Neděle 03. březen 2024 10:54
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei ProTrader

Invesco: ETFka, která si rozumí s ESG

07.02.2024 12:02  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Silná poptávka po pasivních investicích do ESG vedla v uplynulém desetiletí k zavedení více než 500 typů ETF zaměřených na ESG. V současné době je v ETF, které jejich emitenti klasifikují jako ESG, investováno více než 310 miliard dolarů aktiv. Jak ale při takovém množství fondů, které jsou nyní v Evropě k dispozici, mohou investoři najít ty, které jim nejvíce vyhovují? V tomto článku prozkoumáme a pomůžeme definovat širokou škálu přístupů ESG, včetně toho, co je jejich cílem…a co jejich cílem není.

Rozdělení žargonu

Pojem fondy „ESG“ označuje širokou škálu fondů, které v rámci své metodiky výběru a alokace cenných papírů zohledňují environmentální a sociální otázky a otázky správy a řízení společností. Základní koncept není ničím novým; některé aktivní fondy vybírají akcie a vyhýbají se jiným na základě etických kritérií již více než sto let. Novější vývoj zaznamenaly pasivní ETF, které sledují indexy ESG založené na specifických pravidlech, nikoli na individuálním rozhodování.

Index ESG je obvykle odvozen od standardního indexu váženého tržní kapitalizací (mateřský index). Například index MSCI USA ESG Universal Select Business Screens a index MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select jsou oba odvozeny od mateřského indexu MSCI USA. Tyto dva indexy ESG jsou sestaveny z naprosto stejného souboru akcií, ale podstatně se od sebe liší díky přístupům, které používají.

Tvůrci indexů, jako jsou MSCI a S&P, obvykle používají k výběru a vážení cenných papírů hodnocení (nebo skóre) ESG. Tato hodnocení poskytuje buď externí společnost specializující se na výzkum a analýzu ESG, nebo je to zajištěno interně, pokud má indexová společnost potřebné zdroje a odborné znalosti.

Graf 1: Kategorie přístupu k ESG


Zdroj: Invesco, Bloomberg, stav k 30. září 2023

ETF, která se řídí přísným přístupem "best in class", tvoří na základě objemu držených aktiv největší část trhu ESG ETF. V roce 2022 a zatím i v roce 2023 však nejvíce aktiv shromáždily "klimatické" ETF. Při analýze se zaměříme na sledované podkladové indexy, protože většina ESG ETF je spravována pasivně.

Různé přístupy, různé cíle

V první fázi sestavování jakéhokoli indexu ESG se odstraní všechny cenné papíry společností, které se podílejí na činnostech nebo odvětvích, jež poskytovatel indexu definoval jako kontroverzní, obvykle včetně zbraní, uhlí a tabáku. Některé indexy budou mít krátký seznam vyloučených podniků, zatímco jiné budou mít seznam delší, takže investoři by si měli v této fázi procesu ověřit, co je z indexu odstraněno. Obecně platí, že čím více cenných papírů je vyřazeno, tím více se bude výkonnost indexu ESG pravděpodobně odchylovat od výkonnosti mateřského indexu.

Indexy, které používají přístup založený na vyloučení, obvykle postupují ve dvou krocích:

1.            Vyřazení cenných papírů z mateřského indexu na základě kritéria obchodní činnosti, 

2.            Převážení zbývajících cenných papírů (obvykle podle jejich tržní kapitalizace).

Záměrem „přístupu vyloučení“ je obvykle vytvořit profil indexu podobný profilu mateřského indexu, ale bez cenných papírů považovaných za nepřijatelné, jak je definuje poskytovatel indexu v metodice indexu. Tento typ přístupu téměř jistě povede k tomu, že index bude zahrnovat cenné papíry s nízkým ESG skóre nebo cenné papíry, které se podílejí na obchodních činnostech, jež mohou být vyloučeny přísnějšími přístupy ESG.

Přístup založený na vyloučení rovněž nebude zahrnovat žádné "pozitivní" posílení, jako je například vyšší váha v indexu pro společností, které mohou mít větší skóre ESG nebo které generují víc ekologických příjmů. ETF, které se řídí indexem založeným na vyloučení, mohou být někdy označovány jako fondy se zlehčeným přístupem k ESG.

Cílem indexů, které využívají odlišný přístup tzv.: tilting, je rovněž poskytnout podobné charakteristiky jako mateřský index, ale s metodikou, která má zlepšit celkové skóre ESG nebo jiné relevantní ukazatele, jako je například nižší uhlíková náročnost nebo zvýšení ekologických výnosů ve srovnání s mateřským indexem. Jak již bylo uvedeno, první krok v přístupu, který tyto indexy uplatňují, bude často stejný jako v případě vyloučení:

1.            Vyřazení cenných papírů z mateřského indexu na základě kritérií obchodní činnosti,

2.            Na zbývající cenné papíry se použije převažující faktor na základě skóre ESG (obvykle ve srovnání s obdobnými cennými papíry), přičemž cílem je

·         Zvýšit váhu těch, které mají nadprůměrné skóre

·         Snížit váhu těch, které mají podprůměrné skóre.

Metodika indexu bude definovat cíle a vysvětlovat mechaniku vyvážení, ale obecně bude zvyšovat váhu určitých cenných papírů a snižovat váhu jiných. Přístup Tilting účinně odměňuje společnosti, které dosahují příznivých výsledků v oblasti ESG, a trestá ty, které zaostávají (stále však má expozici vůči zaostávajícím společnostem, ale se sníženou váhou).

Indexy, které používají tzv. přístup Best-in-class, jsou obvykle navrženy tak, aby se zaměřily na společnosti, které vykazují nejvyšší charakteristiky ESG v rámci svého odvětví, a zároveň zcela vyloučily společnosti s nejnižšími výsledky v oblasti ESG. Tento přístup opět obvykle začíná vyloučením:

1.            Odstranění cenných papírů z mateřského indexu na základě kritérií obchodní činnosti,

2.            Odstranění cenných papírů pod nějakou předem stanovenou hodnotou skóre ESG,

3.            Převážení zbývajících cenné papíry podle metodiky indexu, což může zahrnovat optimalizaci nebo některé jiné techniky s cílem snížit chybu sledování.

V závislosti na tom, kolik složek je odstraněno, lze obvykle očekávat, že se výkonnost těchto indexů bude od svého mateřského indexu odchylovat více než u jiných přístupů ESG. Cílem "nejméně přísných" best-in-class přístupů může být zachycení přibližně 75 % mateřského indexu, zatímco cílem "nejpřísnějších" verzí může být zachycení pouze 25 % nejvyšší tržní váhy vybrané na základě skóre ESG. Čím přísnější jsou kritéria výběru, tím více se pravděpodobně bude jeho výkonnost odchylovat od mateřského indexu.


Zdroj: Invesco, Bloomberg k 31. květnu 2023; Nasdaq k poslednímu rebalancování, 20. března 2023; S&P DJI k poslední roční rekonstituci, 28. dubna 2023; MSCI k poslední rekonstituci, 1. června 2023. Standardní index je MSCI USA, s výjimkou indexů S&P 500 ESG (S&P 500) a Nasdaq-100 ESG (Nasdaq-100). Chyba sledování je počítaná od data vzniku společného indexu 18. března 2016. Velikost bubliny ukazuje % pokrytí trhu podle tržní kapitalizace

Indexy zařazené do klimatické kategorie obecně budou dodržovat zásady regulačního rámce EU pro investiční fondy související s klimatem. Většina z nich bude patřit mezi benchmarky podle Pařížské dohody (PAB), zatímco menší počet bude patřit mezi benchmarky zaměřené na změnu klimatu (CTB). Evropská komise zavedla tyto referenční hodnoty, aby investorům poskytla větší transparentnost toho, jak indexy, které nesou tato označení, plánují dosáhnout svých cílů souvisejících s emisemi skleníkových plynů (GHG) a přechodem na nízkoemisní hospodářství.

- Indexy PAB jsou navrženy tak, aby plnily dlouhodobé cíle Pařížské dohody o změně klimatu. Index PAB musí představovat alespoň 50% snížení emisí skleníkových plynů (GHG) ve srovnání se svým mateřským indexem a zároveň musí splňovat 7% meziroční snížení.  

- Indexy CTB jsou obecně považovány za méně přísné než indexy PAB. Například index CTB má jiné prahové hodnoty, jako je minimální snížení emisí skleníkových plynů o 30 % ve srovnání s jeho mateřským indexem (méně než minimální hodnota indexu PAB, která činí 50 %).

Poslední kategorií jsou tematické indexy, které se liší tím, že se spíše soustředí na úzkou část trhu, než aby nabízely širokou expozici. Příkladem jsou indexy zaměřené na čistou energii nebo i jiné indexy zaměřené na životní prostředí. Tematický index se obvykle snaží zachytit ty společnosti, které přispívají k dlouhodobému trendu nebo z něj těží. Některé indexy mohou obsahovat malý počet cenných papírů, zatímco jiné budou více diverzifikované. Za zvážení může stát i způsob, jakým je index konstruován. Index může například vážit složky podle tržní kapitalizace, tematické expozice nebo rovnoměrně rozložit expozici (rovnoměrné vážení).

„Snažili jsme se vám tímto poskytnout lepší pochopení různých přístupů, které používají indexy, na něž se mohou ETF ESG zaměřit. Žádný přístup není "lepší" nebo "horší", protože každý z nich se snaží naplnit jiné cíle. Nejdůležitějším hlediskem pro investory je, který přístup splňuje jejich vlastní cíle, a to jak z hlediska ESG, tak z hlediska finanční výkonnosti. Dalším krokem je pak najít ETF, který dokáže tuto výkonnost indexu zajistit co nejefektivněji,“ uzavírá Eva Miklášová, vedoucí distribuce ETF společnosti Invesco pro oblast střední a východní Evropy.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Invesco: Aristotelův seznam – 10 nepravděpodobných, ale možných výsledků pro rok 2023
  Paul Jackson: „Je čas na každoroční seznam nepravděpodobných, ale možných výsledků na trzích, v politice a sportu. Pro rok 2023 zůstávají trhy volatilní, takže seznam překvapení – nápadů vymykajících se konsensu pro rok 2023, které mají alespoň 30% šanci na uskutečnění – se kloní k pozitivním hodnotám.
 • Invesco a Saxo Bank představují pozitivní výhled pro zlato
  Trh se zlatem trpěl pomalou poptávkou, přestože měl díky historicky záporným úrokovým sazbám pozitivní cenové prostředí. To naznačuje, že investoři se více zaměřili na zpřísňování politiky Fedu, které začalo, když v listopadu snížil měsíční nákupy dluhopisů.
 • Invesco: Centrální bankéři se v Jackson Hole drží scénáře
  Minulý týden se v Jackson Hole konalo dlouho očekávané ekonomické sympozium. Pro ekonomy i pozorovatele je to jedna z "povinných" akcí, podobně jako konference v portugalské Sintře. Jak jsem vysvětlila svému nejstaršímu synovi, začínajícímu scenáristovi: „Je to jako okouzlující, hvězdně obsazená přehlídka filmů – je ale pro ekonomy místo filmařů." Abychom toto přirovnání posunuli ještě o kousek dál, přinášíme vám rekapitulaci sympozia v Jackson Hole inspirovanou stříbrným plátnem.
 • Invesco: Co by investoři měli vědět o recesi v USA a inflaci v eurozóně
  Problém dluhového stropu byl odsunut do ledna 2025 a v tuto chvíli se už není třeba obávat, že by USA nesplnily své finanční závazky. Když je toto drama úspěšně za námi, nastává čas podívat se v širších souvislostech na dění v globální ekonomice.
 • Invesco: Co znamená leden pro celoroční výkonnost akcií?
  Výnosy amerických akcií jsou v průměru nejsilnější v lednu ve srovnání s ostatními 11 měsíci v roce.
 • Invesco: Čtvrtletní výhled pro alokaci aktiv
  Domníváme se, že globální ekonomika nadále zpomaluje a nachází se ve fázi, kterou označujeme jako kontrakci. To vede v rámci naší modelové alokace aktiv k defenzivnímu postavení. Fungujeme ale ve dvanáctiměsíčním horizontu a v tomto časovém rámci očekáváme, že se některé hlavní centrální banky odkloní od vyšších úrokových sazeb (tj. ukončí své „zpřísňování“).
 • Invesco: Čtvrtletní výkonnost cen zlata
  Na konci loňského roku došlo k poklesu reálných úrokových sazeb do záporných hodnot. To je prostředí, které podporuje cenu zlata. Zlato bylo v minulosti vyhlašováno jako "bezpečný přístavu" a "zajištění" proti inflaci. Vlastnictví společností těžících zlato poskytuje expozici vůči rostoucí ceně zlata, ale také nabízí potenciál zhodnocení kapitálu a dividend. Jak je na tom zlato nyní, když se situace obrátila?
 • Invesco: Devět věcí, které nás duben naučil o globální ekonomice
  Duben utekl jako voda. Měsíc byl nabitý nově zveřejněnými daty, která nám poskytla vhled do toho, jak se daří světové ekonomice navzdory agresivně nastavené měnové politice a boji s inflací. Níže uvádíme devět věcí, které jsme se tento měsíc dozvěděli a které jsou pro investory důležité.
 • Invesco: Digitální měny centrálních bank – Budoucnost peněz?
  Digitální měny centrálních bank (CBDC) jsou digitalizovanou měnou s nuceným oběhem. V současné době se digitálními měnami centrálních bank aktivně zabývá 130 zemí, které tvoří 98 % světového HDP. Z toho 31 zemí provádí (nebo dokončilo) pilotní studii. Některé menší centrální banky v Karibiku již dokonce CBDC vydaly, a dokonce i Čína postupně pokračuje v rozšiřování svého pilotního projektu "digitálního jüanu". O co tedy jde?
 • Invesco: Energetická bezpečnost po ruské invazi: Jaké možnosti má EU?
  Použití energií jako „zbraní“ by mohlo mít pro EU vážné důsledky vzhledem k její velké závislosti na dodávkách ruského plynu. EU by si mohla v létě vytvořit zásoby zemního plynu a diverzifikovat svůj energetický mix, aby se zbavila závislosti na Rusku, pokud by stále tekl.
 • Invesco: EU a Velká Británie se rozcházejí v regulaci umělé inteligence
  Evropští politici se předhánějí v tom, aby se vypořádali s novými příležitostmi a riziky, které přináší umělá inteligence (Al), a aby zavedli regulaci, která by podporovala vývoj a využívání Al a zároveň chránila před přirozenými riziky. EU a Spojené království zaujímají rozdílné přístupy, přičemž EU navrhuje právní předpisy a Spojené království zaujímá nelegislativní přístup.
 • Invesco: Evropské akcie – Rozplétání tržní skepse
  Trhy se v současné době potýkají se spoustou dalších změn, například s vysokou inflací a rostoucími úrokovými sazbami – a s jejich potenciálními důsledky pro ekonomiku a korporátní zisky. Lepší pochopení toho, co v současné době trhy promítají do cen, lze využít při vyhledávání příležitostí, které se na trhu objevují. Nyní začínáme pozorovat zisková varování u ekonomicky citlivějších společností, a to v důsledku kombinace slabší než očekávané koncové poptávky a vyšších nákladů.
 • Invesco: Evropský trh s ETFky je nastartovaný na odpovědné investování
  Evropský trh s ETFky potřeboval jen něco málo přes 20 let, aby nashromáždil aktiva v hodnotě 1,2 bilionu liber v přibližně 2 000 fondech. Avšak jejich využívání asset manažery, finančními poradci a mladší generací soukromých investorů začalo nabírat na síle až v posledních několika letech. Investoři stále častěji zařazují ETF do svých portfolií, ať už kvůli diverzifikaci, přístupu k novým příležitostem nebo jednoduše kvůli snížení nákladů. Celá portfolia jsou nyní sestavována z ETF. Přesto vše nasvědčuje tomu, že se nacházíme v počátečních fázích růstu, přičemž průzkumy zdůrazňují nedostatečné porozumění jako důvod, proč mnoho investorů v současné době ETF nedrží.
 • Invesco: Farmářský model pro pojišťovny – fixně úročené portfolio „buy and maintain“
  Současné podmínky považujeme za příznivé pro akumulaci výnosů investičního stupně, zejména kratších splatností, tedy v kapitálově efektivní části výnosové křivky.
 • Invesco: Fixed income výhled na rok 2024
  V posledních několika letech byly dluhopisy všechno, jen ne nudné. Prostředí nízkých úrokových sazeb, jaké dominovalo světu po globální finanční krizi, se obrátilo naruby. Nejprve pandemie, pak narušení dodavatelských řetězců, a nakonec vypuknutí války na Ukrajině. Každý z těchto faktorů se přičinil o vznik tak vysoké inflace, jakou celá generace nespatřila, následované cyklem agresivního zvyšování úrokových sazeb ze strany téměř všech významných centrálních bank.
 • Invesco: Globální alokace aktiv pro rok 2024
  Vzhledem k našemu názoru, že rok 2024 přinese mnohem nižší úrokové sazby, očekáváme lepší výnosy u aktiv s pevným výnosem a také to, že rizikovější aktiva budou těžit z nižších sazeb a dalších vyhlídek na růst. Celkově předpokládáme nejlepší výnosy od roku 2019 i u dalších aktiv. V důsledku toho snižujeme v rámci naší modelové alokace aktiv hotovost na nulu, zatímco zvyšujeme váhu u investičního stupně, vysokého výnosu (rizikových aktiv), bankovních úvěrů a REITS (vše nadváha) a akcií (stále podváha). Preferujeme aktiva evropských a rozvíjejících se trhů (EM).
 • Invesco: Globální trhy – co sledovat v listopadu?
  Ekonomika eurozóny vykazuje známky dalšího oslabování a Čína oznámila data, která odhalila složitou cestu k hospodářskému oživení.
 • Invesco: ChatGPT, umělá inteligence a Metaverzum
  ChatGPT, umělá inteligence a Metaverzum "Pokud chceme vytvořit trojrozměrný internet, pak je bezpodmínečně nutné, aby lidé, kteří se na něm podílejí, také vytvářeli obsah –⁠ a jediná naděje, že se nám to podaří, je, že nám pomůže umělá inteligence." - Rev Lebaredian, viceprezident pro technologie Omniverse a simulace ve společnosti NVIDIA.
 • Invesco: Inflace a znovuotevření Číny pomohou trhům v roce králíka
  V Číně začal nový lunární rok a je to rok králíka. V roce tygra byly trhy „zničeny“, takže doufám, že tento rok přinese na finanční trhy jinou energii.
 • Invesco: Investice do vodíku
  Vodík bude hrát zásadní roli při přechodu na nízkoemisní hospodářství. Ačkoli se předpokládá, že větrné a solární energie budou v nadcházejících letech pokrývat většinu světové poptávky po elektřině, elektrifikace není vždy možná nebo není nejúčinnějším zdrojem energie. Vodík – a zejména zelený vodík – může být nejlepším řešením pro dekarbonizaci těžkých průmyslových odvětví, jako je lodní doprava a letectví, a také může poskytovat čistší zdroj tepla. Vodík je sice ve srovnání s jinými technologiemi čisté energie v raném stádiu vývoje, ale vzhledem k tomu, že již byly vyčleněny značné investice, mohl by zaznamenat jeden z nejsilnějších růstů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader