlivňují hodnotu měn a směnné kurzy. Důraz je kladen na důkladné vysvětlení principu plovoucího směnného kurzu. Závěrem článku je zdůrazněno, jak důležité je porozumět a sledovat měnové trendy pro podniky, investory a běžné občany.
 • Pohled do budoucnosti – politické a regulační změny (6. díl)
  Tento článek pojednává o politických a regulačních změnách a jejich vlivu na ekonomiku a investice. Čtenář získá přehled o faktorech ovlivňujících tyto změny, nejvýznamnějších regulačních orgánech a jejich rolích. Dále se dozví, jaké jsou důsledky politických a regulačních změn na ekonomiku, investice, spotřebitele a jaké klíčové aspekty těchto změn jsou důležité. Nakonec je zdůrazněn význam porozumění politickým a regulačním změnám pro úspěch v globálním prostředí.
 • Pohled do budoucnosti – růstové sektory (4. díl)
  Tento článek se zabývá vlivem růstových sektorů na ekonomiku a spotřebitele. Ukazuje, jak tyto sektory formují ekonomický vývoj a jak mohou ovlivnit životy lidí. Zahrnuje i faktory, které ovlivňují růstová odvětví, a jejich vliv na pracovní trh, inovace a konkurenceschopnost. Dále se zaměřuje na to, jak vlády, soukromý sektor a investoři podporují tyto sektory, a jakým způsobem centrální banky reagují na jejich vývoj ve své měnové politice.
 • Pohled do budoucnosti – technologické inovace (1. díl)
  V dnešním článku přejdeme k dalšímu pilíři fundamentální analýzy, a to k pohledu do budoucnosti. Konkrétněji se dnes podíváme na technologické inovace a podrobně si rozebereme některé oblasti, které tam spadají, jako je umělá inteligence nebo třeba blockchain. Nakonec si projdeme faktory, které technologické inovace ovlivňují, a také jejich dopad na ekonomiku.
 • Pohled do budoucnosti – trendy v chování spotřebitelů (7. díl)
  Článek se zabývá trendy v chování spotřebitelů a jejich vlivem na ekonomiku a investice. Čtenář se dozví o změnách preferencí a vkusu spotřebitelů, sociálních a kulturních vlivech, technologickém pokroku a roli sociálních médií při formování spotřebitelských preferencí. Zohledňuje se také faktory jako ekonomické podmínky, demografie, sociální a kulturní změny, média a psychologické aspekty, které ovlivňují trendy ve spotřebitelském chování.
 • Pohled do zákulisí aplikace Robinhood. Proč omezil obchodování?
  Robinhood. Imaginární postavička z anglického folklóru, ke které se váže řada pozitivních konotací. Například spravedlivost, rovnost a štědrost. Chytře vybrané jméno pro aplikaci, která demokratizovala obchodování akcií. Jak se z miláčka internetu stala aplikace s nejhorším hodnocením na Google Play a App Store?
 • Pohled forex tradera na EUR/USD, GBP/USD a NZD/USD
  Měnovému páru EUR/USD se v pátek podařilo prolomit významnou support zónu nad 1,1500 a uzavřít výrazně pod ní. Breakdown byl inicializován Evropskou centrální bankou (ECB), která s rozvíjející se krizí v Turecku vyjádřila v pátek obavy o expozici významných evropských bank v Turecku (BNP Paribas, Unicredit a další…). Obavy z Turecka se odrazily i na evropských akciových indexech, když index DAX v pátek propadl o 2 %.
 • Pohled forex tradera: Nebojte se ztrát!
  Pojďme se krátce podívat na přístup obchodování na burze z pohledu strachu ze ztráty.
 • Pohled FX tradera na EUR/USD, AUD/USD a ropu WTI
  Měnový pár EUR/USD s podporou techniky koncem minulého a úvodem tohoto týdne posiloval a obchodoval se s přehledem nad 1,1700 úrovní. Ve středu se vývoj obrátil a tento měnový pár dosedl do support oblasti kolem 1,1550 +/- úrovně, odkud se včera opět odrazil k aktuálnímu pěknému 100 pipovému růstu.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank