Základy Elliottovy vlnové teorie 2.

07.05.20121,143,148, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Technická analýza   Tisk

Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.

V minulém článku jsme si představili EW jako metodu technické analýzy. Řekli jsme si něco o jejím vzniku a ukázali jsme si na základní prvky každého pohybu trhu. Rozdělili jsme si trh na dvě základní části – hybná (trendová) vlna a korekční vlna. Dnes si ukážeme, jak se vlny označují, jakou mají vnitřní strukturu a  podrobně se podíváme na základní hybný prvek trendu - a tím je vlna zvaná IMPULS.


Značení a vnitřní struktura vln

Rozdělme si vlny na Impulsní a Korekční. Impulsní vlna je vnitřní strukturou složena z pěti menších podvln 1-2-3-4-5.

Korekční vlna je vnitřně tvořena třemi menšími podvlnami A-B-C. Pozorný čtenář jistě nyní zbystřil  a uvědomil si, že bude existovat určitá hierarchie ve složení vln. Ano, každá vlna je složena z menších vln a tyto vlny jsou zase složeny z ještě menších atd., až se dostaneme na tickové pohyby ceny, nižší zobrazení grafu již neexistuje. Z toho nám plyne, že každý, i ten sebemenší pohyb zapadá do celkového velikého vlnového pohybu. Každý malý impuls nebo korekce je součástí většího impulsu nebo korekce a tento ještě většího atd.

Výsledkem může být například takovýto graf:


 

Je zde znázorněna hierarchie tvorby vln od nejmenší po stále větší vlny. Máme zde velký impuls 1, tvořený menšími podvlnami 1-5, přičemž pátá podvlna je ještě více podrozdělena do podvln I-V. Následující korekce 2 je pak složena z podvln ABC, přičemž podvlna C je sama impulsem tvořeným podvlnami I-V. Pokud by tento graf byl vidět například na 1h TF, při přepnutí na 5m TF bychom viděli detailní rozložení všech podvln na ještě menší podvlny, a tak bychom mohli pokračovat až na tickový graf.

V názvosloví vln se často používají termíny vlna vyššího a nižšího stupně.  Z výše uvedené hierarchie je velká vlna 1 vlnou vyššího stupně oproti vlnám 1-5, podvlna 5 je vlnou vyššího stupně k podvlnám I-V. Stejně tak v korekci vlna 2 je vlnou vyššího stupně k podvlnám ABC, podvlna C je vlnou vyššího stupně k podvlnám I-V. Pro potřeby analýzy se impulsy značí jako :5 a korekce jako :3, což zjednodušeně nahrazuje jejich vnitřní strukturu. Jak z hierarchie vyplývá, každý impuls je (:5) tvořen podvlnami 1-2-3-4-5 , kde podvlny 1, 3, 5 jsou samy menší impulsy, tedy :5 a podvlny 2 a 4 jsou korekce, tedy :3. Proto říkáme, že impuls má vnitřní strukturu 5:3:5:3:5, kdežto korekce má vnitřní strukturu podle druhu 5:3:5, 3:3:5 nebo 3:3:3:3:3, o korekcích si ještě povíme později v samostatné kapitole.

Značení vln v jejich hierarchii je různé, nejčastěji se v dnešní době počítačů jednoduše rozlišují barvami a velikostí písma, případně malými a velkými písmeny či římskými číslicemi.

Původní značení rozdělovalo hierarchii vln podle následující tabulky. Mnoho analytiků i analytických software toto původní značení používá dodnes, přestože není tak jednoduché a pohodlné jako například barevné rozlišení.IMPULS

Jak již bylo řečeno, impulsy jsou hybnými vlnami, a to jak v impulsech vyššího stupně, tak i v korekcích vyššího stupně. Mají vždy 5-ti vlnou vnitřní strukturu. Máme tři druhy impulsů: tzv. start diagonal impuls, klasický trendový impuls a tzv. závěrečný impuls.

Start diagonal je impuls, který může být pouze podvlnou 1 impulsu vyšší úrovně a podobá se trojúhelníku. Má vnitřní strukturu 5:3:5:3:5, skládá se tedy ze tří menších impulsů oddělených korekcemi. Stejně tak i klasický trendový impuls má strukturu 5:3:5:3:5.

