Neděle 16. června 2024 10:44
reklama
InstaForex Autochartist_
reklama
FTMO král
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
CapXmaster srovnani

Fidelity International: Dešifrování vztahu mezi finančními tituly a sazbami

17.05.2024 17:25  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Nacházíme se zhruba v polovině americké výsledkové sezóny za první kvartál, ovšem více než tři čtvrtiny finančních společností již odreportovaly své výsledky. Finanční sektor zatím pohodlně překonává konsenzuální odhady, ale ohledně dalších vyhlídek jsou investoři spíše pesimističtí. Důvodem jsou úrokové sazby, které ze svého současného vrcholu v nadcházejících měsících poputují spíše níže.

Tradiční názor tvrdí, že klesající úrokové sazby jsou pro finanční akcie negativní, protože snižují úrokový výnos. To je však přílišné zjednodušení, které se může ukázat jako nepravdivé. Finanční společnosti jsou různorodou skupinou, v níž banky tvoří pouze jednu část, a mezi jednotlivými společnostmi existují významné rozdíly, které ovlivňují individuální výkonnost. Řídit se tedy tímto hrubým pravidlem by mohlo znamenat, že propásnete zajímavé příležitosti, které zbytek trhu přehlíží.

Konvenční moudrost nesedí

Tradiční představa o vlivu úrokových sazeb na finanční společnosti je taková, že klesající sazby snižují úrokové výnosy, které banky generují ze svých aktiv, což vede k nižším ziskům. Vzhledem k tomu, že základní úrokové sazby ve většině velkých vyspělých ekonomik pravděpodobně již dosáhly svého vrcholu a očekává se, že časem budou klesat, jsou někteří pesimističtí i pokud jde o finanční sektor. Skutečnost je však složitější.

Bankovní rozvahy se obvykle skládají z aktiv zahrnujících úvěry a hypotéky, investičních nástrojů, jako jsou státní dluhopisy, a rezerv držených v centrální bance. Tato aktiva generují společnosti úroky. Na straně pasiv tvoří hlavní skupinu vklady klientů, z nichž banka vyplácí úroky. Při posuzování dopadu změn úrokových sazeb na banku je proto důležité sledovat čistý efekt.

Čistý úrokový výnos = úrokový výnos – úrokové náklady

(Hrubý) úrokový výnos = úroková sazba x úročená aktiva
Úrokové náklady = sazba úrokových nákladů x úročené závazky

Když základní úrokové sazby rostou, úrokové sazby z aktiv mají tendenci rovněž růst, a v důsledku toho se zvyšuje hrubý úrokový výnos. Když jsou však základní sazby vysoko, mají tendenci růst i úrokové náklady (výpůjční náklady). To může tlačit bankovní zisky níže.

Tvar výnosové křivky

Tvar výnosové křivky (úroková sazba odstupňovaná podle různých časových horizontů) také ovlivňuje, s jakým znaménkem změny úrokových sazeb dopadnou na zisk. Některá bankovní aktiva, například hypotéky, jsou úročena dlouhodobějšími úrokovými sazbami, zatímco vklady klientů bývají úročeny podle krátkodobých úrokových sazeb. Pokud dojde k napřímení výnosové křivky (stane se strmější), protože krátkodobé sazby klesnou a dlouhodobé zůstanou na vyšší úrovni, může to být pro bankovní zisky výhodné, protože hrubé úrokové výnosy zůstanou vysoko, zatímco úrokové náklady klesnou.

V praxi to znamená, že když jsou krátkodobé sazby vysoké (jako nyní), výnosová křivka má tendenci být negativně skloněná a trh předpokládá vyšší pravděpodobnost recese. Tento výhled snižuje poptávku po úvěrech, a tím i velikost úročených aktiv v bankovních rozvahách. S klesajícími sazbami však postupem času klesá i pravděpodobnost recese, což následně stimuluje růst úvěrů.

Důležitá je také frekvence přeceňování úrokových sazeb. Zatímco úroková sazba u hypoték bývá fixována na řadu let, stále existuje významná část úvěrových portfolií bank, která je oceňována podle krátkého konce křivky, zejména komerční úvěry a kreditní karty. Na počátku hospodářského cyklu, kdy je výhled růstu pozitivní a referenční úrokové sazby rostou, banky rychle přenášejí tyto vyšší sazby na své krátkodobé dlužníky. Přecenění vkladů, které banky úročí svým klientům, je však méně časté. 

U některých úvěrů dochází k častějšímu přecenění


Zdroj: Morgan Stanley, Fidelity International, 2024. Pouze pro ilustraci. Poznámka: HELOCs = home equity line of credit, C&I = Commercial & Industrial, ARM = Adjustable-rate mortgages, CRE = commercial real estate, HE = home equity.

