Sobota 23. září 2023 13:50
reklama
Purple trading AI
reklama
XTB Ondřej Hartman
reklama
Swissquote Bank
reklama
Instaforex ebook

Konzistencia – "kľúč" k úspechu

26.10.2020  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk

„V skutočnosti existuje iba obmedzené množstvo reakcií, vedúcich k neúspechu. Ich rozpoznaním sa môžeme efektívne vyhnúť zopakovaniu chýb, bez straty akéhokoľvek času.“ (Mark Douglas –  „Disciplinovaný trader“).


 • Kapitál a strach zo straty
 • Prijateľná strata
 • Identifikovanie výhody a jej využitie
 • Bezprostredná adaptácia na zmeny
 • Dosahovanie a udržovanie objektivity
 • Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa
 • Identifikácia množstva risku
 • Koľko je „dosť“ podľa trhu
 • Kontrola vnímania pohybu trhu
 • Rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie
 • Klam kauzality
 • Záver

Byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého, ako aj poznať svoje možnosti. V tomto článku sa pozrieme prostredníctvom viacerých determinantov ako zvýšiť úspešnosť obchodovania.


Kapitál a strach zo straty

Dostatočný obchodný kapitál – určovanie objemov v závislosti na veľkosti kapitálu a podmienok risk manažmentu. Obchodovanie s peniazmi, ktoré si môžeme dovoliť stratiť – podmienené obchodovaním bez emočného strachu ako aj prijímanie straty bez negatívnych následkov.

„Odpútanie“ sa od obchodu, ako od niečoho, čo nie je osobné. Obchodujeme v prostredí, ktoré nie je pre nás prirodzené a preto (žiaľ) nemáme vytvorené ani obranné mechanizmy.

Nezriedka strácame preto, lebo strate sa snažíme za každú cenu vyhnúť.  Expresívnejšie by sa dalo uvedené viac vystihnúť v niektorých prípadoch, alebo u niektorých obchodníkov, ako „paralyzácia strachom z prípadnej straty“. Častokrát aj pri nedodržaní risk manažmentu. Veľakrát neberieme skutočnosť prijateľnej straty ako nevyhnutnosť, vedúcu k úspechu.


Prijateľná strata

Nevyhnutnosť určovania prijateľnej straty pred otvorením pozície a samozrejme následné dodržanie risk manažmentu je nespochybniteľným determinantom úspešného obchodníka.

Pravdepodobne sme sa všetci stretli s výmenou názorov ohľadne prijateľnosti straty. Táto, vždy závisí od osobných a osobitých preferencií a možností. Veľkosť straty, je subjektívna záležitosť toho-ktorého obchodníka, ale aj tak by sme ju mali prispôsobovať odporúčaniam, ktoré sú dlhodobo odskúšané.

Pokiaľ stratíme zo svojho účtu 5 %, tak pre opätovné získanie účtu do pôvodnej výšky potrebujeme 5,26 %. Stratiť však 25 % z obchodného kapitálu, neznamená, že pokiaľ 25 % získame z aktuálneho, tak dostaneme účet do pôvodného stavu. Nedostaneme. Budeme na to potrebovať zisk 33,33 % z aktuálneho, aby sme dosiahli pôvodný kapitál.

„Desivejší“ pohľad nám poskytne účet pri strate 50 %, kedy do pôvodného stavu nám ho uvedie zisk vo výške 100 % z aktuálneho stavu.


Identifikovanie výhody a jej využitie

Veľa sa popísalo, ako je potrebné identifikovať výhody tak, aby štatistický ukazovateľ bol na našej strane. Pravdepodobnosť zisku aby bola vyššia, ako pravdepodobnosť straty. Pre takéto posúdenie mám určený koeficient 2,33. Pomer ziskových obchodov ku stratovým by mal byť rovný alebo lepší ako 7 : 3. V  prípade, ak spomenutý koeficient je vyšší ako 2,33, úspešnosť stratégie sa tým ešte viac potvrdzuje.

Potrebné je, ale neustále mať na pamäti, že urobiť nesprávne rozhodnutie nie je ničím výnimočným a preto je nutné neustále pozorovať sklon robiť chyby a tieto v čo najväčšej miere eliminovať.


Vedomosťami a praxou sme dospeli  ku konzistentne-ziskovej stratégii. Vypracovali sme reálny money manažment. Podmienky risk manažmentu sme nastavili na prísne, ale reálne hodnoty. Avšak aj napriek dobre nastaveným pravidlám sa nám stáva, že nevstúpime do obchodu. Veľakrát je to ako  začarovaný kruh. Príčiny môžu byť rôzne. Nedostatočné pozitívno-obchodné duševné prostredie, strach z opakovania predchádzajúcich negatívnych výsledkov, nedôvera (prechodná) vo vlastné schopnosti a pod. Je potrebné nájsť vnútornú vyrovnanosť a na základe úspešnej stratégie otvoriť, dá sa povedať/napísať, každý možný obchod, ktorý spĺňa podmienky pre vstup.

"Brať toľko peňazí, koľko trh ponúka" – citát z knihy „Trading in the Zone“ od Marka Douglasa. My sme tí, ktorí rozhodujú, koľko peňazí trhu odovzdáme – straty skutočne môžeme jednoznačne definovať ešte pred vstúpením do pozície. Samozrejme s výnimkou negatívnych sklzov a gapov, čo je možné riešiť primeranou rezervou veľkosti S/L. Otázkou je, koľko si vieme z trhu zobrať. To už záleží na úspešnosti našej stratégie a veľakrát na našej psychickej pohode, napr. pri viacnásobnom testovaní našej vstupnej úrovne a pod.


Bezprostredná adaptácia na zmeny

Držanie sa „neomylného“ presvedčenia o neochvejnej viere obratu trendu je cestou neúspešného obchodu, nielen z pohľadu stratovosti, ale aj z pohľadu duševnej nekonformnosti. V prípade, že trend sa skutočne obráti v prospech otvoreného obchodu (stáva sa – skôr výnimočne), takáto situácia je pre aktuálny obchod pozitívna, ale vo všeobecnosti z pohľadu budúcnosti negatívna. Nastáva vnútorný proces uspokojovania, že: „Vyšlo to!“.


Horeuvedený graf som priložil ako pomerne „vzorovú“ ukážku bezprostrednej adaptácie na zmenu prostredia. Po otvorení do short obchodu a následne jeho uzavretí v strate, som vstúpil do long obchodu (zdvojnásobenie objemu – skôr výnimka ako pravidlo), čo malo za následok negovanie predchádzajúcej straty a vytvorenie zisku.  Podmienky vstupu, ako aj uvedené zdvojnásobenie objemu pre účely tejto témy nie sú až tak podstatné, ale sú uvedené pre komplexnejšiu ilustráciu.


Dosahovanie a udržovanie objektivity

Naším cieľom pri obchodovaní je z nášho pohľadu a pre nás, dosahovať a udržiavať objektivitu, v čo najväčšej miere. V podstate, pre dosahovanie a udržovanie objektivity sme si sami nastavili pravidlá (obchodný plán – som všetkými jeho činiteľmi) a tieto následne stačí dodržiavať.

Objektívne pozorovať štruktúru trhu je skutočne náročné, ale vedomosťami a praxou je takáto možnosť reálna. Podstatné je, si uvedomiť netradičnosť prostredia v ktorom sa nachádzame a tejto skutočnosti prispôsobovať náš pohľad na prebiehajúce sa dianie na našich platformách.


Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa

Zvnútornenie dynamiky dosiahnutia cieľa – zameranie sa na to, čo chceme, ale vôbec nie na to, čoho sa obávame. Napíšem jednoduché prirovnanie zo sveta športu. Ak športovec alebo športový tím nastupuje na zápas s tým, že sa pokúsi vyhrať, tak je viac-menej odsúdený na neúspech. Akonáhle však nastupuje na zápas s tým, že vyhrá, má podstatne väčšiu šancu.

V podstate ide o pozitívne myslenie, ktoré je založené na sebadôvere podporenej vhodnou stratégiou, zodpovedným money manažmentom, prísnom risk manažmente, ako aj bezpečnostným zaistením ochrany kapitálu. V neposlednom rade aj vhodnou denno-dennou motiváciou v podobe jednoduchej odmeny za svoju činnosť.


