ČNBlog: Je vývoj kurzu koruny odrazem neúčinnosti měnové politiky?

07.12.2018 11:14  Autor: Patria.cz  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Od ukončení kurzového závazku v dubnu 2017 jsou úrokové sazby opět hlavním nástrojem měnové politiky ČNB. Ta od té doby zvýšila sazby již sedmkrát. Koruna začala po exitu posilovat, jak bylo všeobecně očekáváno, a tím kurz přispěl k potřebnému zpřísňování měnových podmínek. V únoru 2018 se ale trend vývoje kurzu změnil. Je poslední vývoj kurzu koruny odrazem neúčinnosti měnové politiky, je tedy – slovy učenými – narušena její transmise?

Autoři Petr Král, Jan Filáček, Dana Hájková a Branislav Saxa odpovídají na ČNBlogu, že nikoliv. V textu pojednávají o činitelích kurzového vývoje, včetně výše devizových rezerv a pozic zahraničních investorů v domácí měně, tak obecně o funkčnosti transmise měnové politiky. ČNBlog přebíráme v plném a nezměněném rozsahu.

Koruna na jaře 2018 přestala posilovat

Nejprve si přibližme kontext posledního vývoje. Česká národní banka až do dubna 2017 používala měnový kurz jako další nástroj měnové politiky. Zejména ke konci kurzového závazku přitom bylo v rámci devizových intervencí nakoupeno značné množství eur, za celé trvání závazku pak téměř 76 miliard eur. Po exitu přitom ČNB na devizovém trhu neintervenovala. Koruna po ukončení závazku v roce 2017 mírně posilovala až na hladinu 25,20 korun za euro začátkem roku 2018 (Graf 1). Uvedené posilování bylo loňskými – v té době stále ještě přechodně nezveřejňovanými – prognózami ČNB očekáváno. Ty ve shodě s analytiky finančních trhů předpovídaly posilování kurzu hned z několika důvodů. Prvním byl rozevírající se úrokový diferenciál, když ČNB začala od léta roku 2017 zvyšovat své úrokové sazby, zatímco Evropská centrální banka drží dodnes úrokové sazby v záporných hodnotách a pokračuje v kvantitativním uvolňování. Neméně významným důvodem bylo obnovení reálného rovnovážného posilování koruny souvisejícího s doháněním hospodářské výkonnosti vyspělých zemí a růstem domácí produktivity.

Graf 1: Kurz koruny vůči euru
(CZK/EUR) 
Graf 1: Kurz koruny vůči euru
Zdroj: ČNB

V březnu 2018 se však posilování kurzu zastavilo a koruna v následujících měsících buď stagnovala, nebo spíše mírně oslabovala, a to až na současnou úroveň těsně pod 26 korunami za euro. Důvodem tohoto obratu v trendu bylo zejména zhoršení globálního sentimentu a s tím související výprodej aktiv na rozvíjejících se trzích. Mezi tyto trhy někteří investoři z historických důvodů nadále zařazují i Českou republiku. Zhoršení sentimentu bylo vyvoláno mnoha faktory, zejména pak krizí v Argentině a Turecku, nárůstem protekcionistických tendencí ve světovém obchodě, narůstající hrozbou „tvrdého“ brexitu, růstem sazeb v USA a obavami z výrazného zpomalení („tvrdého přistání“) čínské ekonomiky. Vedle těchto řekněme psychologických vlivů působil v roce 2018 směrem k pomalejšímu posilování kurzu i jeden materiální faktor, a to mírně nižší čistý příliv deviz na běžném účtu platební bilance. K němu přispěl utlumený vývoj v tuzemském automobilovém průmyslu, donedávna vysoké ceny ropy a vývoj v oblasti mzdových převodů a soukromých transferů. Ke konci roku se pak již téměř „tradičně“ přidává i jeden poměrně technický, resp. sezonní, a tím pádem i přechodný faktor. Tím je skutečnost, že komerční banky se snaží snížit objem vkladů ve svých bilancích ke konci kalendářního roku, a to kvůli požadavkům na příspěvky do rezolučního fondu. Zejména velké, institucionální, mnohdy zahraniční vkladatele se přitom banky z uvedených důvodů snaží odrazovat penalizačními poplatky či záporným úročením velkých depozit uvalovaných na vklady držené přes konec roku. To mnohé zahraniční investory motivuje k (často pouze dočasnému) uzavírání jejich korunových pozic a vyvolává tlak na krátkodobé oslabení koruny. Před rokem přitom tento vliv rychle odezněl již na samém začátku ledna a koruna posílila.

Podle posledních odhadů ČNB je kurz koruny v současné době mírně podhodnocen.1 Míra jejího podhodnocení je však umírněná a svou velikostí historicky nijak nevybočuje. Aktuální prognóza ČNB pak očekává posílení reálného kurzu koruny v průběhu příštího roku nejprve do blízkosti jeho rovnovážné hladiny a posléze jen mírně pod ni (Graf 2).

Graf 2: Odhad nominálního rovnovážného kurzu
(CZK/EUR)
Graf 2: Odhad nominálního rovnovážného kurzu 
Zdroj: ČNB

Jaký je vliv překoupenosti?

Další z hypotéz pro vysvětlení současné úrovně kurzu koruny je tzv. překoupenost trhu s korunou. Komunikace ČNB v období kolem ukončení kurzového závazku přitom tento vliv transparentně uváděla jako faktor, který může tlumit posilování koruny tažené výše uvedenými fundamenty. Je pravda, že korunová aktiva nerezidentů jsou v posledních letech výrazně vyšší než v dřívější minulosti. Hypotéza překoupenosti předpokládá, že nabídka deviz daná cizoměnovými příjmy českých subjektů nebude ještě po nějakou dobu postačovat na vykrytí poptávky po devizách, která by vznikla, pokud by nerezidenti chtěli své krátkodobé pozice najednou hromadně uzavřít. V podstatě by to mělo vést k tomu, že koruna by neměla ještě po nějakou dobu posilovat tempem, které by odpovídalo reálné konvergenci a kladnému, resp. dále se rozevírajícímu úrokovému diferenciálu. Vzhledem ke kurzovému posilování pozorovanému v prvních deseti měsících po ukončení závazku se však kloníme k závěru, že se překoupenost trhu s korunou na aktuálně oslabeném kurzu podílí v porovnání s vlivem globálního sentimentu méně významně.

Tento náš názor podporuje i vývoj objemu korunových aktiv nerezidentů. Od ukončení kurzového závazku uběhly téměř dva roky. Původně horké peníze spekulující na rychlé posílení koruny v období krátce po exitu proto postupně, ale nevyhnutelně vychládají. Zahraniční investoři snižovali objem vlastněných domácích dluhopisů zejména v roce 2017, v roce 2018 držba domácích dluhopisů nerezidenty stagnovala (Graf 3). Korunové vklady nerezidentů v českých bankách se ve sledovaném období chovaly jako na houpačce. V roce 2017 mírně rostly, ale na začátku roku 2018 výrazně poklesly. A v létě pak opět mírně vzrostly. Celkový objem těchto aktiv byl v srpnu zhruba o 200 mld. Kč nižší než v době ukončení kurzového závazku. Z tohoto vývoje se dá usuzovat, že snaha zahraničních investorů uzavírat pozice v české koruně mohla mít významný vliv na kurz koruny zejména ve druhé polovině roku 2017 a na začátku roku 2018. Tehdy však koruna posilovala.

Graf 3: Objem korunových aktiv nerezidentů 
(v mld. Kč)
Graf 3: Objem korunových aktiv nerezidentů 
Zdroj: ČNB

ČNB vnímá nejistotu o budoucím vývoji kurzu a zachycuje ji v citlivostním scénáři

Prognózy ČNB berou v úvahu veškeré dostupné ekonomické informace, negativní globální sentiment nevyjímaje. Aktuálně platná prognóza z listopadu 2018 očekává, že tyto efekty budou i v dalším roce tlumit posilování kurzu koruny, ale tento vliv v průběhu prvního pololetí 2019 postupně odezní. V základním scénáři prognózy by tak koruna měla posílit pod 25 korun za euro na jaře 2019 a pod 24,50 CZK/EUR ke konci uvedeného roku. Za tímto očekávaným posilováním přitom budou stát stejné fundamentální faktory jako v minulosti.

Rizikem této prognózy je délka trvání výše uvedených globálních faktorů spojených se změnou sentimentu na světových trzích, které v poslední době působí na kurz koruny. Výhledy ostatních subjektů přitom v ročním horizontu naznačují slabší kurz než prognóza ČNB, a to při vyšší úrovni úrokových sazeb a podobné predikci inflace. Riziko slabšího než prognózovaného kurzu bylo v poslední Zprávě o inflaci IV/2018 popsáno tzv. kurzovým citlivostním scénářem. V něm vede déletrvající tlak na slabší kurz ke zřetelně vyšší trajektorii úrokových sazeb než v základním scénáři poslední prognózy. Měnová politika tak reaguje výrazným zvyšováním úrokových sazeb, aby zabránila silnějším inflačním tlakům, které by výrazně slabší kurz jinak vytvořil prostřednictvím urychlení růstu dovozních cen. Zvyšování úrokových sazeb rozšiřuje úrokový diferenciál a působí proti tlaku na oslabování kurzu, kterému však nedokáže plně zabránit (Graf 4). Inflace se tak v tomto scénáři navrací k cíli o něco později než v základním scénáři prognózy.

Graf 4: Citlivostní scénář kurzu
(CZK/EUR)
Graf 4: Citlivostní scénář kurzu 
Zdroj: ČNB

V tomto ohledu je tedy situace pro centrální banku poměrně komfortní: pokud je v současné cyklické situaci potřeba zpřísnění měnových podmínek, lze ho v případě přetrvávajícího tlaku na oslabení kurzu koruny dosáhnout výraznějším zvyšováním úrokových sazeb. Ve směru zpřísňování má měnová politika vždy dostatek munice a nic nebrání tomu, aby se úrokové sazby navracely ke své rovnovážné úrovni rychleji, než se dosud očekává, nebo případně šly i nad ni (neboť„sky is the limit“).

Naproti tomu volání po aktivním snižování devizových rezerv ČNB, které by zabezpečilo posilování kurzu, nelze považovat za odůvodněné. Prodej devizových rezerv by v současné situaci představoval nesystematický zásah do fungování devizového trhu a do kurzového vývoje. Takové opatření by bylo současně kontraproduktivní v tom, že by ještě dále oslabilo vliv fundamentálních faktorů na tuto klíčovou ekonomickou proměnnou a vneslo nejistotu do fungování transmise měnové politiky. Možností otevřenou do budoucna samozřejmě zůstává obnovení programu odprodeje části výnosů z devizových rezerv ČNB. Tento program byl v roce 2012 dočasně pozastaven. Nejedná se však zatím o aktuální téma v úvahách ČNB. Případné obnovení těchto odprodejů by v každém případě bylo provedeno tak, aby vliv tohoto programu na kurz byl minimální.

Je transmise měnové politiky skutečně oslabena?

Abychom odpověděli, zda je transmisní mechanismus v nebezpečí, jak bývá na adresu ČNB zmiňováno, pojďme se vedle kurzového kanálu podívat i na další důležitý kanál měnověpolitické transmise – úrokový a úvěrový kanál. Měnověpolitické sazby by se ideálně měly s poměrně malým zpožděním projevovat v úrokových sazbách, které banky účtují nebo naopak platí svým klientům. To znamená zejména domácnostem a podnikům na vkladech i na úvěrech. Signálem případných problémů ve funkčnosti transmise by pak byl abnormální vývoj rozpětí mezi relevantními úrokovými sazbami.

Velmi rychlá transmise byla před kurzovým závazkem typicky pozorována u úvěrů podnikům. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z úvěrů podnikům a repo sazbou ČNB dosahoval v letech 2004–2012 v průměru 1,8 procentního bodu, v dosavadním průběhu roku 2018 je tento rozdíl 1,7 procentního bodu. Zde tedy není patrný žádný fatální rozdíl.

Dalším názorným důkazem fungující transmise měnověpolitických sazeb do sazeb klientských jsou úvěry domácnostem na bydlení. Dostatečná konkurence na trhu a poměrně homogenní produkt zajišťují, že banky reagují na vývoj na finančních trzích zpravidla plošně a poměrně záhy, a úrokové sazby z nových úvěrů mají evidentní tendenci následovat ty tržní. To opět dokládá porovnání rozpětí mezi hypoteční sazbou a dlouhodobými sazbami finančního trhu, které jsou pro úročení úvěrů na bydlení relevantní: V období 2004–2012 bylo průměrné rozpětí mezi úrokovou sazbou z úvěrů na bydlení a výnosem desetiletého vládního dluhopisu 0,7 procentního bodu, v dosavadním průběhu roku 2018 dosahuje toto rozpětí 0,6 procentního bodu (Graf 5).

Graf 5: Rozpětí mezi výnosem desetiletého státního dluhopisu a úrokovou sazbou z nových úvěrů domácnostem na bydlení
(v procentech, procentních bodech)
Graf 5: Rozpětí mezi výnosem desetiletého státního dluhopisu a úrokovou sazbou z nových úvěrů domácnostem na bydlení 
Zdroj: ČNB

V oblasti spotřebitelských úvěrů docházelo donedávna k soustavnému poklesu průměrných klientských sazeb z předchozích vysokých hodnot. To odráželo vliv zesílené konkurence a snad i nárůst finanční gramotnosti české populace projevující se v postupném poklesu úrokových marží bank, které v minulosti dosahovaly hodnot vysoko nad průměrem eurozóny. Obrat ve vývoji sazeb v tomto specifickém úvěrovém segmentu daný posunem výnosové křivky finančního trhu směrem vzhůru proto přichází jen pozvolna. Analýza transmise je tak na základě dostupných dat zatím velmi obtížná. Přitom ani před kurzovým závazkem nebyla v tomto úvěrovém segmentu transmise měnové politiky nijak silná, a to z uvedených strukturálních důvodů.

Žádné selhání transmise se dle aktuálních dat nekoná ani u úrokových sazeb z vkladů. Pozorovaná data ukazují, že rozpětí klientských a tržních sazeb v minulosti dosahovalo výrazně kladných, ale i záporných hodnot (Graf 6). Zde byl vývoj ovlivněn nulovou dolní hranicí pro pohyb sazeb, která byla pro český bankovní sektor velmi relevantní. V letech 2004–2012, tj. v období před kurzovým závazkem, dosáhlo průměrné rozpětí mezi dvoutýdenní repo sazbou ČNB a úrokovou sazbou z korunových vkladů přijatých bankami od domácností a podniků 0,5, resp. 0,8 procentního bodu. V dosavadním průběhu roku 2018 dosahuje průměrná výše tohoto rozpětí 0,6 resp. 0,8 procentního bodu. Ani přenos měnověpolitických sazeb do sazeb depozitních se tedy nijak dramaticky nezhoršil.

Graf 6: Rozpětí mezi repo sazbou ČNB a úrokovou sazbou korunových vkladů přijatých bankami od domácností a podniků
(v procentech, procentních bodech)
Graf 6: Rozpětí mezi repo sazbou ČNB a úrokovou sazbou korunových vkladů přijatých bankami od domácností a podniků 
Zdroj: ČNB

Z výše uvedeného vyplývá, že přenos změn měnověpolitických sazeb do klientských sazeb tedy nebyl v žádné z námi sledované oblasti hmatatelně narušen.

Další fáze přenosu úrokových sazeb do ekonomiky může být oslabena nárůstem podílu cizoměnových úvěrů na financování firem v posledních letech. Úrokové sazby z těchto úvěrů jsou odvozeny od zahraničních výnosových křivek, a měnová politika ČNB je tak neovlivňuje. Podíl těchto úvěrů v letech 2004–2012 dosahoval 18 %, od té doby se však zvýšil a cizoměnové úvěry aktuálně tvoří 30 % všech podnikových úvěrů. Je to odrazem vysoké otevřenosti české ekonomiky, když se cizoměnové úvěry (ale i vklady) koncentrují zejména u podniků zapojených do mezinárodního obchodu Zčásti se současně jedná o přirozené zajištění kurzového rizika u exportérů, ale např. i domácích developerů. Tyto subjekty takto párují (finančníci říkají „mečují“) své budoucí cizoměnové příjmy se splátkami úvěrů v cizí měně a tím snižují svou expozici vůči kurzovému riziku. Nicméně lze očekávat, že s nárůstem úrokových sazeb v eurozóně bude podíl cizoměnových úvěrů podnikům klesat.

U domácností se cizoměnové úvěry v podstatě nevyskytují, a podíl cizoměnových úvěrů podniků a domácností na celkových aktivech bank je tak v celkovém souhrnu velmi nízký, když aktuálně činí přibližně 6 %. Ani žádné jiné změny či problémy v úrokovém a úvěrovém transmisním kanálu zatím nebyly pozorovány. 