To znamená, že na počátku cyklu dochází u čistého úrokového výnosu k rychlému růstu. Jak cyklus dozrává a ekonomika v reakci na vyšší sazby zpomaluje, úvěrová kvalita bankovních portfolií se zlepšuje díky relativně rychlému snižování úvěrových nákladů, což ulevuje dlužníkům. To je poněkud kontraintuitivní – při poklesu úrokových sazeb bychom za normálních okolností očekávali, že banky budou ze svých aktiv generovat nižší úrokový výnos. Vysoké úrokové sazby však také s větší pravděpodobností přivodí dlužníkům finanční obtíže, které vyústí ve vyšší míru selhání, což zvýší bankám úvěrové ztráty. Pro banky je prioritou řádné splacení jejich úvěrů, takže existuje trade-off mezi generováním vysokých úrokových výnosů a kontrolou úvěrových ztrát.

Zisk není jen čistý úrokový výnos

Je dobře známo, že čistý úrokový výnos je hlavním faktorem ovlivňujícím zisky bank, méně se zdůrazňuje, že mnoho bank má model svých příjmů diverzifikovanější. Pro pochopení vyhlídek finančních společností je důležité pochopit, jak tyto další zdroje příjmů reagují na rozličné ekonomické podmínky.

JP Morgan je největší bankou na světě, ale jen zhruba polovina jejích příjmů pochází z čistých úrokových výnosů. Tržby generuje také z oblastí investičního bankovnictví a správy aktiv. Banka Goldman Sachs je dokonce na čistých úrokových výnosech závislá ještě méně, a sice pouze ze 14 % celkových příjmů (v roce 2023).

JP Morgan, největší banka na světě a její diverzifikovaný obchodní model


Zdroj: Finanční výkazy společnosti, Fidelity International, 2024.

Správa aktiv a investiční bankovnictví jsou důležité oblasti byznysu jak pro banky, tak pro nebankovní finanční společnosti, jako např. KKR, Allianz a Jefferies. Správa aktiv a investiční bankovnictví mají přitom tendenci dosahovat špatných výsledků, když jsou základní úrokové sazby vysoké (a naopak).

Vyšší základní sazby mají tendenci snižovat valuace akcií tím, že zvyšují "náklady kapitálu" skrze bezrizikové sazby vstupující do analýzy diskontovaných peněžních toků. Vyšší základní sazby mohou také relativně snížit atraktivitu akcií pro investory, protože vyšší úrokové náklady mohou sniřovat zisky nebo způsobovat firmám finanční potíže. V důsledku toho mohou investoři stahovat kapitál z akciového trhu a směřovat jej do méně rizikových aktiv, jako jsou státní dluhopisy.  Výnosy správců aktiv se odvíjejí od objemu klientských aktiv, která spravují ("aktiva pod správou" neboli "AUM").  Pokud spravovaná aktiva klesají, ať už z důvodu poklesu cen akcií nebo proto, že klienti stahují své peníze, správcům aktiv zisky klesají. 

V případě ostatních korporací platí, že pokud jsou úrokové sazby vysoké (a tedy financování drahé), mohou být méně ochotné získávat nový kapitál nebo provádět fúze, což snižuje poplatky poskytovatelům investičního bankovnictví.

Vysoké úrokové sazby mají vliv prostřednictvím akciového trhu, ale působí také prostřednictvím trhu dluhopisů. Vyšší krátkodobé sazby mohou vést k přeceňování dluhopisových portfolií, čehož jsme byli svědky v posledních dvou letech.  Vezměme si Fifth Third Bancorp, jednu z největších bank v USA. V roce 2022 přispěla nižší hodnota jí držených dluhopisů ke "Ztrátě z ostatního úplného výsledku hospodaření po odečtení daně" ve výši 6 miliard amerických dolarů – což převýšilo její čistý zisk ve výši 2 miliard USD. Podobný příběh se odehrál i v bance Silicon Valley Bank, což nakonec vedlo v březnu 2023 k jejímu krachu.

Ačkoli banky jsou finančními společnostmi, ne všechny finanční společnosti jsou bankami. V indexu MSCI ACWI Financials tvoří pouze přibližně 44 % konstituentů diverzifikované nebo regionální banky. Sektor financí zahrnuje širokou škálu obchodních modelů, z nichž některé jsou na úrokové sazby málo citlivé nebo vůbec ne, zatímco jiné z klesajících nebo nízkých úrokových sazeb dokonce těží.

