Středa 16. říjen 2019 07:28
reklama
XTB strategie
reklama
UFX
reklama
BOSSA AOS

Základní pojmy pro obchodování komoditních spreadů

08.02.2016 10:38  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Po základním představení komoditních spreadů pokračujeme v seznámením se s pojmy, které se při obchodování komoditních spreadů často vyskytují a jsou specifické pro futures, případně futures spready. Správné pochopení a znalost těchto pojmů jsou zcela nezbytné pro další vzdělávání v oblasti komoditních spreadů.

Futures kontrakt

Futures kontrakt je burzovně obchodovaný investiční nástroj, který představuje dohodu o budoucí koupi nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu, k přesně stanovenému datu v budoucnosti. Tyto kontrakty jsou standardizované, což znamená, že všechny parametry kontraktu a z něho vyplývající plnění jsou přesně dané. Jedná se o burzovně obchodované instrumenty, u kterých pravidelně dochází k zaučtování (většinou každý den po uzavření trhu) na účtu clearingového domu. Futures kontrakty patří mezi deriváty, protože cena kontraktu je odvozena (derivována) od ceny podkladového nástroje.

Burza

Burza je místo, kde dochází ke tvorbě ceny a spárování jednotlivých pokynů. Historicky byly burzy místem, kde se fyzicky střetávali obchodníci. S rozvojem informačních technologií a internetu se obchodování přesunulo do digitálního světa a většina futures se dnes obchoduje primárně elektronicky.

Bid cena a Ask cena

Ceny kontraktů jsou kótovány na burze. Cena poptávky (bid) určuje aktuálně nejlepší cenu, za kterou je možné kontrakt prodat. Cena nabídky (ask) určuje aktuálně nejlepší cenu, za kterou je možné kontrakt nakoupit.

Spread

Samotný význam slova spread bychom mohli přeložit jako rozdíl. Je nutné rozlišit, zda se jedná o spread u ceny futures kontraktu, tj. rozdíl mezi cenou poptávky (bid) a nabídky (ask), a nebo samotný futures spread (komoditní, kalendářní), kde se hovoří o rozdílu mezi cenami dvou konkrétních futures kontraktů.

Podklad (podkladové aktivum)

Podklad neboli podkladové aktivum je aktivum, od kterého se cena futures kontraktu odvíjí. Tímto podkladem mohou být komodity, indexy, akcie, úrokové míry, měny a další aktiva.

Marže (Margin)

Při vstupe do pozice, krátké nebo dlouhé, se na obchodním účtu bude blokovat určitá částka jako kolaterál. Tato částka je několikrát nižší než hodnota celé investice. Např. u futures kontraktu na ropu představuje jeden futures kontrakt 1 000 barelů ropy. Jestli je cena lednového (2016) futures kontraktu 41 USD, pak hodnota investice bude 41 x 1 000 = 41 000 USD. Na to, abychom tento kontrakt mohli nakoupit, nepotřebujeme mít na účtu celou tuto částku, ale jen její část, konkrétně 5 750 USD. Tento blokovaný objem peněz představuje marži – minimální kapitálovou požadavku na otevření futures pozice. Samozřejmě každý instrument má jinou výšku marže, která se v čase mění v závislosti od rizikovosti a vývoje podkladového aktiva. Výšku marže stanovuje burza, příp. broker. Jednou z výhod obchodování spreadů, na rozdíl od samotného futures, je právě výška marže.  Protože při spreadu máme jeden kontrakt nakoupen a druhý prodán, prudký cenový narůst (nebo pokles) podkladu na jednom kontraktu může přinést ztrátu, která je ale z velké části kompenzována ziskem z druhého futures kontraktu, který je otevřen do opačného směru. Např. pro spread ropy leden/únor 2016 je maržová požadavka 262 USD, což je téměř 22-krát méně než při samotném lednovém futures kontraktu – 5 750 USD.

Expirace

Každý futures kontrakt má pevně danou dobu, pro kterou je v platnosti a je ho možné obchodovat. K přesně stanovenému datu každý kontrakt expiruje – vyprší jejich platnost a už je není možné obchodovat. Futures na různé podklady mají různé daty vypořádaní, které je možné dohledat ve specifikaci každého futures.

Multiplikátor

Multiplikátor kontraktu určuje hodnotu jednoho plného bodu pro daný futures. Pomocí multiplikátoru umíme určit peněžní hodnotu změny investice při změně ceny. Např. jestli nakoupíme jeden futures kontrakt ropy, kterého multiplikátor je 1 000, při ceně 41 a cena naroste na 42, tak je daná investice v zisku 1 000 USD (rozdíl ceny ze 41 na 42 vynásobený multiplikátorem 1 000). Hodnota multiplikátoru, příp. peněžní hodnota jednoho plného bodu je  stanovena odlišně u každého futures.

Tick

Je nutné ještě spomenout minimální cenový pohyb – tick. Tick udává hodnotu, o kterou je možné „krokovat“ změnu ceny u futures. Např. při ticku 0,01 je možné změnit cenu právě o tuto hodnotu, ze 41,50 na 41,51, ale pro kontrakt s minimálním pohybem 0,25 to bude z 50,00 na 50,25 a není možné zadat 50,01.

Slovník pojmů:

Akciové instrumenty
Akciovými instrumenty lze nazvat všechny finanční nástroje, které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s akciemi. Vyskytují se v reálně podobě akcií, se kterými lze obchodovat na burzách, kde jsou kótovány nebo v odvozené formě, kdy akcie slouží jako podkladové aktivum finančních derivátů.

Akciové párové obchodování
Akciové párové obchodování je obchodní strategie založená na obchodování dvou různých akcií ve stejném okamžiku. Při párovém obchodování investor vstupuje do jedné dlouhé pozice (long) a druhou akcii obchoduje v krátké pozici (short). Tímto se akcie navzájem kryjí a dochází ke snížení rizika. Při párovém obchodování vybíráme dvě akcie s historicky korelovaným (podobným, vzájemné svázaným) vývojem kurzu, většinou tedy ze stejného sektoru. Předpokládáme, že se jejich ceny pohybují stejným směrem, ale došlo k jejich vzájemnému oddálení (vznikl mezi nimi větší spread) a investor očekává opětovný návrat kurzů k podobné hladině. Jeden titul tedy stoupá rychleji a druhý pomaleji, popřípadě může druhý titul i klesat. Tím se vytváří spread mezi těmito dvěma akciemi. Obchodník sází na smazání tohoto spreadu a vstupuje do long pozice s akcií, která “zaostávala?, zatímco akcii, která rostla rychleji, “shortne?.

Akciový dluhopis
Akciový dluhopis (anglicky reverse convertible bond – RCB) je strukturovaný finanční nástroj, který se svými vlastnostmi podobá převoditelnému dluhopisu (convertible bond). Stejně jako v případě převoditelného dluhopisu držitel dostává pravidelné kuponové platby. Na konci splatnosti dluhopisu může dojít ke splacení nominální hodnoty dluhopisu, anebo k obdržení podkladového aktiva, nejčastěji akcie. Podkladovým aktivem však může být i akciový index, v tomto případě nazýváme tento instrument “indexový dluhopis?. Existuje řada důležitých znaků, ve kterých se akciové a převoditelné dluhopisy liší.

Celý obrat
Celý obrat (andlicky round turn, RT) je typ poplatku, který si brokerská společnost (broker) účtuje za kompletně provedený, uzavřený obchod. Zahrnuje tedy jak poplatek za otevření pozice, tak také poplatek za uzavření pozice a tedy dokončení obchodu. Někteří brokeři si účtují tyto poplatky zvlášť, poté se jedná o takzvaný poloviční obrat. Obchodník zaplatí polovinu poplatku při vstupu do pozice a druhou polovinu za uzavření pozice. Pojem celý a poloviční obrat se používá především u obchodování s futures kontrakty.

Cenová nabídka
Cenová nabídka je aktuální cena, za kterou se dá na trhu pořídit, popřípadě prodat nějaké aktivum. V každou chvíli existují na trhu vždy dvě ceny, které se od sebe navzájem liší. Nižší cena je taková, za kterou jsou ostatní účastníci trhu ochotní aktivum nakoupit. Tato cena se nazývá “bid? a vyjadřuje cenu poptávky. Vyšší cena je ta, za kterou jsou ostatní účastníci trhu aktivum ochotni prodat, je to tedy cena nabídky a nazývá se “ask?. Pokud se tyto dvě ceny vyrovnají, dojde k uzavření obchodu a vytvoří se třetí cena, kterou je aktuální kurz aktiva. Je to cena, za kterou proběhl poslední obchod a nemusí se tedy shodovat s ask nebo bid cenou, většinou tomu tak ale je.


Datum dodávky
Datum dodávky je datum, kdy se uskuteční doručení podkladového aktiva, které je předmětem finančního instrumentu, tzv. futures kontraktu. Pomocí futures kontraktů se mohou obchodovat různé typy podkladových aktiv, např. akcie, dluhopisy nebo měny, ale datum dodávky se týká výhradně futures, jejichž podkladovým aktivem jsou komodity - tedy komoditních futures. Futures kontrakty fungují zjednodušeně tak, že v současnosti dojde k dohodě na ceně a množství podkladového aktiva, jež je předmětem obchodu. Samotné vypořádání však proběhne v budoucnu. Datum dodávky je tedy datum právě onoho vypořádání, ke kterému dochází někdy v budoucnu.


Datum hodnoty
Datum, kdy bude obchodní transakce vypořádána na vašem účtu.


Datum zadání
Datum zadání transakce jako platby nebo přírůstku na vašem účtu.


Denní příkaz (DO)
Denní příkaz je jeden z typů příkazů, které investor zadává svému brokerovi, pokud má zájem nakoupit, či prodat nějaké aktivum - například akcie. Tento příkaz je platný pouze v daný obchodní den, jedná se tedy o jeden z časově limitovaných příkazů. Pokud není denní příkaz během obchodních hodin daného dne vypořádán, automaticky dojde k jeho zrušení a jeho platnost tak nepřesahuje do dalšího dne. Trvá-li investor stále na vypořádání takového příkazu i další den, musí zadat příkaz nový. V angličtině je tento příkaz označován jako “day order?, popřípadě “good for day order - GFD?.


Doba platnosti příkazu
Doba platnosti příkazu je doba, po kterou je platný pokyn zadaný investorem brokerovi. Investoři přistupují na trh skrze své brokerské společnosti, kterým zadávají nákupní a prodejní pokyny - příkazy; ty potom brokeři dále zprostředkovávají na trhu a dochází k párování vyhovujících příkazů a vypořádávání obchodů. Každý příkaz má svoji platnost, tedy dobu, po kterou je na trhu aktivním a může být vypořádán. Existuje velké množství příkazů s různou dobou platnosti.


Downtick a uptick
Downtick je označení pro burzovní transakci, která proběhla za cenu nižší, než předchozí transakce. Jinými slovy tento pojem značí pokles ceny aktiva mezi dvěma transakcemi. Opakem downticku je tzv. “uptick?, který naopak značí nárůst ceny aktiva. Uptick tedy označuje burzovní transakci, která proběhla za cenu vyšší, než transakce předchozí. Tyto pojmy jsou nejčastěji používány při obchodování s akciemi, lze je ovšem slyšet i v souvislosti s dalšími cennými papíry a komoditními obchody.Dvojitá investice
Dvojitá investice snižuje požadavky na zajištění obchodu s finančním nástrojem na polovinu. Pokud není pro CFD se sledováním indexu nabídnuta investice 20:1, znamená to, že pokud investor koupí například CFD se sledováním indexu 50 DAX® za 6300, pak požadavek na marži bude asi 15 750 €, což je 5%. V případě dvojité investice může investor koupit CFD se sledováním indexu 50 DAX® za 6300 při požadavku na marži asi 7 875 €, což představuje 2,5%.


Financování CFD
Pokud vlastníte smlouvu o rozdílu (CFD), zavazujete se uhradit rozdíl mezi cenou při otevření pozice a cenou při uzavření pozice. Při otevření pozice předem nic neplatíte, ale jsou vám účtovány náklady na financování. Naopak pokud pozici prodáte, bude vám připsán/zaplacen úrok.


Outright forward
Outright forward je transakce, při které se dvě protistrany zavážou směnit cash flow v různých měnách podle předem dohodnutého kurzu a v předem dohodnutou dobu. Tyto transakce jsou velmi často používány společnostmi, které jsou vystaveny riziku fluktuace měnových kurzů. Outright forward transakce totiž umožní společnosti zafixovat měnový kurz a minimalizovat tak měnové riziko, kterému se společnost vystavuje. Cenou za tuto jistotu je však ztráta potencionálního zisku plynoucího z možného pozitivního vývoje měnového kurzu v budoucnu.


Forward Outright
Příkaz k obchodování s nástrojem Forex za pevnou cenu k pevnému datu. Cena nástroje forward outright je spotová sazba upravená o rozdíl úrokové míry mezi oběma měnami do splatnosti. Příkazy typu forward outright se obvykle používají jako hedging proti rizikům obchodování na zahraničních trzích.


Jiné zajištění
Nástroje, které nejsou obchodovatelné online. Například dluhopisy a jiné pozice převáděné z jiné banky.


Klíčová slova: FOREX | Obchodní strategie | Akciový index | Daně | Rizika | Spready | Akcie | Aktiva | Ask | Transakce | Bid | Bond | Broker | Burza | CFD | Cash flow | DAX | Dluhopis | Euro | Forward | Futures | Hedging | Investice | Investor | Komodity | Kurz | Long | Long pozice | Margin | Marže | Měny | Fluktuace | Nabídka | Nástroj | Obchodník | Order | Podkladové aktivum | Poplatek | Pozice | Příkaz | Riziko | Short | Spread | Tick | Deriváty | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | Obchodování | Indexy | Investoři | Aktuální kurz | Futures kontrakt | Obchodovat | Obchodování s akciemi | Obchodní transakce | Financování | Burzy | Obchodníci | Vzdělávání | Párové obchodování | Akciové instrumenty | Akciové párové obchodování | Akciový dluhopis | Aktivum | Celý obrat | Cenová nabídka | Round turn | Datum dodávky | Datum hodnoty | Datum zadání | Denní příkaz | Doba platnosti příkazu | Downtick a uptick | Dvojitá investice | Financování CFD | Forward Outright | Index | Jiné zajištění | Outright forward | Rozdíl úrokové míry | Uzavření pozice | Brokerská společnost | Brokerské společnosti | Brokeři | Cena | Expirace | Finanční nástroje | Instrument | Instrumenty | Investiční | Komoditní | Měnový kurz | Obchodování spreadů | Ropy | Slovník pojmů | Trh | Finanční nástroj | Marže (margin) | Obchodní den | ASK cena | BID cena | Kontrakt | Burze | Měnové riziko | Dlouhé pozice | Znalost | Cena kontraktu | Futures kontrakty | Obchodované instrumenty | Fluktuace měnových kurzů | Zajištění | Poplatky | Ceny futures kontraktů | Aktuální cena | Investiční nástroj |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Zákaz krátkeho predaja
  Bafin (nemecký regulátor finančných trhov) ... "tento krok na zákaz nekrytého predaja sm...
 • Zákaz krátkeho predaja
  Krok Bafinu (nemecký finančný regulátor) môže znamenať iba jedno ak predpokladajú, že vám zakážu pre...
 • Zákaz krátkeho predaja
  Nemecké ministerstvo financií sa aktuálne vyjadrilo, že zákaz môže byť rozšírený i na finančné EURo...
 • Zákaz krátkeho predaja
  Kroky Bafinu nemajú pre FX investorov žiaden limitný dopad.... predaje EURa sa môžu realizov...
 • Zákaz krátkeho predaja
  Zákaz sa zároveň týka nekrytého krátkeho predaja akcií vybraných nemeckých finančných inštitúcii (banky a poi...
 • Zákaz krátkeho predaja
  Prijatie zákazu nekrytého krátkeho predaja v Nemecku (na CDS krajín Eurozóny, dlhopisy, ak...
 • Zákaz mentolových cigaret může proměnit americký trh s tabákem
  „Pád ceny akcií British American Tobacco způsobilo pět let staré rozhodnutí správní rady Amerického úřadu pro potraviny a léčiva, které tvrdí, že mentolové cigarety představují větší zdravotní riziko než běžné cigarety. Na základě tohoto rozhodnutí se nyní začne proměňovat celý americký trh s tabákem,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Zakladatelé Saxo Bank oceněni za svůj příspěvek k inovacím v tradingové technologii
  Saxo Bank, přední specialista na online trading a investice, dnes oznámila, že Kim Fournais a Lars Seier Chistensen, ř...
 • Zakladatel IKEA Ingvar Kamprad zemřel
  Miliardář a zakladatel IKEA Ingvar Kamprad zemřel v 91 letech, oznámila v neděli švédská společnost. Kamprad založil IKEA v roce 1943 v pouhých 17 letech, ale trefu do černého zažil až v roce 1956, kdy společnost představila flat-pack nábytek.
 • Základné pojmy pre obchodovanie na Forexe
  Pokiaľ s tradingom začínate, tak sa to okolo Vás iste hemží neznámymi pojmami. Ich pochopenie je základným kameňom úspechu na finančných trhoch. Pip, páka, lot alebo marža sú neoddeliteľnou súčasťou slovníka každého obchodníka. Lukáš Suchoba sa v tomto videu rozhodol pomôcť všetkým, ktorí o daných pojmoch ešte nepočuli, alebo počuli, ale majú v tom trochu zmätok. Napríklad rozdiel medzi pipom a bodom môže zamotať hlavu aj mnohým skúsenejším investorom. Overiť si svoje znalosti môžete v tomto videu.
 • Základný rozdiel medzi emóciami a rozumom je v tom, že emócie ústia do akcie, zatiaľ čo rozum do záverov
  I keď nás v škole učili a stále učia racionálne rozmýšľať, každý sám na sebe určite nie raz zistil, že to, čo si naplánujeme a logicky zdôvodníme, nás nie vždy dokáže prinútiť, aby sme aj konali. Naopak, situácie, ktoré riešime bez rozmýšľania, ale pod vplyvom silných, nárazových emócií, riešime okamžite. Až spätne sa zamýšľame nad tým, prečo sme konali práve tak, ako sme konali. Dobrým príkladom sú novoročné predsavzatia, kedy si najskôr logicky zdôvodníme, prečo musíme schudnúť, prestať fajčiť... lenže dokiaľ nedostaneme infarkt, tak sa k tomu aj tak nedostaneme s výhovorkou, že nie je ten správny čas.
 • Základy obchodování opcí
  Pokud nemáte z obchodováním opcí žádné zkušenosti, ale rádi byste pronikly do komplexního světa opčního tradingu, je potřeba nejprve správně pochopit nutné základy, které si vysvětlíme právě v tomto článku. Pro zkušené obchodníky bude tento text spíše opakováním. Termíny a označení, které si zde vysvětlíme, jsou naprostými základy a jsou nezbytné, pro další studium opčních kontraktů.
 • Základy obchodování opcí - Co to je opce?
  Obchodování opcí není v Čechách zatím velmi běžné. Většina obchodníků má zkušenosti s obchodováním akcií, forexu, futures č i CFD. Opce jsou komplexnějším nástrojem a potřebují hlubší zkušenosti, ale na druhé straně otvírají nové možnosti a pohled na investování.
 • Základy obchodování opcí: Opční prémie a čas
  V tomto článku se podíváme na dva velmi důležité pojmy opčního tradingu a ukážeme si, jak spolu souvisí. Jde o pojmy opční prémie a časová hodnota opce.
 • Základy obchodování opcí 10: Opční řetězec
  Opční řetězec je nejjednodušší forma zobrazení ceny opcí určitého podkladu. Ve formě matice je velmi jednoduché najít ...
 • Základy obchodovaní opcí 11: Opční spready
  Jedním ze základních principů obchodování opcí jsou opční spready. Při obchodování spreadů dochází ke kombinaci nákupu...
 • Základy obchodování opcí 2 – Proč opce?
  Opce nejsou zázračný nástroj. Oproti ostatním obchodovaným instrumentům mají výhody i nevýhody. Pokud, ale u Vás převá...
 • Základy obchodování opcí 3 - Co to je call opce?
  Call opce (call option) a opce obecně jsou mezi českými investory stále více používaným instrumentem. Jejich využití je široké, ale nejčastěji je investoři využívají pro spekulaci na růst ceny akcií, kterou jsou podkladovým aktivem call opce. Výhodou oproti nákupu akcií je, že zaplatíte výrazně méně a vytvoříte si větší pozici.
 • Základy obchodování opcí 4 – Co to je put opce?
  Prodejní opce neboli put opce kupují obchodníci spekulující na pokles ceny podkladového aktiva. Put opce se využívají ...
 • Základy obchodování opcí 5: Opce v, na a mimo peníze
  Ve vztahu realizační ceny k aktuální ceně rozlišujeme 3 typy opcí: opce na penězích, opce v penězích a opce mimo peníz...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
OctaFX
HOTFOREX
CMS Forex
reklama
BOSSA AOS