Úterý 06. prosinec 2022 19:14
reklama
Coinfy
reklama
ProTradery Purple - strategie
reklama
Dukascopy forex
reklama
Instaforex krypto

Jak se bránit proti nekalým praktikám brokerských společností?

07.11.2022  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


V minulém článku jsme poukázali na skutečnost, že v posledních letech se vyrojilo velké množství brokerských společností, jejichž jediným záměrem je vytáhnout peníze z lidí, kteří se snaží zhodnotit své dlouholeté úspory. Objasnily jsme také, jaké taktiky tito brokeři často používají, proč jsou pro nezkušené investory tak nevhodné a rizikové a jak se jim vyhnout. V minulém článku jsme vysvětlili i některé důležité pojmy v oblasti investování.

Lze shrnout, že v minulém článku jsme se věnovali tomu, jak „do toho lze spadnout“, nyní vám předestřeme, jak „z toho ven“.

Jakkoliv se situace jeví beznadějnou, náš právní řád dává oklamaným investorům širokou paletu prostředků právní ochrany. Právní úpravu poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a ochranu kapitálového trhu a investorů nalezneme v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“ nebo „ZPKT“), především v části „jednání obchodníka s cennými papíry s investory“.


Zahraniční obchodník s cennými papíry

Nepoctiví obchodníci s cennými papíry (tzv. „brokeři“; dále jen „OCP“), kterým jsme se věnovali v přechozím článku, mají často své sídlo mimo Českou republiku, zpravidla na Kypru.

Jednou z praktik zahraničních OCP bývá odrazování investorů v postavení spotřebitelů od vymáhání jejich nároků prostřednictvím orgánů veřejné moci České republiky. Výkon dohledu České národní banky (ČNB) nad zahraničními osobami podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu je skutečně omezený a dělí se mezi Českou národní banku a orgán dohledu domovského státu OCP. Pro klamané investory je však rozhodující, že dodržování pravidel jednání se zákazníky a uchovávání dokumentů a záznamů (viz níže) je zpravidla vždy v pravomoci České národní banky.

To stejné platí i pro možnost vymáhání náhrady škody (proinvestovaných částek) před orgány veřejné moci, jak popisujeme níže. Pokud OCP poskytuje své služby na území České republiky, mají spotřebitelé možnost obrátit se na české soudy případně na české orgány mimosoudní ochrany.

Jde o to, že zahraniční brokeři mohou v České republice podnikat v zásadě prostřednictvím pobočky, vázaného zástupce nebo poskytovat služby přeshraničně. Od toho se odvíjí různý rozsah dohledu ČNB. Například pro pobočku zahraničního brokera je dohledová pravomoc ČNB vymezena v § 24 odst. 5 ZPKT.

Dobrou zprávou pro většinu klientů je to, že je v podstatě jedno, zdali máte brokera přímo se sídlem v České republice či brokera se sídlem a regulací jinde v Evropské Unii (nejčastěji na Kypru) a platí na tyto brokery stejné či podobné principy, které budeme v tomto článku popisovat. Pokud tedy daný broker podniká v České republice, ale pochází třeba z již zmíněného Kypru, tak můžete uplatňovat svá práva stejně, jako kdyby byl přímo pod dozorem ČNB. Důležité je, aby byl takovýto broker regulovaný, a pak můžete na nepoctivém brokerovi vymáhat své škody, nehledě na to, v jaké zemi EU má hlavní sídlo. Důležité je, že broker opravdu podniká v České republice, tedy aktivně cílí na české občany. Poté je založena pravomoc a působnost českých soudů, potažmo finančního arbitra, což je alfa omega. Samozřejmě se bavíme o spotřebitelích.

I přesto se v některých případech klamaní investoři nevyhnou jednání se zahraničními osobami. Doporučujeme proto obrátit se hned v úvodu uplatnění reklamace u OCP na zkušené právní poradce, kteří vám budou schopni pomoci a veškerou komunikaci včetně vymáhání nároku za vás převezmou.


Obecná porušení

Základní povinnosti OCP upravuje ustanovení § 15 odst. 1 ZPKT takto: „Obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby s odbornou péčí. Poskytování investičních služeb s odbornou péčí zejména znamená, že obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plní povinnosti stanovené v tomto oddílu.“

Toto ustanovení reprezentuje základní koncepci jednání OCP se zákazníky a je proto nazýváno tzv. generální klauzulí. Jde o vymezení obecného pravidla, jak by se měl OCP chovat ke svým zákazníkům a generální klauzuli lze proto použít všude tam, kde nelze pro nepatřičné jednání OCP nalézt oporu v porušení konkrétněji vymezeného pravidla v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

Zde je důležité uvést, že toto ustanovení rozhodně není bezzubé. Porušení povinnosti poskytovat investiční služby s odbornou péčí postihuje ZPKT jako přestupek, za který lze v obecné rovině udělit OCP pokutu až do výše 150 000 000 Kč nebo 10 % celkového ročního obratu.

Dalším ustanovením, které by mělo klamané investory zvláště zajímat, je ustanovení § 15h ZKPT. Zde zákon o podnikání na kapitálovém trhu vymezuje penzum informací, které by si měl každý OCP od svých zákazníků vyžádat.

OCP je povinen získat od zákazníka informace o jeho a) odborných znalostech v oblasti investic, b) zkušenostech v oblasti investic, c) finančním zázemí a d) investičních cílech (§ 15h odst. 1 ZKPT).

Podle ustanovení § 15h odst. 2 ZKPT dále platí, že: „Informace podle odstavce 1 je obchodník s cennými papíry povinen získat v rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby uvedené v odstavci 1, poskytnutí rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby uvedené v odstavci 1, odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.“

Nepoctivý OCP, neboli „šmejdi“, jak jsme je v minulém článku nazvali, se mylně domnívají, že této povinnosti zákona o podnikání na kapitálovém trhu lze vyhovět i jen zaslání a přijmutím vyplněného „investičního dotazníku“, ve kterém investor odpoví na několik často vágně položených otázek z výše uvedených kategorií.

Není tomu tak. Ustanovení § 15h odst. 2 není samoúčelné a slouží k tomu, aby OCP přizpůsobil nabízené produkty dle „investičního dotazníku“ vyplněného zákazníkem. V opačném případě by postupoval v rozporu se zákonem.

Stále použitelné rozhodnutí Komise pro cenné papíry KCP/14/2005 uvádí k zjišťování investičního profilu zákazníka toto: „Pokud obchodník s cennými papíry vyžaduje informace od zákazníků o jejich zkušenostech, finanční situaci a záměrech, ale tyto údaje nevyhodnotí a nezvolí na jejich základě vhodnou strategii, jedná v rozporu se zákonem.“

A dále rozhodnutí KCP/4/2005 k nabízení agresivní strategie konzervativnímu zákazníkovi uvádí toto: „Obchodník s cennými papíry není povinen poskytovat služby ke všem investičním nástrojům, pokud však zákazníkům, kteří nemají zájem o agresivní obchodování a jsou na základě jimi uvedených údajů v investičním dotazníku zařazeni do konzervativní skupiny, nabízí nevhodné, agresivní strategie, jedná v rozporu se zákonem.“


Nabízení rozdílových smluv

OCP nabízející zákazníkům uzavírání tzv. rozdílových smluv (neboli také CFD kontraktů, jejichž podstatu jsme vysvětlili v minulém článku), jsou často ve střetu zájmů, a to zejména v případech, kdy CFD kontrakt je jediným typem instrumentu v portfoliu brokera (OCP). Jednání ve střetu zájmů je institut, kterému zákon o podnikání na kapitálovém trhu věnuje značnou pozornost, neboť jde o zcela flagrantní porušení tzv. generální klauzule jednání OCP se zákazníky, jak bylo uvedeno výše.

Jednání ve střetu zájmů by se měl OCP zcela bez dalšího vyvarovat a dodržovat ve vztahu k neprofesionálním investorům bez výhrady pravidla obsažená především v ustanovení § 15c.

Ustanovení § 15c odst. 3 ZPKT míří do vnitřních poměrů OCP a ukládá OCP povinnost zajistit, aby při poskytování investičních služeb neodměňoval nebo nehodnotil výkonnost svých pracovníků a vázaných zástupců způsobem, který tyto osoby motivuje k nabízení určitých investičních nástrojů, přestože neodpovídají potřebám zákazníka.

Ustanovení § 15c odst. 4 ZPKT upravuje povinnost OCP posoudit dostatečné množství investičních nástrojů dostupných na trhu, které jsou dostatečně různorodé z hlediska jejich druhu a emitentů nebo osob, které vytvářejí investiční nástroje tak, aby mohly být odpovídajícím způsobem naplněny investiční cíle zákazníka.