Nejvýznamnější nebankovní finanční společnosti mají různou vazbu na úrokové sazby

Společnost

Tržní kapitalizace, $ mld.

Dopad nižších sazeb

Komentář

Visa / Mastercard

972

Minimální

Změny krátkodobých sazeb mají minimální dopad.

Berkshire Hathaway

858

Minimální

Pouze zhruba 5 % zisku před zdaněním pochází z úroků z pojištění a ostatních investičních výnosů.

S&P / Moody’s

201

Pozitivní

Výrazně vyšší krátkodobé úrokové sazby mají tendenci snižovat poptávku po úvěrech.

American Express

168

Pozitivní

Vyšší krátkodobé úrokové sazby zvyšují náklady na financování a mají tendenci napínat finanční situaci dlužníků.

BlackRock

113

Pozitivní

Pokud vyšší krátkodobé úrokové sazby snižují ceny aktiv a/nebo poptávku investorů po produktech správy aktiv, snižují i zisk.

Marsh McLennan

98

Minimální

Změny krátkodobých úrokových sazeb mají na její podnikání minimální dopad.

Charles Schwab

135

Pozitivní pro rozvahu

V roce 2022, po dramatickém zvýšení sazeb, utrpěla ztrátu 22 mld. dolarů z ostatního úplného výsledku hospodaření po odečtení daně (což převýšilo čistý roční zisk 7 mld. dolarů).

Blackstone

142

Pozitivní

Vyšší úrokové sazby snižují hodnotu aktiv a snižují poptávku po některých třídách aktiv (například po nemovitostech). Vyšší úrokové sazby zvyšují úrokové zatížení portfoliových společností.

Zdroj: Bloomberg, Fidelity International, 30. dubna 2024.

Finanční sektor ovlivňují různé faktory nejen krátkodobé sazby

Někteří znalci vytvářejí dojem, že klesající úrokové sazby jsou pro finanční akcie kategoricky špatné – což je minimálně nepřesné. Tento sektor je různorodý a zahrnuje řadu bank i nebankovních subjektů s mnoha různými obchodními modely a zdroji příjmů s různou citlivostí na změnu úrokových sazeb. Na některé finanční společnosti má pohyb úrokových sazeb skutečně jen nepatrný dopad, zatímco jiné mohou z nižších sazeb dokonce těžit.

Kromě toho bývají finanční společnosti exponované na různé regiony, ekonomické podmínky, regulační faktory, konkurenční prostředí, zákaznické segmenty atd. Jedná se o diferencované odvětví, které pro identifikaci potenciálních příležitostí vyžaduje podrobnou analýzu. Zjednodušené generalizace o fungování tohoto sektoru mohou vytvářet chybné valuace, které mohou pozorní investoři využít.

