Základy Elliottovy vlnové teorie 2.

07.05.20121,143,148, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Technická analýza   Tisk

Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.

V minulém článku jsme si představili EW jako metodu technické analýzy. Řekli jsme si něco o jejím vzniku a ukázali jsme si na základní prvky každého pohybu trhu. Rozdělili jsme si trh na dvě základní části – hybná (trendová) vlna a korekční vlna. Dnes si ukážeme, jak se vlny označují, jakou mají vnitřní strukturu a  podrobně se podíváme na základní hybný prvek trendu - a tím je vlna zvaná IMPULS.


Značení a vnitřní struktura vln

Rozdělme si vlny na Impulsní a Korekční. Impulsní vlna je vnitřní strukturou složena z pěti menších podvln 1-2-3-4-5.

Korekční vlna je vnitřně tvořena třemi menšími podvlnami A-B-C. Pozorný čtenář jistě nyní zbystřil  a uvědomil si, že bude existovat určitá hierarchie ve složení vln. Ano, každá vlna je složena z menších vln a tyto vlny jsou zase složeny z ještě menších atd., až se dostaneme na tickové pohyby ceny, nižší zobrazení grafu již neexistuje. Z toho nám plyne, že každý, i ten sebemenší pohyb zapadá do celkového velikého vlnového pohybu. Každý malý impuls nebo korekce je součástí většího impulsu nebo korekce a tento ještě většího atd.

Výsledkem může být například takovýto graf:


 

Je zde znázorněna hierarchie tvorby vln od nejmenší po stále větší vlny. Máme zde velký impuls 1, tvořený menšími podvlnami 1-5, přičemž pátá podvlna je ještě více podrozdělena do podvln I-V. Následující korekce 2 je pak složena z podvln ABC, přičemž podvlna C je sama impulsem tvořeným podvlnami I-V. Pokud by tento graf byl vidět například na 1h TF, při přepnutí na 5m TF bychom viděli detailní rozložení všech podvln na ještě menší podvlny, a tak bychom mohli pokračovat až na tickový graf.

V názvosloví vln se často používají termíny vlna vyššího a nižšího stupně.  Z výše uvedené hierarchie je velká vlna 1 vlnou vyššího stupně oproti vlnám 1-5, podvlna 5 je vlnou vyššího stupně k podvlnám I-V. Stejně tak v korekci vlna 2 je vlnou vyššího stupně k podvlnám ABC, podvlna C je vlnou vyššího stupně k podvlnám I-V. Pro potřeby analýzy se impulsy značí jako :5 a korekce jako :3, což zjednodušeně nahrazuje jejich vnitřní strukturu. Jak z hierarchie vyplývá, každý impuls je (:5) tvořen podvlnami 1-2-3-4-5 , kde podvlny 1, 3, 5 jsou samy menší impulsy, tedy :5 a podvlny 2 a 4 jsou korekce, tedy :3. Proto říkáme, že impuls má vnitřní strukturu 5:3:5:3:5, kdežto korekce má vnitřní strukturu podle druhu 5:3:5, 3:3:5 nebo 3:3:3:3:3, o korekcích si ještě povíme později v samostatné kapitole.

Značení vln v jejich hierarchii je různé, nejčastěji se v dnešní době počítačů jednoduše rozlišují barvami a velikostí písma, případně malými a velkými písmeny či římskými číslicemi.

Původní značení rozdělovalo hierarchii vln podle následující tabulky. Mnoho analytiků i analytických software toto původní značení používá dodnes, přestože není tak jednoduché a pohodlné jako například barevné rozlišení.IMPULS

Jak již bylo řečeno, impulsy jsou hybnými vlnami, a to jak v impulsech vyššího stupně, tak i v korekcích vyššího stupně. Mají vždy 5-ti vlnou vnitřní strukturu. Máme tři druhy impulsů: tzv. start diagonal impuls, klasický trendový impuls a tzv. závěrečný impuls.

Start diagonal je impuls, který může být pouze podvlnou 1 impulsu vyšší úrovně a podobá se trojúhelníku. Má vnitřní strukturu 5:3:5:3:5, skládá se tedy ze tří menších impulsů oddělených korekcemi. Stejně tak i klasický trendový impuls má strukturu 5:3:5:3:5.

Závěrečný impuls se vyskytuje zase pouze v případě, že se jedná o podvlnu 5 impulsu vyššího stupně, případně může být C vlnou korekce a je také podobný trojúhelníku, dokonce i vnitřní strukturou 3:3:3:3:3.

 

Nejčastěji se setkáváme s klasickým trendovým impulsem, start diagonal i závěrečný impuls patří mezi výjimky, a to i v pravidlech pro impuls.


Nejzákladnější pravidla pro impuls

Skládá se z 5-ti vln a kromě závěrečného impulsu má vždy vnitřní strukturu 5:3:5:3:5. Vlna 4 nikdy nesmí zasahovat do oblasti vlny 2 – výjimky jsou právě start diagonál i závěrečný impuls. Vlna 2 a 4 musí splňovat podmínky střídání (povíme si později). Korekce impulsu nikdy nevrátí zpět více jak 100% délky impulsu. Může vrátit 99%, ale nikdy se korekce stejného stupně nevrátí více, než byl předcházející impuls. Pravidlo času – žádné tři po sobě jdoucí vlny se nesmí rovnat v čase (platí i pro korekční vlny) – nemůžou jít tři vlny za sebou, kde spotřebují každá stejné množství času. Pokud toto nalezneme, potom jedna z vln není úplná  (stává se to v prodloužených vlnách), je to dobrá indikace ke skutečnosti, že bude prodloužení.


Vlna 3 u všech druhů impulsů nesmí být nejkratší vlnou z vln 1, 3 a 5. Jedna z vln 1, 3 nebo 5 by měla být v impulsu prodloužena a podrozdělena – není to nutná podmínka, ale velice často se to děje například během fundamentů.

Podmínka střídání vln 2 a 4 – vlny 2 a 4 se od sebe musí lišit v cenovém rozpětí nebo ve spotřebovaném čase, nejlépe v obojím. Měli by se také lišit vnitřní strukturou. Všimněte si, že velice často je na první pohled vidět, že jedna z vln 2, 4 je oproti druhé výrazně delší v čase – vlna 2 bývá třeba jen jednoduchá korekční monovlnka, kdežto vlna 4 se jeví jako složitá komplexní složenina několika vlnek, nebo naopak. Toto je jedna z dobrých indicií pokud se rozhodujeme, zda zkoumaná vlna je impuls či nějaká korekce. Cenové rozpětí i časové rozpětí vln 2 a 4 jsou většinou v nějakém FIBO poměru.


Sestavování impulsu, zjišťování skutečných vrcholů 2 a 4

Namalujeme-li trendové linie mezi vrcholy 0-2 a 2-4, potom žádná část vlny 1 a 3 nesmí prorážet linii 0-2 a žádná část vlny 3 nesmí prorážet linii 2-4. Toto pravidlo se vždy aplikuje při zjišťování skutečných konců korekcí 2 a 4. Případný průraz nás včas varuje, že korekce ještě není dokončena a v případě, že jsme již vstoupili do obchodu do směru trendu (do vlny 3 nebo 5), nás může zachránit před STOP LOSSEM tím, že včas vystoupíme s malou ztrátou nebo malým ziskem a počkáme na nové potvrzení konce korekce pro nový vstup. Něco o potvrzení konců korekcí si povíme později při probírání korekčního chování trhu.

 


Fibonacciho vztahy v impulsech

Fibonacciho číselná řada je nedílnou součástí EW a její poměry velmi dobře dovolují určovat jak hloubky korekcí, tak i cíle vln, trhy tyto úrovně velice spolehlivě respektují. Nejčastější hloubka korekce vlny 1 v trendovém impulsu je F50 (FIBO50%) retracement, méně častá je úroveň F62 a nejméně častá je F38, u velice silných trendů může být i F23. Korekce vlny 3 je nejčastěji F38 a nebývá více než F62.

U impulsu s třetí vlnou prodlouženou (nejčastější forma impulsu) je cíl vlny 3 nejčastěji F162 z délky vlny 1, měřeno od vrcholu 2 a vlna 5 je většinou F68-F100 z vlny 1, měřeno od vrcholu vlny 4. V případě impulsu s první vlnou prodlouženou (start diagonál), je vlna 3 kratší, a to F62 z vlny 1 a vlna 5 je nejkratší, většinou F38 z vlny 1.

V případě že je pátá vlna prodloužená, bývají vlny 1 a 3 zhruba stejně dlouhé , vlna 5 má potom minimálně 100% součtu vln 1 a 3 , mnohem častěji však F162 až F262 ze součtu vln 1 a 3, měřeno od vrcholu 3.

Nejčastěji prodlužovaná vlna v impulsu je vlna 3, méně časté je prodloužení vlny 5 a nejméně časté je prodloužení vlny 1 (start diagonál). O prodloužení nám často napoví tvar korekce 2 a 4, pokud je například vlna 1 a 3 v poměru F162 a vlna 4 je oproti vlně 2 několikanásobně časově delší, je to dobrou předzvěstí, že by se mohla vlna 5 extrémně prodlužovat. Nebo pokud nám po vlně 1 vznikne korekce 2 v podobě B a C selhání nebo běžící korekce (povíme si v příštím článku o korekcích), lze celkem spolehlivě včas odhalit prodloužení následující vlny 3.

Všechny tři varianty impulsu a prodloužení jsou vyobrazeny na následujících obrázcích:


 

Výzva pro matematiky a Fibonacciho příznivce: zkuste si spočítat ze znalostí získaných v tomto článku, z kolika vln se může skládat impuls, korekce a celý fraktál?  Impuls – 1, 5, 21, 89… Korekce 1, 3, 13, 55… Fraktál 2, 8, 34, 144… Ano, je to tak, vždy je to nějaké číslo z FIBO řady.


Reálný příklad

Na následujícím obrázku je vidět krásný impuls s pátou vlnou prodlouženou a podrozdělenou. Zde se jedná o expanzní impuls, kde vlna 3 je více než F162 vlny 1 a vlna 5 je F162 součtu vln 1 a 3. Pravidla střídání času i ceny u vln 2 a 4 je také splněno, prodloužení je tu dvojité – u vln 3 i 5, všechna důležitá pravidla pro impuls jsou splněna. Všimněte si vlny žluté 5 a jejího vnitřního složení, její pátá (zelená) podvlna je taktéž prodloužena a podrozdělena, celá zelená pátá vlna expanduje podobně jako kompletní žlutý impuls, toto chování je pro expanzi s pátou prodlouženou vlnou typické.Závěrem

Ukázali jsme si základní hybný prvek – IMPULS a jeho základní pravidla. Pravidel a směrnic pro impuls je podstatně více, každý druh impulsu má své specifické vlastnosti, co se hybnosti a korekcí týče, to však již není obsahově možné vtěsnat do článku, který má čtenáře seznámit se základy EW. V příštím pokračování se podíváme na problematiku korekčního chování trhu, na základní typy korekcí a jejich vlastnosti.

Daniel DAVID

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Základy Elliottovy vlnové teorie I.
    Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Swissquote Bank

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
Patria MobileTrader
reklama
Kawase - demo
reklama
Purple Trading broker