Závěrečný impuls se vyskytuje zase pouze v případě, že se jedná o podvlnu 5 impulsu vyššího stupně, případně může být C vlnou korekce a je také podobný trojúhelníku, dokonce i vnitřní strukturou 3:3:3:3:3.

 

Nejčastěji se setkáváme s klasickým trendovým impulsem, start diagonal i závěrečný impuls patří mezi výjimky, a to i v pravidlech pro impuls.


Nejzákladnější pravidla pro impuls

Skládá se z 5-ti vln a kromě závěrečného impulsu má vždy vnitřní strukturu 5:3:5:3:5. Vlna 4 nikdy nesmí zasahovat do oblasti vlny 2 – výjimky jsou právě start diagonál i závěrečný impuls. Vlna 2 a 4 musí splňovat podmínky střídání (povíme si později). Korekce impulsu nikdy nevrátí zpět více jak 100% délky impulsu. Může vrátit 99%, ale nikdy se korekce stejného stupně nevrátí více, než byl předcházející impuls. Pravidlo času – žádné tři po sobě jdoucí vlny se nesmí rovnat v čase (platí i pro korekční vlny) – nemůžou jít tři vlny za sebou, kde spotřebují každá stejné množství času. Pokud toto nalezneme, potom jedna z vln není úplná  (stává se to v prodloužených vlnách), je to dobrá indikace ke skutečnosti, že bude prodloužení.


Vlna 3 u všech druhů impulsů nesmí být nejkratší vlnou z vln 1, 3 a 5. Jedna z vln 1, 3 nebo 5 by měla být v impulsu prodloužena a podrozdělena – není to nutná podmínka, ale velice často se to děje například během fundamentů.

Podmínka střídání vln 2 a 4 – vlny 2 a 4 se od sebe musí lišit v cenovém rozpětí nebo ve spotřebovaném čase, nejlépe v obojím. Měli by se také lišit vnitřní strukturou. Všimněte si, že velice často je na první pohled vidět, že jedna z vln 2, 4 je oproti druhé výrazně delší v čase – vlna 2 bývá třeba jen jednoduchá korekční monovlnka, kdežto vlna 4 se jeví jako složitá komplexní složenina několika vlnek, nebo naopak. Toto je jedna z dobrých indicií pokud se rozhodujeme, zda zkoumaná vlna je impuls či nějaká korekce. Cenové rozpětí i časové rozpětí vln 2 a 4 jsou většinou v nějakém FIBO poměru.


Sestavování impulsu, zjišťování skutečných vrcholů 2 a 4

Namalujeme-li trendové linie mezi vrcholy 0-2 a 2-4, potom žádná část vlny 1 a 3 nesmí prorážet linii 0-2 a žádná část vlny 3 nesmí prorážet linii 2-4. Toto pravidlo se vždy aplikuje při zjišťování skutečných konců korekcí 2 a 4. Případný průraz nás včas varuje, že korekce ještě není dokončena a v případě, že jsme již vstoupili do obchodu do směru trendu (do vlny 3 nebo 5), nás může zachránit před STOP LOSSEM tím, že včas vystoupíme s malou ztrátou nebo malým ziskem a počkáme na nové potvrzení konce korekce pro nový vstup. Něco o potvrzení konců korekcí si povíme později při probírání korekčního chování trhu.

 


Fibonacciho vztahy v impulsech

Fibonacciho číselná řada je nedílnou součástí EW a její poměry velmi dobře dovolují určovat jak hloubky korekcí, tak i cíle vln, trhy tyto úrovně velice spolehlivě respektují. Nejčastější hloubka korekce vlny 1 v trendovém impulsu je F50 (FIBO50%) retracement, méně častá je úroveň F62 a nejméně častá je F38, u velice silných trendů může být i F23. Korekce vlny 3 je nejčastěji F38 a nebývá více než F62.