Transmise měnové politiky ČNB funguje

Centrální banka bude vždy čelit nejistotám, zda je optika jejího nahlížení na aktuální ekonomické dění správně seřízena. ČNB proto systematicky monitoruje a analyzuje probíhající ekonomický a měnový vývoj a z něj plynoucí potenciální rizika nenaplnění prognóz budoucího vývoje. V posledním období je pozornost zaměřena na vývoj měnového kurzu jako hlavní nejistotu prognóz. Nicméně velmi uspořádaný průběh aktuálního ekonomického cyklu a úspěšné plnění inflačního cíle po opuštění kurzového závazku dokládají, že měnověpolitický arzenál ČNB je dostatečně účinný. To se týká jak přímo jejích nástrojů, tak schopnosti udržet si velmi potřebnou důvěru odborné i laické veřejnosti ve schopnost centrální banky ukotvovat inflační očekávání a stabilizovat ekonomiku. Transmise měnové politiky ČNB zkrátka funguje.


1 ČNB odhaduje úroveň rovnovážného kurzu pomocí metod BEER (behaviorální rovnovážný měnový kurz) a FEER (fundamentální rovnovážný měnový kurz, více v tomto blogu).

 
 
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • ČNB drží sazby beze změn
  Česká ekonomika silně rostla ve třetím čtvrtletí. Meziroční ekonomický růst se v září zvýšil o 5 procent. Toto je bleskový odhad; nicméně potvrzuje vynikající stav domácí ekonomiky. Proto by tento rok mohl být jedním z nejúspěšnějších v české ekonomice v historii. Trh práce je nyní na hranici přirozené nezaměstnanosti. Zaměstnanost je na nejvyšší úrovni a nezaměstnanost je na nejnižší úrovni.
 • ČNB DRŽÍ SAZBY NA UZDĚ. DO KONCE ROKU JÍ TO NEVYDRŽÍ
  Bankovní rada ČNB dnes na svém měnověpolitickém jednání ponechala všechny úrokové sazby beze změny: dvoutýdenní repo sazbu na úrovni 0,75 %, diskontní na 0,05 % a lombardní na 1,5 %. Pro trh žádné překvapení.
 • ČNB Focus: Kurzový závazek je mrtvý, ať žijí úrokové sazby
  Kurzový závazek ČNB včera skončil. Trhy tento krok již nějakou dobu očekávaly a reakce je tak zatím poměrně umírněná. S koncem závazku vyvstává několik důležitých otázek. Jak moc je ČNB ochotna nechat korunu posilovat případně oslabovat, pokud bude mít výraznější tendenci posilovat či oslabovat. Další otázkou je, kdy chce ČNB začít normalizovat sazby. Podle nás nyní centrální banka vstupuje do vyčkávacího módu a se zvyšováním sazeb bude čekat. Inflační tlaky v ekonomice totiž podle nás ustoupí a meziroční cenový růst bude zvolňovat.
 • ČNB hlasovala o intervencích a koruna slábne, dolar dobrých dat nevyužil
  Středoevropským měnám přinesly smíšené zprávy ranní údaje o PMI. Pro korunu byly příznivé, ale česká měna dopoledne p...
 • ČNB chce držet cíl pro intervence "27 CZK/EUR, nebo slabší" alespoň do 2015
  Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni a nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování m...
 • ČNB jako první banka v EU, která zvedla v tomto cyklu sazby
  ČNB a nová prognóza se zvýšením úrokových sazeb po téměř deseti letech. ČNB se nyní stala první bankou v EU, která zv...
 • ČNB jede dál podle plánu
  Listopadové zasedání bankovní rady nepřineslo žádné dramatické změny. Bylo to letos již čtvrté a zároveň poslední jednání nad prognózou, nicméně už naplňování té předchozí dávalo tušit, že žádná revoluce tentokrát nepřijde. Nová prognóza se tedy jen kosmeticky liší od té předchozí a ČNB tak mohla znovu potvrdit svůj tvrdý i měkký závazek. Tedy exit „ne dříve než ve druhém čtvrtletí 2017“ a současně „pravděpodobné ukončení závazku v polovině roku 2017“. ČNB i nadále předpokládá, že „k udržitelnému plnění cíle, který je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky, tak dle stávající prognózy dojde v polovině příštího roku“.
 • ČNB: Konec jistých časů
  Ačkoliv to tak podle tržní reakce na koruně nevypadalo (poprvé od léta 2016 oslabila přes 27,10), druhé letošní zasedání ČNB nebylo překvapivé. ČNB žádnou změnu politiky neprovedla, s intervencemi pokračuje dál a sazby jsou dále na nule. Část trhu pouze zřejmě nerozuměla, co to „tvrdý závazek“ je, nebo ČNB nevěřila. Anebo to prostě zkusila.
 • ČNB koruně novou krev do žil nevlila. Pozornost míří k Fedu
  Dnešní zasedání České národní banky nepřineslo zásadní překvapení. Úrokové sazby vzrostly, rizika jsou hodnocena jako vyrovnaná, koruna je poblíž prognózy. Nové zvýšení sazeb ještě tento rok banka nevylučuje, ale ani neslibuje. Podle guvernér Rusnoka není příliš podstatné, zda bude termínem konec letošního, či až začátek příštího roku. S tím lze určitě souhlasit, trh si ale dneškem potvrdil, že více razance s utahováním politiky už z ČNB nepřijde. Koruna tak zareagovala menším oslabením na 25,66 za euro.
 • ČNB korunu dál oslabovat nebude
  První měsíc letošního roku byl na tuzemském devizovém trhu ve znamení nečekaného veletoče. Koruna vůči euru nejprve dramaticky oslabovala...
 • ČNB mění výhled – ale zvýšení v dohledné době nevylučuje
  Bankovní rada ČNB dnes dle očekávání rozhodla o zachování sazeb na současné úrovni. Dva členové bankovní rady hlasovali pro její zvýšení.
 • ČNB na holubičí vlně
  Bankovní rada ČNB v uplynulém týdnu podle očekávání ponechala své úrokové sazby beze změny. Rozhodnutí je plně v souladu s dlouhodobě holubičí rétorikou centrální banky. Míra inflace a HDP se pohybuje pod prognózou ČNB a plánované utahování měnových podmínek v ekonomice skrze posilování koruny probíhá podle plánu. Podle guvernéra J. Rusnoka už zůstane spotřebitelská inflace nad dvouprocentním cílem po zbytek tohoto roku. Kvůli slabému výsledku v únoru byla rizika inflace vyhodnocena jako lehce protiinflační. Důležitým dodatkem bylo, že s prognózou je konzistentní nárůst úrokových sazeb až ke konci roku, nebo v roce příštím. To ale neznamená, že bankovní rada nemá v záloze dřívější navyšování sazeb. Páteční zveřejnění záznamu z jednání bankovní rady by nám mohlo poodhalit, jak moc svou holubičí politiku centrální bankéři myslí vážně.
 • ČNB na rozcestí
  V únoru tuzemské spotřebitelské ceny zůstaly meziměsíčně beze změny. V meziročním srovnání se spotřebitelská inflace dostala na hodnotu 1,8 %, což bylo plně v souladu s naším odhadem. Trh však očekával o dvě desetiny rychlejší růst cen a prognóza ČNB byla o další dvě desetiny ještě výše. Jedná se tak o čtvrté zpomalení v řadě poté, co se inflace v říjnu (2,9 % r/r) dostala na své cyklické maximum. V následujících měsících však očekáváme, že inflace opět zrychlí a vrátí se do horního pásma okolo dvouprocentního cíle centrální banky hlavně vlivem silných mzdových tlaků z extrémně utaženého trhu práce.
 • ČNB na tahu
  Ve čtvrtek proběhne třetí měnověpolitické jednání ČNB v tomto roce. Zvyšování úrokových sazeb nepřipadá v úvahu. Pozornost tak bude hlavně mít nová makroekonomická prognóza a následná tisková konference. Na té však nelze očekávat žádné jestřábí výroky guvernéra J. Rusnoka. Výkon ekonomiky probíhá víceméně v souladu s únorovou prognózou a míra inflace je od začátku roku silně pod očekáváním banky. Nicméně větší část bankovní rady tento jev považuje pouze za dočasný a neměl by tak odchýlit centrální banku od prognózy. Větší pozornost bude mít nová prognóza vývoje kurzu koruny. Únorový výhled totiž počítal pro druhé čtvrtletí s průměrnou hodnotou 24,90 korun za euro, přitom průměrná hodnota za duben se pohybuje o více než čtyři desetníky výše. K dnešnímu dni koruna dokonce umazala celý zisk tohoto roku a nachází se na stejné hodnotě, kde tento rok započala.
 • ČNB natahuje pevný závazek, zůstává ve vleku ECB
  Česká národní banka posunula tvrdý závazek intervenovat proti koruně o jeden kvartál. Garantuje tedy trhům, že nevypne intervence dřív než po konci března 2017. Rizika prognózy jsou ale vyrovnaná a ČNB proto nevidí důvod k tomu oddalovat ukončení intervence někdy “okolo poloviny roku 2017?. Náš hlavní scénář - opuštění intervencí ve třetím kvartále - je tak stále nejpravděpodobnější. Domácí ekonomice v tuto chvíli věříme a hlavním důvodem k dalšímu oddálení exitu by mohly být externí faktory - konkrétně ECB, pokud by se rozhodla dál natahovat tisk peněz (politiku QE).
 • ČNB nebude měnit prozatímní nastavení měnové politiky
  Předminulý týden byla koruna přilepena k technické hladině kurzového závazku 27,02 CZK/EUR, ale minulý týden tlak polevil a koruna se od úterý obchodovala kolem úrovně 27,04 CZK/EUR.
 • ČNB: Nejčastější mýty opřádající intervence
  Rozhodnutí České národní banky začít používat jako nástroj měnové politiky kurz koruny, oznámené minulý čtvrtek, vyvolalo bouřlivou diskuzi odborné i široké veřejnosti. Ve veřejné debatě, která se rozpoutala na toto téma, se ale podle ČNB objevuje řada mýtů, které centrální banka cítí potřebu vyvrátit. Zprostředkováváme Vám proto níže v nezměněné podobě dokument ČNB, kde centrální banka mýty identifikuje a vyvrací. ČNB v úvodu dokumentu říká, že sílu veřejné diskuse nepovažuje za překvapivou, protože se jedná o jedno z nejzásadnějších rozhodnutí měnové politiky za poslední desetiletí. Zároveň jde podle autorů - Tomáš Holub a Petr Král ze Sekce měnová a statistiky ČNB - o krok, který má v první fázi své nepříjemné důsledky pro občany v podobě zvýšení cen dováženého zboží, v delším období však nad nimi převáží pozitivní důsledky oslabení kurzu v podobě udržení cenové stability a rychlejšího oživení hospodářského růstu.
 • ČNB neočekávaně snížila sazby: 2T repo 0,05 %. Koruna slábne, výnos dluhu na minimu (+komentář)
  Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla snížit dvoutýdenní repo sazbu (2T repo...
 • ČNB nepřekvapila, rizika pro českou ekonomiku ale rostou
  Ruskému rublu se ve středu povedlo kompenzovat téměř své úterní ztráty, když se do obchodování vložilo ruské ministerstvo financí a centrální banka zavedla...
 • ČNB opět mírně posunula odstranění závazku
  Včera zasedala bankovní rada ČNB nad měnovými otázkami. K ruce od svých zaměstnanců dostala novou prognózu a i na základně jejího vyhodnocení rozhodla o jemném posunu načasování pravděpodobného opuštění kurzového závazku. Guvernér ČNB totiž na tiskové konferenci prohlásil, že bankovní rada vidí jako pravděpodobné ukončení závazku v polovině roku 2017. Před třemi měsíci totiž z jeho úst zaznělo, že bankovní rada vidí jako pravděpodobné ukončení závazku blíže polovině roku 2017.

Nejčtenější zprávy

 
reklama
Bernstein Bank - seminar
 
CLEO.one

Užitečné nástroje

FX sazby

MěnaSazbaMěnaSazba
EUREUR0.00 %USAUSD2.50 %
GBPGBP0.75 %AUDAUD1.50 %
CADCAD1.75 %NZDNZD1.75 %
CHFCHF-0.75%JPYJPY-0.10%
 

Kurzy obchodování

úno
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Bře
23

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Dub
13

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Kvě
18

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


Thomson reuters ČTK Bloomberg

reklama
LYNX Cesta Tradera
reklama
LYNX Cesta Tradera
reklama
CLEO.one
reklama
konference Bitcoin