Středa 24. července 2024 20:17
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei Payout
reklama
Dukascopy new

Dočkáme se regulace Prop Tradingu?

27.06.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Prop Trading   Tisk


Prop trading, neboli Proprietární obchodování, je v poslední době stále častěji diskutovaným tématem mezi regulátory finančních trhů. V tomto článku se zaměříme na významnou roli, kterou sehrála Česká národní banka (ČNB), jako první regulátor v Evropské unii, který se otevřeně vyjádřil k této problematice.

Diskuse o regulaci Prop tradingu se v EU stále rozvíjí, přičemž názory odborníků a zainteresovaných stran se různí. Pojďme se podívat na klíčové body, které tuto diskusi rámují.

Prop trading a jeho regulace

Prop trading, neboli Proprietární obchodování, je v moderním pojetí obchodní model, kde firmy poskytují kapitál talentovaným traderům, aby mohli obchodovat na finančních trzích. Tento model umožňuje obchodníkům pracovat s vyššími objemy kapitálu, než jaké by měli sami k dispozici, přičemž své zisky sdílejí s danou Prop firmou.

Prop trading model se ale může vyskytovat v různých formách, které mohou nebo nemusí spadat pod regulaci MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Regulace MiFID stanovuje pravidla pro finanční trhy v EU, která zahrnují například přijímání a přeposílání příkazů, provádění příkazů na účet klientů nebo obchodování na vlastní účet.

Pro některé formy Prop tradingu je klíčové dodržovat transparentnost a zveřejňování informací. Regulace v této oblasti by měla zajistit, že Prop trading firmy budou jednat v souladu se zájmy svých klientů a poskytovat jasné a přesné informace o svých obchodních praktikách.

Stanovisko České národní banky

Česká národní banka (ČNB) se jako první regulátor v EU rozhodla veřejně vyjádřit k Prop tradingu. Ve svém vyjádření pro portál Finance Magnates uvedla, že "obchodní modely používané firmami zabývajícími se Prop tradingem (technicky nazývané jako služby fundovaných traderů) mohou mít různé formy, z nichž některé mohou podléhat regulačnímu rámci MiFID."

ČNB identifikovala několik scénářů, kdy by služby Prop tradingu mohly spadat pod regulaci MiFID:

1. Přijímání a přeposílání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji – Tato činnost zahrnuje příjem obchodních příkazů od klientů a jejich předání dalším subjektům k realizaci.
2. Provádění příkazů na účet klientů – V tomto případě firma vykonává příkazy přímo na trhu jménem svých klientů.
3. Obchodování na vlastní účet – Tento scénář zahrnuje situace, kdy firma obchoduje finanční nástroje na vlastní účet, aniž by využívala kapitál klientů.

ČNB dále uvedla, že v jiných případech mohou na Prop tradingové firmy platit výjimky z regulace MiFID. Pokud jsou tyto výjimky splněny, Prop tradingové firmy nepodléhají dohledu ČNB a nemusí být regulovány podle MiFID. Regulační výjimky mohou zahrnovat specifické obchodní modely, kde nejsou přímo zapojeny finanční prostředky klientů nebo kde jsou obchody prováděny na demo účtech.

ČNB rovněž zdůraznila, že pokud by existovalo podezření na podvodné jednání ze strany Prop tradingové firmy, toto jednání by spadalo pod trestní právo a bylo by postihováno příslušnými orgány. To znamená, že i v případech, kdy Prop tradingové firmy nepodléhají finanční regulaci, stále musí dodržovat zákony a předpisy týkající se podvodného jednání.

Navíc ČNB ve svém vyjádření potvrdila, že "bere na vědomí existenci a výskyt fenoménu Prop tradingu" a zdůraznila, že "potenciální potřeba nové regulace v této oblasti by měla být posouzena na úrovni EU." Toto prohlášení naznačuje, že ČNB je otevřená možnosti budoucí regulace Prop tradingu na evropské úrovni, což by mohlo vést k jednotným pravidlům a zvýšení transparentnosti a důvěry v tomto odvětví.

Česká národní banka se tedy postavila do čela diskuse o regulaci Prop tradingu v EU a její vyjádření by mohlo sloužit jako podnět pro další regulační orgány v Evropě, aby se touto problematikou začaly zabývat. To by mohlo vést k vytvoření nových pravidel a předpisů, které by zajistily férové a transparentní podmínky pro všechny účastníky trhu.Význam Prop tradingu v ČR

Je třeba uznat, že Česká republika hraje významnou roli v oblasti Prop tradingu díky firmám, jako je Fintokei, FTMO, ForTraders, a další. Tyto firmy nabízí talentovaným traderům obchodovat s vyšším kapitálem, než jaký by měli k dispozici sami, a sdílet zisky s firmou po úspěšném absolvování evaluačního procesu, čímž přinášejí do světa obchodování inovace a podporují nové talenty.

Tento model obchodování má mnoho výhod, jako je nižší finanční riziko pro tradery, kteří neriskují vlastní kapitál, a možnost dosáhnout tak vyšších zisků. Na druhou stranu, Prop trading přináší i výzvy, zejména v oblasti regulace a transparentnosti, jak již bylo zmíněno.

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem naleznete zde na portálu FXstreet.cz ZDE.

Evropská diskuse o regulaci Prop tradingu

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) začal věnovat zvýšenou pozornost Prop tradingu a jeho regulaci. ESMA provádí výzkumy a konzultace s cílem lépe porozumět tomuto odvětví a jeho dopadům na trhy. ESMA se zaměřuje na sběr dat a konzultace s odborníky a účastníky trhu, aby získala jasnější obraz o fungování Prop tradingu a identifikovala potenciální rizika.

V rámci těchto aktivit ESMA zvažuje různé přístupy k regulaci Prop tradingu, včetně možnosti začlenění Prop tradingových aktivit do stávajících regulačních rámců pro finanční služby. Někteří odborníci, jako je Remonda Kirketerp-Møller, zakladatelka a CEO společnosti Muinmos, upozorňují na potřebu jasných pravidel a regulací, které by zajistily transparentnost a férové podmínky pro všechny účastníky trhu.

Názory na potřebu regulace Prop tradingu se mezi odborníky liší. Zatímco někteří vidí regulaci jako nezbytnou pro zajištění důvěry a stability trhu, jiní argumentují, že současný regulační rámec je dostatečný a že další regulace by mohla omezit inovace a růst tohoto odvětví.

Různé pohledy na regulaci Prop tradingu

Diskuse o regulaci Prop tradingu přináší různé názory a argumenty od různých odborníků a stakeholderů. Greg Rubin, vedoucí Axi Select, se domnívá, že Prop tradingové firmy by měly podléhat stejným pravidlům a dohledu jako brokeři nabízející Forexové a CFD kontrakty. Podle Rubina by regulace přispěla k větší transparentnosti a ochraně retailových obchodníků, kteří využívají služby Prop tradingových firem.

Na druhé straně, Matúš Tutko, právní poradce FTMO, tvrdí, že regulace není nutná, protože současné právní prostředí je dostatečně robustní. Tutko argumentuje, že obchodníci u Prop tradingových firem obchodují pouze na demo účtech a nejsou vystaveni riziku ztráty vlastních finančních prostředků. Navíc se domnívá, že samoregulace by mohla být efektivním způsobem, jak zajistit dodržování vysokých standardů a zvýšit důvěru klientů.

Další odborníci, jako je Ran Strauss, CEO společnosti Leverate, předpovídají, že Prop tradingové firmy budou nakonec podléhat stejným standardům regulace a transparentnosti jako CFD sektory. Podle Strausse je to jen otázkou času, než se regulace přizpůsobí specifikům Prop tradingového odvětví.

Diskuse o regulaci Prop tradingu tedy ukazuje širokou škálu názorů, které odrážejí různé pohledy na to, jak by mělo být toto odvětví regulováno. Zatímco někteří odborníci volají po přísnější regulaci, jiní se obávají, že by to mohlo omezit inovace a růst tohoto dynamického sektoru.Budoucí vývoj a potenciální regulace

Vzhledem k rostoucímu zájmu o Prop trading a jeho potenciální dopady na trhy se začínají objevovat různé scénáře možného vývoje regulace tohoto odvětví. Jednou z možností je zavedení zcela nových regulací, které by byly specificky zaměřeny na Prop tradingové firmy. Tento přístup by umožnil vytvoření pravidel, která by odpovídala specifikům tohoto odvětví a zajistila by adekvátní ochranu klientů.

