Neděle 23. leden 2022 01:08
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Purple Trading Smolen
reklama
fpmarkets
reklama
BidAskBit

Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)

12.11.2009  Autor: Tomáš trader  Sekce: Seriál intradenního obchodování   Tisk

Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.

Co je důležitější obchodní systém nebo obchodní deník ? Dalo by se říci, že jeden bez druhého nemohou pořádně existovat. Obchodní systém má v sobě zabudované naše znalosti, zkušenosti a bude našim nenahraditelným pomocníkem. Takovou jakousi technologii obchodování, prověřenou a vyzkoušenou ve všech možných situacích. Na druhé straně obchodní deník ukazuje výsledky, kterých jsme díky obchodnímu systému dosáhli. Měl by vždy ukazovat nezastřenou skutečnost. Jak obchodní systém, tak i obchodní deník jsou věrným obrazem naší osobnosti a našeho přístupu k profesi tradera.

I.

Začnu obchodním deníkem. Vedu ho více jak 6 let v exelu a do evidence každého obchodu vložím komentář - ve dvou až tří větách provedu jeho rychlé vyhodnocení. Během dne není moc času na vyhodnocování každého obchodu, provedu tedy po každém obchodu jen jeho evidenci a vyhodnocení udělám na papír. Na konci dne při závěrečném vyhodnocení dne potom jen poznámky přepíši do komentáře každého obchodu. Dále provedu detailní vyhodnocení za pomoci kopírovaných grafů u ztrátových, předčasně ukončených a "zahozených" obchodů. To mi zabere cca hodinu. Za více jak šest let intradenního obchodování (včetně testovacího a zkušebního období) celková evidence představuje cca 8 500 obchodů, proto deník vždy po 2 měsících ukládám na externím h. disku do hlavní databáze. Tato databáze je pro mne zdrojem desítek informací neboť stejným způsobem vedu i databázi zpráv a událostí včetně jejich predikcí a následně skutečných výsledků. Systém deníku je přehledný, páry jsou barevně rozlišeny (ropa a kukuřice tvoří samostatnou část deníku), obchody LONG a SHORT jsou na samostatných listech, vše je maximálně propojeno a odkazy provedeny hypetextem. Systém je sestavený tak abych našel jakoukoliv informaci (třeba 3 roky starou)  max. do 2 minut. Statistická vyhodnocení probíhají kontinuálně a automaticky. (Archivování deníku na CD pro zachování těchto cenných informací beru jako samozřejmost.)  Další úkolem mého deníku je, že dokáže vzhledem k velikosti kapitálu automaticky vypočítat maximální počet lotů pro další obchod. Za dodržení nejvhodnějšího RRR pro daný pár nebo jiný obchodní nástroj (ropu nebo kukuřici). Tím se můj deník stal jakousi aktivní součástí každého obchodu.

Jak jsem se od svých obchodních přátel dozvěděl, bývá obchodní deník dosti často opomíjen. Snad právě pro svoji nezáživnost a jakési papírování. Na toto téma je zde na webu napsán pěkný článek od p. Hartmana zde.Dovolil bych si jen malé doplnění tohoto článku. Jaké vypovídající vlastnosti by měl mít obchodní deník ? Obchodní deník bych rozdělil na dvě hlavní části 1. statistickou a 2. vyhodnocovací. Statická část ukazuje hlavně jak, kdy a kde jsme byli úspěšní. Statistická vypovídající vlastnost obchodního deníku je ve výše zmíněném článku výstižně popsána. Věnoval bych se proto druhé části deníku - vyhodnocovací. Zde provádíme vyhodnocení obchodů. V jedné části vyhodnocujeme obchody nerealizované a to jak přehlédnuté tak i z jakéhokoliv důvodu vynechané. Vyhodnocení evidence těchto obchodů ukáže, proč byly vynechané, ale hlavně zda se nejedná o nějaký stále se opakující jev, který by naznačoval chybu v obchodním systému nebo třeba nějaký špatný zvyk nebo nějaký blok.

Samostatnou a velmi důležitou část v deníku tvoří evidence a vyhodnocení ztrátových obchodů a obchodů ukončených dříve než dle plánu.  Právě tyto obchody musíme nejenom evidovat, ale hlavně vyhodnocovat a porovnávat s našim obchodním systémem - jedná se o zpětnou vazbu. Je nutné velmi dobře a hlavně v klidu, bez emocí, vyhodnotit a nalézt odpovědi na řadu otázek. I zde je hlavním důvodem snaha zjistit zda se nejedná o nějaký stále se opakující jev, který by naznačoval chybu v obchodním systému nebo třeba nějaký špatný zvyk. Všichni víme, že se špatnými zvyky je problém, člověk se jich zbavuje těžko, ale buď pohřbí on je, nebo pohřbí ony jeho. Abychom s nimi mohli bojovat, musíme je znát a od toho je zde kvalitní obchodní deník.  I proto svůj deník veďte pečlivě od prvního byť papírového nebo demo obchodu.

II.

Všichni číháme na excelentní obchodní příležitost ze které se vyvine úspěšný obchod s pěkným ziskem a chceme být úspěšní dlouhodobě. K tomu bezpodmínečně potřebujeme obchodní systém, obchodní plán, obchodní styl atd. Takové a další názvy mají dvě slova : technologie obchodování. Vzhledem k tomu, že intradenní obchodování je vysoce individuální činností, zákonitě i každý obchodní systém je zcela specificky dán osobností každého tradera. Už jsem napsal, že obchodní systémy (dále v textu OS) jsou si hodně podobny - v základech. Ale právě osobnost autora každého OS vytváří vzájemné odlišnosti a je těžké, asi i nemožné vytvořit jakýsi obecně platný OS pro intradenní obchodování. OS obchodování vytváří každý trader na základě svých znalostí a zkušeností. Dále tento systém testuje v různých situacích na trhu. Testuje také jeho použití v různých obchodních nástrojích. Jistě, trh s páry a nebo s ropu se vlastně chová v základě stejně. Ale působí na něj různé časy otevření trhů, korelace s jinými trhy nebo s jinými fundamenty atd. Proto je nutné OS otestovat v každém trhu a popřípadě ho tomuto trhu přizpůsobit.   Obchodní systém u mne představuje 10 stran textu a je popsaný ve wordu a hlavní body mám pro rychlou informaci "vytažené" do Poznámkového bloku, spolu s upozorněními. Systém je propojený odkazy a hypertextem s obchodním deníkem, je napsán stručně, jen důležitých pasážích je podrobně rozveden. Je přehledný a jakoukoliv část lze rychle vyhledat a to včetně odkazů na konkrétní ukázky situací v grafech. Stále je modernizován (spíše v detailech) i když už zdaleka ne tak často jako v počátcích mého obchodování.

Vytvářejte svůj obchodní systém od první myšlenky, že to s obchodováním myslíte vážně. Co základního by vlastně měl obchodní systém obsahovat ? Vycházejme ze základních údajů které takřka každý trader potřebuje: stanovení úrovně STARTU, úrovně CÍLE a úrovně STOP-LOSSu. Dále budoucí směr trhu a vyhledání nebezpečí pro obchod. Ke stanovení těchto údajů by měl OS hlavně sloužit.

Hlavními částmi obchodního systému pro každý trh - pár který chci obchodovat jsou :

1.      Obecné údaje o páru  a o jeho chování. Např. velikost spreatu, limit pro příkazy, jak se chová před zprávou, po zprávě, před 14:30, před 15:35, co gapy - jak jsou časté a jak rád je trh vyplňuje, průměrné pohyby bodech, délky trvání trendů a vln během dne. Postřehy z chování daného páru v extrémních situacích, jeho korelace s jinými trhy atd. Nebudu zde vyjmenovávat všechny možné údaje a zajímavosti - nechci tím ovlivňovat váš výběr. Jedná se o to, co nejlépe daný pár (trh) poznat, neboť z těchto údajů budeme vycházet v dalších bodech obchodního sytému. 

2.      Stanovení - vyjmenování znaků pro START.   Zde se jedná o hlavně o technické znaky, ale i o fundamentální a časové znaky na základě kterých vůbec začnu uvažovat o obchodě. Např. vytváření vln po delším trendu. Znaky pro obrat trendu a nebo vznik větší korekce atd. Znakem pro START může být také i blížící se zpráva nebo časové pásmo (8:05, 9:00,14:30, 15:35 a jiné)

3.      Podmínky pro vstup do trhu.   To jsou podmínky za kterých zahájím obchod. Bez splnění většiny podmínek, které jsem sám stanovil, obchod neuskutečním, neboť už vím že by byl příliš riskantní nebo s malým ziskem. Jsou to hlavně podmínky technické, dále fundamentální a časové. Např. znaky pro překoupený / přeprodaný trh, který následně udělá otočku (tu chci obchodovat), vytváření velkých vln (ty mohou být dobré pro menší obchody), vznik většího trendu (bude dobrý pro větší obchod). Žádná zpráva v dosahu, nebo bude zpráva která podpoří směr trhu ve kterém chci obchodovat. K plánovanému cíli je volný prostor nebo se zde nachází jen slabé S/R. Nad mým cílem je otevřený gap. Atd.

4.      Podmínky pro volbu cíle a pro výstup z trhu.  Podmínky pro stanovení jak "volný" musí být prostor k cíli a kde bude cíl umisťován. Např. nad S nebo pod R, u trendových čar, Fibonacciho úrovní, jak využiji GAPY atd. Může jít i o řešení situace v trhu z hlediska času : : např. obchod byl za dodržení podmínek v OS zahájen v 13:15, ale trh začal být líný a jde mým směrem pomalu a tím se dostávám k nebezpečnému časovému úseku - 14:30 (kdy otevírá burza v N.Y - USA), co v takovém případě udělám ?  Může jít o podmínky za kterých vystoupím z trhu v případě, když trh na můj cíl nedosáhl. Nebo kdy ve stejné situaci využiji malé korekce proti mojí pozici a cíl ještě více zvětším - oddálím od STARTU. Zároveň co v tom případě udělám se STOP - LOSSem.  Nebo o podmínky za kterých musím okamžitě ukončit obchod za MARKET ( za okamžitou cenu na trhu).  Při stanovení čekajícího cíle nezapomínejme na velikost spreatu !!

5.      Stanovení způsobu řízení rizika a stanovení kdy ukončit ztrátový obchod. Stanovení RRR, stanovení objemu obchodu, stanovení fixní velikosti STOP - LOSSU nebo kam ho budu umisťovat. Co udělám když se obchod obrátí proti mojí pozici ? Např. ihned po vstupu do trhu. Kdy nekompromisně ukončím ztrátový obchod za MARKET ? Atd. Nezapomínejme, že elementární vlastností každého obchodníka musí být schopnost ukončit obchod v pravou chvíli. Důležité je hlavně určit, jestli tato chvíle už nastala a ve ztrátě nečekat, že se trh otočí v můj prospěch. 

6.      Taktika obchodování.  Někdo ve svém obchodním systému řeší i různé situace se kterými se během testování a později i během reálného obchodování setkal a heslovitě nebo i na příkladech uvádí řešení takových situací. Velmi užitečné, v budoucnosti šetří čas, nervy a vydělává peníze.

7.      Obchodní deník. Zde je uvedeno jak rozsáhlý obchodní deník bude, jak bude veden, vyhodnocován a v něm ucelené informace využívány.  Viz horní část dnešního článku.

To že obchodní systém bude doplněn příklady nebo odkazy na grafy, kde budou situace se kterými se trader setkal a že bude neustále rozvíjen i po důkladném testování, považuji za samozřejmé. Je také samozřejmé, že bude doplňován o zkušenosti a poznatky z obchodního deníku.  Měl by být přehledný, popř. z něj vytažena nejdůležitější hesla a body aby byly kdykoliv po ruce (třeba jen heslovitě v Poznámkovém bloku). Měl by být přizpůsoben způsobu obchodování a každý trader by ho měl používat zcela automaticky a hlavně vždy. Klíčovým rozdílem mezi úspěšným a neúspěšným intradenním (každým) obchodníkem je být disciplinovaný a dodržovat obchodní systém. Naučte se svůj obchodní systém používat tak jak třeba používáte nacvičené úkony při jízdě autem, podvědoměOstatně proč jinak bychom ho vytvářeli. Nese v sobě naše nenahraditelné zkušenosti, dává našemu obchodování pevný řád a to je pro tradera v dnešním nejistém světě velká jistota, kterou vám nikdo nevezme. 

Hezký den a trpělivý, ale pohotový prst na myši.

Příště : ztrátové a předčasně ukončené obchody


Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci IV.
                                                         Intradenní obchodníci VI.

Čtěte více

 • Intradenní obchodníci III. (fundamentální analýza)
  Co s fundamentální analýzou? Jak ji využít při přípravě obchodů ? Jak je fundamentální analýza důležitá pro intradenní obchody? Otázek by bylo možné uvést ještě více, ale myslím že výše uvedené pro účel tohoto článku postačují. Nejdříve bychom asi měli, alespoň ve stručnosti, definovat co to fundamentální analýza je?
 • Intradenní obchodníci I. (pěkně od píky)
  Dnešní článek připravil uživatel, který je znám v diskusním fóru pod svou přezdívkou Tomas a svými články v sekci blogy uživatelů. Jeho mnohaleté trading zkušenosti zde pomáhají obrovskému množství traderů. Jelikož se jeho články staly nejoblíbenější a zároveň pro intradenní obchodníky neocenitelné, tak jsme se po domluvě s Tomášem rozhodli o celkovou změnu koncepce těchto článků. A proto na toto místo postupně vložíme jeho dosavadní články doplněné o praktické příklady a grafy a následně Tomáš začne s články zcela novými. Tak vznikne kompletní seriál vzájemně propojených článků se systémem umožňujícím v nich listovat dopředu i zpět. Věříme, že tato změna a praktické ukázky budou velkým přínosem pro všechny intradenní obchodníky.
 • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
 • Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
 • Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
 • Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
 • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
 • Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
 • Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
 • Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
 • Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
  Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
 • Intradenní obchody II. (základní otázka)
  Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading Hartman