Forex očima právníka: Způsoby řešení sporů

Napsal:   Sekce: Forex očima právníka

Tento článek se zabývá základními způsoby řešení sporů mezi investory a obchodníky s cennými papíry (OCP) - brokery.


Jak jsem již avizoval v předchozím příspěvku, dnešní článek se zaměří na způsob řešení sporů investorů s brokery, a to z perspektivy investorů. Výchozí situací je problém na straně klienta, který hodlá řešit. V prvé řadě se investor může obrátit na samotného OCP, dále na finančního ombudsmana (finančního arbitra), regulátora, policii, soud a rozhodčí soud. Uvedené jsou více či méně formálně upravené postupy. Další (neformální) možností, kterou investor může využít, jsou např. internetové platformy pro sdílení názorů a případných stížností, kterým se ovšem článek nevěnuje.

1. Stížnost brokerovi – obvykle prvním krokem, který investor podnikne při zjištění nežádoucího stavu, bude stížnost k samotnému OCP. Dá se předpokládat, že první stížnost bude neformální a povede ke zjištění příčin nastalé situace. Již v této fázi se dá řada problémů vyřešit.

Regulovaným brokerům bývá zákonem uložena povinnost zavést formální způsob řešení stížností klientů; investor zpravidla vyplní formulář, zašle jej brokerovi a čeká na výsledek šetření (v angl. často „Final Answer“), na jehož vyhotovení má broker několik týdnů. Pokud je klient stále nespokojený, může dále záležitost komunikovat s OCP nebo věc řešit mimo působnost OCP.

V tomto stádiu rozhodně doporučuji jednat s OCP kultivovaně a požadovat od něj co nejvíce vysvětlení a důkazů. Broker má ke svému klientovi řadu povinností a poskytování relevantních informací je jedna z nich. Oproti tomu požadavky OCP k předložení Expert Advisors, dodatečných důkazů a vysvětlení podmiňující vyhotovení Final Answer, nejsou většinou oprávněné.

Při výskytu nesrovnalosti/nekalosti na straně brokera, není výjimkou, že v zájmu neodhalení této skutečnosti broker při poskytování informací a důkazů udělá chybu, na jejímž základě se poté jeho pochybení prokáže. Otázkou samozřejmě je, zda na případnou nesrovnalost v důkazech poukázat již v tomto stádiu. Výhodou může být zvýšený tlak na brokera a šance, že již v této fázi může klientovi vyhovět. Nevýhodou je „přehodnocení“ důkazu, omluva za chybné vysvětlení a předložení „správného“ vysvětlení, které v následném formálněji vedeném sporu bude ze strany klienta hůře napadnutelné.

Jeden příklad za všechny: klient si stěžoval na ceny provedení pokynu a broker poskytnul data od agentury Bloomberg, aby tím prokázal správnost svých cen. Data od agentury Bloomberg však byla ve skutečnosti jiná, než jak je prezentoval broker, na což byl upozorněn, a broker bez jakéhokoli vysvětlení předložil ceny svého údajného (a anonymizovaného) poskytovatele likvidity, které již byly v souladu s jím provedenými cenami. Další vysvětlení předloženo nebylo.

2. Stížnost k orgánu dohledu – všichni solidní regulátoři umožňují investorům podat podněty a stížnosti k prošetření aktivity jím dohlížených subjektů. Je třeba důsledně rozlišovat české OCP, kteří podléhají dohledu České národní banky („ČNB“) zcela a zahraniční OCP, kteří v ČR podnikají nebo se na ČR zaměřují. Zatímco u českých OCP je ČNB příslušná k šetření stížností v plném rozsahu, u zahraničních OCP je působnost jejího dohledu velice omezená a většinu kompetencí vykonává domácí orgán dohledu.

Na tomto místě je vhodné připomenout doporučení formulované v minulém příspěvku, tedy vybírat si regulované brokery, protože v případě absence regulace se bude jednat o běžné společnosti, u kterých si nebudete mít komu stěžovat (nemluvě o dalších garancích jako minimální kapitál, důvěryhodné obsazení vedoucích pozic společnosti ad.).

Zásadní informací vztahující se ke stížnostem k regulátorům je, že převážně nemohou řešit soukromoprávní spory, jinými slovy, že nemohou nařídit OCP, aby investorovi např. uhradil nějakou částku (výjimku představují např. arbitráže zaštiťované americkou National Futures Association). Regulátor má pravomoc prošetřit stížnost, ale z pozice správního orgánu, což mimo jiné znamená, že při porušení právního předpisu dohlíženému subjektu může udělit sankci (pokuta, pozastavení, odebrání licence atd.).

3. Trestní oznámení policii – pokud se investor domnívá, že došlo k závažnému porušení právních předpisů, jistě lze doporučit obrátit se s trestním oznámením na policii. Typicky se bude jednat o situaci, kdy u OCP budou deponovány finanční prostředky a bez jakéhokoli důvodu s nimi investor nebude moci disponovat; tuto situaci pravidelně doprovází i přerušení veškeré komunikace ze strany OCP.

Český právní řád umožňuje v trestním řízení soudu rozhodnout o náhradě škody poškozenému, nicméně v zákonem vymezených případech poškozeného (investora) odkáže k soukromoprávnímu řešení (viz bod 5 níže). Pokud OCP není z ČR, česká policie se primárně bude ptát na spojení OCP a České republiky (tedy, zda investora někdo ze zahraničí oslovil, zda má OCP zastoupení v ČR atp.). Pokud neexistuje žádné spojení s ČR, investor by se měl obrátit na policii ve státě, kde OCP sídlí.

4. Stížnost k finančnímu ombudsmanovi (finančnímu arbitrovi) – mimosoudní institucí, jež je nadána pravomocí rozhodovat o stížnostech investorů (a jiných klientů poskytovatelů finančních služeb) proti OCP je finanční ombudsman (v ČR Finanční arbitr, v některých zemích má i jiné názvy). Broker má zpravidla uloženo informovat investory o možnosti obrátit se na finančního ombudsmana po konečném prošetření jejich stížností. V každé zemi působí obvykle jedna taková instituce (výjimku představuje např. Nový Zéland, kde jich je více), na kterou se investor může obrátit. Pravidla postupu finančního ombudsmana jsou vždy dostupná na jeho webu, a to jak ve zjednodušené schematické formě, tak i ve formě závazného právního předpisu (obvykle nazvané „Terms of Reference“ nebo „Constitution“).

Jednotícími prvky jsou možnost přezkumu vydaného rozhodnutí (buď stejnou osobou, která vydala rozhodnutí, nebo jím nadřízenou – záleží na způsobu právní úpravy) a oprávnění investora přijmout, nebo odmítnout konečné rozhodnutí. Přijetím konečného rozhodnutí investorem se zpravidla rozhodnutí stává závazným pro obě strany. Po odmítnutí rozhodnutí ombudsmana se investor může obrátit na soud, protože rozhodnutím ombudsmana obvykle není vázán.

Výhody spočívají v menší formálnosti než u soudního řízení, bezplatnosti v přístupu k tomuto foru (neplatí se soudní poplatek, nehradí se náklady protistrany), závaznosti v případě, že investor rozhodnutí přijme (nikoli na Kypru). Stížnost k ombudsmanovi bych rozhodně doporučil investorům, jejichž pohledávka (či jiný nárok) není ani příliš velká, ani právně komplikovaná. 

Nevýhody spatřuji ve způsobu rozhodování, protože v anglosaských zemích je o stížnosti obvykle rozhodováno na základě principu spravedlnosti („what is fair and reasonable under the circumstances“).

Příklad: Investor ztrojnásobil během relativně krátké doby svůj zůstatek na účtu, a to obchodováním velkých objemů a za užití vysokého pákového efektu. Ombudsman mimo jiné vyhodnotil, že k takovému zisku nemohlo za tak krátkou dobu dojít dovoleným způsobem (srov. opak v bodu 5, odst. 2, čtvrtá věta).

Další nevýhodou je v některých zemích praktická nezávaznost pro strany (Kypr), pokud ani jedna z nich rozhodnutí neakceptuje. Je logické, že jedna ze stran nebude s výsledkem řízení spokojena, a dá se tedy očekávat, že vždy jedna ze stran rozhodnutí odmítne. Dále je důležité, že stížnost k finančnímu ombudsmanovi lze mnohdy podat jen do skončení relativně krátké doby od prošetření výsledku brokerem a výše nároku bývá omezena.

Závaznost nálezu (rozhodnutí) Finančního arbitra České republiky není zcela definitivní, protože zákon předpokládá možnost přezkumu nálezu finančního arbitra soudem, což ve výsledku znamená, že pokud mají obě strany dostatek prostředků na soud a obě jsou odhodlány při neuspokojivém nálezu Finančního arbitra podat návrh na přezkum soudu, může se jevit řízení před Finančním arbitrem jako „zbytečné“ (samozřejmě při určitém zjednodušení pohledu na věc).

Nakonec bych chtěl upozornit, že pojem „Finanční arbitr“ dle právního řádu České republiky je odlišný od rozhodce (angl. „arbitrator“), což je taktéž osoba řešící mimosoudní spory, ale v jiném postavení (viz bod 6).

5. Žaloba k soudu – tradiční způsob řešení sporů. Věřím, že každý má zhruba představu o tom, co soudní řízení obnáší, a proto se zaměřím jen na souvislosti s diskutovanou problematikou, a to především v českém prostředí.  

Výhodou je konečné řešení sporu s předvídatelnou právní úpravou. Pravomocné rozhodnutí je možné vykonat (exekuovat) proti subjektu, který nechce plnit dobrovolně. Předvídatelná procesně právní úprava pro spory týkající se CFD např. znamená, že pokud OCP zruší investorovy ziskové transakce, investor musí prokázat, že tyto byly OCP provedeny a s jakým výsledkem. Následně je na OCP, aby prokázal, že zrušil transakce v souladu se smlouvou a podložil svá tvrzení důkazy. Další výhodou je proplacení účelně vynaložených nákladů za řízení, tedy především soudního poplatku a nákladů za právní zastoupení.

Pro představu uvádím konkrétní příklad komplikovanější kauzy: Investor (žalobce) se žalobou domáhal zaplacení cca 400 000 Kč po OCP a se svoji žalobou byl u soudu prvního stupně úspěšný (nyní čekáme na případné odvolání). Soud uložil OCP zaplatit žalobci celou výši pohledávky, 8% úroky z prodlení a k tomu cca 130 000 Kč za účelně vynaložené náklady (z čehož bylo cca 20 000 Kč uhrazeno žalobcem jako soudní poplatek a převážná část zbytku přiznána jako náhrada nákladů právního zastoupení, a to bez ohledu na sjednanou výši odměny mezi žalobcem a právním zástupcem).

Další výhody vyplývající z předvídatelnosti soudního řízení umožňují stranám navrhovat předvolání svědků, vyhotovení znaleckých posudků, odkazovat na rozhodovací praxi soudů (v případě, že je ve prospěch investora) apod. 

Nevýhody spatřuji v ne zcela předvídatelné délce řízení a nákladech za soudní řízení, tyto se však rámcově dají odhadnout dopředu podle výše hodnoty sporu.

Před zahájením soudního řízení se zpravidla doporučuje zaslat žalovanému tzv. předžalobní výzvu k plnění v zastoupení advokátem. Zaslaná výzva brokerovi sděluje, že investor hodlá záležitost dále řešit a že pro to již něco udělal (oslovil advokáta), přičemž dává OCP poslední šanci věc vyřešit smírně před zahájením soudního řízení, např. vzájemnou dohodou.

Poměrně zajímavou možnost spatřuji v oprávnění českých investorů žalovat zahraniční OCP (ze zemí EU, Švýcarska a Norska), a to za splnění určitých podmínek. Jedním z klíčových faktorů je působení OCP na českém trhu, případně jeho zaměření na český trh (jazyk internetových stránek, smlouvy, podpory ad.). Z tohoto důvodu doporučuji před uzavřením smlouvy/otevřením účtu u OCP se jej e-mailem zeptat, zda OCP poskytuje služby v ČR. V potenciálním sporu tato informace může dopomoci k založení pravomoci českých soudů, a tedy s největší pravděpodobností k razantnímu snížení nákladů.

6. Rozhodčí řízení neboli arbitráž (z angl. „Arbitral proceedings“ nebo „Arbitration“) – jedná se o mimosoudní způsob řešení sporů rozhodovaný nezávislými rozhodci, jehož výsledkem je konečné a závazné rozhodnutí (tzv. rozhodčí nález). Jde o alternativu k soudnímu řízení, mezi jejíž výhody patří neveřejnost, rychlost a obvykle i nižší náklady. Pro založení pravomoci rozhodce je třeba dohoda mezi stranami, která může být uzavřena jak před vznikem sporu (typicky v obchodních podmínkách), tak po něm, tedy na základě následné domluvy stran.

Pro české investory může být rozhodčí řízení výhodou v případě sporu se zahraničním OCP, jehož nelze žalovat před českým soudem. Investoři se totiž mohou nechat zastoupit českým právním zástupcem, kterého znají a který bude zpravidla levnější než ten zahraniční.

Některé rozhodčí doložky obsahují ujednání o mediaci, kterou je třeba podstoupit před zahájením rozhodčího řízení. Mediace je způsob řešení sporu prostřednictvím nezávislého mediátora, který vede strany ke smírnému řešení. Pokud se ovšem jedna strana nechce mediace vůbec účastnit či následně odmítne dohodu, mediátor ani druhá strana ji nemůže k uzavření dohody nutit. Naproti tomu rozhodčí nález je pro strany konečný a závazný.

Výhody arbitráže lze spatřovat ve výše uvedené rychlosti, menší formálnosti a možnosti být zastoupen jakýmkoli právním zástupcem. Nevýhodou může být jistá nevyzpytatelnost nákladů za arbitráž. Zatímco náklady soudního řízení v ČR se dají určitým způsobem předvídat (díky pevně stanovené odměně advokáta odvozené ze žalované částky pro účely uložení náhrady nákladů řízení soudem), s rozhodčím řízením to tak není. Samozřejmě se strany mohou před zahájením arbitráže domluvit, že si každá ponese vlastní náklady za právní zastoupení a úspěšné straně ta druhá uhradí pouze poplatky spojené s vedením arbitráže (poplatky rozhodčí instituci, rozhodci, hotové výdaje za cestovné, atp.). Ostatně pokud se týká způsobu vedení arbitráže, strany mají poměrně široké oprávnění s řízením disponovat.

---

Uvedený přehled nemá ambice (a ani nemůže mít) propagovat jeden způsob řešení sporů před druhým. Cílem článku je, aby si investor před uzavřením smlouvy s OCP, případně po vzniku sporu uvědomil, co jej může čekat. Každý z nastíněných přístupů má svá specifika a vybrat nejvhodnější řešení doporučuji až po důkladném zvážení charakteru sporu a celkové situaci, ve které se investor nachází.

Martin Hostinský

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Forex na kruháku
  Stalo se to na kruháku v Dejvicích. Ten kruhový objezd je jako forex. Je velký, má tři pruhy a krosují jej tramvaje. Člověk musí být velmi ve střehu, aby mu nějaký dopravní prostředek nedal stop car.
 • Forex na pohovce
  Řekl jsem mu: „Zavři oči.“ Udělal jsem to poprvé a cítil jsem se u toho nepatřičně. Četl jsem už všechny knihy od I. D. Yaloma, M. S. Pecka, E. Fromma a dalších významných psychiatrů tohoto světa, a mnohé několikrát, ale nevěděl jsem, že až to udělám, bude to pocit, jako by to celé bylo jenom sen a že to nemůže být ani pravda. Když jsem četl Lži na pohovce, Nevyšlapanou cestou a Umění být, rezonovalo mi to hluboké pronikání do člověka a jeho podstaty. Na papíře. A teď jsem to dělal poprvé živě. Ani jsem se o to nesnažil. Přišlo to samo.
 • Forex - na veľkosti záleží
  Pravidlo na veľkosti nezáleží nepatrí do forexu.
 • Forex nebo Poker?
  fx vs poker
 • Forex = Neistota
  Istota. V živote človeka jej veľa nebýva. Všetci ju však hľadáme napríklad v práci, vo vzťahoch, v rodine, v úsporách. Na Forexe by sme ju však hľadali márne. Forex a istota skrátka nejde dohromady. Na trhoch pracujeme výhradne s pravdepodobnosťou. Istota na forexe neexistuje a kto si myslí, že ju našiel v nejakom obchodnom systéme, patterne alebo spôsobe obchodovania sa proste mýli. Forex je neistota. Neistota budúcich výsledkov, budúceho vývoja trhov, neistota pohybov, neistota volatility. Dnes si napíšeme aký pocit je stáť zoči-voči forexu. Aký pocit pokory, neistoty, neraz i nádeje a sklamania je stáť ako protivník v ringu tomuto šampiónovi v ťažkej váhe, ktorý má z rád miliónov traderov len hŕstku premožiteľov.
 • Forex: NZD/USD je znovu na prodej
  Po delší době se v našem pravidelném fundamentálním okénku budeme věnovat měně, jejíž obliba na forexu postupně roste, a to novozélandskému dolaru přezdívanému kiwi. Ten si poslední dva roky stále drží svou hodnotu a na páru s americkým dolarem osciluje okolo 0,8000, více indikátorů však naznačuje, že takto silný již dlouho nebude.
 • Forex obchodování EUR/USD a USD/JPY
  Měnový pár EUR/USD nám do čtvrtečního zveřejnění zápisu z posledního ECB zasedání velmi pěkně posiloval. Nákupy na plánovaných 1,2250 +/- úrovních tak přinesly opět zisky, i když u mě ne zcela dle představ. Můj Profit-Target 1,2400 nebyl totiž o 3,5 pipů naplněn, takže pozici jsem nakonec včera, po začínající intradenní slabosti eura (díky ECB zápisu) uzavíral na Profit-Stopu.
 • Forex : Obchody z pohledu korelace a síly měn
  Dolar si od posledního týdne mírně oddechl. Krátkodobě nejslabšími měnami zůstává EUR a na něj navázaný CHF
 • Forex očima právníka: Případ BMFN
  V návaznosti na opakované žádosti o sdílení skutečných případů jsem oslovil klienta a získal souhlas, resp. zproštění mlčenlivosti, v kauze, která je dle mého názoru poměrně zajímavá, a to jak s ohledem na věc samou (nárok a jeho zdůvodnění), tak i na její procesní stránku (jak se k tomuto nároku dostat). Jedná se o pohledávku českého klienta vůči společnosti Boston Merchant Financial Ltd., působící na veřejnost skrze svůj web www.bmfn.com (dále jen „BMFN“).
 • Forex očima právníka: Úvodní postřehy
  Článek se věnuje problematice "forexového obchodování" z právního pohledu a formuluje praktická doporučení, která by žádnému investorovi neměla uniknout.
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
  V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Martin Hostinský

Hodnocení autora:
Advokát zabývající se finančními rozdílovými smlouvami (CFDs) bez ohledu na jejich podkladové aktivum (měnové páry, komodity, ...) se zkušenostmi z tuzemských i mezinárodních sporů mezi investory a obchodníky s cennými papíry (brokery). V případě jakýchkoli dotazů či podnětů pro další články neváhejte a pište na martin@hostinskylaw.com
Bližší informace o autorovi >>
reklama
WS Academy

Kurzy obchodování

Lis
24

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.

Pro
1

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Led
12

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
HighSky Brokers nabidka
reklama
LYNX opce
reklama
LYNX opce