Další možností je přizpůsobení stávajících regulačních rámců, které již platí pro finanční služby, jako jsou brokeři nabízející CFD kontrakty. Tento přístup by mohl zahrnovat aktualizaci stávajících pravidel a jejich rozšíření tak, aby zahrnovala i Prop tradingové aktivity. Evdokia Pitsillidou ze SALVUS Funds navrhuje kombinovaný přístup, který by spojoval prvky obou přístupů a zajistil tak efektivní regulaci Prop tradingu. Tento přístup by mohl zahrnovat posílení stávajících regulačních rámců a zavedení nových pravidel specifických pro Prop trading.

Klíčovou otázkou při zavádění jakékoliv regulace je zajištění transparentnosti a ochrany klientů. Regulace by měla zajistit, že Prop tradingové firmy budou transparentně informovat své klienty o svých obchodních praktikách, rizicích a výplatních podmínkách. To by mělo přispět k větší důvěře obchodníků v Prop tradingové firmy a celkově ke stabilitě trhu.

Praktické důsledky a příklady

Pokud by byly zavedeny nové regulace nebo aktualizovány stávající pravidla, mohlo by to mít významné důsledky pro Prop tradingové firmy a jejich klienty. Prop tradingové firmy by musely upravit své obchodní modely a interní postupy tak, aby splňovaly nové požadavky. To by mohlo zahrnovat například zavedení přísnějších pravidel, transparentnější reporting a zpřísnění výplatních podmínek.

Pro klienty by nové regulace mohly přinést větší jistotu a ochranu. Regulace by mohla například zajistit, že by mohlo být zavedení přísnějších pravidel pro výplaty, které by zajistily, že obchodníci obdrží své zisky včas a v plné výši.

Zavedení regulace by také mohlo vést ke změnám ve struktuře trhu a obchodních praktikách. Prop tradingové firmy by mohly být nuceny zvýšit své kapitálové požadavky, což by mohlo vést ke konsolidaci trhu a snížení počtu menších firem. Na druhé straně by regulace mohla přinést větší stabilitu a důvěru v Prop tradingové odvětví, což by mohlo přilákat nové investory a obchodníky.

Závěr

Prop trading v moderním pojetí představuje dynamické a rychle rostoucí odvětví, které přináší obchodníkům nové příležitosti, ale také výzvy a rizika. Česká národní banka se stala prvním regulátorem v EU, který se vyjádřil k otázkám regulace Prop tradingu, což ukazuje na rostoucí význam tohoto tématu.

Transparentnost a regulace jsou klíčové pro zajištění dlouhodobého růstu a stability Prop tradingového odvětví. Zavedení nových pravidel nebo aktualizace stávajících regulačních rámců by mohly přinést větší jistotu a ochranu pro obchodníky i investory, nicméně může s nimi být spojeno i případné zpomalení či jiné omezení evaluačního procesu a dalších fází, či byrokratické zpřísnění dalších interních postupů, na kterých stávající Prop firmy staví svůj business model.