Toto ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu jednak rozvíjí povinnost OCP při nabízení nebo doporučování investičního nástroje (např. CFD kontraktů) vycházet z informací uvedených investorem v investičním dotazníku. Zároveň jsou v ustanovení § 15c odst. 4 vymezena pravidla, která mají zamezit tomu, aby se OCP dostal do střetu se zájmy zákazníků (investorů).

Další požadavky na posouzení podle odstavce 4 upravuje čl. 53 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. 4. 2016 (§ 15c odst. 6 ZPKT).

Podle čl. 53 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. 4. 2016 platí, že OCP před poskytnutím služby zajistí, aby jeho služba byla pro každého nového zákazníka vhodná, neboť jeho obchodní model odpovídá potřebám a cílům zákazníka a spektrum finančních nástrojů je pro zákazníka vhodné. Pokud tomu tak není, OCP tomuto zákazníkovi službu neposkytne.


Jak z toho ven

Pokud jste se tedy dostali do situace, kdy z vás „Váš“ broker vytáhl peníze pomocí agresivních praktik nebo nebral ohledy na váš nejlepší zájem, existují zákonné prostředky, o které lze opřít váš nárok na náhradu takto způsobené škody. I tak může řadu drobných investorů odradit nákladnost a zdlouhavost případného soudního sporu. I na tyto situace však zákonodárce myslel.

Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. h) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním arbitrovi“) platí, že: „K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb.“

Řízení před finančním arbitrem je na rozdíl od řízení soudního, bezpoplatkové. Za zahájení řízení před soudním arbitrem se tedy nevybírá jakýkoliv poplatek a každý z účastníků řízení si nese své náklady řízení sám, což může podstatně eliminovat ekonomické důsledky prohry.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu usnadňuje investorům i důkazní pozici, jelikož ukládá OCP řadu povinností stran úschovy záznamů a dokumentů týkajících se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě bylo možné sledovat dodržování požadavků podle tohoto zákona (zejm. podle ustanovení § 17 ZPKT). Mezi tyto záznamy patří i záznamy telefonických hovorů či elektronické komunikace.

Porušení povinnosti uchovávat záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů zakládá odpovědnost za přestupek a obecně lze za jeho spáchání uložit pokutu až do 150 000 000 Kč, tudíž OCP jsou dostatečně motivováni příslušné záznamy a dokumenty uchovávat a na výzvu je finančnímu arbitrovi předložit.

Předchozí článek „Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu“ se nenesl příliš v pozitivním duchu a popisoval zejména nepříjemné situace, do kterých se (velmi!) snadno může dostat úplně každý. Těší nás, že vám nyní můžeme nastínit i řadu možností, jak v těchto nelehkých zkouškách obstát.

Ve všech případech nemůžete udělat chybu, pokud oslovíte advokátní kancelář, která se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu má zkušenosti. Bude se jednat o investici, které nebudete muset litovat.

Přes všechno řečené nabízí kapitálový trh vhodný způsob, jak i malí a nezkušení investoři mohou zajímavě zhodnotit své prostředky. Je velmi důležité věnovat náležitou pozornost výběru brokera, který bude vaším dlouhodobým partnerem, poskytne vám dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy) a kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat. Na to, jak takového brokera najít, se podíváme v příštím článku.

Filip Žižka a Jáchym Petřík
Advokátní kancelář ARROWS

Klíčová slova: FXstreet | Peníze | Rizika | Cenné papíry | Broker | CFD | Investor | Investování | Kapitálový trh | Obchodník | Obchodník s cennými papíry | Poplatek | Výkonnost | ČNB | Banky | Obchodování | Investoři | EU | Zkušenosti | Obchodovat | Obchodníci | Brokeři | CFD kontrakt | FXstreet.cz | Investiční | Investiční nástroje | Investiční služby | Obchodníci s cennými papíry | Trh | Komise pro cenné papíry | Omega | Komise | Kontrakt | Podnikání | Swapy | Poplatky | Zákon o podnikání na kapitálovém trhu | Podnikání na kapitálovém trhu | Poskytování investičních služeb | Obchodní model | Agresivní obchodování | Obchodní podmínky | Komunikace | Situace | OCP | Rozhodování | Poskytovat investiční služby | Spotřebitelé | Poradce | Údaje | Úspory | CL | JDE | Nezkušení investoři | Agresivní strategie | Nařízení | Cíle | Mali | Společnosti | Dodržování pravidel | Arrows | Advokátní kancelář | Advokátní kancelář Arrows | Jáchym Petřík | Pozornost | | Nízké poplatky | Filip Žižka | Rizika investování | Novodobá rizika investování | Šmejdi | Investiční cíle | ZPKT | Zahraniční obchodník s cennými papíry | Právní řád | Nepoctivý obchodníci | Vymáhání náhrady škody | Vymáhání náhrady | Povinnosti OCP | Penzum informací | Rady ohledně investičního nástroje | Poskytnutí rady | Provedení obchodu | Poskytnutí investiční služby | Nepoctivý OCP | KCP/14/2005 | Zjišťování investičního profilu | Nabízení rozdílových smluv | Generální klauzule | Jednání OCP se zákazníky | Jednání OCP | Jednání ve střetu zájmů | Cíle zákazníka | Investiční cíle zákazníka | Ustanovení zákona | Ustanovení zákona o podnikání | Doporučování investičního nástroje | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | 2017/565 | Zákonodárce | Zákon o finančním arbitrovi | 229/2002 | Finanční arbitr | Zahájení řízení | Ekonomické důsledky | Záznamy telefonických hovorů | Porušení povinnosti uchovávat záznamy | Nepříjemné situace | Jednání obchodníka s cennými papíry | Jednání obchodníka s cennými papíry s investory | Právní poradce | Vymáhání nároku |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\broker-forex-07082022.jpg
  Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu
  Broker (makléřská společnost) je zprostředkovatel mezi investorem a finančním trhem. A s výběrem brokera hledáte dlouhodobého partnera, který vám má poskytnout dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy), kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat, a mělo by mu také jít o vaše dlouhodobé dobro. Bohužel tak tomu ale vždy není a na trhu existuje velké množství neseriózních a někdy dokonce i podvodných brokerských společností a různých pochybných investičních platforem.
  C:\fakepath\trading-1.png
  Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
  C:\fakepath\forex24.JPG
  Srovnání a hodnocení FOREX brokerů
  Správný výběr brokera je pro obchodování velmi důležitý. Na světě jsou stovky FX brokerů a jsou mezi nimi jak neseriozní firmy, tak i solidní nadnárodní společnosti. Proto je téma volby brokera velmi diskutované na všech forexových diskusních fórech. V této tabulce vám přinášíme srovnání (první svého druhu v ČR i v SR) nejčastěji používaných zahraničních i domácích brokerů. Pokud tedy s obchodováním teprve začínáte, najdete zde názory obchodníků, kteří již mají praktické zkušenosti. Pokud už patříte ke zkušeným obchodníkům, můžete se zde naopak o své zkušenosti podělit s ostatními a pomoct těm, kdo začínají a o volbě brokera se teprve rozhodují. Vysvětlení použitých zkratek najdete pod tabulkou. Po rozkliknutí názvu brokera se vám otevře detailní profil každého forexového makléře, kde na vás pak čekají další užitečné informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem brokera nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.
  forex3.jpg
  Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
  Broker
  Forex brokeři - jak správně vybrat
  V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
  C:\fakepath\broker.jfif
  11. část - Výběr FX brokera
  První konkrétní kroky vedoucí k vašemu úspěšnému obchodování směřují k výběru makléře - brokera. Je mnoho otázek, které musí být zodpovězeny, než se svobodně a zodpovědně rozhodnete. Nepřeberné množství makléřů a informací vám toto rozhodování neusnadňuje a proto se dnes společně podíváme na základní tematické otázky, které vám při výběru brokera pomohou.

Čtěte více

 • Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
  Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete.
 • Charting a druhy grafů v technické analýze
  Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.
 • Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
 • Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?
 • Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
  Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
 • Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
  Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější.
 • Jak mohou správné velikosti pozic zachránit váš účet
  Tento článek vychází z přesvědčení, že správná velikost pozice je tou nejdůležitější dovedností, kterou by měl trader mít. Ano, je to tak - je to opravdu tak zásadní! Bez obchodování správně velkých pozic máte menší šanci na úspěch a rozhodně větší pravděpodobnost, že svůj účet zničíte.
 • Jak na trading při zaměstnání
  Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.
 • Jak obchodovat během letních měsíců
  Každý obchodník se musí umět přizpůsobit různému prostředí, ale také různým tržním podmínkám (Price Action, likvidita, volatilita). Finanční trhy přes letní měsíce zpravidla zaznamenávají pokles volatility a likvidity, mnoho bankovních a profesionálních obchodníků totiž tráví čas na dovolené nebo se svými rodinami. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak můžeme během letních měsíců přizpůsobit své obchodní strategie a na co si dát pozor.
 • Jak restartovat trading na forexu
  Kdo už nějakou dobu na forexovém trhu obchoduje, tak ví, že mohou přijít situace, kdy je dobré nebo dokonce nutné začít na forexu znovu od začátku. Mohou k tomu vést různé důvody, ale mezi ty hlavní patří významná a neočekávaná série ztrát, dlouhá pauza od obchodování a případně také vymazaný obchodní účet. Dnešní článek se věnuje právě tomuto restartu na forexu, ať už je důvod k němu jakýkoliv.
 • Jak se připravit na další vlnu pandemie?
  Není to tak dávno, co finanční trhy postihla extrémně zvýšená volatilita a poměrně velký zmatek, který připomínal poslední finanční krizi v roce 2008. Koronavirová pandemie dopadala na různá aktiva, ať se jednalo o akcie, komodity, měny či kryptoměny. Kdo na vzniklou situaci stihl včas zareagovat, mohl vydělat velmi zajímavé částky.
 • Jak se v tradingu odrazit ode dna?
  Někteří obchodníci tuto situaci jistě znají. Jejich první obchodní účet skončil po nějaké době v „troskách“. Není to určitě příjemný pocit, ale rozhodně to neznamená, že bychom měli s tradingem skoncovat a vzdát se. Ba naopak, po prvním vymazání obchodního kapitálu by si měl být obchodník vědom, kde udělal zásadní chyby, které vedly k tomuto neúspěchu.
 • Jak se v tradingu posouvat kupředu?
  V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.
 • Jak vám špatné obchody mohou v tradingu pomoci
  Tento vzdělávací článek se věnuje něčemu, na co raději trader ani nechce myslet. Jsou to špatné obchody. Ano, i špatné a nevydařené obchody mohou být prospěšné, jen je potřeba se na ně podívat ze správného úhlu.
 • Jak vybrat nejlepší obchodní platformy?
  Pro všechny obchodníky jsou obchodní platformy, které si zvolí, nejčastěji používanými nástroji při jejich aktivitách na finančních trzích. Právě tyto obchodní platformy poskytují obchodníkům přístup na finanční trhy, takže volba nejlepší obchodní platformy je pro budoucí výsledky velmi důležitá. V tomto článku najdete úplné informace o tom, co je potřeba promyslet a zvážit při výběru platformy pro online obchodování.
 • Jak vypadá den profesionálního tradera?
  Moc se mi líbí citát „Každý den je jenom jednou za život“. Nabádá nás k tomu, abychom žili život na plno a zabývali se přítomností, nezůstali zaseknutí v minulosti nebo příliš zahledění do budoucnosti. Každopádně ne vždy se nám podaří takový naplno prožitý den naladit, proto zažíváme i spoustu běžných, obyčejných dnů, kdy nám stačí, že se nám vyhýbají neštěstí a krásně svítí slunce. Jak tedy vypadá takový úplně běžný den v životě full-time tradera?
 • Jak využívat na forexu obchodní seance?
  Mnoho obchodníků se stále snaží utvořit kvalitní výstupní strategii, k čemuž používá kombinaci různých indikátorů, fixní Profit-Targety či poměr risku a zisku (RRR). Ovšem stále se jim nedaří obchody ukončovat kvalitně, a naopak velkou část zisků odevzdávají zpět do trhu. Obchodníci tak dlouhodobě přichází o svůj obchodní kapitál. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jakým efektivním způsobem lze ukončovat ziskové obchody. Popsaná metoda bude inspirací hlavně pro intradenní obchodníky.
 • Jaký jste typ obchodníka?
  V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.
 • Jaký obchodní styl vám vyhovuje (1/2)?
  Když si trader najde styl, který mu vyhovuje nejvíc, je to, jako by se mu „rozsvítilo? – vše se najednou změní k lepšímu a už může zapomenout na útrapy minulosti. Trader, který se se svým obchodním stylem necítí dobře nebo si ještě nenašel na určitém stylu to své, je naopak tím, kdo se při tradingu dopouští těch největších hříchů.
 • Jaký obchodní styl vám vyhovuje (2/2)?
  Dnes budeme pokračovat v článku o obchodních stylech užívaných na forexu. V první části jsme si řekli, jak se projevuje to, když trader ještě nenašel svůj ideální styl. Popsali jsme si obvyklé rozdělení obchodních stylů, na které se tentokrát zaměříme podrobněji.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy forex