Identifikácia množstva risku

Identifikácia množstva risku, s ktorým sme ochotný sa stretávať – tzv. „riskantné pohodlie“ – je kľúčovým determinantom pre konzistentne úspešné obchodovanie. Schopnosť udržiavať objektívny náhľad na tržné aktivity a správne určiť otvorenie obchodu v súlade s podmienkami risk manažmentu je už vecou skutočne skúseného obchodníka.

Veľmi jednoduché z pohľadu teórie, ale o to náročnejšie pri dodržiavaní v praxi. Vieme, aká výška straty je pre nás prijateľná (kontrolovaná), ale aj tak máme veľakrát nabádanie rozmýšľať o jej rozšírení, pretože pri najbližšej S/R a podobne sa trh „obráti“. Iste, aj keby sa „neobrátil“ (čo väčšinou nie), tak by sme to „prežili“. Ale, ...


V tomto prípade nie je primárnym cieľom „prežitie“ vyššej aj keď prijateľnej (kontrolovanej) straty, ale predovšetkým ochrana nášho duševného obchodného pohodlia. Preto je z uvedeného nevyhnutnosťou S/L „nerozširovať“, iba vo výnimočných prípadoch ho „zužovať“ (napr. na polovičnú úroveň po prekonaní trendu polovičnej úrovni k T/P, na hodnoty ± Break-even a pod.).

Nie je nič horšie, ako sa neustále vracať k obchodu, ktorý nám „zobral“ z účtu viac finančných prostriedkov, ako je pre naše duševné prostredie únosné. „Prínosom“ takéhoto stavu sú len ďalšie stratové obchody a znižovanie sebadôvery vo vlastné schopnosti aj napriek úspešnej stratégii.


Koľko je „dosť“ podľa trhu

Zvnútornenie toho, koľko je „dosť“ podľa trhu a vôbec nie podľa našich vlastných hodnôt. Možno niektorí poznáte, možno niektorí nie, nastavovanie S/L a T/P podľa „všeličoho možného“, ale nie podľa aktuálnych S/R hladín či pásiem, tvoriacich sa sviečkových vzorcov, či maxím alebo miním. Veľakrát je to len o našej optimalizácii toho, čo chceme vidieť a nie o skutočnosti odohrávajúcej sa na našich platformách.

V samej podstate nám štruktúra trhu poskytuje možnosť nastaviť optimálne S/L a T/P. Niektorí skúsení obchodníci tvrdia, že tieto nastavené limitné objednávky už nie je vhodné rozširovať či zužovať, iní zasa odporúčajú opak. Myslím, že uvedené je záležitosť vysoko individuálna založená na vedomostiach a skúsenostiach toho-ktorého obchodníka a nie je v možnostiach tohto článku vyčerpávajúco na túto tému reagovať.

Správnou metodológiou myslenia, samozrejme vedomosťami a skúsenosťami, ako aj vnímaním štruktúry trhu, vieme správne nastaviť spomenuté limitné objednávky. Trh nám dáva vždy viacero možností, ako ich nastaviť. Koľko krát sa stalo, že sme vstúpili do objednávky a trh išiel nekompromisne pre S/L? Dovolím si tvrdiť, že možno  1 : 10. V tých ďalších 9 prípadoch je priestor ako riadiť svoj obchod. Samozrejme, ak by po otvorení obchodu trh išiel proti nám vo výraznejšom pomere ako je 1 : 10,  bolo by namieste prehodnotiť „stratégiu“.

V krátkosti by sa táto téma dala zhrnúť do jednej výstižnej vety. „To, koľko odovzdáme trhu (S/L), alebo si z neho zoberieme (T/P),  je na našom rozhodnutí a našich podmienkach podporených správnym čítaním trhových skutočností.“


Kontrola vnímania pohybu trhu

Štrukturalizácia presvedčenia umožňujúca kontrolu vnímania pohybu trhu. Veľakrát „využívame“ informácie tak, aby vyhovovali našim predstavám. Optimalizujeme si práve prebiehajúcu skutočnosť v prospech nášmu predpokladanému cieľu. Nevnímame skutočný pohyb trhu, ale to,  čo by sme chceli. Snažíme sami seba presvedčiť, že napr. sviečková formácia je práve to, čo potrebujeme, ako ďalší signál ku konfluencii otvorenia objednávky. Predsa, za PC sedíme už nejaký ten čas, a patrilo by sa konečne obchod otvoriť!


Niekto má stratégiu založenú na S/R hladinách, alebo pásmach, niekto na sviečkových vzorcoch, iný na maximách alebo minimách konkrétnych časových rozsahoch atď. Tieto možnosti sú veľakrát obchodníkmi ešte podporované indikátormi a na nižších časových rámcoch aj oscilátormi. Osobne si myslím, že každá stratégia môže byť úspešná. Podstatné je správne vnímať pohyb trhu a následne správne rozhodnúť. Potom už pôjde len o štatistickú výhodu našej „stratégie“.


Rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie

Veľmi citlivá téma z pohľadu skutočnej náročnosti aplikovania intuície v praxi. Návod ako rozpoznať „pravú“ intuitívnu informáciu v podstate neexistuje. Existuje len vedomosťami a skúsenosťami podporená možnosť na základe intuície vstúpiť, resp. vystúpiť z obchodu. Nie je to niečo, s čím sa „rodíme“. „Jedným dychom“ dodávam, že je to len nadstavba k úspešnému obchodovaniu, ku ktorej sa môžeme dopracovať výlučne trpezlivým (niekoľkoročným) sledovaním trhov. Ideálnym spôsobom je zamerať sa na jeden (max. dva) inštrument a v takomto prostredí sa stať odborníkom.

Niektorí môžu tvrdiť, že intuícia je výsledkom skúseností a praxe, iní, že intuícia do obchodovania vôbec nepatrí a pod. Je na každom z nás, aký štýl obchodovania si vyberieme a dokonca aj to, ako si ho pomenujeme. Nemusíme sa riadiť žiadnymi pravidlami. Iba tými svojimi. Výhodou je skutočnosť, že „jediné pravidlá, ktoré na trhu existujú sú tie, ktoré si sami vytvoríme“.


Klam kauzality

Klam kauzality v nás vytvára ilúziu, že keď je niečo príčinne prepojené s následným dôsledkom, tak automaticky zakladá aj „povinnosť“ byť úspešný. Nezakladá. Dogmaticky byť presvedčený, že po vykreslení sviečkovej formácie, podporenej S/R hladinou a prípadne ešte ďalšou indíciou nás privedie „stopercentne“ k ziskovému obchodu, je jednoducho klamlivá predstava. Našou istotou môže byť len štatistická výhoda.

Vytvorili sme ziskovú stratégiu, vstupujeme, riadime a vystupujeme z obchodov na základe presne určených pravidiel. Lenže, ani pri takomto skutočne profesionálnom a disciplinovanom prístupe nemusíme mať nielen ziskový obchod, ale dokonca, môžeme mať aj dlhšie stratové obdobie a predsa si nemusíme zúfať.Záver

Účelom článku nie je vnucovať niekoho názor niekomu, ale poskytnúť kolorit možností každému čitateľovi. Mať na výber a správne si vybrať k identite svojim možnostiam a „stratégii“ je cesta, ktorá trpezlivému obchodníkovi dáva možnosť byť úspešnejším.

Vladimír Beszédes

Použité zdroje
https://www.google.sk
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
Mark Douglas – „Disciplinovaný trader“
Mark Douglas – „Trading in the Zone“

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\daytrading.jpg
  Praxe vás učí konzistentnosti, nikoliv dokonalosti
  Jedním z poměrně hojně rozšířených omylů je, že cvičením a praxí se stáváte stále dokonalejšími. Ono je to poměrně pochopitelné, protože v našem běžném životě se obvykle procvičováním zdokonalujeme a zlepšujeme. Nicméně v tradingu bohužel procvičování a praxe nezaručuje automaticky to, že se budete posouvat kupředu a neustále zlepšovat.
  C:\fakepath\forex-trader.jpg
  Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
  Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.
  C:\fakepath\forex-fxstreet2.png
  Konzistentně ziskoví obchodníci jsou flexibilní
  Jeden řecký filozof kdysi řekl, že jediné, co je konstantní, je změna. Tohle ale málokdo bere vážně v tradingu. Forexový trh není utvořen pro ty tradery, kteří nejsou schopni se mu přizpůsobit.
  Obrazek2.png
  Jaké cesty vedou ke konzistentním výdělkům?
  Mnoho obchodníků realizuje několik obchodů týdně nebo denně. Tento přístup se týká většinou intradenních obchodníků, je ale nutné poznamenat, že dlouhodobější obchodní strategie mohou být stejně tak profitabilní, ne-li více. Jeden dlouhodobější obchod tak může obchodníkovi přinést vyšší zisk, než několik obchodů s menším ziskem. V dnešním článku se podíváme, jaké cesty mohou vést ke konzistentním profitům.
  trader monitory hlava.jpg
  JÁ JSEM úspěšný trader!
  Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.

Čtěte více

 • Jste připraveni obchodovat na reálném účtu?
  Možná patříte k těm, kteří na demo účtu obchodují již několik měsíců a věříte, že jste připraveni začít s reálnými penězi. Ale jste opravdu připravení? Předtím, než vložíte své peníze do nelítostného světa forexového obchodování, si projděte následující seznam a ujistěte se, že praktikujete tyto zásady:
 • Kdo je to zablokovaný trader a jak to překonat
  Možná si říkáte, jestli to má něco společného se zablokovaným účtem nebo krční páteří. Ale není to ani jedno. Tento pojem je spíš známý od spisovatelů. Jde o to, že nedokáží vyprodukovat jakýkoliv text, jsou zkrátka zablokovaní. Totéž se pochopitelně může stát traderům, ovšem vypadá to samozřejmě jinak. Tato blokáda může trvat různě dlouhou dobu, od hodin a dnů až po dlouhé týdny či klidně i měsíce. Tento článek se podívá na identifikaci tohoto problému u traderů a navrhne, jak s tím bojovat.
 • Kdy si dát od tradingu pauzu?
  Každý trader ve své obchodní kariéře zažil období, kdy měl větší počet ztrátových obchodů po sobě a klesající ekvitní (equity) křivku na obchodním účtu. Takovýto trader nyní stojí před důležitou otázkou.
 • Kognitivní trénink profesionálních obchodníků
  Trading je komplexní odvětví investiční činnosti, ve kterém je potřeba ovládnout technické znalosti finančních trhů, pochopit matematické a sociologické metriky a v neposlední řadě řídit vlastní psychologii. V dnešním článku si představíme metodu, která je využívána především ve vrcholovém sportu a mnoha způsoby rozvíjí mentální a psychické schopnosti člověka.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 1.)
  Dnešním článkem začne nový a myslím si, že velmi zajímavý seriál o tom kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Podíváme se na toto téma velmi detailně, prozkoumáme všechny dostupné oficiální statisticky, výsledky investičních fondů, profesionálních traderů či takzvaných strategy providerů. Věřím, že takovýto seriál bude velkým přínosem, protože nic podobného na internetu v takové formě není a bude to tak velmi unikátní co se týče rozsahu témat, statistik a zpracování dat.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
  Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
  V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 5.)
  Pátým článkem budeme dnes pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V tomto dílu se společně podíváme na poskytovatele signálů/strategií (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading.
 • Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 6.)
  Dnešním článkem zakončíme tento seriál o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V závěrečném dílu si shrneme celý tento seriál a odpovíme si na hlavní otázku tohoto seriálu.
 • K úspěšnému tradingu krok za krokem
  Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.
 • Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
  Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
 • Máte pravdu, nebo peníze?
  Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
 • Myšlení v pravděpodobnostech
  Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
 • Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás
  Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.
 • Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
 • Naučte se zvládat očekávání v tradingu
  V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
 • Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
 • Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
 • Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Začínáme s Forexem (dopolední seminář)
reklama
Swissquote Bank