U impulsu s třetí vlnou prodlouženou (nejčastější forma impulsu) je cíl vlny 3 nejčastěji F162 z délky vlny 1, měřeno od vrcholu 2 a vlna 5 je většinou F68-F100 z vlny 1, měřeno od vrcholu vlny 4. V případě impulsu s první vlnou prodlouženou (start diagonál), je vlna 3 kratší, a to F62 z vlny 1 a vlna 5 je nejkratší, většinou F38 z vlny 1.

V případě že je pátá vlna prodloužená, bývají vlny 1 a 3 zhruba stejně dlouhé , vlna 5 má potom minimálně 100% součtu vln 1 a 3 , mnohem častěji však F162 až F262 ze součtu vln 1 a 3, měřeno od vrcholu 3.

Nejčastěji prodlužovaná vlna v impulsu je vlna 3, méně časté je prodloužení vlny 5 a nejméně časté je prodloužení vlny 1 (start diagonál). O prodloužení nám často napoví tvar korekce 2 a 4, pokud je například vlna 1 a 3 v poměru F162 a vlna 4 je oproti vlně 2 několikanásobně časově delší, je to dobrou předzvěstí, že by se mohla vlna 5 extrémně prodlužovat. Nebo pokud nám po vlně 1 vznikne korekce 2 v podobě B a C selhání nebo běžící korekce (povíme si v příštím článku o korekcích), lze celkem spolehlivě včas odhalit prodloužení následující vlny 3.

Všechny tři varianty impulsu a prodloužení jsou vyobrazeny na následujících obrázcích:


 

Výzva pro matematiky a Fibonacciho příznivce: zkuste si spočítat ze znalostí získaných v tomto článku, z kolika vln se může skládat impuls, korekce a celý fraktál?  Impuls – 1, 5, 21, 89? Korekce 1, 3, 13, 55? Fraktál 2, 8, 34, 144? Ano, je to tak, vždy je to nějaké číslo z FIBO řady.


Reálný příklad

Na následujícím obrázku je vidět krásný impuls s pátou vlnou prodlouženou a podrozdělenou. Zde se jedná o expanzní impuls, kde vlna 3 je více než F162 vlny 1 a vlna 5 je F162 součtu vln 1 a 3. Pravidla střídání času i ceny u vln 2 a 4 je také splněno, prodloužení je tu dvojité – u vln 3 i 5, všechna důležitá pravidla pro impuls jsou splněna. Všimněte si vlny žluté 5 a jejího vnitřního složení, její pátá (zelená) podvlna je taktéž prodloužena a podrozdělena, celá zelená pátá vlna expanduje podobně jako kompletní žlutý impuls, toto chování je pro expanzi s pátou prodlouženou vlnou typické.Závěrem

Ukázali jsme si základní hybný prvek – IMPULS a jeho základní pravidla. Pravidel a směrnic pro impuls je podstatně více, každý druh impulsu má své specifické vlastnosti, co se hybnosti a korekcí týče, to však již není obsahově možné vtěsnat do článku, který má čtenáře seznámit se základy EW. V příštím pokračování se podíváme na problematiku korekčního chování trhu, na základní typy korekcí a jejich vlastnosti.

Daniel DAVID

Sdílení článku:
Facebook

Související články

 • Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.

Čtěte více

 • Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
 • Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
 • Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
 • Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
 • Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
 • Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
 • Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
 • Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
 • VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
  Fanouškům Elliottovy vlnové teorie dnes nabízíme pokračování seriálu o základech EW. V minulém díle jsme si ukázali dva základní tvary korekčních formací CikCak (ZigZag) a Rovinu (Flat). Dnes se budeme věnovat trojúhelníkovým formacím a dostaneme se i ke kombinovaným (složeným) korekčním pohybům.
 • Zbrusu nový Purple Bands indikátor zdarma!
  Připravili jsme pro vás unikátní Purple Bands indikátor, který dokáže velmi přesně detekovat potencionálně zajímavé obchodní příležitosti na finančním trhu. Indikátor je schopen velmi často správně určit situaci, kdy je cena na trhu již překoupená, a v nejbližší době velmi pravděpodobně začne klesat. Nebo naopak situaci, kdy je cena na trhu podhodnocená, a v nejbližší době začne růst!
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
Bossa mentoring
reklama
Purple Trading ebook indexy
reklama
Admiral Markets SE