Klíčová slova: Peníze | Equity | USA | Recese | Daně | Kapitál | Sazby | Akcie | Aktiva | Bloomberg | Ekonomika | Fúze | Tržní kapitalizace | Výkonnost | Výnos | Úrokové sazby | Banky | USD | Dluhopisy | Morgan Stanley | Goldman Sachs | Úroková sazba | Investoři | Finanční sektor | Pravděpodobnost | Zisk | Berkshire Hathaway | Výsledky | Investiční bankovnictví | Financování | Analýzy | Banka | Investiční | JP Morgan | Pro investory | Státní dluhopisy | Trh | Zisky | ROCE | Finanční společnosti | Tržby | Jefferies | Charles Schwab | MSCI | Podnikání | Výnosová křivka | BlackRock | Bankovnictví | Fidelity International | Základní úrokové sazby | S&P | Ztráty | Kapitalizace | Výhled | Poplatky | Výnosy | Silicon Valley Bank | Schwab | Úrokový výnos | Zvýšení sazeb | Blackstone | Výnosové křivky | Pravděpodobnost recese | Klesající úrokové sazby | Vyšší úrokové sazby | Banka Goldman Sachs | Čistý zisk | Obchodní model | Vyšší sazby | Visa | Úroky | Hypotéky | MasterCard | Hospodaření | Valuace akcií | Výsledkové sezóny | American Express | Valuace | Růst | Allianz | Trade | Náklady na financování | Úvěry a hypotéky | JDE | Silicon Valley | Ceny | Zisky bank | Změny úrokových sazeb | Ceny aktiv | KKR | MSCI ACWI | Express | Nový kapitál | Fidelity | Příležitosti | Odvětví | Úrokové výnosy | Základní sazby | Společnosti | Společnost | TIM | Arm | Real Estate | Správa | Aktiva pod správou | Úrokové náklady | Financials | Zajímavé příležitosti | Line | Finanční výkazy | Sektor financí | Vklady | Fifth Third Bancorp | Bancorp | Vysoké úrokové sazby | Vice | ARM | Ekonomické podmínky | Přecenění | Vklady klientů | AUM | Zdroje příjmů | Další zdroje příjmů | Největší banka | Berkshire | Karty | Fungování |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Fidelity International: Co čeká čínské trhy v roce Buvola
  Investoři jsou zvědaví, jestli si čínský býčí trh udrží svůj náskok i v roce Buvola, a budou se zaměřovat na udržitelnost hospodářského oživení a tempo možného zpřísňování měnové politiky.
 • Fidelity International: Co mohou investoři očekávat po 19. kongresu v Číně?
  Čína bude podle Fidelity International, globálního lídra v oblasti investic, i po 19. kongresu komunistické strany pokračovat v nastavené politice prezidenta Xi. Zaměří se na politiku směřující k lepšímu rozvoji kapitálového trhu a hospodářským reformám. Velkou výzvou bude plánované snižování zadluženosti země a udržení úrovně výroby cestou inovací a podporou spotřeby. Největší potenciální riziko se podle odborníků Fidelity International skrývá ve směřování nemovitostního sektoru, který zažívá aktuálně boom.
 • Fidelity International: Co nám japonské obráběcí stroje naznačují o výrobě ve světě?
  Nedávný vývoj objednávek obráběcích strojů v Japonsku vykresluje pozitivní obrázek výroby v roce 2024. Investoři by se však měli mít na pozoru před nezmapovaným územím.
 • Fidelity International: Co říkají data za 80 let (a 11 recesí) o dnešním makroekonomickém výhledu?
  Z historického hlediska vedlo zpřísnění finančních podmínek, podobně jako jsme byli svědky v posledním roce, vždy k recesi. Odhadnout potenciální závažnost je však složitější.
 • Fidelity International: Čas být „poloopatrný“
  Cyklus růstu světových akcií polovodičů vstoupil do své druhé poloviny, kdy již není vhodná strategie „koupit vše“. To vyplývá z technické a fundamentální analýzy společnosti Fidelity.
 • Fidelity International: Čína je odhodlaná růst a vydává dluhopisy v hodnotě bilionu jüanů
  Čína překvapivě oznámila vydání speciálních státních dluhopisů v hodnotě 140 miliard dolarů (1 bilion jüanů) na pomoc místním samosprávám, které se potýkají s dluhy. To by mělo ujistit trhy, že Čína splní svůj krátkodobý růstový cíl. Pro obnovení důvěry v čínskou ekonomiku je však potřeba větších strukturálních změn.
 • Fidelity International: Čína + 1 = ASEAN - vítězný vzorec
  Pandemie, válka a rostoucí geopolitické napětí přiměly nadnárodní firmy přehodnotit své globální dodavatelské řetězce. S rostoucím počtem plánů na relokaci se region ASEAN ocitl mezi těmi oblastmi, které mají nejlepší předpoklady k tomu, aby absorbovaly přesunuté businessy.
 • Fidelity International: Čínské banky už tuto „show“ zažily
  Pády bank a nouzové záchranné akce v USA a Evropě přiměly investory do bankovního sektoru k tomu, aby se začali krýt. Čínské bankovní akcie a dluhopisy vypadají mnohem klidněji. Čelí sice jiným výzvám, ale z pohledu investorů je zde zajímavá možnost diverzifikace, když se zaměří na Čínu.
 • Fidelity International: Čínský trh s hotely jako výnosný byznys
  Expanze předních čínských značek hotelů může vzhledem k ekonomické situaci vypadat šíleně, ale tento sektor vstupuje do fáze konsolidace, což si žádný z velkých hráčů nemůže dovolit promeškat.
 • Fidelity International: Čínský vývoz nákladové deflace
  Nedostatečné oživení Číny po pandemii rozdmýchalo obavy z deflace. Zatímco centrální bankéři a politici se snaží podpořit růst, měsíční průzkum mezi analytiky Fidelity International ukazuje, že podniky nečekají na pomoc shora – připravují se na rok, kdy budou snižovat náklady.
 • Fidelity International: Dluhopisové trhy se opět zaměřují na fundamenty
  Interní model společnosti Fidelity International ukazuje, že dluhopisové fundamenty a ocenění od pandemie lépe předpovídají investiční výnosy než nálada, což odráží měnící se tržní a makroekonomické podmínky.
 • Fidelity International: Dluhopisy s investičním stupněm – odolné vůči oslabení akciových trhů
  Tržní volatilita v říjnu narostla a Andrea Iannelli, ředitel investic Fidelity International, vidí jako příležitost dluhopisy s investičním stupněm, které odolávají oslabení akciových trhů. Zejména oceňuje ty asijské a velmi pozitivně vnímá Evropu. Zajímavé příležitosti vidí i v Británii s ohledem na potíže při projednávání Brexitu. Dodává, že období výrazného akciového oslabení je sice zpravidla předpovídáno širšími spready, ale to, zda jejich rozšiřování zaznamenané v roce 2018 bude předzvěstí něčeho zlověstnějšího, není zatím jasné.
 • Fidelity International: Důsledkem konfliktu jsou stagflační tlaky a vyšší pravděpodobnost globální recese
  Oli Shakir-Khalil, investiční ředitel, Emerging Market Debt, Fidelity International: Události na Ukrajině otřásly světem a my myslíme na ty, kteří jsou postiženi probíhající humanitární krizí. Jaké jsou potenciální trvalé ekonomické, finanční a tržní dopady konfliktu a jejich důsledky pro trhy a portfolia dluhopisů rozvíjejících se trhů, případně co ale nedávný vývoj znamená pro globální ekonomiku a trhy s pevným výnosem? Dnes se budeme bavit o bezprostředních i potenciálně trvalých dopadech konfliktu ve sféře ekonomické, finanční i tržní nebo o důsledcích pro dluhopisové trhy a naše portfolia dluhopisů na rozvíjejících se trzích.
 • Fidelity International: Ekonomiku Evropy mohou ohrozit letošní volby
  Ekonomická situace eurozóny je zatím pro rok 2017 příznivá, očekávaný růst ale mohou podle analytiků Fidelity International zkomplikovat volby, které se letos konají v nejdůležitějších zemích Evropy, tedy v Nizozemsku, Francii, Německu, ale i v Česku a možná v Itálii či Řecku. Výrazný vliv bude mít také brexit a zasáhnout mohou i mimoevropské vlivy, zejména Ruska a USA.
 • Fidelity International: Evropské akcie mohou letos přinést vyšší zisky
  Po delším období poměrně podprůměrných výsledků vypadá v současnosti výhled evropských akcií velmi slibně. Klíčovou brzdou je ovšem politické riziko. Pokud ale proběhnou volby v eurozóně bez otřesů, lze už letos očekávat významné posílení evropských akcií.
 • Fidelity International: Evropské komerční nemovitosti si stojí lépe než americké
  Rostou obavy, že další vlna tlaků na americké banky bude pocházet z oblasti komerčních nemovitostí. V Evropě je ale kancelářský sektor odolnější a většina bank je tak méně vystavena prudkým tlakům.
 • Fidelity International: Evropské nemovitosti na cestě k oživení s tím, jak USA zaostávají
  USA jsou tradičně hlavním indikátorem pro sektor nemovitostí, nicméně nejnovější údaje naznačují, že je to evropský komerční realitní trh, který je nyní v cyklu dál. Po nebývale rychlém přecenění a při stále vysoké poptávce by se tento region mohl začít zotavovat ve druhé polovině roku.
 • Fidelity International: Globální ekonomika stabilně roste, ale neakceleruje, očekáváme přesun od měnových k fiskálním stimulům
  Podle odborníků Fidelity International, globálního lídra v oblasti investic, růst světové ekonomiky, jenž byl počátkem roku 2016 mírný, zrychlil v letních měsících na nejvyšší úroveň od r. 2013. Vývoj je stále pozitivní, nicméně nyní již odborníci neočekávají další zrychlování tempa růstu. Cestou k nastartování růstu ekonomik není podle Fidelity International ani tak monetární, jako spíše fiskální politika.
 • Fidelity International: Globální nálada rychle klesá
  Analytici společnosti Fidelity vnímají, že nálada mezi manažery společností, které pokrývají, se již několik měsíců zhoršuje. V červnu se objevily jisté známky oživení, když Čína začala znovu po lockdownech fungovat, ale toto oživení se zastavilo. Nálada se zhoršila i jinde, zejména v Severní Americe, Evropě a regionu EMEA/Latinské Ameriky. Jak ukazuje graf z tohoto týdne, indikátor nálady manažerů je nyní nejméně příznivý od doby, kdy jsme se na něj před dvěma lety začali našich analytiků každý měsíc dotazovat. Hlavní ukazatele se také nadále zhoršují a nyní jsou na úrovni srovnatelné s okamžikem vypuknutí pandemie Covid-19.
 • Fidelity International: Hodnotové akcie hledejte v Evropě, ne v USA
  Evropa má mnohem větší zásobu akcií, které se v současné době obchodují na zajímavějších násobcích než jejich americké protějšky.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI