Středa 01. únor 2023 06:45
reklama
Instaforex krypto
reklama
Instaforex krypto
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Instaforex Zhodnocení roku 2022

Deník obchodníka: část 2. fundamentální analýza

27.09.2010  Autor: Ken Veksler  Sekce: Ostatní   Tisk

Minulý týden jsem vám řekl něco málo o tom, jak a proč jsem se dostal k obchodování. Ovšem začít s obchodováním je jedna věc a být úspěšný je něco zcela jiného... Takže se samozřejmě nabízí otázka: Co je k úspěchu zapotřebí?

Naneštěstí (nebo možná naštěstí, protože v opačném případě by se obchodováním zabýval snad úplně každý) nelze na tuto otázku jednoduše odpovědět, protože žádný jednoznačný recept nebo pevná pravidla prostě neexistují. Existuje ale souhrn téměř bezpodmínečně nutných předpokladů, které musí mít každý obchodník ve svém arzenálu a které musí být připraven kdykoli použít. Jedním z nejdůležitějších z nich je pochopení makroekonomických principů a mechanismu fungování makroekonomiky. Právě toto je ústřední téma disciplíny, o které budete slýchat pod názvem fundamentální analýza. V žádném případě bych tu nechtěl nikomu kázat, ale rozhodně nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité jsou solidní praktické a koncepční znalosti souvislostí, kterými je pospojován mechanismus zvaný makroekonomika.

Ironicky (obzvláště ve světle toho, jak jsem zdůrazňoval důležitost předchozího) však také platí, že abyste mohli obchodovat, nemusíte být Joseph Stieglitz ani držitel Nobelovy ceny, a nemusíte tedy celý svůj život zasvětit studiu keynesiánské ekonomie nebo dokonce neviditelné ruky trhu Adama Smithe. V mém případě k tomu, abych se dostal tam, kde jsem nyní, a (což je ještě důležitější) abych se zde také udržel, více než postačilo, abych pozorně naslouchat hodinám ekonomiky na střední škole a už o něco méně pozorně sledoval základní přednášku z ekonomiky v prvním roce na univerzitě.  To znamená, že je zapotřebí pochopit alespoň základy fundamentální analýzy a jaké má vliv na vývoj měn. Poznámka: K pochopení všech potřebných základů z fundamentální analýzy doporučujeme tento seriál.

Samozřejmě to není zase tak lehké, jak říkám, ale pokud rozumíte tomu, co se děje, když se správně uplatňuje fiskální politika, co to znamená, když centrální banka prosazuje jestřábí měnovou politiku nebo (což byl celosvětově případ posledních dvou let) když postupuje opačně a tiskne o překot peníze pod zástěrkou ,,kvantitativního uvolňování" či ,,ekonomických stimulů", je to nanejvýš důležité, protože potom dokážete odhadnout, co se bude dít s barometrem ekonomického zdraví dané země (měnou), který je v přímé korelaci s uplatňovanou ekonomickou politikou.

Když trochu odbočím, ale zůstanu u tématu, mohu vám říct, že například můj způsob obchodování je velmi závislý na principu relativní hodnoty. Sám o sobě je princip relativní hodnoty přesně takový, jak naznačuje jeho název. Jde o sledování rozdílů mezi dvěma měnami na základě vnímaného nepoměru v tržním ocenění vzhledem k povaze ekonomických fundamentů stojících za každou měnou.

Navzdory tomu, že neobchoduji s měnami středoevropských zemí, jako jsou CZK, PLN, HUF atd., mohou tyto měny například ve vztahu k EUR poskytnout dokonalý obrázek o tom, zda fundamentální faktory jsou nebo, jak tomu bylo v posledních 18 měsících, nejsou zahrnuty v ceně. Tyto měny byly hozeny na hromadu ,,chuti/nechuti k riziku" a podle toho se s nimi také obchoduje.

Avšak zejména v případě PLN pohyby trhu na základě averze vůči riziku nebo ochoty riskovat zcela přehlížejí skutečnost, že základní ekonomické fundamenty Polska jsou ve skutečnosti poměrně silné, a právě z tohoto nesouladu jsem se rozhodl těžit v dlouhodobějším horizontu (také ve snaze vyhnout se rušivé volatilitě denních tržních pohybů) spíše pomocí opčního než spotového obchodování.

Z výše uvedeného je třeba si především zapamatovat, že princip relativní hodnoty je sice dobrý, ale pokud nemá obchodník tušení o tom, že zvýšení úrokových sazeb vede k posílení měny nebo například schopnosti země zajistit po sérii rozpočtových schodků přebytek (čímž také posílí svou měnu), pak nemá relativní hodnota absolutně žádný smysl.

Takže, abych zakončil svůj monolog, co je to tedy fundamentální analýza?

Zjednodušeně je to schopnost číst mezi řádky informace o hospodářském zdraví země, interpretace skutečného významu ekonomických dat pro směřování měny. Pokud si člověk tuto schopnost osvojí, může ji pak používat při rozhodování o tom, zda trh dočasně nesprávně oceňuje jednu měnu vůči druhé, a využít tudíž princip relativní hodnoty.

S přihlédnutím k výše uvedenému obrátím příští týden svou pozornost k technické analýze, která při správném použití v kombinaci s fundamentální analýzou umožňuje obchodníkům identifikovat vstupní a výstupní úrovně a, což je ještě důležitější, pomáhá při načasování těchto vstupů a výstupů.

Ken Veksler,  Saxo Bank

Bližší informace o Kenu Vekslerovi najdete zde.


Slovník pojmů:

 

Ascending tops - Formace technické analýzy, ve které jsou každé následné vysoké ceny vyšší než předchozí vysoké ceny.

Ascending bottoms - Obrazec technické analýzy, ve kterém je každá následující nízká cena vyšší než předchozí nízká. Tento obrazec je považovaný za býčí indikátor.

Baissista - Spekulant spekulující s poklesem cen na burze, který věří, že ceny budou klesat. Trh s baissistickým trendem je trh, na kterém klesají ceny, a baissistický trh je trh, na kterém ceny za určité období klesly o 20% nebo více.

Balanced Funds - Balancované fondy, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o vyvážené portfolio.

Balancovaný fond (smíšený) - Fond, který investuje současně do akcií, obligací i do instrumentů peněžního trhu. Relativní zastoupení jednotlivých typů cenných papírů se může měnit podle aktuální situace na trzích.

Best bid - Nejvyšší cena, kterou byl někdo ochotný zaplatit za příslušné cenné papíry.

BIC (Bohemian Identification Code) - Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích uvádí, zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích jednoznačně identifikuje emitenta.

Buy on close - Jedná se o obchodní příkaz ke koupi cenných papírů na konci obchodní seance.

Buy on opening - Jedná se o obchodní příkaz ke koupi cenného papíru na začátku obchodní seance.

Nákupní cena (Ask Price, Buy Price) - Cena, za kterou obchodníci nakupují základní měnu a prodávají vedlejší (ukazuje cenu nabídky, tj. nejlepší cenu, za kterou můžete měnový pár nakoupit).

Cenový trend (Price Trend) - Pohyb měny určitým směrem, například býčí nebo medvědí trend. Obchodníci se díky trendu snaží maximalizovat své zisky.

Closed trades - Jedná se o obchodní pozice, které byly zrušeny nebo vyrovnány.

Country Funds - Jedná se o národní fondy.

Custodian - Banka nebo jiný obchodník s cennými papíry, která na základě pokynů klienta (investiční společnosti) a s vědomím depozitáře spravuje zahraniční cenné papíry a zahraniční opční a termínované obchody, patřící do majetku klienta (fondu).

Custody transakce - Transakce prováděná správcem aktiv daného klienta. Transakce je prováděná jménem správce na účet daného klienta.

Daňový štít - Snížení daňového zatížení společnosti prostřednictvím odpočitatelných položek (nákladové úroky).

Doba návratnosti - Doba, za kterou se splatí investovaná částka.

Doporučený minimální investiční horizont - Doporučená minimální doba investování pro daný typ fondu, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice.

Efektivní portfolio - Portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.

Elasticita - Míra, kterou je schopna jedna veličina reagovat na změnu druhé.

End of day trading - Obchodník se snaží realizovat své nákupy nebo prodeje na konci regulérní obchodní seance, a to zejména v případě neobvyklých a výrazných výkyvů. Tato metoda spočívá v myšlence, že trh má v úvodu další obchodní seance tendenci vyrovnávat předchozí výkyv.

EOD - Anglická zkratka pro End Of Day. Nejčastěji se jako EOD označují data, která se skládají z denních uzavíracíh hodnot jednotlivých trhů.

Equity Funds - Akciové fondy, fondy investující do akcií a akciových typů cenných papírů.

EURIBID - (Euro Interbank Bid Rate) je neformální označení pro protějšek EURIBORu. Je to průměrná úroková sazba, za kterou banky poptávají půjčky v eurech po jiných bankách na mezibankovním peněžním trhu (tj. jsou ochotny si půjčit). Zatímco EURIBOR oficiálně stanovuje jako referenční sazbu Evropská centrální banka, EURIBID v oficiální podobě neexistuje a výraz nepoužívá jen neformálně.

Fixed Income Funds - Fondy s fixním výnosem, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o portfolio složené z instrumentů s fixní nebo variabilní úrokovou sazbou a instrumentů peněžního trhu.

Fixní dluhopis - Kupónová sazba je neměnná po celou dobu životnosti dluhopisu.

Floating rates - Proměnlivé měnové/devizové kurzy, automatické určení příslušných devizových kurzů tržními silami, ne národními rezervami.

Fond fondů - Fond trvale investuje minimálně 66 % aktiv do podílových listů a akcií fondů. Doplňkově se fondy fondů rozdělují podle toho, do jakých fondů investují, na převážně akciové, převážně dluhopisové a smíšené.

Fondy dividendové - Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou většinou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.

Fondy High-yield - Podílové fondy zaměřené na investice do méně bonitních dluhopisů, které však mohou přinášet velmi zajímavé výnosy. Vzhledem k méně bonitním emitentům existuje reálné riziko, že některý z emitentů nedostojí svým závazkům.

Fondy SRI (social responsible investments) - Podílové fondy, jejichž manažeři nesledují pouze ekonomické parametry investují např. do společností, které podporují ochranu životního prostředí (zelené fondy). Nejsou přípustné alokace do tabákového průmyslu, zbrojařských koncernů nebo firem, které mají neekologickou výrobu nebo zaměstnávají děti apod.

 

Klíčová slova: Fundamentální analýza | Peníze | Equity | Podílové fondy | Dividendy | Daně | Politika | Cenné papíry | Akciové fondy | Alokace | Analýza | Ascending bottoms | Ascending tops | Ask | BIC (Bohemian Identification Code) | Transakce | Baissista | Balanced Funds | Balancovaný fond (smíšený) | Best bid | Bid | Buy on close | Buy on opening | Cenový trend (Price Trend) | Centrální banka | Close | Closed trades | Country Funds | Custodian | Custody | Custody transakce | Daňový štít | Dluhopis | Doba návratnosti | Doporučený minimální investiční horizont | EOD | EURIBID | Efektivní portfolio | Elasticita | End of day trading | Equity Funds | Euro | Evropská centrální banka | Fiskální politika | Fixed Income Funds | Fixní dluhopis | Floating | Floating rates | Fond fondů | Fondy High-yield | Fondy SRI (social responsible investments) | Fondy dividendové | High | Indikátor | Investice | Investiční horizont | Investor | Investování | Měnový pár | Měny | Nákupní cena | Buy Price | Obchodní příkaz | Obchodník | Obchodník s cennými papíry | Podílový list | Portfolio | Pozice | Příkaz | Riziko | Trading | Trend | Yield | Banky | EUR | Obchodování | Saxo Bank | Úroková sazba | Fundamenty | Fond | Ekonomie | Ken Veksler | Spekulant | Obchodovat | Investiční společnosti | Obchodní seance | Obchodníci | Investiční strategie | Analýzy | Banka | Cena | CZK | Day trading | Devizové kurzy | EURIBOR | Fondy | Investiční | Kurzy | Portfolia | Pro investory | Rates | Slovník pojmů | Trh | Zisky | Balancovaný fond | BIC | Buy | ROCE | Burze | Averze vůči riziku | Fundamentální faktory | Vývoj měn | Zvýšení úrokových sazeb | Makroekonomika | Výnosy | Obchodní pozice |
Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • CFD krypto trading
  S kryptoměnami, tedy spíše se vším, co se nějakým způsobem týká té nejznámější z nich Bitcoinu, jako by se v posledních měsících opět doslova roztrhl pytel. Přestože jsou kryptoměny opět v centru dění a o obchodování s nimi se zajímá stále více lidí, ne všem je jasné, jak s tím začít. Proto jsme připravili dnešní článek, který by měl sloužit jako jakési nezbytné minimum pro úspěšný start.
 • Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
 • Co mají společného nejziskovější tradeři?
  Po celém světě každý den obchodují miliony traderů ve snaze využít pohyby finančních trhů ve svůj prospěch. Každý trader má odlišné zkušenosti, schopnosti, obchodní strategie a vůbec celkový přístup k trhu. Na základě toho se pak výrazně liší i výsledky traderů. Je tak zřejmé, že ne všichni tradeři dosahují skutečně dlouhodobě ziskových výsledků. Někteří začínající tradeři občas trefí pár ziskových obchodů, někdy dokonce i sérii ziskových obchodů, nicméně abyste mohli dosahovat dlouhodobě ziskových výsledků, musíte splňovat několik jednoduchých podmínek. V tomto článku se podíváme na to, jaké podmínky to jsou a co primárně spojuje právě ty nejziskovější tradery.
 • Co očekávají v roce 2011 banky, brokeři a analytici?
  Na začátku nového roku se na světových forexových a finančních serverech objevilo velké množství nejrůznějších forex komentářů a predikcí na nový rok 2011. Nicméně po přečtení některých těchto komentářů jsem měl pocit, že se analytici pouze snaží zaplnit, co nejvíce stran těžkým ekonomických jazykem. Po přečtení, tak běžný trader nemůže znát směr vyplývající z analýzy nebo dokonce cenový výhled trhu dané společnosti nebo analytika.
 • Co RoboMarkets přináší českým a slovenským obchodníkům?
  Investiční společnost RoboMarkets oznámila otevření nové pobočky v Praze ke konci března 2018. Tato nová pobočka je strategickým krokem k pokrytí České republiky a Slovenska, jelikož poptávka po vysoce kvalitních investičních službách v těchto dvou zemích narůstá.
 • Čínský jüan bude globální rezervní měnou
  Čínský jüan se v sobotu formálně připojí k americkému dolaru, euru, japonskému jenu a britské libře a stane se globální rezervní měnou. Pro zemi, která se dlouhou dobu snaží zvýšit svůj vliv na globální scéně, je to důležitý milník, píše agentura Reuters. Jüan, známý také jako renminbi, bude oficiálně přidán do koše hlavních světových měn, ze kterého Mezinárodní měnový fond odvozuje hodnotu své měnové a účetní jednotky nazývané zvláštní práva čerpání (SDR).
 • ČNB: Česká národní banka - rozhovor Mojmír Hampl
  Přinášíme vám rozhovor s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem na téma forex trading a regulace forexových makléřů v ČR. Otázky panu Hamplovi pokládal v rozhovoru redakční tým FXstreet.cz.
 • Další zlepšení na poli ziskových traderů
  Na základě regulací ESMA musí všichni brokeři regulovaní v rámci EU zveřejňovat údaje o tom, kolik procent klientů skončilo v posledních 12-ti měsících u daného brokera ve ztrátě. Jedná se o opatření, jehož hlavním cílem je zvýšit transparentnost a zabránit některým brokerům ve zmatení klienta planými sliby a líbivými hesly, čímž do jisté míry končí slavná éra opíjení rohlíkem.
 • Daně na forexu a offshore
  Dnešním článkem vám chceme ukázat, jak se daní zisky z obchodování v ČR a jakým způsobem se zakládá stále populárnější offshore společnost. Článek připravil člen FXstreet teamu Stan. Jde o diskusní článek.
 • Deník obchodníka: část 1. skromné začátky
  Ken Veksler a jeho pravidelné analýzy se staly u naších čtenářů velmi oblíbení. Ken proto pro náš server FXstreet.cz připravil sérii vzdělávacích článků na téma FX trading.
 • Deník obchodníka: Část 3. technická analýza
  Ti z vás, kteří již něco zaslechli o Pandořině skříňce, se mějte na pozoru, protože se ji právě chystám otevřít. Ti z vás, kterým tento pojem nic neříká, se připravte na to, že se po otevření této skříňky budete potýkat s takovou přemírou možností a voleb, s jakou jste se doposud nesetkali a nejspíš už ani nikdy nesetkáte. Téma, na které se chystám, je samozřejmě technická analýza. Držte si klobouky, jízda do světa forex obchodování začíná, a chvílemi bude poněkud drsná...
 • Deník obchodníka: část 4. - Price Action
  Podle toho, co jsem naznačil minulý týden, a ze struktury tohoto článku by vám nyní mělo být vcelku jasné, že téma technické analýzy je poměrně složité a vícevrstevné. Minule jsem povětšinou hovořil jen velmi obecně o různých koncepcích v rámci TA, nyní by stálo za to podívat se na ty nejdůležitější trochu podrobněji. Tento týden zaměřím svou pozornost na témata, kterým se nejčastěji říká cenová akce (price action) a rozpoznávání cenových formací. Domnívám se, že obě jsou nedílnou součástí komplexního výkladu.
 • Deník obchodníka: část 5. čtení grafů
  Než se (jak jsem slíbil) pustím do podrobnějšího povídání o technických indikátorech, které používám, stálo by možná za to podívat se (graficky) trochu blíže na témata, o kterých jsem se zmiňoval v mém minulém článku, konkrétně na chování ceny, kongesci a rozpoznávání cenových formací. Přikládám denní grafy hlavních měnových párů, které sleduji, a na nich jsem označil několik zajímavých oblastí. Pokud při pohledu na tyto grafy nahlédnete do textu minulého článku, pomůže vám to lépe porozumět tomu, o čem píši.
 • Dostáváte u vašeho brokera férové plnění příkazů?
  V České a Slovenské republice, v Evropě a nakonec po celém světě najdete spoustu brokerů, ke kterým můžete prakticky okamžitě vložit kapitál a začít obchodovat. Každý jednotlivý broker se vyznačuje určitým typem marketingu, kterým se snaží přilákat co nejvíce obchodníků.
 • Exkluzivní akce: 0 komise a mezibankovní spready!
  Nezmeškejte unikátní příležitost obchodovat na finančních trzích zcela bez poplatků, pouze s ultra-nízkými spready. V Purple Trading jsme pro vás připravili jedinečnou akci, díky které zažijete obchodní podmínky bankovních traderů!
 • Forex, akciové indexy, komodity – aktuální výhled v roce 2023
  Měnové páry, akcie a (ne)rostné bohatství naší planety. Právě ony v dnešní době představují tři hlavní segmenty, které tvoří základní součást moderního tržního kapitalismu. Tento princip fungování, stejně jako jiné předchozí, má samozřejmě také své světlé i stinné stránky. Ovšem jak nám historie ukázala, tak se bezpochyby prozatím jedná o jeden z nejdokonalejších směnných systémů, které lidstvo mohlo až doposud poznat.
 • Forex soutěže versus live trading
  Dnešní článek by jsme chtěli pojmout z obecného hlediska, jelikož každý týden dostáváme na email dotazy a odkazy na různé soutěže v tradingu v zahraničí. Jistě je zajímavé tyto soutěže sledovat a možná ještě zajímavější může být aktivně se jich účastnit. Je samozřejmě dobře, že existují tyto různé soutěže. Důvody si popíšeme níže v článku. Jaký je ale rozdíl mezi live tradingem a soutěží? A jak je možné dosahovat tak velké zhodnocení mezi jejími účastníky a je to reálné? A jestli existuje rozdíl, co užitečného si mohu odnést z takové soutěže?
 • Forex versus Formule 1
  Jelikož začínají letní prázdniny, tak si dnes představíme trochu oddychový článek na netradiční téma. Nebudeme se tentokrát zabývat fundamentální nebo technickou analýzou, psychologií ani money managamentem. Ale zabrousíme trochu do sportu.
 • Forex: Vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů
  Minulý týden banka pro mezinárodní platby - BIS (Bank for International Settlements) zveřejnila výsledky průzkumu aktivity na měnovém trhu, který zpracovává každé tři roky.
 • Forex zpravodajství - spuštěna nová funkce webu
  Rozhodli jsme se rozšířit server FXstreet.cz o sekci Online FX zpravodajství. Chceme tak nabídnout FX traderům další širokou škálu užitečných informací, analýz a výhledů.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading Tržní fundamenty