Jak hodnotit efektivnost investiční strategie?

Napsal:   Sekce: 

Graf, jako jednoduché vizuální znázornění vývoje měnového páru, poskytuje rychlou a snadno čitelnou informaci o vývoji kurzu i o okamžité hodnotě měnového páru. Na základě těchto informací lze snadno přijímat investiční rozhodnutí jak o vstupu do obchodu, tak o jeho ukončení. Komplexnější vyhodnocení výsledků a zejména jejich komparace s jinými rozhodnutími je však velmi obtížné.

Úspěšnost každého obchodu je vždy demonstrována dosaženým ziskem (nebo také ztrátou). Pouze velmi pečlivé zaznamenání jednotlivých obchodů po velmi dlouhé období a snad i dalších parametrů (např. velikost obchodu) může při zpětné analýze poskytnout ucelenější informaci o zvolené investiční strategii. Většinou však tyto informace chybí a pak je obchodování podle vývoje grafu spíše záležitostí intuice (a možná okamžitého štěstí), než nějakého předem otestovaného postupu.

Jiná situace nastává, pokud je obchodování založeno na určité hypotéze a ta je před vlastním zahájením obchodování pečlivě otestována na historických datech. Ukáže-li se testovaná metoda jako perspektivní (úmyslně neuvádím termín „zisková“, protože, jak se dále ukáže, zisk nemusí být rozhodujícím parametrem), je nutné ji posoudit i z hlediska komplexních ukazatelů. Toto posouzení je důležité zejména za situace, kdy máme „perspektivních“ metod více a např. z časových důvodů můžeme obchodovat jen některé z nich.

Efektivnost (v tom nejširším smyslu slova) lze měřit různými, více či méně komplexními ukazateli. Srovnávat lze různé investiční strategie v rámci jednoho měnového páru, stejně jako srovnávat v rámci jedné investiční strategie výsledky z obchodování různých měnových párů.

Abychom přímo pocítili výhodnost tohoto postupu, posoudíme pomocí zvolených ukazatelů sice jednu metodu, ale při jejím aplikování na dva měnové páry – EURUSD a GBPUSD. Nechť se ukáže (a každý si vybere), na kterém měnovém páru při obchodování stejnou strategií lze získat lepší výsledky.

Za základ vezmeme investiční strategii vycházející z hypotézy, že vstup do obchodu v určitý den trvání trendu je ziskovější než v jiný den a budeme-li do obchodu vstupovat jen v tyto dny, úspěch se jistě dostaví. Obchod zůstane otevřený, pokud trend pokračuje, neboli tzv. „obchodování do první ztráty“. Podrobněji se touto metodou zabývá článek https://www.fxstreet.cz/office-investicni-strategie-a-hypoteza-2.html, kde zkoumaným měnovým párem je EURUSD.

Aby porovnání mělo smysl, provedeme stejné operace s měnovým párem GBPUSD.

Individuální výsledky dne trendu se započtením spreadu jsou v případě měnového páru GBPUSD tyto:

Pořadový den a typ trendu

v trendu (5)

v trendu (6)

v trendu (7)

v trendu (8)

proti trendu (5)

proti trendu (6)

proti trendu (7)

proti trendu (8)

profit

-0.1692

0.0523

0.0591

0.0300

0.2789

-0.1004

-0.0282

0.0258

Vstoupili-li bychom do obchodu pouze ve dnech a směru trendu, které vedou k zisku, tedy 6., 7. a 8. den v trendu a 5. a 8 den proti trendu, získáme za 10 let zisk analogický obchodování na páru EURUSD ve výši 0,4462 (tj. USD 4.462).

Průběh vývoje zisku je následující:

Pár EURUSD:

 

Pár GBPUSD:

 

Již jen z vývoje zisku znázorněného grafy je zřejmé, že obchodování měnového páru GBPUSD bude efektivnější, než obchodování podle stejné investiční strategie na páru EURUSD.

Za určité specifikum na páru GBPUSD lze pokládat pouze extrémní nárůst zisku v polovině roku 2008, který byl dán 12-denním trendem, na který tato metoda byla schopna vhodně zareagovat a téměř plně ho využít.

Ukazatele používané pro posouzení efektivnosti jednotlivých investičních strategií bych rozdělil do dvou skupin. První skupina jsou ukazatele finanční, druhou skupinou potom ukazatele doplňující, často s přesahem vypovídací hodnoty do oblasti psychiky obchodníka. 

Pro analýzu efektivnosti zvolené investiční strategie jsem vybral tyto ukazatele:

Zisk/profit – patří jistě k těm důležitějším ukazatelům. Koneckonců hlavním smyslem obchodování na forexu je plusový rozdíl mezi současným kapitálem a vloženým kapitálem. Otázkou může být, zda úspěšnost investiční strategie měřit podle zisku k poslednímu dni nebo podle maximálního zisku dosaženému někdy v minulosti. Vhodnější se jeví zisk k poslednímu dni, protože maximálního zisku mohlo být dosaženo za naprosto nestandardní situace na trhu, která se už nikdy nemusí opakovat.

Drawdown – snad ještě důležitějším ukazatelem je maximální hodnota propadu od předchozího maxima (peaku). Tato hodnota by pro každého investora měla být výstrahou před možným margin callem, pokud hodnota vstupního kapitálu nebude dostatečně vysoká

Rentabilita za rok – jde o velmi komplexní ukazatel, který posuzuje zisk na konci období s nutnou velikostí vstupního kapitálu. Při tom pro zvýšení opatrnosti je za minimální hodnotu vstupního kapitálu považována dvojnásobná hodnota drawdownu

R(rok) = Z/(D*-2)/N*100,

Kde R(rok) je roční rentabilita v procentech

Z = zisk k poslednímu dni obchodování

D = maximální hodnota drawdownu za sledované období

N = počet let měření

Výhodou tohoto ukazatele je, že podle jeho hodnoty se investor může rozhodnout, zda bude obchodovat na forexu (roční rentabilita nad obecnou úrovní výnosnosti) nebo raději vloží kapitál do jiného investičního nástroje, který mu umožní jistější zhodnocení kapitálu a často bez ztráty času a nervů.

Počet dnů mezi peaky – maximální hodnota tohoto ukazatele by měla investorovi naznačit délku obchodování, po kterou bude ve ztrátě. Jde spíše o ukazatel psychologický. Vím-li, že se doba ztráty pohybuje v řádu stovek dní, nepodlehnu panice i po několika měsících, kdy se stále nemohu dostat nad poslední maximální hodnotu (a jsem tedy od té doby ve ztrátě).

Ziskovost – jde o ukazatel, který porovnává objem ziskových obchodů se ztrátovými

Z(p) = ∑ ziskových obchodů/∑ ztrátových obchodů *-1

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat nad 1,3. Je-li hodnota nižší, měla by být hledána alternativa nebo doplnění metody o další parametr

Korelace – ukazatel, který měří závislost vývoje hodnoty kapitálu (ekvity) na čase (dny obchodování). V podstatě jde o pravidelnost dosahování zisku. Čím více se blíží hodnotě 1 – (úplná přímá závislost) -, tím je přírůstek kapitálu pravidelnější.  Za dostatečnou lze pokládat hodnotu nad 0,9. Při nižší hodnotě jde o nestabilní obchodování.

Směrnice přímky – ukazatel „b“ z rovnice y = a + bx. Jde o velmi rychlý a jednoduchý test. Hodnota b musí být vždy vyšší než 0, „čím vyšší, tím lépe“.

Ukazatelů by jistě mohlo být více nebo jinak konstruované. Pro základní posouzení obchodních metod nebo obchodovaných měnových párů by však měly stačit.

Jakých hodnot ukazatelů je tedy dosahováno za stejné období, při stejné metodě, avšak při různých měnových párech – v tomto případě EURUSD a GBPUSD - dokumentuje následující tabulka

měnový pár

zisk

drawdown

rentabilita za rok (v %)

dny mezi peaky

ziskovost

korelace

směrnice

EURUSD

3 570

-        2 092

8,53%

1 575

1,30

0,6878

0,77

GBPUSD

4 462

-          716

31,13%

839

1,84

0,9319

0,98

Z dosažených hodnot ukazatelů vychází jednoznačně jako efektivnější v rámci analyzované investiční strategie obchodování měnového páru GBPUSD. Vynikajících hodnot dosahuje zejména drawdown, takže požadavek na vstupní kapitál a tedy vázané finanční prostředky bude velmi nízký, průměrná roční rentabilita je rovněž nadprůměrná.

Vždy je však třeba přistupovat k získaným hodnotám s rozvahou a podrobit je kritickému posouzení. V případě páru GBPUSD jistě upoutá pozornost extrémní nárůst hodnoty ekvity ve dnech 8. 8. až 15. 8. 2008 (12-tidenní trend) se ziskem 1.803 USD. Jde o naprosto ojedinělý vývoj a při jeho „neexistenci“ by samozřejmě celkový zisk byl výrazně nižší, dokonce nižší než u měnového páru EURUSD. Přesto z vývoje ostatních ukazatelů i nadále bude obchodování měnového páru GBPUSD efektivnější.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Jaké jsou možnosti umísťování Stop-Lossů u Price Action vstupů?
  Obchodní příkaz Stop-Loss je jednou z nejdůležitějších částí strategie každého forexového tradera. Samozřejmě, existují tradeři, kteří si dovolí obchodovat bez Stop-Lossu či jiných ochran kapitálu, ovšem v takovém případě může být dosažení dlouhodobě stabilních výsledků velmi obtížné.
 • Jak eliminovat 80 % ztrátových obchodů?
  Slyšeli jste někdy, že je většina světového majetku držena v rukou relativně mála lidí? Nebo že podstatná část obchodních úspěchů přichází po několika málo správných rozhodnutích? Tento princip, jinak nazývaný jako Paretovo pravidlo, nám může poskytnout poměrně zajímavé závěry, pokud jej promítneme i do světa tradingu. Hlavní podstatou je myšlenka, kdy 80 % všech našich výsledků pramení pouze z 20 % našich aktivit. Samozřejmě, že poměr 80/20 není jednoznačnou matematikou a může se lišit podle cíle našeho zájmu, ať už je to obchod, marketing nebo třeba ekonomie.
 • Jaké měny by profitovaly z obchodního embarga proti Rusku?
  Obchodní sankce, které by Evropská Unie mohla uvalit na Rusko v podobném stylu, jako se to stalo Íránu, jsou hodně tvrdým oříškem, protože ekonomické ztráty by byly mnohem větší a počítaly by se na obou stranách barikády. Co když ale k těmto krokům EU nakonec přistoupí, nebo se o nich bude alespoň reálně spekulovat? Jak by tyto události zahýbaly měnovými trhy?
 • Jaké používají banky forexové strategie? Dozvíte se na semináři Bernstein Bank
  Slovo forex vzbuzuje rozporuplné pocity. Pro jedny je to „ruleta“, pro druhé výdělečný nástroj a většina lidí ani netuší, co to forex vlastně je.
 • Jaké příležitosti nabízejí ropné měny?
  Kanadský dolar, norská koruna a ruský rubl. To jsou měny zemí, jejichž ekonomika je více či méně závislá na vývozech ropy. Dlouhodobě tedy můžeme sledovat pozitivní korelaci mezi kurzy těchto měn a cenami ropy.
 • Jaké signály mi dává můj obchodní systém?
  V posledním týdnu se forex trhům moc nechce dodržovat obchodní signály generované mým obchodním systémem a nezvykle často prudce mění směr a intradenní trendy. V takovémto období ubírám na počtu obchodů a zmenšuji pozice.
 • Jak euro profituje z ukrajinské krize
  Záhadou poslední doby je síla společné evropské měny, nad kterou kroutí hlavou většina analytiků. Vždyť evropská ekonomika je mnohem slabší než americká, a navíc se Evropská centrální banka (ECB) chystá svými kroky srazit hodnotu eura.
 • Jak funguje obchodování na mezibankovním trhu
  Obchodování na mezibankovním trhu je pro mnoho obchodníků a investorů velkou neznámou, avšak pochopit, jak prakticky celý trh funguje, je naprosto klíčové pro dlouhodobé úspěšné působení na finančních trzích. Pojďme si proto detailněji přiblížit, jak funguje obchodování na mezibankovním trhu a jakou cestou bychom se měli jako profesionální obchodníci na finančním trhu vydat.
 • Jak funguje ztráta v psychologii obchodování?
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 • Jak fungují forex-brokeři
  V tomto článku chci přinést svojí doměnku o fungování forex brokerů.
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Office

Hodnocení autora:
Finanční analytik zabývající se hledáním pravděpodobnosti opakování vývoje měnových párů. Základní metodou je matematická statistika použitá na nejméně desetiletých datech. Při obchodování se striktně drží vlastních otestovaných obchodních systémů. Je majitelem společnosti Vývoj a testování obchodních systému, s.r.o.
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Bossa mentoring

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
Purple Trading ebook indexy
reklama
LYNX kredit
reklama
LYNX kredit