Pátek 24. května 2024 18:05
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei ProTrader

Jak poznat problémového brokera?

18.12.2023  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk


Tento článek je pokračováním série, která se věnuje tématu ochrany práv spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami neseriózních obchodníků s cennými papíry (dále jen „OCP“ nebo „broker“). Z minulých článků již víme, kdo to broker je, proč se mezi OCP v posledních několika letech vyrojilo tolik tzv. „šmejdů“ a jaké praktiky tito neseriózní brokeři dovedně využívají k tomu, aby maximalizovali své zisky na úkor retailových investorů (spotřebitelů, domácností). Rovněž jsme si pověděli, co dělat, pokud jste nátlaku nepoctivého brokera podlehli a na základě jeho „rad a doporučení“ neúspěšně proinvestovali vaše pracně vydělané peníze.

Nyní si povíme více o tom, na co se zaměřit, abyste problémového brokera identifikovali již na počátku a vyhnuli se tak všem neduhům, které vás mohou při „spolupráci“ s nepoctivým OCP potkat.


Povolení k činnosti od České národní banky

Při výběru kvalitního a poctivého brokera je základním kritériem jeho důvěryhodnost a transparentnost. Jedním z klíčových ukazatelů těchto vlastností je bezpochyby licence udělená Českou národní bankou (dále jen „ČNB“). Proč je licence tak podstatná a kde si lze tuto skutečnost ověřit?

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kapitálovém trhu“ nebo „ZKPT“) platí, že: „Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby.“ To znamená, že pokud broker povolení k činnosti (licenci) od ČNB nemá, není až na výjimky, které si blíže rozvedeme níže, oprávněn investiční služby na českém trhu (českým investorům) vůbec nabízet.

Dispozice s licencí nemusí nutně znamenat, že spolupráce s brokerem bude vždy bezproblémová, nicméně dodržování povinností z udělené licence podléhá velmi přísnému dohledu ČNB, která je díky svým pravomocem oprávněna všechny ty, kdo nerespektují zákonem stanovená pravidla, k jejich dodržování významným a efektivním způsobem „přimět“.

Další významnou výhodou jednání s licencovanými subjekty je to, že veškeré spory vzniklé mezi investorem a OCP spadají do pravomoci českých soudů. Krom toho lze rovněž využít služeb finančního arbitra, který je na základě § 1 odst. 1 písm. h) zákona č. 229/2009 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn rozhodovat spory mezi investorem osobou poskytující investiční služby (OCP).

Ověření licence brokera u ČNB by proto mělo být jedním z prvních kroků, který byste měli před navázáním spolupráce s brokerem udělat. Licence je zárukou toho, že broker dodržuje vysoké standardy kvality, transparentnosti a bezpečnosti, což vám pomůže ochránit vaše investice a udržet vaše finanční prostředky v bezpečí.

Jestliže máte pochyby o tom, zda vámi preferovaný broker licencí od ČNB disponuje, doporučujeme navštívit webové stránky ČNB, která vede veřejně dostupný seznam všech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Odkaz na seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu naleznete zde: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz.


Zahraniční obchodníci s cennými papíry

Licence nicméně není jedinou možností, jak broker může figurovat na českém trhu. V rámci Evropské unie funguje v uvozovkách cosi jako systém vzájemného uznávání licencí, který umožňuje zahraničním OCP poskytovat investiční služby v dalších členských státech bez nutnosti absolvovat nové vnitrostátní licenční řízení.

Broker se zahraniční licencí však u nás nemůže nabízet investiční služby automaticky, nýbrž musí o svém záměru informovat regulační orgán svého domovského státu, který o této skutečnosti notifikuje ČNB. ČNB následně sdělí zahraničnímu OCP pravidla, za kterých lze v České republice investiční služby poskytovat a zapíše brokera do seznamu regulovaných subjektů, platí stejný odkaz jako výše.

Tito zahraniční brokeři posléze v České republice podnikají zpravidla buď prostřednictvím pobočky, anebo tzv. vázaného zástupce. Vázaným zástupcem se podle § 32a odst. 1 ZKPT rozumí osoba, která je oprávněna propagovat služby OCP, s nímž má uzavřenou smlouvu, komunikovat se zákazníky (investory) a za určité situace s nimi jménem OCP uzavírat obchody (taktéž zapsán v seznamu a opět platí odkaz jako výše).


Obchodní podmínky

Další radou je, přečtěte si obchodní podmínky! Ačkoliv se vám může zdát tento krok únavný a zbytečný, ve skutečnosti se jedná o klíčovou fázi procesu při výběru brokera. Proč? Protože obchodní podmínky v sobě skrývají řadu důležitých informací o tom, jak bude vaše budoucí spolupráce s brokerem vypadat.

Uvědomte si, že vkládáte své těžce vydělané úspory do rukou někoho, kdo nad nimi bude mít ve větší či menší míře kontrolu. Proto je dobré vědět, jak, kdy a za jakých podmínek můžete peníze na obchodní účet vkládat a vybírat je z něho. Často se lze například setkat s poměrně vysokými poplatky za uskutečnění transakce, omezeními týkajícími se frekvence nebo výše výběru či vkladu. Dále doporučujeme zaměřit se v obchodních podmínkách na pasáže, které se týkají vyřizování stížností, licence brokera, nebo pojištění vašich vkladů.

Ač se může zdát tato informace na první pohled zřejmá, je na místě na ni upozornit. Pokud vám bude služby poskytovat zahraniční OCP, měl by vám obchodní podmínky poskytnout v českém jazyce. Toto je nejen otázkou komfortu, nýbrž i zárukou toho, že podmínkám budoucí spolupráce plně porozumíte.

Shrnuto a podtrženo, i když se obchodní podmínky mohou zdát na první pohled nepříliš čtivý právní text, skrývají v sobě klíčové informace, jejichž porozumění vám může do budoucna ušetřit mnoho stresu a peněz.

Recenze ostatních spotřebitelů na internetu

Při výběru brokera je dále dobré zohlednit zkušenosti ostatních investorů. Díky recenzím získáte autentický a důvěryhodný pohled na to, jak broker v praxi funguje a jaká je kvalita jím nabízených investičních služeb. Nebudete se tak muset spoléhat pouze na marketingové materiály a sliby k tomu profesionálně vyškolených poradců, kteří se vás budou snažit o kvalitách brokera vehementně přesvědčit. Recenze vám rovněž mohou pomoci porovnat různé brokery mezi sebou a vybrat si toho, který nejlépe odpovídá vašim představám a požadavkům.

Při čtení recenzí byste měli věnovat pozornost několika klíčovým bodům. Hledejte konkrétní problémy nebo výhody, které zmiňuje větší počet uživatelů. Pokud se například více lidí shoduje na vysokých poplatcích za výběr, měli byste tento faktor zvážit a ověřit si jej v obchodních podmínkách. Dále sledujte, zda a jak broker reaguje na stížnosti svých klientů. Odpovědi na recenze často odhalí, jaký je přístup společnosti k řešení problémů a jak vážně bere jejich zpětnou vazbu.

Při vyhledávání a vyhodnocování recenzí je však důležité zachovávat i určitou míru skepticismu, neboť jak extrémně pozitivní, tak extrémně negativní recenze, mohou být často zkreslené a zavádějící. Skutečnost, že se broker chlubí desítkami pětihvězdičkových recenzí bez jediné negativní, by pro vás měla být varovným signálem indikujícím to, že s daným OCP může být něco v nepořádku. Proto se snažte vyhledávat vždy ověřená hodnocení a nespoléhejte se jen na jednu platformu, nýbrž zkuste dohledat si co nejvíce zdrojů (ideálně i zahraničních), neboť tím získáte o kvalitách brokera a povaze jeho služeb mnohem komplexnější obrázek.

Doporučujeme též zjistit, jak je stará registrace domény, na které se služby poskytují. Velmi častým nešvarem „šmejdů“ je taktika, kdy po nárůstu negativních recenzí založí novou „společnost a webovou stánku“, kde si následně sami udělí pouze pozitivní recenze. Pokud tedy narazíte na doménu se stářím v rámci měsíců, taktéž doporučujeme maximální obezřetnost. Stáří domény lze zjistit např. na tomto odkazu: https://who.is/

Pozor na tzv. „market makery“

Slovy zákona o podnikání na kapitálovém trhu je tzv. „market makerem“ (tvůrcem trhu) „osoba, která trvale působí na finančních trzích jako osoba ochotná obchodovat na vlastní účet formou nákupu a prodeje investičních nástrojů s využitím vlastního majetku a za jí stanovené ceny.“

Nejzásadnějším rizikem při využívání služeb market makerů je potenciální střet zájmů. Zatímco investor hledá pro svůj obchod tu nejlepší možnou cenu, market maker má motivaci zcela opačnou. V praxi to často znamená to, že ve chvíli, kdy investor zaznamená ztrátu, market maker realizuje zisk. Market maker může rovněž nabízet ceny, které nejsou v souladu s aktuálním tržním sentimentem nebo s reálnou hodnotou daného investičního nástroje.

Pokud spolupráci s market makerem zvažujete, doporučujeme vám řídit se strategií diversifikace investic a případně využívat služeb více tvůrců trhu. Tím lze minimalizovat potenciální rizika spojená s tímto druhem obchodního partnera na finančních trzích.

Čiňte pouze kvalifikovaná a promyšlená rozhodnutí

Základním kamenem úspěšného investování je porozumění produktům a trhům, do kterých vkládáte své peníze. Pokud si nejste jisti svými znalostmi v určité oblasti, je lepší se této oblasti vyvarovat. Mějte na paměti, že když se ponoříte do světa investic bez patřičných znalostí, riskujete ztrátu svých těžce vydělaných peněz.

Coby začátečníci buďte obzvláště opatrní na obchodování s tzv. rozdílovými smlouvami (tzv. CFD kontakty). Ty jsou totiž nerozlučně spojeny s obchodováním na páku, což je činnost, která je určena pouze pro velmi zkušené investory, kteří umějí pracovat s rizikem. Ačkoliv může znít tento specifický typ obchodování (tzv. trading) lákavě, rizika jsou velká. Obchodování na páku sice může znamenat velmi vysoké zisky, z hlediska statistiky má v praxi u začátečníků zpravidla za následek spíše devastující ztráty. Jedno špatné investiční rozhodnutí totiž může vést k tomu, že přijdete naprosto o vše, neboť při využití páky mohou potenciální ztráty mrknutím oka přesáhnout i vaší původní investici. Takže finanční páka rozhodně není nic pro začátečníky.

Elementárním kamenem úrazu začínajících investorů je bohužel to, že se na počátku své investiční kariéry (a často zároveň i na jejím konci) nechají zaslepit představou snadného a rychlého zbohatnutí. Tuto skutečnost přitom nepoctiví brokeři velmi dobře vědí. Právě vidina pohádkových zisků je důvodem, proč tolik lidí propadne slibům, radám a doporučením různých samozvaných odborníků (šmejdů), kteří se vás budou snažit přesvědčit o tom, že právě oni mají ty nejlepší a nerelevantnější data a informace o budoucích vývojích na finančních trzích. Vězte však, že valná většina těchto lidí je motivována vlastním prospěchem, a nikoli tím vaším.

Pokud vás někdo telefonicky (nebo jinak) kontaktoval s investiční nabídkou, která se již nebude léta opakovat a díky které se stanete pohádkově bohatým, nepodlehněte mu a nejprve si o něm a jeho nabídce zjistěte všechny relevantní informace. Pamatujte, ani Warren Buffett se nestal miliardářem přes noc.

Závěr

Sečteno podtrženo, při investování se držte svých osvědčených investičních strategií a investujte pouze do produktů, kterým skutečně rozumíte. Investování by mělo být chápáno jako dlouhodobá cesta k úspěchu, nikoliv jako rychlý způsob zbohatnutí.

Ondřej Cicvárek a Jáchym Petřík
Advokátní kancelář ARROWS ve spolupráci s portálem FXstreet.cz

Klíčová slova: FXstreet | Peníze | Rizika | Transakce | Broker | CFD | Finanční páka | Investice | Investor | Investování | Market Maker | Obchodník | Obchodník s cennými papíry | Trading | Warren Buffett | ČNB | Banky | Doporučení | Obchodování | Zisk | Zkušenosti | Obchodování na páku | Obchodovat | Obchodníci | Obchodní účet | Brokeři | Finanční prostředky | FXstreet.cz | Investiční | Investiční služby | Market | Obchodníci s cennými papíry | Recenze | Zisky | Buffett | Podnikání | Ztráty | Poplatky | Investiční rozhodnutí | Podnikání na kapitálovém trhu | Vysoké standardy | Regulační orgán | Vysoké zisky | Obchod | Problémy | Investujte | Obchodní podmínky | WHO | Situace | OCP | Obchody | Poskytovat investiční služby | Domácnosti | Páka | Úspory | Statistiky | Unie | Zbohatnutí | Ceny | Typ obchodování | Transparentnost | Společnosti | Arrows | Advokátní kancelář | Advokátní kancelář Arrows | Jáchym Petřík | Pozornost | Společnost | TIM | Licence brokera | Počet uživatelů | CZ | Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů | Vice | Cesta k úspěchu | Potenciální ztráty | Ondřej Cicvárek | Vydělané peníze | Povolení k činnosti | Důvěryhodnost | Licence udělená Českou národní bankou | Hlavní investiční služby | ZKPT | Zákon o kapitálovém trhu | Spolupráce s brokerem | Dodržování povinností | Ověření licence brokera | Ověření licence brokera u ČNB | Licence brokera u ČNB | Finanční prostředky v bezpečí | Broker licencí od ČNB | Broker licencí | Stránky ČNB | Zahraniční obchodníci s cennými papíry | Zahraniční obchodníci | Licenční řízení | Uznávání licencí | Broker se zahraniční licencí | OCP pravidla | Zahraniční brokeři | Služby OCP | Vydělané úspory | Poplatky za uskutečnění transakce | Uskutečnění transakce | Vyřizování stížností | Pojištění vašich vkladů | Zahraniční OCP | Zkušenosti ostatních investorů | Marketingové materiály | Řešení problémů | Vyhodnocování recenzí | Čtení recenzí | Negativní recenze | Ověřená hodnocení | Pozitivní recenze | Diversifikace investic | Potenciální rizika | Promyšlená rozhodnutí | Špatné investiční rozhodnutí | Rychlý způsob zbohatnutí | Způsob zbohatnutí | Neseriózní brokeři | Peníze na obchodní účet | Systém vzájemného uznávání licencí | Udělené licence |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\forex-06112022.png
  Jak se bránit proti nekalým praktikám brokerských společností?
  V minulém článku jsme poukázali na skutečnost, že v posledních letech se vyrojilo velké množství brokerských společností, jejichž jediným záměrem je vytáhnout peníze z lidí, kteří se snaží zhodnotit své dlouholeté úspory. Objasnily jsme také, jaké taktiky tito brokeři často používají, proč jsou pro nezkušené investory tak nevhodné a rizikové a jak se jim vyhnout. V minulém článku jsme vysvětlili i některé důležité pojmy v oblasti investování.
  C:\fakepath\broker-forex-07082022.jpg
  Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu
  Broker (makléřská společnost) je zprostředkovatel mezi investorem a finančním trhem. A s výběrem brokera hledáte dlouhodobého partnera, který vám má poskytnout dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy), kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat, a mělo by mu také jít o vaše dlouhodobé dobro. Bohužel tak tomu ale vždy není a na trhu existuje velké množství neseriózních a někdy dokonce i podvodných brokerských společností a různých pochybných investičních platforem.
  C:\fakepath\trading-1.png
  Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
  C:\fakepath\forex24.JPG
  Srovnání a hodnocení brokerů
  Správný výběr brokera je pro obchodování velmi důležitý. Na světě jsou stovky brokerů a jsou mezi nimi jak neseriózní firmy, tak i solidní nadnárodní společnosti. Proto je téma volby brokera velmi diskutované na všech tradingových diskusních fórech. V této tabulce vám přinášíme srovnání (první svého druhu v ČR i v SR) nejčastěji používaných zahraničních i domácích brokerů. Pokud tedy s obchodováním teprve začínáte, najdete zde názory obchodníků, kteří již mají praktické zkušenosti. Pokud už patříte ke zkušeným obchodníkům, můžete se zde naopak o své zkušenosti podělit s ostatními a pomoct těm, kdo začínají a o volbě brokera se teprve rozhodují. Vysvětlení použitých zkratek najdete pod tabulkou. Po rozkliknutí názvu brokera se vám otevře detailní profil každého makléře, kde na vás pak čekají další užitečné informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem brokera nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.
  forex3.jpg
  Výhody a nevýhody amerických FX brokerů
  Výběr správného FX brokera patří mezi důležité rozhodnutí na Vaší cestě k forex tradingu. Amerických FX brokerů existuje celá řada a spolupráce s nimi nabízí výhody, ale i nevýhody. Pakliže se rozhodnete otevřít si účet u některého z amerických brokerů, je třeba mít na paměti několik důležitých faktů.
  Broker
  Forex brokeři - jak správně vybrat
  V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
  C:\fakepath\broker.jfif
  11. část - Výběr FX brokera
  První konkrétní kroky vedoucí k vašemu úspěšnému obchodování směřují k výběru makléře - brokera. Je mnoho otázek, které musí být zodpovězeny, než se svobodně a zodpovědně rozhodnete. Nepřeberné množství makléřů a informací vám toto rozhodování neusnadňuje a proto se dnes společně podíváme na základní tematické otázky, které vám při výběru brokera pomohou.

Čtěte více

 • Hodnota pipu a vztahy mezi měnami
  Před nedávnem jsem přes interní poštu FXstreet.cz dostal vzkaz, týkající se výpočtu hodnoty pipu. Tazatel se ptal, proč je hodnota pipu stejná u všech xxx/JPY párů a na čem je tato hodnota závislá. Protože si myslím, že jde o zajímavou otázku, rozhodl jsem se napsat na toto téma samostatný článek a vysvětlit několik základních vztahů a souvislostí. Všechny výpočty jsou z pohledu někoho, kdo má účet v USD. Pokud máte účet v EUR nebo jiné měně, tak jsou výpočty buďto jednodušší nebo složitější, to podle toho jaký měnový pár obchodujete.
 • Charting a druhy grafů v technické analýze
  Charting je v technické analýze označován jako termín, kdy dochází k postupu a činnosti, jejichž cílem je zmapovat a analyzovat vývoj ceny za pomocí grafů. Při chartingu můžete pracovat s různými druhy grafů, ve kterých je rozdílnými způsoby a technikami zobrazován vývoj kurzu zvoleného instrumentu.
 • Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
 • Jaké jsou často chybné předsudky u začínajících obchodníků?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější chybné předsudky mezi začínajícími obchodníky, kvůli kterým si mnohdy komplikují cestu k profitabilnímu obchodování. S jakými předsudky a tvrzeními se tak můžeme nejčastěji setkat?
 • Jaké obchodování dává největší šanci na úspěch?
  Obchodování může být pro některé začínající tradery často obtížné či frustrující. Velké množství obchodníků, ne-li většina, začne svou obchodní kariéru s velmi vznešenými cíli a se značným odhodláním uspět. Toto odhodlání ale může z obchodníků celkem rychle vymizet, zejména pokud k obchodování nepřistupují ze správného úhlu.
 • Jak je důležitá kvalitní tradingová rutina
  Všichni asi souhlasíme, že dobré návyky jsou důležité. Díky pravidelnému čištění zubů máme méně zubních kazů. Lidé, kteří sportují a mají zdravé stravovací návyky, jsou méně nemocní. Totéž platí o obchodování na finančních trzích, kde kariéra traderů s dobrými obchodními zvyklostmi bude nejspíše delší a výnosnější.
 • Jak mohou správné velikosti pozic zachránit váš účet
  Tento článek vychází z přesvědčení, že správná velikost pozice je tou nejdůležitější dovedností, kterou by měl trader mít. Ano, je to tak - je to opravdu tak zásadní! Bez obchodování správně velkých pozic máte menší šanci na úspěch a rozhodně větší pravděpodobnost, že svůj účet zničíte.
 • Jak nastartovat trading v roce 2023?
  V roce 2023 nebude o obchodní příležitosti nouze, což víme z mnoha tržních výhledů, které aktuálně vycházejí téměř všude. Ne všude se však dozvíte, jak tyto obchodní příležitosti zobchodovat, či jakých nástrojů a strategií k tomu využít. V Purple Trading vám přesně s tímto pomůžeme.
 • Jak na trading při zaměstnání
  Finanční trhy jsou v dnešní době díky počítačům dostupné téměř každému. Díky tomu se k tradingu dostává stále více lidí, kteří si při obchodování chtějí držet své stálé zaměstnání. Dnes máme pro ty z vás, kteří chtějí obchodovat právě takto, pár rad.
 • Jak obchodovat během letních měsíců
  Každý obchodník se musí umět přizpůsobit různému prostředí, ale také různým tržním podmínkám (Price Action, likvidita, volatilita). Finanční trhy přes letní měsíce zpravidla zaznamenávají pokles volatility a likvidity, mnoho bankovních a profesionálních obchodníků totiž tráví čas na dovolené nebo se svými rodinami. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak můžeme během letních měsíců přizpůsobit své obchodní strategie a na co si dát pozor.
 • Jak restartovat trading na forexu
  Kdo už nějakou dobu na forexovém trhu obchoduje, tak ví, že mohou přijít situace, kdy je dobré nebo dokonce nutné začít na forexu znovu od začátku. Mohou k tomu vést různé důvody, ale mezi ty hlavní patří významná a neočekávaná série ztrát, dlouhá pauza od obchodování a případně také vymazaný obchodní účet. Dnešní článek se věnuje právě tomuto restartu na forexu, ať už je důvod k němu jakýkoliv.
 • Jak se bránit proti nekalým praktikám brokerských společností?
  V minulém článku jsme poukázali na skutečnost, že v posledních letech se vyrojilo velké množství brokerských společností, jejichž jediným záměrem je vytáhnout peníze z lidí, kteří se snaží zhodnotit své dlouholeté úspory. Objasnily jsme také, jaké taktiky tito brokeři často používají, proč jsou pro nezkušené investory tak nevhodné a rizikové a jak se jim vyhnout. V minulém článku jsme vysvětlili i některé důležité pojmy v oblasti investování.
 • Jak se připravit na další vlnu pandemie?
  Není to tak dávno, co finanční trhy postihla extrémně zvýšená volatilita a poměrně velký zmatek, který připomínal poslední finanční krizi v roce 2008. Koronavirová pandemie dopadala na různá aktiva, ať se jednalo o akcie, komodity, měny či kryptoměny. Kdo na vzniklou situaci stihl včas zareagovat, mohl vydělat velmi zajímavé částky.
 • Jak se v tradingu odrazit ode dna?
  Někteří obchodníci tuto situaci jistě znají. Jejich první obchodní účet skončil po nějaké době v „troskách“. Není to určitě příjemný pocit, ale rozhodně to neznamená, že bychom měli s tradingem skoncovat a vzdát se. Ba naopak, po prvním vymazání obchodního kapitálu by si měl být obchodník vědom, kde udělal zásadní chyby, které vedly k tomuto neúspěchu.
 • Jak se v tradingu posouvat kupředu?
  V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze v obchodování postupovat kupředu a jako trader se neustále zlepšovat. Začínající obchodník dokáže zpravidla během pár měsíců ovládat potřebné základy k obchodování, nicméně po určité době může začít stagnovat a výsledky tak nejsou podle jeho představ. Proto se v tomto článku budeme věnovat způsobům, jakými lze trading znovu nastartovat a jak na sobě pracovat.
 • Jak vám špatné obchody mohou v tradingu pomoci
  Tento vzdělávací článek se věnuje něčemu, na co raději trader ani nechce myslet. Jsou to špatné obchody. Ano, i špatné a nevydařené obchody mohou být prospěšné, jen je potřeba se na ně podívat ze správného úhlu.
 • Jak vybrat nejlepší obchodní platformy?
  Pro všechny obchodníky jsou obchodní platformy, které si zvolí, nejčastěji používanými nástroji při jejich aktivitách na finančních trzích. Právě tyto obchodní platformy poskytují obchodníkům přístup na finanční trhy, takže volba nejlepší obchodní platformy je pro budoucí výsledky velmi důležitá. V tomto článku najdete úplné informace o tom, co je potřeba promyslet a zvážit při výběru platformy pro online obchodování.
 • Jak vypadá den profesionálního tradera?
  Moc se mi líbí citát „Každý den je jenom jednou za život“. Nabádá nás k tomu, abychom žili život na plno a zabývali se přítomností, nezůstali zaseknutí v minulosti nebo příliš zahledění do budoucnosti. Každopádně ne vždy se nám podaří takový naplno prožitý den naladit, proto zažíváme i spoustu běžných, obyčejných dnů, kdy nám stačí, že se nám vyhýbají neštěstí a krásně svítí slunce. Jak tedy vypadá takový úplně běžný den v životě full-time tradera?
 • Jaký je nejlepší broker?
  Každý z nás, kdo kdysi začínal, si kladl otázku: "Jak si vybrat toho pravého brokera, u kterého budu moci spravovat své tradingové či investiční portfolio?" Ať už jste na začátku své cesty nebo hledáte nové možnosti, správný broker může do velké míry ovlivnit váš celkový finanční úspěch. Pojďme se proto společně podívat, jak to udělat, aby vaše volba byla co nejinformovanější.
 • Jaký jste typ obchodníka?
  V dnešním vzdělávacím článku se zaměříme na to, v jakém časovém horizontu můžeme otevírat a uzavírat naše obchody na finančních trzích. Jedná se tedy o to, jaký jsme typ obchodníka. Základní rozdělení nám uvádí, že můžeme obchodovat intradenně či pozičně. Určitou variantou je také typ swingového obchodníka, který se řadí někam do rozmezí intradenního a pozičního pojetí tradingu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani