Pátek 30. září 2022 20:29
reklama
ProTradery Purple - indikátor
reklama
XTB ambasador Conora McGregor
reklama
XTB ambasador Conora McGregor
reklama
Purple Trading Room

Deník obchodníka: část 1. skromné začátky

23.09.2010  Autor: Ken Veksler  Sekce: Ostatní   Tisk

Ken Veksler a jeho pravidelné analýzy se staly u naších čtenářů velmi oblíbení. Ken proto pro náš server FXstreet.cz připravil sérii vzdělávacích článků na téma forex trading.

 

ČÁST 1. / SKROMNÉ ZAČÁTKY

 

Takže vy se chcete stát obchodníkem, guru, světákem se všemi těmi pozlátky, které úspěch v "zápolení s trhem" přináší?  

Upřímně řečeno, proč ne...

 

Z následujících řádků možná pochopíte, proč jsem se na cestu obchodování vydal a proč se na ní pohybuji převážnou část uplynulých 16 let... Představíme si první kroky na burze.

Troufám si říci, že jen stěží najdete něco, co by se byť jen vzdáleně dalo srovnat se vzrušením, které vám přináší obchodování. Věci se mají tak (jak tomu bývá u většiny obchodníků), že jsem do toho prostě spadl; byl jsem jednoduše ve správný čas na správném místě a zbytek je, jak se říká, historie.

Když půjdeme k samé podstatě (na finančních trzích vám to řekne téměř každý), nezáleží ani tolik na tom, co znáte, jako spíš koho znáte. Ano, přátelé, byl jsem na univerzitě, ale studium mi přišlo sušší než sucho na poušti a až k smrti nudné, a tak jsem se ve snaze odlišit se od svých propadajících spolužáků rozhodl, že nejlepší bude, když si najdu zaměstnání na plný úvazek a titul získám dálkovým studiem.

Protože jsem se vždycky poměrně vážně zajímal o trhy, připadalo mi to jako správná cesta, a když se tedy naskytla šance, využil jsem jí.

První čtyři roky nebyly, mírně řečeno, zrovna idylické. Musel jsem snášet nejrůznější rasistické urážky, fyzické týrání a také psychicky jsem si prožil své, ale šlo o přežití nejzdatnějších v pravém darwinovském smyslu slova. Když mě nezlomí, pak obstojím ve zkoušce času a prokážu, že jsem hoden titulu ,,obchodník".

Takže mě většinu času hnalo vpřed ego a díky osobní nezlomnosti a odhodlání jsem to nevzdal. Co mě ale udrželo na této cestě tak dlouho?

Když to řeknu jednoduše, je to samotná dynamická podstata obchodování. Neexistují dva dny, které by si byly byť jen trochu podobné. Každý den je skutečně jedinečný a každý den vám může přinést nevýslovný úspěch nebo hořkou prohru a ponížení. Setkáte se s obchodníky a tržními experty, kteří prohlašují, že v daný den ,,přechytračili" trh, ale takovým řečem nikdy nevěřte, protože trh se nikdy nemýlí a obchodníci jako já mohou trh jenom ,,vyhmátnout", a nebo také ne. Pokud vám někdo bude tvrdit něco jiného, je prostě jen zaslepený svou vlastní pravdou a je tak na hony vzdálen realitě, že by se na trhu pravděpodobně ani neměl o nic pokoušet.

Po tom, co se vám teď chystám říci, si určitě budete myslet, že jsem nafoukaný, ale stojím si za tím a podle mého názoru je to nejdůležitější vlastnost, která odlišuje dobrého obchodníka od obyčejného hazardéra. Obchodování je určitým druhem umění! Podobně jako portrétní malířství nebo sochařství, nebo dokonce i soutěžení ve společenském tanci, je obchodování dovednost, kterou musíte neustále procvičovat a zdokonalovat. Dobrý obchodník by si měl být schopen přiznat vlastní chyby a - což je ještě důležitější - měl by v sobě mít dostatek pokory, aby se z nich dokázal také poučit. Měl by mít nanejvýš důležitou schopnost umět si každý den odnést z chování trhu nějaké nové ponaučení. Jak už jsem se zmínil výše, snažím se o něco takového už téměř šestnáct let a stále se učím a snažím se sebe i své řemeslo zdokonalovat.

SHRNUTÍ:

Pokud jste dost houževnatí a - což je ještě důležitější - také skromní, může být pro vás obchodování tím pravým, čemu byste se měli věnovat. Pokud ale máte představu, že trh ,,přechytračíte" a přes noc pohádkově zbohatnete, pak vám můžu říct rovnou, že byste to měli raději hned zabalit a o nic se raději ani nepokoušet. Mějte tedy výše řečené na paměti a těm z vás, kteří i přes všechna varování mají stále dostatek kuráže na to, aby se o obchodování vážně zajímali, doporučuji přečíst si příští týden povídání o fundamentální analýze, která je v mnoha ohledech nejdůležitějším předpokladem pro trvale ziskové obchodování opírající se o princip relativní hodnoty.

Tak tedy příští týden a nezkazte si den levným hazardem! Příště si představíme můj pohled na fundamentální analýzu.

Ken Veksler,  Saxo Bank

Bližší informace o Kenu Vekslerovi najdete zde.

Slovník pojmů:

 

Forwardová cena - Název ceny, která se používá v obchodech s finančními deriváty. Forwardová cena obchodu se dohodne dnes, ale transakce fyzicky proběhne později za již dříve dohodnutou forwardovou cenu bez ohledu na to, že aktuální tržní cena v okamžiku plnění může být odlišná.

Growth Funds - Fondy s růstové, v souvislosti se smíšenými fondy se jedná o růstově laděné portfolio.

GTD - Good 'Til Canceled - Příkaz, který platí až do data určeného obchodníkem. Pokud není do tohoto data splněn, ruší se.

Hammering - Jedná se o prodej obrovského množství cenných papírů skupinou movitých investorů, kteří věří, že trh by měl klesnout silně dolů.

Hedgingový poměr - Změna ceny opce nebo změna základní spotové ceny.

Hypotéční zástavní list - Dluhopis, jehož emitentem je hypotéční banka. Jako zástava za splacení HZL slouží nemovitosti, na jejichž pořízení byly prodejem HZL získány peníze.

IFRS - Standardy pro účetnictví a výkaznictví (používané zejména v kontinentální Evropě).

Investice bez zajištění - Schopnost držet investiční pozici větší hodnoty než je vlastní jmění (zajištění). V případě tohoto druhu investice (finanční kapacity) potřebujete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete.

Investiční limity - Určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů. Obecně platné investiční limity jsou dány zákonem o investičních společnostech a fondech a další jsou dány statutem nebo pravidly investování platnými pro ten který fond.

Investiční zaměření - Je obsaženo ve statutu fondu. Udává, do čeho fond investuje a limity pro jednotlivé typy investic.

Jištění proti ztrátě (Hedging) - Je jištění proti kolísání měnového kurzu tím, že otevřeme více pozic současně, kde pozice vzájemně minimalizují risk mezi sebou.

Jistina (principal) - Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (většinou úrok).

Kapitálový výnos - Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou daného finančního instrumentu.

Komparativní analýza - Analýza založena na porovnávání s konkurenty.

Konvertibilní dluhopis - Dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie emitenta.

Kótovací pravidla - Měny jsou na forexu obchodovány vždy v páru, takže jsou vždy zobrazovány v této podobě: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY apod.

Kotovaná měna - Druhá měna daného měnového páru (např. u měnového páru GBP/USD je kótovanou měnou americký dolar).

Kótování akcií - Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze. Administrativně náročný proces spojený s dodatečnými finančními i informačními náklady pro emitenta, které však zvyšují jeho prestiž a důvěryhodnost jeho akcií.

Kupón dluhopisu - Část cenného papíru (odstřižený kupon/strip). Může být i jako samostatně obchodovatelný cenný papír. Nese úrokové riziko. Při inkasu výnosu kuponu je nutno počítat s daní.

Kurz podílového listu - Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je shodná s hodnotou majetku fondu připadající na jeden podílový list.

Long Term High Quality - Dlouhodobé instrumenty vysoké kvality.

Long Term Medium Quality - Dlouhodobé instrumenty střední kvality.

Maximum Favorable Excursion (MFE) - Maximum Favorable Excursion (MFE) je nejvyšší otevřený zisk během otevřeného obchodu.

Maximum Adverse Excursion (MAE) - Maximum Adverse Excursion (MAE) je nejvyšší otevřená ztráta během otevřeného obchodu.

Měna nástroje - Měna, za kterou se nástroj obchoduje.

MFE - Jedná se o zkratku pro: Maximum Favorable Excursion=maximální příznivá odchylka. Jedná se o maximální zisk, jaký má obchod, než je uzavřený

Min/Max performance - Min/Max performancí se rozumí nejvyšší výnos v % p.a. a nejnižší výnos v % p.a. fondu v příslušném účetním roce, hodnoty odpovídají výnosům při reinvestici výplaty.

Míra obratu portfolia (PTR) - Míra (rychlost) obratu portfolia (portfolio turnover rate) měří množství obchodů během sledovaného období (obyčejně roku).

Náklady na uzavření pozice - Náklady na uzavření pozice, jako jsou provize a poplatky.

Nástroje peněžního trhu - Kvalitních dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, jako jsou pokladniční poukázky, státní dluhopisy, dluhopisy největších bank a nejkvalitnější podnikové dluhopisy, krátkodobé termínované obchody s dluhopisy a krátkodobé terminované vklady.

NAV (Net asset value) - Znamená čistou hodnotu aktiv v majetku fondu.

NAV/PL - Vyjadřuje podíl čisté hodnoty aktiv na jeden podílový list, nebo-li cenu podílového listu.

Nemovitostní fond - Speciální fond dle zákona o kolektivním investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti/podílníků a tyto prostředky investuje dle své investiční strategie do kvalitních nemovitostí nebo nemovitostních společností.

Nově prodané domy - Zpráva uvádí množství prodaných a prodávaných domů, které jsou charakterizovány jako soukromé, rodinné domy.

Opening bell - Jedná se o začátek obchodního dne na burze (začíná nová obchodní seance).

P.A. (p.a.) - Per annum – ročně. Používá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Např. 7% p.a. znamená 7% za rok.

 

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Peníze | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | Obchodování na burze | Akcie | Americký dolar | Analýza | Transakce | Cenný papír | Dluhopis | FX | Forwardová cena | GTD | Growth Funds | Hammering | Hedging | Hedgingový poměr | High | Hypotéční zástavní list | IFRS | Investice | Investice bez zajištění | Investiční limity | Investiční zaměření | Investování | Jistina (principal) | Jištění proti ztrátě (Hedging) | Kapitalový výnos | Komparatívní analýza | Konvertibilní dluhopis | Kotovaná měna | Kupón | Kupón dluhopisu | Kurz | Kurz podílového listu | Kótovací pravidla | Kótování akcií | Long | Long Term High Quality | Long Term Medium Quality | MAE | MFE | Risk | Maximum Adverse Excursion (MAE) | Maximum Favorable Excursion (MFE) | Min/Max performance | Měna | Měna nástroje | Měny | Míra obratu portfolia (PTR) | NAV (Net asset value) | NAV/PL | Nemovitostní fond | Nově prodané domy | Náklady na uzavření pozice | Nástroj | Nástroje peněžního trhu | Obchodník | Opce | Opening bell | P.A. (p.a.) | PTR | Podílový list | Portfolio | Pozice | Provize | Příkaz | Riziko | Long Term | Pokladniční poukázky | Trading | Tržní cena | Performance | Výnos | Deriváty | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Obchodování | Forex trading | Saxo Bank | První kroky na burze | Fond | Ken Veksler | Zisk | Obchodní seance | Obchodníci | Druhá měna | Investiční strategie | Uzavření pozice | Vlastní jmění | Analýzy | Banka | Cena | Dolar | Fondy | Forexu | FX Trading | FXstreet.cz | Instrumenty | Investiční | Nemovitosti | Portfolia | Slovník pojmů | Státní dluhopisy | Termínované vklady | Trh | Zpráva | HZL | P.A. | ROCE | Burze | Úspěch | Zajištění | Odhodlání | Poplatky | Ziskové obchodování | Podnikové dluhopisy | Dobrý obchodník |
Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • Axiory VIP účet: Měníme status quo
  V Axiory jsme si velmi dobře vědomi toho, že označení našich služeb za revoluci na finančním trhu v České republice a na Slovensku vyžaduje nejen slova, ale také činy. Posláním Axiory je přivést revoluci na finanční trh, pro každého obchodníka bez kompromisů, proto Axiory poskytuje pravé STP / DMA a ECN obchodní účty s přímým připojením na mezibankovní trh, širokou nabídku až 35 000 instrumentů či v neposlední řadě vysoce moderní technologie zpracovávající rychlostí blesku všechny obchodní příkazy a transakce.
 • CFD krypto trading
  S kryptoměnami, tedy spíše se vším, co se nějakým způsobem týká té nejznámější z nich Bitcoinu, jako by se v posledních měsících opět doslova roztrhl pytel. Přestože jsou kryptoměny opět v centru dění a o obchodování s nimi se zajímá stále více lidí, ne všem je jasné, jak s tím začít. Proto jsme připravili dnešní článek, který by měl sloužit jako jakési nezbytné minimum pro úspěšný start.
 • Co a kdo je za úspěchem FTMO
  Určitě jste slyšeli o tom, že Americká firma NortonLifeLock nedávno převzala českou antivirovou firmu Avast za 8,6 miliardy dolarů (přes 186 miliard korun). Je jasné, že i v Čechách mohou vznikat kvalitní technologické firmy, které se stanou lídry na svém trhu, i když jich není mnoho. Za jednoho z lídrů ve svém oboru, a to na mezinárodní úrovni, dnes může být považována také Prop Trading firma FTMO, která poskytuje své obchodní účty obchodníkům po celém světě.
 • Co mají společného nejziskovější tradeři?
 • Co očekávají v roce 2011 banky, brokeři a analytici?
  Na začátku nového roku se na světových forexových a finančních serverech objevilo velké množství nejrůznějších forex komentářů a predikcí na nový rok 2011. Nicméně po přečtení některých těchto komentářů jsem měl pocit, že se analytici pouze snaží zaplnit, co nejvíce stran těžkým ekonomických jazykem. Po přečtení, tak běžný trader nemůže znát směr vyplývající z analýzy nebo dokonce cenový výhled trhu dané společnosti nebo analytika.
 • Co RoboMarkets přináší českým a slovenským obchodníkům?
  Investiční společnost RoboMarkets oznámila otevření nové pobočky v Praze ke konci března 2018. Tato nová pobočka je strategickým krokem k pokrytí České republiky a Slovenska, jelikož poptávka po vysoce kvalitních investičních službách v těchto dvou zemích narůstá.
 • Čínský jüan bude globální rezervní měnou
  Čínský jüan se v sobotu formálně připojí k americkému dolaru, euru, japonskému jenu a britské libře a stane se globální rezervní měnou. Pro zemi, která se dlouhou dobu snaží zvýšit svůj vliv na globální scéně, je to důležitý milník, píše agentura Reuters. Jüan, známý také jako renminbi, bude oficiálně přidán do koše hlavních světových měn, ze kterého Mezinárodní měnový fond odvozuje hodnotu své měnové a účetní jednotky nazývané zvláštní práva čerpání (SDR).
 • ČNB: Česká národní banka - rozhovor Mojmír Hampl
  Přinášíme vám rozhovor s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem na téma forex trading a regulace forexových makléřů v ČR. Otázky panu Hamplovi pokládal v rozhovoru redakční tým FXstreet.cz.
 • Další zlepšení na poli ziskových traderů
  Na základě regulací ESMA musí všichni brokeři regulovaní v rámci EU zveřejňovat údaje o tom, kolik procent klientů skončilo v posledních 12-ti měsících u daného brokera ve ztrátě. Jedná se o opatření, jehož hlavním cílem je zvýšit transparentnost a zabránit některým brokerům ve zmatení klienta planými sliby a líbivými hesly, čímž do jisté míry končí slavná éra opíjení rohlíkem.
 • Daně na forexu a offshore
  Dnešním článkem vám chceme ukázat, jak se daní zisky z obchodování v ČR a jakým způsobem se zakládá stále populárnější offshore společnost. Článek připravil člen FXstreet teamu Stan. Jde o diskusní článek.
 • Deník obchodníka: část 2. fundamentální analýza
  Minulý týden jsem vám řekl něco málo o tom, jak a proč jsem se dostal k obchodování. Ovšem začít s obchodováním je jedna věc a být úspěšný je něco zcela jiného... Takže se samozřejmě nabízí otázka: Co je k úspěchu zapotřebí?
 • Deník obchodníka: Část 3. technická analýza
  Ti z vás, kteří již něco zaslechli o Pandořině skříňce, se mějte na pozoru, protože se ji právě chystám otevřít. Ti z vás, kterým tento pojem nic neříká, se připravte na to, že se po otevření této skříňky budete potýkat s takovou přemírou možností a voleb, s jakou jste se doposud nesetkali a nejspíš už ani nikdy nesetkáte. Téma, na které se chystám, je samozřejmě technická analýza. Držte si klobouky, jízda do světa forex obchodování začíná, a chvílemi bude poněkud drsná...
 • Deník obchodníka: část 4. - Price Action
  Podle toho, co jsem naznačil minulý týden, a ze struktury tohoto článku by vám nyní mělo být vcelku jasné, že téma technické analýzy je poměrně složité a vícevrstevné. Minule jsem povětšinou hovořil jen velmi obecně o různých koncepcích v rámci TA, nyní by stálo za to podívat se na ty nejdůležitější trochu podrobněji. Tento týden zaměřím svou pozornost na témata, kterým se nejčastěji říká cenová akce (price action) a rozpoznávání cenových formací. Domnívám se, že obě jsou nedílnou součástí komplexního výkladu.
 • Deník obchodníka: část 5. čtení grafů
  Než se (jak jsem slíbil) pustím do podrobnějšího povídání o technických indikátorech, které používám, stálo by možná za to podívat se (graficky) trochu blíže na témata, o kterých jsem se zmiňoval v mém minulém článku, konkrétně na chování ceny, kongesci a rozpoznávání cenových formací. Přikládám denní grafy hlavních měnových párů, které sleduji, a na nich jsem označil několik zajímavých oblastí. Pokud při pohledu na tyto grafy nahlédnete do textu minulého článku, pomůže vám to lépe porozumět tomu, o čem píši.
 • Dostáváte u vašeho brokera férové plnění příkazů?
  V České a Slovenské republice, v Evropě a nakonec po celém světě najdete spoustu brokerů, ke kterým můžete prakticky okamžitě vložit kapitál a začít obchodovat. Každý jednotlivý broker se vyznačuje určitým typem marketingu, kterým se snaží přilákat co nejvíce obchodníků.
 • Exkluzivní akce: 0 komise a mezibankovní spready!
  Nezmeškejte unikátní příležitost obchodovat na finančních trzích zcela bez poplatků, pouze s ultra-nízkými spready. V Purple Trading jsme pro vás připravili jedinečnou akci, díky které zažijete obchodní podmínky bankovních traderů!
 • Forex soutěže versus live trading
  Dnešní článek by jsme chtěli pojmout z obecného hlediska, jelikož každý týden dostáváme na email dotazy a odkazy na různé soutěže v tradingu v zahraničí. Jistě je zajímavé tyto soutěže sledovat a možná ještě zajímavější může být aktivně se jich účastnit. Je samozřejmě dobře, že existují tyto různé soutěže. Důvody si popíšeme níže v článku. Jaký je ale rozdíl mezi live tradingem a soutěží? A jak je možné dosahovat tak velké zhodnocení mezi jejími účastníky a je to reálné? A jestli existuje rozdíl, co užitečného si mohu odnést z takové soutěže?
 • Forex versus Formule 1
  Jelikož začínají letní prázdniny, tak si dnes představíme trochu oddychový článek na netradiční téma. Nebudeme se tentokrát zabývat fundamentální nebo technickou analýzou, psychologií ani money managamentem. Ale zabrousíme trochu do sportu.
 • Forex: Vývoj měnového trhu a rekordní objemy obchodů
  Minulý týden banka pro mezinárodní platby - BIS (Bank for International Settlements) zveřejnila výsledky průzkumu aktivity na měnovém trhu, který zpracovává každé tři roky.
 • Forex zpravodajství - spuštěna nová funkce webu
  Rozhodli jsme se rozšířit server FXstreet.cz o sekci Online FX zpravodajství. Chceme tak nabídnout FX traderům další širokou škálu užitečných informací, analýz a výhledů.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex krypto