Budoucí vývoj v oblasti regulace Prop tradingu bude záviset na výsledcích probíhajících diskusí a konzultací mezi regulačními orgány, odborníky a účastníky trhu. Je pravděpodobné, že se dočkáme kombinace nových pravidel a přizpůsobení stávajících regulací, které zajistí efektivní a férové podmínky pro všechny zúčastněné.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Finance | Rizika | Cenné papíry | Kapitál | CEO | CFD | Finanční trhy | MIFID | Riziko | Trading | ČNB | Česká národní banka | Banky | Obchodování | Regulátor | EU | Business | Obchodovat | Regulace | Obchodníci | Vystavení riziku | Banka | Brokeři | CFD kontrakty | Finanční nástroje | Finanční prostředky | Finanční služby | FXstreet.cz | Markets | Zisky | Pro tradery | Firmy | Ztráty | Zajištění | Finance Magnates | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) | ESMA | Tradingové firmy | Obchodovat na finančních trzích | Tým FXstreet.cz | Obchodní model | Firma | Kapitálové požadavky | PROP Trading | Kontrakty | Prohlášení | Inovace | Trhy | Situace | Obchody | Vývoj | Leverate | Růst | Poradce | Posílení | Regulační rámec | Finanční riziko | Regulační orgány | ČR | Výzkumy | FTMO | Odborníci | Transparentnost | Budoucí vývoj | Česká republika | Axi | Dopady na trhy | ForTraders | Regulátor v EU | Nové regulace | Příležitosti | Odvětví | Společnosti | Trading firmy | Prop Trading firmy | Pozornost | Česká národní banka (ČNB) | | Rozšíření | Pepa Zeman | Business model | Právní poradce | CZ | Další regulace | Právo | Nové příležitosti | Reporting | Proprietární obchodování | CEO společnosti | Vice | Transparentní | Fintokei | Podvodné jednání | Prop firmy | Tradingové odvětví | Potenciální rizika | Prop tradingové firmy | Objemy kapitálu | Výzvy a rizika | Vlastní kapitál | Financial | Různé názory | Fungování | Vlastní účet | Služby | Obchodování na vlastní účet | Evropský orgán pro cenné papíry a trhy | Orgán pro cenné papíry a trhy | Regulace MiFID | Obchodní modely | Hodnocení Prop Trading | Hodnocení Prop Trading firem | Srovnání a hodnocení Prop Trading | Srovnání a hodnocení Prop Trading firem | Markets in Financial Instruments Directive | MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) | Regulace Prop Tradingu | Kirketerp-Møller | Matúš Tutko | Greg Rubin | Axi Select | Ran Strauss | Evdokia Pitsillidou | SALVUS Funds | Muinmos | Služby prop tradingu | Body | Zavedení regulace | Prop trading a jeho regulace | Stanovisko České národní banky | Význam Prop tradingu v ČR | Význam Prop tradingu | Pohledy na regulaci Prop tradingu | Potenciální regulace | Praktické důsledky | Absolvování evaluačního procesu | Prop trading model | Finanční trhy v EU | Služby fundovaných traderů | Budoucí regulace | Nižší finanční riziko | Riziko pro tradery | Samoregulace | CFD sektory | Diskuse o regulaci Prop tradingu |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\prop-trading-14062024-uvod.png
  Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
  Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
  C:\fakepath\prop-trading-12062024-uvod.jpg
  Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
  Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno.
  C:\fakepath\prop-trading-10042024-1.jpg
  Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
  C:\fakepath\1712682845-prop-trading-09042024-2.png
  Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
  Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.
  C:\fakepath\ftmo-08042024.png
  FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
  Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading.
  C:\fakepath\prop-trading-22042024-1.png
  Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
  C:\fakepath\prop-trading-12022024-1.png
  Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
  C:\fakepath\prop-trading-03012024.png
  Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
  C:\fakepath\Fintokei-FXstreet-HP-26112023.jpg
  Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.

Čtěte více

 • Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
 • Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
  Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
 • Daří se v propu českým a slovenským obchodníkům?
  Na jaké částky dosahují čeští a slovenští obchodníci a jak si stojí v konkurenci například s Japonci? Pojďte se podívat na porovnání payoutů a ukázky obchodů a nechte se také pozvat na náš chystaný online stream. Na tom se spolu o novinkách v prop tradingu pobaví náš CEO David Varga společně s Ondrou Hartmanem.
 • Fintokei – recenze, zkušenosti a hodnocení
  Fintokei je proprietární společnost s českými kořeny, která nabízí úspěšným obchodníkům kapitál. Ten je možné získat díky splnění challenge nebo rovnou zakoupením fundovaného účtu bez nutnosti verifikace. U Fintokei je možné si pořídit nejlevnější challenge za 1 999 Kč, ve které se obchodník uchází o kapitál 200 000 Kč. Největší účet je u Fintokei možné otevřít v hodnotě 10 000 000 Kč za poplatek 49 999 Kč. Pro získání kapitálu je potřeba splnit dvě fáze verifikace s cílovými profity 8 % v první fázi a 5 % ve druhé fázi.
 • FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
  Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading.
 • Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
  Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
 • Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
 • Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
 • Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
 • Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
  Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno.
 • Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
 • Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
  Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu.
 • O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
  V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost